Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-11-Speech-3-201"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091111.19.3-201"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, le discours du président Václav Havel devant notre Assemblée a souligné un des principes qui fondent l’Union européenne: la solidarité entre les êtres humains. Nous célébrons le vingtième anniversaire de la chute du mur de Berlin, ce mur de la honte. Après ce 9 novembre 1989, on nous disait que l’humanité allait enfin s’émanciper. La démocratie et les droits de l’homme devaient s’étendre à l’ensemble de la planète, brisant les murs, effaçant les frontières entre les peuples. Mais pour un mur tombé, combien d’autres ont été érigés sur notre continent! Les murs dressés comme à Ceuta et Melilla pour repousser l’arrivée d’hommes et de femmes fuyant la guerre, la misère ou le réchauffement climatique, les murs des centres de rétention, des portes de nos villes jusqu’au désert de Libye, en passant par Lampedusa où l’on enferme même des enfants au nom de la directive «Retour». Abattons les murs de l’Europe forteresse, construisons des ponts, pas des murs..."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, prezident Václav Havel zdůraznil ve svém projevu k této sněmovně jednu ze základních zásad Evropské unie – lidskou solidaritu. Připomínáme si dvacáté výročí pádu nechvalně známé Berlínské zdi. Po 9. listopadu 1989 nám bylo řečeno, že budou lidé konečně svobodní. Mysleli jsme si, že se demokracie a lidská práva rozšíří na celou planetu a že budou zbořeny zdi a zmizí překážky mezi lidmi. Jenomže kolik jiných zdí za jednu strženou na našem kontinentu mezitím vyrostlo? Například zdi v Ceutě a Mellile bránící v cestě mužům a ženám prchajícím před válkou, chudobou a globálním oteplováním, zdi obepínající uprchlické tábory, zavřené brány našich měst až k libyjské poušti, přes ostrov Lampedusa, kde ve jménu směrnice o navracení jsou drženi dokonce i děti. Zbourejme hradby pevnosti Evropa, budujme mosty, ne zdi..."@cs1
"Fru formand! Præsident Václav Havels tale til Parlamentet understregede et af EU's grundlæggende principper, nemlig solidaritet mellem mennesker. Vi fejrer 20-års-dagen for Berlinmurens fald, skammens mur. Efter den 9. november 1989 fik vi at vide, at menneskeheden endelig ville blive fri. Demokrati og menneskerettigheder skulle udbredes til hele planeten, mure skulle væltes, barrierer mellem folk skulle fjernes. Men hvor mange mure er der ikke blevet rejst på vores kontinent i stedet for den ene, der faldt? Der blev rejst mure i f.eks. Ceuta og Melilla for at afværge ankomsten af mænd og kvinder, der flygter fra krig, fattigdom og global opvarmning, og murene strækker sig fra tilbageholdelsescentrene, portene til vores byer så langt som til den libyske ørken, via Lampedusa, hvor endog børn tilbageholdes i hjemsendelsesdirektivets navn. Lad os vælte murene til fort Europa, lad os bygge broer, ikke mure…"@da2
"Frau Präsidentin, in seiner Rede vor dem Parlament hat Präsident Václav Havel eines der grundlegenden Prinzipien der Europäischen Union herausgestellt: Die Solidarität unter den Menschen. Wir feiern derzeit den 20. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer, dieser Schandmauer. Im Zuge der Ereignisse vom 9. November 1989 wurde uns gesagt, dass sich Menschlichkeit am Ende durchsetzen würde. Demokratie und Menschenrechte sollten auf dem ganzen Planeten verbreitet werden und damit Mauern einreißen und Grenzen zwischen den Menschen aufgehoben werden. Wie viele neue Mauern sind auf unserem Kontinent jedoch für diese eine Gefallene errichtet worden? Die Mauern in Ceuta und Melilla beispielsweise, mit denen die Männer und Frauen abgewehrt werden sollen, die vor Krieg, Armut und Klimawandel flüchten, die Mauern, die sich von den Internierungslagern, wo sogar Kinder im Namen der Rückführungsrichtlinie festgehalten werden, und den Toren unserer Städte über Lampedusa bis in die Libysche Wüste erstrecken. Lassen Sie uns die Mauern der Festung Europa einreißen, lassen Sie uns Brücken statt Mauern bauen ..."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η ομιλία του προέδρου Václav Havel στο Κοινοβούλιο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Είναι η 20ή επέτειος από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, του τείχους της ντροπής. Μετά τις 9 Νοεμβρίου 1989, μας είπαν ότι η ανθρωπότητα θα ήταν επιτέλους ελεύθερη. Η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα εξαπλώνονταν, υποτίθεται, σε ολόκληρο τον πλανήτη, θα έριχναν τείχη, θα απομάκρυναν τα εμπόδια μεταξύ των ανθρώπων. Ωστόσο, όταν έπεσε ένα τείχος, πόσα ακόμα υψώθηκαν στην ήπειρό μας; Τα τείχη που υψώθηκαν στη Θέουτα και τη Μελίγια, για παράδειγμα, για να αποτρέπουν την άφιξη ανδρών και γυναικών που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, τη φτώχεια και την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, τα τείχη που εκτείνονται από τα κέντρα κράτησης, τις πύλες των πόλεών μας ως και την έρημο της Λιβύης, μέσω της Lampedusa, όπου ακόμα και παιδιά φυλακίζονται εν ονόματι της οδηγίας για την επιστροφή. Ας ρίξουμε τα τείχη της Ευρώπης φρουρίου, ας χτίσουμε γέφυρες, όχι τείχη..."@el10
"Madam President, President Václav Havel’s speech to our House highlighted one of the fundamental principles of the European Union: solidarity among human beings. We are celebrating the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, that wall of shame. Following 9 November 1989, we were told that humanity would finally be set free. Democracy and human rights were supposed to extend to the entire planet, knocking down walls, removing barriers between peoples. However, for one fallen wall, how many others have been erected on our continent? The walls erected in Ceuta and Melilla, for example, to ward off the arrival of men and women fleeing war, poverty and global warming, the walls stretching from the detention centres, the gates of our cities as far as the Libyan desert, via Lampedusa, where even children are locked up in the name of the Return Directive. Let us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls …"@en4
"Señora Presidenta, el Presidente Václav Havel ha subrayado en el discurso que nos ha ofrecido uno de los principios fundamentales de la Unión Europea: solidaridad entre los seres humanos. Estamos celebrando el vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín, ese muro de la vergüenza. Después del 9 de noviembre de 1989, nos comunicaron que los seres humanos finalmente sería libres. Se supuso que la democracia y los derechos humanos se extenderían a toado el planeta, derribando muros y eliminando las barreras entre las personas. Sin embargo, por la caída de un muro, ¿cuántos se han levantado en nuestro continente? Los muros construidos en Ceuta y Melilla, por ejemplo, para detener la llegada de mujeres y hombres que huían de la guerra, la pobreza y el calentamiento global, los muros que levantan desde los centros de detención, las puertas de nuestras ciudades hasta el desierto de Libia, a través de Lampedusa, donde incluso se echa la llave a los niños a causa de la Directiva sobre el retorno. Derribemos los muros de la fortaleza europea, construyamos puentes, no muros…"@es21
"Austatud juhataja, president Václav Haveli sõnavõtt meie parlamendi ees rõhutas üht Euroopa Liidu põhiprintsiipi: solidaarsust inimeste vahel. Tähistame Berliini müüri, selle häbimüüri langemise 20. aastapäeva. Pärast 1989. aasta 9. novembrit öeldi meile, et inimkond saab lõpuks ometi vabaks. Demokraatia ja inimõigused pidid laienema kogu planeedile, lõhkudes müüre ja kaotades tõkked inimeste vahelt. Ent kui palju müüre on meie mandril ühe maha võetud müüri asemele tekkinud? Näiteks Ceutas ja Melillas püstitatud müürid, mis hoiavad eemal sõja, vaesuse ja ülemaailmse soojenemise eest põgenevaid mehi ja naisi. Müürid, mis ulatuvad kinnipidamiskeskustest, meie linnade väravatest kuni Lampedusa kaudu Liibüa kõrbeni, kus isegi lapsi tagasisaatmisdirektiivi nimel luku taga hoitakse. Lõhkugem Euroopa kui kindluse müürid, ehitagem sildu, mitte müüre..."@et5
"− Arvoisa puhemies, presidentti Václav Havel korosti tänään parlamentillemme pitämässään puheessa yhtä Euroopan unionin perusperiaatteista: ihmisten välistä solidaarisuutta. Juhlimme Berliinin muurin, häpeän muurin, murtumisen 20-vuotispäivää. Vuoden 1989 marraskuun 9. päivän jälkeen meille kerrottiin, että ihmiskunta olisi viimein vapaa. Demokratian ja ihmisoikeuksien piti levitä koko planeetalle, kaataa kaikki muurit ja poistaa kansojen väliset esteet. Mutta kuinka monta muuria onkaan maanosassamme pystytetty yhden kaatuneen tilalle? Esimerkiksi Ceutaan ja Melillaan pystytetyt muurit, joiden tarkoituksena on pitää poissa sotaa, köyhyyttä ja ilmaston lämpenemistä pakenevat miehet ja naiset, muurit, jotka ulottuvat säilöönottokeskuksista, kaupunkiemme porteilta Libyan autiomaahan asti, Lampedusan kautta, jonne jopa lapsia on teljetty palautusdirektiivin nimissä. Kaatakaamme Eurooppa-linnakkeen muurit, rakentakaamme siltoja, ei muureja …"@fi7
". Elnök asszony, Václav Havel elnök úrnak az Európai Parlamentben tartott beszéde rávilágított az Európai Unió egyik legfontosabb alapelvére: az emberek közötti szolidaritásra. A szégyenletes berlini fal leomlásának 20. évfordulóját ünnepeljük. 1989. november 9. után azt mondták nekünk, hogy az emberiség végre szabad lesz. Az egész földgolyón a demokrácia és az emberi jogok uralkodnak majd, minden fal leomlik, és eltűnnek a népeket elválasztó gátak. Azt kérdezem azonban, hogy az egy leomlott fal helyett hány másikat emeltek a kontinensünkön? Ott vannak például a Ceutában és Melillában emelt falak, melyek célja a háború, a szegénység és a globális felmelegedés elől menekülő férfiak és nők távoltartása, ott vannak a fogolytáborokból és a városaink kapuiból kinyúló falak, melyek egészen a líbiai sivatagig érnek, azon a Lampedusán keresztül, ahol még gyermekeket is bezárnak a visszatérési irányelv nevében. Bontsuk hát le az Európa-erőd falait, és építsünk inkább hidakat, ne falakat …"@hu11
"Signora Presidente, il discorso dell’ex presidente ceco Havel all’Aula ha sottolineato uno dei principi fondamentali dell’Unione europea: la solidarietà tra gli esseri umani. Stiamo celebrando il 20° anniversario della caduta del muro di Berlino, il muro della vergogna. Dopo quanto avvenne il 9 novembre 1989 ci dissero che l’umanità sarebbe stata finalmente libera e che la democrazia e i diritti umani avrebbero dovuto raggiungere tutto il pianeta, abbattendo i muri e rimuovendo le barriere ancora esistenti tra le persone. Tuttavia, a fronte di un muro caduto, quanti altri muri sono stati eretti nel nostro continente? I muri di Ceuta e Melilla, per esempio, per impedire l’arrivo di uomini e donne in fuga dalla guerra, dalla povertà e dal riscaldamento globale; i muri dei centri di detenzione, i cancelli delle nostre città come quelli che impediscono il passaggio dal deserto libico via Lampedusa, dove persino i bambini vengono messi in prigione in nome della direttiva sui rimpatri. Dobbiamo abbattere i muri della fortezza Europa, dobbiamo costruire ponti e non muri..."@it12
"Ponia pirmininke, prezidentas Václav Havel savo kalboje Parlamente pabrėžė, kad vienas pagrindinių Europos Sąjungos principų yra žmonių solidarumas. Švenčiame 20-ąsias Berlyno sienos, gėdos sienos, griuvimo metines. Po 1989 m. lapkričio 9 d. mums buvo pasakyta, kad žmonija pagaliau bus išvaduota. Demokratija ir žmogaus teisės turėjo plisti visame pasaulyje griaudamos užtvaras, šalindamos sienas tarp tautų. Tačiau, nuvertus vieną sieną, kiek mūsų žemyne buvo pastatyta naujų? Sienos pastatytos Seutoje ir Melilijoje, pvz., siekiant apsisaugoti nuo vyrų ir moterų, bėgančių nuo karo, skurdo ir pasaulinio atšilimo, antplūdžio, sienos tęsiasi nuo sulaikymo centrų, mūsų miestų vartų, per Lampedūzą, kur net vaikai sulaikomi pagal Grąžinimo direktyvą, iki Libijos dykumos. Griaukime Europos tvirtovės sienas, statykime tiltus, o ne sienas..."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Prezidents savā uzrunā mūsu Parlamentā uzsvēra vienu no Eiropas Savienības pamatprincipiem — cilvēku solidaritāti. Mēs atzīmējam 20. gadadienu, kopš krita Berlīnes mūris, šis kauna mūris. Pēc 1989. gada 9. novembra mums teica, ka cilvēce beidzot kļūs brīva. Tika pieņemts, ka demokrātija un cilvēktiesības tagad attieksies uz visu planētu, graujot mūrus un šķēršļus cilvēku vidū. Tomēr pret vienu kritušu sienu cik daudzas jaunas ir uzceltas mūsu kontinentā? Piemēram, mūri Seūtā un Meliljā, lai atvairītu no kara, nabadzības un globālās sasilšanas bēgošu vīriešu un sieviešu ierašanos, mūri no aizturēšanas vietām, mūsu pilsētu vārti līdz pat Lībijas tuksnesim caur Lampedūzu, kur pat bērni tiek ieslēgti, izpildot Atgriešanas direktīvu. Nojauksim Eiropas cietokšņa sienas, celsim tiltus, nevis mūrus [..]"@lv13
"Madame la Présidente, le discours du président Václav Havel devant notre Assemblée a souligné un des principes qui fondent l'Union européenne: la solidarité entre les êtres humains. Nous célébrons le vingtième anniversaire de la chute du mur de Berlin, ce mur de la honte. Après ce 9 novembre 1989, on nous disait que l'humanité allait enfin s'émanciper. La démocratie et les droits de l'homme devaient s'étendre à l'ensemble de la planète, brisant les murs, effaçant les frontières entre les peuples. Mais pour un mur tombé, combien d'autres ont été érigés sur notre continent! Les murs dressés comme à Ceuta et Melilla pour repousser l'arrivée d'hommes et de femmes fuyant la guerre, la misère ou le réchauffement climatique, les murs des centres de rétention, des portes de nos villes jusqu'au désert de Libye, en passant par Lampedusa où l'on enferme même des enfants au nom de la directive "Retour". Abattons les murs de l'Europe forteresse, construisons des ponts, pas des murs..."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, in de toespraak van president Václav Havel tot dit Parlement werd een van de grondbeginselen van de Europese Unie benadrukt: solidariteit tussen mensen. We vieren het feit dat de Berlijnse Muur, die muur van de schande, twintig jaar geleden gevallen is. Na die 9 november 1989 zei men dat de mensheid zich eindelijk zou bevrijden. Democratie en mensenrechten zouden zich over de hele wereld verbreiden en de muren, de barrières, tussen de volkeren slechten. Maar hoeveel muren zijn er niet weer opgericht op ons continent, tegenover die ene muur die gevallen is? De muren die zijn opgericht in Ceuta en Melilla, bijvoorbeeld, om mensen tegen te houden die vluchten voor oorlog, ellende en de opwarming van de aarde, de muren van de opvangcentra voor asielzoekers, de poorten van onze steden tot aan de Libische woestijn, via Lampedusa, waar zelfs kinderen worden opgesloten in het kader van de “terugkeerrichtlijn”. Laten we de muren van Fort Europa neerhalen, bruggen bouwen in plaats van muren..."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przemówienie prezydenta Václava Havela skierowane do naszej Izby uwydatniło jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej: solidarność istot ludzkich. Świętujemy dwudziestą rocznicę upadku muru berlińskiego, muru będącego symbolem hańby. Po 9 grudnia 1989 r. mówiono nam, że ludzkość zostanie wreszcie wyzwolona. Demokracja i prawa człowieka miały ogarnąć całą planetę, burząc mury i usuwając bariery dzielące ludzi. Pytam jednak: ile nowych murów zbudowano na naszym kontynencie w miejsce tego jednego, który upadł? Mury wzniesione w Ceucie i Melilli, aby odeprzeć napływ mężczyzn i kobiet uciekających przed pożogą wojenną, ubóstwem i skutkami globalnego ocieplenia. Mury ciągnące się od ośrodków przetrzymywania, bram naszych miast sięgających aż pustyni libijskiej, poprzez Lampeduzę, gdzie nawet dzieci zamykane są w imię dyrektywy w sprawie powrotu. Zacznijmy burzyć mury fortecy zwanej Europą, budujmy mosty w miejsce murów ..."@pl16
"Senhora Presidente, o discurso do Presidente Václav Havel perante a nossa Assembleia realçou um dos princípios que fundamentam a União Europeia: a solidariedade entre seres humanos. Estamos a celebrar o vigésimo aniversário da queda do Muro de Berlim, o muro da vergonha. Depois desse dia 9 de Novembro de 1989, disseram-nos que a humanidade ia finalmente emancipar-se. A democracia e os direitos humanos iriam estender-se ao conjunto do planeta, derrubando os muros e eliminando as fronteiras entre os povos. Mas, por cada muro derrubado, quantos outros foram erigidos de novo no nosso continente? Os muros construídos de novo, como em Ceuta e em Melilla para impedir a chegada de homens e mulheres em fuga da guerra, da miséria e do aquecimento global, os muros dos centros de retenção, portas nas nossas cidades até ao deserto da Líbia, passando por Lampedusa onde até as crianças são encerradas em nome da Directiva "Retorno". Temos de derrubar os muros da Europa fortaleza, de construir pontes e não muros..."@pt17
"Dnă preşedintă, discursul preşedintelui Václav Havel în faţa Parlamentului nostru a evidenţiat unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene: solidaritatea dintre oameni. Celebrăm 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului, acel zid al ruşinii. După 9 septembrie 1989, ni s-a spus că umanitatea va fi în sfârşit liberă. Democraţia şi drepturile omului ar fi trebuit să se extindă pe întreaga planetă, dărâmând ziduri, înlăturând barierele dintre oameni. Cu toate acestea, câte alte ziduri au fost ridicare pe continentul nostru după căderea unuia? Zidurile ridicate în Ceuta şi Melilla, de exemplu, pentru a îndepărta refugiaţii de război, sărăcie şi încălzire globală, zidurile care se întind de la centrele de detenţie, de la porţile oraşelor noastre până în deşertul libian, via Lampedusa, unde chiar şi copiii sunt închişi în numele Directivei „Returnare”. Haideţi să dărâmăm zidurile fortăreţei Europa, haideţi să construim poduri, nu ziduri..."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, prejav prezidenta Václava Havla v našom Parlamente vyzdvihol jednu zo základných zásad Európskej únie: solidaritu medzi ľudskými bytosťami. Oslavujeme 20. výročie pádu Berlínskeho múru, múru hanby. Po 9. novembri 1989 nám tvrdili, že ľudstvo bude konečne slobodné. Demokracia a ľudské práva sa mali rozšíriť po celej planéte, mali sa zrúcať múry, odstrániť prekážky medzi ľuďmi. Koľko ďalších múrov sa však postavilo na našom kontinente za jeden padnutý? Napríklad múry postavené v Ceute a Melille, aby odvrátili príchod mužov a žien utekajúcich pred vojnou, chudobou a globálnym otepľovaním, múry siahajúce zo záchytných centier, brány našich miest až po Líbyjskú púšť, cez stredisko v Lampedusa, kde sú v mene smernice o návrate držané pod zámkom dokonca deti. Zrúcajme múry pevnosti Európa, budujme mosty, nie múry…"@sk19
"Gospa predsednica, predsednik Václav Havel je v govoru v našem Parlamentu poudaril enega od temeljnih načel Evropske unije: solidarnost med ljudmi. Obeležili smo 20. obletnico padca berlinskega zidu, zidu sramote. Po 9. novembru 1989 je bilo rečeno, da bo človeštvo končno svobodno. Demokracija in človekove pravice naj bi se razširile po vsem planetu in porušile zidove ter odpravile meje med ljudmi. Vendar pa koliko drugih zidov je bilo postavljenih na naši celini, potem ko smo zrušili enega? To so na primer zidovi, postavljeni v Ceuti in Melilli, ki naj bi preprečili prihod mož in žena, ki bežijo pred vojno, revščino in globalnim segrevanjem, zidovi, ki se raztezajo iz centrov za pridržanje, vrata naših mest, ki segajo vse tja do libijske puščave, prek Lampeduse, kjer so v imenu direktive o vračanju zaklenjeni celo otroci. Podrimo zidove pred trdnjavo Evrope, gradimo mostove, ne zidov ..."@sl20
"Fru talman! I sitt anförande här i kammaren framhöll president Václav Havel en av EU:s grundläggande principer: solidaritet mellan människor. Vi firar 20-årsdagen av Berlinmurens fall, denna skammens mur. Efter den 9 november 1989 sade man till oss att mänskligheten äntligen skulle bli fri. Demokrati och mänskliga rättigheter skulle spridas över hela världen, riva murar och undanröja hinder mellan folken. Men om en mur har fallit, hur många andra har rests på vår kontinent? De murar som rests i Ceuta och Melilla, till exempel, för att hindra män och kvinnor som flyr från krig, fattigdom och global uppvärmning från att ta sig in, murarna som sträcker sig från våra förvarsenheter och våra stadsportar ända till Libyska öknen, via Lampedusa, där till och med barn spärras in i återvändandedirektivets namn. Låt oss riva Fästning Europas murar, låt oss bygga broar i stället för murar …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph