Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-11-Speech-3-184"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091111.18.3-184"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, in my constituency of Northern Ireland, we currently have 16 000 people suffering from dementia. They, their families and their carers will welcome a proactive approach to tackling this disease, which can be so devastating to both sufferers and families. It is in areas like this that I believe it is good to see cooperation across European states. I believe that a coordinated approach to tackling disease can bring forward new evidence, new medical breakthroughs and, in time, hopefully improve treatment and cure. In the United Kingdom, we currently have just over 400 000 people suffering from Alzheimer’s. This United Kingdom figure is likely to be something in the region of 750 000 people by 2025. It is therefore imperative that something is done to improve our diagnosis, treatment and prevention and social research into the welfare of patients and their families, particularly families who act as carers. A coordinated approach and a sharing of research are vital, as long as that research respects the sanctity of human life in all its forms."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v mém volebním obvodu v Severním Irsku máme v současnosti 16 000 lidí postižených demencí. Tito lidé, jejich rodiny a pečovatelé uvítají proaktivní přístup k boji s tímto onemocněním, jež může být pro nemocné i pro jejich rodiny tak zničující. Myslím si, že v oblastech, jako je tato, je dobré spolupracovat napříč evropskými státy. Jsem přesvědčena, že koordinovaný přístup k řešení onemocnění může urychlit nové vědecké důkazy, nové zásadní objevy v lékařství a doufám, že také včas zlepšit léčbu a péči. Ve Spojeném království trpí v současné době Alzheimerovou chorobou 400 000 lidí. Lze očekávat, že do roku 2025 se tento počet zvýší na přibližně 750 000. Je proto nanejvýš nutné udělat něco pro to, aby se zlepšila diagnostika, léčba, prevence a sociální výzkum dobrých životních podmínek pacientů a jejich rodin, zejména těch, které fungují jako pečovatelé. Koordinovat přístup a sdílet znalosti je nezbytné, pokud tento výzkum respektuje posvátnost lidského života ve všech jeho formách."@cs1
"Fru formand! I min valgkreds i Nordirland har vi nu 16 000 mennesker, der lider af demens. De, deres familier og deres plejere vil hilse en proaktiv fremgangsmåde til håndtering af denne sygdom, som kan være så ødelæggende både for dem, der lider af den, og for deres familier, velkommen. Det er på et område som dette, at jeg mener, at det er godt at se samarbejde mellem de europæiske lande. Jeg mener, at en koordineret fremgangsmåde til håndtering af sygdom kan resultere i nye beviser, nye lægevidenskabelige gennembrud og denne gang forhåbentlig en forbedret behandling og helbredelse. I Det Forenede Kongerige har vi i øjeblikket lige over 400 000 mennesker, der lider af Alzheimers. Dette tal for Det Forenede Kongerige vil sandsynligvis ligge i omegnen af 750 000 mennesker i 2025. Det er derfor absolut afgørende, at der gøres noget for at forbedre vores diagnosticering, behandling og forebyggelse og den sociale forskning i patienternes og deres familiers velfærd, særlig familier, der fungerer som plejere. En koordineret fremgangsmåde og udvikling af forskning er af stor betydning, når blot forskningen respekterer menneskelivets ukrænkelighed i alle dets former."@da2
"Frau Präsidentin, in meinem Wahlkreis in Nordirland leiden derzeit 16 000 Menschen an Demenz. Sie, ihre Familien und ihre Pfleger werden einen proaktiven Ansatz im Kampf gegen diese Krankheit begrüßen, die sowohl für die Betroffenen selbst als auch die Familien so verheerend sein kann. In Bereichen wie diesen ist es, so glaube ich, gut, wenn die Staaten Europas zusammenarbeiten. Ich glaube, dass ein koordinierter Ansatz im Kampf gegen diese Krankheit neue Anhaltspunkte, neue medizinische Erkenntnisse und bei Zeiten hoffentlich auch verbesserte Behandlungs- und Heilmethoden hervorbringen kann. Im Vereinigten Königreich leiden derzeit über 400 000 Menschen an Alzheimer. Die Zahl für das Vereinigte Königreich wird aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahre 2025 bei etwa 750 000 liegen. Es ist deswegen unbedingt notwendig, dass etwas getan wird, um unsere Diagnose, Behandlung und Vorbeugung sowie die Sozialforschung im Hinblick auf das Wohlergehen der Patienten und ihrer Angehörigen, insbesondere der pflegenden Angehörigen, zu verbessern. Ein koordinierter Ansatz und ein breiter Forschungszugang sind von grundlegender Bedeutung, sofern bei dieser Forschung die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens in all seine Formen respektiert wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, στην εκλογική μου περιφέρεια στη Βόρεια Ιρλανδία, έχουμε σήμερα 16 000 ανθρώπους που πάσχουν από άνοια. Οι ίδιοι, οι οικογένειές τους και αυτοί που τους παρέχουν τη φροντίδα θα επιδοκιμάσουν μια προληπτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της εν λόγω νόσου, η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα ολέθρια τόσο για τους πάσχοντες όσο και για τις οικογένειές τους. Σε τομείς όπως αυτόν, πιστεύω ότι είναι καλό να βλέπουμε ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Πιστεύω ότι μια συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της νόσου μπορεί να προσφέρει νέα αποδεκτικτικά στοιχεία, νέες ιατρικές καινοτομίες και, εν καιρώ, ελπίζουμε ότι θα βελτιώσει την αγωγή και την θεραπεία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε σήμερα περισσότερους από 400 000 πάσχοντες από τη νόσο του Alzheimer. Ο εν λόγω αριθμός στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιθανό να είναι της τάξης των 750 000 ανθρώπων έως το 2025. Συνεπώς, είναι επιτακτικό να γίνει κάτι για να βελτιωθεί η διάγνωση, η θεραπεία και η πρόληψη και η κοινωνική έρευνα όσον αφορά την ευημερία των ασθενών και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα των οικογενειών που ενεργούν ως άτομα που παρέχουν φροντίδα. Μια συντονισμένη προσέγγιση και ένας καταμερισμός των ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι ζωτικής σημασίας, εφόσον οι ερευνητικές δραστηριότητες σέβονται την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής σε όλες τις μορφές της."@el10
"Señora Presidenta, en mi circunscripción en Irlanda del Norte, actualmente hay 16 000 personas que padecen demencia. Tanto ellos como sus familias y cuidadores acogerían con satisfacción un enfoque colectivo para tratar esta enfermedad, que puede llegar a ser muy devastadora tanto para los enfermos como para sus familiares. En ámbitos como éste es bueno que exista cooperación entre los Estados europeos. Creo que un enfoque coordinado para abordar la enfermedad puede aportar nuevas pruebas, nuevos adelantos médicos y, con tiempo, posiblemente pueda mejorar el tratamiento y la cura. En el reino Unidos, actualmente hay más de 400 000 personas que padecen Alzheimer. Es posible que esta cifra aumente en el Reino Unido hasta los 750 000 individuos para 2025. Por tanto, es absolutamente necesario que hagamos algo para mejorar nuestros diagnósticos, tratamientos, prevención e investigación social sobre el bienestar de los enfermos y sus familiares, especialmente, en el caso de los familiares que atiende a los enfermos. Un enfoque coordinado y una investigación compartida son factores fundamentales, siempre y cuando dicha investigación respete el carácter sagrado de la vida humana en todas las formas posibles."@es21
"Austatud juhataja! Minu valijaskonnas Põhja-Iirimaal on praegu 16 000 dementsust põdevat inimest. Nemad, nende perekonnad ja hooldajad tervitavad proaktiivset lähenemist, tegeledes selle haigusega, mis võib olla väga laastav nii selle põdejatele kui ka nende peredele. Usun, et sellistes valdkondades on hea näha koostööd Euroopa riikides. Usun, et koordineeritud lähenemine haigusega tegeledes võib tuua uusi tõendeid, uusi meditsiinilisi läbimurdeid ning loodetavasti parandada aja jooksul hooldust ja ravi. Ühendkuningriigis põeb praegu veidi üle 400 000 inimese Alzheimeri tõbe. 2025. aastaks on see arv tõenäoliselt kusagil 750 000 ringis. Seega on tähtis midagi ära teha, et täiustada meie diagnoose, ravi ja ennetamist ning sotsiaalset teadustegevust, mis on seotud patsientide ja nende perekondade heaoluga, eriti hooldajatena tegutsevate perekondade heaoluga. Koordineeritud lähenemine ja teadustegevuse jagamine on väga tähtsad seni, kuni teadustegevus austab inimelu pühadust kõigis selle vormides."@et5
"− Arvoisa puhemies, vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa on tällä hetkellä 16 000 dementiaa sairastavaa ihmistä. He, heidän perheensä ja heidän omaishoitajansa pitävät myönteisenä ennakoivaa toimintatapaa tämän sairauden torjumisessa, sairauden, joka voi olla niin tuhoisa sekä sitä sairastaville että heidän perheilleen. Tällaisilla aloilla EU:n jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on mielestäni hyvä asia. Uskon, että sairauden torjumista koskevan koordinoidun lähestymistavan avulla voidaan saada uusia tietoja, uusia lääketieteellisiä läpimurtoja, ja ajan myötä toivottavasti parantaa hoitoa ja parannuskeinoja. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tällä hetkellä hieman yli 400 000 Alzheimerin tautia sairastavaa ihmistä. Vuoteen 2025 mennessä tämä Yhdistyneen kuningaskunnan luku on todennäköisesti noin 750 000 ihmistä. Siksi on ehdottoman välttämätöntä, että tehdään jotakin, jotta edistetään diagnosointia, hoitoa ja ennaltaehkäisyä sekä potilaiden ja heidän perheidensä, erityisesti hoitajina toimivien perheiden hyvinvointia koskevaa sosiaalista tutkimusta. Koordinoitu lähestymistapa ja tutkimustietojen jakaminen ovat olennaisen tärkeitä, kunhan vain kyseisessä tutkimuksessa kunnioitetaan ihmiselämän pyhyyttä sen kaikissa muodoissa."@fi7
"Madame la Présidente, dans ma circonscription d’Irlande du Nord, environ 16 000 personnes souffrent actuellement de démence. Ces personnes, leurs familles et les personnes qui les soignent accueilleront favorablement une action proactive dans la lutte contre cette maladie, potentiellement si dévastatrice, aussi bien pour les malades que pour leurs familles. Je crois que c’est dans ce genre de domaines qu’il est bon que les États européens travaillent en coopération. Je crois qu’une approche coordonnée de la lutte contre la maladie peut apporter de nouvelles preuves, de nouvelles découvertes médicales et, le moment voulu, si tout va bien, améliorer le traitement et le remède. Au Royaume-Uni, un peu plus de 400 000 personnes souffrent actuellement de la maladie d’Alzheimer. À l’horizon 2025, ce chiffre qui concerne le Royaume-Uni avoisinera vraisemblablement les 750 000 personnes. Il est donc impératif d’agir pour améliorer le diagnostic, le traitement et la prévention ainsi que la recherche sociale dans le sens d’un mieux-être de nos patients et de leurs familles, en particulier lorsqu’elles prennent en charge les soins. Il est vital d’avoir une approche coordonnée et de partager la recherche, tant que celle-ci respecte le caractère sacré de la vie humaine sous toutes ses formes."@fr8
". – Elnök asszony, az én választókerületemben, Észak-Írországban, jelenleg 16 000 ember szenved demenciában. Ők, családjaik és gondozóik üdvözölni fogják a betegség kezelésének megelőző megközelítését, mely elsöprő lehet mind a betegségben szenvedők, mind pedig családjaik számára. Úgy vélem, hogy az ilyen területeken jó látni az európai államokon átívelő együttműködést. Úgy gondolom, hogy a betegség kezelésének koordinált megközelítése segíthet új bizonyítékok feltárásában, új orvostudományi áttörésekben és remélhetőleg idővel a kezelések és gyógymódok fejlesztésében is. Az Egyesült Királyságban jelenleg valamivel több mint 400 000 ember szenved Alzheimer-kórban. Úgy tűnik, hogy ez az adat 2025-re a 750 000-es tartományban lesz majd az Egyesült Királyságban. Ezért kötelességünk tenni valamit a diagnózis, a kezelések és a megelőzés javítására, valamint a társadalmi kutatásban a betegek és családtagjaik, különösen a gondozást végzők jólétének javítására. A koordinált megközelítés és a kutatások megosztása elengedhetetlen mindaddig, míg a kutatások tiszteletben tartják az emberi élet minden formájának szentségét."@hu11
"Signora Presidente, nel mio collegio elettorale, nell’Irlanda del Nord, vi sono 16 000 persone affette da demenza. Questi malati, i loro familiari e coloro che li assistono sarebbero lieti se venisse adottato un approccio proattivo alla malattia, una malattia che può essere devastante sia per i malati che per le loro famiglie. E’ in settori come questo che, a mio avviso, la cooperazione tra gli Stati europei potrebbe dare buoni frutti. Credo che un approccio coordinato nella lotta alla malattia potrebbe condurre a nuove scoperte, nuovi progressi in campo medico e in futuro, forse, anche cure e trattamenti migliori. Nel Regno Unito vi sono più di 400 000 persone affette da Alzheimer e tale cifra potrebbe raggiungere le 750 000 unità entro il 2025. E’ quindi essenziale che si intervenga per migliorare la diagnosi, la cura e la prevenzione della patologia, nonché le ricerche di carattere sociale sulle condizioni dei pazienti e delle loro famiglie, e soprattutto di quelle famiglie che si prendono cura dei malati. L’adozione di un approccio coordinato e la condivisione dei risultati della ricerca sono elementi essenziali, sempre che la ricerca rispetti la sacralità della vita umana in tutte le sue forme."@it12
"Ponia pirmininke, mano rinkimų apygardoje Šiaurės Airijoje šiuo metu demencija serga 16 000 asmenų. Jie, jų šeimos nariai ir juos prižiūrintys asmenys pritars iniciatyviam požiūriui į kovą su šia liga, kuri gali būti tokia gniuždanti ligoniams ir jų šeimoms. Manau, kad tokiose srityse kaip ši būtų naudinga visoms Europos valstybėms bendradarbiauti. Manau, kad naudojant koordinuotą kovos su liga požiūrį galima gauti naujų žinių, naujų medicinos atradimų ir, tikėkimės, ilgainiui pagerinti gydymą ir vaistus. Jungtinėje Karalystėje šiuo metu Alzheimeriu serga daugiau nei 400 000 asmenų. Iki 2025 m. Jungtinėje Karalystėje jų skaičius tikriausiai išaugs maždaug iki 750 000. Todėl būtina imtis priemonių, kad būtų pagerintas diagnozavimas, gydymas ir prevencija, ir atlikti socialinį pacientų ir jų šeimos narių, ypač pacientus prižiūrinčių šeimos narių, tyrimą. Koordinuotas požiūris ir bendradarbiavimas vykdant mokslinius tyrimus yra gyvybiškai svarbūs, jei juos atliekant gerbiamas visų žmogaus gyvybės formų šventumas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Manā vēlēšanu apgabalā Ziemeļīrijā šobrīd 16 000 cilvēku sirgst ar demenci. Viņi, viņu tuvinieki un aprūpētāji priecāsies par visaptverošu pieeju cīņai ar šo slimību, kas gan slimniekiem, gan viņu ģimenēm var būt ļoti postoša. Es uzskatu, ka tādās jomās kā šī ir labi redzēt visu Eiropas valstu sadarbību. Es ticu, ka ar koordinētu pieeju cīņai ar slimību var iegūt jaunus pierādījumus, izdarīt jaunus medicīniskus atklājumus un, cerams, laicīgi uzlabot ārstēšanu. Apvienotajā Karalistē šobrīd ar Alcheimera slimību sirgst nedaudz vairāk nekā 400 000 cilvēku. Visā reģionā līdz 2025. gadam kopējais slimnieku skaits varētu sasniegt 750 000. Tādēļ kaut kas ir jādara, lai uzlabotu mūsu diagnostiku, ārstēšanu, profilaksi un sociālo pētniecību attiecībā uz pacientu un viņu ģimeņu labklājību un jo īpaši to ģimeņu labklājību, kuras veic kopēju pienākumus. Koordinēta pieeja un kopīga pētniecība ir būtiski svarīga, ciktāl šajā pētniecībā tiek ievērots cilvēka dzīvības svētums visos tā veidos."@lv13
"Madam President, in my constituency of Northern Ireland, we currently have 16 000 people suffering from dementia. They, their families and their carers will welcome a proactive approach to tackling this disease, which can be so devastating to both sufferers and families. It is in areas like this that I believe it is good to see cooperation across European states. I believe that a coordinated approach to tackling disease can bring forward new evidence, new medical breakthroughs and, in time, hopefully improve treatment and cure. In the United Kingdom, we currently have just over 400 000 people suffering from Alzheimer’s. This United Kingdom figure is likely to be something in the region of 750 000 people by 2025. It is therefore imperative that something is done to improve our diagnosis, treatment and prevention and social research into the welfare of patients and their families, particularly families who act as carers. A coordinated approach and a sharing of research are vital, as long as that research respects the sanctity of human life in all its forms."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, in mijn kiesdistrict in Noord-Ierland lijden 16 000 mensen aan dementie. Zij, hun familie en verzorgers zullen ingenomen zijn met een proactieve bestrijding van deze aandoening die voor patiënten en hun familie zo enorm ingrijpend kan zijn. Juist op dit soort gebieden is volgens mij samenwerking tussen Europese landen een goede zaak. Ik denk dat een gecoördineerde ziektebestrijding nieuwe aanwijzingen en nieuwe medische doorbraken kan opleveren en op termijn hopelijk de behandeling en genezing zal verbeteren. In het Verenigd Koninkrijk lijden momenteel meer dan 400 000 mensen aan de ziekte van Alzheimer. Tegen 2025 komt dit cijfer voor het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk in de buurt van 750 000 mensen. Daarom is het noodzakelijk dat er iets wordt gedaan ter verbetering van onze diagnose, behandeling en preventie en sociaal onderzoek naar het welzijn van patiënten en hun familie, in het bijzonder familieleden die verzorging geven. Een gecoördineerde aanpak en het delen van onderzoeksresultaten zijn van cruciaal belang zolang dat onderzoek de onschendbaarheid van het menselijk leven in al zijn vormen eerbiedigt."@nl3
"Pani przewodnicząca! W moim okręgu wyborczym w Irlandii Północnej mamy obecnie 16 tysięcy chorych na demencję. Oni sami, a także ich rodziny i opiekunowie, z zadowoleniem przyjmą proaktywne podejście do walki z tą chorobą, która może mieć wyniszczający wpływ na chorych i ich rodziny. Uważam, że w takich dziedzinach jak ta, współpraca państw europejskich jest rzeczą dobrą i pożądaną. Wierzę, że skoordynowane podejście do walki z tą chorobą może przynieść nowe dowody, nowe przełomowe odkrycia w medycynie, a z czasem – miejmy nadzieję – poprawę metod leczenia i wyższą uleczalność. W Wielkiej Brytanii mamy w chwili obecnej ponad 400 tysięcy chorych na chorobę Alzheimera. Do 2025 roku liczba ta sięgnie w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie około 750 tysięcy osób. Dlatego konieczne jest podjęcie działań na rzecz poprawy diagnostyki, leczenia i profilaktyki, a także badań społecznych poświęconych opiece społecznej nad pacjentami i ich rodzinami, w szczególności rodzinami pełniącymi rolę opiekunów. Skoordynowane podejście i dzielenie się badaniami mają kluczowe znaczenie, oczywiście pod warunkiem, że badaniom tym towarzyszy poszanowanie ludzkiego życia we wszystkich jego przejawach."@pl16
"Senhora Presidente, no meu círculo eleitoral da Irlanda do Norte, existem actualmente 16 000 pessoas que sofrem de demência. Tanto elas, como as respectivas famílias e cuidadores irão acolher favoravelmente uma abordagem proactiva de combate a essa doença, tão potencialmente devastadora não só para os doentes, mas também para os seus familiares. É nestes domínios que me apraz ver a cooperação entre os Estados europeus. Penso que uma abordagem coordenada de combate à doença poderá antecipar novas evidências, novas descobertas médicas e com o tempo – esperemos – melhorar o tratamento e alcançar a cura. No Reino Unido, o número de pessoas que actualmente sofre da doença de Alzheimer é ligeiramente superior a 400 000. Em 2025, esse número poderá rondar os 750 000. Torna-se, pois, imperioso que algo seja feito para melhorar os aspectos do diagnóstico, tratamento, prevenção e investigação social, tendo em vista o bem-estar dos pacientes e dos seus familiares, em particular daqueles que desempenham o papel de cuidadores. A abordagem coordenada e a partilha de resultados de investigação assumem importância vital, desde que essa mesma investigação respeite a santidade da vida humana em todas as suas formas."@pt17
"Dnă preşedintă, 16 000 de persoane din circumscripţia mea din Irlanda de Nord suferă în prezent de demenţă. Atât ei, cât şi familiile şi îngrijitorii lor vor saluta o abordare proactivă pentru combaterea acestei boli, care poate fi atât de devastatoare, atât pentru cei suferinzi, cât şi pentru familiile lor. În astfel de domenii, cred că ar fi de dorit să vedem o cooperare în întreaga Europă. Consider că o abordare coordonată pentru combaterea acestei boli ar putea aduce noi dovezi, noi descoperiri medicale şi, în timp, poate un tratament mai performant şi un remediu. La ora actuală, în Regatul Unit avem puţin peste 400 000 de persoane care suferă de Alzheimer. Până în 2025, este foarte probabil ca această cifră să ajungă la 750 000 de persoane în Regatul Unit. Prin urmare, este imperativ necesar să întreprindem ceva pentru a ameliora diagnosticarea, tratamentul şi prevenirea, precum şi cercetarea socială pentru a asigura bunăstarea pacienţilor şi a familiilor lor, în special a acelor familii ai căror membri sunt şi îngrijitori. O abordare coordonată şi schimbul rezultatelor cercetărilor sunt vitale, în măsura în care aceste cercetări respectă caracterul sacru al vieţii umane în toate manifestările sale."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v našom volebnom obvode v Severnom Írsku máme v súčasnosti 16 000 ľudí, ktorí trpia demenciou. Oni, ich rodiny a ich opatrovatelia privítajú aktívny prístup k riešeniu tohto ochorenia, ktoré môže zničujúco pôsobiť na tých, ktorí ním trpia, aj na ich rodiny. Domnievam sa, že je dobre, keď európske štáty spolupracujú práve v takýchto oblastiach. Domnievam sa, že koordinovaný prístup v boji proti týmto chorobám môže priniesť nové fakty, nové lekárske objavy a časom, dúfajme, zlepšiť liečbu a lieky. V Spojenom kráľovstve máme v súčasnosti o niečo viac ako 400 000 ľudí, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou. Toto číslo sa do roku 2025 v Spojenom kráľovstve bude pravdepodobne pohybovať niekde na úrovni 750 000 ľudí. Preto je nevyhnutné, aby sa urobilo niečo na zlepšenie nášho diagnostikovania, liečby a prevencie a spoločenského výskumu sociálnej situácie pacientov a ich rodín, najmä rodín, ktoré pôsobia ako opatrovatelia. Nevyhnutný je koordinovaný prístup a spoločný výskum, pokiaľ tento výskum rešpektuje posvätnosť ľudského života vo všetkých jeho formách."@sk19
"Gospa predsednica, v mojem volilnem okrožju na Severnem Irskem trenutno 16 000 ljudi trpi zaradi demence. Ti ljudje bodo skupaj s svojimi družinami in negovalci veseli proaktivnega pristopa k obravnavi te bolezni, ki lahko hudo prizadene tako obolele kot njihove družine. Menim, da je prav na teh področjih dobro, če evropske države sodelujejo. Prepričana sem, da lahko usklajen pristop k obravnavanju bolezni prinese nove dokaze, nove medicinske dosežke in sčasoma, upamo, tudi izboljša zdravljenje in možnosti ozdravitve. V Združenem kraljestvu imamo nekaj več kot 400 000 obolelih za Alzheimerjevo boleznijo. Ta številka se bo do leta 2025 verjetno približala 750 000 obolelim. Zato je nujno, da se nekaj stori za izboljšanje odkrivanja, zdravljenja in preprečevanja, kakor tudi socialnih raziskav o dobrem počutju bolnikov in njihovih družin, predvsem tistih, ki obolele negujejo. Skupen pristop in skupne raziskave so ključnega pomena, vse dokler te raziskave spoštujejo svetost človekovega življenja v vseh njegovih oblikah."@sl20
"Fru talman! I min valkrets i Nordirland har vi i dag 16 000 personer som lider av demens. De, deras familjer och deras anhörigvårdare kommer att välkomna en proaktiv hållning till kampen mot denna sjukdom, som kan vara så förödande för både de drabbade och deras familjer. Det är på sådana här områden som jag menar att det är bra med samarbete mellan EU-länderna. Jag anser att en samordnad hållning till sjukdomsbekämpning kan ge nya rön, nya medicinska genombrott och, så småningom, förhoppningsvis bättre behandlingar och botemedel. I Storbritannien har vi i dag drygt 400 000 personer som lider av alzheimer. Siffran för Storbritannien kommer sannolikt att ligga kring 750 000 personer 2025. Något måste därför göras för att förbättra diagnostisering, behandling och förebyggande samt den sociala forskningen om välfärden för patienterna och deras familjer, särskilt familjer som fungerar som anhörigvårdare. Ett samordnat tillvägagångssätt och forskningsutbyte är av avgörande betydelse, så länge forskningen respekterar okränkbarheten för mänskligt liv i alla dess former."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph