Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-11-Speech-3-130"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091111.16.3-130"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, la relación con Rusia es muy importante: se trata de un miembro permanente del Consejo de Seguridad y de una potencia militar; su cooperación es necesaria para hacer frente al desafío nuclear de Irán, al problema de Oriente Medio, al desarme, al cambio climático, etc. Rusia, además, es un país vecino europeo con el que muchos de los Estados miembros de la Unión tienen una importante relación económica y una aguda dependencia energética; es un país con el que tenemos dos cumbres anuales regulares (es un buen momento, por cierto, para evaluar el estado de la relación). Ahora estamos negociando un nuevo acuerdo de partenariado, que incrementaría la cooperación en los llamados cuatro espacios comunes. Pues bien, el primero de estos espacios –para mí– es el económico y energético: necesitamos apertura, reglas claras, garantías para las inversiones, y es necesario que previamente Rusia se adhiera a la OMC. Por ello, la Cumbre de la semana próxima debe ser una ocasión para aclarar las intenciones de Rusia sobre la OMC y para que no siga iniciativas que resulten incompatibles. Además, la crisis de suministro de gas de estos años pasados debería no poder repetirse y el nuevo acuerdo ha de incorporar los principios de la Carta Europea de Energía que, como ya se ha dicho, es ese tratado del que, desgraciadamente, Moscú se ha retirado. También en los otros tres espacios debemos seguir trabajando, pues ya he mencionado antes la relevancia de Rusia como actor global. Señorías, con Rusia podemos hacer muchas cosas juntos, pero, como también se ha dicho, hay un aspecto de la relación que no podemos olvidar, pues Rusia es un país europeo y vecino: me refiero al necesario respeto de los derechos humanos y de las obligaciones que, en esta materia, le impone la pertenencia al Consejo de Europa. Una de las insuficiencias más visibles de la política exterior de la Unión es la falta de una política común respecto de Rusia. Con los instrumentos del Tratado de Lisboa será más sencilla la creación de esa política común, pero también es necesario que los Estados miembros tengamos auténtica voluntad de crear esa política unitaria y no seguir privilegiando las vías bilaterales con Moscú, que en ocasiones resultan abiertamente divergentes."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, vztahy s Ruskem jsou velmi významné: je to stálý člen Rady bezpečnosti a vojenská velmoc; jeho spolupráce je nezbytná pro řešení otázky jaderných pokusů Íránu, otázky Blízkého východu, odzbrojení, změny klimatu aj. Mimoto je Rusko sousední zemí Evropy a zemí, s níž má řada členských států EU významné hospodářské vztahy a na níž je energeticky vysoce závislá. Je to země, s níž máme dvě pravidelné výroční vrcholné schůzky (které zcela jistě poskytují dobrou příležitost ke zhodnocení stavu tohoto vztahu). V současné době jednáme o nové dohodě o partnerství, která by měla posílit spolupráci v tzv. „čtyřech společných prostorech“. Nejdůležitější z nich je podle mého názoru hospodářský a energetický prostor: potřebujeme otevřenost, jasná pravidla, investiční záruky, a Rusko v prvé řadě potřebuje přistoupit k WTO. Vrcholná schůzka, která se bude konat příští týden, by proto měla poskytnout příležitost k vyjasnění ruských záměrů v souvislosti s WTO a zajistit, aby Rusko neučinilo kroky, které s tímto přistoupením nejsou slučitelné. Kromě toho by nemělo být umožněno, aby se znovu opakovala krize v dodávkách zemního plynu z minulých let, a tato nová dohoda musí zahrnovat zásady evropské energetické charty, která, jak již bylo řečeno, je smlouvou, od které Moskva bohužel odstoupila. Musíme ale usilovat o zlepšení situace i v dalších třech prostorech. Zmínil jsem již význam Ruska jako hráče na světové scéně. Dámy a pánové, s Ruskem můžeme společně udělat řadu věcí, ale jak už bylo rovněž řečeno, existuje jeden aspekt tohoto vztahu, na který bychom neměli zapomínat, totiž že Rusko je evropskou a sousední zemí. Je nutné, aby dodržovalo lidská práva a závazky, které v tomto ohledu ukládá svým členům Rada Evropy. Jedna z nejzřejmějších chyb vnější politiky EU je to, že neexistuje jednotná politika, co se týče Ruska. S nástroji Lisabonské smlouvy bude tuto politiku snazší vytvářet, ale musíme ji jako členské státy také skutečně chtít vytvořit a nepokračovat v upřednostňování dvoustranných jednání s Moskvou, která se navzájem občas otevřeně liší."@cs1
"Fru formand! Forholdet til Rusland er meget vigtigt, da Rusland er permanent medlem af Sikkerhedsrådet og en militærmagt. Samarbejdet er nødvendigt i forhold til Irans atomtrussel, mellemøstspørgsmålet, nedrustning, klimaændringer osv. Rusland er desuden nabo til Europa, og mange EU-medlemsstater har vigtige økonomiske forbindelser til landet og er i høj grad afhængige af energi fra Rusland. Det er et land, som vi afholder to årlige faste topmøder med (hvilket giver god mulighed for at tage temperaturen på samarbejdet). Vi forhandler i øjeblikket om en ny partnerskabsaftale, som vil styrke samarbejdet inden for de såkaldte fire "fælles rum". Det vigtigste af disse rum er efter min opfattelse det økonomiske og energipolitiske rum. Vi har nemlig behov for åbenhed, klare regler og investeringsgarantier, og Rusland er først og fremmest nødt til at tiltræde WTO. Det bør derfor på næste uges topmøde være muligt at få klarhed over Ruslands hensigter med hensyn til WTO og sørge for, at landet ikke tager initiativer, der er uforenelige med WTO. De seneste års gasforsyningskrise bør desuden ikke få lov til at gentage sig, og den nye aftale skal omfatte principperne i den europæiske energichartertraktat, som Rusland som sagt desværre er udtrådt af. Vi skal også arbejde videre med de tre andre rum. Jeg har allerede nævnt Ruslands betydning som global aktør. Vi kan gøre mange ting sammen med Rusland, men som det også er blevet sagt, er der ét aspekt af forholdet, som vi ikke må glemme, eftersom Rusland er et europæisk land og et naboland, og det er kravet om overholdelse af menneskerettighederne og de forpligtelser, som landets medlemskab af Europarådet indebærer i den forbindelse. En af de mest indlysende fejl ved EU's politik udadtil er manglen på en fælles politik over for Rusland. Det bliver med Lissabontraktatens instrumenter lettere at skabe denne fælles politik, men det er også nødvendigt, at vi som medlemsstater har et oprigtigt ønske om at ville skabe en sådan fælles politik og ikke bliver ved med at prioritere bilaterale forbindelser med Rusland, som til tider er åbenlyst uforenelige med hinanden."@da2
"Frau Präsidentin, die Beziehungen mit Russland sind sehr wichtig: das Land ist ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats und eine Militärmacht; seine Kooperation ist notwendig, um mit der nuklearen Herausforderung des Irans, der Frage des Mittleren Ostens, Abrüstung, Klimawandel etc. fertig zu werden. Darüber hinaus ist Russland ein Nachbarland von Europa, es bestehen bedeutende wirtschaftliche Beziehungen mit vielen EU-Mitgliedstaaten und Energieabhängigkeiten in hohem Maße. Wir halten mit diesem Land zwei regelmäßig stattfindende Gipfel pro Jahr ab (die sicherlich eine gute Gelegenheit bieten, den Zustand der Beziehungen zu bewerten). Nun verhandeln wir über ein neues Partnerschaftsabkommen, das die Zusammenarbeit in den sogenannten „vier gemeinsamen Räumen“ verstärken würde. Meiner Ansicht nach ist der wichtigste dieser Räume der für Wirtschaft und Energie: Wir benötigen Offenheit, klare Regeln, Investitionsgarantien, und zuallererst muss Russland der WTO beitreten. Der Gipfel nächste Woche sollte daher die Gelegenheit bieten, Klarheit über die Absichten Russlands in Bezug auf die WTO zu gewinnen und sicherzustellen, dass das Land keine unvereinbaren Schritte in dieser Hinsicht unternimmt. Zudem sollte man nicht zulassen, dass sich die Krise der Erdgasversorgung der letzten Jahren wiederholt, und das neue Abkommen muss die Prinzipien der Europäischen Energiecharta beinhalten, des Vertrags, von dem sich Moskau – wie bereits gesagt – leider zurückgezogen hat. Auch an den anderen Räumen müssen wir weiterarbeiten. Die Bedeutung Russlands als Weltmacht habe ich bereits angesprochen. Meine Damen und Herren, wir können viele Dinge gemeinsam mit Russland auf den Weg bringen, aber, wie ebenfalls schon gesagt wurde, ist da eine Seite der Beziehung, die wir nicht außer Acht lassen sollten, schließlich ist Russland ja ein europäisches Land und Nachbar. Damit meine ich, dass Russland die Menschenrechte und die Verpflichtungen, welche die Mitgliedschaft im Europarat dem Land in dieser Hinsicht auferlegt, achten muss. Eines der offensichtlichsten Versäumnisse der EU-Außenpolitik ist das Fehlen einer gemeinsamen Politik in Bezug auf Russland. Mit den Instrumenten des Vertrags von Lissabon wird es einfacher werden, diese gemeinsame Politik zu formulieren, aber wir als Mitgliedstaaten müssen auch wirklich gewillt sein, eine gemeinschaftliche Politik auszuarbeiten und nicht weiterhin bilateralen Kanälen mit Moskau den Vorrang geben, die zuweilen jeweils deutlich unterschiedliche Ziele verfolgen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, οι σχέσεις με τη Ρωσία είναι πολύ σημαντικές: πρόκειται για μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και στρατιωτική δύναμη· η συνεργασία της είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της πυρηνικής πρόκλησης του Ιράν, του ζητήματος της Μέσης Ανατολής, του αφοπλισμού, της αλλαγής του κλίματος κ.λπ. Επιπλέον, η Ρωσία είναι μια γειτονική χώρα της Ευρώπης με την οποία πολλά κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν σημαντικές οικονομικές σχέσεις και έχουν υψηλό βαθμό ενεργειακής εξάρτησης. Είναι μια χώρα με την οποία διεξάγουμε δύο τακτικές ετήσιες διασκέψεις κορυφής (που σίγουρα παρέχουν μια καλή ευκαιρία για την αξιολόγηση της κατάστασης της σχέσης). Τώρα διαπραγματευόμαστε μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία θα αυξήσει τη συνεργασία στους αποκαλούμενους τέσσερις «κοινούς χώρους». Κατά την άποψή μου, ο σημαντικότερος από τους χώρους αυτούς είναι ο χώρος της οικονομίας και της ενέργειας: χρειαζόμαστε διαφάνεια, σαφείς κανόνες, εγγυήσεις για επενδύσεις, και η Ρωσία πρέπει πρωτίστως να προσχωρήσει στον ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, η διάσκεψη κορυφής την επόμενη εβδομάδα θα είναι μια ευκαιρία να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις της Ρωσίας όσον αφορά τον ΠΟΕ και να διασφαλιστεί ότι δεν λαμβάνει πρωτοβουλίες που είναι ασύμβατες με τον εν λόγω οργανισμό. Επιπλέον, η κρίση εφοδιασμού με φυσικό αέριο των τελευταίων ετών δεν πρέπει να επιτραπεί να επαναληφθεί, και η νέα συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τις αρχές του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Χάρτη, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι η συνθήκη από την οποία δυστυχώς αποχώρησε η Μόσχα. Πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες και στους άλλους τρεις χώρους. Έχω αναφέρει ήδη τη σημασία της Ρωσίας ως παγκόσμιου παράγοντα. Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί με τη Ρωσία, αλλά, όπως επίσης αναφέρθηκε, υπάρχει μια πτυχή της σχέσης την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, καθώς η Ρωσία είναι ευρωπαϊκή και γειτονική χώρα. Αυτή η πτυχή είναι η ανάγκη για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης εν προκειμένω. Μία από τις πλέον καταφανείς αδυναμίες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ είναι η απουσία κοινής πολιτικής όσον αφορά τη Ρωσία. Με τα μέσα της Συνθήκης της Λισαβόνας θα είναι ευκολότερο να δημιουργηθεί αυτή η κοινή πολιτική, αλλά είναι επίσης απαραίτητο, ως κράτη μέλη, να επιθυμούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια ενιαία πολιτική αυτού του είδους και να μην συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα σε διμερείς διαύλους με τη Μόσχα, οι οποίοι, κατά καιρούς, αποκλίνουν πολύ μεταξύ τους."@el10
"Madam President, relations with Russia are very important: it is a permanent member of the Security Council and a military power; its cooperation is necessary in order to tackle the nuclear challenge of Iran, the issue of the Middle East, disarmament, climate change, etc. Moreover, Russia is a neighbouring country of Europe with which many EU Member States have significant economic relationships and high levels of energy dependence. It is a country with which we have two regular annual summits (which certainly provide a good opportunity at which to evaluate the state of the relationship). Now we are negotiating a new partnership agreement, which would increase cooperation in the so-called four ‘common spaces’. In my view, the most important of these spaces is the economic and energy space: we need openness, clear rules, guarantees for investments, and Russia first of all needs to join the WTO. Next week’s summit should therefore be an opportunity to clarify Russia’s intentions with regard to the WTO and to ensure it does not take initiatives that are incompatible with it. In addition, the gas supply crisis of recent years should not be allowed to recur and the new agreement must include the principles of the European Energy Charter which, as has already been said, is the treaty from which Moscow has unfortunately withdrawn. We must continue to work on the other three spaces as well. I have already mentioned the importance of Russia as a global player. Ladies and gentlemen, we can do many things together with Russia, but, as has also been said, there is one aspect of the relationship that we should not forget, since Russia is a European country and a neighbour. That is the need for it to respect human rights and the obligations that its membership of the Council of Europe imposes upon it in that regard. One of the most obvious failures of the EU’s external affairs policy is the lack of a common policy with regard to Russia. With the instruments of the Treaty of Lisbon, it will be simpler to create this common policy, but it is also necessary for us, as Member States, to have a genuine will to create such a united policy and not to continue prioritising bilateral channels with Moscow, which are, at times, openly divergent from each other."@en4
"Austatud juhataja! Suhted Venemaaga on väga olulised – see on julgeolekunõukogu alaline liige ja suur sõjaline jõud. Riigiga on vaja koostööd teha, et tegelda Iraani tuumarelva küsimuse, Lähis-Ida probleemi, desarmeerimise, kliimamuutusega jne. Peale selle on Venemaa Euroopa naaberriik, millega paljudel ELi liikmesriikidel on märkimisväärsed majandussuhted ja mille energiast paljud nendest sõltuvad. See on riik, kellega peame regulaarselt kaks iga-aastast tippkohtumist (mis kindlasti annab hea võimaluse hinnata meie suhete olukorda). Praegu peame läbirääkimisi uue partnerluslepingu üle, mis tugevdaks koostööd neljas nn ühisruumis. Minu arvates on neist ruumidest kõige olulisem majandus- ja energiaruum: me vajame avatust, selgeid eeskirju, tagatisi investeeringutele ning eelkõige Venemaa ühinemist WTOga. Seetõttu peaks järgmise nädala tippkohtumine olema võimalus selgitada välja Venemaa kavatsused seoses WTOga ning tagada, et see ei teeks algatusi, mis on sellega sobimatud. Peale selle ei tohiks lubada, et korduks viimaste aastate gaasitarnete kriis, ning uus leping peab sisaldama ka Euroopa energiaharta põhimõtteid, mis, nagu juba öeldud, on leping, millest Moskva kahjuks taganes. Samamoodi peame jätkama tööd ka ülejäänud kolmes valdkonnas. Nimetasin juba Venemaa tähtsust ülemaailmse tegijana. Head kolleegid! Me võime koos Venemaaga palju teha, kuid nagu juba öeldud, on neil suhetel üks aspekt, mida me ei tohiks unustada, sest Venemaa on Euroopa riik ja meie naaber. Nimelt peab Venemaa austama inimõigusi ning täitma kohustusi, mida tema liikmelisus Euroopa Nõukogus talle selles suhtes peale paneb. Üks ELi välispoliitika kõige ilmsemaid läbikukkumisi on ühise poliitika puudumine Venemaa suhtes. Lissaboni lepingu vahenditega saab olema lihtsam luua selline ühine poliitika, aga meil kui liikmesriikidel on tarvis omada tõelist tahet sellise ühispoliitika loomiseks ning mitte seada ka edaspidi prioriteediks kahepoolseid kanaleid Moskvaga, kusjuures meie huvid on ajuti üksteisest avalikult kaugenenud."@et5
"− Arvoisa puhemies, suhteet Venäjään ovat erittäin tärkeät: se on turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja sotilasmahti; sen yhteistyö on välttämätöntä Iranin ydinasehaasteen, Lähi-idän kysymyksen, aseriisunnan, ilmastonmuutoksen ja monien muiden asioiden ratkaisemiseksi. Venäjä on lisäksi Euroopan naapurimaa, jonka kanssa monilla EU:n jäsenvaltioilla on huomattavat taloudelliset suhteet ja josta ne ovat energian osalta hyvin riippuvaisia. Se on maa, jonka kanssa meillä on kaksi säännöllistä vuotuista huippukokousta − jotka varmasti tarjoavat hyvän tilaisuuden suhteen tilan arviointiin. Nyt neuvottelemme uudesta kumppanuussopimuksesta, joka lisäisi yhteistyötä niin kutsutulla neljällä yhteisellä alueella. Mielestäni tärkein näistä alueista on talous ja energia: tarvitsemme avoimuutta, selkeitä sääntöjä, takauksia investoinneille, ja ennen kaikkea Venäjän on liityttävä WTO:hon. Ensi viikon huippukokouksen pitäisi siksi olla tilaisuus selventää Venäjän aikomuksia WTO:n suhteen ja taata, ettei se käynnistä sen kanssa yhteensopimattomia aloitteita. Viime vuosien kaasutoimituskriisin ei pitäisi myöskään antaa toistua, ja uuden sopimuksen on sisällettävä Euroopan energiaperuskirjan periaatteet, sehän on sopimus, josta, kuten on jo sanottu, Moskova on valitettavasti vetäytynyt. Meidän on jatkettava työtä myös kolmella muulla alueella. Olen jo maininnut Venäjän merkityksen maailmanlaajuisena toimijana. Hyvät kollegat, voimme tehdä monia asioita yhdessä Venäjän kanssa, mutta kuten on jo sanottu, suhteessa on yksi näkökulma, jota emme saa unohtaa, koska Venäjä on Euroopan maa ja naapuri. Se on se, että Venäjän on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja velvoitteita, jotka sille niiden suhteen johtuvat sen jäsenyydestä Euroopan neuvostossa. Yksi EU:n ulkopolitiikan näkyvimmistä laiminlyönneistä on Venäjää koskevan yhteisen politiikan puute. Lissabonin sopimuksen välineillä on yksinkertaisempaa luoda tämä yhteinen politiikka, mutta myös meillä, jäsenvaltioilla, on oltava aitoa halua luoda kyseinen yhteinen politiikka eikä suosia edelleen joskus avoimesti eri suuntiin meneviä kahdenvälisiä kanavia Moskovaan."@fi7
"Madame la Présidente, les relations avec la Russie sont très importantes: ce pays est membre permanent du Conseil de sécurité et une puissance militaire; sa coopération est nécessaire pour faire face au défi du nucléaire en Iran, à la question du Moyen-Orient, au désarmement, au changement climatique, etc. La Russie est par ailleurs un pays voisin de l’Europe avec lequel de nombreux États membres de l’UE entretiennent des relations économiques significatives et vis-à-vis duquel la dépendance énergétique est très grande. C’est un pays avec lequel nous organisons deux réunions annuelles régulières (qui sont incontestablement une excellente occasion d’évaluer l’état des relations). Nous négocions actuellement un nouvel accord de partenariat, qui devrait renforcer la coopération dans ce qu’on appelle «les quatre espaces communs». À mes yeux, le plus important d’entre eux est l’espace économique et énergétique, parce que nous avons besoin d’ouverture, de règles claires et de garanties pour les investissements, et il est donc impératif que la Russie rejoigne l’OMC. Le sommet de la semaine prochaine doit donc être l’occasion de clarifier les intentions de la Russie concernant l’OMC et de s’assurer qu’elle ne prenne pas d’initiatives incompatibles avec cette adhésion. La répétition de la crise de l’approvisionnement en gaz de ces dernières années doit à tout prix être évitée et le nouvel accord doit inclure les principes de la Charte européenne de l’énergie, de laquelle Moscou s’est malheureusement retirée, ainsi que cela a déjà été dit. Nous devons également continuer à travailler sur les trois autres espaces. J’ai déjà mentionné l’importance de la Russie en tant qu’acteur mondial. Mesdames et Messieurs, nous pouvons faire beaucoup de choses avec la Russie, mais, ainsi que cela a également été dit, il y a un aspect de nos relations que nous ne devons pas perdre de vue parce que la Russie est un pays européen et un voisin: le respect nécessaire des droits de l’homme et les obligations que son appartenance au Conseil de l’Europe lui impose à cet égard. L’un des fiascos les plus manifestes de la politique extérieure de l’UE est l’absence de politique commune à l’égard de la Russie. Les instruments du traité de Lisbonne faciliteront l’élaboration d’une telle politique commune, mais cela requiert également que nous manifestions, en tant qu’États membres, une réelle volonté d’élaborer une telle politique unie et cessions de privilégier des voies bilatérales avec Moscou, qui sont parfois ouvertement divergentes les unes des autres."@fr8
"Elnök asszony, az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok nagyon fontosak: a Biztonsági Tanács állandó tagja és katonai nagyhatalom; szükség van az együttműködésére ahhoz, hogy kezelni tudjuk az iráni nukleáris kihívást, a közel-keleti kérdést, a leszerelést, az éghajlatváltozást stb. Ráadásul Oroszország Európa szomszédos országa, mellyel az Európai Unió több tagállama szoros gazdasági kapcsolatot ápol, és erőteljes energia-függőségben van tőle. Olyan ország, amelyikkel évente kétszer, rendszeres csúcstalálkozót tartunk (amelyek egyértelműen jó lehetőséget biztosítanak a kapcsolatok helyzetének értékelésére). Jelenleg egy új partnerségi megállapodásról tárgyalunk, amely növelni fogja az együttműködést az úgynevezett négy „közös területen”. Véleményem szerint ezek közül a területek közül a legfontosabb a gazdasági és az energiai terület: nyitottságra, világos szabályokra, beruházási garanciákra és mindenekelőtt arra van szükségünk, hogy Oroszország csatlakozzon a Világkereskedelmi Szervezethez. Ezért a jövő heti csúcstalálkozón lehetőség lesz Oroszország Világkereskedelmi Szervezettel kapcsolatos szándékainak a tisztázására és annak biztosítására, hogy ne tegyen ezzel ellentétes kezdeményezéseket. Ráadásul nem engedhetjük meg, hogy megismétlődjön az elmúlt évek gázellátási válsága, és az új megállapodásnak tartalmaznia kell az Energia Charta elveit, amely, amint már elhangzott, olyan szerződés, amelyből Moszkva sajnálatos módon kivonult. Tovább kell folytatnunk a munkát a másik három terület vonatkozásában is. Már említettem Oroszországnak mint globális szereplőnek a fontosságát. Hölgyeim és uraim, Oroszországgal közösen nagyon sok mindent meg tudunk tenni, de, amint már elhangzott, a kapcsolatnak van egy olyan aspektusa, amelyről nem szabad megfeledkeznünk, mivel Oroszország európai és szomszédos ország. Ezért kell tiszteletben tartania az emberi jogokat és azokat a kötelezettségeket, amelyek ebből a szempontból az európa tanácsbeli tagsága révén ráhárulnak. Az EU külpolitikájában az egyik legnyilvánvalóbb kudarc az Oroszországgal kapcsolatos közös politika hiánya. A Lisszaboni Szerződés által biztosított eszközök révén egyszerűbb lesz megteremteni ezt a közös politikát, de számunkra, tagállamok számára fontos az is, hogy meglegyen a valós akarat egy ilyen egységes politika létrehozására, és hogy ne részesítsük a jövőben is előnyben a Moszkvával fenntartott bilaterális kapcsolatokat, amelyek időnként nyilvánvalóan eltérnek egymástól."@hu11
"Signora Presidente, le relazioni con la Russia sono molto importanti: si tratta di un membro permanente del Consiglio di sicurezza e di una potenza militare, la sua collaborazione è necessaria al fine di affrontare la sfida nucleare dell'Iran, la questione del Medio Oriente, il disarmo, i mutamenti climatici e via dicendo. Inoltre, la Russia è un paese confinante con l'Europa con il quale molti Stati membri dell'Unione europea hanno significative relazioni economiche e alti livelli di dipendenza energetica. E’ un paese con cui teniamo regolarmente due vertici annuali (il che costituisce certamente una buona occasione per valutare lo stato delle relazioni). Ora stiamo negoziando un nuovo accordo di partenariato che farebbe aumentare la cooperazione nei cosiddetti quattro spazi comuni. A mio parere il più importante di questi spazi è quello economico ed energetico: abbiamo bisogno di trasparenza, di regole chiare, di garanzie per gli investimenti e, prima di tutto, abbiamo bisogno che la Russia aderisca all'OMC. Il vertice della prossima settimana dovrebbe quindi rappresentare l'occasione per chiarire le intenzioni della Russia in merito all'Organizzazione mondiale del commercio e per garantire che non prenda iniziative incompatibili. Inoltre, non bisognerebbe consentire il ripetersi delle crisi delle forniture di gas degli ultimi anni, e il nuovo accordo deve comprendere i principi della Carta europea dell'energia, che, come è già stato detto, è un trattato da cui Mosca si è purtroppo ritirata. Dobbiamo continuare a lavorare anche per gli altri tre spazi. Ho già menzionato l'importanza della Russia come protagonista globale. Onorevoli colleghi, possiamo fare molte cose insieme alla Russia, ma, come è già stato detto, c'è un aspetto delle relazioni che non dobbiamo dimenticare, dal momento che la Russia è un paese europeo e un vicino di casa. Non dobbiamo dimenticare la necessità che la Russia rispetti i diritti umani e gli obblighi che la sua adesione al Consiglio d'Europa le impone a tal proposito. Uno dei fallimenti più evidenti della politica estera dell'Unione europea è la mancanza di una politica comune nei confronti della Russia. Con gli strumenti del trattato di Lisbona sarà più semplice creare questa politica comune, ma è anche necessario per noi, in quanto Stati membri, avere una reale volontà di creare una politica unitaria di tal genere e non continuare a privilegiare canali bilaterali con Mosca, che a volte sono apertamente divergenti gli uni dagli altri."@it12
"Ponia pirmininke, santykiai su Rusija yra labai svarbūs: ji yra nuolatinė Saugumo Tarybos narė ir didelę karinę galią turinti valstybė; jos bendradarbiavimas reikalingas siekiant išspręsti Irano branduolinį klausimą, Artimųjų Rytų, nusiginklavimo, klimato kaitos klausimus ir t. t. Be to, Rusija yra kaimyninė Europos valstybė, su kuria daug ES valstybių narių turi svarbius ekonominius ryšius ir nuo kurios labai priklauso energetikos požiūriu. Tai valstybė, su kuria du kartus per metus reguliariai rengiame aukščiausiojo lygio susitikimus (kurie, be jokios abejonės, suteikia gerą progą įvertinti santykių būklę). Šiuo metu deramės dėl naujo partnerystės susitarimo, kuriuo būtų padidintas bendradarbiavimas vadinamosiose keturiose „bendrose erdvėse“. Mano nuomone, svarbiausia iš šių erdvių yra ekonomikos ir energetikos erdvė: mums reikia atvirumo, aiškių taisyklių, garantijų investicijoms ir, pirmiausia, Rusija turi įstoti į PPO. Todėl kitos savaitės aukščiausiojo lygio susitikimas turėtų būti galimybe išsiaiškinti Rusijos ketinimus PPO atžvilgiu ir užtikrinti, kad ji nesiimtų iniciatyvų, kurios būtų nesuderinamos su naryste. Be to, negalima leisti pasikartoti pastaraisiais metais buvusiai dujų tiekimo krizei, o į naująjį susitarimą turėtų būti įtraukti Europos energetikos chartijos, kuri, kaip jau buvo minėta, yra sutartis, iš kurios Maskva, deja, pasitraukė, principai. Privalome toliau dirbti ir kitų trijų erdvių srityje. Jau minėjau Rusijos, kaip pasaulinės veikėjos, svarbą. Ponios ir ponai, kartu su Rusija galime nuveikti daug dalykų, tačiau, kaip jau buvo minėta, yra vienas santykių aspektas, kurio negalime pamiršti, nes Rusija yra Europos valstybė ir kaimynė. Tai yra žmogaus teisių laikymasis ir įsipareigojimai, kurie šiuo atžvilgiu jai tenka dėl narystės Europos Taryboje. Vienas akivaizdžiausių ES išorės reikalų politikos trūkumų yra bendros politikos Rusijos atžvilgiu nebuvimas. Turint Lisabonos sutartyje nustatytas priemones, bus lengviau sukurti tokią bendrą politiką, tačiau ir mums, valstybėms narėms, reikia turėti tikrąją valią kurti tokią bendrą politiką ir nebeteikti pirmenybės dvišalių kanalų, kurie kartais visiškai skiriasi vieni nuo kitų, kūrimui su Maskva."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, attiecības ar Krieviju ir ļoti svarīgas — tā ir Drošības padomes pastāvīgā locekle un militāra lielvalsts. Sadarbība ar Krieviju ir nepieciešama, stājoties pretī Irānas kodolprogrammas izaicinājumam, risinot Vidējo Austrumu, atbruņošanās, klimata pārmaiņu un citus jautājumus. Turklāt Krievija ir Eiropas kaimiņvalsts, ar kuru daudzām ES dalībvalstīm ir svarīgas ekonomiskās attiecības un augsts enerģētiskās atkarības līmenis. Tā ir valsts, ar kuru mēs ik gadu divas reizes tiekamies samitos (kas noteikti ir laba iespēja novērtēt mūsu attiecības). Šobrīd mēs pārrunājam jaunu partnerattiecību nolīgumu, kas paplašinās sadarbību tā sauktajās „četrās kopējās telpās”. Manuprāt, svarīgākā no tām ir ekonomikas un enerģētikas telpa. Mums nepieciešama atklātība, skaidri noteikumi un garantijas investīcijām, bet Krievijai vispirms jāiestājas PTO. Tādēļ nākamās nedēļas samits dos mums iespēju noskaidrot Krievijas nodomus attiecībā uz PTO un pārliecināties, ka tā neīsteno iniciatīvas, kas ar to nav savienojamas. Turklāt nedrīkst pieļaut, ka atkārtojas pēdējo gadu gāzes piegādes krīze, un jaunajā nolīgumā jāparedz principi, kas noteikti Eiropas Enerģētikas hartas nolīgumā, no kura, kā jau minēts, Maskava diemžēl ir izstājusies. Mums jāturpina darbs arī pārējās trīs kopējās telpās. Es jau pieminēju Krievijas kā globāla partnera nozīmi. Dāmas un kungi, kopā ar Krieviju mēs varam paveikt daudz, bet, kā jau tika teikts, ir viens attiecību aspekts, ko mēs nedrīkstam aizmirst, jo Krievija ir Eiropas valsts un mūsu kaimiņš. Tai jāievēro cilvēktiesības un jāpilda saistības, ko šajā sakarā paredz tās dalība Eiropas Padomē. Viens no redzamākajiem ES ārpolitisko sakaru trūkumiem ir tas, ka attiecībā uz Krieviju tai nav kopējas politikas. Izmantojot Lisabonas līguma instrumentus, šādu kopējo politiku izveidot būs vieglāk, tomēr mums kā dalībvalstīm patiešām jāgrib, lai šāda vienota politika pastāvētu, un priekšroka netiktu dota divpusējiem kanāliem ar Maskavu, kas reizēm var būt pilnīgi atšķirīgi."@lv13
"Señora Presidenta, la relación con Rusia es muy importante: se trata de un miembro permanente del Consejo de Seguridad y de una potencia militar; su cooperación es necesaria para hacer frente al desafío nuclear de Irán, al problema de Oriente Medio, al desarme, al cambio climático, etc. Rusia, además, es un país vecino europeo con el que muchos de los Estados miembros de la Unión tienen una importante relación económica y una aguda dependencia energética; es un país con el que tenemos dos cumbres anuales regulares (es un buen momento, por cierto, para evaluar el estado de la relación). Ahora estamos negociando un nuevo acuerdo de partenariado, que incrementaría la cooperación en los llamados cuatro espacios comunes. Pues bien, el primero de estos espacios –para mí– es el económico y energético: necesitamos apertura, reglas claras, garantías para las inversiones, y es necesario que previamente Rusia se adhiera a la OMC. Por ello, la Cumbre de la semana próxima debe ser una ocasión para aclarar las intenciones de Rusia sobre la OMC y para que no siga iniciativas que resulten incompatibles. Además, la crisis de suministro de gas de estos años pasados debería no poder repetirse y el nuevo acuerdo ha de incorporar los principios de la Carta Europea de Energía que, como ya se ha dicho, es ese tratado del que, desgraciadamente, Moscú se ha retirado. También en los otros tres espacios debemos seguir trabajando, pues ya he mencionado antes la relevancia de Rusia como actor global. Señorías, con Rusia podemos hacer muchas cosas juntos, pero, como también se ha dicho, hay un aspecto de la relación que no podemos olvidar, pues Rusia es un país europeo y vecino: me refiero al necesario respeto de los derechos humanos y de las obligaciones que, en esta materia, le impone la pertenencia al Consejo de Europa. Una de las insuficiencias más visibles de la política exterior de la Unión es la falta de una política común respecto de Rusia. Con los instrumentos del Tratado de Lisboa será más sencilla la creación de esa política común, pero también es necesario que los Estados miembros tengamos auténtica voluntad de crear esa política unitaria y no seguir privilegiando las vías bilaterales con Moscú, que en ocasiones resultan abiertamente divergentes."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de relatie met Rusland is heel belangrijk: het gaat om een permanent lid van de Veiligheidraad en om een militaire macht. Russische medewerking is nodig om het nucleaire gevaar van Iran te beteugelen, een oplossing te vinden voor het Midden-Oosten, de ontwapening, de klimaatverandering, enzovoort. Bovendien is Rusland een Europees buurland waarmee veel lidstaten van de Unie een belangrijke economische relatie hebben en waarvan ze sterk afhankelijk zijn voor hun energievoorziening. Het is een land waarmee we elk jaar standaard twee topconferenties houden (die overigens een goed moment vormen om de toestand van deze relatie te evalueren). Op dit moment onderhandelen we met Rusland over een nieuwe partnerschapsovereenkomst, die de samenwerking in de zogeheten “vier gemeenschappelijke ruimten” moet versterken. De belangrijkste van deze ruimten is voor mij de economische en energieruimte: wat we nodig hebben is openheid, duidelijke regels en garanties voor investeringen, en eerst moet Rusland lid worden van de WTO. Tijdens de top van volgende week moet daarom opheldering worden verkregen over de bedoelingen van Rusland met betrekking tot de WTO en moet ervoor worden gezorgd dat Rusland geen initiatieven neemt die onverenigbaar zijn met de regels van de WTO-regels. Bovendien mogen de crises in de levering van gas die we de afgelopen jaren hebben gezien zich niet meer herhalen en moeten de beginselen van het Europees Energiehandvest in de overeenkomst worden geïntegreerd. Het Europees Energiehandvest is, zoals al is gezegd, dat verdrag waaruit Moskou zich helaas heeft teruggetrokken. Ook aan de drie andere ruimten moeten we blijven werken, want zoals ik al eerder heb opgemerkt is Rusland een relevante speler op het mondiale toneel. Geachte afgevaardigden, we kunnen veel dingen samen met Rusland doen, maar, zoals ook al is gezegd, de relatie met Rusland heeft een aspect dat we niet mogen vergeten, want Rusland is een Europees land en een buurland: ik doel op het noodzakelijke respect voor de mensenrechten en de verplichtingen die het lidmaatschap van de Raad van Europa op dit gebied met zich meebrengt. Een van de meest zichtbare tekortkomingen van het externe beleid van de Unie is het ontbreken van een gemeenschappelijk beleid met betrekking tot Rusland. Met de instrumenten van het Verdrag van Lissabon zal het eenvoudiger worden om dat gemeenschappelijke beleid tot stand te brengen, maar de lidstaten moeten ook echt de politieke wil hebben om dat eenheidsbeleid te ontwikkelen en geen voorrang te geven aan de bilaterale betrekkingen met Moskou, die soms openlijk divergeren."@nl3
"Pani przewodnicząca! Stosunki z Rosją mają ogromne znaczenie: Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa i potęgą militarną; współpraca z nią jest konieczna, by możliwe było sprostanie jądrowemu wyzwaniu ze strony Iranu, a także poradzenie sobie z kwestią bliskowschodnią, rozbrojeniami, zmianami klimatu itd. Ponadto Rosja sąsiaduje z Europą i utrzymuje istotne stosunki gospodarcze z wieloma państwami członkowskimi UE, a także wysoki poziom uzależnienia energetycznego. Z tym krajem spotykamy się regularnie na szczytach dwa razy do roku (co z pewnością stwarza okazję do oceny stanu naszych wzajemnych stosunków). Teraz negocjujemy nowe porozumienie o partnerstwie, które zwiększyłoby współpracę w tak zwanych czterech „wspólnych obszarach”. Moim zdaniem najważniejszym spośród tych obszarów jest ten dotyczący gospodarki i energii: potrzebujemy otwartości, gwarantowanych inwestycji, a Rosja przede wszystkim musi przystąpić do WTO. W związku z tym przyszłotygodniowy szczyt powinien stać się okazją do wyjaśnienia zamiarów Rosji w odniesieniu do WTO i zagwarantowania, że Rosja nie podejmie inicjatyw sprzecznych z profilem WTO. Poza tym nie możemy pozwolić, by powrócił kryzys w zakresie dostaw gazu pojawiający się w ostatnich latach, a nowe porozumienie musi obejmować zasady Europejskiej karty energetycznej, czyli traktatu, z którego – jak już wcześniej wspomniano – Moskwa się niestety wycofała. Musimy także nadal pracować nad trzema pozostałymi obszarami. Wspominałem już o znaczeniu Rosji jako globalnego podmiotu. Panie i panowie! Możemy wspólnie z Rosją robić wiele rzeczy, ale nie powinniśmy zapominać o jednym aspekcie wzajemnych stosunków, o którym też już mówiliśmy, ponieważ Rosja jest krajem europejskim i naszym sąsiadem. Chodzi o konieczność respektowania przez Rosję praw człowieka i zobowiązań nałożonych na nią w tym względzie przez przynależność do Rady Europy. Brak wspólnej polityki wobec Rosji jest jedną z najbardziej oczywistych porażek unijnej polityki spraw zagranicznych. Stworzenie takiej polityki będzie łatwiejsze dzięki instrumentom przewidzianym w traktacie z Lizbony, ale my jako państwa członkowskie musimy także wykazać się szczerą wolą utworzenia takiej zjednoczonej polityki i nie możemy nadal preferować kanałów współpracy dwustronnej z Moskwą, które czasami są w widoczny sposób rozbieżne."@pl16
"Senhora Presidente, as relações com a Rússia são muito importantes: a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança e uma potência militar; a sua cooperação é necessária para fazer face ao desafio nuclear do Irão, ao problema do Médio Oriente, ao desarmamento, às alterações climáticas, etc. Além disso, a Rússia é um país vizinho da Europa com o qual muitos Estados-Membros da União têm uma relação económica importante e do qual dependem fortemente em termos energéticos. É um país com o qual temos duas cimeiras anuais regulares (que constituem certamente um boa oportunidade para avaliar o estado da relação). Estamos agora a negociar um novo acordo de parceria, que intensificaria a cooperação nos chamados quatro "espaço comuns". Do meu ponto de vista, os mais importantes são o económico e o energético: precisamos de abertura, de regras claras, de garantias para os investimentos, e, antes de mais nada, a Rússia tem de aderir à OMC. Assim, a cimeira da próxima semana deverá constituir uma oportunidade para esclarecer quais são as intenções da Rússia no que respeita à OMC e para garantir que não tomará iniciativas incompatíveis com as suas regras. Além disso, a crise de abastecimento de gás destes últimos anos não deve poder repetir-se e o novo acordo deverá incluir os princípios da Carta Europeia da Energia, que, como já foi dito, é o tratado do qual, infelizmente, Moscovo se retirou. Temos de continuar a trabalhar também nos outros três espaços. Já referi a importância da Rússia como actor global. Senhoras e Senhores Deputados, há muitas coisas que podemos fazer em conjunto com a Rússia, mas, como também já foi dito, há um aspecto da relação que não devemos esquecer, visto que Rússia é um país europeu e um país vizinho: estou a referir-me à necessidade de respeitar os direitos humanos e as obrigações nesse tocante a que a Rússia está sujeita enquanto membro do Conselho da Europa. Uma das insuficiências mais óbvias da política externa da UE é a ausência de uma política comum face à Rússia. Com os instrumentos do Tratado de Lisboa será mais fácil criar essa política comum, mas também é necessário que, enquanto Estados-Membros, estejamos verdadeiramente empenhados em criar essa política unitária e não continuemos a privilegiar vias bilaterais com Moscovo, que são, por vezes, manifestamente divergentes."@pt17
"Dnă preşedintă, relaţiile cu Rusia sunt foarte importante: aceasta este un membru permanent al Consiliului de Securitate şi o putere militară; cooperarea sa este necesară pentru a putea aborda provocarea nucleară a Iranului, problema Orientului Mijlociu, dezarmarea, schimbările climatice etc. Mai mult, Rusia este un stat vecin al Europei şi multe state membre ale UE au relaţii economice semnificative cu aceasta, precum şi o dependenţă energetică care atinge niveluri ridicate. Este o ţară cu care avem în fiecare an două reuniuni la nivel înalt ordinare (care oferă, desigur, o bună ocazie de evaluare a stadiului relaţiei). Acum suntem în curs de negociere a unui nou acord de parteneriat care ar putea spori cooperarea în cele patru aşa-numite „spaţii comune”. În opinia mea, cel mai important dintre aceste spaţii este spaţiul economic şi energetic: avem nevoie de deschidere, de reguli clare, garanţii pentru investiţii, iar înainte de toate, Rusia are nevoie să adere la OMC. Reuniunea la nivel înalt de săptămâna viitoare ar trebui să fie, aşadar, o ocazie pentru a clarifica intenţiile Rusiei cu privire la OMC şi pentru a garanta că nu ia iniţiative care sunt incompatibile cu aceasta. În plus, nu ar mai trebui permisă repetarea crizei furnizării gazelor din anii trecuţi, iar noul acord trebuie să includă principiile Cartei Europene a Energiei care, aşa cum s-a spus deja, este tratatul din care s-a retras, din păcate, Moscova. Trebuie să continuăm să lucrăm şi în ceea ce priveşte celelalte trei spaţii. Am menţionat deja importanţa Rusiei ca actor global. Doamnelor şi domnilor, putem face multe lucruri împreună cu Rusia dar, după cum s-a spus deja, există un aspect al relaţiei pe care nu ar trebui să îl uităm, întrucât Rusia este o ţară europeană şi un stat vecin. Este vorba despre necesitatea respectării de către Rusia a drepturilor omului şi obligaţiilor pe care i le impune în acest sens statutul său de membru al Consiliului Europei. Unul din eşecurile cele mai evidente ale politicii externe a UE este lipsa unei politici comune cu privire la Rusia. Cu instrumentele Tratatului de la Lisabona, va fi mai simplu să se creeze această politică comună, însă mai este nevoie ca noi, în calitate de state membre, să avem voinţa sinceră de a crea o astfel de politică unită şi de a nu continua să acordăm prioritate canalelor bilaterale cu Moscova, acestea fiind, uneori, extrem de divergente unele faţă de celelalte."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vzťahy s Ruskom sú veľmi dôležité. Rusko je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN a vojenskou veľmocou. Jeho spolupráca je potrebná na riešenie iránskej jadrovej otázky, otázky Blízkeho východu, odzbrojenia, zmeny klímy a pod. Okrem toho je Rusko susedom Európy, s ktorým majú viaceré členské štáty EÚ významné hospodárske vzťahy a od ktorého sú vo veľkej miere energeticky závislé. Ide o krajinu, s ktorou máme dva pravidelné samity každý rok (ktoré sú určite dobrou príležitosťou na prehodnotenie našich vzťahov). Teraz rokujeme o novej partnerskej dohode, ktorá by mala zvýšiť spoluprácu v takzvaných štyroch spoločných priestoroch. Podľa môjho názoru sú najdôležitejšími priestormi hospodársky a energetický priestor. Potrebujeme otvorenosť, jasné pravidlá, investičné záruky a Rusko musí v prvom rade vstúpiť do WTO. Budúcotýždňový samit by mal preto byť príležitosťou na objasnenie zámerov Ruska v súvislosti s WTO. Bude to tiež príležitosť zabezpečiť, aby nepodniklo kroky, ktoré sú so vstupom do WTO nezlučiteľné. Okrem toho by sme nemali dopustiť, aby sa zopakovala kríza dodávok plynu z minulých rokov, a nová dohoda musí obsahovať princípy Európskej energetickej charty. Od tejto zmluvy, ako už bolo povedané, Moskva, žiaľ, odstúpila. Musíme naďalej pracovať aj na ostatných troch priestoroch. Už som spomenul význam Ruska ako globálneho aktéra. Dámy a páni, spolu s Ruskom toho môžeme dokázať veľa, ale, ako už tiež bolo povedané, nemali by sme zabúdať na jeden aspekt vzájomných vzťahov, keďže Rusko je európska krajina a náš sused. Ide o potrebu rešpektovania ľudských práv a záväzkov, ktoré preň v tejto oblasti vyplývajú z členstva v Rade Európy. Jedným z najevidentnejších zlyhaní zahraničnej politiky EÚ je chýbajúca spoločná politika pre Rusko. Nástroje Lisabonskej zmluvy uľahčia vytvorenie tejto spoločnej politiky. Ako členské štáty však musíme mať skutočnú vôľu vytvoriť takúto jednotnú politiku a musíme prestať uprednostňovať bilaterálne vzťahy s Moskvou, ktoré sa niekedy navzájom otvorene líšia."@sk19
"Gospa predsednica, odnosi z Rusijo so zelo pomembni: je stalna članica Varnostnega sveta in vojaška sila; njeno sodelovanje je nujno za obravnavanje jedrskega izziva Irana, vprašanja Bližnjega vzhoda, podnebnih sprememb itd. Poleg tega je Rusija soseda Evrope in imajo z njo mnoge države članice EU pomembne gospodarske odnose ter so zelo odvisne od njene energije. Je država, s katero imamo dva redna vrha vsako leto (ki zagotovo ponujata dobro priložnost za oceno stanja odnosov). Zdaj se pogajamo o novem sporazumu o partnerstvu, ki bi povečal sodelovanje v tako imenovanih „skupnih območjih“. Po mojem mnenju je najpomembnejše izmed teh območij gospodarsko in energetsko območje: potrebujemo odprtost, jasna pravila, jamstva za naložbe, Rusija pa se mora predvsem pridružiti STO. Vrh naslednji teden bi zato moral biti priložnost, da razjasnimo namene Rusije v zvezi z STO in zagotovimo, da ne sprejme pobud, ki niso skladne s STO. Poleg tega ne smemo dovoliti, da se ponovi kriza oskrbe s plinom, novi sporazum pa mora vključevati načela Evropske energetske listine, ki je pogodba, od katere je, kot je že bilo povedano, Moskva žal odstopila. Nadaljevati moramo tudi z delom na preostalih treh območjih. Omenil sem že pomen Rusije kot svetovnega akterja. Gospe in gospodje, z Rusijo lahko skupaj naredimo mnogo stvari, toda, kot je že bilo rečeno, ne smemo pozabiti na en vidik odnosa, saj je Rusija evropska država in soseda. Gre za nujnost, da Rusija spoštuje človekove pravice in obveznosti, ki ji jih s tem v zvezi nalaga članstvo v Svetu Evrope. Med najočitnejšimi neuspehi zunanje politike EU je odsotnost skupne politike v zvezi z Rusijo. Z instrumenti Lizbonske pogodbe bo enostavneje oblikovati to skupno politiko, vendar pa je tudi nujno, da imamo države članice resnično voljo, da ustvarimo takšno enotno politiko in ne dajemo več prednosti dvostranskim kanalom z Moskvo, ki se včasih odkrito razlikujejo drug od drugega."@sl20
"Fru talman! Förbindelserna med Ryssland är mycket viktiga: landet är ständig medlem i FN:s säkerhetsråd och en militär makt. Vi behöver samarbeta med Ryssland för att kunna tackla kärnvapenproblematiken i Iran, Mellanösternfrågan, avrustningen, klimatförändringarna och så vidare. Dessutom är Ryssland ett av våra grannländer, som många av EU:s medlemsstater har betydande ekonomiska förbindelser med och är mycket beroende av för sin energiförsörjning. Det är ett land som vi har haft två årliga toppmöten med (dessa är verkligen bra tillfällen att utvärdera läget i förbindelserna). Nu förhandlar vi om ett nytt partnerskapsavtal, som skulle öka samarbetet på de fyra ”gemensamma områdena”. Jag anser att det viktigaste av dessa är området för ekonomi och energi: vi behöver öppenhet, tydliga regler, garantier för investeringar, och Ryssland måste först av allt gå med i WTO. Därför bör toppmötet nästa vecka utnyttjas för att klargöra vilka avsikter Ryssland har i fråga om WTO och se till att landet inte tar några initiativ som är oförenliga med ett medlemskap i WTO. Dessutom bör vi inte tillåta att de senaste årens kris i gasförsörjningen upprepas. Det nya avtalet måste innehålla principerna i Europeiska energistadgan som, såsom redan har sagts, är det fördrag som Moskva tyvärr har dragit sig ur. Vi måste fortsätta att arbeta med de andra tre områdena också. Jag har redan nämnt att Ryssland är en viktig global aktör. Vi kan göra mycket tillsammans med Ryssland, men som också har sagts finns det en aspekt av förbindelserna som vi inte får glömma, eftersom Ryssland är ett europeiskt land och en granne. Detta är att Ryssland måste respektera mänskliga rättigheter och de skyldigheter som dess medlemskap i Europarådet medför i det avseendet. Ett av de mest uppenbara misslyckandena för EU:s utrikespolitik är avsaknaden av en gemensam Rysslandspolitik. Med instrumenten i Lissabonfördraget kommer det att bli lättare att skapa denna gemensamma politik, men vi, som medlemsstater, måste också ha en genuin vilja att skapa en sådan enhetlig politik och inte fortsätta att prioritera bilaterala kanaler till Moskva, som ibland öppet skiljer sig från varandra."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph