Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-11-Speech-3-122"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091111.16.3-122"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi asterrò su questa proposta di risoluzione perché la ritengo in qualche modo contraddittoria. Nella risoluzione, infatti, si prende atto dell'ampio miglioramento nella collaborazione economica tra Russia ed Europa negli ultimi dieci anni. Si richiede alla Russia un rafforzamento delle relazioni nel settore energetico, nel commercio, nella liberalizzazione dei visti, nel controllo dell'immigrazione illegale, nella lotta al terrorismo, nel cambiamento climatico, nella politica estera, su questioni come il nucleare iraniano, la pacificazione del Caucaso o del Medio Oriente. Mentre chiediamo tutte queste cose, nella stessa risoluzione critichiamo fortemente la situazione interna della Russia. Esiste un clima di contrarietà e di diffidenza nei confronti della Russia che non rappresentano un buon presupposto per la collaborazione che chiediamo. Questo non significa chiudere gli occhi sulla situazione della democrazia o dei diritti umani in quel paese: ma credo che il sostegno e la fiducia siano più necessari della critica in questo momento, proprio per migliorare la situazione dei diritti umani interni alla Russia."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, hlasování o tomto návrhu usnesení se zdržím, neboť je pro mne poněkud protichůdný. V usnesení se v podstatě uznává, že se za posledních deset let hospodářská spolupráce mezi Ruskem a Evropou výrazně zlepšila. Připouští se, že Rusko posílilo vztahy v oblastech energetiky, obchodu, vízové liberalizace, kontroly nedovoleného přistěhovalectví, boje proti terorismu, změny klimatu a zahraniční politiky a dosáhlo zlepšení v otázkách, jako je íránská jaderná výzbroj, a mírový proces na Kavkazu a Blízkém východě. Všechno toto považujeme za žádoucí, a přitom v tomtéž usnesení silně kritizujeme vnitrostátní situaci v Rusku. Panuje všeobecný pocit averze k Rusku a nedůvěra k němu, a to není dobrý základ pro spolupráci, po které voláme. To neznamená, že bychom měli zavírat oči před situací v oblasti demokracie a lidských práv v této zemi, ale myslím si, že podpora a důvěra jsou v současné chvíli zapotřebí více než kritika, právě proto, aby bylo možné stav lidských práv v Rusku zlepšit."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Jeg undlader at stemme om dette beslutningsforslag, for jeg synes, at det er ret modstridende. Det anerkendes faktisk i beslutningen, at det økonomiske samarbejde mellem Rusland og Europa er blevet gevaldigt forbedret i løbet af de seneste ti år. Vi opfordrer til et styrket samarbejde med Rusland på områder som energi, handel, visumfrihed, kontrol med ulovlig indvandring, terrorbekæmpelse, klimaændringer og udenrigspolitik og i spørgsmål om iransk atomvåbenfremstilling og fredsskabelse i Kaukasus og Mellemøsten. Samtidig med at vi opfordrer til alle disse ting, kritiserer vi i den samme beslutning i skarpe vendinger den interne situation i Rusland. Der er en generel fornemmelse af modvilje mod og mistillid til Rusland, og det udgør ikke et sundt grundlag for det samarbejde, som vi opfordrer til. Det betyder ikke, at vi bør lukke øjnene for demokrati- og menneskerettighedssituationen i landet, men jeg mener, at der i øjeblikket er et større behov for støtte og tillid end for kritik, netop for at forbedre menneskerettighedssituationen i Rusland."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich werde mich bei der Abstimmung über diesen Entschließungsantrag enthalten, da ich ihn in gewisser Weise widersprüchlich finde. Tatsächlich wird in dieser Entschließung anerkannt, dass sich die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa innerhalb der letzen 10 Jahre enorm verbessert hat. Es wird die Tatsache gewürdigt, dass Russland die Beziehungen in den Bereichen Energie, Handel, Visumliberalisierung, Bekämpfung der illegalen Einwanderung, Kampf gegen den Terrorismus, Klimawechsel und Außenpolitik, sowie im Zusammenhang mit Themen wie den iranischen Atomwaffen, der Friedenssicherung auf dem Kaukasus und im Mittleren Osten gestärkt hat. Obwohl wir all diese Dinge einfordern, kritisieren wir in der gleichen Entschließung heftig Russlands innerstaatliche Situation. Es herrscht ein allgemeines Gefühl von Ablehnung und Misstrauen gegenüber Russland, das keine sichere Basis für die von uns geforderte Zusammenarbeit darstellt. Dies bedeutet nicht, dass wir unsere Augen vor der Demokratie- und Menschenrechtssituation in diesem Land verschließen sollten, aber meiner Meinung nach sind zur Zeit Unterstützung und Vertrauen eher erforderlich als Kritik, und zwar genau zu dem Zweck, die Menschenrechtssituation in Russland zu verbessern."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα απόσχω από την ψηφοφορία επί της συγκεκριμένης πρότασης ψηφίσματος, γιατί τη θεωρώ κάπως αντιφατική. Στο ψήφισμα αναγνωρίζεται πράγματι ότι η οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης έχει βελτιωθεί πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία. Αναγνωρίζεται ότι η Ρωσία έχει συσφίξει τις σχέσεις της στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων, του ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της αλλαγής του κλίματος και της εξωτερικής πολιτικής, καθώς και σε θέματα όπως το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν και η αποκατάσταση της ειρήνης στον Καύκασο και τη Μέση Ανατολή. Ενώ ζητάμε όλα αυτά τα πράγματα, στο ίδιο ψήφισμα ασκούμε έντονη κριτική στην κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της Ρωσίας. Υπάρχει ένα γενικό αίσθημα αποστροφής και δυσπιστίας απέναντι στη Ρωσία, το οποίο δεν εκφράζει την ισχυρή βάση συνεργασίας την οποία ζητάμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε τα μάτια στην κατάσταση όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εν λόγω χώρα, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο αναγκαίες τη στιγμή αυτή είναι η στήριξη και η εμπιστοσύνη παρά οι επικρίσεις, ακριβώς με στόχο να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I shall be abstaining from the vote on this motion for a resolution because I find it somewhat contradictory. It is, in fact, acknowledged within the resolution that economic cooperation between Russia and Europe has vastly improved over the last 10 years. It is recognised that Russia has strengthened relations in the areas of energy, trade, visa liberalisation, illegal immigration control, the fight against terrorism, climate change and foreign policy, and on issues such as Iranian nuclear weaponry, and peacemaking in the Caucasus and the Middle East. While we call for all these things, in the same resolution we strongly criticise Russia’s domestic situation. There is a general feeling of aversion towards and mistrust of Russia that does not represent a sound basis for the cooperation that we are calling for. This does not mean we should close our eyes to the democratic and human rights situation in that country, but I believe that support and trust are needed more than criticism at the moment, precisely in order to improve the human rights situation in Russia."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, me voy a abstener de votar a favor de esta propuesta de resolución porque la encuentro algo contradictoria. De hecho, se reconoce dentro de la resolución que la cooperación económica entre Rusia y Europa ha mejorado significativamente durante los últimos diez años. Se reconoce que Rusia ha fortalecido las relaciones en materia de energía, comercio, liberalización de visados, control de inmigración ilegal, lucha contra el terrorismo, cambio climático y política exterior, y en cuestiones como las armas nucleares de Irán y el proceso de paz en el Cáucaso y en Oriente Medio. Mientras solicitamos todas estas cosas, en la misma resolución criticamos fuertemente la situación nacional de Rusia. Hay un sentimiento general de aversión y desconfianza hacia Rusia que no constituye una buena base para la cooperación que deseamos. Esto no significa que tengamos que hacer la vista gorda ante la situación democrática y en materia de derechos humanos en dicho país, pero creo que en este momento se necesita apoyo y confianza más que críticas, precisamente con la intención de mejorar la situación de Rusia en materia de derechos humanos."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Ma jään selle resolutsiooni ettepaneku hääletamisel erapooletuks, kuna pean seda mõnevõrra vastuoluliseks. Tegelikult on ka resolutsioonis tunnistatud, et Venemaa ja Euroopa vaheline koostöö on viimase kümne aasta jooksul tohutult paranenud. Tunnistatakse, et Venemaa on tugevdanud suhteid sellistes valdkondades nagu energia, kaubandus, viisade liberaliseerimine, illegaalse immigratsiooni kontroll, võitlus terrorismiga, kliimamuutus ja välispoliitika, ning sellistes küsimustes nagu Iraani tuumarelvad ning rahusobitamine Kaukaasias ja Lähis-Idas. Kutsudes üles kõike seda saavutama, kritiseerime me samas resolutsioonis kõvasti Venemaa siseolukorda. Venemaa suhtes valitseb üldine vastumeelsus ja usaldamatus ja see ei ole just tugev alus koostööks, mida taotleme. See ei tähenda, et peaksime sulgema silmad demokraatia ja inimõiguste olukorra suhtes selles riigis, kuid ma usun, et praegusel hetkel on rohkem tarvis toetust ja usaldust, mitte kriitikat, eriti kui tahta inimõiguste olukorra parandamist Venemaal."@et5
"− Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestän tyhjää tätä päätöslauselmaesitystä koskevassa äänestyksessä, koska minusta se on hieman ristiriitainen. Päätöslauselmassa itse asiassa tunnustetaan, että Venäjän ja Euroopan välinen taloudellinen yhteistyö on parantunut suuresti kymmenen viime vuoden aikana. Siinä tunnustetaan, että Venäjä on parantanut suhteita energian, kaupan, viisumien vapauttamisen, laittoman maahanmuuton valvonnan, terrorismin torjunnan, ilmastonmuutoksen ja ulkopolitiikan aloilla ja Iranin ydinaseiden kaltaisissa kysymyksissä ja Kaukasian ja Lähi-idän rauhanponnisteluissa. Kun kehotamme tekemään kaikkia näitä asioita, arvostelemme samassa päätöslauselmassa ankarasti Venäjän sisäistä tilannetta. Yleisesti tuntuu, että Venäjää kohtaan tunnetaan vastenmielisyyttä eikä siihen luoteta, eikä se ole vakaa perusta yhteistyölle, johon kehotamme. Tämä ei tarkoita, että meidän pitäisi sulkea silmämme demokratia- ja ihmisoikeustilanteelta tuossa maassa, mutta mielestäni tällä hetkellä tarvitaan enemmän tukea ja luottamusta kuin arvostelua juuri siksi, että ihmisoikeustilanne Venäjällä paranisi."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je m’abstiendrai de voter sur cette proposition de résolution, car je la trouve quelque peu contradictoire. La résolution reconnaît en fait que la coopération économique entre la Russie et l’Europe s’est considérablement améliorée au cours des dix dernières années. Elle reconnaît que la Russie a renforcé ses relations dans les domaines de l’énergie, du commerce, de la libéralisation du régime des visas, du contrôle de l’immigration illégale, de la lutte contre le terrorisme, du changement climatique et de la politique étrangère, de même que sur des questions telles que l’armement nucléaire iranien et le rétablissement de la paix dans le Caucase et au Moyen-Orient. Mais tout en exigeant toutes ces choses, nous critiquons vivement la situation intérieure de la Russie dans cette même résolution. Il émane de celle-ci un sentiment général d’aversion et de défiance à l’égard de la Russie qui ne constitue pas une base saine pour la coopération que nous réclamons. Cela ne signifie pas que nous devons fermer les yeux sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie dans ce pays, mais j’estime qu’un soutien et la confiance sont davantage nécessaires que les critiques à l’heure actuelle, précisément pour améliorer la situation des droits de l’homme en Russie."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim, ezzel az állásfoglalási indítvánnyal kapcsolatban tartózkodni fogok a szavazástól, mert némiképp ellentmondásosnak tartom. Az állásfoglalás valóban elismeri, hogy az elmúlt 10 év során erőteljesen javult az EU és Oroszország közötti gazdasági együttműködés. Elismeri, hogy Oroszország megerősítette a kapcsolatait az energia, a kereskedelem, a vízum-liberalizáció, az illegális bevándorlás ellenőrzése, a terrorizmus elleni küzdelem, az éghajlatváltozás és a külpolitika terén, valamint olyan kérdésekben, mint az iráni nukleáris fegyverek, valamint a kaukázusi és a közel-keleti béke megteremtése. Miközben felhívást intézünk a fenti dolgok iránt, ugyanabban az állásfoglalásban erőteljesen kritizáljuk Oroszország belföldi helyzetét. Oroszországgal szemben erőteljes az averzió és a bizalmatlanság, ami nem teremt szilárd alapot az általunk kért együttműködésre. Ez nem jelenti azt, hogy szemet kellene hunynunk a demokrácia és az emberi jogok területén az országban uralkodó helyzet felett, de úgy vélem, hogy jelenleg inkább támogatásra és bizalomra, mint kritikára van szükség, pontosan azért, hogy Oroszországban javuljon az emberi jogi helyzet."@hu11
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, balsuojant dėl šio pasiūlymo dėl rezoliucijos susilaikysiu, nes ji man atrodo prieštaringa. Tiesą pasakius, rezoliucijoje pripažįstama, kad per pastaruosius dešimt metų ekonominis Rusijos ir Europos bendradarbiavimas labai pagerėjo. Pripažįstama, kad Rusija sustiprino savo santykius energetikos, prekybos, vizų liberalizavimo, nelegalios imigracijos kontrolės, kovos su terorizmu, klimato kaitos ir užsienio politikos srityse bei spręsdama tokius klausimus kaip Irano branduolinė ginkluotė ir taikos išsaugojimas Kaukaze ir Artimuosiuose Rytuose. Nors pabrėžiame šiuos dalykus, toje pat rezoliucijoje griežtai kritikuojame Rusijos vidaus padėtį. Juntama bendra antipatija ir nepasitikėjimas Rusijos atžvilgiu ir tai nesuteikia tvirto pagrindo bendradarbiavimui, kurį raginame vykdyti. Tai nereiškia, kad turėtume užsimerkt ir nekreipti dėmesio į demokratijos ir žmogaus teisių padėtį šioje šalyje, tačiau manau, kad šiuo metu paramos ir pasitikėjimo reikia labiau nei kritikos, ypač siekiant pagerinti žmogaus teisių padėtį Rusijoje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es atturēšos no balsošanas par šo rezolūcijas priekšlikumu, jo, manuprāt, tajā ir dažas pretrunas. Rezolūcijā ir atzīts, ka ekonomiskā sadarbība starp Krieviju un Eiropu pēdējos 10 gados ir ievērojami uzlabojusies. Tajā ir norādīts, ka Krievija ir nostiprinājusi attiecības enerģētikas, tirdzniecības, vīzu liberalizācijas, nelegālās imigrācijas kontroles, cīņas pret terorismu, klimata pārmaiņu un ārpolitikas jomā, kā arī tādos jautājumos kā Irānas kodolieroči un miera nodibināšana Kaukāzā un Tuvajos Austrumos. Aicinot uz visām šīm lietām, tajā pašā rezolūcijā tiek bargi kritizēta Krievijas iekšējā situācija. Tajā jaušama vispārēja nepatika pret Krieviju un neuzticība tai, kas nav labs pamats sadarbībai, ko mēs vēlamies. Tas nenozīmē, ka mums būtu jāpiever acis uz demokrātisko un cilvēktiesību situāciju šajā valstī, tomēr es domāju, ka atbalsts un uzticība šobrīd ir vajadzīgi vairāk par kritiku un tie vajadzīgi tieši tādēļ, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju Krievijā."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi asterrò su questa proposta di risoluzione perché la ritengo in qualche modo contraddittoria. Nella risoluzione, infatti, si prende atto dell'ampio miglioramento nella collaborazione economica tra Russia ed Europa negli ultimi dieci anni. Si richiede alla Russia un rafforzamento delle relazioni nel settore energetico, nel commercio, nella liberalizzazione dei visti, nel controllo dell'immigrazione illegale, nella lotta al terrorismo, nel cambiamento climatico, nella politica estera, su questioni come il nucleare iraniano, la pacificazione del Caucaso o del Medio Oriente. Mentre chiediamo tutte queste cose, nella stessa risoluzione critichiamo fortemente la situazione interna della Russia. Esiste un clima di contrarietà e di diffidenza nei confronti della Russia che non rappresentano un buon presupposto per la collaborazione che chiediamo. Questo non significa chiudere gli occhi sulla situazione della democrazia o dei diritti umani in quel paese: ma credo che il sostegno e la fiducia siano più necessari della critica in questo momento, proprio per migliorare la situazione dei diritti umani interni alla Russia."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, waarde collega’s, ik zal mij van stemming onthouden over deze ontwerpresolutie, omdat ik haar nogal tegenstrijdig vind. In de ontwerpresolutie wordt erkend dat de economische samenwerking tussen Rusland en Europa in de afgelopen tien jaar flink is verbeterd. Tevens wordt erkend dat Rusland zijn betrekkingen op het gebied van energie, handel, de liberalisering van visa, controle op illegale immigratie, terrorismebestrijding, klimaatverandering, het buitenlands beleid, kwesties als het nucleaire Iran en de vredesprocessen in de Kaukasus en het Midden-Oosten heeft versterkt. Terwijl wij om al deze zaken verzoeken, leveren wij in dezelfde ontwerpresolutie forse kritiek op de binnenlandse situatie in Rusland. Er is een algemeen gevoel van aversie en wantrouwen ten opzichte van de Russen, dat niet bepaald een solide basis vormt voor de samenwerking waar wij om vragen. Dit betekent niet dat wij onze ogen moeten sluiten voor de situatie op het gebied van democratie en mensenrechten in dat land, maar ik denk dat op dit moment steun en vertrouwen meer nodig zijn dan kritiek, juist om de interne mensenrechtensituatie in Rusland te verbeteren."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Zamierzam wstrzymać się od głosu podczas głosowania nad przedmiotowym projektem rezolucji, ponieważ uważam, iż jest w pewnym sensie sprzeczny. Rzeczywiście w rezolucji odnotowano, że przez ostatnie 10 lat współpraca gospodarcza między Rosją a Europą znacznie się poprawiła. W rezolucji zauważono również, że Rosja poprawiła stosunki w obszarach związanych z energią, handlem, liberalizacją reżimu wizowego, kontrolą nielegalnej imigracji, walką przeciwko terroryzmowi, zmianom klimatu oraz z polityką zagraniczną, a także zmieniła stanowisko w kwestiach, takich jak irańska broń jądrowa, proces pokojowy na Kaukazie i na Bliskim Wschodzie. W tej samej rezolucji z jednej strony wspominamy o powyższych osiągnięciach, a z drugiej zdecydowanie krytykujemy sytuację domową w Rosji. Mamy do czynienia z powszechną niechęcią wobec Rosji i brakiem zaufania do niej, co nie stanowi solidnej podstawy do współpracy, do której nawołujemy. Nie oznacza to, że powinniśmy przymykać oko na występującą w tym kraju sytuację w zakresie demokracji i praw człowieka, ale moim zdaniem obecnie w celu poprawienia w Rosji sytuacji pod względem poszanowania praw człowieka wsparcie i zaufanie są potrzebne bardziej niż krytycyzm."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, abster-me-ei na votação desta proposta de resolução porque a considero de alguma forma contraditória. Na resolução reconhece-se que a cooperação económica entre a Rússia e a Europa melhorou largamente nos últimos 10 anos. Reconhece-se que a Rússia fortaleceu as relações em domínios como a energia, o comércio, liberalização de vistos, imigração ilegal, combate ao terrorismo, alterações climáticas e política externa, e no que toca a questões como armamento nuclear iraniano e pacificação do Cáucaso e do Médio Oriente. Enquanto instamos a todas estas coisas, criticamos fortemente, na mesma resolução, a situação interna da Rússia. Existe um clima de oposição e de desconfiança face à Rússia que não constitui uma boa base para a cooperação a que exortamos. Não quer isto dizer que devamos fechar os olhos à situação da democracia e dos direitos humanos neste país, mas creio que o apoio e a confiança são mais necessárias, neste momento, do que a crítica, precisamente para melhorar a situação dos direitos humanos na Rússia."@pt17
"Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, mă voi abţine de la votarea acestei moţiuni de rezoluţie pentru că o găsesc oarecum contradictorie. În fapt, se recunoaşte în textul rezoluţiei o îmbunătăţire substanţială a cooperării economice dintre Rusia şi Europa în ultimii 10 ani. Este recunoscut faptul că Rusia a consolidat relaţiile în domeniile privind energia, comerţul, liberalizarea vizelor, controlul imigraţiei ilegale, lupta împotriva terorismului, schimbările climatice şi politica externă, precum şi în probleme precum armamentul nuclear iranian şi procesul de conciliere din Caucaz şi Orientul Mijlociu. În timp ce solicităm toate aceste lucruri, în aceeaşi rezoluţie criticăm foarte puternic situaţia internă a Rusiei. Există un sentiment general de aversiune şi neîncredere faţă de Rusia, care nu constituie o bază sănătoasă pentru cooperarea pe care o solicităm. Aceasta nu înseamnă că ar trebui să trecem cu vederea situaţia privind democraţia şi drepturile omului în această ţară, dar cred că sprijinul şi încrederea sunt mai necesare decât critica în acest moment, chiar pentru a îmbunătăţi situaţia drepturilor omului în Rusia."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, zdržím sa hlasovania o tomto návrhu uznesenia, pretože ho považujem za dosť rozporuplné. Uznesenie v skutočnosti potvrdzuje, že hospodárska spolupráca medzi Ruskom a Európou sa za posledných 10 rokov výrazne zlepšila. Potvrdzuje, že Rusko posilnilo vzťahy v oblasti energetiky, obchodu, liberalizácie víz, kontroly nezákonného prisťahovalectva, boja proti terorizmu, zmeny klímy a zahraničnej politiky a v otázkach ako iránsky jadrový arzenál a mierové úsilie na Kaukaze a na Blízkom východe. Na jednej strane od Ruska žiadame všetky tieto veci, ale v tom istom uznesení ho tvrdo kritizujeme pre vnútornú situáciu. Cítiť všeobecnú averziu a nedôveru voči Rusku a to nepredstavuje dobrý základ pre spoluprácu, na ktorú vyzývame. Neznamená to, že by sme mali zatvoriť oči pred situáciou v oblasti demokracie a ľudských práv v Rusku. Domnievam sa však, že podpora a dôvera sú v tomto okamihu potrebnejšie ako kritika, ak chceme v Rusku zlepšiť práve situáciu v oblasti ľudských práv."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, vzdržal se bom glasovanja o tem predlogu resolucije, saj menim, da je nekoliko protisloven. V resoluciji se dejansko priznava, da se je gospodarsko sodelovanje med Rusijo in Evropo v zadnjih 10 letih občutno izboljšalo. Priznava se, da je Rusija okrepila odnose na področju energije, trgovine, vizumske liberalizacije, nadzora nad nezakonitim priseljevanjem, boja proti terorizmu, podnebnih sprememb in zunanje politike ter glede vprašanj, kot sta iransko jedrsko orožje in vzpostavljanje miru na Kavkazu in Bližnjem vzhodu. Pozivamo k vsemu temu, obenem pa v isti resoluciji močno kritiziramo razmere v Rusiji. Vlada splošen občutek nenaklonjenosti in nezaupanja do Rusije, ki ne predstavlja dobre podlage za sodelovanje, h kateremu pozivamo. To ne pomeni, da moramo zamižati glede stanja demokracije in človekovih pravic v tej državi, vendar menim, da sta trenutno potrebnejša podpora in zaupanje, prav zato, da se izboljša stanje človekovih pravic v Rusiji."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag kommer att lägga ned min röst i omröstningen om detta resolutionsförslag eftersom jag anser att det är tämligen motsägelsefullt. Faktum är att det sägs i resolutionen att det ekonomiska samarbetet med Ryssland har förbättrats enormt under de senaste tio åren. Man erkänner att Ryssland har stärkt förbindelserna på energi- och handelsområdet och när det gäller liberaliseringen av viseringsbestämmelserna, kontrollen av olaglig invandring, kampen mot terrorism, klimatförändringen och utrikespolitiken, samt frågor som den iranska kärnvapenframställningen och fredsskapande i Kaukasien och Mellanöstern. Samtidigt som vi efterlyser alla dessa saker riktar vi i resolutionen stark kritik mot den inrikespolitiska situationen i Ryssland. Det finns en allmän känsla av aversion och misstro gentemot Ryssland som inte utgör en sund grund för det samarbete som vi vill ha. Detta betyder inte att vi bör blunda för situationen för demokratin och de mänskliga rättigheterna i landet, men jag anser att stöd och förtroende är viktigare än kritik för närvarande, just för att förbättra den människorättsliga situationen i Ryssland."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph