Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-11-Speech-3-043"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091111.13.3-043"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the new post of President of Council, with which everyone seems to be fairly obsessed, is an appointment for two and a half years only and has very few defined powers. So somebody should tell Tony Blair not to get too upset if he does not get it! After Lisbon, the true Holy Roman Emperor of the 21st century – the Charlemagne of our times – whose writ extends farther than that emperor’s ever did, is, of course, the President of the Commission, our very own Senhor Barroso. And I say this despite Senhor Barroso’s comments on partnership. However, it is rather different for the new High Representative. There is a big budget to open new diplomatic missions, and I must point out that the existence of the post of EU High Representative threatens the permanent seats on the UN Security Council held by the United Kingdom and France, too, Monsieur Daul. However, the big problem facing the nation states of Europe is not too few diplomatic missions but too many unemployed. Members here have celebrated the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall – and rightly so. But now we have a new Berlin Wall, not on the frontiers of nations but within nations. This wall is between the professional politicians of the political establishment and the people. It is a bit too late to be asking for transparency now, Mr Verhofstadt. There are those of us here who will continue to speak for the people and to speak out against these institutions which, as the EFD Group has said before on several occasions and will do so again, are short of democratic legitimacy."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, člověk na novém postu předsedy Rady, jímž se všichni zdají být úplně posedlí, bude jmenován pouze na dva a půl roku a bude mít jen několik vymezených pravomocí. Takže někdo by měl říci Tonymu Blairovi, ať se příliš nerozčiluje, jestliže to místo nedostane. Po Lisabonu je skutečným panovníkem Svaté říše římské 21. století – Karlem Velikým naší doby –, jehož moc sahá dále, než kdy sahala moc císaře, samozřejmě předseda Komise, náš senhor Barroso. A říkám to i přes poznámky senhora Barrosa o partnerství. Nicméně v případě nového vysokého představitele je to docela jinak. Je zde velký rozpočet na zahájení nových diplomatických misí a musím zdůraznit, že existence postu vysokého představitele EU ohrožuje stálá křesla v Radě bezpečnosti OSN, která má Spojené království a také Francie, pane Daule. Velkým problémem, jemuž čelí členské státy Evropy, však není příliš málo diplomatických misí, ale příliš mnoho nezaměstnaných. Poslanci zde oslavovali 20. výročí pádu Berlínské zdi – což je dobře. Nyní však máme novou Berlínskou zeď, nikoli na hranicích národů, ale uvnitř národů. Je to zeď mezi profesionálními politiky politického zřízení a občany. Je poněkud pozdě požadovat nyní transparentnost, pane Verhofstadte. Někteří z nás budou nadále hovořit za občany a protestovat proti těmto orgánům, jež postrádají demokratickou legitimitu, jak skupina EFD říkala při mnoha příležitostech dříve a bude to opakovat."@cs1
"Hr. formand! Den nye stilling som formand for Rådet, som alle lader til at være besat af, er kun en to et halvt års udnævnelse med meget få, veldefinerede beføjelser. Så nogen skulle tage og fortælle Tony Blair, at han ikke behøver blive alt for ked af det, hvis han ikke får den! Efter Lissabon er det 21. århundredes virkelige romerske kejser – vor tids Karl den Store – hvis magt rækker længere end kejserens nogensinde gjorde, naturligvis formanden for Kommissionen, vores egen hr. Barroso. Og det siger jeg på trods af hr. Barrosos udtalelser om partnerskab. Situationen er til gengæld en helt anden for den nye høje repræsentant. Der er et stort budget til at åbne nye diplomatiske repræsentationer, og jeg må gøre opmærksom på, at eksistensen af posten som EU's høje repræsentant også truer Det Forenede Kongeriges og Frankrigs permanente pladser i FN's Sikkerhedsråd, hr. Daul. Det store problem, som Europas nationalstater står over for, er imidlertid ikke for få diplomatiske repræsentationer, men for mange arbejdsløse. Medlemmerne her har fejret 20-års-jubilæet for Berlinmurens fald, og det er helt på sin plads. Men nu har vi en ny Berlinmur, ikke på grænsen mellem nationer, men internt i nationer. Denne mur findes mellem det politiske etablissements professionelle politikere og folket. Det er lidt for sent at bede om gennemsigtighed nu, hr. Verhofstadt. Vi er nogle her, der fortsat vil tale på folkets vegne og tale imod disse institutioner, som mangler demokratisk legitimitet, hvilket EFD-Gruppen har sagt ved adskillige tidligere lejligheder og vil sige igen."@da2
"Herr Präsident, der Posten des neuen Ratspräsidenten, von dem jeder ziemlich besessen scheint, ist eine Nominierung von nur zweieinhalb Jahren und verfügt über sehr wenig definierte Befugnisse. Also sollte jemand Tony Blair sagen, dass er sich nicht zu sehr aufregen sollte, wenn der den Job nicht bekommt. Nach Lissabon ist der wahre Kaiser des Heiligen Römischen Reiches des 21. Jahrhunderts, unser Karl der Große, dessen Macht weiter reicht als die des Kaisers je reichte, natürlich der Präsident der Kommission, unser Senhor Barroso. Und ich sage das trotz der Bemerkungen von Senhor Barroso zu Partnerschaft. Für den neuen Hohen Vertreter sieht das allerdings ziemlich anders aus. Für neue diplomatische Missionen steht ein großes Budget zur Verfügung. Ich muss auch darauf hinweisen, Herr Daul, dass der Posten des Hohen Vertreters der EU die ständigen Sitze im UN-Sicherheitsrat von dem Vereinigten Königreich und auch Frankreich bedroht. Allerdings ist das große Problem für die Nationalstaaten in Europa nicht, dass es zu wenige diplomatische Missionen gibt, sondern dass es zu viele Arbeitslose gibt. Die Mitglieder haben hier den 20. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer gefeiert, und zu Recht. Jetzt haben wir eine neue Berliner Mauer, nicht an den Grenzen der Nationen, sondern innerhalb der Nationen. Diese Mauer besteht zwischen den Berufspolitikern des politischen Establishments und den Menschen. Es ist ein wenig zu spät, jetzt Transparenz zu verlangen, Herr Verhofstadt. Es gibt die unter uns, die weiterhin für die Menschen und gegen diese Organe eintreten werden, denen es an demokratischer Legitimität mangelt, wie dies die Fraktion Europa der Freiheit und der Demokratie zuvor mehrmals gesagt hat und auch weiterhin sagen wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η νέα θέση του Προέδρου του Συμβουλίου, με την οποία φαίνεται να έχουν όλοι αναπτύξει εμμονή, αποτελεί θέση με θητεία μόλις δυόμισι ετών και με πολύ λίγες καθορισμένες αρμοδιότητες. Γι’ αυτό κάποιος θα έπρεπε να πει στον Tony Blair να μην στεναχωρηθεί πάρα πολύ εάν δεν την πάρει! Μετά τη Λισαβόνα, ο πραγματικός Ρωμαίος Αυτοκράτορας του 21ου αιώνα –ο Καρλομάγνος της εποχής μας– η εντολή του οποίου είναι πολύ πιο εκτεταμένη από όσο υπήρξε ποτέ εκείνη του Αυτοκράτορα, είναι, βεβαίως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο δικός μας Senhor Barroso. Και αυτό το λέω παρά τα σχόλια του Senhor Barroso περί εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, τα πράγματα είναι μάλλον διαφορετικά για τον νέο Ύπατο Εκπρόσωπο. Υπάρχει μεγάλος προϋπολογισμός για τη δημιουργία νέων διπλωματικών αποστολών, και θα πρέπει να επισημάνω ότι η ύπαρξη της θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ απειλεί τις μόνιμες έδρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που κατέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και η Γαλλία, Monsieur Daul. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπα τα εθνικά κράτη της Ευρώπης δεν είναι οι πολύ λίγες διπλωματικές αποστολές, αλλά οι πάρα πολλοί άνεργοι. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τίμησαν την εικοστή επέτειο της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου – και καλά έκαναν. Τώρα, όμως, έχουμε ένα νέο Τείχος του Βερολίνου, όχι στα σύνορα μεταξύ κρατών, αλλά στο εσωτερικό τους. Αυτό το τείχος είναι μεταξύ των επαγγελματιών πολιτικών του πολιτικού κατεστημένου και των ανθρώπων. Είναι λίγο αργά για να ζητάτε διαφάνεια τώρα, κύριε Verhofstadt. Υπάρχουν κάποιοι από εμάς που θα συνεχίσουν να μιλούν εξ ονόματος του λαού και εναντίον των θεσμικών οργάνων τα οποία, όπως έχει και στο παρελθόν αρκετές φορές πει η Ομάδα «Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας» και θα συνεχίσει να λέει, πάσχουν από έλλειψη δημοκρατικής νομιμότητας."@el10
"Señor Presidente, el nuevo cargo de Presidente del Consejo, con el que todos parecen estar bastante obsesionados, es un nombramiento por dos años y medio solamente, y las competencias están poco definidas. Por tanto, alguien debería decir a Tony Blair que no se moleste si no lo consigue. Después de Lisboa, el verdadero Emperador Romano de la Santa Sede del siglo XXI —el Carlomagno de nuestros tiempos— cuyo mandato se extiende más de lo que lo hizo dicho emperador es, sin duda, el Presidente de la Comisión, el señor Barroso. Y digo esto a pesar de los comentarios que ha hecho el señor Barroso acerca de la asociación. Sin embargo, el caso del nuevo Alto Representante es distinto. Hay un gran presupuesto para iniciar nuevas misiones diplomáticas, y tengo que señalar que la existencia del cargo de Alto Representante de la UE supone una amenaza para los escaños permanentes que el Reino Unido y Francia tienen en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, señor Daul. Sin embargo, el gran problema al que se enfrentan los Estados de Europa no es la existencia de muy pocas misiones, sino la existencia de un alto índice de desempleo. Los diputados han celebrado muy oportunamente el vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín. No obstante, ahora tenemos otro nuevo Muro de Berlín, no en las fronteras de las naciones, sino dentro de las mismas naciones. Este muro se alza entre la clase política dirigente y los ciudadanos. Ya es un poco tarde para pedir transparencia, señor Verhofstadt. Algunos de nosotros seguiremos hablando a favor de los ciudadanos y alzando la voz en contra de las instituciones que, como el Grupo EFD ha dicho anteriormente en varias ocasiones y seguirá diciéndolo, andan escasas de legitimidad democrática."@es21
"Austatud president! Uus nõukogu eesistuja ametikoht, mis paistab kõigi kinnismõtteks olevat, nimetatakse vaid kaheks ja pooleks aastaks ning sellel on väga vähe määratletud volitusi. Keegi võiks öelda Tony Blairile, et ta üleliia ei kurvastaks, kui ta sellele kohale ei saa. Pärast Lissaboni lepingu jõustumist on tõeline 21. sajandi Püha Rooma keiser – meie ajastu Karl Suur –, kelle õigused ulatuvad kaugemale, kui selle keisri omad kunagi ulatusid, loomulikult komisjoni president, meie austatud José Manuel Barroso. Ja seda ütlen ma, vaatamata José Manuel Barroso kommentaaridele partnerluse kohta. Kuid uue kõrge esindaja jaoks on asjad hoopis teistsugused. Uute diplomaatiliste missioonide avamiseks on suur eelarve ja pean juhtima tähelepanu sellele, Joseph Daul, et ELi kõrge esindaja ametikoha olemasolu ohustab ÜRO Julgeolekunõukogus ka alalisi kohti, mida täidavad Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. Kuid suur probleem, millega Euroopa rahvusriigid silmitsi seisavad, ei ole liiga väheste diplomaatiliste missioonide arv, vaid liiga suur töötute arv. Parlamendiliikmed tähistasid siin Berliini müüri langemise 20. aastapäeva, mis on täiesti arusaadav. Kuid nüüd on meil uus Berliini müür ja mitte riikide piiridel, vaid riikide sees. See müür on poliitilise riigiaparaadi elukutseliste poliitikute ja rahva vahel. On liiga hilja, et nüüd läbipaistvust nõudma hakata, Guy Verhofstadt. Siin on neid, kes seisavad ka edaspidi inimeste eest ning nende institutsioonide vastu, millel puudub demokraatlik õigusjärgsus, nagu EFD fraktsioon seda ikka teinud on ja ka edaspidi teeb."@et5
"− Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtajan uuteen virkaan, joka näyttää olevan kaikille aikamoinen pakkomielle, nimitetään vain kahdeksi ja puoleksi vuodeksi ja siinä on vain vähän selvästi määrättyjä valtuuksia. Joten jonkun pitäisi kertoa Tony Blairille, ettei hänen pitäisi pahoittaa kovin paljon mieltään, jos hän ei saa sitä! Lissabonin jälkeen todellinen 2000-luvun pyhä Rooman keisari − meidän aikamme Kaarle Suuri − jonka valta ulottuu pidemmälle kuin keisareiden koskaan, on tietenkin komission puheenjohtaja, meidän oma Senhor Barrosomme. Ja sanon tämän Senhor Barroson kumppanuutta koskevista huomioista huolimatta. Asia on kuitenkin sangen erilainen uuden korkean edustajan osalta. Uusien diplomaattisten tehtävien aloittamista varten on suuri talousarvio, ja minun on huomautettava, että EU:n korkean edustajan aseman olemassaolo uhkaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja myös Ranskan, arvoisa Joseph Daul, pysyviä paikkoja YK:n turvallisuusneuvostossa. Euroopan kansallisvaltioita uhkaava suuri ongelma eivät ole kuitenkaan liian harvat diplomaattiset tehtävät vaan liian monet työttömät. Parlamentin jäsenet ovat viettäneet Berliinin muurin murtumisen 20-vuotisjuhlaa − se on aivan oikein. Mutta nyt meillä on uusi Berliinin muuri, ei kansakuntien rajoilla vaan kansakuntien sisällä. Tämä muuri on poliittisen järjestelmän ammattipoliitikkojen ja ihmisten välillä. On hieman liian myöhäistä pyytää nyt avoimuutta, hyvä Guy Verhofstadt. Täällä on meitä, jotka puhuvat edelleen ihmisten puolesta ja näitä toimielimiä vastaan, toimielimissä, joilta, kuten EFD-ryhmä on monesti aiemmin sanonut ja sanoo edelleen, puuttuu demokraattinen oikeutus."@fi7
"Monsieur le Président, le nouveau poste de président du Conseil, qui semble passablement obnubiler tout le monde, ne correspond qu’à une nomination d’une durée de deux ans et demi et avec très peu de pouvoirs définis. Quelqu’un devrait donc dire à Tony Blair de ne pas trop se formaliser s’il ne l’obtient pas! Après Lisbonne, le véritable Saint Empereur romain du XXI siècle – le Charlemagne de notre temps – dont le mandat va bien au-delà de celui d’un empereur du passé, est, bien entendu, le président de la Commission, notre Senhor Barroso à nous. J’ose le dire, malgré les remarques du Senhor Barroso sur le partenariat. Mais les choses sont plutôt différentes s’agissant du nouveau haut-représentant. Il y a pour lui en effet un budget important permettant d’ouvrir de nouvelles missions diplomatiques, et je dois signaler que l’existence du poste de haut-représentant menace les sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations unies qui reviennent au Royaume-Uni et à la France aussi, Monsieur Daul. Toutefois, le gros problème auquel sont confrontés les États nations de l’Europe, ce n’est pas qu’il y ait trop peu de missions diplomatiques mais beaucoup trop de chômeurs. Les députés ici présents ont célébré le 20 anniversaire de la chute du mur de Berlin, et à juste titre. Mais, à présent, un nouveau mur de Berlin se dresse devant nous, non pas aux frontières entre les nations mais à l’intérieur même de ces nations. Ce mur sépare les responsables politiques professionnels et l’establishment politique de la population. Il est un peu trop tard maintenant pour demander de la transparence, Monsieur Verhofstadt. Il y a ceux d’entre nous qui veulent continuer de parler pour les gens et sans mâcher leurs mots contre ces institutions qui, comme le groupe EFD l’a dit auparavant en maintes occasions et le répétera encore, manquent de légitimité démocratique."@fr8,8
"Elnök úr, a Tanács elnöki tisztje, ez az új pozíció, ami mindenkit rendkívüli módon foglalkoztat, mindössze két és fél évre szóló megbízatást jelent, és nagyon kevés konkrétan meghatározott hatáskör tartozik hozzá. Megmondaná végre valaki Tony Blairnek, hogy ne keseredjen el túlzottan, ha nem őt nevezik ki? Lisszabon után, a 21. század igazi szent római császára – korunk Nagy Károlya –, akinek parancsa messzebb elér, mint az imént említett császáré valaha is elért, természeten a Bizottság elnöke, a mi Barroso urunk. És ezt Barroso úrnak a partnerségről tett észrevételei ellenére mondom. Az új főképviselő helyzete azonban teljesen más. Komoly költségvetés áll rendelkezésre új diplomáciai küldetésekhez, és hangsúlyoznom kell, Daul úr, hogy az uniós főképviselő tisztségének megléte fenyegető az Egyesült Királyságnak és Franciaországnak az ENSZ Biztonsági Tanácsában betöltött állandó helyére nézve is. Az európai nemzetállamokban azonban nem a túl kevés diplomáciai küldetés jelenti a nagy problémát, hanem a túl sok munkanélküli. A képviselők a berlini fal leomlásának 20. évfordulóját ünnepelték, nagyon helyénvaló módon. De mára új berlini falunk van: nem az országhatárokon, hanem a nemzeteken belül. Ez a fal a politikai rendszer hivatásos politikusai és az emberek között áll. Kicsit késő már, Verhostadt úr, hogy most átláthatóság biztosítására szólítsunk fel. Vannak itt olyanok, akik továbbra is az embereket képviselik majd és felszólalnak ezen intézmények ellen, amelyek – amint ahogyan arra az EFD képviselőcsoport már többször felhívta a figyelmet és újra meg fogja tenni – nem rendelkeznek demokratikus legitimációval."@hu11
"Signor Presidente, la nuova carica di presidente del Consiglio, che pare essere diventata un’ossessione collettiva, ha una durata di soli due anni e mezzo e sono davvero pochi i poteri a essa collegati che sono stati ben definiti. Qualcuno dica a Tony Blair di non prendersela troppo se non dovesse farcela. Da Lisbona in poi il vero sacro imperatore romano del XXI secolo – il Carlo Magno dei nostri giorni – la cui perspicacia è persino maggiore rispetto a quell’imperatore, è, naturalmente, il presidente della Commissione, il nostro Barroso. E dico questo nonostante suoi commenti sulla partnership. Tuttavia, le cose stanno diversamente per il nuovo Alto rappresentante. E’ previsto un bilancio cospicuo per l’apertura di nuove missioni diplomatiche, e devo far notare, onorevole Daul, che l’esistenza di un Alto rappresentante dell’Unione europea costituisce una minaccia per i seggi permanenti di Francia e Regno Unito presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Invece, il problema che le nazioni europee devono affrontare non è il fatto che vi siano troppo poche missioni diplomatiche, ma piuttosto l’esistenza di troppi disoccupati. Giustamente, il Parlamento ha festeggiato il ventesimo anniversario della caduta del muro di Berlino. Ma abbiamo oggi un nuovo muro di Berlino da abbattere, non ai confini ma all’interno dei nostri paesi. Si tratta del muro che divide i professionisti della politica dalla gente comune. E’ ormai troppo tardi per invocare la trasparenza, onorevole Verhofstadt. Alcuni tra noi continueranno a prendere la parola in nome della gente, opponendosi a quelle istituzioni che il gruppo EFD ha spesso detto in passato, e tornerà a dire in futuro, sono democraticamente illegittime."@it12
"Pone pirmininke, naujasis Europos Vadovų Tarybos pirmininko postas, apie kurį visi pernelyg daug galvoja, yra tik dvejus su puse metų trunkanti tarnyba, kurią einančio asmens įgaliojimai labai menki. Taigi kas nors turėtų pasakyti Tony Blairui, kad jis per daug nenusimintų, jei to posto negaus! Po Lisabonos sutarties pasirašymo tikras XXI amžiaus Didysis Romos imperatorius, mūsų laikų Karolis Didysis, kurio raštiškas įsakymas galioja plačiau, nei minėto imperatoriaus kada nors galiojo, žinoma, yra Komisijos Pirmininkas, mūsų ypatingasis senjoras J. M. Barroso. Tai sakau nepaisydamas senjoro J. M. Barroso pastabų dėl partnerystės. Tačiau kitaip yra dėl ES vyriausiojo įgaliotinio. Naujoms diplomatinėms misijoms atidaryti skirtas didelis biudžetas, ir turiu pažymėti, kad ES vyriausiojo įgaliotinio posto buvimas kelia pavojų nuolatinėms vietoms JT Saugumo Taryboje, kurias turi Jungtinė Karalystė, taip pat ir Prancūzija, pone J. Dauli. Tačiau didžioji problema, su kuria susiduria Europos tautinės valstybės, tai ne ta, kad yra per mažai diplomatinių misijų, o ta, kad per daug bedarbių. Čia susirinkusieji iškilmingai paminėjo 20-ąsias Berlyno sienos griuvimo metines – ir ne be pagrindo. Bet dabar turime naują Berlyno sieną, ne tautų pasieniuose, bet tautų viduje. Ši siena skiria profesionalius politinės valdžios ir valdymo sistemos politikus ir žmones. Dabar jau šiek tiek vėlu reikalauti skaidrumo, pone G. Verhofstadtai. Čia tarp mūsų yra ir tokių, kurie ir toliau kalbės už žmones ir atvirai pasisakys prieš tas institucijas, kurios, kaip jau anksčiau keletą kartų pareiškė EFD frakcija, stokoja demokratinio teisėtumo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, jaunais Eiropadomes priekšsēdētāja amats, kurš, šķiet, kļuvis par īstu apsēstību, ir amats tikai uz diviem ar pusi gadiem, un tam ir patiešām ierobežotas pilnvaras. Tāpēc kādam ir jāpasaka lai viņš pārāk neskumst, ja netiks iecelts šajā amatā! Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā īstais 21. gadsimta Svētās Romas imperators, mūsdienu Kārlis Lielais, kura vara būs daudz lielāka par to, kāda imperatoram jebkad ir bijusi, protams, ir Komisijas priekšsēdētājs — mūsu pašu kungs. Un es to saku, neņemot vērā kunga komentārus par partnerību. Taču situācija ir pavisam citāda jaunajam Augstajam pārstāvim. Ir paredzēts liels budžets jaunu diplomātisko misiju atvēršanai, un es vēlos norādīt kungs, ka ES Augstā pārstāvja amata esamība apdraud arī Apvienotās Karalistes un Francijas pastāvīgās vietas ANO Drošības padomē. Tomēr lielākā problēma, kas skar Eiropas nacionālās valstis, nav pārāk mazais diplomātisko misiju skaits, bet gan pārāk lielais bezdarbnieku skaits. Deputāti šeit atzīmēja Berlīnes mūra krišanas divdesmito gadadienu un pareizi arī darīja. Bet tagad mums ir radies jauns Berlīnes mūris, nevis uz valstu robežām, bet pašās valstīs. Šis mūris ir radies starp politiskās sistēmas profesionālajiem politiķiem un tautu. Tagad jau ir mazliet par vēlu nodrošināt pārredzamību kungs. Šeit atrodas tie no mums, kuri turpinās runāt cilvēku vārdā un izteiksies pret šīm iestādēm, kurām, kā jau EFD grupa vairākkārt ir iepriekš teikusi un teiks arī turpmāk, trūkst demokrātiskās leģitimitātes."@lv13
"Mr President, the new post of President of Council, with which everyone seems to be fairly obsessed, is an appointment for two and a half years only and has very few defined powers. So somebody should tell Tony Blair not to get too upset if he does not get it! After Lisbon, the true Holy Roman Emperor of the 21st century – the Charlemagne of our times – whose writ extends farther than that emperor’s ever did, is, of course, the President of the Commission, our very own Senhor Barroso. And I say this despite Senhor Barroso’s comments on partnership. However, it is rather different for the new High Representative. There is a big budget to open new diplomatic missions, and I must point out that the existence of the post of EU High Representative threatens the permanent seats on the UN Security Council held by the United Kingdom and France, too, Monsieur Daul. However, the big problem facing the nation states of Europe is not too few diplomatic missions but too many unemployed. Members here have celebrated the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall – and rightly so. But now we have a new Berlin Wall. Not on the frontiers of nations but within nations. This wall is between the professional politicians of the political establishment and the people. It is a bit too late to be asking for transparency now, Mr Verhofstadt. There are those of us here who will continue to speak for the people and to speak out against these institutions which, as the EFD Group has said before on several occasions and will do so again, are short of democratic legitimacy."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de nieuwe post van voorzitter van de Raad, waardoor iedereen nogal geobsedeerd lijkt te zijn, is een benoeming voor slechts twee en een half jaar, met zeer weinig gedefinieerde bevoegdheden. Iemand zou Tony Blair dus moeten vertellen dat het niet zo erg is als hij het niet wordt! Na Lissabon is de echte Heilige Roomse keizer van de 21ste eeuw, – de Karel de Grote van onze tijd – wiens gezag veel verder reikt dan dat van de keizer ooit deed, natuurlijk de voorzitter van de Commissie, onze eigen señor Barroso. En ik zeg dit ondanks de opmerkingen van señor Barroso over partnerschap. Maar het ligt heel anders voor de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger. Er is een ruime begroting voor het openen van nieuwe diplomatieke missies, en ik moet erop wijzen dat de post van Hoge Vertegenwoordiger van de EU eveneens een bedreiging vormt voor de permanente zetels in de Veiligheidsraad namens het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, mijnheer Daul. Maar het grote probleem waar de lidstaten van Europa mee te maken krijgen is niet te weinig diplomatieke missies maar te veel werklozen. De parlementsleden hier hebben de twintigste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur gevierd, en terecht. Maar nu hebben we een nieuwe Berlijnse Muur. Niet aan de grenzen van staten, maar binnen staten. Deze muur staat tussen beroepspolitici van het politieke establishment en het volk. Het is een beetje te laat om nu om transparantie te vragen, mijnheer Verhofstadt. Sommigen van ons zullen zich blijven uitspreken voor het volk en tegen deze instellingen die, zoals de EFD-Fractie al meerdere malen heeft gezegd en zal blijven herhalen, onvoldoende democratische legitimiteit hebben."@nl3
"Panie przewodniczący! Nowe stanowisko Przewodniczącego Rady, którym wszyscy zdają się być tak zaabsorbowani, dotyczy tylko okresu dwóch i pół lat wiąże się z niewielką określoną władzą. Zatem ktoś powinien powiedzieć Tony’emu Blairowi, żeby nie czuł się źle, jeśli nie zostanie wybrany! Po traktacie z Lizbony prawdziwym cesarzem Imperium Rzymskiego XXI wieku, istnym Karolem Wielkim naszych czasów, którego władza wykracza poza władzę jakiegokolwiek cesarza do tej pory, jest oczywiście przewodniczący Komisji, pan Barroso we własnej osobie. I mówię to pomimo komentarzy pana Barroso dotyczących partnerstwa. W przypadku nowego Wysokiego Przedstawiciela sprawa wygląda jednak inaczej. Dysponujemy ogromnym budżetem na tworzenie nowych misji dyplomatycznych i muszę zauważyć, że stanowisko Wysokiego Przedstawiciela UE zagraża stałym stanowiskom zajmowanym przez Wielką Brytanię, a także przez Francję, panie pośle Daul, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Poważnym problemem państw w Europie nie jest jednakże zbyt mała liczba misji dyplomatycznych, ale zbyt duża liczba bezrobotnych. Posłowe do PE świętowali – całkiem słusznie – dwudziestą rocznicę upadku muru berlińskiego. Teraz mamy jednak całkiem nowy mur berliński, nie na granicy między krajami, ale w ramach narodów. Ten mur oddziela zawodowych polityków z establishmentu od zwyczajnych obywateli. Panie pośle Verhofstadt! Trochę już za późno na wołanie o przejrzystość procesu. Są jeszcze wśród nas osoby, które będą nadal przemawiać w imieniu obywateli i przeciwko instytucjom, którym brakuje legitymizacji demokratycznej, o czym wielokrotnie wspominała grupa EFD i co powtórzy raz jeszcze."@pl16
"Senhor Presidente, o novo cargo de Presidente do Conselho, com que todos parecem bastante obcecados, corresponde a uma nomeação por apenas dois anos e meio e tem muito poucas competências definidas. Portanto, alguém devia dizer a Tony Blair para não ficar muito aborrecido se não conseguir o lugar! Com o Tratado de Lisboa, o verdadeiro Imperador romano sagrado do século XXI – o Carlos Magno do nosso tempo –, cujas ordens chegam mais longe do que alguma vez chegaram as daquele imperador, passa a ser, já se vê, o Presidente da Comissão, o nosso Senhor Barroso. E digo-o apesar das observações do Senhor Barroso em relação à parceria. Para o Alto Representante, porém, as coisas são bastante diferentes. Há um orçamento substancial para a abertura de novas missões diplomáticas, e cumpre-me assinalar que a existência do cargo de Alto Representante da UE põe em risco os assentos permanentes detidos, no Conselho de Segurança da ONU, pelo Reino Unido e, também, pela França, Senhor Deputado Daul. Contudo, o grande problema com que se defrontam os Estados-nação da Europa não é o reduzido número de missões diplomáticas, mas sim um número demasiado elevado de desempregados. A Assembleia comemorou aqui hoje – acertadamente – o vigésimo aniversário da queda do Muro de Berlim. Só que agora temos um novo Muro de Berlim, não nas fronteiras entre as nações mas dentro das próprias nações. É um muro erigido entre os políticos profissionais do aparelho político e os cidadãos. É um pouco tarde, agora, para exigir transparência, Senhor Deputado Verhofstadt. Há aqueles, entre nós, que continuaremos a intervir em nome dos cidadãos e contra as instituições que, como o Grupo EFD afirmou reiteradas vezes e continuará a afirmar, carecem de legitimidade democrática."@pt17
"Dle Preşedinte, noul post de preşedinte al Consiliului, de care pare a fi obsedată toată lumea, este o numire pentru doar doi ani şi jumătate şi are foarte puţine puteri definite. Prin urmare, cineva ar trebui să-i spună lui Tony Blair să nu se supere prea tare dacă nu îl primeşte! După Lisabona, adevăratul Sfânt Împărat Roman al secolului 21 – Charlemagne al timpurilor noastre – a cărui autoritate se întinde mai departe decât cea pe care a avut-o vreodată împăratul, este, desigur, preşedintele Comisiei, Senhor Barroso al nostru. Şi spun aceasta în pofida comentariilor lui Senhor Barroso privind parteneriatul. Totuşi, lucrurile stau altfel pentru noul Înalt Reprezentant. Există un buget mare pentru a deschide noi misiuni diplomatice şi trebuie să subliniez că existenţa postului de Înalt Reprezentant al UE ameninţă şi locurile permanente în Consiliul de securitate al ONU deţinute de Regatul Unit şi de Franţa, dle Daul. Totuşi, marea problemă cu care se confruntă statele naţiuni ale Europei nu sunt misiunile diplomatice prea puţine, ci prea mulţi şomeri. Deputaţii prezenţi au celebrat cea de a 20-a aniversare a căderii Zidului Berlinului – şi pe bună dreptate. Dar acum avem un nou Zid al Berlinului, nu pe frontierele naţiunilor, ci în interiorul naţiunilor. Acest zid este între politicienii de profesie ai sistemului politic şi cetăţeni. Este puţin cam târziu să cereţi transparenţă acum, dle Verhofstadt. Sunt aici unii dintre noi care vor continua să vorbească pentru cetăţeni şi să se pronunţe împotriva acestor instituţii cărora, după cum a mai spus Grupul EFD în câteva ocazii şi o va face încă o dată, le lipseşte legitimitatea democratică."@ro18
"Vážený pán predseda, nová funkcia predsedu Rady, ktorou je podľa všetkého každý celkom posadnutý, je funkciou len na dva a pol roka a má len veľmi málo definovaných právomocí. Takže niekto by mal Tonymu Blairovi povedať, aby sa veľmi nehneval, ak toto miesto nedostane. Po Lisabonskej zmluve je skutočným cisárom Svätej rímskej ríše 21. storočia – Karolom Veľkým dnešných čias –, ktorého moc siaha oveľa ďalej ako moc onoho cisára, samozrejme, predseda Komisie, samotný Barroso. Hovorím to napriek poznámkam, ktoré Barroso predniesol o partnerstve. Situácia je však iná v prípade nového vysokého predstaviteľa. Máme vysoký rozpočet na otvorenie nových diplomatických misií a musím zdôrazniť, že existencia funkcie vysokého predstaviteľa EÚ ohrozuje stále kreslá v Bezpečnostnej rade OSN, ktoré má Spojené kráľovstvo a aj Francúzsko, pán Daul. Veľkým problémom, ktorému čelia národné štáty Európy, však nie je príliš málo diplomatických misií, ale príliš veľa nezamestnaných. Prítomní poslanci si pripomenuli 20. výročie pádu Berlínskeho múru – a to oprávnene. Teraz však máme nový Berlínsky múr, nie na hraniciach štátov, ale v rámci štátov. Tento múr stojí medzi profesionálnymi politikmi politického establishmentu a ľuďmi. Teraz je už trochu neskoro žiadať o transparentnosť, pán Verhofstadt. Stále sú tu ľudia ako my, ktorí budú naďalej hovoriť v prospech ľudí a vystupovať proti týmto inštitúciám, ktorým, ako už skupina EFD pri niekoľkých príležitostiach povedala a bude v tom pokračovať, chýba demokratická legitimita."@sk19
"Gospod predsednik, novo mesto predsednika Sveta, s katerim so že vsi dobesedno obsedeni, se imenuje zgolj za dve leti in pol in ima zelo malo opredeljenih pooblastil. Zato naj kdo že pove Tonyju Blairu, naj se ne preveč razburja, če ga ne bo dobil! Po Lizbonski pogodbi je naš edini cesar Svetega rimskega cesarstva 21. stoletja – sodobni Karel Veliki –, katerega moč seže dlje, kot je kdaj koli segala cesarjeva, seveda predsednik Komisije, naš signor Barroso. In to pravim kljub komentarjem signora Barrosa o partnerstvu. Vseeno pa je za visokega predstavnika nekoliko drugače. Veliko proračunskih sredstev je na voljo za odpiranje novih diplomatskih predstavništev in poudariti moram, da obstoj položaja visokega predstavnika EU ogroža stalne sedeže v Varnostnem svetu ZN, ki jih zasedata tudi Združeno kraljestvo in Francija, gospod Daul. Vsekakor pa velik problem, s katerim se soočajo države Evrope, ni premalo diplomatskih predstavništev, ampak preveč brezposelnih. Poslanci smo tu praznovali 20. obletnico padca berlinskega zidu – in prav je tako. Sedaj pa imamo nov berlinski zid, ne na mejah držav, ampak znotraj njih samih. Ta zid se dviga med poklicnimi politiki iz politične srenje in ljudmi. Malo prepozno je sedaj zahtevati preglednost, gospod Verhofstadt. Še vedno smo tu poslanci, ki bomo še naprej govorili v korist ljudi in proti tistim institucijam, ki nimajo demokratične legitimnosti, o čemer je skupina EFD že večkrat govorila in bo tudi v prihodnje."@sl20
". Herr talman! Den nya befattningen Europeiska rådets ordförande, som alla verkar vara ganska engagerade i, är en utnämning för bara två och ett halvt år framåt och med mycket få uttryckliga befogenheter. Så någon borde tala om för Tony Blair att han inte ska bli så upprörd om han inte får den! I samband med Lissabonfördraget blir tjugohundratalets verklige helige romerske kejsare, vår tids Karl den Store, med en makt långt mer omfattande än någon tidigare, naturligtvis kommissionens ordförande, vår egen José Manuel Barroso. Och det här säger jag trots Barrosos kommentar om partnerskap. Men det är något helt annat med unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Det finns en stor budget för att inrätta nya beskickningar, och jag måste påpeka att denna befattning även utgör ett hot mot de permanenta stolarna i FN:s säkerhetsråd, som innehas av Storbritannien och Frankrike, herr Daul. Men det stora problem som EU:s medlemsstater står inför är inte att det finns för få beskickningar, utan att det finns för många arbetslösa. Här har vi firat tjugoårsdagen av Berlinmurens fall – och det med rätta. Men nu har vi fått en ny Berlinmur, inte längs nationsgränserna utan inom medlemsstaterna. Denna mur går mellan yrkespolitikerna i det politiska etablissemanget och folket. Det är lite för sent att efterfråga insyn nu, herr Verhofstadt. Vissa av oss här kommer att fortsätta tala för folket och höja rösten mot de institutioner som har för lite demokratisk legitimitet. EFD-gruppen har redan påpekat detta vid flera tillfällen och kommer att göra det igen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"William (The Earl of) Dartmouth,"18,5,20,15,1,19,14,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph