Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-11-Speech-3-039"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091111.13.3-039"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, je veux d’abord commencer par féliciter M. Reinfeldt, et Cécilia aussi, naturellement, pour la ratification du traité de Lisbonne. Il faut souligner le fait que c’est grâce à votre détermination que cela a été possible, grâce à votre sens du compromis que nous y sommes enfin arrivés. Parce qu’il y avait beaucoup de pessimistes, dans cette salle également, qui pensaient qu’on devait attendre les élections britanniques, ou même ne plus attendre du tout la ratification de ce Traité. C’est donc grâce à vous, et je vous remercie au nom de tous pour le travail qui a été accompli. Cela veut dire que c’est presque dix ans de travail qui se trouvent ainsi couronnés de succès. Enfin, pour être sûr de sa conviction en faveur de l’intégration européenne, il faut que ce soit quelqu’un qui croie dans la méthode communautaire. C’est la méthode communautaire qui fait avancer l’Europe, ce n’est pas le gouvernementalisme! Le gouvernementalisme, c’est une idée de grands pays! Même s’il y a heureusement des grands pays qui ne croient pas à cette méthode intergouvernementale. C’est la méthode communautaire que le président du Conseil doit défendre. Un dernier mot pour conclure, Monsieur le Président: je demande naturellement à M. Reinfeldt qu’il trouve un consensus au sein du Conseil, et que la coalition pro-européenne qui existe dans ce Parlement se traduise dans les nominations et la répartition des différentes fonctions. Donc, ce que nous voulons, c’est bien un compromis, mais qui reflète aussi la composition de cette alliance pro-européenne qui fait avancer l’Europe dans ce Parlement européen. Je veux aussi vous remercier pour le débat d’aujourd’hui, pour avoir accepté un débat avec les chefs de groupe sur le profil du haut-représentant, du président du Conseil et sur la structure de la Commission, parce que ce débat sera le seul sur cette question. Tout le reste ne se fait pas vraiment dans la transparence, on doit le dire! On lit beaucoup de choses dans la presse, et il est heureux qu’il y ait encore la presse pour savoir un peu ce qui se passe, mais je crois que, pour l’avenir, il va falloir réfléchir à la façon d’établir un peu de transparence dans un processus qui est extrêmement important pour l’Union européenne. Et je vais m’exprimer dans un ordre un peu différent concernant les différents points, les différentes nominations. Je vais commencer, Monsieur le Président de la Commission, par les structures de la Commission, parce que, pour le Parlement, c’est le plus important. C’est notre compétence, enfin c’est votre compétence, mais c’est en relation avec vous qu’on doit faire le choix. C’est nous qui contrôlons, tandis que ce n’est pas le cas avec le président du Conseil. Dans vos propositions, ce qu’on vous demande de faire pour la première fois, c’est d’utiliser des « dans la répartition des compétences. Ce qu’on vous propose c’est de constituer en fait quatre c’est-à-dire des groupements de portefeuilles de la Commission: l’action étrangère, ce qui est évident, puis l’innovation, le climat et la durabilité, ensuite tout ce qui concerne les affaires de justice financière et économique et, finalement, les affaires intérieures. C’est absolument nécessaire. Et pourquoi ne pas instaurer des vice-présidents qui prendraient vraiment la tête, la responsabilité, de chacun de ces regroupements qui semblent découler du bon sens à l’intérieur de la Commission? Cette organisation aurait l’avantage d’améliorer encore l’action de la Commission sous votre présidence. D’autre part, il doit y avoir également un équilibre dans la représentation des femmes dans la Commission. Je crois que c’est aussi un souci de votre part d’avoir des candidatures qui donnent cette possibilité. En ce qui concerne le deuxième point, Monsieur le Président, à savoir le poste de haut-représentant, ce qui est le plus important, c’est surtout d’avoir quelqu’un qui ait la volonté d’emmener une politique cohérente de la PESC et des politiques communautaires, quelqu’un qui défende aussi les droits de l’homme et qui fasse entrer cet élément dans chaque action qu’il mène. Et, enfin, avoir quelqu’un qui croit en un service d’action extérieure européen puissant. Voilà les trois éléments-clés pour caractériser cette personnalité. On a besoin d’une personne qui croit vraiment que PESC et politiques communautaires doivent être intégrées – ce qui a tout son sens puisqu’elle sera aussi vice-présidente de la Commission. Alors j’en viens tout naturellement à la troisième nomination, celle dont on parle le plus, celle qui est, disons, la plus sexy de toutes, à savoir le président du Conseil. Monsieur Reinfeldt, là mon groupe a trois avis à exprimer. Ce ne sont que des avis, puisque c’est le Conseil qui va décider. Mais heureusement, le Parlement peut donner des avis et le faire ouvertement. Tout d’abord, cette fonction doit revenir à un plutôt qu’à un pour utiliser ces deux mots anglais. Ensuite, il doit s’agir de quelqu’un qui croit en l’intégration européenne. Si on élit un pape, on prend un catholique quand même! Donc si on élit maintenant un président du Conseil, il nous faut prendre quelqu’un qui croie en l’intégration européenne et non pas quelqu’un qui soit sceptique, comme c’est parfois le cas …"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"( Pane předsedající, rád bych na úvod poblahopřál panu Reinfeldtovi a samozřejmě i paní Malmströmové k ratifikaci Lisabonské smlouvy. Mělo by být zdůrazněno, že to bylo umožněno vaším odhodláním a že jsme ratifikace nakonec dosáhli díky vašemu smyslu pro kompromis. Bylo mnoho pesimistů, i v této sněmovně, kteří mysleli, že musíme počkat na volby ve Spojeném království nebo dokonce na ratifikaci úplně přestat čekat. Proto vám patří díky, a já vám děkuji jménem všech za odvedenou práci. Znamená to, že téměř 10 let práce bylo korunováno úspěchem. A konečně, abychom si byli jistí, že tento člověk opravdu pevně věří v evropskou integraci, musí tedy také věřit v metodu Společenství. Je to metoda Společenství, co Evropu pohání vpřed, nikoli rozhodování na úrovni vlád! Rozhodování na úrovni vlád je koncepce velkých zemí, i když naštěstí existují velké země, které v tuto mezivládní metodu nevěří. Předseda Rady musí hájit metodu Společenství. Na závěr mám ještě jeden bod, pane předsedající: samozřejmě vyzývám pana Reinfeldta, aby nalezl shodu v Radě, a proevropskou koalici, jež existuje v tomto Parlamentu, aby se odrážela ve jmenováních a rozdělení různých rolí. Takže to, co chceme, je sice kompromis, ale takový, který odráží také složení této proevropské aliance, která v Evropském parlamentu pohání Evropu kupředu. Také vám chci poděkovat za dnešní rozpravu, za to, že jste souhlasili s diskusí se skupinou předsedů o profilech vysokého představitele a předsedy Rady a o složení Komise, protože to bude jediná rozprava o této věci. Musím říci, že nic jiného opravdu není provedeno transparentně. Čteme v tisku spoustu věcí a je dobré, že stále máme tisk, abychom se trochu poučili o tom, co se děje, ale myslím si, že v budoucnu budeme muset přemýšlet, jak můžeme vnést do procesu, který je pro Evropskou unii nanejvýš důležitý, trochu transparentnosti. Vyjádřím své stanovisko k různým jmenováním a budu se zabývat různými body v trochu jiném pořadí. Začnu, pane Barroso, složením Komise, protože to je nejdůležitější věc, pokud jde o Parlament. Je to naše odpovědnost, je to vaše odpovědnost, ale rozhodnutí musíme přijmout spolu s vámi. My jsme ti, kdo provádějí dohled, vzhledem k tomu, že nejde o záležitost s předsedou Rady. Chceme po vás, abyste poprvé ve svých návrzích při rozdělování odpovědností použili uskupení. Navrhujeme, abyste vytvořili čtyři uskupení nebo skupiny portfolií Komise: vnější činnost, samozřejmě, pak inovace, změna klimatu a udržitelnost, následovaná vším, co má co do činění s finančním a hospodářským právem, a nakonec vnitřní věci. Je to naprosto nezbytné. Proč nedosadit místopředsedy, kteří by se skutečně chopili vedení, kteří by převzali odpovědnost za jednotlivá uskupení, která v Komisi logicky vznikají? Tento způsob organizace by za vašeho předsednictví dále zlepšil práci Komise. Na druhou stranu je nutná také vyváženost, pokud jde o zastoupení žen v Komisi. Domnívám se, že je i na vás, abyste nabídli kandidáty, kteří tuto možnost splňují. Pokud jde o druhý bod, pane předsedající, totiž post vysokého představitele, nejdůležitější je, abychom měli někoho, kdo má vůli provádět soudržnou společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a soudržné politiky Společenství, někoho, kdo také hájí lidská práva, jako součást každého úkolu, který provádí. A konečně musíme mít někoho, kdo věří v silnou roli Evropského útvaru pro vnější činnost. To jsou tři klíčové prvky, jež tuto osobnost charakterizují. Potřebujeme někoho, kdo skutečně věří, že společná zahraniční a bezpečnostní politika a politiky Společenství musejí být integrovány – což dává naprostý smysl vzhledem k tomu, že tento člověk bude rovněž místopředsedou Komise. Nyní samozřejmě přistoupím ke třetímu kandidátovi, o němž se nejvíce hovoří, který je, dovolte mi říci, ze všech nejpřitažlivější, a sice k předsedovi Rady. Pane Reinfeldte, moje skupina má k této záležitosti tři stanoviska. Jsou to pouhá stanoviska, protože rozhodovat bude Rada. Parlament však naštěstí může vyjadřovat stanoviska a může tak činit otevřeně. Za prvé, musí to být spíše „chairman“ než „president“, abych použil tato dvě anglická slova. Dále musí tuto funkci vykonávat někdo, kdo věří v evropskou integraci. Konec konců, člověk musí být katolík, aby byl zvolen za papeže! Takže když nyní volíme předsedu Rady, musíme vybrat někoho, kdo věří v evropskou integraci, kdo není skeptický, jak tomu někdy bývá..."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at gratulere hr. Reinfeldt og naturligvis fru Malmström med ratificeringen af Lissabontraktaten. Det skal understreges, at det er takket være Deres beslutsomhed, at det er blevet muligt, det er takket være Deres sans for kompromiser, at det endelig lykkedes. For der var mange pessimister, også her i Parlamentet, som troede, at vi var nødt til at vente på valget i Det Forenede Kongerige eller sågar helt holde op med at vente på ratificeringen af traktaten. Derfor er det takket være Dem, og jeg takker Dem på alles vegne for det udførte arbejde. Det betyder, at næsten 10 års arbejde krones med succes. Sluttelig, for at vi skal kunne regne med personens faste tro på europæisk integration, skal han eller hun være tilhænger af det fællesskabsretlige samarbejde. Det er det fællesskabsretlige samarbejde, der driver Europa frem, ikke governmentalisme. Governmentalisme er et begreb for de store lande, selv om der heldigvis er store lande, der ikke tror på denne mellemstatslige metode. Det er det fællesskabsretlige samarbejde, som formanden for Rådet skal forsvare. Jeg vil runde af med en afsluttende pointe. Jeg opfordrer naturligvis hr. Reinfeldt til at finde konsensus i Rådet og til, at nomineringerne og fordelingen af de forskellige roller afspejler den proeuropæiske koalition her i Parlamentet. Det, vi ønsker, er derfor et reelt kompromis, men et, der også afspejler sammensætningen af denne proeuropæiske alliance i Parlamentet, der driver Europa frem. Jeg vil også takke Dem for dagens forhandling, for, at De har indvilliget i at drøfte den høje repræsentants og formanden for Rådets profiler og Kommissionens struktur med udvalgsformændene, for det bliver den eneste forhandling om emnet. Der er ikke rigtig andet, der bliver gjort på en gennemsigtig måde! Vi kan læse en masse ting i pressen, og det er godt, at vi stadig kan bruge pressen til at finde ud af lidt af det, der foregår, men jeg synes, at vi fremover er nødt til at overveje, hvordan vi kan gøre denne proces, der er så ekstremt vigtig for EU, mere gennemsigtig. Jeg vil redegøre for mine holdninger til de forskellige nomineringer, og jeg vil tage punkterne i lidt forskellig rækkefølge. Jeg vil starte med Kommissionens struktur, for det er det vigtigste punkt, hvad Parlamentet angår. Det er vores ansvar, nå ja, det er Deres ansvar, men vi skal træffe beslutninger i fællesskab med Dem. Det er os, der fører tilsyn, hvilket ikke er tilfældet med rådsformanden. Det, vi beder Dem gøre for første gang i Deres forslag, er at opdele ansvarsområderne i grupper. Det, vi foreslår, er faktisk, at De opretter fire grupper af porteføljer i Kommissionen, nemlig optræden udadtil, naturligvis, for det andet innovation, klimaforandringer og bæredygtighed, dernæst alt, der har med finansiel og økonomisk lovgivning at gøre, og til sidst indre anliggender. Det er absolut nødvendigt. Hvorfor ikke indsætte næstformænd, der virkelig kan gå forrest, til at tage ansvaret for hver af disse grupper, hvilket lader til at stamme fra den sunde fornuft, der udvises i Kommissionen? Denne måde at organisere Kommissionen på ville have den fordel, at den yderligere forbedrer Kommissionens arbejde under Deres formandskab. På den anden side er der også nødt til at være en balance i forhold til kvinders repræsentation i Kommissionen. Jeg mener, at det også vedkommer Dem at have kandidater, der tilbyder denne mulighed. Hvad angår andet punkt, nemlig posten som høj repræsentant, er det vigtigste, at vi har nogen, der har viljen til at gennemføre en konsekvent FUSP og konsekvente fællesskabspolitikker, nogen, som også forsvarer menneskerettighederne, og som gør det til en del af enhver opgave, som han eller hun udfører. Og sluttelig må vi have nogen, der tror på en stærk EU-udenrigstjeneste. Det er de tre nøgleelementer, der karakteriserer denne person. Vi har brug for en, der virkelig tror på, at FUSP og fællesskabspolitikkerne skal integreres – hvilket giver perfekt mening, eftersom denne person også vil være næstformand i Kommissionen. Hermed når jeg frem til den tredje nominering, den, der tales mest om, den så at sige mest attraktive, nemlig formanden for Rådet. Min gruppe har tre synspunkter om dette emne. Der er blot tale om synspunkter, eftersom det er Rådet, der træffer beslutningen. Men heldigvis kan Parlamentet give åbent udtryk for sine synspunkter. For det første skal der være tale om en formand snarere end en præsident. For det andet skal rollen udfyldes af en person, der tror på europæisk integration. Man skal trods alt være katolik for at kunne blive pave! Så hvis vi vælger en formand for Rådet, må vi vælge en, der tror på europæisk integration, ikke en skeptiker, som nogle gange er tilfældet …"@da2
"Herr Präsident, ich möchte zuerst Herrn Reinfeldt und natürlich auch Frau Malmström zur Ratifizierung des Vertrags von Lissabon gratulieren. Man muss hervorheben, dass dies aufgrund Ihrer Entschlossenheit möglich war. Durch Ihre Kompromissfähigkeit haben wir es endlich erreicht. Es gab zahlreiche Pessimisten, auch hier in dieser Kammer, die dachten, dass wir auf die Wahlen im Vereinigten Königreich warten oder überhaupt auf die Ratifizierung dieses Vertrags verzichten mussten. Ihretwegen ist dies dennoch gelungen, und ich danke Ihnen im Namen aller für die Arbeit, die Sie geleistet haben. Das heißt, dass beinahe 10 Jahre Arbeit somit nun von Erfolg gekrönt sind. Und schließlich, damit man dem ernsthaften Glauben der Person an die europäische Integration trauen kann, muss er oder sie an die Gemeinschaftsmethode glauben. Die Gemeinschaftsmethode ist für den Fortschritt von Europa verantwortlich, nicht die Verhandlungen auf Regierungsebene. Der Grundsatz von Verhandlungen auf Regierungsebene ist ein Konzept großer Länder, obwohl es glücklicherweise große Länder gibt, die nicht an diese Methode der Regierungszusammenarbeit glauben. Der Ratspräsident muss die Gemeinschaftsmethode verteidigen. Herr Präsident, zum Abschluss möchte ich noch einen Punkt ansprechen: Ich fordere Herrn Reinfeldt auf, einen Konsens im Rat zu finden und darauf zu achten, dass sich die pro-europäische Koalition innerhalb dieses Parlament in den Nominierungen sowie der Aufteilung der einzelnen Rollen widerspiegelt. Wir streben daher einen Kompromiss an, aber einen, der die Zusammensetzung der pro-europäischen Allianz in diesem Europaparlament widerspiegelt, die letztlich den Fortschritt Europas ausmacht. Ich danke Ihnen auch für die heutige Debatte, dafür dass Sie einer Debatte zugestimmt haben, in der die Vorsitzenden der Fraktionen das Profil des Hohen Vertreters und des Ratspräsidenten besprechen, sowie den Aufbau der Kommission, da dies die einzige Debatte zu diesem Thema sein wird. Dazu möchte ich anmerken, dass diesbezüglich ansonsten nichts offengelegt wird. Wir erfahren Vieles aus der Presse. Es ist auf jeden Fall positiv, dass wir zu den Vorgängen ein wenig aus der Presse erfahren, aber ich glaube, dass wir in Zukunft darüber nachdenken müssen, wie wir einen Prozess, der äußerst wichtig für die Europäische Union ist, transparenter gestalten können. Ich werde meine Meinung zu den verschiedenen Nominierungen abgeben und die einzelnen Punkte in etwas anderer Reihenfolge ansprechen. Herr Barroso, ich werde mit dem Aufbau der Kommission beginnen, denn das ist hinsichtlich des Parlaments der wichtigste Punkt. Es ist unsere Verantwortung, nun, es ist Ihre Verantwortung, aber wir müssen gemeinsam mit Ihnen Entscheidungen treffen. Uns obliegt die Überwachung, wobei das nicht im Falle des Ratspräsidenten zutrifft. Wir ersuchen Sie das erste Mal bei Ihren Vorschlägen, Cluster bei der Aufteilung der Verantwortlichkeiten zu verwenden. Wir schlagen vor, dass Sie vier Cluster oder Gruppen für die Zuständigkeitsbereiche der Kommission erstellen: externe Maßnahmen natürlich, dann Innovation, Klimawandel und Nachhaltigkeit, gefolgt von finanzieller und wirtschaftlicher Gerechtigkeit und zum Schluss interne Angelegenheiten. Das ist unbedingt notwendig. Warum sollte es nicht Vizepräsidenten geben, die wirklich die Führung und die Verantwortung für diese Gruppierungen übernehmen, die sich aus dem logischen Aufbau der Kommission ergeben. Dieser Organisationsstil würde den Vorteil mit sich bringen, die Arbeit der Kommission unter Ihrer Präsidentschaft weiter zu verbessern. Andererseits muss im Hinblick auf die Teilhabe von Frauen innerhalb der Kommission Gleichgewicht bestehen. Ich glaube, dass Sie sich auch um Kandidatinnen in diesem Zusammenhang bemühen. Was den zweiten Punkt betrifft, Herr Präsident, nämlich den über den Posten des Hohen Vertreters, ist es das Wichtigste, dass wir jemanden finden, der bereit ist, einheitliche GASP- und Gemeinschaftspolitik zu betreiben, die Menschenrechte zu verteidigen und diese Aspekte zum Bestandteil jeder Aufgabe zu machen, die er oder sie ausführt. Und schließlich müssen wir jemanden finden, der an einen leistungsstarken Europäischen Auswärtigen Dienst glaubt. Das sind die drei wichtigsten Elemente, die diese Person auszeichnen müssen. Wir brauchen jemanden, der wirklich daran glaubt, dass GASP- und Gemeinschaftspolitik integriert werden müssen – das ist nur logisch, vor allem angesichts der Tatsache, dass diese Person auch Vizepräsident bzw. Vizepräsidentin der Kommission sein wird. Nun komme ich zur dritten Nominierung, über die am meisten gesprochen wird und die die attraktivste von allen ist, nämlich die des Ratspräsidenten. Herr Reinfeldt, meine Fraktion vertritt dazu drei Meinungen. Es handelt sich einfach um Ansichten, da die Entscheidung durch den Rat getroffen wird. Glücklicherweise kann das Parlament offen seine Meinung aussprechen. Zuerst sollte es bei dieser Rolle eher um die eines Vorsitzenden als eines Präsidenten gehen, um diese beiden Begriffe zu verwenden. Zweitens muss die Rolle von jemandem ausgeführt werden, der an europäische Integration glaubt. Schließlich muss man für die Wahl zum Papst auch katholisch sein. Wenn wir jetzt einen Ratspräsidenten wählen, müssen wir daher jemanden aussuchen, der an die europäische Integration glaubt, keinen Skeptiker, wie dies manchmal der Fall ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Reinfeldt, αλλά και την κ. Malmström βεβαίως, για την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Πρέπει να επισημανθεί ότι χάρη στη δική σας αποφασιστικότητα κατέστη αυτό εφικτό· χάρη στη δική σας αίσθηση συμβιβασμού το καταφέραμε επιτέλους. Διότι υπάρχουν πολλοί απαισιόδοξοι, μεταξύ άλλων και στο Κοινοβούλιο, που θεώρησαν ότι έπρεπε να περιμένουμε μέχρι τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο ή ακόμα και ότι έπρεπε να σταματήσουμε εντελώς να περιμένουμε την κύρωση αυτής της Συνθήκης. Οφείλεται λοιπόν σε εσάς, και σας ευχαριστώ εξ ονόματος όλων για το έργο που επιτελέσατε. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν δέκα χρόνια εργασίας στέφθηκαν με επιτυχία. Τέλος, για να είμαστε σίγουροι για τη σταθερή πεποίθηση του εν λόγω προσώπου στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αυτός ή αυτή πρέπει να πιστεύει στην κοινοτική μέθοδο. Η κοινοτική μέθοδος είναι εκείνη που κινεί την Ευρώπη προς τα εμπρός, όχι ο κυβερνητισμός! Ο κυβερνητισμός αποτελεί έννοια των μεγάλων χωρών, παρ’ όλο που υπάρχουν ευτυχώς μεγάλες χώρες που δεν πιστεύουν σε αυτήν τη διακυβερνητική μέθοδο. Η κοινοτική μέθοδος είναι εκείνη την οποία πρέπει να υπερασπιστεί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Έχω ένα τελευταίο ζήτημα να θίξω ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε: ζητώ ασφαλώς από τον κ. Reinfeldt να επιτύχει συναίνεση στο πλαίσιο του Συμβουλίου και ζητώ κατά τους διορισμούς και την κατανομή των διαφόρων ρόλων να εκφράζεται ο φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός που ενυπάρχει στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, εκείνο που επιθυμούμε είναι πράγματι ένας συμβιβασμός, αλλά ένας συμβιβασμός που θα εκφράζει και τη σύνθεση αυτού του φιλοευρωπαϊκού συνασπισμού που κινεί την Ευρώπη προς τα εμπρός στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συζήτηση, διότι συμφωνήσατε να συζητήσετε με τους προέδρους των Ομάδων σχετικά με τα προφίλ του Ύπατου Εκπροσώπου και του Προέδρου του Συμβουλίου, καθώς και σχετικά με τη διάρθρωση της Επιτροπής, καθώς αυτή θα είναι και η μοναδική συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Οφείλω να πω ότι τίποτα άλλο δεν έγινε με διαφάνεια! Διαβάσαμε πολλά στον Τύπο, και είναι ευτύχημα που εξακολουθούμε να έχουμε τον Τύπο για να μαθαίνουμε κάποια από όσα γίνονται, αλλά θεωρώ ότι στο μέλλον θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους για να προσδώσουμε διαφάνεια σε μια διαδικασία με εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εκθέσω την άποψή μου για τις διάφορες υποψηφιότητες, αναφερόμενος στα διάφορα σημεία με ελαφρώς διαφορετική σειρά. Θα ξεκινήσω, κύριε Barroso, με τη διάρθρωση της Επιτροπής, διότι αυτό είναι το πλέον σημαντικό ζήτημα όσον αφορά το Κοινοβούλιο. Είναι ευθύνη μας, για την ακρίβεια ευθύνη σας, αλλά σε συνεργασία με εσάς πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Εμείς είμαστε που επιβλέπουμε, ενώ δεν ισχύει το ίδιο και για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Εκείνο που σας ζητούμε για πρώτη φορά να κάνετε στο πλαίσιο των προτάσεών σας είναι να χρησιμοποιήσετε δέσμες κατά τη διαίρεση των αρμοδιοτήτων. Εκείνο που σας προτείνουμε ουσιαστικά να κάνετε είναι να δημιουργήσετε τέσσερις δέσμες, ή ομάδες, χαρτοφυλακίων της Επιτροπής: εξωτερική δράση, προφανώς, μετά καινοτομία, αλλαγή του κλίματος και βιωσιμότητα, στη συνέχεια οτιδήποτε έχει να κάνει με τη χρηματοοικονομική δικαιοσύνη και, τέλος, εσωτερικές υποθέσεις. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Γιατί να μην διορίσετε Αντιπροέδρους που θα ηγηθούν πραγματικά, που θα αναλάβουν την ευθύνη για καθεμία από τις ομάδες αυτές, που φαίνεται να προκύπτουν βάσει της κοινής λογικής που επικρατεί στην Επιτροπή; Αυτό το είδος οργάνωσης θα είχε το πλεονέκτημα της περαιτέρω βελτίωσης του έργου της Επιτροπής υπό την Προεδρία σας. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να υπάρξει επίσης ισορροπία και όσον αφορά τη γυναικεία εκπροσώπηση εντός της Επιτροπής. Θεωρώ ότι η ύπαρξη υποψηφίων που θα παράσχουν αυτήν τη δυνατότητα αποτελεί επίσης ζήτημα που θα έπρεπε να σας απασχολεί. Αναφορικά με το δεύτερο σημείο, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή τη θέση του Ύπατου Εκπροσώπου, το σημαντικότερο ζήτημα είναι να έχουμε κάποιον που θα έχει τη βούληση να ακολουθήσει μια συνεκτική πολιτική ΚΕΠΠΑ και συνεκτικές κοινοτικές πολιτικές, κάποιον που θα υπερασπίζεται επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα και που θα τα εντάσσει σε κάθε έργο που θα εκτελεί. Και, τέλος, πρέπει να έχουμε κάποιον που θα πιστεύει σε μία ισχυρή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το εν λόγω πρόσωπο. Χρειαζόμαστε κάποιον που θα πιστεύει στην ολοκλήρωση της ΚΕΠΠΑ και των κοινοτικών πολιτικών – κάτι απολύτως λογικό, δεδομένου ότι το εν λόγω πρόσωπο θα αποτελεί επίσης Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Έρχομαι τώρα βεβαίως στον τρίτο διορισμό, εκείνον για τον οποίον έχει γίνει περισσότερο λόγος, τον πλέον, ας πούμε, ελκυστικό, δηλαδή εκείνον του Προέδρου του Συμβουλίου. Κύριε Reinfeldt, η ομάδα μου έχει να εκφράσει τρεις απόψεις όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι παρά απόψεις, μιας και είναι το Συμβούλιο εκείνο που θα αποφασίσει. Ευτυχώς, ωστόσο, το Κοινοβούλιο μπορεί να εκφράζει απόψεις και μπορεί να το κάνει ανοιχτά. Πρώτον, ο ρόλος αυτός θα πρέπει να είναι ρόλος και όχι για να χρησιμοποιήσω αυτές τις δύο αγγλικές λέξεις. Στη συνέχεια, πρέπει να αναληφθεί από κάποιον που πιστεύει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εξάλλου, για να εκλεγεί κάποιος Πάπας, πρέπει να είναι καθολικός! Έτσι, εάν εκλέξουμε σήμερα Πρόεδρο του Συμβουλίου, πρέπει να επιλέξουμε κάποιον που θα πιστεύει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όχι έναν σκεπτικιστή, όπως συχνά ισχύει …"@el10
"Mr President, I would like to begin by congratulating Mr Reinfeldt, and Mrs Malmström too, of course, on the ratification of the Treaty of Lisbon. It should be stressed that it is thanks to your determination that this was made possible; it is thanks to your sense of compromise that we finally achieved it. For there were many pessimists, including in this Chamber, who thought that we had to wait for the UK elections, or even stop waiting for the ratification of this treaty altogether. It is therefore thanks to you, and I thank you on behalf of everyone for the work that has been done. This means that almost 10 years of work are thus being crowned with success. Finally, in order to be sure of the person’s firm belief in European integration, he or she has to believe in the Community method. It is the Community method that drives Europe forward, not governmentalism! Governmentalism is a concept of large countries, even though there are, fortunately, large countries that do not believe in this intergovernmental method. It is the Community method that the President of the Council must defend. I have one last point to make by way of conclusion, Mr President: I naturally call for Mr Reinfeldt to find a consensus within the Council, and for the pro-European coalition that exists within this Parliament to be reflected in the nominations and the division of the various roles. Therefore, what we want is indeed a compromise, but one that also reflects the composition of this pro-European alliance that drives Europe forward within this European Parliament. I also wish to thank you for today’s debate, for having agreed to a debate with the group chairmen on the profiles of the High Representative and the President of the Council and on the structure of the Commission, because this will be the only debate on this issue. Nothing else is really being done transparently, I must say! We read many things in the press, and it is a good job that we still have the press to learn a little of what is going on, but I believe that, in future, we will have to think about how we can bring some transparency to a process that is extremely important for the European Union. I am going to give my opinion on the various nominations, addressing the different points in a slightly different order. I am going to start, Mr Barroso, with the structure of the Commission, because that is the most important thing as far as Parliament is concerned. It is our responsibility, well, it is your responsibility, but it is in association with you that we must take decisions. It is we who supervise, whereas that is not the case with the President of the Council. What we are asking you to do for the first time, in your proposals, is to use clusters when dividing up the responsibilities. What we are proposing is that you in fact create four clusters, or groups, of Commission portfolios: external action, obviously, then innovation, climate change and sustainability, followed by everything to do with financial and economic justice, and, lastly, internal affairs. This is absolutely necessary. Why not install vice-presidents who would really take the lead, who would take responsibility for each of these groupings, which seem to result from the common sense shown within the Commission? This style of organisation would have the advantage of further improving the Commission’s work under your presidency. On the other hand, there also has to be a balance as regards female representation within the Commission. I believe that it is also a concern of yours to have candidates who offer this possibility. With regard to the second point, Mr President, namely the post of High Representative, the most important thing is that we have someone who has the will to conduct a consistent CFSP policy and consistent Community policies, someone who also defends human rights and who makes this a part of every task that he or she carries out. And, finally, we must have someone who believes in a powerful European External Action Service. Those are the three key elements that characterise this figure. We need someone who really believes that CFSP and Community policies must be integrated – which makes perfect sense, given that that person will also be Vice-President of the Commission. I now come of course to the third nomination, the one most spoken about, the one that is, let us say, the most attractive of all, namely the President of the Council. Mr Reinfeldt, my group has three opinions to voice on this issue. They are simply opinions, since it is the Council that will decide. Fortunately, however, Parliament can give opinions and can do so openly. Firstly, this role must be that of a chairman, rather than a president, to use those two English words. Next, it must be performed by someone who believes in European integration. After all, to be elected Pope, one has to be a Catholic! Thus, if we now elect a President of the Council, we have to choose someone who believes in European integration, not a sceptic, as is sometimes the case …"@en4
"Señor Presidente, en principio, quisiera felicitar al señor Reinfeldt y, por supuesto, también a la señora Malmström, por haber ratificado el Tratado de Lisboa. Tengo que destacar que ha sido posible gracias a su determinación y que también lo hemos conseguido finalmente gracias a su sentido del compromiso. Porque había muchos pesimistas a este respecto, incluso en esta Cámara, que pensaron que teníamos que esperar a las elecciones del Reino Unido, o incluso olvidarnos de una ratificación de este Tratado. Por tanto, esto lo hemos conseguido gracias a ustedes y por ello quisiera darles las gracias en nombre de todos por el trabajo realizado. Esto significa que casi diez años de trabajo han culminado con éxito. Por último, para asegurarnos de que dicha persona crea fielmente en la integración europea, también tiene que creer en el método comunitario, que es el que hace que Europa avance, no el «gubernamentalismo». El gubernamentalismo es un concepto de los grandes países, incluso aunque haya, afortunadamente, grandes países que no crean en el método intergubernamentalista. El Presidente del Consejo tiene que defender este método comunitario. Como conclusión, quisiera destacar un último punto, señor Presidente: naturalmente, pido al señor Reinfeldt que llegue a un acuerdo con el Consejo y que se refleje la coalición proeuropea existente en este Parlamento en las nominaciones y en la asignación de las diferentes funciones. Por tanto, lo que queremos es un compromiso, pero un compromiso que refleje la composición de esta alianza proeuropea que hace avanzar a Europa en este Parlamento Europeo. También quisiera mostrarles mi agradecimiento por el debate de hoy, por haber celebrado un debate con los Presidentes sobre los perfiles del Alto Representante y el Presidente del Consejo, así como sobre la estructura de la Comisión, pues será el único debate sobre este tema. Es lo único que se ha hecho con transparencia. Leemos muchas cosas en la prensa, y menos mal que la prensa aún puede enterarse de algunas de las cosas que estamos haciendo; pero creo que en el futuro tendremos que pensar acerca de cómo podemos aportar algo de transparencia a un proceso que es sumamente importante para la Unión Europea. Voy a dar mi opinión acerca de las diferentes propuestas, tratando los diferentes puntos en un orden ligeramente diferente. Señor Barroso, voy a empezar con la estructura de la Comisión, pues se trata de la cuestión más importante por lo que al Parlamento se refiere. Ésta es nuestra responsabilidad, bueno, es su responsabilidad, pero tenemos que tomar las decisiones con su colaboración. Somos nosotros los que supervisamos, aunque no es el caso del Presidente del Consejo. Lo que le pedimos que haga por primera vez es que, en sus propuestas, use grupos a la hora de repartir las responsabilidades. Lo que proponemos es que cree cuatro grupos para las diferentes carteras de la Comisión: acción exterior, por supuesto, y luego innovación, cambio climático y sostenibilidad, seguidos por todo lo relacionado con justicia económica y financiera; y, por último, los asuntos de interior. Esto es totalmente necesario. ¿Por qué no contar con Vicepresidentes que realmente asuman el liderazgo, que asuman la responsabilidad de cada uno de los grupos, que parecen resultar del sentido común que caracteriza a la Comisión? La ventaja de este estilo de organización sería una mejora del trabajo de la Comisión bajo su Presidencia. Por otra parte, también debe haber un equilibrio en lo que respecta a la representación de la mujer en la Comisión. Creo que le compete a usted contar con candidatas que ofrezcan esta posibilidad. Respecto al segundo punto, señor Presidente, a saber, el cargo de Alto Representante, quisiera añadir que lo más importante es que contemos con alguien con voluntad para dirigir una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) coherente así como unas políticas comunitarias coherentes, alguien que defienda los derechos humanos y que haga que esto forme parte de cada una de las tareas que lleve a cabo. Por último, debe ser alguien que crea en un Servicio Europeo de Acción Exterior pujante. Necesitamos a alguien que considere realmente que se deben integrar tanto las políticas comunitarias como la PESC; algo que tiene mucho sentido, dado que dicha persona también ejercerá la función de Vicepresidente de la Comisión. Por supuesto, ahora voy a hablar de la tercera nominación, de la que más hemos hablado, la más atractiva de todas, a saber, la de Presidente del Consejo. Señor Reinfeldt, mi grupo tiene tres opiniones a este respecto. Simplemente son opiniones, pues es el Consejo el que tiene que tomar la decisión. No obstante, y por suerte, el Parlamento puede dar su opinión abiertamente. En primer lugar, esta función debe consistir en ser jefe más que en ejercer de Presidente, por utilizar esas dos expresiones. Además, este cargo debe asumirlo una persona que crea en la integración europea. A fin de cuentas, para ser elegido Papa, uno tiene que ser católico. Por tanto, si ahora vamos a elegir al Presidente del Consejo, tenemos que elegir a una persona que crea en la integración de Europa y no a un escéptico, como sucede en algunas ocasiones…"@es21
"Austatud president! Esmalt soovin ka mina muidugi õnnitleda Fredrik Reinfeldti ja Cecilia Malmströmi Lissaboni lepingu ratifitseerimise eest! Tuleb rõhutada, et selle saavutamine oli võimalik just tänu teie sihikindlusele ja teie kompromissi saavutamise oskustele. Oli palju pessimiste, kaasa arvatud siin kojas, kelle arvates pidime ootama ära Ühendkuningriigi valimised või lausa loobuma Lissaboni lepingu ratifitseerimise ootamisest. See sai aga tehtud just tänu teile ja ma tänan teid selle eest kõigi nimel Tähendab see ju ikkagi, et peaaegu kümme aastat tööd on lõpuks edu toonud. Ning lõppude lõpuks, et tagada tolle isiku kindel usk Euroopa integratsiooni, peab ta uskuma ka ühenduse meetodisse. Euroopat edasiviivaks jõuks on ühenduse meetod, mitte valitsuse võimu laiendamine. Valitsuse võimu laiendamine on suurte riikide kontseptsioon, kuigi on õnneks suuri riike, mis ei usu sellesse valitsustevahelisse meetodisse. Nõukogu eesistuja peab kaitsma just ühenduse meetodit. Lõpetuseks soovin öelda veel ühte asja, lugupeetud president. Loomulikult palun ma Fredrik Reinfeldtil saavutada nõukogus üksmeel ja et parlamendis olev euroopameelne koalitsioon kajastuks ka ametisse nimetamistes ja eri rollide jaotamises. Seepärast ongi see, mida me tahame, kompromiss, kuid see peab olema kompromiss, milles kajastub ka selle euroopameelse liidu koosseis, mis Euroopat siin Euroopa Parlamendis edasi liigutab. Soovin tänada teid ka tänase arutelu eest, et te olite nõus arutlema fraktsioonide esimeestega kõrge esindaja ja nõukogu eesistuja profiilide üle ning komisjoni struktuuri üle, kuna sellest saab ainus arutelu sellel teemal! Tuleb öelda, et mitte midagi muud ei tehta läbipaistvalt. Loeme ajakirjandusest palju asju ning on väga hea, et meil on vähemalt ajakirjandus, tänu millele me midagi toimuvast teada saame, kuid arvan, et edaspidi peame mõtlema selle üle, kuidas muuta üks Euroopa Liidu jaoks nii tähtis protsess mõnevõrra läbipaistvamaks. Esitan oma arvamuse eri ametisse nimetamiste kohta ja käsitlen eri punkte veidi erinevas järjekorras. Alustan, José Manuel Barroso, komisjoni struktuuriga, mis on parlamendi seisukohalt kõige tähtsam. See on meie vastutus, tegelikult küll teie vastutus, aga koos teiega peame meie otsuseid tegema. Meie teostame järelevalvet, samas pole see nii nõukogu eesistuja puhul. Esimest korda palume teil oma ettepanekutes vastutuste jagamisel klastreid kasutada. Teeme ettepaneku, et te loote neli komisjoni portfellide klastrit või rühma: loomulikult välistegevus, seejärel innovatsioon, kliimamuutus ja jätkusuutlikkus, siis kõik seoses finants- ja majandusõigusega ning viimaks siseasjad. See on igati vajalik. Miks mitte nimetada asepresidente, kes juhtimise endale võtaksid ning vastutaksid iga sellise rühma eest, mis paistavad tulenevat komisjonis üles näidatud tervest mõistusest? Selline korraldus muudaks teie ametiaja jooksul komisjoni tööd veelgi paremaks. Teisest küljest peab valitsema ka tasakaal, mis puudutab naiste esindatust komisjonis. Arvan, et selle vastutusega kandidaatide leidmine on ka teie mureks. Mis puudutab teist punkti, austatud president, nimelt kõrget esindajat, siis on kõige olulisem, et meil on keegi, kes on valmis teostama järjepidevat ÜVJP poliitikat ning järjepidevaid ühenduse poliitikaid, kes seisab ka inimõiguste eest ja teeb selle osaks kõikidest oma ülesannetest. Ning lõpuks peab ta uskuma ka tugevasse Euroopa välisteenistusse. Need on selle isiku iseloomustamiseks olulisimad elemendid. Vajame kedagi, kes usub ÜVJP poliitika ja ühenduse poliitikate integreerimisse, mis on täiesti loogiline, võttes arvesse, et nimetatud isik on ka komisjoni asepresident. Jõuan nüüd kolmanda ametisse nimetamise juurde, millest kõige enam räägitakse ja mis on, võiks öelda, kõige atraktiivsem – nõukogu eesistuja. Fredrik Reinfeldt! Minu fraktsioonil on sellega seoses kolm arvamust. Need on kõigest arvamused, kuna otsustab ikkagi nõukogu. Aga õnneks saab parlament avalikult oma arvamust avaldada. Esiteks peab see olema eesistuja roll, mitte presidendi oma, kui kasutada just neid kahte sõna. Teiseks peab seda täitma keegi, kes usub Euroopa integratsiooni. Lõppude lõpuks peab paavst olema katoliiklane. Seega, kui me nüüd valime nõukogu eesistuja, peame valima kellegi, kes usub Euroopa integratsiooni, mitte skeptiku, nagu vahetevahel juhtub …"@et5
"− Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa onnittelemalla pääministeri Reinfeldtiä, ja tietysti myös ministeri Malmströmiä, Lissabonin sopimuksen ratifioinnista. On korostettava, että päättäväisyytenne ansiosta tämä oli mahdollista; kompromissin tajunne ansiosta me saimme sen viimein aikaan. Sillä pessimistejä oli paljon, myös tässä parlamentissa, ja he ajattelivat, että meidän on odotettava Yhdistyneen kuningaskunnan vaaleja tai jopa kokonaan lakattava odottamasta tämän sopimuksen ratifiointia. Siksi se on teidän ansiotanne, ja kiitän teitä kaikkien puolesta tehdystä työstä. Tämä tarkoittaa, että miltei kymmenen vuoden työ kruunataan näin menestyksellä. Lopuksi, jotta voidaan olla varmoja henkilön lujasta uskosta Euroopan yhdentymiseen, hänen on uskottava yhteisömenetelmään. Yhteisömenetelmä vie EU:ta eteenpäin, ei hallituksiin perustuva toiminta! Hallituksiin perustuva toiminta on suurten maiden käsite, vaikka onkin onneksi olemassa suuria maita, jotka eivät usko tähän hallitustenväliseen menetelmään. Neuvoston puheenjohtajan pitäisi puolustaa juuri yhteisömenetelmää. Vielä viimeinen kohta päätelmiksi, arvoisa puhemies. Kehotan luonnollisesti pääministeri Reindfeldtiä pyrkimään yhteisymmärrykseen neuvostossa ja ottamaan nimityksissä ja eri tehtävien jakamisessa huomioon tässä parlamentissa olemassa olevan EU:ta kannattavan yhteenliittymän. Se, mitä siis haluamme, on todellakin kompromissi, mutta sellainen, jossa otetaan huomioon tässä Euroopan parlamentissa EU:ta eteenpäin vievän EU:ta kannattavan liittouman kokoonpano. Haluan myös kiittää teitä tämän päivän keskustelusta, siitä, että olette suostuneet keskustelemaan ryhmien johtajien kanssa korkean edustajan ja neuvoston puheenjohtajan henkilöistä ja komission rakenteesta, koska tämä on ainoa tästä asiasta käytävä keskustelu. Mitään muuta ei juuri tehdäkään avoimesti, minun on sanottava! Luemme monista asioista lehdistä, ja se on hyvä, että meillä edelleen on lehdet, joista saamme tietää vähän, mitä tapahtuu, mutta mielestäni meidän on tulevaisuudessa mietittävä, miten saamme hieman avoimuutta Euroopan unionille erittäin tärkeisiin prosesseihin. Aion antaa mielipiteeni monista nimityksistä ja käsitellä eri kohtia hieman eri järjestyksessä. Aion aloittaa, arvoisa puheenjohtaja Barroso, komission rakenteesta, koska se on parlamentin osalta tärkein asia. Se on meidän velvollisuutemme, no, se on teidän velvollisuutenne, mutta meidän on tehtävä päätökset yhdessä teidän kanssanne. Me valvomme, kun taas neuvoston puheenjohtajan osalta asia ei ole niin. Se, mitä pyydämme teitä nyt ensimmäistä kertaa tekemään, on, että käyttäisitte ehdotuksissanne osioita vastuualueita jakaessanne. Se, mitä ehdotamme, on, että te itse asiassa luotte komission salkuista neljä osiota tai ryhmää: ulkosuhteet, luonnollisesti, sitten innovaatiot, ilmastonmuutos ja kestävyys, sen jälkeen kaikki, mikä on tekemisissä rahoitus- ja talousoikeuden kanssa, ja viimeiseksi sisäasiat. Tämä on ehdottoman välttämätöntä. Miksi ei perustettaisi asemia varapuheenjohtajille, jotka todella ottaisivat johtoaseman, jotka ottaisivat vastuun kustakin näistä ryhmistä, jotka olisivat tuloksena komission osoittamasta terveestä järjestä? Tällaisella järjestämisellä voitaisiin edelleen parantaa komission työtä teidän puheenjohtajakautenne aikana. Toisaalta, komissiossa on myös oltava tasapaino naisten edustuksen osalta. Mielestäni teidän huolenaiheenne on myös saada tämän mahdollisuuden tarjoavia ehdokkaita. Toisen kohdan osalta, arvoisa puheenjohtaja, nimittäin korkean edustajan osalta, tärkein asia on, että meillä on joku, jolla on tahtoa johtaa johdonmukaista YUTP-politiikkaa ja johdonmukaista yhteisön politiikkaa, joku, joka myös puolustaa ihmisoikeuksia ja joka sisällyttää tämän kaikkiin suorittamiinsa tehtäviin. Ja lopuksi, meillä on oltava joku, joka uskoo voimakkaaseen Euroopan ulkosuhdehallintoon. Nuo ovat kolme tärkeintä tätä henkilöä kuvaavaa piirrettä. Tarvitsemme jonkun, joka todella uskoo, että YUTP ja yhteisön politiikka on yhdennettävä − mikä on täysin järkevää, koska kyseinen henkilö on myös komission varapuheenjohtaja. Nyt pääsen tietysti kolmanteen nimitykseen, siihen, josta on puhuttava, siihen, joka on, sanokaamme, houkuttelevin kaikista, nimittäin neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa ministeri Reinfeldt, ryhmälläni on tästä asiasta kerrottavanaan kolme näkemystä. Ne ovat vain näkemyksiä, koska neuvosto tekee päätöksen. Onneksi parlamentti voi kuitenkin esittää näkemyksiä ja tehdä sen avoimesti. Ensinnäkin, jos käytetään englanninkielisiä sanoja, tehtävää kuvaisi paremmin sana "chairman" kuin "president". Seuraavaksi, tehtävään tarvitaan joku, joka uskoo Euroopan yhdentymiseen. Onhan oltava katolinen, jotta voi tulla valituksi paaviksi! Siispä, jos nyt valitsemme neuvoston puheenjohtajan, meidän on valittava joku, joka uskoo Euroopan yhdentymiseen, ei epäilijää, kuten joskus tapahtuu..."@fi7
"Elnök úr, először is gratulálni szeretnék Reinfeldt úrnak – és természetesen Malmström asszonynak is – a Lisszaboni Szerződés ratifikálása alkalmából. Hangsúlyozni szeretném, hogy mindez nem valósulhatott volna meg az önök elszántsága nélkül. Az önök kompromisszumkészsége nagy szerepet játszott abban, hogy végül sikerrel jártunk. Sokan voltak olyanok, ebben az ülésteremben is, akik pesszimistán gondolkodtak, akik úgy vélték, meg kell várnunk az egyesült királyságbeli választásokat vagy akár egyáltalán nem szabad tovább várnunk a szerződés ratifikálására. Önöknek köszönhető, és mindannyiunk nevében köszönöm munkájukat. Az elért siker csaknem 10 évnyi munka megkoronázása. Végül, ahhoz, hogy biztosak legyünk az adott személynek az európai integráció iránti elkötelezettségében, az illetőnek hinnie kell a közösségi módszerben. A közösségi módszer az, ami Európát előre viszi, nem a kormányzati berendezkedés! A kormányzati berendezkedés nagy országok által létrehozott fogalom, jóllehet vannak szerencsére olyan nagy országok is, amelyek nem hisznek ebben a kormányközi módszerben. A Tanács elnökének a közösségi módszer mellett kell kiállnia. Van még egy dolog, amiről beszélni szeretnék, tisztelt elnök úr: természetesen azt szeretném, hogy Reinfeldt úr teremtsen konszenzust a Tanácsban, továbbá hogy a jelölésekben és a különböző kiosztott szerepekben tükröződjön a Parlamentben meglévő Európa-párti koalíció. Tehát nem akarunk mást, mint kompromisszumot, olyan kompromisszumot, amely magában foglalja annak az Európa-párti szövetségnek a jellemvonásait is, amely előre viszi Európát ebben az Európai Parlamentben. Szeretnék köszönetet mondani továbbá a mai vitáért, azért, hogy a képviselőcsoportok vezetőivel sikerült megállapodni arról, hogy vitát folytassunk a főképviselő és a Tanács elnökének személyéről, valamint a Bizottság felépítéséről, mert ebben a kérdésben ez lesz az egyetlen vita. Meg kell mondanom, semmi más nem történik átláthatóan! Sok mindent olvashatunk a sajtóban, és végül is jó, hogy még ott van nekünk a sajtó, amiből megtudhatunk valamit arról, hogy mi is történik, de véleményem szerint a jövőben el kell gondolkodnunk arról, hogyan tudunk némi átláthatóságot vinni ebbe az Európai Unió számára rendkívül fontos folyamatba. Véleményt szeretnék mondani a különböző jelöltekről, de kicsit más sorrendben beszélnék a dolgokról. Barroso úr, a Bizottság felépítésével szeretném kezdeni, mivel ami a Parlamentet illeti, az a legfontosabb kérdés. Ez a mi felelősségünk, vagyis az ön felelőssége, de önnel együttműködve kell döntéseket hoznunk. Mi vagyunk azok, akik felügyeljük a munkát, míg a Tanács elnöke esetében nem ez a helyzet. Először azt kérjük öntől, hogy javaslataiban alkalmazzon csoportokat a felelősségi körök megosztásakor. Azt javasoljuk, hogy a bizottsági portfóliók tekintetében hozzon létre négy csoportot: az első a természetesen a külső fellépés, aztán az innováció, az éghajlatváltozás és a fenntarthatóság, majd ezután minden olyan dolog, ami a pénzügyi és gazdasági igazságossággal kapcsolatos, és végül a belügyek. Erre mindenképpen szükség van. Miért nem iktatnak be olyan alelnököket, akik valódi vezető szerepet vállalnának, akik felelősséget vállalnának ezekért a területekért, amelyek a jelek szerint a Bizottságon belüli józan ítélőképesség eredményei? Ennek a szervezési stílusnak az lenne az előnye, hogy tovább javítaná a Bizottság munkáját az ön elnöksége alatt. Másrészről egyensúlyt kell kialakítani a Bizottságon belül a nők képviseletét illetően. Úgy hiszem, önt is foglalkoztatja ez a kérdés, hogy legyenek olyan jelöltek, akikkel ez megvalósítható lenne. Ami a második pontot, azaz a főképviselői tisztséget illeti, tisztelt elnök úr, a legfontosabb dolog az, hogy legyen egy olyan személy, akiben megvan a hajlandóság arra, hogy következetes kül- és biztonságpolitikát és következetes közösségi politikákat folytasson. Olyan valaki, aki kiáll az emberi jogok mellett és aki ezt minden általa végrehajtott feladat részének tekinti. Végül, olyan személyre van szükségünk, aki hisz egy erőteljes Európai Külügyi Szolgálatban. Ez a három legfontosabb jellemző, amivel ennek a személynek rendelkeznie kell. Olyasvalakire van szükségünk, aki valóban hisz abban, hogy a közös kül- és biztonságpolitikát és a közösségi politikákat integrálni kell – ami teljesen logikus, mivel ez a személy a Bizottság alelnöke is lesz egyben. Most pedig a harmadik pozícióról szeretnék beszélni, amiről a legtöbb szó esik, amely mind közül a legvonzóbbnak tekinthető: a Tanács elnöki tisztjéről. Reinfeldt úr, a képviselőcsoportom három véleményt szeretne hangoztatni ebben a kérdésben. Ezek pusztán vélemények, mivel a Tanács fogja a döntést meghozni. Szerencsére azonban a Parlament szabadon elmondhatja a véleményét. Először is, ennek a szerepnek egy vezetői testület elnöki szerepének kell lenni, nem egy átfogó elnöki szerepkörnek. Másodszor, ezt a feladatot olyan személynek kell ellátnia, aki hisz az európai integrációban. Hiszen ahhoz, hogy valakit pápának válasszanak, az illetőnek katolikusnak kell lennie! Tehát, ha most megválasztjuk a Tanács elnökét, olyasvalakit kell választanunk, aki hisz az európai integrációban, és nem euroszkeptikus, amint az esetenként előfordul.."@hu11
"Signor Presidente, desidero aprire il mio intervento congratulandomi con il presidente Reinfeldt, ed anche con il ministro Malmström naturalmente, per la ratifica del trattato di Lisbona. Va detto che è stata la sua determinazione a renderlo possibile; solo la sua volontà di giungere a un compromesso ci ha consentito di raggiungere la meta. Anche all’interno di quest’Aula, infatti, erano numerosi i pessimisti, che ritenevano persino che dovessimo rinunciare alla ratifica del trattato. Pertanto, le siamo molto grati e desidero dunque ringraziarla a nome di tutti noi per il suo operato, che corona quasi un decennio di lavoro con il meritato successo. Infine, per essere certi della solidità della sua fede nell’integrazione europea, egli o ella deve riconoscersi nel metodo comunitario, poiché è questo che sospinge l’Europa, e non certo l’intergovernamentalismo. Di solito sono i paesi molto grandi a prediligere tale metodo, sebbene esistano, fortunatamente, dei grandi paesi che non credono nell’utilità del metodo intergovernativo. Il presidente del Consiglio dovrà difendere il metodo comunitario. Ho un ultimo commento da fare, signor Presidente, a conclusione del mio intervento. Naturalmente mi appello al presidente Reinfeldt affinché raggiunga un accordo all’interno del Consiglio e affinché la coalizione pro-europea che esiste nel Parlamento sia rappresentata nelle nomine e nella ripartizione dei diversi ruoli. Ciò che chiediamo, pertanto, è un compromesso, ma deve essere un compromesso che rispecchi la composizione di questa alleanza pro-europea, che sospinge l’Europa all’interno del Parlamento europeo. Desidero anche ringraziarla per la discussione odierna: per aver accettato una discussione con i presidenti dei gruppi sui profili dell’Alto rappresentante e del presidente del Consiglio e sulla struttura della nuova Commissione, poiché si tratta dell’unica occasione di discussione su tale questione. Non si può certo dire che il resto della procedura si svolga all’insegna della trasparenza. Si leggono molte notizie sulla stampa, ed è un bene che esista ancora la stampa a raccontarci qualcosa di quanto sta accadendo, ma in futuro ritengo che dovremo riflettere su come rendere più trasparente un processo estremamente importante per l’Unione europea. Desidero dare la mia opinione in merito alle diverse nomine, seguendo un ordine leggermente diverso rispetto ai temi da trattare. Desidero iniziare, Presidente Barroso, dalla struttura della Commissione, poiché si tratta della questione più importante per il Parlamento. Siamo responsabili noi, anzi, lo è lei, ma dobbiamo prendere delle decisioni congiuntamente. Siamo noi a essere chiamati a un compito di vigilanza in questo caso, mentre non è così nel caso della nomina del presidente del Consiglio. Ciò che le chiediamo di fare per la prima volta, nel formulare le sue proposte, è di utilizzare i cluster nella suddivisione delle responsabilità. Proponiamo, infatti, che lei crei quattro cluster o gruppi, di portafogli della Commissione: azione esterna, naturalmente, innovazione, cambiamenti climatici e sostenibilità, tutto ciò che attiene alla giustizia finanziaria ed economica e, infine, gli affari interni. E’ assolutamente necessario procedere in questo modo. Perché non prendere in considerazione la possibilità di nominare dei vicepresidenti che assumano davvero la leadership, che si facciano carico delle responsabilità di ciascuno di questi settori, i quali derivano dal buon senso della stessa Commissione? Una simile organizzazione presenterebbe il vantaggio di migliorare ulteriormente l’operato della Commissione sotto la sua presidenza. D’altro canto, deve anche esistere un equilibrio rispetto alla rappresentanza femminile all’interno della Commissione. Ritengo che anche lei tenga molto a disporre di candidati che consentano tale possibilità. Per quanto concerne il secondo punto, signor Presidente, ovvero la carica di Alto rappresentante, è cruciale trovare qualcuno che possa portare avanti una politica estera e di sicurezza comune e delle politiche comunitarie coerenti, qualcuno che difenda i diritti umani e che li tenga presenti in ogni sua azione. Infine, dobbiamo trovare qualcuno che creda in un forte Servizio europeo per l’azione esterna. Queste sono le tre principali caratteristiche che devono essere presenti nel titolare di questa carica. Qualcuno che creda fermamente che la politica estera e di sicurezza comune e le politiche comunitarie debbano essere fortemente integrate – il che, peraltro, è perfettamente logico, poiché chi occuperà la carica di Alto rappresentante sarà anche vicepresidente della Commissione. Giungo, infine, alla terza nomina, quella di cui si sente parlare di più, quella che, possiamo dirlo, risulta la più allettante, ovvero la carica di presidente del Consiglio. Presidente Reinfeldt, il mio gruppo ha tre pareri in merito. Si tratta di semplici pareri, poiché sarà il Consiglio a decidere. Fortunatamente, tuttavia, il Parlamento può esprimere apertamente la propria opinione. Innanzi tutto, tale ruolo andrebbe designato con il termine inglese piuttosto che con quello di . In secondo luogo, tale posto deve essere occupato da qualcuno che crede nell’integrazione europea – dopo tutto, per essere eletto papa bisogna pur essere cattolici. Pertanto, nella scelta di un presidente del Consiglio dobbiamo eleggere qualcuno che crede nell’integrazione europea, e non un euroscettico, come si è già verificato."@it12
"Pone pirmininke, pradžioje norėčiau pasveikinti F. Reinfeldtą, žinoma, ir C. Malmström Lisabonos sutarties ratifikavimo proga. Reikėtų pabrėžti, kad tai pavyko dėl jūsų ryžto, dėl jūsų talento siekti kompromiso. O buvo nemažai pesimistų, – šioje salėje taip pat,– kurie manė, kad turime palaukti rinkimų Jungtinėje Karalystėje ar netgi visai nustoti tikėjusis, kad ši sutartis bus ratifikuota. Tad savo ir visų vardu dėkoju jums už padarytą darbą. Tai reiškia, kad beveik dešimties metų darbą vainikavo sėkmė. Ir galiausiai, norėdami įsitikinti, kad asmuo tvirtai tiki Europos integracija, turime žinoti, kad jis arba ji tiki Bendrijos metodu. Tai ne vyriausybiškumas, o metodas, stumiantis Bendriją pirmyn! Vyriausybiškumas – tai didelių valstybių idėja, nors, laimei, yra didelių valstybių, kurios netiki šiuo tarpvyriausybiškumo metodu. O Tarybos pirmininkas privalo ginti Bendrijos metodą. Pone pirmininke, baigdamas paminėsiu dar vieną klausimą: aš, žinoma, prašau F. Reinfeldto siekti bendro sutarimo Taryboje ir kad keliant kandidatus bei skirstant įvairius postus būtų įtraukta Parlamento proeuropietiška koalicija. Todėl mes tikrai pageidaujame, kad būtų einama į šį kompromisą, nes tik dėl šios koalicijos Europa žengia į priekį. Dar noriu padėkoti jums už šios dienos diskusijas, už tai, kad sutikote susitikti su frakcijų pirmininkais ir diskutuoti dėl Europos vyriausiojo įgaliotinio ir Tarybos pirmininko kandidatūrų, dėl Komisijos sudėties, nes tai buvo vienintelės diskusijos šiuo klausimu. Spaudoje šiuo klausimu rašoma daug, bet viešų diskusijų nevyksta. Manau, kad ateityje mums teks pamąstyti, kaip suteikti skaidrumo procesui, kuris nepaprastai svarbus visai Europos Sąjungai. Pareikšiu savo nuomonę dėl įvairių paskyrimų, šiek tiek kita tvarka atkreipdamas dėmesį į įvairius klausimus. Pone J. M. Barroso, pradėsiu nuo Komisijos sudėties, nes tai pats svarbiausias dalykas Parlamentui. Mes, na ir jūs, tiksliau visi kartu, atsakome už sprendimų priėmimą. Vadovaujame mes, nors Europos Vadovų Tarybos pirmininko atveju yra kitaip. Pirmą kartą prašome jūsų, kad skirstydamas atsakomybės sritis naudotumėtės blokais arba grupėmis. Siūlome jums sukurti keturis Komisijos portfelių blokus arba grupes: išorės veiksmai, po to turbūt naujovių diegimas, klimato kaita ir tvarumas, po to visa, kas susiję su finansiniu ir ekonominiu teisingumu, ir pagaliau vidaus reikalai. Tai neabejotinai reikalinga. Kodėl gi neįvesdinti į tarnybą pirmininko pavaduotojų, kurie iš tikrųjų vadovautų, prisiimtų atsakomybę už kiekvieną minėtą grupę – tai turėtų lemti sveikas protas, kurį parodė Komisija. Toks organizavimo stilius būtų naudingesnis už tolesnį Komisijos darbo gerinimą jums pirmininkaujant. Antra vertus, Komisijai turi proporcingai atstovauti vyrai ir moterys. Manau, kad jūsų pareiga atkreipti į tai dėmesį teikiant kandidatus. Dėl antrojo dalyko, pone pirmininke, būtent vyriausiojo įgaliotinio posto, svarbiausia tai, kad yra tokių, kurie turi valios vykdyti nuoseklią BUSP politiką ir nuoseklią Bendrijos politiką, dar ir gina žmonių teises ir visa tai įtraukia į kiekvieną jo ar jos vykdomą užduotį. Ir galiausiai tarp mūsų turi būti žmonių, kurie tiki Europos išorės veiksmų tarnybos veiksmingumu. Minėtos trys pagrindinės savybės apibūdina tokią asmenybę. Mums reikalinga kažkas, kas tikrai tikėtų, kad BUSP ir Bendrijos politika turi būti integruotos – ir tai būtų išmintinga, nes tas asmuo būtų ir Komisijos pirmininko pavaduotojas. Dabar pereinu prie trečiojo paskyrimo, to, apie kurį daugiausia kalbėjome, kuris, sakykime, yra visų patraukliausias, būtent Tarybos pirmininko kandidatūra. Pone F. Reinfeldtai, mano frakcijos nariai turi tris nuomones šiuo klausimu. Tai tik nuomonės, kadangi nuspręs Taryba. Tačiau Parlamentas, laimei, gali reikšti nuomones ir netgi atvirai. Pirma, tai turi būti greičiau pirmininko (angl. „chairman“), o ne prezidento (angl. „president“) postas. Antra, tai turi padaryti tas, kas tiki Europos integracija. Juk galų gale, kad galėtum būti išrinktas popiežiumi, turi būti katalikas! Taigi jei mes dabar renkame Tarybos pirmininką, mums reikia pasirinkti tą, kuris tiki Europos integracija, o ne skeptiką, kaip kartais būna…"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlos sveikt kungu un arī kundzi, protams, ar Lisabonas līguma ratifikāciju. Es vēlos uzsvērt, ka tā bija iespējama, pateicoties jūsu apņēmībai, uzsvērt, ka mums galu galā izdevās to panākt, pateicoties jūsu kompromisa izjūtai. Jo bija daudz pesimistu, tostarp šajā Parlamentā, kuri uzskatīja, ka mums ir jāsagaida vēlēšanas Apvienotajā Karalistē vai pat vispār jāpārstāj cerēt uz šā līguma ratifikāciju. Tieši tāpēc jums ir jāpateicas, un es vēlos pateikt jums paldies visu vārdā par paveikto darbu. Tas nozīmē, ka gandrīz desmit gadus ilgais darbs ir vainagojies panākumiem. Visbeidzot, lai pārliecinātos par personas pārliecinošu ticību Eiropas integrācijai, viņam vai viņai ir jātic „Kopienas metodei”. Tieši „Kopienas metode”, nevis valdību sadarbība ir tā, kas nodrošina Eiropas virzību uz priekšu. Valdību sadarbība ir lielo valstu koncepcija, lai gan, par laimi, ir tādas lielās valstis, kuras netic šai starpvaldību sadarbības metodei. Eiropadomes priekšsēdētājam ir jāatbalsta „Kopienas metode”. Nobeigumā es vēlos runāt par pēdējo jautājumu, priekšsēdētāja kungs, es, protams, aicinu kungu panākt vienprātību Eiropadomē un nodrošināt, ka šajā Parlamentā pastāvošā proeiropeiskā koalīcija tiktu atspoguļota izvirzītajos kandidātos un dažādo amatu sadalē. Tāpēc mums patiešām ir vajadzīgs tāds kompromiss, kas atspoguļo arī šīs proeiropeiskās alianses sastāvu, kas virza Eiropu uz priekšu šajā Eiropas Parlamentā. Es vēlos arī pateikties jums par šodienas debatēm, par to, ka piekritāt apspriedēm ar grupu priekšsēdētājiem par Augstā pārstāvja un Eiropadomes priekšsēdētāja amatu kandidātiem un par Komisijas struktūru, jo šīs būs vienīgās debates par šo jautājumu. Man jāsaka, ka nekas patiesībā nenotiek pārredzami! Mēs par daudzām lietām izlasām presē, un ir labi, ka mums joprojām ir prese, no kuras var nedaudz uzzināt par to, kas notiek, bet es uzskatu, ka nākotnē mums būs jādomā par to, kā nodrošināt zināmu procesa pārredzamību, kas ir ārkārtīgi būtiska Eiropas Savienībai. Es darīšu zināmu savu viedokli par vairākiem amatiem, pievēršoties dažādiem jautājumiem nedaudz citā kārtībā. kungs, es sākšu ar jautājumu par Komisijas struktūru, jo tas ir visbūtiskākais jautājums, kas skar Parlamentu. Tā ir mūsu atbildība, patiesībā jūsu atbildība, bet, sadarbojoties ar jums, mums ir jāpieņem lēmumi. Tieši mēs esam tie, kuri nodrošina uzraudzību, lai gan tas neattiecas uz Eiropadomes priekšsēdētāju. Mēs aicinām jūs pirmo reizi jūsu priekšlikumos, sadalot atbildības jomas, izmantot grupēšanu. Tas, ko mēs jums ierosinām, faktiski ir izveidot četrus Komisijas portfeļu klasterus vai grupas — ārējā darbība, protams, pēc tam inovācija, klimata pārmaiņas un ilgtspējība, kam seko visi jautājumi, kas saistīti ar tiesiskumu finanšu un ekonomikas jomā, un, visbeidzot, iekšlietas. Tas ir absolūti nepieciešami. Kādēļ gan neiecelt priekšsēdētāja vietniekus, kuri patiešām uzņemtos vadību, kuri uzņemtos atbildību par katru šo grupu, kuras ir izveidojušās, pamatojot Komisijas darbu uz veselo saprātu? Šāda organizēšanas stila priekšrocība būtu Komisijas darba turpmāka uzlabošana jūsu prezidentūras laikā. No otras puses, ir jānodrošina arī līdzsvars attiecībā uz sieviešu pārstāvību Komisijā. Es domāju, ka jums bažas rada arī tādu kandidātu trūkums, kas nodrošinātu šādu iespēju. Attiecībā uz otro jautājumu, priekšsēdētāja kungs, proti, jautājumu par Augstā pārstāvja amatu visbūtiskākais aspekts ir tas, ka mums ir vajadzīgs kāds, kuram piemīt griba īstenot konsekventu kopējo ārpolitiku un drošības politiku un konsekventas Kopienas politikas, kāds, kurš arī nodrošina cilvēktiesību aizsardzību un uzskata to par katra veiktā uzdevuma sastāvdaļu. Un, galu galā, mums ir vajadzīgs kāds, kurš tic spēcīgam Eiropas Ārējās darbības dienestam. Tie ir trīs būtiskākie faktori, kas raksturo šā amata kandidātu. Mums ir vajadzīgs kāds, kurš patiesi tic, ka kopējai ārpolitikai un drošības politikai un Kopienas politikām ir jābūt integrētām, kas ir pilnīgi loģiski, ņemot vērā to, ka šī persona būs arī Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Tagad es esmu nonācis pie trešā amata, par kuru visvairāk tiek runāts, amata, kurš, ja tā var teikt, ir vispievilcīgākais no visiem, proti, pie Eiropadomes priekšsēdētāja amata. kungs, manis pārstāvētā grupa saistībā ar šo jautājumu vēlas sniegt trīs komentārus. Tie ir tikai komentāri, jo lēmums būs jāpieņem Padomei. Taču, par laimi, Parlaments var paziņot savu viedokli un darīt to atklāti. Pirmkārt, šim amatam ir jābūt vairāk priekšsēdētāja, nevis reprezentatīvas personas amatam, izmantojot šos divus vārdus angļu valodā. Otrkārt, šajā amatā ir jāieceļ persona, kura tic Eiropas integrācijai. Galu galā, lai kļūtu par pāvestu, ir jābūt katoļticīgajam! Tāpēc, ieceļot Eiropadomes priekšsēdētāju, mums ir jāizvēlas persona, kura tic Eiropas integrācijai, nevis skeptiķis, kā tas dažreiz mēdz notikt..."@lv13
"Monsieur le Président, je veux d'abord commencer par féliciter M. Reinfeldt, et Cécilia aussi, naturellement, pour la ratification du traité de Lisbonne. Il faut souligner le fait que c'est grâce à votre détermination que cela a été possible, grâce à votre sens du compromis que nous y sommes enfin arrivés. Parce qu'il y avait beaucoup de pessimistes, dans cette salle également, qui pensaient qu'on devait attendre les élections britanniques, ou même ne plus attendre du tout la ratification de ce traité. C'est donc grâce à vous, et je vous remercie au nom de tous pour le travail qui a été accompli. Cela veut dire que c'est presque dix ans de travail qui se trouvent ainsi couronnés de succès. Enfin, pour être sûr de sa conviction en faveur de l'intégration européenne, il faut que ce soit quelqu'un qui croie dans la méthode communautaire. C'est la méthode communautaire qui fait avancer l'Europe, ce n'est pas le gouvernementalisme! Le gouvernementalisme, c'est une idée de grands pays! Même s'il y a heureusement des grands pays qui ne croient pas à cette méthode intergouvernementale. C'est la méthode communautaire que le président du Conseil doit défendre. Un dernier mot pour conclure, Monsieur le Président: je demande naturellement à M. Reinfeldt qu'il trouve un consensus au sein du Conseil, et que la coalition pro-européenne qui existe dans ce Parlement se traduise dans les nominations et la répartition des différentes fonctions. Donc, ce que nous voulons, c'est bien un compromis, mais qui reflète aussi la composition de cette alliance pro-européenne qui fait avancer l'Europe dans ce Parlement européen. Je veux aussi vous remercier pour le débat d'aujourd'hui, pour avoir accepté un débat avec les chefs de groupe sur le profil du haut représentant, du président du Conseil et sur la structure de la Commission, parce que ce débat sera le seul sur cette question. Tout le reste ne se fait pas vraiment dans la transparence, on doit le dire! On lit beaucoup de choses dans la presse, et il est heureux qu'il y ait encore la presse pour savoir un peu ce qui se passe, mais je crois que, pour l'avenir, il va falloir réfléchir à la façon d'établir un peu de transparence dans un processus qui est extrêmement important pour l'Union européenne. Et je vais m'exprimer dans un ordre un peu différent concernant les différents points, les différentes nominations. Je vais commencer, Monsieur le Président de la Commission, par les structures de la Commission, parce que, pour le Parlement, c'est le plus important. C'est notre compétence, enfin c'est votre compétence, mais c'est en relation avec vous qu'on doit faire le choix. C'est nous qui contrôlons, tandis que ce n'est pas le cas avec le président du Conseil. Dans vos propositions, ce qu'on vous demande de faire pour la première fois, c'est d'utiliser des " " dans la répartition des compétences. Ce qu'on vous propose c'est de constituer en fait quatre c'est-à-dire des groupements de portefeuilles de la Commission: l'action étrangère, ce qui est évident, puis l'innovation, le climat et la durabilité, ensuite tout ce qui concerne les affaires de justice financière et économique et, finalement, les affaires intérieures. C'est absolument nécessaire. Et pourquoi ne pas instaurer des vice-présidents qui prendraient vraiment la tête, la responsabilité, de chacun de ces regroupements qui semblent découler du bon sens à l'intérieur de la Commission? Cette organisation aurait l'avantage d'améliorer encore l'action de la Commission sous votre présidence. D'autre part, il doit y avoir également un équilibre dans la représentation des femmes dans la Commission. Je crois que c'est aussi un souci de votre part d'avoir des candidatures qui donnent cette possibilité. En ce qui concerne le deuxième point, Monsieur le Président, à savoir le poste de haut représentant, ce qui est le plus important, c'est surtout d'avoir quelqu'un qui ait la volonté d'emmener une politique cohérente de la PESC et des politiques communautaires, quelqu'un qui défende aussi les droits de l'homme et qui fasse entrer cet élément dans chaque action qu'il mène. Et, enfin, avoir quelqu'un qui croie en un service d'action extérieure européen puissant. Voilà les trois éléments-clés pour caractériser cette personnalité. On a besoin d'une personne qui croie vraiment que PESC et politiques communautaires doivent être intégrées – ce qui a tout son sens puisqu'elle sera aussi vice-présidente de la Commission. Alors j'en viens tout naturellement à la troisième nomination, celle dont on parle le plus, celle qui est, disons, la plus sexy de toutes, à savoir le président du Conseil. Monsieur Reinfeldt, là mon groupe a trois avis à exprimer. Ce ne sont que des avis, puisque c'est le Conseil qui va décider. Mais heureusement, le Parlement peut donner des avis et le faire ouvertement. Tout d'abord, cette fonction doit revenir à un plutôt qu'à un pour utiliser ces deux mots anglais. Ensuite, il doit s'agir de quelqu'un qui croie en l'intégration européenne. Si on élit un pape, on prend un catholique quand même! Donc si on élit maintenant un Président du Conseil, il nous faut prendre quelqu'un qui croie en l'intégration européenne et non pas quelqu'un qui soit sceptique, comme c'est parfois le cas …"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de heer Reinfeldt, en natuurlijk ook mevrouw Malmström, feliciteren met de ratificatie van het Verdrag van Lissabon. Ik wil onderstrepen dat we dit resultaat hebben te danken aan uw doorzettingsvermogen. Het is ons gelukt dankzij uw vermogen om tot een vergelijk te komen. Want er waren veel pessimisten, ook in deze vergadering, die dachten dat we op de Britse verkiezingen moesten wachten, of zelfs dat we de ratificatie van dit verdrag maar helemaal uit ons hoofd moesten zetten. We hebben dit dus aan u te danken, en ik wil u namens ons allen bedanken voor de klus die u hebt geklaard. Hiermee is bijna tien jaar werk met succes bekroond. Tot slot, om er zeker te zijn dat deze persoon werkelijk gelooft in de Europese integratie, moet hij of zij volledig achter de communautaire methode staan. Het is de communautaire methode die Europa vooruitbrengt, niet het gouvernementalisme! Gouvernementalisme is een idee van de grote landen, hoewel er gelukkig ook grote landen zijn die niet in deze intergouvernementele methode geloven. Het is de communautaire methode waar de voorzitter van de Raad zich sterk voor moet maken. Nog één laatste opmerking tot besluit, mijnheer de Voorzitter. Ik vraag de heer Reinfeldt natuurlijk om binnen de Raad tot consensus te komen, en om de pro-Europese coalitie in dit Parlement terug te laten komen in de nominaties en de verdeling van de diverse functies. Wat wij dus willen, is weliswaar een compromis, maar wel een compromis dat tevens een afspiegeling vormt van de samenstelling van deze pro-Europese alliantie die Europa in dit Europese Parlement vooruitbrengt Ik wil u eveneens bedanken voor het debat van vandaag, voor het feit dat u hebt toegestemd in een debat met de fractievoorzitters over de profielen van de Hoge Vertegenwoordiger en de voorzitter van de Raad, en over de structuur van de Commissie. Want dit zal het enige debat over deze kwestie zijn. Al het andere zal niet bepaald in openheid plaatsvinden. Dat moet gezegd worden! Er wordt veel over geschreven door de pers – en het is maar goed dat we via de pers nog een beetje op de hoogte blijven van wat er gebeurt – maar ik denk dat we in de toekomst moeten nadenken over de manier waarop we enige openheid kunnen aanbrengen in een procedure die zo enorm belangrijk is voor de Europese Unie. Ik zal mijn mening geven over de diverse nominaties maar daarbij wil ik een iets andere volgorde aanhouden. Ik wil beginnen, mijnheer Barroso, met de structuur van de Commissie, want dat is voor het Parlement het belangrijkste. Het is onze bevoegdheid, nou ja, het is uw bevoegdheid, maar het is samen met u dat we besluiten moeten nemen. Wij zijn het die hierover de controle uitoefenen, terwijl dat niet het geval is ten aanzien van de voorzitter van de Raad. Wat we u vragen, is in uw voorstellen bij de verdeling van de bevoegdheden voor de eerste keer gebruik te maken van . We stellen voor dat u in feite vier clusters, of groepen Commissieportefeuilles samenstelt: extern optreden, uiteraard; vervolgens innovatie, klimaatverandering en duurzaamheid; daarna alles wat te maken heeft met financiële en economische rechtspraak, en tot slot de interne zaken. Dit is absoluut noodzakelijk. En waarom zouden we geen vicevoorzitters aanstellen die werkelijk de leiding, de verantwoordelijkheid, nemen over elk van deze groepen die voort lijken te vloeien uit het gezonde verstand binnen de Commissie? Het voordeel van deze organisatievorm is, dat het werk van de Commissie onder uw voorzitterschap nog verder verbetert. Anderzijds moeten vrouwen binnen de Commissie evenredig zijn vertegenwoordigd. Ik denk dat het voor u ook een aandachtspunt is functies te creëren die deze mogelijkheid bieden. Wat het tweede punt betreft, mijnheer de Voorzitter, en daarmee doel ik op de post van Hoge Vertegenwoordiger. Daarvoor is het vooral van belang iemand te vinden die een samenhangend GBVB-beleid en een samenhangend communautair beleid wil voeren. Ook moet het iemand zijn die staat voor de rechten van de mens en die dat element in alles wat hij of zij doet laat meespelen. Tot slot hebben we iemand nodig die gelooft in een krachtige Europese dienst voor extern optreden. Dat zijn de drie belangrijkste eisen waaraan deze persoon moet voldoen. We hebben iemand nodig die werkelijk gelooft dat het GBVB-beleid en het communautaire beleid moeten worden geïntegreerd – en dat lijkt me vanzelfsprekend omdat deze persoon tevens vicevoorzitter van de Commissie wordt. En dan kom ik vanzelf bij de derde nominatie, de nominatie waarover het meest wordt gesproken, die, laten we zeggen, het meest aantrekkelijk is: de functie van voorzitter van de Raad. Mijnheer Reinfeldt, mijn fractie wil hier drie adviezen over geven. Het zijn slechts adviezen, want het is aan de Raad om te besluiten. Maar gelukkig heeft het Parlement het recht zijn mening te geven en dat openlijk te doen. Allereerst moet deze functie die van zijn, en niet zozeer die van om deze twee Engelse begrippen maar te gebruiken. Verder moet het iemand zijn die gelooft in de Europese integratie. Om tot paus te worden gekozen, moet men immers katholiek zijn! Als we een voorzitter van de Raad kiezen, moet het dus iemand zijn die gelooft in de Europese integratie, en geen scepticus zoals soms het geval is..."@nl3
"Panie przewodniczący! Na początek chciałbym pogratulować panu Reinfeldtowi i również oczywiście pani Malmström z powodu ratyfikacji traktatu z Lizbony. Należy podkreślić, że ratyfikacja była możliwa dzięki państwa zaangażowaniu; to dzięki państwa wyczuciu kompromisu udało się nam wreszcie doprowadzić ten proces do końca. A nie brakowało pesymistów, także w tej Izbie, którzy uważali, że musimy zaczekać na wybory w Wielkiej Brytanii lub nawet w ogóle przestać czekać na ratyfikację traktatu. Zatem właśnie państwu zawdzięczamy ratyfikację i w imieniu wszystkich dziękuję państwu za wykonaną pracę. Oznacza to, że tym samym blisko dziesięć lat pracy zostało uwieńczone sukcesem. Wreszcie, wybrana osoba musi wierzyć w metodę wspólnotową, co daje pewność, że niezachwianie wierzy w integrację europejską. Europa idzie naprzód dzięki metodzie wspólnotowej, a nie dzięki systemowi rządowemu! System rządowy to wymysł dużych państw, chociaż na szczęście są również duże państwa, które nie wierzą w tę międzyrządową metodę. Przewodniczący Rady musi bronić metody wspólnotowej. Panie przewodniczący! Na zakończenie mam jeszcze jedną uwagę: bez wątpienia zachęcam pana Reinfeldta do znalezienia konsensusu w Radzie oraz do uwzględnienia w nominacjach i przy podziale poszczególnych ról proeuropejskiej koalicji istniejącej w Parlamencie. Tak naprawdę chcemy zatem kompromisu, ale takiego, który odzwierciedla skład tego porozumienia proeuropejskiego napędzającego Europę w Parlamencie Europejskim. Chciałbym również podziękować za dzisiejszą debatę, za wyrażenie zgodny na przeprowadzenie z przewodniczącymi poszczególnych grup debaty w sprawie profilu kandydatów na Wysokiego Przedstawiciela i Przewodniczącego Rady oraz w sprawie struktury Komisji, ponieważ będzie to jedyna debata poruszająca tę kwestię. Muszę przyznać, że poza tym żadne inne działania nie są przejrzyste. W prasie mogliśmy przeczytać wiele informacji i to dobrze, że prasa wciąż rzuca trochę światła na bieżące wydarzenia, ale moim zdaniem w przyszłości będziemy musieli zastanowić się nad tym w jaki sposób sprawić, by ten niezwykle ważny dla Unii Europejskiej proces był bardziej przejrzysty. Zamierzam przedstawić swoją opinię o poszczególnych nominacjach, zajmując się różnymi punktami w lekko zmienionym porządku. Panie Barroso! Zacznę od struktury Komisji, ponieważ jeśli chodzi o Parlament jest to kwestia zdecydowanie najważniejsza. Jesteśmy za to odpowiedzialni, w zasadzie to pan jest za to odpowiedzialny, ale musimy podjąć decyzje wspólnie z panem. To my nadzorujemy kwestię struktury Komisji, co nie dotyczy stanowiska Przewodniczącego Rady. Po raz pierwszy zwracamy się do pana, by w swoich propozycjach przy rozdzielaniu obowiązków zastosował pan klastry. Proponujemy, by w zasadzie stworzył pan cztery klastry, czy też grupy, tek w Komisji: bez wątpienia działania zewnętrzne, następnie innowacyjność, zmiany klimatu i zrównoważony rozwój wraz ze wszystkimi kwestiami dotyczącymi sprawiedliwości finansowej i gospodarczej, oraz na zakończenie sprawy wewnętrzne. Jest to bezwzględnie konieczne. Czemu nie mielibyśmy nominować wiceprzewodniczących zdolnych do realnego objęcia przywództwa, którzy wzięliby odpowiedzialność za każdą z tych grup tematycznych, wydzielonych jak się wydaje w oparciu o zdrowy rozsądek, jakim wykazała się Komisja? Taki rodzaj organizacji miałby przewagę pozwalającą na dalsze ulepszanie prac Komisji pod pana rządami. Z drugiej strony musi być także równowaga w zakresie przedstawicielstwa kobiet w Komisji. Uważam, że pana zadaniem jest wyłonienie odpowiednich kandydatek. Panie przewodniczący! W odniesieniu do drugiego punktu, a mianowicie kwestii Wysokiego Przedstawiciela, najważniejsze jest, by była to osoba chcąca prowadzić spójną wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz spójną politykę wspólnotową w poszczególnych obszarach, osoba broniąca praw człowieka, która uwzględnia je w każdym wykonywanym zadaniu. I wreszcie musi to być osoba, która wierzy w silną Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Te trzy kluczowe elementy charakteryzują właściwą osobę. Potrzebujemy kogoś, kto naprawdę wierzy, że WPZiB oraz inne obszary polityki wspólnotowej muszą być zintegrowane, co ma sens, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że ta osoba będzie równocześnie wiceprzewodniczącym Komisji. A teraz przejdę do trzeciej nominacji, tej najszerzej omawianej, tej, mówiąc szczerze, najbardziej atrakcyjnej, a mianowicie nominacji na Przewodniczącego Rady. Panie Reinfeldt! Moja grupa ma do wyrażenia w tej kwestii trzy opinie. Są to opinie proste, ponieważ to Rada podejmie decyzję. Na szczęście jednak Parlament może wygłaszać swoje zdanie i może to robić otwarcie. Po pierwsze, używając rozróżnienia występującego w języku angielskim, to stanowisko powinno być raczej stanowiskiem przewodniczącego a nie prezydenta . Następnie na to stanowisko należy wybrać osobę wierzącą w integrację europejską. W końcu, żeby zostać papieżem trzeba być katolikiem! W związku z tym, jeśli wybieramy Przewodniczącego Rady, musimy wybrać osobę wierzącą w integrację europejską, nie euro-sceptyka, co się czasami zdarza…"@pl16
"Senhor Presidente, antes de mais, quero começar por felicitar o Senhor Primeiro-Ministro Reinsfeldt, e também a Senhora Ministra Cecilia Malmström, naturalmente, pela ratificação do Tratado de Lisboa. Saliente-se que foi graças à sua determinação que tal foi possível, graças ao seu sentido do compromisso que chegámos finalmente a bom porto. Porque havia muitos pessimistas, também nesta sala, que pensavam que devíamos esperar pelas eleições britânicas, ou mesmo deixar de ter esperança na ratificação deste Tratado. Assim, foi graças a si, e agradeço-lhe em nome de todos o trabalho desenvolvido. O que quer dizer que foram quase dez anos de trabalho que foram agora coroados de êxito. Por fim, para termos a certeza da sua convicção a favor da integração europeia, tem de ser alguém que acredite no método comunitário. É o método comunitário que faz avançar a Europa, não é o governamentalismo! O governamentalismo é uma ideia de países grandes! Embora haja países grandes que, felizmente, não acreditam no método intergovernamental. O Presidente do Conselho tem de defender o método comunitário. Uma última palavra para concluir, Senhor Presidente: peço naturalmente ao Senhor Presidente em exercício Reinfeldt que encontre um consenso no seio do Conselho, e que a coligação pan-europeia que existe neste Parlamento se traduza nas nomeações e na distribuição das diferentes funções. Assim, o que queremos de facto é um compromisso, mas que reflicta também a composição desta aliança pró-europeia que faz avançar a Europa neste Parlamento Europeu. Quero também agradecer-lhe o debate de hoje, por ter aceite um debate com os presidentes dos grupos políticos sobre o perfil do Alto Representante, do Presidente do Conselho e sobre a estrutura da Comissão, pois será o único debate sobre esta questão. Tudo o resto peca por falta de transparência, devo dizer! Lemos muitas coisas na imprensa, e felizmente que ainda existe a imprensa para podermos saber um pouco do que se passa, mas creio que, no futuro, vamos precisar de reflectir na forma de estabelecer um pouco de transparência neste processo extremamente importante para a União Europeia. E vou falar numa ordem um pouco diferente sobre os diferentes pontos, dando a minha opinião sobre as diferentes nomeações. Vou começar, Senhor Presidente da Comissão, pela estrutura da Comissão, pois, para o Parlamento, é o mais importante. É da sua competência - ou, melhor, é da vossa competência - mas é conjuntamente consigo que temos de optar. Somos nós que controlamos, quando não é esse o caso relativamente ao Presidente do Conselho. Nas suas propostas, o que lhe pedimos que faça pela primeira vez é que utilize " ", agrupamentos, na distribuição das competências. O que lhe propomos é que constitua, no fundo, quatro ou seja, agrupamentos de pastas da Comissão: a acção externa, evidentemente, depois a inovação, o clima e a sustentabilidade, em seguida tudo o que se refere à justiça financeira e económica, e, por fim, os assuntos internos. É absolutamente necessário. E porque não criar vice-presidentes que assumiriam a liderança, a responsabilidade, de cada um desses agrupamentos que parecem decorrer do bom senso no interior da Comissão? Esta organização teria a vantagem de melhorar ainda mais a acção da Comissão sob a sua presidência. Por outro lado, deve existir também um equilíbrio na representação das mulheres na Comissão. Penso que será também uma preocupação da sua parte possuir candidaturas que o permitam. No que respeita ao segundo ponto, Senhor Presidente, a saber, o cargo de Alto Representante, o que é mais importante é sobretudo ter alguém que possua a vontade de conduzir uma política coerente entre a PESC e as políticas comunitárias, alguém que defenda também os direitos humanos e que inclua esses elementos em todas as acções por ele desenvolvidas. Por fim, ter alguém que acredite num serviço de acção externa europeu poderoso. Eis os três elementos-chave para caracterizar essa personalidade. Precisamos de uma pessoa que acredite verdadeiramente que a PESC e as políticas comunitárias devem ser integradas entre si, o que tem todo o sentido pois será também Vice-Presidente da Comissão. E passo naturalmente para a terceira nomeação, aquela de que se fala mais, aquela que é, digamos, de todas, a que tem mais atractivos, a saber, a de Presidente do Conselho. Senhor Presidente em exercício do Conselho Reinsfeldt, o meu grupo tem três opiniões a manifestar. Não passam de opiniões, já que o Conselho é quem vai decidir. Mas, felizmente, o Parlamento pode dar opiniões e fazê-lo abertamente. Antes de mais, esta função deve caber a um e não a um para usar duas palavras inglesas. Em seguida, de ser alguém que acredite na integração europeia. Quando se elege um Papa, ele deve ser católico! Assim, se vamos agora eleger um Presidente do Conselho, precisamos de alguém que acredite na integração europeia e não de alguém que seja céptico, como acontece por vezes..."@pt17
"Dle Preşedinte, aş dori să încep prin a-l felicita pe dl Reinfeldt şi pe dna Malmström, desigur, pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona. Ar trebui să se sublinieze că acest lucru a fost posibil datorită determinării dumneavoastră; am reuşit, în cele din urmă, datorită simţului compromisului care vă caracterizează. Pentru că au existat mulţi pesimişti, inclusiv în acest Parlament, care credeau că trebuia să aşteptăm alegerile din Regatul Unit sau chiar să nu mai aşteptăm deloc ratificarea acestui tratat. Prin urmare, această realizare vi se datorează dumneavoastră şi vă mulţumesc în numele tuturor pentru efortul depus. Acesta înseamnă că aproape 10 ani de muncă sunt astfel încununaţi de succes. În ultimul rând, pentru a ne asigura de credinţa fermă a persoanei în integrarea europeană, el sau ea trebuie să creadă în metoda comunitară. Metoda comunitară este cea care propulsează Europa înainte, nu guvernamentalismul! Guvernamentalismul este un concept al ţărilor mari, chiar dacă există, din fericire, ţări mari care nu cred în această metodă interguvernamentală. Preşedintele Consiliului trebuie să apere metoda comunitară. Drept concluzie, vreau să subliniez un ultim aspect, dle Preşedinte: Solicit, în mod firesc, ca dl Reinfeldt să obţină un consens în cadrul Consiliului, iar coaliţia proeuropeană care există în acest Parlament să fie reflectată în numirile şi atribuirea diferitelor roluri. Prin urmare, ceea ce dorim este într-adevăr un compromis, dar unul care să reflecte şi componenţa acestei alianţe pro-europene care propulsează Europa înainte în cadrul acestui Parlament European. Doresc, de asemenea, să vă mulţumesc pentru dezbaterea de astăzi, pentru că aţi fost de acord cu o dezbatere cu preşedinţii grupurilor cu privire la profilul Înaltului Reprezentant şi cel al preşedintelui Consiliului şi cu privire la structura Comisiei, pentru că aceasta va fi singura dezbatere referitoare la aceste probleme. Trebuie să spun că nimic altceva nu se face într-un mod cu adevărat transparent! Citim multe în presă şi este bine că mai avem încă presa pentru a afla câte ceva din ceea ce se întâmplă, dar cred că în viitor va trebui să ne gândim la cum am putea face ca un proces extrem de important pentru Uniunea Europeană să fie mai transparent. Îmi voi exprima opinia asupra diferitelor numiri, abordând diferitele subiecte într-o ordine uşor diferită. Dle Barroso, voi începe cu structura Comisiei, deoarece reprezintă cel mai important aspect în ceea ce priveşte Parlamentul. Este responsabilitatea noastră, ei bine, este responsabilitatea dumneavoastră, dar trebuie să luăm decizii împreună cu dumneavoastră. Noi suntem cei care supraveghează, în timp ce acest lucru nu este valabil pentru preşedintele Consiliului. Ceea ce vă cerem să faceţi pentru prima dată, în propunerile dumneavoastră, este să folosiţi categorii atunci când clasificaţi responsabilităţile. Ceea ce vă propunem este să creaţi de fapt patru categorii sau grupuri de portofolii ale Comisiei: acţiune externă, evident, apoi inovare, schimbări climatice şi durabilitate urmate de tot ceea ce ţine de justiţie economică şi financiară şi, în cele din urmă, afaceri interne. Acest lucru este absolut necesar. De ce să nu instalaţi vicepreşedinţi care ar prelua într-adevăr conducerea, care şi-ar asuma responsabilitatea pentru fiecare din aceste grupări care par să rezulte din bunul simţ de care a dat dovadă Comisia? Acest model de organizare ar avea avantajul unei viitoare îmbunătăţiri a activităţii Comisiei sub preşedinţia dumneavoastră. Pe de altă parte, trebuie să existe şi un echilibru în privinţa reprezentării femeilor în cadrul Comisiei. Cred că trebuie să vă preocupaţi, de asemenea, să aveţi candidaţi care să ofere această posibilitate. Cu privire la cel de-al doilea punct, dle Preşedinte, mai precis postul de Înalt Reprezentant, cel mai important lucru este să avem pe cineva care are voinţa de a conduce o politică PESC coerentă şi politici comunitare coerente, cineva care apără, de asemenea, drepturile omului şi care face din această misiune o parte a fiecărei sarcini pe care el sau ea o duce la îndeplinire. Şi, în cele din urmă, trebuie să avem pe cineva care crede într-un Serviciu european pentru acţiune externă puternic. Acestea sunt cele trei elemente-cheie care caracterizează persoana pentru acest post. Avem nevoie de cineva care crede într-adevăr că politicile PESC şi cele comunitare trebuie să fie integrate – ceea ce este perfect logic, având în vedere că acea persoană va fi şi vicepreşedinte al Comisiei. Trec acum la cea de a treia numire, cea despre care s-a vorbit cel mai mult, cea care este, trebuie să spunem, cea mai atractivă dintre toate, şi anume cea de preşedinte al Consiliului. Dle Reinfeldt, grupul meu are trei opinii de exprimat pe această temă. Ele sunt simple opinii, întrucât Consiliul este cel care va decide. Din fericire, totuşi, Parlamentul poate exprima opinii şi poate face acest lucru în mod deschis. În primul rând, acest rol trebuie să fie mai degrabă cel al unui coordonator, decât cel al unui preşedinte, pentru a folosi aceste două cuvinte englezeşti. Apoi, el trebuie să fie îndeplinit de cineva care crede în integrarea europeană. La urma urmei, pentru a fi ales Papă, candidatul trebuie să fie catolic! Prin urmare, dacă alegem acum un preşedinte al Consiliului, trebuie să alegem pe cineva care crede în integrarea Europeană, nu un sceptic, aşa cum se întâmplă uneori..."@ro18
". Vážený pán predseda, na úvod by som chcel zablahoželať pánovi Reinfeldtovi a, samozrejme, aj pani Malmströmovej k ratifikácii Lisabonskej zmluvy. Je potrebné zdôrazniť, že k ratifikácii mohlo dôjsť len vďaka vášmu odhodlaniu. Za to, že sme ju konečne dosiahli, vďačíme vášmu zmyslu pre kompromis. Počuli sme mnoho pesimistov vrátane poslancov v tejto snemovni, ktorí si mysleli, že sme mali počkať na voľby v Spojenom kráľovstve alebo dokonca úplne prestať čakať na ratifikáciu tejto zmluvy. Preto za ňu vďačíme vám a ďakujem vám v mene každého za vykonanú prácu. To znamená, že 10 rokov práce je korunovaných úspechom. Napokon, aby sme mali istotu o pevnom presvedčení tejto osoby v európsku integráciu, musí veriť v komunitárnu metódu. Európu ženie vpred komunitárna metóda, nie medzivládny prístup. Medzivládny prístup je konceptom veľkých krajín, aj keď, našťastie, existujú veľké krajiny, ktoré neveria v tento medzivládny prístup. Predseda Rady musí obhajovať komunitárny prístup. Pán predseda, na záver svojho vystúpenia by som rád spomenul ešte jednu vec. Pochopiteľne, vyzývam pána Reinfeldta, aby dosiahol konsenzus v Rade a aby sa proeurópska koalícia, ktorá je v tomto Parlamente, odzrkadlila aj v nomináciách a rozdelení rôznych úloh. Preto naozaj chceme dosiahnuť kompromis, ale kompromis, ktorý bude v rámci Európskeho parlamentu zohľadňovať zloženie tohto proeurópskeho združenia, ktoré ženie Európu vpred. Chcel by som sa vám tiež poďakovať za dnešnú rozpravu a za to, že ste sa s predsedami skupín dohodli na rozprave o profiloch vysokého predstaviteľa a predsedu Rady a o štruktúre Komisie, pretože to bude jediná rozprava na túto tému. Musím povedať, že nič iné sa naozaj nerobí transparentne. V tlači sme toho čítali veľa a je dobré, že sa z tlače stále môžeme dozvedieť niečo o tom, čo sa deje, ale verím, že v budúcnosti budeme musieť uvažovať o tom, ako sprehľadniť proces, ktorý je pre Európsku úniu mimoriadne dôležitý. Chcem vysloviť svoj názor na rôzne nominácie, čím sa vyjadrím k rôznym bodom v mierne odlišnom poradí. Pán Barroso, začnem štruktúrou Komisie, pretože pokiaľ ide o Parlament, ide o najdôležitejšiu vec. Je to naša zodpovednosť, teda vaša zodpovednosť, ale rozhodnutia musíme prijímať len spolu s vami. V tomto prípade vykonávame kontrolu my – čo neplatí v prípade predsedu Rady. V prvom rade vás žiadame, aby ste vo svojich návrhoch pri rozdeľovaní zodpovednosti použili kategórie. Navrhujeme, aby ste v podstate vytvorili štyri kategórie alebo skupiny portfólií Komisie: vonkajšiu činnosť, to je samozrejmé, potom inováciu, zmenu klímy a udržateľnosť, ďalej všetko, čo súvisí s finančnou a hospodárskou spravodlivosťou, a nakoniec kategóriu vnútorných vecí. To je absolútne nevyhnutné. Prečo by sa nemali vymenovať podpredsedovia, ktorí by naozaj boli vedúcimi osobnosťami, ktorí by niesli zodpovednosť za každú z týchto oblastí, čo vyplýva zo zdravého rozumu preukázaného v rámci Komisie? Takýto spôsob organizácie by poskytoval výhodu ďalšieho zlepšovania práce Komisie počas vášho predsedníctva. Na druhej strane tiež musí existovať rovnováha, pokiaľ ide o zastúpenie žien v Komisii. Domnievam sa, že aj vám ide o to, aby ste mali kandidátov, ktorí ponúkajú túto možnosť. V súvislosti s druhým bodom, pán predseda, konkrétne funkciou vysokého predstaviteľa, je najdôležitejšie, aby sme mali niekoho, kto je ochotný vykonávať dôslednú spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a dôsledné politiky Spoločenstva, niekoho, kto obhajuje ľudské práva, a pre koho je to súčasťou každej úlohy, ktorú vykonáva. Napokon musíme mať niekoho, kto verí v silnú Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. To sú tri kľúčové prvky charakteristické pre takúto osobnosť. Potrebujeme niekoho, kto je naozaj presvedčený, že spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a politiky Spoločenstva musia byť naozaj integrované, čo je úplne správne vzhľadom na to, že daná osoba bude aj podpredsedom Komisie. Teraz sa, samozrejme, dostávam k tretej nominácii, o ktorej sa najviac hovorí, nominácii, ktorá je, povedzme, najlákavejšia zo všetkých, konkrétne k nominácii na predsedu Rady. Pán Reinfeldt, naša skupina chce vyjadriť tri stanoviská k tejto otázke. Ide len o stanoviská, pretože rozhodovať bude Rada. Parlament však, našťastie, môže predložiť stanoviská a môže tak urobiť otvorene. Po prvé, ak by sme túto funkciu mali vyjadriť anglickým výrazom, mal by to byť skôr „chairman“ ako „president“. Ďalej, musí ju vykonávať niekto, kto je presvedčený o európskej integrácii. Napokon o zvolenie za pápeža sa musí uchádzať katolík. Takže ak teraz volíme predsedu Rady, musíme vybrať niekoho, kto verí v európsku integráciu a nie je skeptikom, ako sa to niekedy stáva…"@sk19
"Gospod predsednik, rad bi se sprva zahvalil gospodu Reinfeldtu in seveda tudi gospe Malmström za ratifikacijo Lizbonske pogodbe. Poudariti velja, da smo to na koncu le uspeli doseči, zahvaljujoč vaši odločenosti in občutku za sklepanje kompromisov. Kajti bilo je veliko pesimistov, tudi v Parlamentu, ki so menili, da moramo počakati na volitve v Združenem kraljestvu ali pa kar prenehati čakati na ratifikacijo. Zato vam gre vsa zahvala za delo, ki ste ga opravili, v imenu vseh nas. To pomeni, da smo skoraj 10 let dela okronali z uspehom. Nazadnje pa, če želimo biti prepričani, da je ta oseba predana ideji evropske integracije, mora zagovarjati tudi metodo Skupnosti. Metoda Skupnosti je tista, ki poganja Evropo naprej, ne governmentalizem! Governmentalizem je koncept velikih držav, čeprav na srečo obstajajo tudi velike države, ki ne verjamejo v to medvladno metodo. Predsednik Sveta mora zagovarjati metodo Skupnosti. Za zaključek naj dodam še eno stvar, gospod predsednik: seveda pozivam gospoda Reinfeldta, da doseže soglasje s Svetom, ter proevropsko koalicijo v Parlamentu, da preudarno obravnava imenovanja ter razdelitev različnih vlog. Torej, kar resnično želimo, je kompromis, ki odraža tudi sestavo te proevropske zveze, ki v okviru Evropskega parlamenta vodi Evropo v prihodnost. Rad bi se vam zahvalil tudi za današnjo razpravo, da ste se strinjali, da s predsedniki skupin razpravljamo o profilu visokega predstavnika in predsednika Sveta ter o strukturi Komisije, saj je to edina razprava na to temo. Moram povedati, da vse ostalo ni prav nič pregledno! V tisku lahko beremo različne stvari in dobro je, da še imamo tisk, da lahko kaj malega izvemo o dogajanju, verjamem pa, da bomo v prihodnje morali razmisliti o tem, kako ta postopek, ki je izjemno pomemben za Evropsko unijo, narediti preglednejši. Povedal bom svoje mnenje o različnih imenovanjih, pri tem pa se bom v nekoliko drugačnem vrstnem redu dotaknil različnih točk. Začel bom, gospod Barroso, s strukturo Komisije, kajti to je najpomembnejša stvar, kar se tiče Parlamenta. Naša odgovornost je, pravzaprav je vaša odgovornost, vendar moramo v sodelovanju z vami sprejemati odločitve. Mi smo tisti, ki nadziramo, čeprav to ni tako s predsednikom Sveta. Od vas prvič zahtevamo, da v svojih predlogih odgovornosti razdelite po sklopih. Predlagamo, da dejansko oblikujete štiri sklope ali skupine portfeljev Komisije: zunanja politika, seveda, nato inovacije, podnebne spremembe in trajnost, zatem vse, kar zadeva finančno in gospodarsko zakonitost, in nazadnje še notranje zadeve. To je absolutno potrebno. Zakaj ne bi imenovali takšne podpredsednike, ki bodo resnično prevzeli pobude in odgovornost za vsako od teh skupin, ki tako rekoč izhajajo iz zdravorazumskega razmišljanja Komisije? Prednost takšne organiziranosti bi bilo nadaljnje izboljšanje dela Komisije v času vašega predsedovanja. Po drugi strani pa mora biti sorazmerna tudi zastopanost žensk v Komisiji. Menim, da je vaša naloga, da zagotovite ustrezne kandidate. Glede druge točke, gospod predsednik, in sicer glede položaja visokega predstavnika, pa menim, da je najpomembneje, da je na tem položaju nekdo, ki je pripravljen voditi usklajeno skupno zunanjo in varnostno politiko in usklajene politike Skupnosti, nekdo, ki zagovarja človekove pravice in ki jih jemlje kot sestavni del vsake naloge, ki jo opravlja. Nazadnje, imeti moramo nekoga, ki verjame v močno Evropsko službo za zunanjepolitično delovanje. To so trije ključni elementi, ki so značilni za to osebo. Potrebujemo nekoga, ki resnično verjame, da se morajo skupna zunanja in varnostna politika in politike Skupnosti prepletati, kar je popolnoma logično z ozirom na to, da bo ta oseba tudi podpredsednik Komisije. Sedaj bom govoril o tretjem imenovanju, o katerem je največ besed in ki je, recimo temu, najprivlačnejše od vseh, in sicer o položaju predsednika Sveta. Gospod Reinfeldt, moja skupina želi podati tri mnenja v zvezi s tem vprašanjem. Gre samo za mnenja, saj bo na koncu odločal Svet. Na srečo pa lahko Parlament izrazi svoja mnenja, in to odkrito. Prvič, biti mora ne če uporabim ti dve angleški besedi. To vlogo mora opravljati nekdo, ki verjame v združevanje Evrope. Konec koncev, če želi nekdo postati papež, mora biti katolik! Torej, če sedaj izvolimo predsednika Sveta, moramo izbrati nekoga, ki verjame v evropsko integracijo, ne pa skeptika, kot se včasih dogaja …"@sl20
". Herr talman! Jag skulle vilja börja med att gratulera Fredrik Reinfeldt och naturligtvis även Cecilia Malmström till ratificeringen av Lissabonfördraget. Man bör betona att det är tack vare er beslutsamhet som detta blivit möjligt. Det är tack vare er känsla för kompromisser som vi till slut nått målet. För det har funnits många pessimister, däribland parlamentet, som tyckt att vi skulle vänta till efter det brittiska valet eller inte ens fortsätta att vänta på en ratificering av fördraget. Därför är det tack vare er, och jag tackar er nu på allas vägnar för det arbete som gjorts. Det innebär att nästan tio års arbete nu kröns av framgång. Slutligen måste personen tro på gemenskapsmetoden, för att man ska vara säker på hans eller hennes starka övertygelse om europeisk integration. Det är gemenskapsmetoden som är drivkraften i EU, inte mellanstatligheten! Mellanstatlighet är ett koncept för stora länder, även om det lyckligtvis finns stora länder som inte tror på metoden med mellanstatligt samarbete. Det är gemenskapsmetoden som Europeiska rådets ordförande måste stå för. Jag har en sista sammanfattande synpunkt. Jag ber naturligtvis Fredrik Reinfeldt att nå enighet i rådet och att låta utnämningarna till och fördelningen av de olika rollerna återspegla den proeuropeiska koalition som finns i parlamentet. Därför behöver vi egentligen en kompromiss som ändå återspeglar sammansättningen av den proeuropeiska sammanslutning som driver EU framåt inom Europaparlamentet. Jag vill också tacka er för dagens debatt, för att ni gått med på att tillsammans med gruppordförandena diskutera utformningen av befattningarna unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska rådets ordförande samt kommissionens sammansättning, eftersom det här är den enda debatten om denna fråga. Jag måste säga att man inte fått insyn i något annat! Vi läser mycket i tidningarna, och det är bra att vi ändå får veta lite i pressen om vad som pågår, men jag tycker att vi i framtiden måste tänka på hur vi ska få bättre insyn i denna process, som är oerhört viktig för EU. Nu ska jag yttra mig om nomineringarna och kommer att ta upp synpunkterna i lite omvänd ordning. Herr Barroso! Jag börjar med kommissionens sammansättning, eftersom det är den viktigaste frågan ur parlamentets perspektiv. Det är vårt ansvar, eller rättare sagt, det är ert ansvar, men det är tillsammans med er som vi måste fatta beslut. Det är vi som övervakar, vilket inte är fallet med Europeiska rådets ordförande. Det vi ber er göra nu för första gången i era förslag är att dela upp ansvarsområdena i grupper. Vi föreslår faktiskt att ni skapar fyra portföljgrupper i kommissionen, för det första yttre åtgärder, för det andra innovation, klimatförändring och hållbarhet, för det tredje allt som har att göra med finansiell och ekonomisk rätt och för det fjärde inrikesfrågor. Detta är absolut nödvändigt. Varför inte inrätta vice ordförande som verkligen skulle leda och ta ansvar för var och en av grupperna, som verkar vara resultatet av sunt förnuft inom kommissionen? En fördel med denna typ av organisation skulle vara att kommissionens arbete skulle förbättras ytterligare under ert ordförandeskap. Dessutom måste kommissionen också ha en jämn könsfördelning. Jag tycker att det är er uppgift att ta hänsyn till detta i valet av kandidater. När det gäller den andra synpunkten, nämligen posten unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, är det viktigaste att vi får någon som vill föra en konsekvent gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) och en konsekvent gemenskapspolitik och någon som även står upp för mänskliga rättigheter och för in detta perspektiv i alla uppgifter som han eller hon utför. Slutligen måste vi ha någon som tror på en kraftfull europeisk avdelning för yttre åtgärder. Det är de tre viktigaste delarna i denna persons profil. Vi behöver någon som verkligen tycker att GUSP och gemenskapspolitiken måste integreras, vilket är helt logiskt, eftersom personen även kommer att vara vice ordförande i kommissionen. Nu kommer jag förstås till den tredje befattningen, den som det talas mest om, den som så att säga är den mest attraktiva av alla, nämligen Europeiska rådets ordförande. Herr Reinfeldt, min grupp vill framföra tre synpunkter i denna fråga. Det är bara synpunkter, eftersom det är rådet som bestämmer. Lyckligtvis får parlamentet ändå lämna synpunkter och kan göra det öppet. Först och främst måste det snarare vara en roll som [ordförande] än som [president], för att använda två engelska ord. Därtill måste den besättas med någon som tror på europeisk integration. Man måste ju trots allt vara katolik för att kunna bli vald till påve! Så om vi nu väljer en ordförande i Europeiska rådet måste vi välja någon som tror på europeisk integration, inte en skeptiker, som ibland är fallet …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(chairman)"16
"(president)"16
"chairman"20,15,22,3,10,12,8
"clusters"15,3,17,8
"clusters»"8
"president"20,15,22,3,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph