Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-22-Speech-4-240"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091022.23.4-240"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, je souhaite évoquer trois petits points pour compléter ce que mes collègues ont dit. Tout d’abord - et je reprends ce que M Gomes a dit - malgré tout ce qui se passe, malgré les drames qui se passent en Iran et le régime, nous gardons toute notre foi en l’avenir politique de ce pays et en la vigueur de sa société civile. Le deuxième point, c’est qu’il n’a pas assez été souligné que nous réprouvons les derniers attentats suicides qui se sont passés au Sistan-Baloutchistan, même s’ils touchent effectivement des gardes de la révolution et, hélas, des douzaines de civils. Nous sommes contre ce type de violence, même si nous comprenons très bien les raisons pour lesquelles elles se passent, mais à moment-là, nous devons nous placer du côté des résistants au régime. Et enfin, notre Parlement, je pense, condamne la peine de mort, qu’il s’agisse de mineurs, de femmes, d’adultes, mais aussi dans quelque pays du monde que ce soit."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, ráda bych třemi drobnými poznámkami doplnila to, co uvedli moji kolegové poslanci. Zaprvé – a zde poukazuji na to, co uvedla paní Gomesová – navzdory všemu, co se děje, navzdory tamnímu režimu a  tragédiím, ke kterým v Íránu dochází, stále pevně věříme v politickou budoucnost této země a v sílu její občanské společnosti. Mou druhou poznámkou je, že nebylo dostatečně zdůrazněno, že odsuzujeme poslední sebevražedné útoky, které se udály v Sistánu a Balúčistánu, přestože oběťmi se stali příslušníci revoluční gardy, stejně jako bohužel i desítky civilistů. Jsme proti tomuto druhu násilí, ačkoli plně chápeme důvody, které k němu vedou, ale zároveň musíme v tento okamžik podporovat představitele opozice. Na závěr věřím, že náš Parlament odsuzuje trest smrti, bez ohledu na to, koho postihuje – děti, ženy, dospělé – nebo v jaké zemi světa je vykonáván."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne komme med tre små tilføjelser til det, mine kolleger har sagt. For det første – og her henviser jeg til det, fru Gomes sagde – til trods for alt det, der sker, til trods for de tragedier, der sker i Iran, og til trods for styret, har vi stadig en tro på landets politiske fremtid og på civilsamfundets styrke. Mit andet punkt er, at det ikke er blevet understreget nok, at vi fordømmer de seneste selvmordsangreb, der fandt sted i Sistan og Baluchistan, selv om ofrene var revolutionsgardister samt beklageligvis en halv snes civile. Vi er imod den type vold, selv om vi fuldt ud forstår årsagerne til, at den finder sted, men på nuværende tidspunkt må vi støtte modstanderne af styret. Til sidst mener jeg, at Parlamentet fordømmer dødsstraf, uanset hvem den rammer – børn, kvinder, voksne – eller hvilket land i verden, der udfører den."@da2
"Herr Präsident! Den vorherigen Äußerungen meiner Kolleginnen und Kollegen würde ich gerne noch drei kleine Punkte hinzufügen. Zunächst einmal – und hier beziehe ich mich auf das, was Frau Gomes gesagt hat – glauben wir trotz aller Geschehnisse, trotz aller Tragödien, die sich in Iran ereignen, und trotz des Regimes immer noch fest an eine politische Zukunft für dieses Land und an die Stärke seiner Zivilgesellschaft. Der zweite Punkt ist, dass nicht ausreichend betont wurde, dass wir die jüngsten Selbstmordattentate in Sistan und Belutschistan, auch wenn ihnen Mitglieder der Revolutionsgarde und leider auch Dutzende von Zivilisten zum Opfer gefallen sind, verurteilen. Wir sind gegen diese Art von Gewalt, auch wenn wir volles Verständnis für die Gründe haben, aus denen sie verübt werden; aber zu diesem Zeitpunkt müssen wir uns auf die Seite der Regimegegner stellen. Der letzte Punkt ist, dass unser Parlament, wie ich denke, die Todesstrafe immer verurteilt – egal, ob Kinder, Frauen oder Erwachsene davon betroffen sind, und egal, in welchem Land sie verhängt wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να προβώ σε τρεις μικρές επισημάνσεις συμπληρωματικά προς τα όσα είπαν οι συνάδελφοι βουλευτές. Πρώτον –και αναφέρομαι εν προκειμένω σε ό,τι είπε η κ. Gomes– παρόλα όσα συμβαίνουν, παρά τις τραγωδίας που συμβαίνουν στο Ιράν και παρά το καθεστώς, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ακράδαντα στο πολιτικό μέλλον αυτής της χώρας και στην δύναμη της κοινωνίας των πολιτών της. Η δεύτερη επισήμανσή μου είναι ότι δεν δόθηκε αρκετή έμφαση στο γεγονός ότι καταδικάζουμε τις τελευταίες επιθέσεις αυτοκτονίας, που πραγματοποιήθηκαν στο Σιστάν και στο Βαλουχιστάν, παρόλο που τα θύματα ήταν Φρουροί της Επανάστασης καθώς και, δυστυχώς, δεκάδες άμαχοι. Τασσόμαστε κατά αυτού του είδους βίας, έστω και αν κατανοούμε πλήρως τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται, σε αυτήν όμως τη χρονική συγκυρία, πρέπει να ταχθούμε με τους αντιπάλους του καθεστώτος. Τέλος, το Κοινοβούλιό μας, πιστεύω, καταδικάζει την θανατική ποινή ανεξάρτητα από το σε ποιον εφαρμόζεται –σε παιδιά, γυναίκες, ενήλικες– και ανεξάρτητα από το ποια χώρα στον κόσμο την εφαρμόζει."@el10
"Mr President, I wish to make three small points to add to what my fellow Members have said. Firstly – and here I refer to what Mrs Gomes said – in spite of everything that is going on, in spite of the tragedies that are occurring in Iran and the regime, we still have every faith in the political future of that country and in the strength of its civil society. My second point is that it has not been emphasised enough that we condemn the latest suicide attacks, which took place in Sistan and Baluchistan, even though the victims were Revolutionary Guards, as well as, sadly, dozens of civilians. We are against this type of violence, even though we fully understand the reasons why it takes place but, at this point in time, we must side with the opponents of the regime. Lastly, our Parliament, I believe, condemns the death penalty, no matter who it affects – children, women, adults – or which country in the world carries it out."@en4
"Señor Presidente, quiero añadir tres cosas a las que ya han dicho mis colegas. En primer lugar, y aquí me refiero a lo que ha dicho la señora Gomes, a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de las tragedias que están ocurriendo en Irán y del régimen, aún tenemos fe en el futuro político de ese país y en la fortaleza de su sociedad civil. Lo segundo que quiero decir es que no se ha hecho especial hincapié en que condenemos los últimos ataques suicidas, que tuvieron lugar en Sistán and Baluchistán, aunque las víctimas son guardianes de la revolución y, tristemente, docenas de civiles. Estamos en contra de este tipo de violencia, aunque comprendemos perfectamente los motivos por los que ocurre, pero, en este momento, debemos ponernos de lado de los opositores al régimen. Por último, nuestro Parlamento, creo, condena la pena de muerte, sin importar a quién afecte —niños, mujeres, adultos— o qué país del mundo la lleve a cabo."@es21
". Lugupeetud juhataja! Tahaksin kolleegide jutule lisada kolm väikest asja. Esiteks – viitan siinkohal Ana Gomese sõnadele – vaatamata kõigele toimuvale, vaatamata Iraanis aset leidvale tragöödiale ja sealsele riigikorrale usume siiski selle riigi poliitilisse tulevikku ja tema kodanikuühiskonna tugevusse. Teiseks tahaksin öelda, et ei ole piisavalt toonitatud, et me mõistame hukka kõige hiljutisemad enesetapurünnakud, mis toimusid Sīstān va Balūchestānis. Ohvriteks olid küll revolutsioonilise kaardiväe liikmed, aga kahjuks ka mitmed tsiviilisikud. Oleme sedalaadi vägivalla vastu, ehkki mõistame täielikult põhjusi, miks see aset leiab. Praegu aga peame olema selle riigikorra oponentide poolel. Lisaks usun, et Euroopa Parlament mõistab hukka surmanuhtluse, olenemata sellest, keda see puudutab – lapsi, naisi, täiskasvanuid – või milline riik maailmas seda kasutab."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan lisätä kolme pientä huomautusta siihen, mitä kollegani ovat sanoneet. Ensinnäkin – ja viittaan tässä siihen, mitä Ana Gomes totesi – huolimatta kaikista tapahtumista, huolimatta Iranissa tapahtuvista murhenäytelmistä ja hallinnosta luotamme edelleen täysin maan poliittiseen tulevaisuuteen ja sen kansalaisyhteiskunnan voimaan. Toiseksi huomautan, ettei ole tarpeeksi korostettu, että tuomitsemme uusimmat itsemurhaiskut, jotka tehtiin Sistanissa ja Balutšistanissa, vaikka uhreina olikin vallankumouskaartin jäseniä sekä, valitettavasti, kymmenittäin siviilejä. Vastustamme tämäntyyppistä väkivaltaa, vaikka ymmärrämmekin täysin syyt sen käyttöön, mutta tässä vaiheessa meidän on oltava hallituksen vastustajien puolella. Lopuksi totean, että uskoakseni Euroopan parlamentti tuomitsee kuolemanrangaistuksen, koskipa se ketä tahansa – lapsia, naisia, aikuisia – tai käytettiinpä sitä missä maailman maassa tahansa."@fi7
". Elnök úr, három kisebb megjegyzéssel szeretném kiegészíteni azt, amit képviselőtársaimtól hallottunk. Először is – és itt Gomes asszony szavaira utalok – a történtek dacára, az Iránban megtörtént tragédiák és a rezsim ellenére továbbra is maradéktalanul hiszünk az ország politikai jövőjében és civil társadalma életerejében. A második dolog: nem kapott elég hangsúlyt, hogy elítéljük a Sistan-Baluchistan tartományban a közelmúltban történt öngyilkos merényleteket, még ha a Forradalmi Gárda tagjai ellen irányultak is, amelyek sajnos több tucatnyi civil áldozatot is szedtek. Ellenezzük az effajta erőszakot, még akkor is, ha jól értjük a mögötte meghúzódó okokat, de ekkor a rezsim ellenzékének oldaláról kell szemlélnünk a dolgokat. Végül úgy gondolom, hogy Parlamentünk elítéli a halálbüntetést, legyen szó fiatalkorúakról, nőkről, felnőttekről, vagy legyen szó a világ bármely országáról."@hu11
"Signor Presidente, vorrei formulare tre brevi osservazioni in aggiunta a quanto affermato dai colleghi. Innanzi tutto, e faccio riferimento alle parole della collega Gomes, nonostante quanto sta succedendo, malgrado le tragedie che si stanno verificando in Iran e il suo regime, abbiamo ancora piena fiducia nel futuro politico del paese e nella forza della sua società civile. La mia seconda osservazione riguarda il fatto che non si è posto sufficientemente l’accento sulla nostra condanna degli ultimi attacchi suicidi perpetrati nella provincia di Sistan-Baluchistan, anche se le vittime sono state guardie rivoluzionarie, oltre che, purtroppo, decine di civili. Siamo contrari a questo tipo di violenza, sebbene siano perfettamente comprensibili le ragioni per le quali ciò è accaduto, ma a questo punto dobbiamo schierarci con gli oppositori del regime. Da ultimo, credo che il nostro parlamento condanni la pena di morte, indipendentemente da chi la subisce, minori, donne o uomini, o dal paese che la applica."@it12
"Pone pirmininke, prie mano kolegų EP narių išsakytų pastabų trumpai dar norėčiau pridurti tris dalykus. Pirma – dėl to, apie ką kalbėjo A. Gomes – nepaisant visko, kas vyksta, nepaisant Irane vykstančių tragedijų ir Irano režimo, mes vis dar tikime politine šios šalies ateitimi ir jos pilietinės visuomenės jėga. Antra, nebuvo pakankamai pabrėžta, kad smerkiame pastaruosius savižudžių išpuolius, surengtus Sistano-Baluchistano provincijoje Irane, net jei jų aukomis buvo Revoliucinės gvardijos nariai. Šio išpuolio metu, deja, taip pat nukentėjo civiliai gyventojai. Esame prieš tokios rūšies smurtą, nors suprantame priežastis, kurios privertė šiuos žmones taip pasielgti, bet šiuo metu privalome paremti režimo priešininkus. Galiausiai mūsų Parlamentas, manau, smerkia mirties nuosprendžius, nesvarbu, kam jie taikomi – vaikams, moterims, suaugusiems asmenims – ir nesvarbu, kurioje šalyje taip yra daroma."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pievienot trīs nelielas piebildes tam, ko ir teikuši mani kolēģi. Pirmkārt, – un šeit es atsaucos uz to, ko teica kundze –, par spīti visam, kas notiek, par spīti traģēdijām, kas notiek Irānā, un turienes režīmam mēs vēl arvien ticam šīs valsts politiskajai nākotnei un tās pilsoniskās sabiedrības spēkam. Mana otrā piebilde ir tā, ka mēs neesam pietiekami uzsvēruši, ka nosodām pēdējos pašnāvnieciskos uzbrukumus Sistānā un Balučistānā, lai gan upuri bija Revolucionārā gvarde, bet arī par nožēlu dučiem civiliedzīvotāju. Mēs esam pret šādu vardarbību, lai gan pilnīgi saprotam iemeslus, kāpēc tā notika, bet pašreiz mums ir jānostājas režīma oponentu pusē. Visbeidzot, mūsu Parlaments, manuprāt, nosoda nāvessodu neatkarīgi no tā, uz kuru tas attiecas – uz bērniem, sievietēm, pieaugušajiem – vai kura valsts to izpilda."@lv13
"Monsieur le Président, je souhaite évoquer trois petits points pour compléter ce que mes collègues ont dit. Tout d'abord - et je reprends ce que Mme Gomes a dit - malgré tout ce qui se passe, malgré les drames qui se passent en Iran et le régime, nous gardons toute notre foi en l'avenir politique de ce pays et en la vigueur de sa société civile. Le deuxième point, c'est qu'il n'a pas assez été souligné que nous réprouvons les derniers attentats suicides qui se sont passés au Sistan-Baloutchistan, même s'ils touchent effectivement des gardes de la révolution et, hélas, des douzaines de civils. Nous sommes contre ce type de violence, même si nous comprenons très bien les raisons pour lesquelles elles se passent, mais à moment-là, nous devons nous placer du côté des résistants au régime. Et enfin, notre Parlement, je pense, condamne la peine de mort, qu'il s'agisse de mineurs, de femmes, d'adultes, mais aussi dans quelque pays du monde que ce soit."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wilde drie punten aan de orde stellen ter aanvulling op hetgeen mijn collega’s reeds hebben gezegd. Allereerst – en hierbij verwijs ik naar wat mevrouw Gomes heeft gezegd – ondanks alles wat er gebeurt, ondanks de tragedies die zich voltrekken in Iran en het regime aldaar, hebben wij nog steeds alle vertrouwen in de politieke toekomst van dit land en in de kracht van zijn civiele samenleving. Mijn tweede punt is dat onvoldoende is benadrukt dat wij de recente zelfmoordaanslagen in Sistan en Baluchestan veroordelen, ook al waren de slachtoffers leden van de Revolutionaire Garde, en, helaas, tientallen burgers. Wij zijn tegen dit soort geweld, ook al begrijpen we maar al te goed om welke redenen het plaatsvindt; op dit moment moeten we echter de kant van de tegenstanders van het regime kiezen. En tot slot denk ik dat ons Parlement de doodstraf veroordeelt, ongeacht wie ermee te maken krijgt – minderjarigen, vrouwen, volwassenen – of in welk land ter wereld mensen ter dood worden gebracht."@nl3
"Panie przewodniczący! Uzupełniając to, o czym mówili już moi przedmówcy, chcę poruszyć trzy drobne kwestie. Po pierwsze – tu odnoszę się do wypowiedzi pani poseł Gomes – mimo tego, co się dzieje, mimo tragedii, które mają miejsce w Iranie, i mimo reżimu, wciąż pokładamy nadzieję w politycznej przyszłości tego kraju oraz w sile jego społeczeństwa obywatelskiego. Po drugie, zbyt słabo zaznaczamy nasze potępienie dla ostatnich ataków samobójczych, które miały miejsce w Sistanie i Beludżystanie, choć ich ofiarą padli tak Strażnicy Rewolucji, jak i, niestety, kilkadziesiąt osób z ludności cywilnej. Sprzeciwiamy się takiej przemocy, choć w pełni rozumiemy powody, dla których jest ona stosowana. Teraz jednak musimy trzymać stronę przeciwników tego reżimu. I po trzecie, Parlament potępia, jak sądzę, karę śmierci, bez względu na to, kogo ona dotyczy – dzieci, kobiet czy dorosłych – i na to, jaki kraj ją stosuje."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de aduzir três pequenos pontos para completar o que foi dito pelos meus colegas. Em primeiro lugar – e remeto aqui para o que disse a senhora deputada Ana Gomes –, apesar de tudo o que está a acontecer, apesar das tragédias que estão a ocorrer no Irão e do regime vigente, continuamos a ter toda a confiança no futuro político daquele país e no vigor da sua sociedade civil. O segundo ponto é que não foi dado suficiente realce ao facto de que nós condenamos os mais recentes atentados suicidas em Sistan e Baloutchistan, embora as vítimas fossem elementos da Guarda Revolucionária, e também, lamentavelmente, dezenas de civis. Somos contra este tipo de violência, e compreendemos perfeitamente as razões que lhe estão subjacentes, mas, neste momento, temos de colocar-nos ao lado dos opositores ao regime. Por último, o nosso Parlamento condena, julgo eu, a pena de morte, sem distinção dos indivíduos por ela visados – menores, mulheres, adultos – nem dos países do mundo que a aplicam."@pt17
"Domnule preşedinte, doresc să fac trei mici observaţii în plus faţă de ceea ce au spus colegii mei. În primul rând – iar aici mă refer la ceea ce a afirmat doamna Gomes – în ciuda tuturor evenimentelor care au loc, a tragediilor care se produc şi a regimului din Iran, noi ne păstrăm încrederea deplină în viitorul politic al acestei ţări şi în forţa societăţii sale civile. Cea de a doua observaţie este că nu a fost evidenţiat suficient faptul că condamnăm ultimele atacuri sinucigaşe care au avut loc în Sistan şi Baluchistan, chiar dacă victimele au fost Gardieni ai revoluţiei, precum şi, din păcate, zeci de civili. Suntem împotriva acestui tip de violenţă, chiar dacă înţelegem pe deplin motivele pentru care are loc, însă, în acest moment, trebuie să fim de partea adversarilor regimului. În ultimul rând, eu cred că Parlamentul nostru condamnă pedeapsa cu moartea, indiferent dacă victimele sunt copii, femei sau adulţi, şi oricare ar fi ţara în care aceasta este aplicată."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som uviesť tri krátke poznámky k tomu, čo povedali moji kolegovia poslanci. Po prvé – a tu mám na mysli to, čo povedala pani Gomesová – napriek všetkému čo sa deje, napriek tragédiám, ku ktorým dochádza v Iráne a jeho režime, stále veríme v politickú budúcnosť tejto krajiny a silu jej občianskej spoločnosti. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že sme nedostatočne odsúdili posledné samovražedné útoky, ku ktorým došlo v provincii Sistán-Balúčistán, hoci jeho obeťami boli Revolučné gardy, ale bohužiaľ, aj desiatky civilistov. Sme proti tomuto druhu násilia, aj keď plne chápeme dôvody, prečo k tomu dochádza, ale v tejto chvíli sa musíme zastať odporcov režimu. A nakoniec, verím, že náš Parlament odsudzuje trest smrti, bez ohľadu na to, koho sa týka – žien, detí, dospelých – alebo ktorá krajina na svete ho vykonáva."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi k temu, kar so že povedali kolegi poslanci dodala tri majhne točke. Prvič, – in tu se sklicujem na to, kar je povedala gospa Gomes – kljub vsemu, kar se dogaja, kljub tragedijam, ki se dogajajo v Iranu, in režimu, še vedno verjamemo v politično prihodnost te države in moč njene civilne družbe. Moja druga točka je, to ni bilo dovolj poudarjeno, da obsojamo zadnje samomorilske napade, ki so se zgodili v Sistanu in Balučistanu, saj so bili žrtve poleg revolucionarne garde, na žalost, tudi ducati civilistov. Smo proti tej vrsti nasilja, čeprav popolnoma razumemo razloge, zakaj se je zgodilo, vendar moramo v tem trenutku stopiti na stran nasprotnikov režima. Nazadnje, prepričana sem, da naš Parlament obsoja smrtno kazen ne glede na to, koga prizadene – otroke, ženske, odrasle – ali katera država na svetu jo izvaja."@sl20
"Herr talman! Jag vill tillägga tre små saker till det mina kolleger har sagt. För det första – och här hänvisar jag till det Ana Gomes sade – har vi, trots allt som pågår och trots de tragedier som äger rum i Iran och regimen, full tilltro till landets politiska framtid och civila samhälle. Det andra jag vill säga är att det inte har understrukits tillräckligt att vi fördömer de senaste självmordsattackerna som ägde rum i Sistan-Baluchistan, trots att offren tillhörde revolutionära gardet (IRGC), men även dussintals civila, sorgligt nog. Vi motsätter oss den sortens våld, trots att vi har full förståelse för dess orsaker, och i nuläget måste vi ta parti för regimens motståndare. Slutligen fördömer parlamentet dödsstraff, oavsett vem det drabbar – barn, kvinnor, vuxna – eller i vilket land det utförs."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph