Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-22-Speech-4-229"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091022.23.4-229"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Signor Presidente, onorevoli colleghi, conosciamo le condizioni politiche e sociali in cui vivono i cittadini della Repubblica islamica dell'Iran. Sappiamo della pesante interferenza della religione nelle decisioni politiche e nei diritti umani fondamentali. Ultimo esempio è l'uccisione di Behnud Shojai, il giovane giustiziato recentemente pur essendo minorenne all'epoca del reato. Questo è l'ultimo episodio di una serie di gravi atti contro i diritti umani che hanno visto la repressione degli oppositori politici, degli omosessuali, di giornalisti, di intellettuali e di tutti coloro che si battono per la crescita sociale e civile dell'Iran. La situazione si è aggravata sotto il regime di Mahmoud Ahmadinejad, che iniziò la sua presidenza negando ripetutamente l'Olocausto e il diritto all'esistenza dello Stato di Israele. Dal 2005 il numero delle esecuzioni in Iran è quadruplicato e l'Iran è l'unico paese al mondo in cui vengono giustiziati minorenni colpevoli di reati. È noto l'uso sistematico della tortura nelle prigioni e l'utilizzo di pene medioevali come l'amputazione e la lapidazione, ma il regime è in difficoltà e lo dimostrano le decine di migliaia di persone che hanno trovato il coraggio di scendere in piazza a protestare dopo le ultime elezioni. La giovane Neda Agha-Soltan, uccisa per strada mentre rivendicava i suoi diritti di donna e di cittadina, è diventata non soltanto il simbolo della repressione, ma anche del desiderio di libertà di un popolo che l'Europa deve aiutare. Come? Ad esempio con lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani. Un'altra proposta concreta è quella di intitolare strade o piazze delle nostre città a Neda Agha-Soltan. Questo non servirebbe solo a commemorare il suo sacrificio, ma sarebbe una testimonianza di solidarietà per l'opposizione iraniana e farebbe crescere tra i cittadini europei l'informazione e la consapevolezza di una situazione così grave. Io vorrei che accanto all'immagine di Aung San Suu Kyi esposta su una facciata del Parlamento europeo a Bruxelles, ci fosse anche il ritratto di Neda Agha-Soltan. Un'ultima considerazione: ma quale credibilità può avere il presidente Ahmadinejad nella trattativa sul nucleare quando perseguita e offende il proprio popolo che chiede più democrazia, più libertà e più rispetto per i diritti umani?"@it12,12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, známe politické a sociální podmínky, ve kterých občané Íránské islámské republiky žijí. Uvědomujeme si, že do politických rozhodnutí a do oblasti základních lidských práv výrazně zasahuje náboženství. Nejnovějším příkladem bylo smrt Behnooda Shojaeeho, mladého muže, který byl nedávno popraven, ačkoli byl v době spáchání trestného činu nezletilý. To je nejnovější příběh z řady závažných porušení lidských práv, kam patří útlak politických odpůrců, homosexuálů, novinářů, intelektuálů a kohokoli, kdo bojuje za sociální a občanský rozvoj Íránu. Situace se zhoršila během vlády Mahmúda Ahmadínedžáda, který výkon svého prezidentského úřadu zahájil opakovaným popřením holocaustu a práva Státu Izrael na existenci. Od roku 2005 se počet poprav v Íránu zčtyřnásobil a Írán je jedinou zemí na světě, která popravuje nezletilé pachatele trestných činů. Systematické používání mučení ve vězeních a používání středověkých trestů, jako například amputace nebo kamenování, jsou známé, ale režim zažívá obtížnou situaci, jak ukázaly desítky tisíc osob, které měly dostatek odvahy, aby po minulých volbách vyšly protestovat do ulic. Mladá žena Neda Agha-Soltanová, která byla zabita na ulici, protože se jako žena a občanka postavila za svá práva, se stala nejen symbolem útlaku, ale také touhy po svobodě lidu, kterému Evropa musí pomoci. Jak můžeme pomoci? Jedním způsobem je využití Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva. Dalším konkrétním návrhem je pojmenovávání ulic a náměstí v našich městech po Nedě Agha-Soltanové. Tak by byla nejen připomenuta její oběť, ale vyjádřili bychom tím také svou solidaritu s íránskou opozicí a zajistili vyšší informovanost a povědomí o tak vážné situaci mezi evropskými občany. Rád bych vedle portrétu Aung San Suu Kyiové zobrazeného na jedné straně budovy Evropského parlamentu v Bruselu viděl portrét Nedy Agha-Soltanové. Poslední poznámka: jak může prezident Ahmadínežád požívat jakékoli důvěry při vyjednávání o jaderné otázce, když pronásleduje a utlačuje své vlastní obyvatelstvo, které požaduje větší míru demokracie, svobody a dodržování lidských práv?"@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Vi kender de politiske og sociale vilkår, borgerne i Den Islamiske Republik Iran lever under. Vi er klar over, hvor meget religionen påvirker politiske beslutninger og grundlæggende menneskerettigheder. Det seneste eksempel var drabet på Behnood Shojaee, en ung mand, som for nylig blev henrettet, til trods for at han var mindreårig på tidspunktet for forbrydelsen. Det er den seneste episode i en række af alvorlige menneskeretskrænkelser, der har medført undertrykkelse af politiske modstandere, homoseksuelle, journalister, intellektuelle og alle, der kæmper for Irans sociale og civile udvikling. Situationen er forværret under Mahmoud Ahmadinejad, der indledte sin præsidentperiode med gentagne gange at benægte holocaust og staten Israels ret til at eksistere. Siden 2005 er antallet af henrettelser i Iran firedoblet, og Iran er det eneste land i verden, som henretter mindreårige, der er skyldige i forbrydelser. Den systematiske brug af tortur i fængsler og brugen af middelalderlige straffe såsom amputation og stening er velkendt, men styret er i vanskeligheder, som det ses af de tusindvis af mennesker, der var modige nok til at protestere på gaderne efter sidste valg. Den unge kvinde, Neda Agha-Soltan, der blev dræbt på gaden, da hun forsvarede sine rettigheder som kvinde og som borger, er blevet symbolet ikke blot på undertrykkelsen, men også på ønsket om frihed hos et folk, som Europa må hjælpe. Hvordan kan vi hjælpe? En måde er gennem Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder. Et andet håndgribeligt forslag er at opkalde gader eller pladser i vores byer efter Neda Agha-Soltan. Det ville ikke blot være et minde om hendes offer, men ville vise vores solidaritet med den iranske opposition og sikre mere information og øge europæiske borgeres bevidsthed om denne alvorlige situation. Jeg vil gerne se et billede af Neda Agha-Soltan ved siden af billedet af Aung San Suu Kyi på den ene side af Europa-Parlamentets bygning i Bruxelles. En sidste bemærkning: Hvordan kan præsident Ahmadinejad have nogen troværdighed i forhandlingerne om atomspørgsmålet, når han forfølger og går imod sin egen befolkning, der kræver mere demokrati, større frihed og større respekt for menneskerettighederne?"@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir wissen um die politischen und sozialen Bedingungen, unter denen die Bürgerinnen und Bürger der Islamischen Republik Iran leben. Wir wissen um das Ausmaß, in dem die Religion in politische Entscheidungen und in den Bereich der Menschenrechte eingreift. Das jüngste Beispiel hierfür ist die Ermordung von Behnood Shojaee, einem jungen Mann, der erst kürzlich hingerichtet wurde, obwohl er zum Zeitpunkt der Straftat minderjährig war. Dies ist der jüngste Vorfall in einer Serie von schweren Menschenrechtsverletzungen, zu denen schon die Unterdrückung von politischen Gegnern, Homosexuellen, Journalisten, Intellektuellen und all denen, die für eine soziale und zivile Entwicklung von Iran kämpfen, zählte. Die Situation hat sich während des Regimes von Mahmud Ahmadinedschad verschlimmert, welcher seine Präsidentschaft mit der wiederholten Leugnung des Holocaust und der Aberkennung des Existenzrechts des Staates Israel begann. Seit 2005 hat sich die Anzahl der Hinrichtungen in Iran vervierfacht, und Iran ist das einzige Land der Welt, das minderjährige Straftäter hinrichtet. Die systematische Anwendung von Folter in den Gefängnissen und die Anwendung mittelalterlicher Bestrafungen wie Amputation und Steinigung sind bekannt, aber das Regime ist in Schwierigkeiten, wie die zehntausende Menschen gezeigt haben, die mutig genug waren, nach den letzten Wahlen auf der Straße zu protestieren. Neda Agha-Soltan, die junge Frau, die auf der Straße getötet wurde, als sie für ihre Rechte als Frau und Bürgerin kämpfte, wurde nicht nur zum Symbol für die Unterdrückung, sondern auch für den Wunsch nach Freiheit eines Volkes, das von Europa unterstützt werden muss. Wie können wir helfen? Ein Weg ist das Europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte. Ein anderer konkreter Vorschlag ist die Benennung von Straßen und Plätzen in unseren Städten nach Neda Agha-Soltan. Dadurch würde nicht nur ihrem Opfer gedacht, sondern es würde auch unsere Solidarität mit der iranischen Opposition zeigen und die europäischen Bürgerinnen und Bürger besser über eine solch ernste Situation informieren und ein größeres Bewusstsein dafür schaffen. Ich würde gerne ein Bild von Neda Agha-Soltan neben dem Bild von Aung San Suu Kyi sehen, das auf einer Seite des Gebäudes des Europäischen Parlaments in Brüssel abgebildet ist. Eine letzte Bemerkung: Wie kann Präsident Ahmadinedschad bei den Atomgesprächen glaubwürdig sein, wenn er sein eigenes Volk, das mehr Demokratie, mehr Freiheit und mehr Achtung für Menschenrechte fordert, verfolgt und gegen es vorgeht?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε για τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες ζουν οι πολίτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Γνωρίζουμε την αξιοσημείωτη ανάμειξη της θρησκείας στις πολιτικές αποφάσεις και στην σφαίρα των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το τελευταίο παράδειγμα ήταν η δολοφονία του Behnood Shojaee, ενός νεαρού άνδρα που εκτελέστηκε πρόσφατα μολονότι ήταν ανήλικος την εποχή που διέπραξε το έγκλημα. Αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο σε μια αλυσίδα σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν την καταστολή πολιτικών αντιφρονούντων, ομοφυλοφίλων, δημοσιογράφων, διανοούμενων και οποιουδήποτε αγωνίζεται για την κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη του Ιράν. Η κατάσταση επιδεινώθηκε στη διάρκεια του καθεστώτος του Mahmoud Ahmadinejad, ο οποίος ξεκίνησε την προεδρία του αρνούμενος επανειλημμένα το Ολοκαύτωμα και το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ. Από το 2005, ο αριθμός των εκτελέσεων στο Ιράν τετραπλασιάστηκε, το δε Ιράν είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που εκτελεί ανηλίκους, ένοχους εγκλημάτων. Η συστηματική χρήση βασανιστηρίων στις φυλακές και η χρήση μεσαιωνικών ποινών, όπως ο ακρωτηριασμός και ο λιθοβολισμός, είναι ευρέως γνωστά, το καθεστώς όμως βρίσκεται σε δυσχερή θέση, όπως δείχνουν οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, που είχαν τη γενναιότητα να διαδηλώσουν στους δρόμους μετά τις τελευταίες εκλογές. Η νεαρή γυναίκα, η Neda Agha-Soltan, που σκοτώθηκε στον δρόμο καθώς διαδήλωνε για τα δικαιώματά της ως γυναίκας και ως πολίτη, έγινε το σύμβολο όχι μόνο της καταστολής, αλλά και της επιθυμίας για ελευθερία ενός λαού τον οποίο η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; Ένας τρόπος είναι με το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Μια άλλη απτή πρόταση είναι να δώσουμε σε οδούς και πλατείες των πόλεών μας το όνομα της Neda Agha-Soltan. Αυτό δεν θα τιμούσε μόνο την θυσία της, αλλά και θα επεδείκνυε την αλληλεγγύη μας προς την ιρανική αντιπολίτευση και θα συνέβαλε στην μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών για αυτήν την τόσο σοβαρή κατάσταση. Θα ήθελα να δω μια φωτογραφία της Neda Agha-Soltan δίπλα στην φωτογραφία της Aung San Suu Kyi, που προβάλλεται σε μια πλευρά του κτιρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Ένα τελευταίο σχόλιο: πώς μπορεί να έχει την παραμικρή αξιοπιστία ο Πρόεδρος Ahmadinejad στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, όταν καταδιώκει και ενεργεί εναντίον του ίδιου του λαού του, ο οποίος απαιτεί περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ελευθερία και μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;"@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, we know about the political and social conditions in which the citizens of the Islamic Republic of Iran live. We are aware of religion’s significant interference in political decisions and the sphere of fundamental human rights. The latest example was the killing of Behnood Shojaee, a young man recently executed even though he was a minor at the time of the crime. This is the latest episode in a chain of serious violations of human rights which have entailed the repression of political opponents, homosexuals, journalists, intellectuals and anyone who is fighting for the social and civil development of Iran. The situation has deteriorated during the regime of Mahmoud Ahmadinejad, who began his presidency by repeatedly denying the Holocaust and the State of Israel’s right to exist. Since 2005, the number of executions in Iran has quadrupled, and Iran is the only country in the world which executes minors guilty of crimes. The systematic use of torture in prisons and the use of medieval punishments, such as amputation and stoning, is well known, but the regime is in difficulty as shown by the tens of thousands of people who were brave enough to protest in the streets following the last elections. The young woman, Neda Agha-Soltan, killed in the street as she was standing up for her rights as a woman and as a citizen, has become the symbol not only of the repression, but also of the desire for freedom of a people that Europe must help. How can we help? One way is with the European Instrument for Democracy and Human Rights. Another tangible proposal is to name streets or squares in our cities after Neda Agha-Soltan. This would not only commemorate her sacrifice, but would show our solidarity with Iranian opposition and provide greater information and awareness of such a serious situation among European citizens. I would like to see a picture of Neda Agha-Soltan next to the picture of Aung San Suu Kyi displayed on one side of the European Parliament building in Brussels. One final comment: how can President Ahmadinejad have any credibility in the negotiations on the nuclear issue when he is persecuting and going against his own people who are calling for greater democracy, greater freedom and greater respect for human rights?"@en4
"Señor Presidente, Señorías, sabemos cuáles son las condiciones políticas y sociales en las que viven los ciudadanos de la República Islámica de Irán. Estamos al tanto de la significativa interferencia de la religión en las decisiones políticas y en el ámbito de los derechos humanos fundamentales. El último ejemplo ha sido el asesinato de Behnood Shojaee, un joven recientemente ejecutado aunque era menor en el momento del crimen. Es el último episodio de una cadena de graves violaciones de los derechos humanos que han acarreado la represión de adversarios políticos, homosexuales, periodistas, intelectuales y todos los que luchan por el desarrollo social y civil de Irán. La situación se ha deteriorado durante el régimen de Mahmoud Ahmadinejad, que comenzó su presidencia negando repetidamente el Holocausto y el derecho a la existencia del Estado de Israel. Desde 2005, el número de ejecuciones en Irán se ha cuadruplicado, e Irán es el único país del mundo que ejecuta a menores culpables de delitos. El uso sistemático de la tortura en las prisiones y el uso de castigos medievales, como amputaciones y lapidaciones, es bien conocido, pero el régimen experimenta dificultades como muestran las decenas de miles de personas que fueron lo bastante valientes para protestar en las calles tras las últimas elecciones. La joven Neda Agha-Soltan, asesinada en la calle mientras defendía sus derechos como mujer y ciudadana, se ha convertido en el símbolo no solo de la represión, sino también del deseo de libertad de un pueblo al que Europa debe ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Una manera es mediante el Instrumento europeo para la democracia y los derechos humanos. Otra propuesta tangible es dar a calles o plazas de nuestras ciudades el nombre de Neda Agha-Soltan. Esto no solo conmemoraría su sacrificio, sino que mostraría nuestra solidaridad con la oposición iraní y proporcionaría más información y concienciación respecto a la gravedad de la situación a los ciudadanos europeos. Quisiera ver un retrato de Neda Agha-Soltan junto al retrato de Aung San Suu Kyi en un lateral del edificio del Parlamento Europeo de Bruselas. Un último comentario: ¿cómo puede el Presidente Ahmadinejad tener credibilidad en las negociaciones respecto al problema nuclear cuando está persiguiendo a su propio pueblo que pide más democracia, libertad y respeto por los derechos humanos?"@es21
"Lugupeetud juhataja, kallid kolleegid! Me teame, millistes poliitilistes ja ühiskondlikes tingimustes Iraani Islamivabariigi kodanikud elavad. Oleme teadlikud sellest, et usuringkonnad sekkuvad väga palju poliitilistesse otsustesse ja põhiliste inimõigustega seotud teemadesse. Viimane näide on Behnoud Shojaee tapmine. See noormees hukati hiljuti, kuigi ta oli kuriteo ajal alles alaealine. See on kõige hiljutisem juhtum terve rea tõsiste inimõiguste rikkumiste hulgas, millega on kaasnenud poliitiliste vastaste, homoseksuaalide, ajakirjanike, vaimuinimeste ja kõigi Iraani sotsiaalse ja ühiskondliku arengu eest võitlevate isikute mahasurumine. Ajal, mil on valitsenud Mahmoud Ahmadinejad, kes presidendiks saades eitas korduvalt holokausti ja Iisraeli Riigi õigust olemasolule, on olukord halvenenud. Alates 2005. aastast on hukkamiste arv Iraanis neljakordistunud ja Iraan on maailmas ainuke riik, kus hukatakse alaealisi kurjategijaid. Laialt on teada järjepidev piinamine vanglates ja keskaegsete karistusvõtete kasutamine, näiteks jäsemete eemaldamine ja inimeste kividega surnuks loopimine. Ent see riigikord on raskustes, nagu kinnitab asjaolu, et kümned tuhanded inimesed olid piisavalt julged, et minna pärast viimaseid valimisi tänavatele meelt avaldama. Noorest naisest Neda Agha Soltanist, kes tapeti tänaval, kui ta seisis enda kui naise ja kodaniku õiguste eest, pole saanud mitte ainult represseerimise sümbol, vaid ka vabaduseiha sümbol sellele rahvale, keda Euroopa peab aitama. Kuidas me saame aidata? Üks võimalus on demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kaudu. Teine hea ettepanek on nimetada meie linnades mõni tänav või väljak Neda Agha Soltani järgi. Sellega me mitte ainult ei mälestaks ohvrit, mille ta tõi, vaid näitaksime ka oma solidaarsust Iraani opositsiooniga ning annaksime Euroopa kodanikele rohkem teavet ja suurendaksime nende teadlikkust sellest niivõrd tõsisest olukorrast. Tahaksin näha Neda Agha Soltani pilti Aung San Suu Kyi pildi kõrval Euroopa Parlamendi Brüsseli hoone ühel küljel. Minu viimane märkus: kuidas saab president Ahmadinejadi tuumaküsimuse läbirääkimistes üldse usaldada, kui ta kiusab taga omaenda rahvast, kes nõuab suuremat demokraatiat, rohkem vabadust ja paremat inimõiguste austamist, ja on oma rahva vastu?"@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olemme selvillä niistä poliittisista ja yhteiskunnallisista olosuhteista, joissa Iranin islamilaisen tasavallan kansalaiset elävät. Olemme tietoisia uskonnon merkittävästä vaikutuksesta poliittisiin päätöksiin ja perusihmisoikeuksiin. Tuorein esimerkki oli nuoren miehen, Behnood Shojaeen, äskettäinen teloitus, vaikka hän oli alaikäinen rikoksen tehdessään. Tämä on viimeisin tapaus vakavien ihmisoikeusloukkauksien sarjassa, johon on liittynyt poliittisten vastustajien, homoseksuaalien, toimittajien, älymystön edustajien ja kaikkien Iranin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen kehityksen puolesta taistelevien alistamista. Tilanne on pahentunut Mahmud Ahmadinejadin hallintokaudella. Hän aloitti presidenttikautensa kieltämällä toistuvasti juutalaisten joukkotuhonnan ja Israelin valtion olemassaolon oikeuden. Vuodesta 2005 alkaen teloitusten määrä Iranissa on nelinkertaistunut, ja Iran on ainoa maailman maa, joka teloittaa rikoksiin syyllistyneitä alaikäisiä. Järjestelmällinen kidutus vankiloissa ja keskiaikaisten rangaistusmenetelmien kuten amputaation ja kivityksen käyttö on hyvin tiedossa, mutta hallinto on vaikeuksissa, kuten ne kymmenettuhannet ihmiset, joilla oli tarpeeksi rohkeutta osoittaa mieltään kadulla viime vaalien jälkeen, osoittavat. Nuoresta naisesta, Neda Agha-Soltanista, joka kuoli kadulla puolustaessaan oikeuksiaan naisena ja kansalaisena, on tullut paitsi sorron myös niiden ihmisten vapaudenkaipuun symboli, joita Euroopan on autettava. Miten voimme auttaa? Yksi keino on demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline. Toinen konkreettinen ehdotus on nimetä kaupunkiemme katuja tai aukioita Neda Agha-Soltanin mukaan. Näin ei ainoastaan muistettaisi hänen uhraustaan vaan osoitettaisiin solidaarisuutta Iranin oppositiota kohtaan ja annettaisiin Euroopan kansalaisille laajemmin tietoa tällaisesta vakavasta tilanteesta ja saataisiin heidät tiedostamaan se paremmin. Haluaisin nähdä Neda Agha-Soltanin kuvan Euroopan parlamenttirakennuksessa Brysselissä esillä olevan Aung San Suu Kyin kuvan vieressä. Vielä viimeinen huomautus: miten presidentti Ahmadinejadiin voidaan luottaa ydinmateriaaliasiasta käytävissä neuvotteluissa, kun hän vainoaa ja toimii vastoin omia kansalaisiaan, jotka vaativat demokratian ja vapauden lisäämistä sekä ihmisoikeuksien suurempaa kunnioittamista."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous connaissons les conditions politiques et sociales dans lesquelles vivent les citoyens de la République islamique d’Iran. Nous sommes conscients de l’interférence considérable de la religion dans les décisions politiques et dans le domaine des droits fondamentaux de l’homme. Le dernier exemple est l’exécution de Behnood Shojaee, un jeune homme qui a été exécuté récemment alors qu’il était mineur au moment du délit. Il s’agit du dernier épisode d’une série de violations graves des droits de l’homme, dont la répression à l’encontre d’opposants politiques, d’homosexuels, de journalistes, d’intellectuels et de toute personne se battant pour le développement social et civil de l’Iran. La situation s’est détériorée durant le régime de Mahmoud Ahmadinejad, qui a entamé sa présidence en niant sans cesse l’Holocauste et le droit à l’existence de l’État d’Israël. Depuis 2005, le nombre d’exécutions commises en Iran a quadruplé et l’Iran est le seul pays du monde qui exécute des mineurs jugés coupables de délits. Le recours systématique à la torture dans les prisons et l’application de peines médiévales, telles que l’amputation et la lapidation, sont biens connus, mais les autorités sont en difficulté, comme le prouvent les dizaines de milliers de personnes qui ont été assez courageuses pour manifester dans les rues après les dernières élections. La jeune femme Neda Agha-Soltan, tuée en rue alors qu’elle défendait ses droits en tant que femme et citoyenne, est devenue le symbole non seulement de la répression, mais également du désir de liberté d’un peuple que l’Europe doit aider. Comment pouvons-nous l’aider? Une possibilité consiste à employer l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme. Une autre proposition concrète vise à donner le nom de Neda Agha-Soltan à des rues ou places de nos villes. Cette action permettrait à la fois de commémorer son sacrifice, de montrer notre solidarité avec l’opposition iranienne et d’informer et de sensibiliser davantage les citoyens européens sur cette situation très grave. J’aimerais voir une photo de Neda Agha-Soltan à côté de celle d’Aung San Suu Kyi, qui est exposée sur un côté du bâtiment du Parlement européen à Bruxelles. Pour terminer, comme le président Ahmadinejad peut-il être crédible dans les négociations sur la question nucléaire alors qu’il persécute et va à l’encontre de son propre peuple qui demande plus de démocratie, plus de liberté et un plus grand respect des droits de l’homme?"@fr8
". Elnök úr, hölgyeim és uraim, tudjuk, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság polgárai milyen politikai és társadalmi viszonyok között élnek. Tudatában vagyunk annak, hogy a vallás milyen jelentős mértékben beleszól a politikai döntésekbe, és mennyire beleavatkozik az alapvető emberi jogok körébe. A legutóbbi példa erre Behnood Shojaee meggyilkolása, azé a fiatalemberé, akit nemrég kivégeztek, noha a bűncselekmény idején még fiatalkorú volt. Ez az emberi jogok súlyos megsértése láncolatának legutolsó epizódja, amelynek során politikai ellenzékieket, homoszexuális személyeket, újságírókat, értelmiségieket nyomtak el, és mindenkit, aki Irán társadalmi és polgári fejlődéséért küzd. A helyzet Mahmoud Ahmadinezsád uralma alatt romlott; ő azzal kezdte az elnökségét, hogy folyamatosan tagadta a holokausztot és Izrael létezéshez való jogát. A kivégzések száma Iránban 2005 óta megnégyszereződött, és Irán a világ egyetlen olyan országa, ahol bűncselekményekben részt vett fiatalkorúakat végeznek ki. Köztudott, hogy a börtönökben rendszeresek a kínzások, hogy olyan középkori büntetéseket alkalmaznak, mint a megcsonkítás és a megkövezés; ámde a rezsim bajban van, amit bizonyít az a több tízezernyi tüntető, akikben volt annyi bátorság, hogy a legutóbbi választások után tiltakozásul az utcára vonultak. A fiatal nő, Neda Agha-Soltan, akit a női és polgári jogaiért való kiállás során gyilkoltak meg az utcán, nemcsak az elnyomás jelképévé, hanem egy olyan nép szabadság iránti vágyának a szimbólumává is vált, amelyet Európának meg kell segítenie. Hogyan tudunk segíteni? Ennek egyik módja a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze útján történő segítségnyújtás. Másik kézzelfogható javaslat az, hogy városi utcákat vagy tereket nevezzünk el Neda Agha-Soltanról. Így nemcsak az ő áldozatvállalásáról emlékeznénk meg, hanem szolidaritásunkat is kifejeznénk az iráni ellenzékkel, az európai polgárokat pedig jobban tájékoztatnánk a helyzet súlyosságáról, figyelmüket erőteljesebben felhívnánk erre. Szeretném, ha Neda Agha-Soltan képe az Európai Parlament brüsszeli épületének egyik falán ott függne Aung San Suu Kyi képe mellett. Az utolsó megjegyzésem: Ahmadinezsád elnöknek miként lehet bárminemű szavahihetősége a nukleáris kérdésről folytatott tárgyalásokon, amikor üldözi a nagyobb demokráciát, nagyobb szabadságot és az emberi jogok fokozottabb tiszteletben tartását követelő saját népét, és saját népére támad?"@hu11
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, žinome, kokiomis politinėmis ir socialinėmis sąlygomis gyvena Irano Islamo Respublikos piliečiai. Žinome, kokią didelę įtaką politikos ir pagrindinių žmogaus teisių srityse šioje šalyje daro religija. Vienas iš pavyzdžių – mirties bausmės, kuri paskirta Behnoodui Shojaee nepaisant to, kad jis padarė nusižengimą būdamas nepilnametis, įvykdymo atvejis. Šis įvykis yra tik vienas epizodas ilgoje šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų grandinėje, įskaitant politinių oponentų, homoseksualios orientacijos žmonių, žurnalistų, intelektualų ir visų, kovojančių už socialinį ir pilietinį Irano vystymąsi, represijas. Šalį valdant Mahmoudui Ahmadinejadui, kuris tapęs prezidentu pakartotinai paneigė holokaustą ir Izraelio valstybės teisę egzistuoti, padėtis šalyje dar pablogėjo. Nuo 2005 m. mirties nuosprendžio įvykdymo atvejų padaugėjo keturis kartus, be to, Iranas yra vienintelė šalis pasaulyje, kurioje mirties bausme baudžiami nepilnamečiai pažeidėjai. Mums žinoma, kad kalinių atžvilgiu nuolat taikomi kankinimai ir viduramžiais galiojusios bausmės, bet režimas susidūrė su pasipriešinimu, apie kurį byloja tūkstantinės į gatves nepabūgusių išeiti žmonių protesto demonstracijos. Neda Agha-Soltan, jauna moteris, nužudyta už tai, kad gynė savo, kaip moters ir pilietės, teises, tapo ne tik represijų, bet ir tautos, kuriai Europa privalo padėti, laisvės siekio simboliu. Kaip galėtume jai padėti? Vienas iš būdų – panaudoti Europos demokratijos ir žmogaus teisių priemonę. Kita galimybė – Nedos Agha-Soltan vardu pavadinti mūsų miestų gatves ar aikštes. Taip ne tik pagerbtume jos auką, bet taip pat parodytume solidarumą su Irano opozicija ir paskatintume Europos piliečius atkreipti dėmesį į labai rimtą Irano gyventojų padėtį. Šalia Aung San Suu Kyi portreto ant vienos Europos Parlamento pastato Briuselyje sienos taip pat norėčiau matyti Nedos Agha-Soltan portretą. Baigdamas norėčiau paklausti, kaip galima pasitikėti prezidentu Mahmoudu Ahmadinejadu derybose dėl Irano branduolinės programos, jei jis persekioja savo piliečius, reikalaujančius daugiau demokratijos, laisvės ir pagarbos žmogaus teisėms?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Mēs zinām politiskos un sociālos apstākļus, kādos dzīvo Irānas Islāma Republikas pilsoņi. Mēs apzināmies, ka reliģijai ir nopietna ietekme uz politiskajiem lēmumiem un cilvēku pamattiesību jomu. Pēdējais piemērs ir jauna cilvēka nesenā nogalināšana, lai gan nozieguma izdarīšanas laikā viņš bija nepilngadīgs. Šī ir pēdēja epizode veselā virknē nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu, kas saistīti ar politiskās opozīcijas, homoseksuāļu, žurnālistu, inteliģences un ikviena cilvēka apspiešanu, kas cīnās par Irānas sociālo un pilsonisko attīstību. Situācija pasliktinājās, kad pie varas nāca kas sāka savu prezidentūru, vairākkārt noliedzot holokaustu un Izraēlas tiesības pastāvēt kā valstij. Kopš 2005. gada nāvessodu skaits Irānā ir četrkāršojies. Irāna ir vienīgā valsts pasaulē, kas soda ar nāvi nepilngadīgos, kuri izdarījuši noziegumus. Sistemātiska spīdzināšana cietumos un viduslaikiem raksturīgi sodi, piemēram locekļu amputācija un nomētāšana ar akmeņiem, ir bieža parādība, bet režīmam ir radušās grūtības, kā liecina tie desmiti tūkstoši cilvēku, kas bija pietiekami drosmīgi, lai protestētu ielās pēc pēdējām vēlēšanām. Jaunā sieviete ko nogalināja uz ielas, kad viņa aizstāvēja savas tiesības kā sieviete un kā pilsone, ir kļuvusi ne tikai par apspiešanas, bet arī par Irānas tautas brīvības ilgu simbolu, un Eiropai ir tai jāpalīdz. Kā mēs varam palīdzēt? Viens veids, kā to darīt, ir izmantot Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Vēl viens ietekmīgs veids ir nosaukt mūsu pilsētu laukumus un ielas vārdā. Tas būtu veltīts ne tikai viņas uzupurēšanās piemiņai, bet arī solidaritātei ar Irānas opozīciju un sniegtu plašāku informāciju Eiropas pilsoņiem, kā arī radītu lielāku izpratni par šo nopietno situāciju. Es vēlētos redzēt fotogrāfiju izstādītu blakus fotogrāfijai vienā no Eiropas Parlamenta ēkām Briselē. Vēl viens pēdējais komentārs: kā gan ir iespējams uzticēties prezidentam sarunās par kodoljautājumiem, ja viņš ir nostājies pret paša tautu un vajā tos, kas prasa lielāku demokrātiju, lielāku brīvību un lielāku cilvēktiesību ievērošanu?"@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, conosciamo le condizioni politiche e sociali in cui vivono i cittadini della Repubblica islamica dell'Iran. Sappiamo della pesante interferenza della religione nelle decisioni politiche e nei diritti umani fondamentali. Ultimo esempio è l'uccisione di Behnud Shojai, il giovane giustiziato recentemente pur essendo minorenne all'epoca del reato. Questo è l'ultimo episodio di una serie di gravi atti contro i diritti umani che hanno visto la repressione degli oppositori politici, degli omosessuali, di giornalisti, di intellettuali e di tutti coloro che si battono per la crescita sociale e civile dell'Iran. La situazione si è aggravata sotto il regime di Mahmoud Ahmadinejad, che iniziò la sua presidenza negando ripetutamente l'Olocausto e il diritto all'esistenza dello Stato di Israele. Dal 2005 il numero delle esecuzioni in Iran è quadruplicato e l'Iran è l'unico paese al mondo in cui vengono giustiziati minorenni colpevoli di reati. È noto l'uso sistematico della tortura nelle prigioni e l'utilizzo di pene medioevali come l'amputazione e la lapidazione, ma il regime è in difficoltà e lo dimostrano le decine di migliaia di persone che hanno trovato il coraggio di scendere in piazza a protestare dopo le ultime elezioni. La giovane Neda Agha-Soltan, uccisa per strada mentre rivendicava i suoi diritti di donna e di cittadina, è diventata non soltanto il simbolo della repressione, ma anche del desiderio di libertà di un popolo che l'Europa deve aiutare. Come? Ad esempio con lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani. Un'altra proposta concreta è quella di intitolare strade o piazze delle nostre città a Neda Agha-Soltan. Questo non servirebbe solo a commemorare il suo sacrificio, ma sarebbe una testimonianza di solidarietà per l'opposizione iraniana e farebbe crescere tra i cittadini europei l'informazione e la consapevolezza di una situazione così grave. Io vorrei che accanto all'immagine di Aung San Suu Kyi esposta su una facciata del Parlamento europeo a Bruxelles, ci fosse anche il ritratto di Neda Agha-Soltan. Un'ultima considerazione: ma quale credibilità può avere il presidente Ahmadinejad nella trattativa sul nucleare quando perseguita e offende il proprio popolo che chiede più democrazia, più libertà e più rispetto per i diritti umani?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, wij kennen de politieke en sociale omstandigheden waarin de burgers van de Islamitische Republiek Iran leven. We weten dat de religie een sterke invloed heeft op politieke besluiten en op de omgang met de fundamentele mensenrechten. Het meest recente voorbeeld is de executie van Behnoud Shojaee, die werd terechtgesteld hoewel hij op het moment van het misdrijf minderjarig was. Dit is het meest recente voorbeeld van een serie ernstige schendingen van de mensenrechten bij de onderdrukking van politieke tegenstanders, homoseksuelen, journalisten, intellectuelen en al diegenen die strijden voor de ontwikkeling van de burgermaatschappij in Iran. De situatie is verslechterd onder het regime van Mahmoud Ahmadinejad, die bij aanvang van zijn presidentschap herhaaldelijk de Holocaust en het bestaansrecht van de staat Israël heeft ontkend. Sinds 2005 is het aantal executies in Iran verviervoudigd en Iran is het enige land in de wereld waar minderjarigen voor misdrijven worden terechtgesteld. Het is alom bekend dat in gevangenissen structureel marteltechnieken en middeleeuwse straffen zoals amputatie en steniging worden gebruikt, maar het regime is in moeilijkheden, zoals de tienduizenden mensen die de moed hebben gevonden om na de laatste verkiezingen op straat te protesteren, hebben laten zien. De jonge vrouw Neda Agha-Soltan, die op straat is vermoord toen zij opkwam voor haar rechten als vrouw en als burger, is niet alleen het symbool geworden van de gewelddadige onderdrukking, maar ook van de roep om vrijheid van een volk dat Europa te hulp moet komen. Hoe kunnen we die hulp bieden? Bijvoorbeeld met het Europees Instrument voor Democratie en Mensenrechten. Een ander concreet voorstel is het vernoemen van straten en pleinen in onze steden naar Neda Agha-Soltan. Op die manier zou niet alleen haar offer worden herdacht, maar het zou ook een uiting van solidariteit zijn naar de Iraanse oppositie en de Europese burgers beter bewust maken van deze zeer ernstige situatie. Ik zou graag willen dat naast de foto van Aung San Suu Kyi op de gevel van het Europees Parlement in Brussel ook een foto van Neda Agha-Soltan wordt afgebeeld. Tot slot vraag ik mij af hoe president Ahmadinejad geloofwaardig kan zijn in de onderhandelingen over kernenergie als hij zijn eigen volk, dat roept om meer democratie, meer vrijheid en een betere bescherming van de mensenrechten, vervolgt en tegenwerkt?"@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Znamy polityczne i społeczne warunki, w jakich żyją obywatele Islamskiej Republiki Iranu. Znamy znaczący wpływ religii na decyzje polityczne i na sferę fundamentalnych praw człowieka. Przykładem może być zabójstwo Behnooda Shojaee’a, straconego ostatnio młodego mężczyzny, który dokonując przestępstwo pozostawał nieletni. To najnowszy epizod w całym łańcuchu poważnych naruszeń praw człowieka, które obejmują represjonowanie przeciwników politycznych, homoseksualistów, dziennikarzy, intelektualistów i wszystkich, którzy walczą o społeczny i obywatelski rozwój Iranu. Sytuacja pogorszyła się podczas reżimu Mahmouda Ahmadinedżada, który rozpoczął swą prezydenturę od uporczywego negowania Holocaustu i odmawiania państwu Izrael prawa do istnienia. Od roku 2005 liczba egzekucji w Iranie zwiększyła się czterokrotnie, przy czym Iran jest jedynym krajem na świecie, w którym dokonuje się egzekucji nieletnich przestępców. Dobrze znane jest systematyczne stosowanie tortur w więzieniach i średniowiecznych kar, takich jak amputacja i kamienowanie. Jednakże reżim ten ma teraz problem, którego wyrazicielami są dziesiątki tysięcy ludzi na tyle odważnych, by protestować na ulicach po ostatnich wyborach. Symbolem represji, ale także pragnienia wolności w narodzie, któremu Europa musi pomóc, stała się młoda kobieta, Neda Agha-Soltan, zabita na ulicy, kiedy domagała się swych praw jako kobieta i obywatelka. Jak możemy pomóc? Jednym ze sposobów jest europejski instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie. Inną konkretną propozycją jest nazywanie ulic lub placów w naszych miastach imieniem Nedy Agha-Soltan. Nie tylko upamiętniłoby to jej ofiarę, lecz także pokazałoby naszą solidarność z opozycją irańską i przyczyniłoby się do rozprzestrzeniania informacji i budowania świadomości tej poważnej sytuacji wśród Europejczyków. Chciałbym kiedyś zobaczyć zdjęcie Nedy Agha-Soltan obok zdjęcia Aung San Suu Kyi na ścianie budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Ostatnia uwaga: jak prezydent Ahmadinedżad może być wiarygodny w negocjacjach na temat broni nuklearnej, skoro prześladuje swój własny naród, który domaga się większej demokracji, większej wolności i większego poszanowania praw człowieka?"@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, conhecemos as condições políticas e sociais em que vivem os cidadãos da República Islâmica do Irão. Estamos cientes da pesada interferência da religião nas decisões políticas e nos direitos humanos fundamentais. O último exemplo é o homicídio de Behnood Shojaee, um jovem executado recentemente embora sendo menor na altura do crime. Este é o último episódio de uma série de graves violações dos direitos humanos que se traduziram na repressão de opositores políticos, homossexuais, jornalistas, intelectuais e de todos aqueles que se batem pelo desenvolvimento social e civil do Irão. A situação agravou-se durante o regime de Mahmoud Ahmadinejad, que iniciou a sua Presidência negando repetidamente o holocausto e o direito à existência do Estado de Israel. Desde 2005, o número de execuções no Irão quadruplicou, sendo que o Irão é o único país no mundo que executa menores acusados de crimes. O recurso sistemático à tortura nas prisões e a castigos medievais, como a amputação e a lapidação, é bem conhecido, mas a verdade é que o regime está em dificuldades como o demonstram as dezenas de milhar de pessoas que encontraram coragem para vir para as ruas protestar depois das últimas eleições. A jovem, Neda Agha-Soltan, assassinada nas ruas enquanto reivindicava os seus direitos de mulher e de cidadã, tornou-se não só um símbolo da repressão existente como também do desejo de liberdade de um povo que a Europa deve ajudar. E como podemos fazê-lo? Uma das formas, por exemplo, é através do Instrumento Europeu para a Democracia e Direitos Humanos. Uma outra proposta concreta é dar o nome de Neda Agha-Soltan a ruas ou praças das nossas cidades. Isto não só serviria para lembrar o seu sacrifício, como seria uma forma de manifestar a nossa solidariedade para com a oposição iraniana e de transmitir aos cidadãos a informação e a consciência da gravidade da situação. Gostaria de ver uma fotografia de Neda Agha-Soltan ao lado da de Aung San Suu Kyi exposta num dos lados do edifício do Parlamento Europeu em Bruxelas. Uma última observação: como pode o Presidente Ahmadinejad ter qualquer credibilidade nas negociações sobre a questão nuclear quando persegue e actua contra o seu próprio povo que pede mais democracia, mais liberdade e maior respeito pelos direitos humanos?"@pt17
"Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, cunoaştem condiţiile politice şi sociale în care trăiesc cetăţenii Republicii Islamice Iran. Suntem la curent cu amestecul considerabil al religiei în deciziile politice şi în sfera drepturilor fundamentale ale omului. Ultimul exemplu îl reprezintă uciderea lui Behnood Shojaee, un tânăr executat recent, deşi era minor în momentul săvârşirii crimei. Acesta este ultimul episod al unei serii de încălcări grave ale drepturilor omului care au atras după sine reprimarea opozanţilor politici, a homosexualilor, a jurnaliştilor, a intelectualilor şi a oricărei persoane care luptă pentru dezvoltarea socială şi civilă a Iranului. Situaţia s-a deteriorat în timpul regimului lui Mahmoud Ahmadinejad, care şi-a început mandatul prezidenţial prin negarea repetată a Holocaustului şi a dreptului la existenţă al statului Israel. Din 2005, numărul execuţiilor din Iran a crescut de patru ori, iar Iranul este singura ţară din lume care execută minori vinovaţi de crime. Utilizarea sistematică a torturii în închisori şi recurgerea la pedepse medievale, precum amputarea şi lapidarea, sunt bine cunoscute, însă regimul se află în dificultate, aşa cum au arătat zecile de mii de oameni care au fost suficient de curajoşi pentru a protesta în stradă în urma ultimelor alegeri. Tânăra Neda Agha-Soltan, ucisă în stradă în timp ce îşi susţinea drepturile de femeie şi de cetăţean, a devenit simbolul nu numai al represiunii, ci şi al dorinţei de libertate a unui popor pe care Europa trebuie să îl ajute. Cum putem ajuta noi? O modalitate o reprezintă Instrumentul european pentru democraţie şi drepturile omului. O altă propunere concretă este aceea de a da numele Neda Agha-Soltan unor străzi sau pieţe din oraşele noastre. În acest fel, nu numai că am comemora sacrificiul său, dar am arăta şi solidaritatea noastră cu opoziţia iraniană şi am spori nivelul informării şi al conştientizării unei situaţii atât de grave în rândul cetăţenilor europeni. Aş dori să văd o imagine cu Neda Agha-Soltan alături de imaginea lui Aung San Suu Kyi afişată pe una dintre laturile clădirii Parlamentului European de la Bruxelles. Aş dori să adaug un ultim comentariu: cum poate avea credibilitate preşedintele Ahmadinejad în negocierile privind chestiunea nucleară, când acesta îşi persecută şi se împotriveşte propriului popor, care solicită un nivel sporit de democraţie, mai multă libertate şi mai mult respect pentru drepturile omului?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vieme o tom, v akých politických a sociálnych podmienkach žijú občania Iránskej islamskej republiky. Uvedomujeme si, že náboženstvo významne zasahuje do politických rozhodnutí a do oblasti základných ľudských práv. Najnovším príkladom je smrť Behnúda Šodžaího, mladého muža, ktorý bol nedávno popravený, hoci v čase spáchania zločinu bol neplnoletý. Toto je najnovší prípad v sérii vážnych porušení ľudských práv, ktoré majú za následok potláčanie politických oponentov, homosexuálov, novinárov, intelektuálov a každého, kto bojuje za sociálny a občiansky rozvoj Iránu. Situácia sa zhoršila počas režimu Mahmúda Ahmadínedžáda, ktorý pri nástupe do prezidentského úradu opakovane poprel holokaust a právo Izraelského štátu na existenciu. Od roku 2005 vzrástol počet popráv v Iráne na štvornásobok a Irán je jedinou krajinou na svete, ktorá vykonáva popravy neplnoletých osôb vinných zo zločinov. Systematické používanie mučenia vo väzeniach a používanie trestov zo stredoveku, ako je amputácia a ukameňovanie, je dobre známe, ale režim má problémy, ako ukázali desiatky tisícov ľudí, ktorí mali dostatok odvahy a vyšli protestovať do ulíc po posledných voľbách. Mladá žena, Neda Agha-Soltanová, zabitá na ulici, keď demonštrovala za svoje práva ako žena a občianka, sa stala nielen symbolom represie, ale aj túžby po slobode v národe, ktorému Európa musí pomôcť. Ako to môžeme urobiť? Jedna možnosť je pomocou európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva. Ďalším konkrétnym návrhom je pomenovanie ulíc a námestí v našich mestách po Nede Agha-Soltanovej. To by nielen pripomínalo jej obeť, ale ukázalo by to aj našu solidaritu s iránskou opozíciou a umožnilo väčšiu informovanosť a zlepšenie povedomia o takejto vážnej situácii medzi európskymi občanmi. Chcel by som vidieť fotografiu Nedy Agha-Soltanovej vedľa fotografie Aung San Su Ťijovej, vystavenej na jednej strane budovy Európskeho parlamentu v Bruseli. Ešte posledná poznámka: ako môže mať prezident Ahmadínedžád vôbec dôveryhodnosť v rokovaniach o jadrovej otázke, keď prenasleduje a koná proti svojim vlastným ľuďom, ktorí požadujú väčšiu demokraciu, viac slobody a lepšie dodržiavanie ľudských práv?"@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, poznamo politične in družbene razmere, v katerih živijo državljani Islamske republike Iran. Zavedamo se pomembnega vmešavanja vere v politične odločitve in področje temeljnih človekovih pravic. Zadnji primer je bil uboj Behnooda Shojaeeja, mladega moškega, ki so ga pred kratkim usmrtili, čeprav je bil v času kaznivega dejanja mladoleten. To je zadnja epizoda v verigi hudih kršitev človekovih pravic, ki vključujejo zatiranje političnih nasprotnikov, homoseksualcev, novinarjev, intelektualcev in vseh, ki se bojujejo za socialni in civilni razvoj Irana. Razmere so se poslabšale v režimu Mahmuda Ahmadinedžada, ki je nastopil svoje predsedovanje z nenehnim zanikanjem holokavsta in obstoja države Izrael. Od leta 2005 so se številne usmrtitve v Iranu početverile in Iran je edina država na svetu, ki izvaja usmrtitve mladoletnikov, krivih zločinov. Dobro je znana sistematična uporaba mučenja v zaporih in uporaba srednjeveškega kaznovanja, kot so amputacije in kamenjanje, vendar je režim v težavah, kar se je pokazalo po zadnjih volitvah, ko je na tisoče dovolj pogumnih ljudi protestiralo na ulicah. Mlada ženska, Neda Agha-Soltan, ubita na ulici, ker se je postavila za svoje pravice kot ženska in državljanka, je postala simbol, ne le zatiranja, temveč tudi želje ljudi po svobodi, ki jim mora Evropa pomagati. Kako lahko pomagamo? Eden od načinov je z evropskim instrumentom za demokracijo in človekove pravice. Drugi oprijemljiv predlog je, da poimenujemo ulice ali trge v naših mestih po Nedi Agha-Soltan. S tem ne bi zgolj počastili njene žrtve, ampak bi pokazali tudi našo solidarnost z iransko opozicijo in zagotovili večjo informiranost in ozaveščenost evropskih državljanov o tako resnih razmerah. Rad bi videl, da bi bila slika Nede Agha-Soltan razstavljena poleg slike Aunga San Suu Kyija na eni strani evropske parlamentarne zgradbe v Bruslju. Še zadnja pripomba: kako ima lahko predsednik Ahmadinedžad kakršno koli verodostojnost v pogajanjih o jedrskem vprašanju, če preganja lastne ljudi in jim nasprotuje, ker zahtevajo večjo demokracijo, več svobode in večje spoštovanje človekovih pravic?"@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Vi vet under vilka politiska och sociala förhållanden medborgarna i Islamiska republiken Iran lever. Vi är medvetna om hur stort inflytande religionen har när det gäller politiska beslut och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det senaste exemplet är den unge mannen Behnood Shojaee, som nyligen avrättades trots att han var minderårig när brottet begicks. Det är det senaste i en rad grova brott mot de mänskliga rättigheterna som har inneburit förtryck av politiska motståndare, homosexuella, journalister, intellektuella och alla som kämpar för Irans sociala och medborgerliga utveckling. Situationen har förvärrats under Mahmoud Ahmadinejad, som började sin presidentperiod med att vid upprepade tillfällen förneka förintelsen och staten Israels existensberättigande. Sedan 2005 har antalet avrättningar i Iran fyrdubblats, och Iran är det enda land i världen där man avrättar minderåriga som begått brott. Det är vida känt att man systematiskt använder sig av tortyr i fängelserna och medeltida bestraffningsmetoder som stympning och stening, men regimen har hamnat i blåsväder, vilket bevisas av de tiotusentals människor som var modiga nog att protestera på gatorna efter det senaste valet. Den unga kvinnan Neda Agha-Soltan, som dödades på gatan när hon stod upp för sina rättigheter som kvinna och medborgare, har blivit en symbol för både förtryck och längtan efter frihet hos ett folk som EU måste hjälpa. På vilket sätt kan vi hjälpa till? Ett sätt är genom det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter. Ett annat konkret förslag är att döpa gator och torg i våra städer efter Neda Agha-Soltan. Det skulle inte bara hedra minnet av hennes offer, utan även visa vår solidaritet med oppositionen i Iran och öka medvetenheten bland EU-medborgarna om den allvarliga situation som råder. Jag skulle vilja se en bild på Neda Agha-Soltan bredvid bilden på Aung San Suu Kyi som hänger på ena sidan av Europaparlamentets byggnad i Bryssel. Ett sista påpekande: Hur kan president Ahmadinejad ha någon trovärdighet i förhandlingarna om kärnkraftsfrågan, när han förföljer och motarbetar sitt eget folk när de efterlyser ökad demokrati, ökad frihet och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Behnood Shojaee"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph