Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-22-Speech-4-054"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091022.6.4-054"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to join the previous speakers in warmly congratulating Mrs Tagliavini and her team for the report they were able to deliver. The report made it very clear that both sides were responsible for the escalation to the conflict that finally took place in August 2008. It is clear that Russia had been building up a military presence in South Ossetia, which was Georgian territory. However, it is also clear that those provocations led to an overreaction by Georgia’s President Saakashvili. It is important to have said that both sides were responsible, and we now have to look at how things can develop in the future. That was the very big achievement of this report. I also agree very much with everybody who has said that the territorial integrity of Georgia, and of all countries, has to be respected. International law has to be respected. However, it is also important to look into some of the reasons: the aggressive language, xenophobic language and nationalistic language that were part of the build-up to this conflict. Another thing is to ask what the EU will do now. We have a monitoring mission, which is important, but it has to have access to all parts of Georgia in order to support displaced persons and others. In our discussions now - the member of the Commission has suggested moving to a free trade zone with Georgia, and Parliament will be discussing microfinancial assistance for Georgia - it is clear that the EU also has to consider placing conditions on Georgia, for example, to reduce the amount of its military budget. The defence budget has been building up over recent years in Georgia, which is then short in other areas, such as social issues, civil society and media freedom. The EU has to monitor that very closely. In brief, it is important that the EU supports efforts to tone down the aggressive language, and financial assistance has to come with conditions."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chtěla bych se připojit k předchozím řečníkům a vřele poblahopřát paní Tagliaviniové a jejímu týmu ke zprávě, kterou se jim podařilo předložit. Tato zpráva velmi jasně uvádí, že obě strany nesou odpovědnost za vyhrocení situace až ke konfliktu, který nakonec propukl v srpnu 2008. Je jasné, že Rusko již před tím upevňovalo svou vojenskou přítomnost v Jižní Osetii, jež byla gruzínským územím. Je však také jasné, že tyto provokace vedly k přehnané reakci gruzínského prezidenta Saakašviliho. Je důležité, že zaznělo, že odpovědnost nesou obě strany, a my se nyní musíme zabývat tím, jak se věci mohou vyvíjet v budoucnu. V tom spočívá velký přínos této zprávy. Jsem rovněž zcela zajedno s každým, kdo říká, že je nezbytné respektovat územní celistvost Gruzie a všech zemí. Je nutné dodržovat mezinárodní právo. Je však také důležité podívat se na některé z příčin: při vzniku tohoto konfliktu sehrálo roli útočné, xenofobní a nacionalistické vyjadřování. Jinou věcí je otázka, co bude EU dělat nyní. Máme pozorovatelskou misi, která je důležitá, avšak která musí mít v Gruzii přístup ke všem stranám, aby mohla poskytnout podporu vysídleným osobám a ostatním. Během naší nynější diskuse – člen Komise navrhl přejít k zóně volného obchodu s Gruzií a Parlament bude diskutovat o makrofinanční pomoci pro Gruzii – je jasné, že EU musí rovněž zvážit stanovení podmínek pro Gruzii, jako je například omezení jejího vojenského rozpočtu. Rozpočet na obranu byl v minulých letech navyšován, čímž se omezovaly jiné oblasti rozpočtu, jako jsou sociální věci, občanská společnost a svoboda sdělovacích prostředků. EU toto musí sledovat velmi bedlivě. Stručně řečeno, je důležité, aby úsilí EU o podporu zmírňování útočného vyjadřování a finanční pomoc byly doprovázeny podmínkami."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne slutte mig til den foregående taler og sende fru Tagliavini og hendes mission en varm lykønskning med den rapport, de leverede. Ifølge rapporten stod det klart, at begge sider var ansvarlige for optrapningen af konflikten, som fandt sted i august 2008. Det er klart, at Rusland har opbygget en militær tilstedeværelse i Sydossetien, der var georgisk område. Imidlertid er det også klart, at disse provokationer førte til en overreaktion fra Georgiens præsident Saakasjvilis side. Det er vigtigt at få frem, at begge parter var ansvarlige, og vi må nu se på, hvordan tingene kan udvikle sig i fremtiden. Det var rapportens helt store fortjeneste. Jeg er også meget enig med alle dem, der sagde, at Georgiens og alle andre landes territoriale integritet skal respekteres. International ret skal overholdes. Imidlertid er det også vigtigt at se nærmere på nogle af årsagerne: den aggressive sprogbrug, fremmedfjendske tale og nationalistiske retorik, der var led i optrapningen af konflikten. Et andet spørgsmål er, hvad EU vil gøre nu. Vi har en overvågningsmission, som er vigtig, men den må have adgang til alle dele af Georgien for at kunne støtte internt fordrevne og andre. I vores drøftelser nu, hvor kommissæren har foreslået et frihandelsområde med Georgien, og Parlamentet skal drøfte mikrofinansiel bistand til Georgien, er det klart, at EU også skal overveje at stille Georgien betingelser, f.eks. at det reducerer militærbudgettet. Forsvarsbudgettet er vokset de seneste år i Georgien, som til gengæld har mangler på andre områder, f.eks. det sociale, civilsamfundet og mediefrihed. EU skal overvåge dette meget nøje. Kort sagt er det vigtigt, at EU støtter indsatsen for at nedtone den aggressive sprogbrug, og at finansiel bistand ydes på betingelser."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte mich den vorhergehenden Rednern anschließen und Frau Tagliavini und ihr Team herzlich zu dem Bericht beglückwünschen, den sie erstellen konnten. Aus dem Bericht geht deutlich hervor, dass beide Seiten verantwortlich waren für die Eskalierung, die im August 2008 schließlich zum Ausbrechen des Konflikts führte. Offensichtlich ist auch, dass Russland in Südossetien, das zum georgischen Hoheitsgebiet gehörte, eine militärische Präsenz aufgebaut hatte. Mit Sicherheit kann jedoch auch gesagt werden, dass diese Provokationen beim georgischen Präsidenten Saakashvili eine Überreaktion auslösten. Es war wichtig darzulegen, dass beide Seiten Verantwortung tragen, und nun sollten wir uns der Frage zuwenden, wie eine zukünftige Entwicklung aussehen kann. Hierin bestand die beachtliche Leistung des Berichts. Zudem stimme ich mit aller Deutlichkeit all denjenigen zu, die forderten, dass die territoriale Integrität Georgiens und aller Länder zu wahren ist. Internationales Recht muss Beachtung finden. Es ist jedoch wichtig, einige der Gründe näher zu betrachten. Die aggressive, fremdenfeindliche und nationalistische Sprache begründeten teilweise das Entstehen dieses Konflikts. Als Nächstes muss auch das weitere Vorgehen der EU angesprochen werden. Wir verfügen über eine Beobachtermission, was natürlich wichtig ist. Doch muss diese Mission Zugang zu allen Regionen Georgiens erhalten, um den Vertriebenen und anderen Personen helfen zu können. In den heutigen Diskussionen hat das Mitglied der Kommission vorgeschlagen, mit Georgien in eine Freihandelszone überzugehen. Das Parlament wird zudem die mikrofinanzielle Hilfe für Georgien erörtern. Dabei sind die Erwägungen der EU, Georgien beispielsweise im Hinblick auf die Verringerung seines Militäretats Bedingungen aufzuerlegen, von Bedeutung. Dem Verteidigungshaushalt wurden in den vergangenen Jahren in Georgien zunehmend Mittel zugewiesen, die wiederum in anderen Bereichen, wie soziale Belange, Zivilgesellschaft und Medienfreiheit, fehlten. Die EU hat diese Entwicklung aufmerksam zu verfolgen. Kurz gesagt, es ist wichtig, dass die EU Bemühungen zur Abschwächung des aggressiven Tons unterstützt und dass die Zuweisung von finanzieller Hilfe an Bedingungen geknüpft ist."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα, κατά το παράδειγμα των προηγούμενων ομιλητών, να συγχαρώ θερμά την κ. Tagliavini και την ομάδα της για την έκθεση που εκπόνησαν. Η έκθεση κατέστησε λίαν σαφές ότι αμφότερες οι πλευρές ευθύνονται για την κλιμάκωση της σύρραξης, που σημειώθηκε τελικά τον Αύγουστο του 2008. Είναι σαφές ότι η Ρωσία κλιμάκωνε τη στρατιωτική της παρουσία στη Νότια Οσετία, που ήταν γεωργιανό έδαφος. Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι αυτές οι προκλήσεις οδήγησαν σε υπέρμετρη αντίδραση του προέδρου της Γεωργίας Saakashvili. Είναι σημαντικό που ειπώθηκε ότι ευθύνη φέρουν και τα δύο μέρη και τώρα πρέπει να εξετάσουμε με ποιόν τρόπο μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Αυτό ήταν το πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτής της έκθεσης. Συμφωνώ επίσης πολύ με όλους όσοι είπαν ότι πρέπει να είναι σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και όλων των χωρών. Πρέπει να είναι σεβαστό το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να εξετάσουμε προσεκτικά ορισμένους από τους λόγους: την επιθετική γλώσσα, την ξενοφοβική γλώσσα και την εθνικιστική γλώσσα, που αποτέλεσαν σκέλος της κλιμάκωσης αυτής της σύρραξης. Ένα άλλο θέμα είναι να ρωτήσουμε τι θα κάνει τώρα η ΕΕ. Έχουμε μια αποστολή επιτήρησης, που είναι σημαντική, πρέπει όμως να έχει πρόσβαση σε όλα τα μέρη της Γεωργίας για να υποστηρίξει τα εκτοπισμένα πρόσωπα και άλλους. Στις συζητήσεις μας τώρα –ο Επίτροπος πρότεινε να δημιουργήσουμε μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, το δε Κοινοβούλιο θα συζητήσει τη χορήγηση μικροπιστώσεων εν είδει βοήθειας προς τη Γεωργία– είναι σαφές ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να εξετάσει την επιβολή όρων στη Γεωργία, επί παραδείγματι, για τη μείωση του ποσοστού του προϋπολογισμού της που διατίθεται για στρατιωτικές δαπάνες. Ο προϋπολογισμός για αμυντικές δαπάνες κλιμακώθηκε τα τελευταία χρόνια στη Γεωργία, επομένως είναι μικρότερος ο προϋπολογισμός για άλλους τομείς, όπως για κοινωνικά ζητήματα, για την κοινωνία των πολιτών και για την ελευθερία των ΜΜΕ. Η ΕΕ πρέπει να παρακολουθήσει αυτό το θέμα πολύ στενά. Εν συντομία, είναι σημαντικό να στηρίξει η ΕΕ προσπάθειες για να κατέβουν οι τόνοι της επιθετικής γλώσσας, η δε χρηματοπιστωτική βοήθεια πρέπει να χορηγηθεί υπό προϋποθέσεις."@el10
"Señora Presidenta, me gustaría unirme a los anteriores oradores al felicitar afectuosamente a la señora Tagliavini y a su equipo por el informe que han logrado entregarnos. El informe deja muy claro que ambos bandos fueron responsables de la escalada del conflicto que finalmente se produjo en agosto de 2008. Está claro que Rusia ha estado incrementando su presencia militar en Osetia del Sur, que era territorio georgiano. Sin embargo, también está claro que esas provocaciones llevaron a una reacción exagerada por parte del Presidente de Georgia, Saakashvili. Es importante que se haya dicho que ambos bandos fueron responsables y ahora tenemos que ver cómo pueden avanzar las cosas en el futuro. Ese ha sido el gran logro de este informe. También estoy muy de acuerdo con todos los que han dicho que la integridad territorial de Georgia, y de todos los países, debe ser respetada. El derecho internacional debe ser respetado. No obstante, también es importante analizar algunas de las razones: el lenguaje agresivo, el lenguaje xenófobo y el lenguaje nacionalista que contribuyeron a generar este conflicto. Otra cuestión es preguntar qué va a hacer la UE ahora. Tenemos una misión de observación, lo que es importante, pero tiene que tener acceso a toda Georgia para ayudar a las personas desplazadas y a otras. En nuestros debates ―el señor Comisario ha sugerido que pasemos a una zona de libre comercio con Georgia y el Parlamento va a debatir la ayuda microfinanciera a Georgia― está claro que la UE también debe considerar el imponer condiciones a Georgia, por ejemplo, la reducción de la cantidad destinada al presupuesto militar. El presupuesto de defensa ha ido creciendo estos últimos años en Georgia, lo que supone reducciones en otras áreas como los problemas sociales, la sociedad civil y la libertad de los medios de comunicación. La UE debe supervisar este aspecto estrechamente. En resumen, es importante que la UE apoye los esfuerzos para rebajar el lenguaje agresivo y que la ayuda financiera llegue con condiciones."@es21
"Austatud juhataja! Ma soovin ühineda eelmiste sõnavõtjatega ning avaldada kiitust proua Tagliavinile ja tema meeskonnale nende koostatud aruande eest. Aruandega toodi selgelt esile, et lõpuks 2008. aasta augustis aset leidnud konflikti ägenemise eest vastutasid mõlemad pooled. Selge on see, et Venemaa suurendas pidevalt oma sõjalist kohalolekut Lõuna-Osseetias, mis on Gruusia territoorium. Selge on aga ka see, et nendele provokatsioonidele reageeris Gruusia president Saakašvili liiga jõuliselt. Tuleb välja öelda, et mõlemad pooled vastutavad, ning nüüd peame vaatama, mis suunas asjad edaspidi võivad areneda. See oli selle aruande suur saavutus. Samuti nõustun ma kõikidega, kes ütlesid, et Gruusia ja kõikide teiste riikide territoriaalset terviklikkust tuleb austada. Rahvusvahelist õigust tuleb austada. Samas on aga oluline vaadata ka mõningaid põhjusi: agressiivset, ksenofoobset ja natsionalistlikku keelekasutust, mis süvendas samuti seda konflikti. Teiseks tuleb küsida, mida teeb nüüd EL. Meil on järelevalvemissioon, mis on küll tähtis, kuid sellel peab olema juurdepääs Gruusia kõikidele osadele, et ta saaks toetada ümberasustatuid ja teisi isikuid. Meie praeguste arutelude põhjal – komisjoni liige pakkus välja vabakaubanduspiirkonna loomise Gruusiaga ja parlament hakkab arutama Gruusiale mikromajandusliku abi andmist – on selge, et EL peab samuti kaaluma Gruusiale tingimuste kehtestamist, et vähendada näiteks tema sõjalist eelarvet. Gruusia kaitse-eelarve on viimastel aastatel suurenenud, kuid samas teistes valdkondades, nagu sotsiaal-, kodanikuühiskonna ja meediavabaduse valdkonnas, on vahenditest puudus. EL peab kontrollima seda väga hoolikalt. Lühidalt öeldes on tähtis, et EL toetaks püüdlusi pehmendada agressiivset keelekasutust ja et finantsabi antaks vaid teatud tingimustel."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan edellisten puhujien tavoin onnitella lämpimästi Heidi Tagliavinia ja hänen ryhmäänsä raportista, jonka he saivat laadituksi. Raportissa tuotiin hyvin selvästi esiin, että molemmat osapuolet olivat vastuussa elokuussa 2008 lopulta puhjenneen konfliktin laajentumisesta. On selvää, että Venäjä oli vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan Etelä-Ossetiassa, joka oli Georgian aluetta. On kuitenkin myös selvää, että kyseiset provokaatiot saivat Georgian presidentin Mihail Saakašvilin ylireagoimaan. On tärkeä toteamus, että molemmat osapuolet olivat vastuussa, ja nyt meidän on pohdittava, miten asiat voivat tulevaisuudessa kehittyä. Se oli tämän raportin pääasiallinen saavutus. Olen myös täsmälleen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka totesivat, että Georgian ja kaikkien muidenkin maiden alueellista koskemattomuutta on kunnioitettava. Kansainvälistä oikeutta on noudatettava. On kuitenkin myös tärkeää pohtia joitakin konfliktin syitä: vihamielistä, muukalaisvastaista ja kansallismielistä kielenkäyttöä, joka osaltaan vaikutti konfliktin kehittymiseen. Toiseksi on kysyttävä, mitä EU nyt aikoo tehdä. EU:lla on alueella tarkkailuvaltuuskunta, mikä on tärkeää, mutta sen on voitava päästä kaikkialle Georgiaan tukeakseen asuinseudultaan siirtymään joutuneita ja muita henkilöitä. Nyt käymissämme keskusteluissa – komission jäsen on ehdottanut vapaakauppa-alueen muodostamista Georgian kanssa, ja parlamentti keskustelee mikrorahoitusavun myöntämisestä Georgialle – EU:n on ehdottomasti myös pohdittava Georgialle asetettavia ehtoja esimerkiksi sen puolustusmenojen vähentämiseksi. Georgian puolustusmenot ovat viime vuosina kasvaneet, mikä puolestaan on pois muilta aloilta, kuten sosiaaliasioista, kansalaisyhteiskunnasta ja tiedotusvälineiden vapaudesta. EU:n on valvottava tätä hyvin tarkasti. Lyhyesti sanoen EU:n on tärkeää tukea pyrkimyksiä vihamielisen kielenkäytön lieventämiseksi ja asettaa rahoitustuelle ehtoja."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais rejoindre les orateurs qui m’ont précédée et féliciter chaleureusement M Tagliavini et son équipe pour le rapport qu’ils ont présenté. Le rapport a clairement établi que les deux parties étaient responsables de l’escalade et du conflit qui en a résulté au mois d’août 2008. Il est clair que la Russie a organisé une présence militaire en Ossétie du Sud, territoire géorgien. Néanmoins, il est également clair que le président géorgien Saakachvili y a surréagi. Il importe d’avoir établi la responsabilité des deux camps; désormais, il nous faut nous pencher sur la manière dont les choses pourraient évoluer dans le futur. C’est l’aboutissement majeur de ce rapport. Je conviens également, avec mes prédécesseurs, du fait que l’intégrité territoriale de la Géorgie, comme de tous les pays, doit être respectée. Le droit international doit être respecté. Il importe cependant de nous pencher sur certains des motifs: le langage agressif, les propos xénophobes et la rhétorique nationaliste qui ont participé à l’escalade vers le conflit. Il convient également de se demander ce que l’UE entend faire. Certes, nous avons mis en place une mission d’observation, c’est important, mais elle doit pouvoir accéder à toutes les parties de la Géorgie pour offrir son appui aux personnes déplacées et autres. Dans nos discussions actuelles – le membre de la Commission a suggéré l’établissement d’une zone de libre-échange avec la Géorgie, et le Parlement va entamer des pourparlers en vue d’une assistance microfinancière à la Géorgie – il est clair que l’UE doit imposer des conditions à la Géorgie – à titre d’exemple, la réduction du budget militaire. Ces dernières années, le budget alloué à la défense a augmenté, réduisant d’autant les sommes affectées à d’autres domaines, notamment les questions sociales, relatives à la société civile et à la liberté des médias. L’UE doit surveiller cela de très près. En résumé, il importe que l’UE appuie les efforts déployés en vue de modérer le langage agressif, et l’aide financière doit être conditionnée."@fr8
"Elnök asszony! Csatlakozni szeretnék az előző felszólalóhoz, és őszintén gratulálok Tagliavini asszonynak és csapatának ahhoz a jelentéshez, melyet összeállítottak. A jelentés nagyon világossá tette, hogy mindkét oldal felelős volt a 2008 augusztusában bekövetkezett konfliktus eszkalálódásáért. Egyértelmű, hogy Oroszország katonai jelenlétet épített ki Dél-Oszétiában, amely grúz terület volt. Ugyanakkor az is világos, hogy ezek a provokációk túlzott reakciókat váltottak ki Szaakasvili grúz elnök részéről. Fontos, hogy kimondták, hogy mindkét oldal felelős volt, és most azt kell megnéznünk, hogyan alakulhatnak a dolgok a jövőben. Ez volt ennek a jelentésnek a legfőbb eredménye. Tökéletesen egyetértek mindazokkal, akik azt mondták, hogy Grúzia és minden egyes ország területi integritását tiszteletben kell tartani. A nemzetközi jogot tiszteletben kell tartani. Ugyanakkor más okokat is fontos megvizsgálni: az agresszív nyelvezetet, az idegengyűlölő és nacionalista nyelvezetet, amely részben hozzájárult ennek a konfliktusnak a kialakulásához. Egy másik dolog feltenni a kérdést, mit fog most tenni az EU. Van egy megfigyelő missziónk, ami fontos, de ennek Grúzia minden területére el kell jutnia annak érdekében, hogy a kitelepített személyeket és másokat is támogathasson. A vitában mostanra – a Bizottság tagja javasolta, hogy létesítsünk egy szabadkereskedelmi övezetet Grúziával, a Parlament pedig meg fogja vitatni a Grúziának nyújtandó mikroszintű pénzügyi támogatást– világossá vált, hogy az EU-nak azt is meg kell vizsgálnia, milyen feltételeket szabjon Grúzia számára ahhoz, hogy például katonai költségvetése nagyságát csökkentse. Grúziában a védelmi költségvetés az elmúlt évek során megnövekedett, más területeken, például a szociális kérdések, a civil társadalom és a médiaszabadság területén pedig hiány van. Az EU-nak nagyon szorosan figyelemmel kell ezt kísérnie. Röviden, fontos, hogy az EU olyan erőfeszítéseket támogasson, amelyek tompítják ezt az agresszív nyelvezetet, a pénzügyi támogatásnyújtást pedig feltételekhez kell kötni."@hu11
"Signora Presidente, vorrei unirmi ai colleghi intervenuti prima di me e congratularmi con Heidi Tavaglini e la sua équipe per la relazione che hanno elaborato. La relazione ha chiarito che entrambe le parti si sono rese responsabili dell’escalation del conflitto scoppiato nell’agosto 2008. E’ evidente che la Russia aveva costruito nel tempo una sua presenza militare nell’Ossezia del Sud, che era un territorio georgiano. E’ altrettanto chiaro, tuttavia, che tali provocazioni hanno portato a una reazione eccessiva da parte del presidente georgiano Saakashvili. E’ importante avere affermato che entrambe le parti sono state responsabili, e ora dobbiamo considerare come si possano sviluppare le cose in futuro. Questa è stata la grande conquista di questa relazione. Sono anche d’accordo con quanti hanno sostenuto che l’integrità territoriale della Georgia e di tutti i paesi deve essere rispettata. Il diritto internazionale deve essere rispettato. E’ comunque importante soffermarsi anche su una delle ragioni: il linguaggio aggressivo, xenofobico e nazionalistico che ha portato a questo conflitto. Bisogna anche chiedersi cosa farà adesso l’Unione europea. E’ in corso una missione di vigilanza, il che è importante, ma è necessario che le venga garantito l’accesso a tutte le zone della Georgia, al fine di dare sostegno agli sfollati e a quanti altri ne abbiano bisogno. Dalle nostre discussioni – i membri della Commissione hanno proposto di puntare a una zona di libero scambio con la Georgia e il parlamento discuterà dell’assistenza microfinanziaria per il paese – emerge chiaramente che l’UE deve anche considerare l’imposizione di condizioni sulla Georgia, ad esempio la riduzione del bilancio militare. Negli ultimi anni, il bilancio della difesa georgiano è aumentato, riducendo così i fondi per settori come gli affari sociali, la società civile e la libertà dei media. L’Unione deve controllare questi sviluppi molto da vicino. In breve è importante che l’Unione europea sostenga gli sforzi per smorzare il linguaggio aggressivo e che l’assistenza finanziaria sia vincolata a determinate condizioni."@it12
"Ponia pirmininke, norėčiau prisidėti prie ankstesnių kalbėtojų ir nuoširdžiai pasveikinti ponią H. Tagliavini ir jos komandą parengus ataskaitą. Ataskaitoje labai aiškiai teigiama, kad abi šalys atsakingos už 2008 m. rugpjūčio mėn. įvykusio konflikto eskalavimą. Nėra abejonių, kad Rusija kurstė konfliktą savo kariniu buvimu Pietų Osetijoje, priklausančioje Gruzijos teritorijai. Tačiau taip pat aišku, kad šios provokacijos sukėlė pernelyg jautrią Gruzijos prezidento M. Saakašvilio reakciją. Svarbu, kad ataskaitoje rašoma, jog abi šalys atsakingos už konfliktą, ir dabar turime apsvarstyti galimą tolesnę įvykių raidą. Tai labai didelis pranešimo laimėjimas. Taip pat visiškai pritariu visiems, kurie kalbėjo apie tai, kad būtina gerbti Gruzijos ir visų kitų šalių teritorinį vientisumą. Tarptautinė teisė turi būti gerbiama. Tačiau taip pat svarbu panagrinėti kai kurias konflikto priežastis: iš dalies šį konfliktą pakurstė agresyvi, ksenofobinė ir nacionalistinė kalbėsena. Kitas dalykas, kurį turime išsiaiškinti – kokių veiksmų ES turėtų imtis dabar. Turime Gruzijoje savo stebėtojų misiją ir tai yra svarbu, bet ši misija privalo turėti galimybę patekti į visas Gruzijos dalis, kad galėtų suteikti paramą persikėlėliams ir kitiems asmenims. Iš to, apie ką kalbėta šiose diskusijose – Komisijos narys pasiūlė pereiti prie laisvosios prekybos zonos su Gruzija sukūrimo, o Parlamentas svarstys galimybę suteikti Gruzijai mikrofinansinę pagalbą – aišku, kad ES taip pat turės nustatyti Gruzijai sąlygas, pvz., sąlygą sumažinti kariniams reikalams skirtą biudžetą. Gruzija pastaraisiais metais dideles sumas skyrė gynybos sričiai, o kitose srityse, pvz., susijusiose su socialiniais klausimais, pilietine visuomene bei žiniasklaidos laisve, lėšų trūksta. ES turės labai griežtai kontroliuoti, kaip jos parama bus naudojama. Trumpai tariant, labai svarbu, kad ES remtų pastangas sušvelninti agresyvią kalbėseną, taip pat nustatyti finansinės paramos teikimo sąlygas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos pievienoties iepriekšējiem runātājiem, kas silti sveica kundzi un viņas komandu par ziņojumu, kuru viņi spēja iesniegt. Ziņojumā ļoti labi norādīts, ka abas puses bija atbildīgas par tā konflikta eskalāciju, kas galu galā notika 2008. gada augustā. Ir skaidrs, ka Krievija palielināja militāro klātbūtni Dienvidosetijā, kas bija Gruzijas teritorija. Tomēr ir skaidrs arī tas, ka šādas provokācijas izraisīja pārmērīgu Gruzijas prezidenta reakciju. Ir svarīgi, ka ir pateikts, ka abas puses bija atbildīgas, un mums tagad ir jāskatās, kā lietas var attīstīties turpmāk. Tas ir ļoti liels ziņojuma panākums. Es pilnīgi piekrītu arī katram, kas teica, ka Gruzijas un visu valstu teritoriālā integritāte ir jāievēro. Starptautiskās tiesības ir jāievēro. Tomēr ir svarīgi pievērst uzmanību arī dažiem iemesliem: agresīva valoda, ksenofobiska valoda un nacionālistiska valoda, kas bija konflikta briešanas sastāvdaļa. Būtisks ir jautājums, ko ES tagad darīs. Mums ir pārraudzības misija, kas ir svarīgi, bet tai ir jāpiekļūst visām Gruzijas daļām, lai atbalstītu pārvietotās personas un pārējos. Tagad mūsu diskusijās – Komisijas loceklis ir ierosinājis virzīšanos uz brīvas tirdzniecības zonu ar Gruziju, un Parlaments apspriedīs mikrofinansiālu atbalstu Gruzijai – ir skaidrs, ka ir jāapsver arī ES nosacījumu noteikšana Gruzijai, piemēram, samazināt militārā budžeta apjomu. Aizsardzības budžets Gruzijā ir audzis iepriekšējos gados, tāpēc tā pietrūkst citām jomām, piemēram, sociāliem jautājumiem, pilsoniskai sabiedrībai un saziņas līdzekļu brīvībai. Es pienākums ir to stingri pārraudzīt. Īsi sakot, ir svarīgi, lai ES atbalstītu centienus mazināt agresīvu valodu, un finansiāls atbalsts ir jāpiešķir ar nosacījumiem."@lv13
"Madam President, I would like to join the previous speakers in warmly congratulating Mrs Tagliavini and her team for the report they were able to deliver. The report made it very clear that both sides were responsible for the escalation to the conflict that finally took place in August 2008. It is clear that Russia had been building up a military presence in South Ossetia, which was Georgian territory. However, it is also clear that those provocations led to an overreaction by Georgia’s President Saakashvili. It is important to have said that both sides were responsible, and we now have to look at how things can develop in the future. That was the very big achievement of this report. I also agree very much with everybody who has said that the territorial integrity of Georgia, and of all countries, has to be respected. International law has to be respected. However, it is also important to look into some of the reasons: the aggressive language, xenophobic language and nationalistic language that were part of the build-up to this conflict. Another thing is to ask what the EU will do now. We have a monitoring mission, which is important, but it has to have access to all parts of Georgia in order to support displaced persons and others. In our discussions now - the member of the Commission has suggested moving to a free-trade zone with Georgia, and Parliament will be discussing microfinancial assistance for Georgia - it is clear that the EU also has to consider placing conditions on Georgia, for example to reduce the amount of its military budget. The defence budget has been building up over the past years in Georgia, which is then short in other areas, such as social issues, civil society and media freedom. The EU has to monitor that very closely. In brief, it is important that the EU support the efforts to tone down the aggressive language, and financial assistance has to come with conditions."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, net als de vorige sprekers wil ik mevrouw Tagliavini en haar team van harte complimenteren met het verslag dat zij hebben uitgebracht. Uit het verslag komt overduidelijk naar voren dat beide partijen verantwoordelijk waren voor de escalatie van het conflict, dat uiteindelijk in augustus 2008 plaatsvond. Het is duidelijk dat Rusland bezig is geweest met het versterken van zijn militaire aanwezigheid in Zuid-Ossetië, dat tot het grondgebied van Georgië behoorde. Maar ook is duidelijk dat deze provocaties tot een overdreven reactie van de Georgische president Saakasjvili hebben geleid. Het is van belang te hebben gezegd dat beide partijen verantwoordelijk waren, en we moeten nu kijken naar hoe de situatie zich in de toekomst kan ontwikkelen. Dat was het belangrijkste dat uit dit verslag naar voren is gekomen. Ook ben ik het roerend eens met al diegenen die hebben gezegd dat de territoriale integriteit van Georgië, en van alle landen, dient te worden geëerbiedigd. Het internationale recht dient te worden geëerbiedigd. Maar tevens is het van belang aandacht te besteden aan enkele van de redenen: de agressieve taal, xenofobische taal en nationalistische taal die deel uitmaakten van de aanloop naar dit conflict. Iets anders is de vraag wat de EU nu zal doen. We hebben een waarnemingsmissie, die belangrijk is, maar voor deze missie dienen we toegang te krijgen tot alle delen van Georgië om ontheemden en anderen steun te bieden. In onze besprekingen nu de commissaris heeft de geopperd een vrijhandelszone met Georgië op te richten, en het Parlement zal debatteren over microfinanciële bijstand voor Georgië is duidelijk dat de EU ook moet overwegen Georgië voorwaarden op te leggen, bijvoorbeeld het verkleinen van zijn militaire budget. De laatste jaren is de defensiebegroting in Georgië steeds verder uitgebreid, waardoor dat land tekortschiet op andere gebieden, zoals sociale aangelegenheden, het maatschappelijk middenveld en de mediavrijheid. De EU dient daarop nauwkeurig toezicht te houden. Kortom, het is belangrijk dat de EU inspanningen ondersteunt om de agressieve taal te temperen, en aan financiële bijstand dienen voorwaarden te worden verbonden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałabym przyłączyć się do przedmówców i pogratulować sprawozdania pani Tagliavini i jej zespołowi. W sprawozdaniu stwierdzono jasno, że obie strony są odpowiedzialne za eskalację konfliktu, który wybuchł ostatecznie w sierpniu 2008 roku. Jasne jest, że Rosja budowała zaplecze wojskowe w Południowej Osetii, która jest częścią terytorium Gruzji. Jednakże jest również jasne, że te działania wywołały zbyt silną reakcję ze strony prezydenta Gruzji, pana Saakaszwiliego. Należy podkreślić, że obie strony ponoszą odpowiedzialność za to, co się stało i musimy zastanowić się, jak sytuacja może rozwinąć się w przyszłości. To było ważne osiągnięcie sprawozdania. Zgadzam się również ze wszystkimi, którzy twierdzą, że integralność terytorialną Gruzji i wszystkich innych krajów należy respektować. Prawo międzynarodowe musi być respektowane. Należy jednak przyjrzeć się przyczynom tej sytuacji - agresywny język, ksenofobiczny język, nacjonalistyczny język przyczynił się do powstania konfliktu. Pozostaje również pytanie, co Unia Europejska zrobi w tej sytuacji. Nasza misja obserwacyjna jest ważna, ale musi mieć dostęp do wszystkich rejonów Gruzji, aby udzielać wsparcia mieszkańcom i osobom wysiedlonym. W czasie naszej dyskusji pan komisarz wspomniał o stworzeniu strefy wolnego handlu z Gruzją. Parlament będzie rozważał mikrofinansową pomoc dla tego kraju. Jest dla mnie jasne, że Unia Europejska powinna również zastanowić się nad postawieniem Gruzji pewnych warunków, na przykład zmniejszenia budżetu na cele wojskowe. Gruzja przez lata zwiększała środki w budżecie na obronę, natomiast ograniczała je w innych obszarach, takich jak kwestie społeczne, społeczeństwo obywatelskie i wolność mediów. Unia Europejska musi przyglądać się temu bardzo uważnie. Reasumując, Unia Europejska powinna wspierać działania zmierzające do wyciszenia agresywnego języka, natomiast pomoc finansowa powinna być przyznawana po spełnieniu pewnych warunków."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de me associar aos oradores anteriores e de felicitar calorosamente a Sra. Tagliavini e a sua equipa pelo relatório que apresentaram. O relatório torna bem claro que ambas as partes foram responsáveis pela escalada que conduziu à eclosão do conflito em Agosto de 2008. É nítido que a Rússia estivera a reforçar a sua presença militar na Ossétia do Sul, que era território georgiano. No entanto, também é nítido que a reacção do Presidente Saakashvili da Geórgia a estas provocações foi excessiva. É importante que se tenha dito que ambas as partes foram responsáveis, e agora temos de considerar como é que a situação poderá evoluir futuramente. Foi este o grande resultado deste relatório. Concordo, também, plenamente com todas as pessoas que disseram que a integridade territorial da Geórgia, tal como a de qualquer outro país, tem de ser respeitada. O direito internacional tem de ser respeitado. No entanto, é igualmente importante examinar algumas das razões: a linguagem agressiva, a linguagem xenofóbica e a linguagem nacionalista que fizeram parte da escalada que conduziu ao conflito. Agora, pergunta-se o que a UE irá fazer. Temos uma missão de observação, que é importante, mas é necessário que essa missão tenha acesso a toda a Geórgia, a fim de poder prestar apoio às pessoas deslocadas e a outras pessoas. Nas discussões que vamos realizar agora – o Senhor Comissário sugeriu que se avançasse para uma zona de comércio livre com a Geórgia, e o Parlamento vai examinar a questão da assistência à Geórgia com base no microfinanciamento –, é muito claro que a UE também tem de considerar a imposição de condições à Geórgia, por exemplo, no que respeita à redução do seu orçamento militar. O orçamento da defesa georgiano tem vindo a crescer nos últimos anos, e depois faltam recursos para outras áreas, tais como as questões sociais, a sociedade civil e a liberdade de imprensa. A UE tem de acompanhar muito atentamente esta situação. Em suma, é importante que a UE apoie os esforços para tornar a linguagem menos agressiva e a assistência financeira tem de ser subordinada a certas condições."@pt17
"Doamnă preşedintă, doresc să mă alătur antevorbitorilor mei şi să o felicit călduros pe dna Tagliavini şi pe echipa sa pentru raportul pe care l-au realizat. Raportul a dat să se înţeleagă foarte clar că ambele părţi au fost responsabile pentru escaladarea conflictului care s-a produs în final în august 2008. Este clar că Rusia şi-a întărit prezenţa militară în Osetia de Sud, care a fost teritoriu georgian. Totuşi, este, de asemenea, clar că aceste provocări au dus la o reacţie exagerată a preşedintelui georgian Saakashvili. Este important că s-a spus că ambele părţi au fost responsabile, iar acum trebuie să vedem cum ar putea evolua lucrurile în viitor. Aceasta a fost cea mai mare realizare a raportului. Sunt, de asemenea, de acord cu toţi cei care au spus că integritatea teritorială a Georgiei, şi a tuturor ţărilor, trebuie respectată. Dreptul internaţional trebuie respectat. Cu toate acestea, este la fel de important să analizăm câteva dintre motive: limbajul agresiv, limbajul xenofob şi limbajul naţionalist care au participat la intensificarea acestui conflict. Un alt lucru ar fi să întrebăm ce va face UE acum. Avem o misiune de monitorizare, care este importantă, însă trebuie să aibă acces la toate zonele din Georgia pentru a sprijini persoanele strămutate şi nu numai. În discuţiile noastre de acum, membrul Comisiei a sugerat să trecem la o zonă de liber schimb cu Georgia, iar Parlamentul va dezbate asistenţa microfinanciară pentru Georgia. Este clar că UE trebuie să ia în considerare şi impunerea unor condiţii Georgiei, de exemplu reducerea dimensiunii bugetului său militar. Bugetul pentru apărare a tot crescut în ultimii ani, dar este redus în alte domenii, spre exemplu pentru aspectele sociale, societatea civilă şi libertatea presei. UE trebuie să monitorizeze foarte atent acest aspect. Pe scurt, este important ca UE să sprijine eforturile de calmare a limbajului agresiv, iar asistenţa financiară trebuie să fie însoţită de unele condiţii."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcela by som sa pridať k predchádzajúcim rečníkom a srdečne zablahoželať pani Tagliaviniovej a jej tímu k správe, ktorú nám predložili. Zo správy jednoznačne vyplýva, že obidve strany boli zodpovedné za vystupňovanie konfliktu, ktorý nakoniec prepukol v auguste 2008. Je zrejmé, že Rusko zvyšovalo počet vojenských jednotiek v Južnom Osetsku, teda na gruzínskom území. Je však tiež zrejmé, že tieto provokácie viedli k neprimeranej reakcii gruzínskeho prezidenta pána Saakašviliho. V správe je správne podotknuté, že obidve strany niesli zodpovednosť, a my sa teraz musíme zamerať na to, ako sa budú okolnosti vyvíjať v budúcnosti. Toto bol veľký prínos tejto správy. V plnej miere tiež súhlasím s každým, kto sa vyjadril, že je nutné rešpektovať územnú celistvosť Gruzínska, ako aj všetkých ostatných krajín. Je nutné rešpektovať medzinárodné právo. Musíme sa však tiež zamerať na niektoré z príčin: agresívny jazyk, xenofóbny jazyk a nacionalistický jazyk, ktorý sa podieľal na stupňovaní tohto konfliktu. Ďalej je nutné položiť si otázku, čo bude EÚ teraz robiť. Máme k dispozícii monitorovaciu misiu, ktorá má veľmi dôležitú úlohu, ale musí mať prístup do všetkých častí Gruzínska, aby bola schopná poskytovať podporu vysídleným a iným osobám. Z našich súčasných rokovaní (člen Komisie navrhol pristúpiť k zóne voľného obchodu s Gruzínskom a Parlament bude rokovať o mikrofinančnej podpore pre Gruzínsko) vyplýva, že EÚ musí tiež zvážiť stanovenie podmienok pre Gruzínsko, napríklad zníženie vojenského rozpočtu. Rozpočet na obranu v Gruzínsku za ostatné roky rástol, prirodzene, na úkor iných oblastí, ako napríklad sociálnej oblasti, občianskej spoločnosti a slobody médií. EÚ musí na túto problematiku veľmi prísne dohliadať. Stručne povedané, je dôležité, aby EÚ podporovala úsilie na zmiernenie agresívneho jazyka a aby finančnú pomoc sprevádzali príslušné podmienky."@sk19
"Gospa predsednica, rada bi se pridružila prejšnjim govornikom s toplimi čestitkami gospe Tagliavini in njeni ekipi za poročilo, ki so ga pripravili. Poročilo je zelo jasno povedalo, da sta za stopnjevanje do spopada, ki se je zgodil avgusta 2008, odgovorni obe strani. Jasno je, da je Rusija gradila vojaško navzočnost v Južni Osetiji, ki je bila gruzijsko ozemlje. Vendar je jasno tudi to, da so te provokacije povzročile pretiran odziv gruzijskega predsednika Sakašvilija. Pomembno je, da se pove, da sta bili obe strani odgovorni in da moramo zdaj pogledati, kako se lahko razvijajo stvari v prihodnje. To je zelo velik dosežek tega poročila. Prav tako se strinjam z vsemi, ki so dejali, da je treba spoštovati ozemeljsko celovitost Gruzije in vseh držav. Mednarodno pravo je treba spoštovati. Vendar je pomembno tudi, da se pogleda nekatere od razlogov, ki so bili del stopnjevanja do tega spopada: napadalno, ksenofobno in nacionalistično govorjenje. Naslednja stvar, ki se jo je treba vprašati, je, kaj bo zdaj storila EU. Imamo nadzorno misijo, ki je pomembna, vendar mora imeti dostop do vseh delov Gruzije, da bi pomagala razseljenim osebam in drugim. V naši razpravi zdaj – član Komisije je predlagal napredovanje Gruzije v območje proste trgovine in Parlament bo razpravljal o mikrofinančni pomoči za Gruzijo – je jasno, da mora EU premisliti tudi o določitvi pogojev za Gruzijo, na primer o zmanjšanju zneska njenega vojaškega proračuna. V preteklih letih je Gruzija povečala obrambni proračun, šibka pa je na drugih področjih, kot so socialna vprašanja, civilna družba in svoboda medijev. EU mora tudi to pozorno spremljati. Na kratko, pomembno je, da EU podpre prizadevanja za umiritev napadalnega govorjenja, finančna pomoč pa mora biti dana skupaj s pogoji."@sl20
"Fru talman! Jag vill ansluta mig till föregående talare och varmt tacka Heidi Tagliavini och hennes team för den rapport som de har lyckats lägga fram. Det framgår tydligt av rapporten att båda sidor var ansvariga för upptrappningen inför konflikten i augusti 2008. Det står också klart att Ryssland hade byggt upp en militär närvaro i Sydossetien, som låg inom georgiskt territorium. Det står emellertid också klart att dessa provokationer fick Georgiens president Saakashvili att överreagera. Det är viktigt att få sagt att båda sidor var ansvariga och att vi nu måste fokusera på vad som kan hända i framtiden. Detta är rapportens viktigaste slutsats. Jag instämmer också i allra högsta grad med alla som har sagt att Georgiens, och alla länders, territoriella integritet måste respekteras. Folkrätten måste respekteras. Det är emellertid också viktigt att titta närmare på några av orsakerna: de aggressiva, främlingsfientliga och nationalistiska uttalanden som var ett led i upptrappningen inför denna konflikt. En annan sak är att fråga vad EU ska göra nu. Vi har en övervakningskommission, och det är viktigt, men den måste få tillträde till alla delar av Georgien för att kunna hjälpa interna flyktingar och andra. I de diskussioner vi nu för – kommissionsledamoten har föreslagit ett frihandelsområde med Georgien och parlamentet ska diskutera mikroekonomiskt bistånd till Georgien – är det tydligt att EU även måste överväga att ställa krav på Georgien. Det kan t.ex. handla om att minska landets militära budget. Försvarsbudgeten har vuxit de senaste åren i Georgien, som på grund av detta inte har så det räcker på andra områden som till exempel socialpolitik, civilsamhället och mediefrihet. EU måste mycket noga följa upp detta. Det är kort sagt viktigt att EU stöder ansträngningar för att tona ned det aggressiva tonläget, och det ekonomiska biståndet måste vara förbundet med villkor."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ulrike Lunacek,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph