Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-22-Speech-4-053"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091022.6.4-053"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Proua eesistuja, head kolleegid! Rääkides ALDE fraktsiooni nimel, on mul kõigepealt võimalus avaldada tunnustust raporti koostajatele. Raport omab ülimalt suurt rolli kas või selles mõttes, et lükkab ümber üle aasta levinud müüdi – Vene Föderatsiooni poolt levitatud müüdi –, nagu oleks Gruusia sõda alustanud. Samas on see raport tasakaalukas ja kritiseerib mõlemaid konfliktipooli, kas või selle eest, et nad ei suutnud konflikti ära hoida. Raporti tähtsus on kindlasti ka selles, et väga selgelt tuuakse välja see, et Vene Föderatsioon – vahetult enne konflikti algust – korraldas väljaõpet Lõuna-Osseetia territooriumil, varustas Lõuna-Osseetiat sõjalise tehnikaga ning muu sõjalise varustusega. Veel üks oluline moment selles raportis on kindlasti pasportiseerimise küsimus, mida Vene Föderatsioon on läbi viinud palju aastaid nii Abhaasias kui ka Lõuna-Osseetias, ning tekitades sellega vastuolu rahvusvahelise õigusega, rääkimata heanaaberlike suhete õõnestamisest. Kuid raport ütleb ka väga selgelt, et see pasportiseerimine ei muutnud Lõuna-Osseetias ega Abhaasias elavaid inimesi Vene Föderatsiooni kodanikeks, vaid on nad endiselt Gruusia kodanikud, ning seetõttu Vene Föderatsiooni väide, et nad kaitsesid või läksid kaitsma oma kodanikke Lõuna-Osseetiasse, kindlasti vett ei pea. Veel üks oluline moment raportis on kindlasti see, et räägitakse väga selgelt etnilisest puhastusest Lõuna-Osseetia territooriumil asunud gruusia külades. See on väga oluline moment. Küll ei käsitle raport kahjuks etnilist puhastust, mida Vene Föderatsioon on Abhaasias läbi viinud juba alates 1991. aastast, mil Gruusia iseseisvus ja mille tõttu ligi veerand miljonit grusiini on olnud sunnitud Abhaasiast, oma kodukohast, lahkuma. Ning lõpetuseks, proua president, tahan öelda seda, et kõige olulisem ja tähtsam mõistagi on raportis viide sellele, et Gruusia iseseisvust, sõltumatust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tuleb austada. Meie jaoks on täna küsimus selles, kuidas seda reaalselt teha, ja kui me nüüd õige pea tähistame 20. aastapäeva Berliini müüri langemisest, siis ma tahaks küsida, kolleegid, millal me saame tähistada seda päeva, mil Abhaasia ja Lõuna-Osseetia saavad taas Gruusiaga ühineda."@et5
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, jménem Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu mám tu příležitost vyjádřit panu zpravodajovi souhlasné stanovisko. Tato zpráva má mimořádně velký význam, i když pouze vyvrací rozšířený mýtus – mýtus šířený Ruskou federací –, že tuto válku začala Gruzie. Zároveň je tato zpráva vyvážená a kritizuje obě strany konfliktu, a dokonce uvádí, že ani jedna ze stran nemohla konfliktu předejít. Zpráva je jistě důležitá, protože velmi jasně uvádí skutečnost, že Ruská federace – od samého počátku konfliktu – organizovala výcvik na území Jižní Osetie a poskytla jejímu obyvatelstvu vojenskou technologii a také další vojenské vybavení. Dalším zásadním momentem v této zprávě je zcela jistě otázka „pasportizace“, kterou Ruská federace provádí po mnoho let v Abcházii i Jižní Osetii, čímž se dostává do rozporu s mezinárodním právem, nemluvě o podkopávání dobrých sousedských vztahů. Ačkoli zpráva velmi jasně říká, že tato pasportizace neučinila z obyvatel žijících v Jižní Osetii či Abcházii občany Ruské federace, jsou tito obyvatelé stále gruzínskými občany pouze a také proto tvrzení Ruské federace, že pouze chránila své občany v Jižní Osetii nebo posílala své lidi na jejich ochranu, zcela jistě neobstojí. Jinou důležitou částí zprávy je jistě zmínka o etnických čistkách v gruzínských vesnicích na území Jižní Osetie. To je velmi důležitý moment. Zpráva však bohužel nezmiňuje etnické čistky prováděné Ruskou federací v Abcházii od roku 1991, kdy bylo z důvodu vyhlášení nezávislosti Gruzie téměř čtvrt milionu Gruzínců nuceno opustit svou zemi. Nakonec bych, paní předsedající, ráda řekla, že nejdůležitější ze všeho je samozřejmě skutečnost, že je ve zprávě poukázáno na to, že je nutné respektovat nezávislost, autonomii, suverenitu a územní celistvost Gruzie. Dnešní otázka pro nás zní, zda je toho skutečně možné dosáhnout, a jelikož zanedlouho oslavíme 20 let od pádu Berlínské zdi, ráda bych se, dámy a pánové, zeptala, kdy budeme moci oslavit sjednocení Abcházie a Jižní Osetie s Gruzií?"@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! På vegne af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa vil jeg gerne overbringe ordføreren min tilslutning Rapporten spiller en yderst vigtig rolle, også selv om den kun dementerer den udbredte myte – en myte spredt af Den Russiske Føderation – om, at Georgien startede krigen. Samtidig er denne rapport afbalanceret, og begge sider af konflikten kritiseres. Det siges endog, at de ikke kunne hindre konflikten. Rapporten er bestemt betydningsfuld, fordi det meget klart konstateres, at Den Russiske Føderation – lige fra begyndelsen af konflikten – holdt øvelser på sydossetisk område og forsynede Sydossetien med militær teknologi og også andet militært udstyr. Et andet væsentligt moment i rapporten er så afgjort spørgsmålet om den masseudstedelse af pas, som Den Russiske Føderation har praktiseret i mange år både i Abkhasien og Sydossetien, og som har været i strid med international ret for ikke at tale om, at den underminerer muligheden for et godt naboskab. Selv om det siges meget klart i rapporten, at denne masseudstedelse af pas ikke har gjort indbyggerne i Sydossetien og Abkhasien til borgere i Den Russiske Føderation, er det kun juridisk set, at de er stadig georgiske borgere, og det er af samme grund, at der ikke er hold i Den Russiske Føderations påstand om, at den beskyttede eller sendte folk ud for at beskytte sine borgere i Sydossetien. En anden vigtig del af rapporten er omtalen af den etniske udrensning på sydossetisk område i de georgiske landsbyer. Det er et meget vigtigt moment. Desværre omhandler rapporten imidlertid ikke den etniske udrensning, som Den Russiske Føderation foretog i Abkhasien fra 1991, da næsten en kvart million georgiere på grund af Georgiens uafhængighed blev tvunget til at forlade Abkhasien, deres eget land. Til sidst vil jeg også gerne sige, at det vigtigste af alt naturligvis er rapportens henvisning til, at Georgiens uafhængighed, selvstændighed, suverænitet og territoriale integritet skal respekteres. For os er spørgsmålet i dag, om det virkelig kan lade sig gøre, og hvis vi nu inden længe fejrer 20-året for Berlinmurens fald, vil jeg gerne spørge, hvornår vi vil kunne fejre dagen for Abkhasiens og Sydossetiens forening med Georgien."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, im Namen der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um dem Berichterstatter meine Anerkennung auszusprechen. Dem Bericht kommt eine extrem wichtige Rolle zu, auch wenn er nur den weitverbreiteten Mythos widerlegt, der von der Russischen Föderation verbreitet wurde und nach dem Georgien den Krieg begonnen habe. Gleichzeitig vertritt der Bericht einen ausgewogenen Standpunkt, kritisiert beide Konfliktparteien und erklärt sogar, dass sie den Konflikt nicht hätten verhindern können. Der Bericht ist sicherlich sehr aussagekräftig, da in ihm eindeutig die Tatsache festgehalten wird, dass die Russische Föderation - direkt zu Beginn des Konflikts - Manöver auf dem Hoheitsgebiet von Südossetien organisiert und der Bevölkerung Südossetiens militärische Technologie sowie militärische Ausrüstung bereitgestellt hatte. Ein weiterer wesentlicher Punkt in diesem Bericht ist sicherlich die Frage der „Passportisierung”, die die Russische Föderation viele Jahre hindurch in Abchasien und in Südossetien betrieben hat und die eine Verletzung des internationalen Rechts darstellte, ganz zu schweigen von der Untergrabung der guten nachbarschaftlichen Beziehungen. Der Bericht stellt deutlich heraus, dass die in Südossetien und Abchasien lebende Bevölkerung durch die Passportisierung nicht zu Bürgern der Russischen Föderation geworden sind, sondern weiterhin Bürger Georgiens bleiben. Aus diesem Grunde ist die Behauptung der Russischen Föderation, sie hätte ihre Bürger in Südossetien beschützt oder Truppen zu deren Schutz entsandt, in keinem Fall stichhaltig. Ein weiteres wichtiges Element des Berichts ist die Tatsache, dass auf die ethnische Säuberung im Hoheitsgebiet von Südossetien in georgischen Dörfern hingewiesen wird. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt. Leider befasst sich der Bericht nicht mit der ethnischen Säuberung, die die Russische Föderation ab 1991 in Abchasien betrieb und in deren Rahmen, aufgrund der Unabhängigkeit Georgiens, fast eine Viertelmillion Georgier gezwungen wurde, ihr Heimatland Abchasien zu verlassen. Abschließend, Frau Präsidentin, möchte ich das Allerwichtigste in diesem Bericht hervorheben, nämlich den Hinweis auf die Tatsache, dass Georgiens Unabhängigkeit, Autonomie, Souveränität und territoriale Integrität zu achten sind. Gegenwärtig stellt sich uns die Frage, ob dies wirklich möglich sein wird. Heute, wo wir in Kürze den 20. Jahrestag des Berliner Mauerfalls feierlich begehen werden, möchte ich Sie zudem fragen, meine Damen und Herren, wann werden wir den Tag feiern können, an dem Abchasien und Südossetien mit Georgien vereint sind?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μιλώντας εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, έχω την ευκαιρία να εκφράσω την επιδοκιμασία μου στην εισηγήτρια. Η έκθεση επιτελεί μια άκρως σημαντική λειτουργία, μόνο και μόνο για το γεγονός ότι καταρρίπτει τον ευρέως διαδεδομένο μύθο –έναν μύθο που διέδωσε η Ρωσική Ομοσπονδία– ότι η Γεωργία ξεκίνησε τον πόλεμο. Την ίδια στιγμή, αυτή η έκθεση κρατά ισορροπημένη στάση και επικρίνει αμφότερα τα αντιμαχόμενα μέρη, λέγοντας μάλιστα ότι δεν θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη σύρραξη. Η έκθεση είναι οπωσδήποτε σημαντική, διότι αναφέρει ξεκάθαρα το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία –από την αρχή κιόλας της σύρραξης– οργάνωσε εκπαίδευση στο έδαφος της Νότιας Οσετίας και παρείχε στους Νότιους Οσετούς στρατιωτική τεχνολογία, καθώς και άλλον στρατιωτικό εξοπλισμό. Μια άλλη ουσιαστική επισήμανση σε αυτή την έκθεση είναι αναμφίβολα το ζήτημα της πολιτικής για τη χορήγηση διαβατηρίων, που η Ρωσική Ομοσπονδία εφαρμόζει επί πολλά έτη, τόσο στην Αμπχαζία όσο και στη Νότια Οσετία, αντιβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο στο διεθνές δίκαιο, για να μην αναφερθούμε στην υπονόμευση των σχέσεων καλής γειτονίας. Μολονότι η έκθεση λέει με μεγάλη σαφήνεια ότι αυτή η πολιτική χορήγησης διαβατηρίων δεν κατέστησε τα άτομα που ζουν στη Νότια Οσετία ή στην Αμπχαζία πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, παραμένουν γεωργιανοί πολίτες μόνο από νομική άποψη και για τον λόγο αυτόν, ο ισχυρισμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας ότι προστάτευε ή έστελνε άτομα να προστατεύσουν τους πολίτες της στη Νότια Οσετία αναμφίβολα στερείται λογικής βάσης. Ένα άλλο σημαντικό τμήμα της έκθεσης είναι βεβαίως το γεγονός ότι μιλά για την εθνική εκκαθάριση στα γεωργιανά χωριά στο έδαφος της Νότιας Οσετίας . Αυτή είναι μια πολύ σημαντική επισήμανση. Δυστυχώς, όμως, η έκθεση δεν ασχολείται με την εθνική εκκαθάριση που διεξάγει η Ρωσική Ομοσπονδία στην Αμπχαζία από το 1991 που, λόγω της ανεξαρτησίας της Γεωργίας, σχεδόν 250 000 Γεωργιανοί εκδιώχθηκαν από την Αμπχαζία, από την ίδια τους τη χώρα. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι το πλέον σημαντικό σε όλα αυτά είναι βεβαίως η αναφορά της έκθεσης στο γεγονός ότι η ανεξαρτησία, η αυτονομία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας πρέπει να γίνουν σεβαστά. Σε ό,τι μας αφορά, το ερώτημα σήμερα είναι αν αυτό μπορεί να γίνει πραγματικά, εφόσον δε εμείς λίαν προσεχώς θα εορτάσουμε τα 20 χρόνια από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, τότε θα ήθελα να ρωτήσω, κυρίες και κύριοι, πότε θα μπορέσουμε να εορτάσουμε την ημέρα που η Αμπχαζία και η Νότια Οσετία θα ενωθούν με τη Γεωργία;"@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, speaking on behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, I have the opportunity to convey my approval to the rapporteur. The report has an extremely important role even if it only refutes the widespread myth – a myth spread by the Russian Federation – that Georgia started the war. At the same time, this report is balanced, and criticises both sides in the conflict, even saying that they could not prevent the conflict. The report is certainly significant because it very clearly states the fact that the Russian Federation – right from the start of the conflict – organised training on South Ossetian territory, and provided the South Ossetians with military technology and also other military equipment. Another essential moment in this report is definitely the question of ‘passportisation’, which the Russian Federation has been implementing for many years, both in Abkhazia and in South Ossetia, and thus creating a conflict with international law, not to speak of the undermining of good neighbourly relations. Though the report says very clearly that this passportisation has not made the people living in South Ossetia or Abkhazia into citizens of the Russian Federation, only are they still Georgian citizens and also because of this, the Russian Federation’s claim that they were protecting or sending people to protect their citizens in South Ossetia definitely does not hold water. Another important part of the report is certainly the fact that it speaks of the ethnic cleansing on South Ossetian territory in the Georgian villages. This is a very important moment. Unfortunately, however, the report does not deal with the ethnic cleansing which the Russian Federation carried out in Abkhazia from 1991 when, because of Georgia’s independence, almost a quarter of a million Georgians were forced to leave Abkhazia, their own country. Also, finally, Madam President, I would like to say that the most important thing of all is, of course, the reference in the report to the fact that Georgia’s independence, autonomy, sovereignty and territorial integrity must be respected. For us, the question today is can this really be done, and if we now, before long, are celebrating 20 years since the fall of the Berlin Wall, then I would like to ask, ladies and gentlemen, when will we be able to celebrate the day when Abkhazia and South Ossetia are united with Georgia?"@en4
"Señora Presidenta, Señorías, al intervenir en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa tengo la oportunidad de transmitir mi aprobación al ponente. El informe desempeña un papel muy importante aunque solo refute el mito muy extendido ―un mito difundido por la Federación de Rusia― de que Georgia empezó la guerra. Al mismo tiempo, este informe es equilibrado y critica a ambos bandos del conflicto, aunque dice que no podían evitar el conflicto. El informe es, sin duda, muy relevante porque establece con mucha claridad que la Federación de Rusia ―desde el inicio del conflicto― organizó formaciones en el territorio de Osetia del Sur y ofreció a los osetios del sur tecnología militar y también otro equipamiento militar. Otro pasaje fundamental de este informe es, sin duda, la cuestión de la «pasaportización», que la Federación de Rusia ha estado aplicando durante muchos años tanto en Abjasia como en Osetia del Sur, y que así crea un conflicto con el derecho internacional, por no hablar del deterioro de las buenas relaciones entre vecinos. Aunque el informe dice muy claramente que esta «pasaportización» no ha convertido a las personas que viven en Osetia del Sur o Abjasia en ciudadanos de la Federación de Rusia, solo siguen siendo ciudadanos georgianos y es por ello también que la alegación de la Federación de Rusia de que defendía o estaba enviando personal para defender a sus ciudadanos en Osetia del Sur no se sostiene. Otro punto importante del informe es, desde luego, aquel en el que se habla de la depuración étnica en el territorio de Osetia del Sur en los pueblos georgianos. Este es un momento muy importante. Sin embargo, por desgracia, el informe no aborda la depuración étnica que la Federación de Rusia llevó a cabo en Abjasia a partir de 1991, cuando, debido a la independencia de Georgia, casi un cuarto de millón de georgianos se vieron obligados a abandonar Abjasia, su propio país. Por último, señora Presidenta, también me gustaría decir que lo más importante es, por supuesto, la referencia en el informe a que la independencia, la autonomía, la soberanía y la integridad territorial de Georgia deben ser respetadas. Para nosotros, la cuestión hoy es si se puede hacer esto realmente y ahora, cuando en breve vamos a celebrar los 20 años de la caída del muro de Berlín, me gustaría preguntar, Señorías, ¿cuándo vamos a poder celebrar el día en que Abjasia y Osetia del Sur se unan a Georgia?"@es21
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, käyttäessäni puheenvuoron Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän nimissä minulla on tilaisuus antaa tunnustusta raportin laatijalle. Raportilla on äärimmäisen tärkeä rooli, vaikka se vain kumoaa laajalle levinneen uskomuksen – Venäjän federaation levittämän uskomuksen – että Georgia aloitti sodan. Samanaikaisesti raportti on tasapuolinen ja siinä arvostellaan konfliktin molempia osapuolia, vaikka todetaankin, että ne eivät voineet estää konfliktia. Raportti on todellakin merkittävä, sillä siinä todetaan erittäin selvästi, että Venäjän federaatio järjesti heti konfliktin alusta lähtien harjoituksia Etelä-Ossetian alueella ja toimitti eteläossetialaisille sotilasteknologiaa ja muutakin sotilaskalustoa. Toinen keskeinen seikka raportissa on ehdottomasti kysymys, joka liittyy passien jakamiseen vieraan valtion kansalaisille. Venäjän federaatio on vuosien ajan jakanut passeja sekä Abhasiassa että Etelä-Ossetiassa ja siten toiminut vastoin kansainvälistä oikeutta, puhumattakaan hyvien naapuruussuhteiden heikentämisestä. Vaikka raportissa todetaan varsin selvästi, että passien jakaminen ei ole tehnyt Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa elävistä ihmisistä Venäjän federaation kansalaisia, he ovat silti vain oikeudellisesti Georgian kansalaisia, ja myös tästä syystä Venäjän federaation väite, että se suojeli tai lähetti ihmisiä suojelemaan omia kansalaisiaan Etelä-Ossetiassa, ei todellakaan pidä paikkaansa. Toinen merkittävä seikka raportissa on ehdottomasti se, että siinä käsitellään Etelä-Ossetian alueella sijaitsevien georgialaiskylien etnisiä puhdistuksia. Se on hyvin tärkeä näkökohta. Valitettavasti raportissa ei kuitenkaan käsitellä Venäjän federaation Abhasiassa vuodesta 1991 harjoittamaa etnistä puhdistusta. Tuolloin lähes neljännesmiljoona georgialaista pakotettiin Georgian itsenäistymisen takia lähtemään kotimaastaan Abhasiasta. Arvoisa puhemies, lopuksi haluan vielä todeta, että kaikkein tärkein raportissa mainittu seikka on tietenkin se, että Georgian itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta on kunnioitettava. Meille on tärkeintä tänään kysyä, onko tämä todella mahdollista. Vaikka vietämmekin ennen pitkää Berliinin muurin murtumisen 20-vuotisjuhlallisuuksia, haluaisin kysyä, hyvät kollegat, milloin voimme juhlia sitä päivää, jolloin Abhasia ja Etelä-Ossetia liitetään Georgiaan?"@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, au nom du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, permettez-moi de signifier mon soutien au rapporteur. Le rapport revêt un rôle extrêmement important quand bien même il ne ferait que réfuter le mythe largement répandu – par la Fédération de Russie – selon lequel la Géorgie serait à l’origine des hostilités. Parallèlement, ce rapport est équilibré et critique les deux parties du conflit, allant jusqu’à affirmer que ce dernier ne pouvait être évité. Il pèse également tout son poids parce qu’il établit très clairement le fait que la Fédération de Russie – dès le début du conflit – a organisé des entraînements sur le territoire d’Ossétie du Sud et à fourni aux Ossétiens du Sud la technologie militaire nécessaire ainsi que d’autres équipements militaires. La question de la «passportisation» est certes un autre aspect essentiel du rapport. Il s’agit d’une pratique que la Fédération de Russie met en œuvre depuis de nombreuses années, à la fois en Abkhazie et en Ossétie du Sud, qui viole le droit international et sape les relations de bon voisinage. Même si le rapport met clairement en évidence que cette «passportisation» ne fait pas des personnes résidant en Ossétie du Sud ou en Abkhazie des citoyens de la Fédération de Russie, ils ne restent citoyens géorgiens que en outre, pour cette raison même, la prétention de la Fédération de Russie à vouloir protéger ses citoyens d’Ossétie du Sud et à envoyer des troupes pour les protéger ne tient pas la route. Autre élément important du rapport: le fait qu’il évoque le nettoyage ethnique dans les villages géorgiens d’Ossétie du Sud. Il s’agit d’un élément essentiel. Malheureusement, le rapport ne traite pas du nettoyage ethnique qu’effectue la Fédération de Russie en Abkhazie depuis 1991 lorsque, en raison de l’indépendance de la Géorgie, près d’un quart de millions de Géorgiens ont été contraints de quitter l’Abkhazie, leur patrie. Enfin, Madame la Présidente, je voudrais préciser que le plus important réside, bien sûr, dans la référence que fait le rapport au fait que l’indépendance, l’autonomie, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie doivent être respectées. Pour nous, la question se pose de savoir si cela est réalisable. Puisque nous allons célébrer sous peu les vingt ans de la chute du mur de Berlin, je voudrais vous demander, Mesdames et Messieurs, quand nous serons en mesure de célébrer le jour qui symbolisera l’union de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud à la Géorgie."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoportja nevében beszélek, és alkalmam nyílik arra, hogy elismerésemről biztosítsam az előadót. A jelentésnek rendkívül fontos szerepe van, még ha mindössze azt a széles körben elterjedt hamis állítást cáfolja is meg – egy olyan hamis állítást, melyet az Orosz Föderáció terjeszt –, hogy Grúzia kezdte a háborút. Ugyanakkor a jelentés kiegyensúlyozott és a konfliktusban részt vevő mindkét felet bírálja, sőt még azt is állítja, hogy már nem tudták elkerülni a konfliktust. A jelentés feltétlenül jelentős azért, mert világosan leszögezi azt a tényt, hogy az Orosz Föderáció – a konfliktus elejétől kezdve – kiképzéseket szervezett Dél-Oszétia területén, valamint katonai technológiával és egyéb katonai felszerelésekkel látta el a dél-oszétokat. Ami szintén alapvetően fontos ebben jelentésben, az egyértelműen az „útlevelesítés” kérdése, amit az Orosz Föderáció sok éve folytat, mind Abháziában, mind Dél-Oszétiában is, ellentétbe kerülve ezáltal a nemzetközi joggal, nem beszélve a jószomszédi kapcsolatok aláásásáról. Habár a jelentés nagyon világosan kimondja, hogy ezzel az útlevelesítéssel a Dél-Oszétiában vagy Abháziában élő emberek nem váltak az Orosz Föderáció állampolgárává, és csak továbbra is grúz állampolgárok, többek között emiatt az az állítás, hogy az Orosz Föderáció megvédte, illetve embereket küldött a Dél-Oszétiában elő polgárainak védelmére egyértelműen nem állja meg a helyét. A jelentés egy másik fontos része egyértelműen az a tény, hogy beszél a Dél-Oszétia területén lévő grúz falvakban folytatott etnikai tisztogatásról. Ez egy nagyon fontos pont. Ugyanakkor a jelentés sajnos nem foglalkozik azzal az etnikai tisztogatással, melyet az Orosz Föderáció 1991 óta Abháziában folytatott, amikor Grúzia függetlensége következtében közel negyedmillió grúzt kényszerítettek saját hazájuk, Abházia elhagyására. Elnök asszony, végül azt szeretném elmondani, hogy a jelentésben a legfontosabb természetesen az az utalás, amelynek értelmében Grúzia függetlenségét, autonómiáját, szuverenitását és területi integritását tiszteletben kell tartani. Számunkra ma az a kérdés, hogy ezt valóban meg lehet-e valósítani, és ha mi most, hamarosan a berlini fal leomlásának 20. évfordulóját ünnepeljük, akkor azt szeretném megkérdezni, hölgyeim és uraim, mikor tudjuk majd megünnepelni azt a napot, amikor Abházia és Dél-Oszétia egyesül Grúziával?"@hu11
"Signora Presidente, onorevoli deputati, parlando a nome del gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa, mi si presenta l’opportunità di esprimere al relatore tutto il mio apprezzamento. La relazione ricopre un ruolo estremamente importante, anche se si limita a smentire il mito ormai diffuso – per opera della Federazione russa – secondo cui sarebbe stata la Georgia a iniziare la guerra. Allo stesso tempo, si tratta di una relazione equilibrata, che critica entrambe le parti affermando altresì che non potevano prevenire il conflitto. E’ una relazione di indubbia importanza, perché dichiara espressamente che la Federazione russa – fin dall’inizio del conflitto – ha organizzato operazioni di addestramento nel territorio dell’Ossezia del Sud fornendo tecnologia ed equipaggiamento militari. Un altro passaggio essenziale in questa relazione è indubbiamente la questione della “passaportizzazione” attuata dalla Federazione russa per molti anni, sia in Abcasia che nell’Ossezia del Sud, entrando così in conflitto con il diritto internazionale, per non parlare del rischio di compromettere i rapporti di buon vicinato. La relazione stabilisce con estrema chiarezza che tale passaportizzazione non ha reso gli abitanti dell’Ossezia del Sud e dell’Abcasia cittadini della Federazione russa, che de iure restano cittadini georgiani: dunque, le argomentazioni della Federazione russa, che sostiene di avere protetto i propri cittadini nell’Ossezia del Sud o di avere inviato persone per proteggerli, non regge. Un’altra parte importante della relazione riguarda sicuramente il riferimento alla pulizia etnica nei villaggi georgiani dell’Ossezia del Sud, un passaggio fondamentale. Sfortunatamente, la relazione non affronta però il tema della pulizia etnica praticata dalla Federazione russa nell’Abcasia dal 1991 quando, a causa dell’indipendenza della Georgia, quasi 250 000 georgiani furono costretti ad abbandonare il loro stesso paese, l’Abcasia. Infine, signora Presidente, vorrei anche dire che l’aspetto più saliente della relazione, chiaramente, è l’invito a rispettare l’indipendenza, l’autonomia, la sovranità e l’integrità territoriale della Georgia. Per noi oggi l’interrogativo che ci poniamo è se possiamo veramente farlo, e se noi oggi ci apprestiamo a festeggiare vent’anni dalla caduta del muro di Berlino, allora vorrei chiedervi, onorevoli colleghi, quando potremo festeggiare il giorno il cui l’Abcasia e l’Ossezia del Sud saranno riunite alla Georgia?"@it12
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, kalbėdama Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos vardu turiu galimybę perduoti savo padėką ataskaitos rengėjai. Ataskaita yra labai svarbi, net jei joje tik paneigiamas plačiai paplitęs mitas, kurį paskleidė Rusijos Federacija, kad karą pradėjo Gruzija. Kartu šioje ataskaitoje išlaikyta pusiausvyra ir kritikuojamos abi konflikto šalys, nors ir teigiama, kad jos negalėjo išvengti konflikto. Šis dokumentas yra neabejotinai svarbus, nes jame labai aiškiai teigiama, kad nuo pat konflikto pradžios Rusijos Federacija vykdė karinius mokymus Pietų Osetijos teritorijoje ir teikė Pietų Osetijai karines technologijas, taip pat tiekė jai karinę įrangą. Kitas labai svarbus ataskaitoje nagrinėjamas klausimas – tai, be abejonės, klausimas dėl vadinamosios „pasportizacijos“, kurią Rusijos Federacija vykdė daugelį metų ir Abchazijoje, ir Pietų Osetijoje, taip pažeisdama tarptautinę teisę, nekalbant jau apie tai, kad tokie jos veiksmai pakenkė draugiškiems kaimyniniams santykiams. Ataskaitoje aiškiai teigiama, kad tokia „pasportizacija“ padarė Pietų Osetijoje ir Abchazijoje gyvenančius žmones Rusijos Federacijos piliečiais tik o jie tebėra Gruzijos piliečiai, todėl Rusijos argumentas, kad ji stengėsi apsaugoti Pietų Osetijos piliečius ar siuntė savo kareivius siekdama juos apsaugoti, neabejotinai yra nepagrįstas. Kitas svarbus dalykas pranešime yra tas, kad jame kalbama apie etninį valymą Pietų Osetijos teritorijoje esančiuose gruzinų kaimuose. Tai labai svarbus momentas. Tačiau pranešime, deja, nieko nerašoma apie Rusijos Federacijos 1991 m. vykdytą etninį valymą, kai Gruzijai paskelbus nepriklausomybę beveik ketvirtis milijono gruzinų buvo priversti palikti savo namus Abchazijoje. Baigdama, ponia pirmininke, taip pat norėčiau pasakyti, kad svarbiausia, žinoma, yra tai, kad pranešime kalbama apie būtinybę gerbti Gruzijos nepriklausomybę, autonomiją, suverenumą ir teritorinį vientisumą. Todėl šiandien kyla klausimas, ar tą iš tikrųjų galima užtikrinti, ir jeigu šiandien mes minime jau dvidešimtąsias Berlyno sienos griūties metines, norėčiau paklausti, ponios ir ponai, kada galėsime švęsti Abchazijos bei Pietų Osetijos susijungimo su Gruzija dieną?"@lt14
"( ) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Runājot Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas vārdā, man ir izdevība paust savu piekrišanu referentam. Ziņojumam ir ārkārtīgi svarīga nozīme pat tad, ja tas vienīgi noraida izplatīto mītu – mītu, ko izplata Krievijas Federācija –, ka Gruzija iesāka karu. Tomēr šis ziņojums ir līdzsvarots un tajā kritizētas abas konfliktējošās puses, pat norādot, ka tās nevarēja novērst konfliktu. Ziņojums ir noteikti nozīmīgs, jo tajā ļoti skaidri konstatēts tas, ka Krievijas Federācija – tieši no konflikta sākuma – organizēja mācības Dienvidosetijas teritorijā un apgādāja dienvidosetīnus ar militāru tehnoloģiju, kā arī ar citu militāru aprīkojumu. Vēl viens būtisks moments šajā ziņojumā noteikti ir jautājums par „pasu izdošanu”, ko Krievijas Federācija ir īstenojusi daudzus gadus gan Abhāzijā, gan Dienvidosetijā, tādējādi radot konfliktu ar starptautiskām tiesībām, nemaz nerunājot par labu kaimiņattiecību graušanu. Lai gan ziņojumā skaidri pateikts, ka šī pasu izdošana nav padarījusi cilvēkus, kas dzīvo Dienvidosetijā vai Abhāzijā, par Krievijas Federācijas pilsoņiem, viņi tikai joprojām ir Gruzijas pilsoņi, un arī šā iemesla dēļ Krievijas Federācijas apgalvojums, ka viņi aizsargāja vai sūtīja cilvēkus aizsargāt savus pilsoņus Dienvidosetijā, neiztur kritiku. Vēl cita svarīga daļa ziņojumā ir noteikti tā, kura runā par etnisko tīrīšanu Dienvidosetijas teritorijā gruzīnu ciematos. Tas ir ļoti svarīgs moments. Tomēr ziņojumā diemžēl nav iztirzāta etniskā tīrīšana, kuru Krievijas Federācija veica Abhāzijā, sākot ar 1991. gadu, kad Gruzijas neatkarības dēļ gandrīz ceturtdaļa miljona gruzīnu bija spiesti pamest Abhāziju, savu pašu zemi. Noslēgumā, priekšsēdētājas kundze, es vēlos arī teikt, ka pati vissvarīgākā lieta, protams, ir ziņojuma atsaukšanās uz to, ka ir jāievēro Gruzijas neatkarība, autonomija, suverenitāte un teritoriālā integritāte. Jautājums šodien mums ir šāds – vai tas patiešām ir izdarāms, un, ja mēs tagad drīzumā svinēsim 20 gadus kopš Berlīnes mūra krišanas, tad es gribētu jautāt, dāmas un kungi, kad mēs varēsim svinēt dienu, kurā Abhāzija un Dienvidosetija būs vienotas ar Gruziju?"@lv13
"Proua eesistuja, head kolleegid! Rääkides ALDE fraktsiooni nimel, on mul kõigepealt võimalus avaldada tunnustust raporti koostajatele. Raport omab ülimalt suurt rolli kasvõi selles mõttes, et lükkab ümber üle aasta levinud müüdi - Vene Föderatsiooni poolt levitatud müüdi -, nagu oleks Gruusia sõda alustanud. Samas on see raport tasakaalukas ja kritiseerib mõlemaid konfliktipooli, kasvõi selle eest, et nad ei suutnud konflikti ära hoida. Raporti tähtsus on kindlasti ka selles, et väga selgelt tuuakse välja see, et Vene Föderatsioon - vahetult enne konflikti algust - korraldas väljaõpet Lõuna-Osseetia territooriumil, varustas Lõuna-Osseetiat sõjalise tehnikaga ning muu sõjalise varustusega. Veel üks oluline moment selles raportis on kindlasti pasportiseerimise küsimus, mida Vene Föderatsioon on läbi viinud palju aastaid nii Abhaasias kui Lõuna-Osseetias, ning tekitades sellega vastuolu rahvusvahelise õigusega, rääkimata heanaaberlike suhete õõnestamisest. Kuid raport ütleb ka väga selgelt, et see pasportiseerimine ei muutnud Lõuna-Osseetias ega Abhaasias elavaid inimesi Vene Föderatsiooni kodanikeks, vaid on nad endiselt Gruusia kodanikud ning seetõttu Vene Föderatsiooni väide, et nad kaitsesid või läksid kaitsma oma kodanikke Lõuna-Osseetiasse, kindlasti vett ei pea. Veel üks oluline moment raportis on kindlasti see, et räägitakse väga selgelt etnilisest puhastusest Lõuna-Osseetia territooriumil asunud gruusia külades. See on väga oluline moment. Küll ei käsitle raport kahjuks etnilist puhastust, mida Vene Föderatsioon on Abhaasias läbi viinud juba alates 1991. aastast, mil Gruusia iseseisvus ja mille tõttu ligi veerand miljonit grusiini on olnud sunnitud Abhaasiast, oma kodukohast, lahkuma. Ning lõpetuseks, proua president, tahan öelda seda, et kõige olulisem ja tähtsam mõistagi on raportis viide sellele, et Gruusia iseseisvust, sõltumatust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tuleb austada. Meie jaoks on täna küsimus selles, kuidas seda reaalselt teha, ja kui me nüüd õige pea tähistame 20. aastapäeva Berliini müüri langemisest, siis ma tahaks küsida, kolleegid, millal me saame tähistada seda päeva, mil Abhaasia ja Lõuna-Osseetia saavad taas Gruusiaga ühineda."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik heb de gelegenheid om namens de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa mijn goedkeuring te geven aan de rapporteur. Het rapport speelt een uiterst belangrijke rol, zelfs al weerlegt het slechts het wijdverspreide verzinsel – een verzinsel dat door Rusland is verspreid – dat Georgië de oorlog is begonnen. Tegelijkertijd is dit rapport evenwichtig en wordt hierin kritiek geleverd op beide partijen in het conflict, hoewel erin wordt gezegd dat ze het conflict niet konden vermijden. Dit rapport is zeker van wezenlijk belang, omdat er heel duidelijk in wordt vermeld dat Rusland – direct vanaf het begin van het conflict – trainingen organiseerde op Zuid-Ossetisch grondgebied en de Zuid-Ossetiërs militaire technologie en andere militaire uitrustingen ter beschikking stelde. Een ander essentieel punt van het rapport is zonder meer de kwestie van het massaal verstrekken van Russische paspoorten in Abchazië en Zuid-Ossetië. Rusland voert dit beleid al jaren en handelt zodoende in strijd met internationaal recht, om niet te zeggen dat het de goede betrekkingen met zijn buurlanden in gevaar brengt. In het rapport wordt echter heel duidelijk gezegd dat de inwoners van Zuid-Ossetië en Abchazië door het verstrekken van deze paspoorten geen Russisch staatsburger zijn geworden. Ze zijn volgens het recht nog steeds Georgische staatsburgers, en om die reden houdt de bewering van de Russen dat zij mensen hebben gestuurd om hun burgers in Zuid-Ossetië te beschermen, absoluut niet stand. Een ander belangrijk punt van het rapport is natuurlijk het feit dat het de etnische zuivering op Zuid-Ossetisch grondgebied in de Georgische dorpen aan de orde stelt. Dit is een heel belangrijk punt. Helaas wordt in het rapport echter niet gesproken over de etnische zuivering die Rusland vanaf 1991 heeft doorgevoerd in Abchazië, toen vanwege de onafhankelijkheid van Georgië bijna een kwart miljoen Georgiërs gedwongen werden Abchazië, hun eigen land, te verlaten. Tot slot, mevrouw de Voorzitter, wil ik ook zeggen dat het belangrijkste van alles natuurlijk is dat er in het rapport op wordt gewezen dat de onafhankelijkheid, autonomie, soevereiniteit en territoriale integriteit van Georgië moeten worden geëerbiedigd. De vraag die wij ons vandaag moeten stellen is: kan dit worden gerealiseerd? En als we binnenkort vieren dat twintig jaar geleden de Berlijnse muur viel, wil ik u vragen, dames en heren, wanneer we de dag zullen kunnen vieren waarop Abchazië en Zuid-Ossetië worden verenigd met Georgië?"@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Przemawiając w imieniu grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy mam okazję wyrazić swoje uznanie dla pani sprawozdawczyni. Sprawozdanie odgrywa niezwykle istotną rolę, nawet jeśli obala jedynie pewien rozpowszechniony przez Federacją Rosyjską mit – mit, że to Gruzja rozpoczęła wojnę. Sprawozdanie jest wyważone, a zarazem zawiera krytykę obu stron uczestniczących w konflikcie, mimo stwierdzenia, że nie mogły one zapobiec konfliktowi. Sprawozdanie z pewnością ma duże znaczenie, ponieważ wyraźnie zwraca uwagę, że Federacja Rosyjska od samego początku konfliktu organizowała szkolenia na terytorium Południowej Osetii i dostarczała jej mieszkańcom technologię wojskową i sprzęt wojskowy. Innym istotnym elementem sprawozdania jest zdecydowanie kwestia „paszportyzacji”, którą Federacja Rosyjska wdrażała przez wiele lat zarówno w Abchazji, jak i w Południowej Osetii. Takie działanie pozostawało w sprzeczności z prawem międzynarodowym i przyczyniało się do pogorszenia dobrych stosunków sąsiedzkich. Chociaż ze sprawozdania wyraźnie wynika, że w wyniku paszportyzacji mieszkańcy Południowej Osetii i Abchazji nie otrzymywali obywatelstwa rosyjskiego, to jedynie są oni nadal obywatelami Gruzji. Również z tego powodu twierdzenie Federacji Rosyjskiej, że chroniła lub wysyłała ludzi do ochrony swoich obywateli w Południowej Osetii nie ma sensu. Inna ważna część sprawozdania dotyczy czystek etnicznych w wioskach gruzińskich na terytorium Południowej Osetii. To bardzo ważny moment. Niestety w sprawozdaniu nie odniesiono się do czystek etnicznych, które Federacja Rosyjska przeprowadzała w Abchazji od roku 1991. Z powodu niepodległości Gruzji prawie 250 tysięcy Gruzinów zmuszono do opuszczenia własnego kraju – Abchazji. Pani przewodnicząca! Na zakończenie chciałabym podkreślić, że oczywiście najważniejszym stwierdzeniem w sprawozdaniu jest to, że niezależność, autonomia, suwerenność i integralność terytorialna Gruzji muszą być respektowane. Musimy dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy jest to możliwe. Chciałabym zapytać państwa, panie i panowie - w obliczu zbliżającej się dwudziestej rocznicy obalenia muru berlińskiego – kiedy będziemy mogli świętować zjednoczenie Abchazji i Południowej Osetii z Gruzją?"@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, falando em nome do Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, quero aproveitar esta oportunidade para manifestar a minha aprovação à relatora. Mesmo limitando-se a refutar o mito generalizado – propalado pela Federação Russa – de que foi a Geórgia a começar a guerra, o relatório tem um papel extremamente importante. Trata-se, ao mesmo tempo, de um relatório equilibrado, que critica ambos os lados do conflito, mesmo quando diz que não o podiam impedir. É um relatório certamente importante, porquanto faz constatar claramente que a Federação Russa – desde o início do conflito – organizou treinos no território da Ossétia do Sul e forneceu a esta última tecnologia militar e outro equipamento militar. Outro elemento fundamental deste relatório é, decididamente, a questão da "passaportização" que a Federação Russa tem aplicado, desde há muitos anos, tanto na Abcásia como na Ossétia do Sul, criando com isso um conflito com o direito internacional, já para não falar dos prejuízos para as relações de boa vizinhança. Embora o relatório afirme muito claramente que esta "passaportização" não fez das pessoas que vivem na Ossétia do Sul e na Abcásia cidadãos da Federação Russa, estas são ainda cidadãos da Geórgia pelo que o argumento adiantado pela Federação Russa de que estava a proteger, ou a enviar forças para proteger, os seus cidadãos da Ossétia do Sul não tem qualquer fundamento. Outro elemento importante do relatório é, certamente, a sua referência à limpeza étnica ocorrida, no território da Ossétia do Sul, nas aldeias georgianas. Este é um elemento deveras importante. Infelizmente, porém, o relatório não aborda a limpeza étnica levada a cabo pela Federação Russa na Abcásia desde 1991, na qual, por causa da independência da Geórgia, quase 250 000 georgianos foram forçados a abandonar a Abcásia, ou seja, o seu próprio país. De igual modo, e para terminar, Senhora Presidente, gostaria de dizer que o mais importante de tudo isto é, obviamente, a referência feita no relatório ao facto de que a independência, a autonomia, a soberania e a integridade territorial da Geórgia têm de ser respeitadas. Para nós, a questão que hoje se coloca consiste em saber se isso é possível. Estando nós prestes a comemorar os 20 anos da queda do Muro de Berlim, sou levada a perguntar, Senhoras e Senhores Deputados, quando é que poderemos assinalar o dia da união da Abcásia e da Ossétia do Sul com a Geórgia?"@pt17
"Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, vorbind în numele Grupului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, am şansa de a-mi exprima aprobarea faţă de raportor. Raportul are un rol extrem de important,chiar dacă acesta dezminte mitul extins la scară largă – un mit răspândit de Federaţia Rusă – conform căruia Georgia a început războiul. În acelaşi timp, acest raport este echilibrat şi critică ambele părţi ale conflictului, afirmând chiar că acestea nu l-ar fi putut preveni. Raportul este cu siguranţă însemnat deoarece arată foarte clar faptul că Federaţia Rusă – încă de la începutul conflictului – a organizat antrenamente pe teritoriul Osetiei de Sud şi a furnizat locuitorilor din această zonă tehnologie militară, precum şi alte echipamente militare. Un alt moment esenţial în acest raport este în mod cert problema „paşaportizării”, pe care Federaţia Rusă o pune în aplicare de mulţi ani, atât în Abhazia, cât şi în Osetia de Sud, creând, în consecinţă, un conflict cu dreptul internaţional, ca să nu mai vorbim despre subminarea relaţiilor de bună vecinătate. Deşi în raport se afirmă foarte clar că această paşaportizare nu a transformat populaţia care trăieşte în Osetia de Sud sau în Abhazia în cetăţeni ai Federaţiei Ruse, aceştia mai sunt cetăţeni georgieni numai şi, de asemenea, din această cauză, afirmaţia Federaţiei Ruse conform căreia protejează sau trimit oameni ca să îşi protejeze cetăţenii din Osetia de Sud nu stă în picioare. O altă parte importantă a raportului este cu siguranţă faptul că vorbeşte despre purificarea etnică de pe teritoriul Osetiei de Sud în satele georgiene. Acesta este un moment foarte important. Din păcate, cu toate acestea, raportul nu se referă la purificarea etnică pe care Federaţia Rusă a desfăşurat-o în Abhazia începând cu 1991 când, datorită independenţei Georgiei, aproape un sfert de milion de georgieni au fost forţaţi să părăsească Abhazia, propria lor ţară. Aş mai dori, doamnă preşedintă, ca, în final, să spun că lucrul cel mai important este, bineînţeles, referirea din raport la faptul că independenţa, autonomia, suveranitatea şi integritatea teritorială a Georgiei trebuie respectate. Pentru noi, întrebarea care se pune azi este dacă într-adevăr se poate face acest lucru, şi pentru că în curând vom sărbători 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului, atunci aş dori să vă întreb, doamnelor şi domnilor, când vom putea sărbători ziua în care Abhazia şi Osetia de Sud se vor uni cu Georgia?"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu mám príležitosť vyjadriť svoj súhlas s pani spravodajkyňou. Správa zohráva nesmierne dôležitú úlohu, hoci len vyvracia rozšírený mýtus – mýtus, ktorý šíri Ruská federácia –, že vojnu začalo Gruzínsko. Táto správa je zároveň vyvážená a kritizuje obidve strany zúčastnené na konflikte, dokonca hovorí, že konfliktu nemohli zabrániť. Správa má určite veľký význam, pretože jednoznačne uvádza, že Ruská federácia už od začiatku konfliktu organizovala výcvik na území Južného Osetska a poskytla jeho obyvateľom vojenské technológie a iné vojenské zariadenia. Ďalším dôležitým hľadiskom tejto správy je nepochybne otázka „vydávania pasov“, ktorú Ruská federácia uplatňovala dlhé roky v Abcházsku aj v Južnom Osetsku, čím vznikal konflikt s medzinárodným právom, nehovoriac o podkopávaní dobrých susedských vzťahov. Napriek tomu, že zo správy jednoznačne vyplýva, že takéto vydávanie ruských pasov nespravilo z ľudí žijúcich v Južnom Osetsku alebo Abcházsku občanov Ruskej federácie, občanmi Gruzínska sú už len a aj z tohto dôvodu nemá tvrdenie Ruskej federácie, že chránila svojich občanov alebo s týmto cieľom vysielala ľudí do Južného Osetska, hlavu ani pätu. Ďalšou dôležitou súčasťou tejto správy je nepochybne to, že hovorí o etnickej čistke v gruzínskych dedinách na území Južného Osetska. Je to veľmi dôležité hľadisko. Nanešťastie sa však správa nezaoberá etnickými čistkami, ktoré Ruská federácia vykonávala v Abcházsku od roku 1991, keď bolo z dôvodu nezávislosti Gruzínska takmer štvrť milióna Gruzíncov donútených opustiť Abcházsko, svoju vlastnú krajinu. Pani predsedajúca, nakoniec by som tiež chcela dodať, že najdôležitejší zo všetkého je, samozrejme, odkaz v správe na skutočnosť, že je nutné rešpektovať nezávislosť, autonómiu, zvrchovanosť a územnú celistvosť Gruzínska. Otázkou pre nás zostáva, či to skutočne možno docieliť, a ak onedlho budeme oslavovať 20 rokov od pádu berlínskeho múru, potom by som sa chcela spýtať, dámy a páni, kedy budeme môcť oslavovať deň, keď sa Abcházsko a Južné Osetsko zjednotia s Gruzínskom?"@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, ko govorim v imenu Skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, izkoriščam priložnost, da izrazim odobravanje poročevalcu. Poročilo ima izredno pomembno vlogo, pa čeprav samo izpodbija splošni mit, ki ga je razširila Ruska federacija, da je vojno začela Gruzija. Hkrati je to poročilo uravnoteženo in kritizira obe strani v spopadu in pravi celo, da nista mogli preprečiti spopada. Poročilo je vsekakor pomembno, ker zelo jasno navaja dejstvo, da je Ruska federacija že od samega začetka spopada organizirala usposabljanje na južnoosetijskem ozemlju in priskrbela Južnoosetijcem vojaško tehnologijo pa tudi drugo vojaško opremo. Naslednji pomemben dejavnik v tem poročilu je nedvomno vprašanje „uvedbe potnih listov“, ki ga je Ruska federacija dolga leta izvajala v Abhaziji in Južni Osetiji in s tem ustvarjala navzkrižje z mednarodno zakonodajo, da ne omenjamo, da je spodkopavala dobre sosedske odnose. Čeprav poročilo zelo jasno pravi, da ta uvedba potnih listov ni spremenila ljudi, ki živijo v Južni Osetiji ali Abhaziji, v državljane Ruske federacije, so zgolj še vedno gruzijski državljani in tudi zato trditev Ruske federacije, da so zaščitili svoje državljane v Južni Osetiji in poslali tja ljudi, da jih zaščitijo, prav gotovo ne vzdrži. Naslednji pomemben del poročila je vsekakor dejstvo, da govori o etničnem čiščenju v gruzijskih vaseh na ozemlju Južne Osetije. To je zelo pomemben dejavnik. Na žalost pa poročilo ne obravnava etničnega čiščenja, ki ga je Ruska federacija izvajala v Abhaziji od leta 1991, ko je bilo zaradi neodvisnosti Gruzije skoraj četrt milijona Gruzijcev prisiljenih zapustiti Abhazijo, svojo lastno državo. In za konec, gospa predsednica, bi rada povedala, da je seveda najpomembnejše od vsega sklicevanje v poročilu na dejstvo, da je treba spoštovati gruzijsko neodvisnost, avtonomijo, suverenost in ozemeljsko celovitost. Naše vprašanje danes je, ali je to res mogoče storiti in, glede na to, da bomo zdaj kmalu praznovali 20-letnico padca berlinskega zidu, bi zato rada vprašala, gospe in gospodje, kdaj bomo lahko praznovali dan, ko se bosta Abhazija in Južna Osetija združili z Gruzijo?"@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill som företrädare för gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa framföra mitt gillande till rapportören. Rapporten är oerhört viktig, om så bara för att den vederlägger den utbredda myten – som sprids av Ryssland – att det var Georgien som startade kriget. Rapporten är samtidigt balanserad och kritiserar båda sidor i konflikten, och det sägs till och med att de inte kunde ha förhindrat den. Rapporten är verkligen viktig eftersom det sägs klart och tydligt att Ryssland – ända från konfliktens början – organiserade träning på sydossetiskt territorium och försåg sydosseterna med militär teknik och även annan militär utrustning. En annan väsentlig fråga som berörs i denna rapport är definitivt Rysslands strategi sedan flera år att dela ut pass till invånarna i både Abchazien och Sydossetien, vilket strider mot folkrätten och undergräver goda grannförbindelser. Även om det sägs klart och tydligt i rapporten att utdelningen av pass inte gör invånarna i Sydossetien och Abchazien till ryska medborgare är det bara i lagens ögon som de fortfarande är georgiska medborgare, och det är också därför Rysslands påstående att man skyddade, eller skickade ut folk för att skydda, sina medborgare i Sydossetien inte håller. En annan viktig sak med rapporten är förstås det faktum att den tar upp den etniska rensningen på sydossetiskt territorium i de georgiska byarna. Detta är en mycket viktig fråga. Tyvärr tar rapporten däremot inte upp den etniska rensning som Ryssland genomförde i Abchazien från 1991, då Georgiens självständighet ledde till att nästan en kvarts miljon georgier tvingades lämna sitt hemland Abchazien. Jag vill avsluta med att säga att det viktigaste av allt naturligtvis är att det i rapporten sägs att Georgiens självständighet, autonomi, suveränitet och territoriella integritet måste respekteras. Frågan vi står inför i dag är om detta kan bli verklighet, och när vi nu snart ska fira 20-årsjubileet av Berlinmurens fall frågar jag er, mina damer och herrar, när kommer vi att kunna fira Abchaziens och Sydossetiens förening med Georgien?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"de iure"19,16,13
"de jure"5,20,15,1,11,4,21,17,9
"de jure;"8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph