Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-22-Speech-4-041"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091022.5.4-041"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am remarcat un lucru extrem de important: sprijinul politic care există la nivelul Parlamentului în ceea ce priveşte consolidarea relaţiilor cu Republica Moldova, apropierea acestei ţări de Uniunea Europeană. Pe agenda acestor convorbiri se află formatul, obiectivele şi calendarul negocierilor, precum şi elementele viitorului acord. Deci, suntem în negocieri pentru această chestiune. O ultimă chestiune la care vreau să mă refer este cea privind problematica liberalizării regimului de vize. În concordanţă cu declaraţia comună din 7 mai 2009 care a marcat lansarea parteneriatului estic, Uniunea Europeană va lua măsuri graduale în direcţia liberalizării vizelor, cu obiectiv pe termen lung în relaţia cu fiecare ţară parteneră a acestui parteneriat. Condiţiile sunt: îndeplinirea cerinţelor legate de buna gestionare şi securitate, şi asigurarea securităţii mobilităţii. În stadiul actual, Comisia Europeană aşteaptă cu deosebit interes să se discute în Consiliu problematica lansării unui dialog structurat privind liberalizarea vizelor cu Republica Moldova. Până atunci, am adresat şi adresăm un îndemn energic autorităţilor din Republica Moldova să continue reformele în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii care, fără îndoială, vor facilita discuţiile cu privire la facilitarea regimului de vize. Am să răspund punctual la câteva din chestiunile care au fost menţionate în momentul de faţă. Una dintre cele mai importante a fost legată de coordonarea dintre Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional în ceea ce priveşte acordarea unei asistenţe macrofinanciare. Aşa cum am spus înainte, colaborăm îndeaproape cu FMI în ceea ce priveşte coordonarea modalităţilor de asistenţă. Este încă devreme să ne pronunţăm cum vor arăta aceste acorduri, dar considerăm că este posibil ca Uniunea Europeană să vrea să se asigure că programul de ajustare cuprinde şi o serie de reforme pe care le considerăm esenţiale pentru asigurarea unei bunei guvernări şi a unei creşteri sustenabile în viitor. Raportându-ne la experienţa programelor de asistenţă macrofinanciară destinate altor ţări, este posibil ca în cadrul negocierilor asupra modalităţilor precise ale acestei asistenţe să survină unele condiţii specifice legate, de exemplu, de buna guvernare, care a fost menţionată de câţiva vorbitori, şi de armonizarea în cadrul politicii europene de vecinătate. Vreau să subliniez încă o dată următorul fapt: prin regulile pe care trebuie să le urmăm nu putem să acordăm o asistenţă macroeconomică singuri. Deci, este nevoie de încheierea unui acord între autorităţile din Republica Moldova şi Fondul Monetar. Fără acest acord nu este posibilă acordarea asistenţei macrofinanciare despre care am vorbit mai precis. Pe de altă parte, vreau să vă asigur că ne coordonăm acţiunile cu Fondul Monetar Internaţional. O delegaţie a FMI se află în prezent la Chişinău şi, de asemenea, aşa cum v-am spus, colegii noştri de la DG FIN sunt la Chişinău şi îşi coordenează dialogul cu Fondul Monetar, dar şi cu autorităţile din Republica Moldova. O altă chestiune care s-a menţionat este: ce alt ajutor poate acorda Uniunea Europeană Republicii Moldova, ajutor care să meargă orientat către populaţie, prin care să arătăm că, de fapt, vrem să sprijinim nu numai autorităţile din Republica Moldova, dar şi populaţia. O să vă dau doar câteva exemple. Această asistenţă comunitară a adus şi va continua să aducă avantaje concrete populaţiei. Cofinanţăm proiecte de infrastructură rutieră, modernizarea aeroportului din Chişinău, extinderea spitalului republican din Chişinău, care este cel mai mare din ţară, şi consolidarea asistenţei medicale primare. În primăvara acestui an am furnizat echipamente medicale în valoare de 4,5 milioane de euro pentru 60 de clinici din Republica Moldova. Această ţară este cel mai mare beneficiar de asistenţă comunitară pe cap de locuitor după teritoriile palestiniene. În cadrul politicii europene de vecinătate, bugetul pentru asistenţă, care se ridica la 40 de milioane de euro în 2007, a crescut anul acesta la 62 de milioane de euro şi este prevăzut să crească în continuare. Dimensiunea asistenţei financiare, atât a celei macroeconomice, cât şi a celorlalte programe şi sprijinului pe care îl acordăm nu poate fi în momentul de faţă clar cuantificat. El va fi cuantificat în momentul în care vom ajunge în faza încheierii unui acord cu autorităţile din Republica Moldova, acord care să răspundă concret la nevoile pe care această ţară le are. Au mai fost două chestiuni care au fost ridicate. Cea privitoare la calendarul negocierilor în vederea încheierii unui nou acord de asociere cu Republica Moldova. Vreau să vă spun că săptămâna trecută Comisia Europeană a trimis o delegaţie la Chişinău pentru consultaţii tehnice cu autorităţile privind negocierea unui nou acord."@ro18
lpv:translated text
". Postřehl jsem jednu velmi důležitou skutečnost – v Parlamentu existuje politická podpora pro upevnění svazků s Moldavskou republikou a posunu této země blíže k Evropské unii. Agenda těchto jednání zahrnuje formát, cíle a harmonogram jednání, jakož i složky budoucí dohody. Právě tedy o této otázce jednáme. Posledním bodem, který bych chtěl zmínit, je zavedení bezvízového styku. Podle společného prohlášení ze dne 7. května 2009, jímž byl zahájen program východního partnerství, přijme Evropská unie opatření, která postupně povedou k zavedení bezvízového styku, a to s dlouhodobým cílem dosáhnout zavedení bezvízového styku ve vztahu ke každé zemi, která je členem tohoto partnerství. Podmínkou je splnění požadavků týkajících se řádné správy věcí veřejných a bezpečnosti a zajištění bezpečného pohybu. V současné situaci Evropská komise čeká s mimořádným zájmem na diskusi Rady o zahájení strukturovaného dialogu o zavedení bezvízového styku s Moldavskou republikou. Do té doby vyjadřujeme a stále budeme vyjadřovat výraznou podporu orgánům Moldavské republiky, aby pokračovaly ve svých reformách v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, což beze sporu usnadní diskuse o zjednodušení vízového režimu. Musím se konkrétně vyjádřit k několika otázkám, o nichž se před chvílí hovořilo. Jedna z nejdůležitějších se týkala koordinace mezi Evropskou komisí a Mezinárodním měnovým fondem při poskytování makrofinanční pomoci. Jak jsem již řekl dříve, spolupracujeme úzce s MMF na koordinaci našich postupů poskytování pomoci. Je stále příliš brzy, abychom řekli, jak to s těmito dohodami dopadne, avšak myslíme si, že by možná Evropská unie chtěla zajistit, aby program změn zahrnul také řadu reforem, které považujeme za nezbytné pro zajištění řádné správy věcí veřejných a udržitelného růstu v budoucnosti. Vzhledem ke zkušenosti získané z programů makrofinanční pomoci pro jiné země je možné, že by se jako součást jednání o konkrétních postupech při poskytování této pomoci objevily některé podmínky specificky spojené např. s řádnou správou věcí veřejných, o níž se zmínilo několik řečníků, a s harmonizací evropské politiky sousedství. Ještě jednou chci zdůraznit následující skutečnost: vzhledem k pravidlům, která musíme ctít, nemůžeme poskytovat makroekonomickou pomoc sami. Proto je nutné, aby byla uzavřena dohoda mezi orgány Moldavské republiky a Mezinárodním měnovým fondem. Bez této dohody nelze makrofinanční pomoc, o níž jsme konkrétněji hovořili, poskytnout. Na druhou stranu vás chci ujistit, že naše kroky s Mezinárodním měnovým fondem koordinujeme. V Kišiněvě je právě na návštěvě delegace MMF. Jak jsem vám již řekl, naši kolegové z GŘ FIN jsou v Kišiněvě také a koordinují dialog s Mezinárodním měnovým fondem, jakož i s orgány Moldavské republiky. Další záležitost, jež byla zmíněna, se týká způsobů případné další pomoci Evropské unie Moldavské republice, která by byla zaměřena na obyvatelstvo, abychom ukázali, že skutečně chceme podporovat nejen orgány Moldavské republiky, ale také obyvatelstvo. Dovolte mi uvést několik příkladů. Pomoc Společenství má a nadále bude mít konkrétní přínos pro obyvatelstvo. Podílíme se na spolufinancování projektů silniční infrastruktury, modernizace kišiněvského letiště, rozšiřování republikánské nemocnice v Kišiněvě, která je největší v zemi, jakož i na zlepšení základní lékařské péče. Na jaře tohoto roku jsme 60 nemocnicím v Moldavské republice poskytli lékařské vybavení v hodnotě 4,5 milionů EUR. Tato země je po palestinských územích největším příjemcem pomoci Společenství na obyvatele. Rozpočet pro pomoc v rámci evropské politiky sousedství, který v roce 2007 dosahoval 40 milionů EUR, se tento rok zvýšil na 62 milionů EUR., a počítá se s dalším zvyšováním. V této chvíli nemůžeme jednoznačně vyčíslit objem balíčku finanční pomoci v rámci makroekonomické podpory a další programy a druhy podpory, jež budeme poskytovat. Tato částka bude oznámena, jakmile dosáhneme uzavření dohody s orgány Moldavské republiky, která uspokojí konkrétní potřeby této země. Byly vzneseny další dvě otázky. Jedna z nich se týká harmonogramu jednání o uzavření nové dohody o přidružení s Moldavskou republikou. Rád bych vám sdělil, že Evropská komise minulý týden vyslala do Kišiněva delegaci, jež má s tamními orgány prodiskutovat technické záležitosti ohledně jednání o nové dohodě."@cs1
"Fru formand! Jeg har gjort én yderst vigtig iagttagelse, nemlig at der er politisk opbakning i Parlamentet til at styrke båndene til Republikken Moldova og bringe landet tættere på EU. Dagsordenen for disse forhandlinger indeholder form, mål og tidsplan for forhandlingerne samt elementerne i den kommende aftale. Vi er således allerede i forhandling om disse spørgsmål. Det sidste spørgsmål, jeg vil berøre, er visumfritagelsen. I henhold til den fælles erklæring fra den 7. maj 2009 i anledning af starten på det østlige partnerskab skal EU træffe foranstaltninger, som gradvis bevæger sig mod visumfritagelse med det langsigtede mål, at alle lande i partnerskabet opnår denne fritagelse. Betingelserne herfor er, at kravene til god regeringsførelse og sikkerhed samt garanti for bevægelsessikkerhed er opfyldt. På dette tidspunkt afventer Europa-Kommissionen med særlig interesse Rådets drøftelse af igangsættelsen af en struktureret dialog med Republikken Moldova om visumfritagelse. Indtil da vil vi fortsætte med indtrængende at opfordre de moldoviske myndigheder til at bære reformerne videre på områderne retfærdighed, frihed og sikkerhed, hvilket utvivlsomt vil virke befordrende på drøftelserne om at lette visumreglerne. Jeg må specifikt svare på nogle af de spørgsmål, der netop er rejst. Et af de vigtigste angår koordineringen mellem Europa-Kommissionen og IMF af ydelsen af makrofinansiel bistand. Som jeg før har sagt, arbejder vi tæt sammen med IMF om at koordinere vores bistandsprocedurer. Det er stadig for tidligt for os at sige, hvordan disse aftaler vil falde ud, men vi tror, at EU nok ønsker at sikre, at tilpasningsprogrammet også omfatter en række reformer, som vi anser for væsentlige for at sikre god regeringsførelse og bæredygtig vækst i fremtiden. På baggrund af erfaring fra makrofinansielle bistandsprogrammer til andre lande er det muligt, at der som led i forhandlingerne om de nærmere procedurer for ydelsen af bistanden vil dukke visse betingelser op, som specifikt er forbundet med f.eks. god regeringsførelse, som er blevet nævnt af flere talere, og harmonisering af den europæiske naboskabspolitik. Jeg ønsker endnu engang at understrege følgende forhold: Vi kan ikke – ifølge de regler vi er nødt til at følge – nøjes med at yde makroøkonomisk bistand. Derfor skal der indgås en aftale mellem myndighederne i Republikken Moldova og IMF. Uden denne aftale kan der ikke ydes den makrofinansielle bistand, som vi mere specifikt har talt om. På den anden side ønsker jeg at forsikre Dem om, at vi skam koordinerer vores indsats med IMF. En IMF-delegation besøger i øjeblikket Chişinău. Som jeg allerede har fortalt, er vores kolleger fra GD FIN også i Chişinău for at koordinere dialogen med IMF og med Moldovas myndigheder. Et andet spørgsmål, der blev stillet, vedrører den øvrige bistand, som EU kan give Moldova, og som er rettet mod befolkningen, for at vise, at vi faktisk ønsker at støtte ikke blot myndighederne i landet, men også dets befolkning. Lad mig give jer et par eksempler. Denne EU-bistand har været og vil fortsat være til specifik gavn for befolkningen. Vi samfinansierer vejinfrastrukturprojekter, moderniseringen af Chişinău lufthavn, udvidelsen af det republikanske kliniske hospital i Chişinău, som er landets største, samt konsolideringen af den primære lægehjælp. I foråret i år sendte vi medicinsk udstyr til en værdi af 4,5 mio. EUR til 60 klinikker i Republikken Moldova. Dette land er den største modtager af EU-bistand næstefter de palæstinensiske områder målt per capita. Som led i den europæiske naboskabspolitik steg bistandsbudgettet i år til 62 mio. EUR fra 40 mio. EUR i 2007, og ifølge prognosen fortsætter stigningen. Vi kan i øjeblikket ikke klart kvantificere størrelsen af den finansielle bistandspakke som led i den makroøkonomiske støtte og de øvrige programmer og typer af støtte, vi vil yde. Det vil der komme tal på, når vi når frem til indgåelsen af en aftale med myndighederne i Moldova, som specifikt opfylder dette lands behov. Der blev rejst endnu to spørgsmål. Et af disse vedrører tidsplanen for forhandlingerne om en ny associeringsaftale med Republikken Moldova. Jeg vil gerne fortælle, at Europa-Kommissionen i sidste uge sendte en delegation Chişinău til teknisk samråd med myndighederne om forhandling af en ny aftale."@da2
". Ich habe eine äußerst wichtige Beobachtung gemacht: Das Parlament ist bereit, politische Unterstützung zu leisten, um die Beziehungen zur Republik Moldau zu festigen und eine Annäherung des Landes an die Europäische Union voranzutreiben. Die Agenda für diese Gespräche enthält die Form, die Zielsetzungen und den Zeitplan für diese Verhandlungen sowie die Bestandteile des zukünftigen Abkommens. Die Verhandlungen zu diesem Thema haben also bereits begonnen. Abschließend möchte ich auf die Frage des visumfreien Reisens eingehen. Entsprechend der gemeinsamen Erklärung vom 7. Mai 2009, die den Beginn der Östlichen Partnerschaft einläutete, wird die Europäische Union Maßnahmen verabschieden, die Schritt für Schritt ein visumfreies Reisen ermöglichen werden. Langfristig soll dies für jedes Land, das Mitglied dieser Partnerschaft ist, erreicht werden. Die Voraussetzungen dafür sind die Erfüllung der Anforderungen in Bezug auf verantwortungsvolle Regierungsführung, Sicherheit und die Gewährleistung der Freizügigkeit. Die Europäische Kommission ist bereits heute sehr gespannt auf die Diskussion des Rates mit der Republik Moldau zur Einführung eines strukturierten Dialogs für visumfreies Reisen. Bis dahin werden wir die Behörden der Republik Moldau weiterhin anhalten, ihren Reformprozess beim Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts fortzusetzen, was ohne Zweifel für die Diskussionen um eine Lockerung der Visaregelungen förderlich sein wird. Ich möchte insbesondere auf die Fragen antworten, die bisher aufgeworfen wurden. Eine der wichtigsten Fragen bezieht sich auf die Koordinierung zwischen der Europäischen Kommission und dem Internationalen Währungsfonds bei der Gewährung makrofinanzieller Hilfe. Wie ich bereits erwähnte, arbeiten wir bei der Koordinierung unserer Hilfsmaßnahmen eng mit dem IWF zusammen. Es ist noch zu früh, um zu beurteilen, wie diese Abkommen im Einzelnen aussehen werden. Die Europäische Union sollte jedoch gewährleisten, dass das Anpassungsprogramm ebenfalls eine Reihe von Reformen enthält, die wir als wesentlich erachten, um eine verantwortungsbewusste Regierungsführung und zukünftiges nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. Basierend auf der Erfahrung mit Makrofinanzhilfeplänen für andere Länder ist es möglich, dass als Teil der Verhandlungen zu der genauen Vorgehensweise, wie diese Unterstützung bereitzustellen ist, bestimmte Bedingungen gestellt werden, die beispielsweise mit verantwortungsbewusster Regierungsführung - wie von mehreren Rednern erwähnt - und der Harmonisierung der Europäischen Nachbarschaftspolitik verknüpft sind. Ich möchte nochmals auf Folgendes hinweisen: Aufgrund der von uns einzuhaltenden Vorschriften sind wir nicht in der Lage, ausschließlich makroökonomische Hilfe zu gewähren. Aus diesem Grund muss zwischen den Behörden der Republik Moldau und dem Internationalen Währungsfonds ein Abkommen geschlossen werden. Ohne dieses Abkommen könnte die im Detail besprochene Makrofinanzhilfe nicht bereitgestellt werden. Allerdings kann ich Ihnen zusichern, dass wir unsere Maßnahmen mit dem Internationalen Währungsfonds abstimmen. Derzeit befindet sich eine Delegation des IWF in Chişinău. Wie ich bereits erwähnte, halten sich unsere Kolleginnen und Kollegen von der Generaldirektion Finanzen ebenfalls in Chişinău auf, um den Dialog mit dem Internationalen Währungsfonds sowie mit den Behörden der Republik Moldau zu koordinieren. Ein anderes bereits genanntes Thema betraf die Frage, wie die Europäische Union die Republik Moldau weiter unterstützen und wie diese Hilfe der Bevölkerung zukommen kann. Wir möchten nämlich zeigen, dass wir nicht nur den Behörden in der Republik Moldau, sondern auch der Bevölkerung helfen möchten. Lassen Sie mich ein paar Beispiele anführen. Diese Gemeinschaftshilfe war und wird auch in Zukunft in spezifischen Bereichen für die Bevölkerung von Nutzen sein. Wir kofinanzieren gegenwärtig Straßenbauprojekte, die Modernisierung des Flughafen Chişinău, den Ausbau des landesweit größten Allgemeinkrankenhauses (Republican Clinical Hospital) in Chişinău sowie die Sicherung der medizinischen Grundversorgung. Im Frühjahr dieses Jahres versorgten wir 60 Kliniken in der Republik Moldau mit medizinischer Ausstattung im Wert von 4,5 Mio. EUR. Nach den palästinensischen Gebieten ist das Land der größte Pro-Kopf-Empfänger von Gemeinschaftshilfe. Der Haushaltsplan für Hilfeleistungen, der sich als Teil der Europäischen Nachbarschaftspolitik 2007 auf 40 Mio. EUR belief, stieg in diesem Jahr auf 62 Mio. EUR und dürfte auch in Zukunft weiter wachsen. Wir können gegenwärtig keine präzisen Aussagen machen hinsichtlich des Umfangs des finanziellen Hilfspakets, das Teil der makroökonomischen Unterstützung ist. Dies gilt auch für die anderen Programme und Hilfsmaßnahmen, die wir bereitstellen werden. Zahlen werden genannt, sobald wir die Phase erreicht haben, in der der Abschluss eines Abkommens mit den Behörden der Republik Moldau möglich ist, wobei dieses Abkommen insbesondere den in diesem Land bestehenden Erfordernissen entsprechen muss. Es wurden zwei weitere Themen angesprochen. Eines betraf den Zeitplan für die Verhandlungen und den Abschluss eines neuen Assoziierungsabkommens mit der Republik Moldau. Ich kann Ihnen hierzu sagen, dass die Europäische Kommission in der vergangenen Woche eine Delegation nach Chişinău geschickt hat, die technische Beratungen mit den Behörden hinsichtlich der Aushandlung eines neuen Abkommens führen wird."@de9
". Παρατήρησα κάτι άκρως σημαντικό: υπάρχει η πολιτική στήριξη του Κοινοβουλίου για την ενίσχυση των δεσμών με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και για τη σύγκλιση αυτής της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ημερήσια διάταξη αυτών των συνομιλιών περιλαμβάνεται η μορφή, οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων, καθώς και τα συστατικά μέρη της μελλοντικής συμφωνίας. Κατά συνέπεια, βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για αυτό το ζήτημα. Το τελευταίο θέμα στο οποία θα ήθελα να αναφερθώ αφορά το ζήτημα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που έγινε στις 7 Μαΐου 2009 και η οποία σηματοδότησε την έναρξη της ανατολικής εταιρικής σχέσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να εγκρίνει μέτρα, που βαθμιαία θα οδηγήσουν στην απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, ο δε μακροπρόθεσμος στόχος είναι να επιτευχθεί αυτό για κάθε χώρα που είναι μέλος αυτής της εταιρικής σχέσης. Οι προϋποθέσεις για αυτό είναι η εκπλήρωση των απαιτήσεων που άπτονται της καλής διακυβέρνησης και της ασφάλειας και η κατοχύρωση της ασφαλούς κυκλοφορίας. Στην παρούσα συγκυρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση στο Συμβούλιο σχετικά με την έναρξη διαρθρωμένου διαλόγου με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Μέχρι τότε, ενθαρρύναμε και εξακολουθούμε να ενθαρρύνουμε τις αρχές στη Δημοκρατία της Μολδαβίας να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις τους στους τομείς της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και ασφάλειας, γεγονός που αναμφίβολα θα διευκολύνει τις συζητήσεις για τη χαλάρωση του καθεστώτος θεώρησης. Πρέπει να απαντήσω συγκεκριμένα σε ορισμένα από τα ζητήματα που τέθηκαν μόλις τώρα. Ένα από τα πλέον σημαντικά μεταξύ αυτών αφορά τον συντονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την χορήγηση μακροοικονομικής βοήθειας. Όπως είπα και πριν, συνεργαζόμαστε στενά με το ΔΝΤ για τον συντονισμό των διαδικασιών μας παροχής βοήθειας. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι συμφωνίες, νομίζουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως να θελήσει να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα προσαρμογής θα περιλάβει επίσης σειρά μεταρρυθμίσεων, τις οποίες θεωρούμε βασικές για τη διασφάλιση καλής διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης στο μέλλον. Με βάση την εμπειρία που αποκομίσαμε από τα προγράμματα μακροοικονομικής βοήθειας προς άλλες χώρες, είναι πιθανό να προκύψουν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις ακριβείς διαδικασίες σε σχέση με την παροχή αυτής της βοήθειας, ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες συνδέονται συγκεκριμένα, λόγου χάρη, με την καλή διακυβέρνηση, που αναφέρθηκε από αρκετούς ομιλητές, καθώς και με την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Θέλω να τονίσω και πάλι με έμφαση το ακόλουθο γεγονός: με βάση τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε, δεν μπορούμε να χορηγήσουμε μόνη της τη μακροοικονομική βοήθεια. Συνεπώς, πρέπει να συναφθεί συμφωνία μεταξύ των αρχών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Χωρίς αυτή τη συμφωνία δεν μπορεί να παρασχεθεί η μακροοικονομική βοήθεια για την οποία μιλήσαμε πιο συγκεκριμένα. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι συντονίζουμε τις δράσεις μας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μια αντιπροσωπεία του ΔΝΤ βρίσκεται επί του παρόντος στο Τσισινάου. Όπως ήδη σας είπα, οι συνάδελφοί μας από τη ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων βρίσκονται επίσης στο Τσισινάου, συντονίζοντας τον διάλογο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και με τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Ένα άλλο ζήτημα που αναφέρθηκε αφορά το τι άλλη βοήθεια μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, η οποία θα προορίζεται για τον πληθυσμό, ώστε να δείξουμε ότι πραγματικά θέλουμε να υποστηρίξουμε όχι μόνο τις αρχές της Δημοκρατία της Μολδαβίας, αλλά και τον πληθυσμό. Επιτρέψτε μου να σας δώσω λίγα παραδείγματα. Αυτή η κοινοτική βοήθεια προσέφερε και θα συνεχίσει να προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη στον πληθυσμό. Συγχρηματοδοτούμε οδικά έργα υποδομών, τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου του Τσισινάου, την επέκταση της Λαϊκής Κλινικής στο Τσισινάου, που είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη χώρα, καθώς και την εδραίωση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Φέτος την άνοιξη προμηθεύσαμε ιατρικό εξοπλισμό αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 60 κλινικές στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Αυτή η χώρα είναι ο μεγαλύτερος κατά κεφαλήν δικαιούχος κοινοτικής βοήθειας μετά τα Παλαιστινιακά Εδάφη. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, ο προϋπολογισμός βοήθειας, που ανήλθε σε 40 εκατομμύρια ευρώ το 2007, αυξήθηκε φέτος σε 62 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω. Δεν μπορούμε για την ώρα να ποσοτικοποιήσουμε με σαφήνεια το μέγεθος της δέσμης χρηματοδοτικής βοήθειας ως μέρους της μακροοικονομικής στήριξης και των άλλων προγραμμάτων και μορφών στήριξης που πρόκειται να παράσχουμε. Σχετικά αριθμητικά στοιχεία θα δοθούν μόλις φθάσουμε στο στάδιο της σύναψης συμφωνίας με τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, μιας συμφωνίας που θα ανταποκρίνεται συγκεκριμένα στις ανάγκες που έχει αυτή η χώρα. Θίχτηκαν δύο περαιτέρω ζητήματα. Το ένα από αυτά αφορά το χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις με στόχο τη σύναψη νέας συμφωνίας σύνδεσης με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Θέλω να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αντιπροσωπεία στο Τσισινάου για τεχνικές διαβουλεύσεις με τις αρχές σε σχέση με τη διαπραγμάτευση μιας νέας συμφωνίας."@el10
". I have made one extremely important observation: the political support is there in Parliament for strengthening ties with the Republic of Moldova and bringing this country closer to the European Union. The agenda for these talks includes the format, objectives and timetable for the negotiations, as well as the components in the future agreement. We are therefore in negotiations on this issue. The last matter I would like to mention is about the issue of the visa waiver. According to the joint declaration made on 7 May 2009, which marked the launch of the Eastern Partnership, the European Union is going to adopt measures that gradually move towards a visa waiver, with the long-term objective of achieving this for every country which is a member of this partnership. The conditions for this are fulfilment of the requirements relating to good governance and security, and guaranteeing security of movement. At the present juncture, the European Commission is waiting with particular interest for the Council discussion about initiating a structured dialogue on a visa waiver with the Republic of Moldova. Until then, we have been and are still giving strong encouragement to the authorities in the Republic of Moldova to continue their reforms in the areas of justice, freedom and security, which will undoubtedly facilitate the discussions about easing the visa regime. I must specifically reply to some of the issues that have been raised just now. One of the most important of these related to the coordination between the European Commission and International Monetary Fund on granting macrofinancial assistance. As I have said before, we work closely with the IMF on coordinating our assistance procedures. It is still too early for us to say how these agreements will turn out, but we think that the European Union may wish to ensure that the adjustment programme also includes a series of reforms that we regard as essential to ensuring good governance and sustainable growth in the future. Based on the experience gained from macrofinancial assistance programmes for other countries, it is possible that, as part of the negotiations on the exact procedures involved in providing this aid, certain conditions may crop up specifically linked, for instance, to good governance, which was mentioned by several speakers, and to harmonisation of the European Neighbourhood Policy. I want to emphasise once again the following fact: based on the rules which we need to follow, we are not able to grant macroeconomic assistance alone. Therefore, an agreement needs to be concluded between the authorities in the Republic of Moldova and the International Monetary Fund. Without this agreement, the macrofinancial assistance which we have spoken about more specifically cannot be provided. On the other hand, I want to assure you that we are coordinating our actions with the International Monetary Fund. An IMF delegation is currently in Chişinău. As I have already told you, our colleagues from DG FIN are also in Chişinău, coordinating the dialogue with the International Monetary Fund, as well as with the authorities in the Republic of Moldova. Another issue that was mentioned concerns what other assistance the European Union can give the Republic of Moldova that is geared towards the population, to show that we actually want to support not only the authorities in the Republic of Moldova, but the population as well. Let me give you just a few examples. This Community assistance has brought and will continue to bring specific benefits to the population. We are cofinancing road infrastructure projects, the modernisation of Chişinău airport, the expansion of the Republican Clinical Hospital in Chişinău, which is the largest in the country, as well as the consolidation of primary medical assistance. In spring this year, we supplied medical equipment with a value of EUR 4.5 million to 60 clinics in the Republic of Moldova. This country is the largest per capita beneficiary of Community assistance after the Palestinian Territories. As part of the European Neighbourhood Policy, the assistance budget, which rose to EUR 40 million in 2007, increased this year to EUR 62 million, and is forecast to continue growing. We cannot clearly quantify at the moment the size of the financial assistance package as part of the macroeconomic support and the other programmes and types of support we are going to provide. A figure for this will be given when we reach the stage of concluding an agreement with the authorities in the Republic of Moldova, one which will specifically meet the needs that this country has. There were two further issues raised. One of these concerns the timetable for the negotiations for concluding a new association agreement with the Republic of Moldova. I wish to tell you that last week, the European Commission sent a delegation to Chişinău for technical consultations with the authorities on negotiating a new agreement."@en4
". He hecho una observación muy importante: el apoyo político existe en el Parlamento para reforzar los lazos con la República de Moldova y acercar a este país a la Unión Europea. El programa de estas conversaciones incluye el formato, los objetivos y el calendario de las negociaciones, así como los componentes del futuro acuerdo. Por tanto, estamos negociando esta cuestión. El último asunto que me gustaría mencionar se refiere a la exención de visados. En virtud de la declaración conjunta realizada el 7 de mayo de 2009, que marcó el inicio de la Asociación Oriental, la Unión Europea va a adoptar medidas que lleven gradualmente a una exención de visados, con el objetivo a largo plazo de lograr esto en cada país que sea miembro de esta asociación. Las condiciones para ello son el cumplimiento de los requisitos relacionados con la buena gobernanza y la seguridad, y con la garantía de la seguridad de movimientos. En estos momentos, la Comisión Europea está esperando con especial interés el debate del Consejo sobre el inicio de un diálogo estructurado sobre la exención de visados con la República de Moldova. Hasta entonces, hemos dado y seguimos dando muestras de firme ánimo a las autoridades de la República de Moldova para que sigan con sus reformas en las áreas de justicia, libertades y seguridad, que sin duda facilitarán los debates sobre la relajación del régimen de visados. Debo responder específicamente a algunas de las cuestiones planteadas hace un momento. Una de las más importantes está relacionada con la coordinación entre la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional en cuanto a la concesión de ayuda macrofinanciera. Como ya dije anteriormente, trabajamos en estrecha colaboración con el FMI en la coordinación de nuestros procedimientos de ayuda. Aún es demasiado pronto para decir cuál va a ser el resultado de estos acuerdos, pero creemos que la Unión Europea debe desear garantizar que el programa de ajustes incluya también varias reformas que nosotros consideramos esenciales para asegurar una buena gobernanza y un crecimiento sostenible en el futuro. Basándonos en la experiencia obtenida de los programas de ayuda macrofinanciera para otros países, es posible que, como parte de las negociaciones sobre los procedimientos concretos implicados en la entrega de la ayuda, puedan surgir determinadas condiciones específicamente relacionadas, por ejemplo, con la buena gobernanza, que fue mencionada por varios oradores, y con la coordinación de la política europea de vecindad. Quiero remarcar una vez más lo siguiente: basándonos en las normas que debemos seguir, no estamos en condiciones de conceder solo ayuda macroeconómica. Por tanto, hay que llegar a un acuerdo entre las autoridades de la República de Moldova y el Fondo Monetario Internacional. Sin este acuerdo, la ayuda macrofinanciera de la que hemos hablado más concretamente no se puede entregar. Por otra parte, quiero asegurarles que estamos coordinando nuestras acciones con el Fondo Monetario Internacional. Una delegación del FMI está en estos momentos en Chisinau. Como ya he mencionado, nuestros colegas de la Dirección General de Asuntos Financieros están también en Chisinau, coordinando el diálogo con el Fondo Monetario Internacional y con las autoridades de la República de Moldova. Otra cuestión que se ha mencionado se refiere a qué otra ayuda puede ofrecer la Unión Europea a la República de Moldova que esté orientada a la población, para demostrar que en realidad queremos apoyar no solo a las autoridades de la República de Moldova sino también a la población. Permítanme ofrecerles varios ejemplos. Esta ayuda comunitaria ha aportado y seguirá aportando beneficios concretos a la población. Estamos cofinanciando proyectos de infraestructuras de carreteras, la modernización del aeropuerto de Chisinau, la ampliación del Hospital Clínico Republicano de Chisinau, que es el más grande del país, y la consolidación de una atención médica primaria. En primavera de este año, entregamos equipos médicos por valor de 4,5 millones de euros a 60 clínicas de la República de Moldova. Este país es el mayor beneficiario de la ayuda comunitaria después de los Territorios Palestinos. Como parte de la política europea de vecindad, el presupuesto de las ayudas, que alcanzó los 40 millones de euros en 2007, subió este año hasta los 62 millones de euros y está previsto que siga aumentando. No podemos cuantificar claramente en este momento la cuantía del conjunto de medidas de ayuda financiera que forma parte del apoyo macroeconómico y de los otros programas y tipos de apoyo que vamos a ofrecer. Ofreceremos una cifra cuando lleguemos a la fase de la firma de un acuerdo con las autoridades de la República de Moldova, un acuerdo que responderá específicamente a las necesidades de aquel país. Se han planteado otras dos cuestiones. Una de ellas se refiere al calendario de las negociaciones para la firma de un nuevo acuerdo de asociación con la República de Moldova. Quiero informarles de que la semana pasada la Comisión Europea envió una delegación a Chisinau para realizar consultas técnicas a las autoridades sobre la negociación de un nuevo acuerdo."@es21
"Ma panin tähele ühte väga olulist asja: parlament toetab poliitiliselt sidemete tugevdamist Moldova Vabariigiga ja selle riigi lähendamist Euroopa Liidule. Nende kõneluste päevakord hõlmab nii läbirääkimiste formaati, eesmärke ja ajakava kui ka tulevase lepingu osi. Seega läbirääkimised sellel teemal juba käivad. Viimane küsimus, mida ma soovin käsitleda, on viisanõudest loobumine. Kooskõlas 7. mail 2009 tehtud ühisdeklaratsiooniga, mis tähistab idapartnerluse käivitamist, võtab Euroopa Liit meetmeid, mis aitavad viisanõudest järk-järgult loobuda, ning nende pikaajaline eesmärk on saavutada niisugune olukord kõikide selle partnerluse liikmesriikidega. Selle eesmärgi tingimusteks on hea valitsemistava ja julgeoleku nõuete täitmine ning liikumise turvalisuse tagamine. Praeguses pöördepunktis ootab Euroopa Komisjon iseäranis suure huviga nõukogu arutelu, mis käsitleb Moldova Vabariigiga struktureeritud dialoogi algatamist viisanõudest loobumiseks. Seni oleme julgustanud ja julgustame pidevalt Moldova Vabariigi ametiasutusi jätkama reformidega õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonnas, mis kahtlemata hõlbustavad viisakorra lihtsustamise arutelusid. Ma vastan mõningatele konkreetsetele küsimustele, mis praegu esitati. Nendest kõige tähtsam on seotud Euroopa Komisjoni ja Rahvusvahelise Valuutafondi vahelise koordineerimisega makromajandusliku abi andmisel. Nagu ma juba ütlesin, me teeme IMFiga tihedat koostööd, et kooskõlastada meie abiandmise korda. Praegu on veel liiga vara öelda, missuguseks need lepingud lõpuks kujunevad, kuid me arvame, et tõenäoliselt soovib Euroopa Liit tagada, et kohandamisprogramm hõlmaks ka mitmesuguseid reforme, mida peetakse möödapääsmatuks hea valitsemistava ja jätkusuutliku kasvu kindlustamiseks tulevikus. Tuginedes kogemustele, mis on saadud teistele riikidele antud makromajandusliku abi programmide raames, võib arvata, et läbirääkimistes kõnealuse abi andmise täpse korra üle võivad kerkida esile teatavad tingimused, mis on konkreetselt seotud näiteks hea valitsemistavaga, mida mitu sõnavõtjat nimetas, ja Euroopa naabruspoliitika ühtlustamisega. Ma soovin veel kord rõhutada, et kehtestatud reeglite kohaselt ei saa me anda makromajanduslikku abi üksi. Seepärast tuleb sõlmida leping Moldova Vabariigi võimuesindajate ja IMFi vahel. Ilma selleta ei saa anda makromajanduslikku abi, millest me oleme konkreetsemalt rääkinud. Samas soovin ma teile kinnitada, et me kooskõlastame oma tegevuse IMFiga. IMFi delegatsioon on praegu Chişinăus. Nagu ma juba ütlesin, on seal ka meie kolleegid finantsküsimuste peadirektoraadist ja nad reguleerivad dialoogi nii IMFi kui ka Moldova Vabariigi võimuesindajatega. Teine küsimus puudutas seda, missugust rahvale suunatud abi saab Euroopa Liit Moldovale anda, näitamaks, et me soovime tegelikult peale Moldova Vabariigi võimuesindajate toetada ka riigi rahvast. Lubage mul tuua mõned näited. Ühenduse abi on andnud ja annab ka tulevikus rahvale konkreetset kasu. Me kaasrahastame infrastruktuuri projekte, Chişinău lennujaama moderniseerimist, riigi suurima kliinilise haigla laiendamist Chişinăus ning ka esmase meditsiiniabi andmise tõhustamist. Käesoleva aasta kevadel andsime Moldova Vabariigi 60 kliinikule 4,5 miljoni euro väärtuses meditsiinivarustust. Peale Palestiina territooriumi saab see riik kõige rohkem ühenduse abi ühe inimese kohta. Euroopa naabruspoliitika raames suurenes eelarveabi 2007. aastal 40 miljoni ja käesoleval aastal 62 miljoni euroni ning prognooside kohaselt suureneb see veelgi. Me ei saa praegu öelda, kui suur on makromajandusliku abi ning teiste tulevaste programmide ja toetusliikide raames antava finantsabi pakett. Me saame seda täpselt öelda siis, kui jõuame lepingu sõlmimiseni Moldova Vabariigi võimuesindajatega, kuid kindlasti vastab see riigi vajadustele. Kaks küsimust tõstatati veel. Üks neist käsitles Moldovaga uue assotsiatsioonilepingu sõlmimise läbirääkimiste ajakava. Ma soovin teile öelda, et eelmisel nädalal saatis Euroopa Komisjon Chişinăusse delegatsiooni, kelle ülesanne on anda tehnilisi konsultatsioone uue lepingu läbirääkimiste pidamiseks ametiasutustega."@et5
". Olen tehnyt yhden erittäin tärkeän havainnon: parlamentti antaa poliittisen tukensa suhteiden tiivistämiselle Moldovan tasavallan kanssa ja maan lähentämiselle Euroopan unioniin. Neuvottelujen asialistalle kuuluvat neuvottelujen rakenne, tavoitteet ja aikataulu sekä tulevat sopimusasiat. Siksi neuvottelemme parhaillaan tästä kysymyksestä. Viimeinen asia, jonka haluan mainita, koskee viisumivapautta. Itäisen kumppanuuden käynnistämisestä 7. toukokuuta 2009 annetun yhteisen julistuksen mukaan Euroopan unioni aikoo toteuttaa toimenpiteitä, joilla edistetään viisumivapautta vähitellen asettamalla pitkän aikavälin tavoitteeksi kaikkien itäiseen kumppanuuteen osallistuvien valtioiden viisumivapaus. Tämä edellyttää hyvään hallintotapaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten täyttämistä sekä matkustusturvallisuuden takaamista. Nykyisessä ratkaisuvaiheessa Euroopan komissio odottaa erityisen kiinnostuneena neuvoston keskustelua viisumivapautta koskevan jäsennellyn vuoropuhelun aloittamisesta Moldovan tasavallan kanssa. Toistaiseksi olemme kannustaneet, ja kannustamme edelleen voimakkaasti, Moldovan tasavallan viranomaisia jatkamaan oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden alaan liittyviä uudistuksia, jotka epäilemättä edistävät viisumijärjestelyjen helpottamista koskevia neuvotteluja. Minun on vastattava erityisesti joihinkin kysymyksiin, jotka juuri äsken esitettiin. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä liittyi Euroopan komission ja Kansainvälisen valuuttarahaston väliseen koordinointiin makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisen yhteydessä. Kuten aiemmin totesin, komissio tekee tiivistä yhteistyötä IMF:n kanssa avunantomenettelyjen yhteensovittamiseksi. Vielä on liian aikaista sanoa, millaisia näistä sopimuksista tulee, mutta nähdäksemme Euroopan unioni saattaa haluta varmistaa, että sopeutusohjelmaan sisältyy myös joukko uudistuksia, joita pidämme keskeisinä hyvän ja hallintotavan ja kestävän kasvun turvaamiselle tulevaisuudessa. Muille maille tarkoitetuista makrotaloudellisista rahoitusapuohjelmista saatujen kokemusten perusteella on mahdollista, että yksityiskohtaisista avunantomenettelyistä käytävien neuvottelujen yhteydessä ilmaantuu tiettyjä edellytyksiä, jotka liittyvät nimenomaan esimerkiksi useiden puhujien mainitsemaan hyvään hallintotapaan ja Euroopan naapuruuspolitiikan yhdenmukaistamiseen. Haluan jälleen kerran korostaa seuraavaa: niiden sääntöjen perusteella, joita komission on noudatettava, se ei pysty itse myöntämään makrotaloudellista apua. Näin ollen Moldovan tasavallan viranomaisten ja Kansainvälisen valuuttarahaston on tehtävä keskinäinen sopimus. Ilman tätä sopimusta makrotaloudellista rahoitusapua, jota olemme yksityiskohtaisemmin käsitelleet, ei voida myöntää. Toisaalta haluan vakuuttaa teille, että komissio yhteensovittaa toimintaansa Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. IMF:n valtuuskunta on parhaillaan Chişinăussa. Kuten olen jo todennut, kollegamme ECFIN-pääosastosta ovat myös Chişinăussa koordinoimassa sekä Kansainvälisen valuuttarahaston että Moldovan tasavallan viranomaisten kanssa käytävää vuoropuhelua. Toinen mainittu asia käsittelee sitä, mitä muuta väestölle tarkoitettua apua Euroopan unioni voi antaa Moldovan tasavallalle osoittaakseen, että me todella haluamme tukea paitsi Moldovan tasavallan viranomaisia myös sen väestöä. Kerron vain muutaman esimerkin. Moldovalaiset ovat saaneet ja saavat jatkossakin erityistä hyötyä yhteisön avusta. EU osallistuu tieinfrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen, Chişinăun lentokentän nykyaikaistamiseen, Chişinăussa sijaitsevan Moldovan suurimman sairaalan laajentamiseen sekä ensisijaisen lääkinnällisen avun vakiinnuttamiseen. Tämän vuoden keväällä toimitimme 4,5 miljoonan euron arvosta lääkinnällisiä laitteita 60 klinikalle Moldovan tasavallassa. Moldova saa palestiinalaisalueiden jälkeen eniten yhteisön tukea henkeä kohti. Euroopan naapuruuspolitiikan avustusmäärärahoja, jotka olivat 40 miljoonaa euroa vuonna 2007, lisättiin tänä vuonna 62 miljoonaan euroon, ja niiden määrän ennustetaan edelleen kasvavan. Emme tällä hetkellä pysty tarkasti ilmoittamaan sen makrotaloudelliseen tukeen sekä muihin ohjelmiin ja tukimuotoihin sisältyvän rahoitusapupaketin kokoa, jonka aiomme myöntää. Tukisumma ilmoitetaan, kunhan pääsemme Moldovan tasavallan viranomaisten kanssa sopimuksentekovaiheeseen – sellaisen sopimuksen, joka vastaa juuri kyseisen maan tarpeita. Esiin nostettiin vielä kaksi kysymystä. Toinen niistä koskee Moldovan tasavallan kanssa tehtävän uuden assosiaatiosopimuksen neuvotteluaikataulua. Haluan kertoa, että viime viikolla Euroopan komissio lähetti valtuuskunnan Chişinăuhun kuulemaan viranomaisia uusiin sopimusneuvotteluihin liittyvistä teknisistä kysymyksistä."@fi7
". J’ai remarqué, et c’est extrêmement important, qu’il existe un appui politique au sein du Parlement pour renforcer les liens avec la République de Moldavie et rapprocher ce pays de l’Union européenne. L’agenda pour ces entretiens inclut la forme, les objectifs et le calendrier des négociations, ainsi que les éléments du futur accord. Cette question est dès lors en train d’être négociée. Le dernier point que je voudrais aborder concerne l’exemption des visas. Conformément à la déclaration conjointe du 7 mai 2009, point de départ du partenariat oriental, l’Union européenne a l’intention d’adopter des mesures tendant progressivement à une exemption des visas, et dont l’objectif à long terme est de l’obtenir pour tous les pays membres de ce Partenariat. Il faut pour cela remplir les critères liés à la bonne gouvernance et à la sécurité, et garantir la sécurité de mouvement. Dans la conjoncture actuelle, la Commission européenne attend avec grand intérêt la discussion du Conseil concernant le lancement d’un dialogue structuré avec la République de Moldavie sur l’exemption des visas. En attendant, nous avons encouragé et encourageons encore fortement les autorités de la République de Moldavie à poursuivre leurs réformes dans les domaines de la justice, de la liberté et de la sécurité, ce qui facilitera sans nul doute les discussions visant à assouplir le régime des visas. Je dois répondre précisément à quelques questions qui viennent d’être évoquées. L’une des plus importantes concernait la coordination entre la Commission européenne et le Fonds monétaire international sur l’octroi d’une assistance macrofinancière. Comme je l’ai déjà dit, nous travaillons en étroite collaboration avec le FMI pour coordonner nos procédures d’assistance. Il est encore trop tôt pour que nous puissions présumer du résultat de ces accords, mais nous pensons que l’Union européenne doit vouloir garantir que le programme d’ajustement comprenne également une série de réformes que nous considérons essentielles pour assurer la bonne gouvernance et la croissance durable à l’avenir. Sur la base de l’expérience acquise de programmes d’assistance macrofinancière pour d’autres pays, il est possible que dans le cadre des négociations sur les procédures exactes concernées par la fourniture de cette aide, certaines conditions soient spécifiquement liées, par exemple, à la bonne gouvernance, mentionnée par plusieurs orateurs, et à l’harmonisation de la politique européenne de voisinage. Je veux souligner une fois encore le fait suivant: en nous basant sur les règles que nous devons suivre, nous ne pouvons fournir uniquement une assistance macroéconomique. Dès lors, un accord doit être conclu entre les autorités de la République de Moldavie et le Fonds monétaire international. Sans cet accord, l’assistance macrofinancière dont nous avons parlé plus spécifiquement ne pourra être octroyée. Par ailleurs, je veux vous assurer que nous coordonnons nos actions avec le Fonds monétaire international. Une délégation du FMI est actuellement à Chişinău. Comme je vous l’ai déjà dit, nos collègues de la DG ECFIN se trouvent également à Chişinău, pour coordonner le dialogue avec le Fonds monétaire international, ainsi qu’avec les autorités en République de Moldavie. Une autre question évoquée traite des autres types d’assistance destinée à la population que l’Union européenne peut fournir à la République de Moldavie, afin de montrer que nous souhaitons en réalité soutenir non seulement les autorités en République de Moldavie, mais également la population. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Cette assistance communautaire a apporté et continuera d’apporter des avantages à la population. Nous cofinançons des projets d’infrastructure routière, la modernisation de l’aéroport de Chişinău, l’extension de l’hôpital républicain de Chişinău, le plus grand du pays, ainsi que la consolidation de l’assistance médicale. Au printemps de cette année, nous avons fourni des équipements médicaux pour une valeur de 4,5 millions d’euros à soixante cliniques en République de Moldavie. Ce pays est le plus grand bénéficiaire par habitant de l’assistance communautaire après les territoires palestiniens. Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, l’assistance budgétaire, pour un montant de 40 millions d’euros en 2007, est passée cette année à 62 millions d’euros, et il est prévu d’encore l’augmenter. Nous ne pouvons quantifier clairement à l’heure actuelle le montant du plan d’assistance financière dans le cadre du soutien macroéconomique et d’autres programmes et types de soutien que nous allons fournir. Un chiffre pourra être communiqué lorsque nous aurons atteint la phase de conclusion d’un accord avec les autorités de la République de Moldavie, accord qui répondra spécifiquement aux besoins de ce pays. Deux autres questions ont été évoquées. L’une d’elles concerne le calendrier des négociations pour la conclusion d’un nouvel accord d’association avec la République de Moldavie. Je voudrais vous dire que la semaine dernière, la Commission européenne a envoyé une délégation à Chişinău pour des consultations techniques avec les autorités concernant la négociation d’un nouvel accord."@fr8
". Egy rendkívül fontos észrevételt tettem: a Parlamentben megvan a politikai támogatás arra vonatkozóan, hogy szorosabbra fonjuk kapcsolatainkat a Moldovai Köztársasággal, és hogy közelebb hozzuk ezt az országot az Európai Unióhoz. Ezen tárgyalások menetrendje tartalmazza a tárgyalások formáját, célkitűzését és menetét, valamint a jövőbeni megállapodás alkotóelemeit. E kérdésről tehát már jelenleg is tárgyalunk. Az utolsó téma, amelyet érinteni szeretnék, a vízummentesség kérdése. A 2009. május 7-én kiadott közös nyilatkozat értelmében, amely útnak indította a keleti partnerséget, az Európai Unió olyan intézkedéseket fog elfogadni, amelyek fokozatosan a vízumok eltörléséhez vezetnek, azzal a hosszú távú célkitűzéssel, hogy ezt minden olyan ország esetében sikerüljön megvalósítani, amely tagja ennek a partnerségnek. Ennek az a feltétele, hogy teljesüljenek a jó kormányzással és biztonsággal, valamint a mozgás biztonságának garantálásával kapcsolatos követelmények. Ebben a kritikus helyzetben az Európai Bizottság különös érdeklődéssel néz a Tanács azon tárgyalása elé, ahol strukturált párbeszédre tesznek kezdeményezést a Moldovai Köztársaság vízummentességéről. Addig viszont, ahogyan már eddig is, most is erőteljesen arra ösztönözzük a Moldovai Köztársaság hatóságait, hogy folytassák a reformokat a jog érvényesülése, a szabadság és a biztonság területein, ami kétségtelenül elősegíti majd a vízumrendszer könnyítésével kapcsolatos tárgyalásokat. . Konkrétan kell válaszolnom néhány imént felvetett kérdésre. Ezek közül az egyik legfontosabb a makroszintű pénzügyi támogatásnyújtást érintő, az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap közötti koordinációval függ össze. Ahogy azt a korábbiakban is elmondtam, az IMF-fel szoros együttműködésben végezzük a segítségnyújtási eljárások koordinálását. Még túl korai lenne megmondani, milyen formát öltenek majd ezek a megállapodások, de úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió biztosítani kívánja majd, hogy a kiigazítási program egy sor olyan reformot is tartalmazzon, amelyeket a jó kormányzás és a fenntartható növekedés jövőbeni biztosítása szempontjából alapvetőnek tartunk. A többi országnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatási programok alapján szerzett tapasztalatokból kiindulva lehetséges, hogy ennek a segítségnyújtásnak a pontos eljárásait érintő tárgyalások részeként felmerülnek majd bizonyos feltételek, amelyek például kifejezetten a számos felszólaló által említett jó kormányzáshoz, illetve az európai szomszédságpolitika harmonizációjához kapcsolódnak. Ismételten hangsúlyozni kívánom a következő tényt: a követendő szabályok értelmében mi egyedül nem nyújthatunk makrogazdasági támogatást. Ezért megállapodást kell kötni a Moldovai Köztársaság hatóságai és a Nemzetközi Valutaalap között. E nélkül a megállapodás nélkül, nem nyújtható az a makroszintű pénzügyi támogatás, amelyről itt kifejezetten beszéltünk. Másrészről, biztosítani kívánom önöket arról, hogy fellépésünket összehangoljuk a Nemzetközi Valutaalappal. Egy IMF küldöttség jelenleg is Kisinyovban tartózkodik. Mint ahogy azt már elmondtam önöknek, kollégáink a DG FIN-től szintén Kisinyovban vannak, és koordinálják a Nemzetközi Valutaalappal, valamint a Moldovai Köztársaság hatóságaival folytatott párbeszédet. Egy további kérdés arra vonatkozott, hogy az Európai Unió milyen egyéb, a lakosságra irányuló segítséget tud nyújtani a Moldovai Köztársaságnak ahhoz, hogy megmutassuk, valójában nemcsak a Moldovai Köztársaság hatóságait akarjuk támogatni, hanem a lakosságot is. Engedjék meg, hogy említsek néhány példát. A közösségi támogatás, ahogy eddig is, ezután is különleges előnyöket jelent majd a lakosság számára. Társfinanszírozásban valósítjuk meg a közúti infrastruktúra projektjeit, a kisinyovi repülőtér korszerűsítését, a kisinyovi Köztársasági Klinikai Kórház bővítését, amely az ország legnagyobb kórháza, valamint az orvosi alapellátás megerősítését. Idén tavasszal 4,5 millió euro értékben küldtünk orvosi berendezéseket a Moldovai Köztársaság 60 klinikájának. Ez az ország a palesztin területek után a közösségi támogatások második legnagyobb egy főre jutó kedvezményezettje. Az európai szomszédságpolitika részeként a segítségnyújtásra szánt költségvetés, amely 2007-ben 40 millió euróra, idén 62 millió euróra növekedett, várhatóan tovább fog növekedni. Jelenleg nem tudjuk pontosan számszerűsíteni a pénzügyi támogatási csomag méretét, amely részét képezi a makrogazdasági támogatásnak és a többi, általunk nyújtandó támogatási programnak és támogatási típusnak. Akkor tudunk majd erre konkrét számot adni, amikor elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy megállapodásra jussunk a Moldovai Köztársaság hatóságaival, egy olyan megállapodásra, amely pontosan megfelel az ország igényeinek. További két kérdés merült fel. Az egyik a Moldovai Köztársasággal kötendő új társulási megállapodásra vonatkozó tárgyalások menetrendjével kapcsolatos. Szeretném elmondani önöknek, hogy a múlt héten az Európai Bizottság küldöttséget küldött Kisinyovba, hogy technikai konzultációt folytasson a hatóságokkal az új megállapodással kapcsolatos tárgyalásokról."@hu11
". Io ho fatto un’osservazione estremamente importante, ovvero che esiste, all’interno del parlamento, il sostegno politico necessario per rafforzare i legami con la Repubblica di Moldova e ad avvicinare questo paese all’Unione europea. L’ordine del giorno degli incontri comprende anche il formato, gli obiettivi, il calendario dei negoziati, oltre alle componenti del futuro accordo. Abbiamo dunque già iniziato a discutere di questo tema. L’ultima questione cui vorrei fare riferimento è quella del programma “Viaggio senza visto”. Secondo la dichiarazione congiunta rilasciata il 7 maggio 2009, che ha segnato il varo del partenariato orientale, l’Unione europea adotterà delle misure che porteranno gradualmente alla possibilità di viaggiare senza visto, con l’obiettivo a lungo termine di fare lo stesso con ogni paese membro di questo partenariato. A tal fine, è necessario che i paesi rispettino i requisiti relativi al buon governo e alla sicurezza e che garantiscano la sicurezza degli spostamenti. Allo stato attuale, la Commissione europea sta attendendo con particolare interesse il dibattito in Consiglio riguardo all’inizio di un dialogo strutturato con la Repubblica di Moldova sulla possibilità di permettere i viaggi senza visto. Fino allora noi continueremo a incoraggiare le autorità moldave a portare avanti le riforme nell’area della giustizia, della libertà e della sicurezza, il che non potrà che agevolare le trattative su un allentamento del regime dei visti. Mi trovo a dover rispondere nello specifico ad alcune delle questioni che sono state appena sollevate, una delle quali, tra le più importanti, è legata al coordinamento tra la Commissione europea e il Fondo monetario internazionale sulla concessione di un’assistenza macrofinanziaria. Come ho già detto, lavoriamo a stretto contatto con il Fondo monetario internazionale per il coordinamento delle nostre procedure di assistenza. E’ ancora troppo presto per prevedere l’esito di questi accordi, ma riteniamo che l’Unione europea dovrebbe puntare a garantire che il programma di adeguamento includa anche una serie di riforme che consideriamo essenziali al fine di assicurare il buon governo e una crescita sostenibile in futuro. Sulla base dell’esperienza maturata dai programmi di assistenza macrofinanziaria per gli altri paesi, è possibile che, nel corso dei negoziati sulle esatte di erogazione degli aiuti, emergano alcune condizioni legate specificamente, ad esempio, al buon governo, che è stato citato da più oratori oggi, e all’armonizzazione della politica europea di vicinato. Desidero sottolinearlo ancora una volta: sulla base delle regole che dobbiamo rispettare, non possiamo concedere assistenza macroeconomica unilateralmente. E’ dunque necessario concludere un accordo tra le autorità della Repubblica di Moldova e il Fondo monetario internazionale. Senza tale accordo, l’assistenza macrofinanziaria di cui abbiamo parlato più nel dettaglio non potrà essere garantita. D’altra parte, voglio assicurarvi che stiamo coordinando le nostre azioni con il Fondo monetario internazionale, che ha inviato una delegazione attualmente a Chisinau. Come ho già dichiarato, anche i nostri colleghi della direzione generale degli Affari economici e finanziari si trovano a Chisinau per coordinare il dialogo con il Fondo monetario internazionale, oltre che con le autorità moldave. E’ stato anche menzionato un altro tema: quale altro tipo di assistenza mirata per la popolazione può offrire l’Unione europea alla Repubblica di Moldova, in modo da dimostrare che non vogliamo sostenere solamente le autorità del paese ma anche i suoi cittadini? Vorrei illustrarvi alcuni esempi. Questo tipo di assistenza da parte della Comunità ha portato vantaggi ben precisi alla popolazione, e continuerà a farlo. Stiamo cofinanziando progetti per le infrastrutture stradali, per la modernizzazione dell’aeroporto di Chisinau, per l’ampliamento del Republican Clinical Hospital di Chisinau, che è l’ospedale più grande della città, oltre che per il consolidamento dell’assistenza medica primaria. Nella primavera di quest’anno abbiamo fornito attrezzature mediche a 60 cliniche nella Repubblica di Moldova, per un valore di 4,5 milioni di euro. Dopo i territori palestinesi, questo paese è il principale beneficiario della Comunità in termini di assistenza pro capite. In quanto parte della politica europea di vicinato, il fondo dedicato all’assistenza, che aveva raggiunto i 40 milioni di euro nel 2007, è aumentato quest’anno arrivando a 62 milioni di euro, e si prevede che questa cifra continui a crescere. Per il momento non possiamo quantificare con esattezza la portata del pacchetto di assistenza finanziaria nel quadro delle misure di sostegno macroeconomico e degli altri programmi e strumenti di sostegno che metteremo a disposizione. Forniremo dei dati al proposito quando saremo sul punto di concludere un accordo con le autorità moldave che risponda nello specifico alle esigenze del paese. Sono stati sollevati due ulteriori temi. Il primo riguarda il calendario negoziale per la conclusione di un nuovo accordo di associazione con la Repubblica di Moldova. Sono lieto di riferirvi che la scorsa settimana la Commissione europea ha inviato una delegazione a Chisinau per delle consultazioni tecniche con le autorità in merito proprio ai negoziati sul nuovo accordo."@it12
". Pastebėjau labai svarbų dalyką: Parlamentas siekia sustiprinti ryšius su Moldovos Respublika ir priartinti šią šalį prie Europos Sąjungos, todėl yra pasirengęs suteikti jai politinę paramą. Šios konsultacijos apima derybų formatą, tikslus ir tvarkaraštį, taip pat būsimojo susitarimo dalis. Taigi dėl šio klausimo deramės. Paskutinis klausimas, kurį norėčiau paminėti – tai klausimas dėl vizų režimo panaikinimo. Pagal 2009 m. gegužės 7 d. bendrą pareiškimą, kuriuo pradėtas Rytų partnerystės projektas, Europos Sąjunga ketina priimti priemones dėl laipsniško perėjimo prie bevizio režimo ir ilgalaikėje perspektyvoje visiško vizų režimo panaikinimo visoms šioje partnerystėje dalyvaujančioms šalims. Vizos bus panaikintos, kai šalys įgyvendins sąlygas, susijusias su tinkamu valdymu ir saugumu bei judėjimo saugumo užtikrinimu. Šiuo metu Europos Komisija labai susidomėjusi laukia Tarybos diskusijų dėl struktūrinio dialogo dėl vizų režimo panaikinimo su Moldovos Respublika rezultato. Komisija savo ruožtu aktyviai skatino ir tebeskatina Moldovos Respublikos valdžią toliau įgyvendinti reformas teisingumo, laisvės ir saugumo srityse, kurios neabejotinai palengvins diskusijas dėl vizų režimo liberalizavimo. Norėčiau konkrečiai atsakyti į kai kuriuos šiose diskusijose minėtus klausimus. Vienas iš svarbiausių klausimų susijęs su Europos Komisijos ir Tarptautinio valiutos fondo veiklos teikiant Moldavijai makrofinansinę pagalbą derinimo. Kaip sakiau, mes glaudžiai bendradarbiaujame su TVF derindami pagalbos teikimo procedūras. Dar negalime pasakyti, kokio pobūdžio bus šie susitarimai, bet manau, kad Europos Sąjunga taip pat pageidaus į paramos suderinimo programą įtraukti reformas, kurios, mūsų nuomone, yra labai svarbios siekiant užtikrinti ateityje tinkamą šalies valdymą ir tvarų jos ekonomikos augimą. Remiantis patirtimi, sukaupta įgyvendinant kitoms šalims skirtos makrofinansinės pagalbos programas, visai tikėtina, kad derantis dėl konkrečių šios pagalbos teikimo procedūrų bus susitarta dėl tam tikrų sąlygų, susijusių, pvz., su tinkamu valdymu, kurį minėjo keletas kalbėtojų, taip pat su Europos kaimynystės politikos suderinimu. Noriu dar kartą pabrėžti: pagal galiojančias taisykles vien tik savo jėgomis makrofinansinės pagalbos suteikti negalėsime. Todėl reikia, kad Moldovos Respublikos valdžia ir Tarptautinis valiutos fondas pasirašytų susitarimą. Jei toks susitarimas nebus sudarytas, konkreti makrofinansinė pagalba, apie kurią kalbėjome, negalės būti suteikta. Tačiau noriu patikinti jus, kad mes deriname savo veiksmus su Tarptautiniu valiutos fondu. Šiuo metu Kišiniove lankosi TVF delegacija. Kaip sakiau, mūsų kolegos iš Finansų ir ekonomikos reikalų generalinio direktorato taip pat yra Kišiniove ir derina dialogą su Tarptautiniu valiutos fondu, taip pat su Moldovos Respublikos valdžia. Kitas klausimas, kurį minėjo kalbėtojai, susijęs su kitokio pobūdžio pagalba, pagalba, skirta Moldavijos žmonėms, kurią Europos Sąjunga gali suteikti Moldovos Respublikai siekdama parodyti, kad mes iš tikrųjų norime paremti ne tik šalies valdžią, bet ir jos gyventojus. Norėčiau pateikti tik kelis pavyzdžius, kokią konkrečią naudą Bendrijos pagalba davė ir tebeduoda šalies gyventojams. Iš dalies finansuojame kelių infrastruktūros projektus, Kišiniovo oro uosto modernizavimą, didžiausios šalyje Respublikinės klinikinės ligoninės Kišiniove išplėtimą, taip pat pirminės medicinos pagalbos pajėgų stiprinimą. Šių metų pavasarį šešiasdešimt Moldovos Respublikos klinikų aprūpinome medicinos įranga, kurios vertė siekia 4,5 mln. EUR. Pagal vienam gyventojui tenkančią pagalbą ši šalis yra antroji didžiausia po Okupuotųjų Palestinos Teritorijų Bendrijos pagalbos gavėja. Parama biudžetui, teikiama įgyvendinant Europos kaimynystės politiką, 2007 m. sudarė 40 mln. EUR, o šiais metais išaugo iki 62 mln. EUR. Prognozuojama, kad ši parama toliau dar didės. Šiuo metu dar negalime tiksliai pasakyti, kokios vertės bus finansinės pagalbos priemonių paketas, apimsiantis makroekonominę paramą bei kitas programas ir kitų rūšių paramą, kurią ketiname teikti. Tikslią sumą galėsime nurodyti sudarę su Moldovos Respublikos valdžia susitarimą, kuriame bus atsižvelgta į konkrečius šalies poreikius. Paminėti dar du klausimai. Vienas iš jų susijęs su derybų dėl naujojo asociacijos susitarimo pasirašymo su Moldovos Respublika tvarkaraščiu. Noriu pasakyti jums, kad praeitą savaitę Europos Komisija nusiuntė į Kišiniovą delegaciją, kuriai pavesta teikti šalies valdžiai technines konsultacijas, susijusias su derybomis dėl naujojo susitarimo."@lt14
". – ( ) Es esmu izdarījis vienu ārkārtīgi svarīgu novērojumu: Parlamentā ir politisks atbalsts saikņu stiprināšanai ar Moldovas Republiku un šīs valsts tuvināšanai Eiropas Savienībai. Šo sarunu darba kārtībā ir iekļauts sarunu formāts, mērķi un grafiks, kā arī nākamā nolīguma sastāvdaļas. Tādējādi mēs esam sarunu procesā par šo jautājumu. Pēdējā lieta, ko gribu pieminēt, ir jautājums par vīzu režīma atcelšanu. Saskaņā ar kopējo deklarāciju, ko izstrādāja 2009. gada 7. maijā un kas iezīmēja Austrumu partnerības sākšanos, Eiropas Savienība gatavojas pieņemt pasākumus, lai pakāpeniski atceltu vīzu režīmu, un ilgtermiņa mērķi attiecināt to uz visām valstīm, kas ir šīs partnerības dalībnieces. Nosacījumi tam ir prasību izpilde attiecībā uz labu pārvaldi un drošību un pārvietošanās drošības garantēšana. Pašreiz Eiropas Komisija ar īpašu interesi gaida Padomes diskusiju par strukturēta dialoga sākšanu par vīzu režīma atcelšanu ar Moldovas Republiku. Pagaidām mēs esam atbalstījuši un joprojām nopietni atbalstām Moldovas Republikas varas iestāžu centienus turpināt reformas tiesību, brīvības un drošības jomā, jo tas, protams, atvieglos diskusijas par vīzu režīma. Man jāatbild konkrētāk attiecībā uz dažiem jautājumiem, kas šeit tika pieminēti. Viens no vissvarīgākajiem jautājumiem attiecās uz Eiropas Komisijas un Starptautiskā Valūtas fonda savstarpēju koordinēšanu saistībā ar makrofinansiāla atbalsta piešķiršanu. Kā es jau iepriekš teicu, mēs cieši sadarbojamies ar SVF attiecībā uz mūsu atbalsta procedūru koordinēšanu. Vēl mums ir pāragri teikt, kādi būs šie nolīgumi, bet mēs domājam, ka Eiropas Savienība var vēlēties panākt, lai pielāgošanas programmā tiek iekļautas arī vairākas reformas, kuras mēs uzskatām par būtiskām, lai nodrošinātu labu pārvaldi un ilgtspējīgu izaugsmi nākotnē. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta saistībā ar makrofinansiāla atbalsta programmām citās valstīs, ir iespējams, ka sarunās par konkrētām procedūrām, kas attiecas uz šīs palīdzības sniegšanu, var rasties noteikti nosacījumi īpaši saistībā, piemēram, ar labu pārvaldi, ko pieminēja vairāki runātāji, un Eiropas Kaimiņattiecību politikas saskaņošanu. Es vēlreiz gribu uzsvērt šādu faktu: pamatojoties uz noteikumiem, kas mums ir jāievēro, mēs nevaram piešķirt tikai makroekonomisku atbalstu. Tāpēc ir jānoslēdz nolīgums starp Moldovas Republikas varas iestādēm un Starptautisko Valūtas fondu. Bez šā nolīguma makrofinansiālais atbalsts, par kuru mēs esam runājuši konkrētāk, nevar tikt nodrošināts. No otras puses, es gribu jums apliecināt, ka mēs koordinējam savu darbību ar Starptautisko Valūtas fondu. SVF delegācija pašlaik ir Kišiņevā. Kā es jau jums teicu, mūsu kolēģi no Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta arī ir Kišiņevā un koordinē dialogu ar Starptautisko Valūtas fondu un Moldovas Republikas varas iestādēm. Tika pieminēts arī jautājums par to, vai Eiropas Savienība var dot Moldovas Republikai tādu atbalstu, kas tiktu novirzīts iedzīvotājiem, lai parādītu, ka mēs patiešām gribam atbalstīt ne tikai Moldovas Republikas varas iestādes, bet arī iedzīvotājus. Ļaujiet man sniegt jums dažus piemērus. Šis Kopienas atbalsts ir devis un turpinās dot konkrētu labumu iedzīvotājiem. Mēs līdzfinansējam ceļu infrastruktūras projektus, Kišiņevas lidostas modernizēšanu, Republikas Klīniskās slimnīcas – valsts lielākās slimnīcas – paplašināšanu Kišiņevā, kā arī primārās medicīniskās palīdzības konsolidāciju. Šā gada pavasarī mēs apgādājām ar medicīnisko aprīkojumu EUR 4,5 miljonu vērtībā 60 Moldovas Republikas poliklīnikas. Pēc Palestīnas teritorijas šī valsts ir vislielākā Kopienas palīdzības labuma guvēja uz vienu iedzīvotāju. Atbalsta budžets, kas ir daļa no Eiropas Kaimiņattiecību politikas un kas 2007. gadā pieauga līdz EUR 40 miljoniem, šogad tika palielināts līdz EUR 62 miljoniem, un tiek prognozēts turpmāks tā palielinājums. Mēs nevaram pašreiz skaidri skaitliski noteikt finansiālā atbalsta paketes lielumu kā daļu no kopējā makrofinansiālā atbalsta un citām programmām un atbalsta veidiem. Šis skaitlis tiks paziņots tad, kad mēs nonāksim līdz posmam, kad ar Moldovas Republikas pārstāvjiem tiks noslēgts nolīgums, kas konkrēti apmierinās šīs valsts vajadzības. Tika uzdoti divi citi jautājumi. Viens no tiem attiecas uz sarunu grafiku jauna asociācijas nolīguma noslēgšanai ar Moldovas Republiku. Es vēlos jums pateikt, ka pagājušajā nedēļā Eiropas Komisija nosūtīja uz Kišiņevu delegāciju tehniskām konsultācijām ar valsts varas iestādēm par sarunām saistībā ar jaunu nolīgumu."@lv13
"Am remarcat un lucru extrem de important: sprijinul politic care există la nivelul Parlamentului în ceea ce priveşte consolidarea relaţiilor cu Republica Moldova, apropierea acestei ţări de Uniunea Europeană. Pe agenda acestor convorbiri se află formatul, obiectivele şi calendarul negocierilor, precum şi elementele viitorului acord. Deci, suntem în negocieri pentru această chestiune. O ultimă chestiune la care vreau să mă refer este cea privind problematica liberalizării regimului de vize. În concordanţă cu declaraţia comună din 7 mai 2009 care a marcat lansarea parteneriatului estic, Uniunea Europeană va lua măsuri graduale în direcţia liberalizării vizelor, cu obiectiv pe termen lung în relaţia cu fiecare ţară parteneră a acestui parteneriat. Condiţiile sunt: îndeplinirea cerinţelor legate de buna gestionare şi securitate, şi asigurarea securităţii mobilităţii. În stadiul actual, Comisia Europeană aşteaptă cu deosebit interes să se discute în Consiliu problematica lansării unui dialog structurat privind liberalizarea vizelor cu Republica Moldova. Până atunci, am adresat şi adresăm un îndemn energic autorităţilor din Republica Moldova să continue reformele în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii care, fără îndoială, vor facilita discuţiile cu privire la facilitarea regimului de vize. Am să răspund punctual la câteva din chestiunile care au fost menţionate în momentul de faţă. Una dintre cele mai importante a fost legată de coordonarea dintre Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional în ceea ce priveşte acordarea unei asistenţe macrofinanciare. Aşa cum am spus înainte, colaborăm îndeaproape cu FMI în ceea ce priveşte coordonarea modalităţilor de asistenţă. Este încă devreme să ne pronunţăm cum vor arăta aceste acorduri, dar considerăm că este posibil ca Uniunea Europeană să vrea să se asigure că programul de ajustare cuprinde şi o serie de reforme pe care le considerăm esenţiale pentru asigurarea unei bunei guvernări şi a unei creşteri sustenabile în viitor. Raportându-ne la experienţa programelor de asistenţă macrofinanciară destinate altor ţări, este posibil ca în cadrul negocierilor asupra modalităţilor precise ale acestei asistenţe să survină unele condiţii specifice legate, de exemplu, de buna guvernare, care a fost menţionată de câţiva vorbitori, şi de armonizarea în cadrul politicii europene de vecinătate. Vreau să subliniez încă o dată următorul fapt: prin regulile pe care trebuie să le urmăm nu putem să acordăm o asistenţă macroeconomică singuri. Deci, este nevoie de încheierea unui acord între autorităţile din Republica Moldova şi Fondul Monetar. Fără acest acord nu este posibilă acordarea asistenţei macrofinanciare despre care am vorbit mai precis. Pe de altă parte, vreau să vă asigur că ne coordonăm acţiunile cu Fondul Monetar Internaţional. O delegaţie a FMI se află în prezent la Chişinău şi, de asemenea, aşa cum v-am spus, colegii noştri de la DG FIN sunt la Chişinău şi îşi coordenează dialogul cu Fondul Monetar, dar şi cu autorităţile din Republica Moldova. O altă chestiune care s-a menţionat este: ce alt ajutor poate acorda Uniunea Europeană Republicii Moldova, ajutor care să meargă orientat către populaţie, prin care să arătăm că, de fapt, vrem să sprijinim nu numai autorităţile din Republica Moldova, dar şi populaţia. O să vă dau doar câteva exemple. Această asistenţă comunitară a adus şi va continua să aducă avantaje concrete populaţiei. Cofinanţăm proiecte de infrastructură rutieră, modernizarea aeroportului din Chişinău, extinderea spitalului republican din Chişinău, care este cel mai mare din ţară, şi consolidarea asistenţei medicale primare. În primăvara acestui an am furnizat echipamente medicale în valoare de 4,5 milioane de euro pentru 60 de clinici din Republica Moldova. Această ţară este cel mai mare beneficiar de asistenţă comunitară pe cap de locuitor după teritoriile palestiniene. În cadrul politicii europene de vecinătate, bugetul pentru asistenţă, care se ridica la 40 de milioane de euro în 2007, a crescut anul acesta la 62 de milioane de euro şi este prevăzut să crească în continuare. Dimensiunea asistenţei financiare, atât a celei macroeconomice, cât şi a celorlalte programe şi sprijinului pe care îl acordăm nu poate fi în momentul de faţă clar cuantificat. El va fi cuantificat în momentul în care vom ajunge în faza încheierii unui acord cu autorităţile din Republica Moldova, acord care să răspundă concret la nevoile pe care această ţară le are. Au mai fost două chestiuni care au fost ridicate. Cea privitoare la calendarul negocierilor în vederea încheierii unui nou acord de asociere cu Republica Moldova. Vreau să vă spun că săptămâna trecută Comisia Europeană a trimis o delegaţie la Chişinău pentru consultaţii tehnice cu autorităţile privind negocierea unui nou acord."@mt15
"Ik heb iets opgemerkt wat van zeer groot belang is: er bestaat in het Parlement politieke steun voor het aanhalen van de banden met Moldavië en voor een nauwere relatie van dit land met de Europese Unie. De agenda voor deze besprekingen bevat de vorm, de doelen en het tijdsschema voor de onderhandelingen, alsmede de onderdelen van de toekomstige overeenkomst. We zijn bezig met onderhandelingen hierover. De laatste kwestie die ik wil bespreken, betreft de vrijstelling van de visumplicht. Krachtens de gemeenschappelijke verklaring van 7 mei 2009, die het begin van het Oostelijk Partnerschap inluidde, gaat de Europese Unie maatregelen nemen waardoor een vrijstelling van de visumplicht geleidelijk aan dichterbij komt, met als doelstelling voor de lange termijn dat dit voor ieder lid van dit partnerschap wordt bereikt. Voorwaarde hiervoor is dat aan de vereisten voor behoorlijk bestuur en veiligheid wordt voldaan en dat veilig verkeer kan worden gegarandeerd. Op dit moment ziet de Europese Commissie met veel interesse de discussie van de Raad tegemoet over het starten van een structurele dialoog over vrijstelling van de visumplicht voor Moldavië. Intussen hebben we de autoriteiten van Moldavië sterk aangemoedigd – en dat doen we nog steeds – om verder te gaan met hun hervormingen op het gebied van recht, vrijheid en veiligheid, waardoor de discussies over het versoepelen van de visumplicht ongetwijfeld gemakkelijker zullen verlopen. Ik moet reageren op enkele van de punten die zojuist naar voren zijn gebracht. Eén van de belangrijkste hiervan is de coördinatie tussen de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds bij de verstrekking van macrofinanciële steun. Zoals ik al zei, werken we voor de coördinatie van onze steunprocedures nauw samen met het IMF. We kunnen nu nog niet zeggen welke vorm deze overeenkomsten zullen krijgen, maar de Europese Unie zal waarschijnlijk willen garanderen dat in het aanpassingsprogramma een reeks hervormingen wordt opgenomen die wij van cruciaal belang achten voor behoorlijk bestuur en duurzame groei in de toekomst. Op grond van ervaringen met macrofinanciële steunprogramma’s voor andere landen, zullen er misschien in de onderhandelingen over de precieze procedures die bij het verstrekken van deze hulp moeten worden gevolgd, bepaalde voorwaarden opduiken die specifiek in verband staan met, bijvoorbeeld, het door verschillende sprekers genoemde behoorlijk bestuur, en de harmonisatie van het Europees nabuurschapsbeleid. Ik wil nogmaals nadrukkelijk op het volgende wijzen: volgens de regels die wij in acht moeten nemen, kunnen wij niet zelfstandig macro-economische steun verstrekken. Daarvoor moet een akkoord worden gesloten tussen de autoriteiten van Moldavië en het Internationaal Monetair Fonds. Zonder dit akkoord kan de macrofinanciële steun waarover wij specifiek hebben gesproken, niet worden verstrekt. Anderzijds kunt u er verzekerd van zijn dat wij onze acties met het Internationaal Monetair Fonds coördineren. Er is momenteel een IMF-delegatie in Chisinau. Zoals ik u heb verteld, bevinden onze collega’s van DG-FIN zich ook in Chisinau voor de coördinatie van de dialoog met het Internationaal Monetair Fonds en met de autoriteiten in Moldavië. Een andere vraag was welke verdere, op de bevolking gerichte steun de Europese Unie Moldavië kan bieden, om te laten zien dat we niet alleen de autoriteiten van Moldavië willen helpen, maar ook de bevolking. Ik zal een paar voorbeelden geven. Deze hulp van de Gemeenschap heeft de bevolking speciale voordelen gebracht en hier zullen we mee doorgaan. We helpen met de financiering van weginfrastructuurprojecten, de modernisering van de luchthaven van Chisinau, de uitbreiding van het Republikeins ziekenhuis in Chisinau, dat het grootste in het land is, en de consolidering van de primaire medische hulp. Dit voorjaar hebben we aan zestig klinieken in Moldavië medische apparatuur geleverd met een waarde van 4,5 miljoen euro. Dit land krijgt per hoofd van de bevolking, na de Palestijnse gebieden, de meeste steun van de Gemeenschap. Als onderdeel van het Europees nabuurschapsbeleid is de steunbegroting, die in 2007 is uitgebreid tot veertig miljoen euro, dit jaar uitgebreid tot 62 miljoen euro en naar verwachting zal deze nog verder worden uitgebreid. We kunnen nu nog niet zeggen wat de precieze omvang zal zijn van het financiële steunpakket als onderdeel van de macrofinanciële steun en de andere programma’s en soorten hulp die we gaan bieden. Op het moment dat we met de autoriteiten van Moldavië een akkoord kunnen sluiten dat speciaal is afgestemd op de behoeften van dit land, zullen we hieromtrent een bedrag noemen. Er zijn nog twee andere kwesties aan de orde geweest. Eén daarvan is het tijdsschema voor de onderhandelingen over het sluiten van een nieuwe associatieovereenkomst met Moldavië. Ik kan u vertellen dat de Europese Commissie vorige week een delegatie naar Chisinau heeft gestuurd voor technisch overleg met de autoriteiten voor de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst."@nl3
". Poczyniłem jedną niezwykle ważną obserwację: w Parlamencie istnieje poparcie polityczne dla zacieśnienia więzów z Republiką Mołdowy i przybliżenia tego kraju do Unii Europejskiej. Poruszono jeszcze dwie dalsze kwestie. Jedna z nich dotyczy harmonogramu negocjacji zmierzających do zawarcia nowego układu o stowarzyszeniu z Republiką Mołdowy. Chciałbym państwa poinformować, że Komisja Europejska wysłała w ubiegłym tygodniu do Kiszyniowa delegację z zadaniem przeprowadzenia konsultacji technicznych z udziałem władz w sprawie wynegocjowania nowego układu. Program tych rozmów obejmuje format, cele i harmonogram negocjacji, jak również elementy składowe przyszłego układu. Jesteśmy zatem na etapie negocjowania tej kwestii. Ostatnia sprawa, o której chciałbym wspomnieć, dotyczy zniesienia wiz. Zgodnie ze wspólną deklaracją przyjętą w dniu 7 maja 2009 r. dla uczczenia inauguracji partnerstwa wschodniego, Unia Europejska zamierza przyjąć środki zmierzające stopniowo do zniesienia wiz, realizując przy tym długofalowy cel, jakim jest zniesienie wiz dla każdego kraju będącego członkiem przedmiotowego partnerstwa. Warunkiem jest tu spełnienie wymogów z zakresu dobrego rządzenia i bezpieczeństwa, jak również zagwarantowanie bezpieczeństwa przemieszczania się. W obecnych okolicznościach Komisja Europejska oczekuje ze szczególnym zainteresowaniem na dyskusję w Radzie, dedykowaną podjęciu zorganizowanego dialogu z Republiką Mołdowy w sprawie zniesienia wiz. Do tego czasu kierujemy i będziemy nadal kierować do władz Republiki Mołdowy silne zachęty do kontynuowania reform w obszarze sądownictwa, wolności i bezpieczeństwa, które niewątpliwie ułatwią rozmowy dotyczące zliberalizowania systemu wizowego. Muszę w szczególności odnieść się do kilku spraw, które tu przed chwilą podniesiono. Jedna z najważniejszych dotyczyła koordynacji między Komisją Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej. Jak już mówiłem, współpracujemy ściśle z MFW nad koordynowaniem naszych procedur pomocowych. Jest wciąż za wcześnie, abyśmy mogli powiedzieć, jakie rezultaty przyniosą te umowy, lecz uważamy, że Unia Europejska chciałaby zapewnić, aby ten program dostosowawczy zawierał w sobie także szereg reform, które my uważamy za zasadnicze z punktu widzenia zapewnienia dobrych rządów oraz trwałego i zrównoważonego wzrostu w przyszłości. Jeśli przyjąć za podstawę doświadczenia zebrane przy realizacji programów pomocy makrofinansowej dla innych krajów, to może się okazać w trakcie tej części negocjacji, która dotyczyć będzie konkretnych procedur związanych z zapewnieniem tej pomocy, że niektóre warunki okażą się konkretnie związane np. z dobrymi rządami, o których wspominało szereg mówców, oraz z harmonizacją europejskiej polityki sąsiedztwa. Chcę raz jeszcze podkreślić następujący fakt: w oparciu o zasady, których musimy przestrzegać, nie jesteśmy w stanie udzielić samej tylko pomocy makrogospodarczej. Dlatego musi zostać zawarta umowa między władzami Republiki Mołdowy i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Bez tej umowy nie będziemy mogli udzielić pomocy makrofinansowej, o której już konkretnie rozmawialiśmy. Z drugiej strony chcę państwa zapewnić, że koordynujemy nasze działania z udziałem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Delegacja MFW przebywa obecnie w Kiszyniowie. Jak już mówiłem, nasi koledzy z DG FIN także przebywają obecnie z wizytą w Kiszyniowie, koordynując dialog z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, jak również z władzami Republiki Mołdowy. Kolejna sprawa, którą tu poruszono, dotyczy pytania, jakiej innej pomocy adresowanej do ludności Unia Europejska może udzielić Republice Mołdowy, aby pokazać, że chcemy wspierać nie tylko władze w Republice Mołdowy, ale także jej mieszkańców. Proszę pozwolić, że przytoczę tu kilka przykładów. Pomoc wspólnotowa przyniosła do tej pory i będzie nadal przynosić konkretne korzyści dla ludności. Obecnie współfinansujemy projekty związane z infrastrukturą drogową, modernizację portu lotniczego w Kiszyniowie, rozbudowę Państwowego Szpitala Klinicznego w Kiszyniowie, największego szpitala w kraju, jak również konsolidację podstawowej pomocy medycznej. Wiosną tego roku dostarczyliśmy do 60 klinik w Republice Mołdowy sprzęt medyczny o wartości 4,5 milionów euro. Kraj ten jest drugim największym, zaraz po Terytoriach Palestyńskich, beneficjentem pomocy wspólnotowej w przeliczeniu na mieszkańca. Budżet pomocowy będący elementem europejskiej polityki sąsiedztwa, który w roku 2007 sięgnął 40 milionów euro, został w tym roku zwiększony do 62 milionów euro, a prognozy przewidują jego dalszy wzrost. Nie możemy w chwili obecnej jednoznacznie określić wielkości pakietu pomocy finansowej jako elementu pomocy makroekonomicznej oraz pozostałych programów i rodzajów wsparcia, które zamierzamy zapewnić. Konkretna liczba zostanie podana na etapie podpisywania umowy z władzami w Republice Mołdowy – umowy, która w konkretny sposób wyjdzie na przeciw potrzebom tego kraju."@pl16
"Fiz uma constatação extremamente importante: existe apoio político no Parlamento para se reforçarem os laços com a República da Moldávia e aproximar mais este país da União Europeia. A ordem de trabalhos para estas conversações inclui o formato, objectivos e calendário das negociações, bem como as componentes do futuro acordo. Por conseguinte, estamos em negociações sobre esta matéria. A última questão que gostaria de mencionar é a isenção de vistos. De acordo com a declaração conjunta proferida em 7 de Maio de 2009 e que marcou o lançamento da Parceria Oriental, a União Europeia vai adoptar medidas para se avançar gradualmente para uma isenção de vistos, com o objectivo de longo prazo de conseguir que essa medida venha a ser aplicada a todos os países que participam nesta parceria. As condições para que isto aconteça são o cumprimento dos requisitos relacionados com a boa governação e a segurança, assim como a garantia da segurança de circulação. Na actual conjuntura, a Comissão Europeia está a aguardar, com especial interesse, o debate no Conselho sobre o início de um diálogo estruturado com a República da Moldávia relativo à isenção de vistos. Até isso acontecer temos dado e continuaremos a dar um forte incentivo às autoridades da República da Moldávia para que prossigam as suas reformas nas áreas da justiça, liberdade e segurança, o que sem dúvida facilitará os debates sobre a suavização do regime de vistos. Tenho de responder especificamente a algumas das questões referidas até agora. Uma das mais importantes é a da coordenação entre a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional na concessão de assistência macrofinanceira. Tal como disse antes, trabalhamos em estreita colaboração com o FMI na coordenação dos nossos processos de assistência. É ainda muito cedo para podermos antever o resultado destes acordos, mas achamos que a União Europeia poderá querer certificar-se de que o programa de ajustamento inclui também uma série de reformas que consideramos essenciais para garantir a boa governação e um crescimento sustentável no futuro. Com base na experiência adquirida com programas de assistência macrofinanceira a favor de outros países, é possível que, no âmbito de negociações sobre os processos exactos envolvidos na concessão desta ajuda, possam surgir determinadas condições especificamente associadas, por exemplo, à boa governação, como foi referido por vários oradores, e à harmonização da Política Europeia de Vizinhança. Quero salientar mais uma vez o seguinte: com base nas regras que temos de seguir, não conseguiremos conceder apenas assistência macrofinanceira, pelo que se torna necessária a conclusão de um acordo entre as autoridades da República da Moldávia e o Fundo Monetário Internacional. Sem este acordo, a assistência macrofinanceira de que falámos mais especificamente não poderá ser dada. Por outro lado, quero assegurar-vos de que estamos a coordenar as nossas acções com o Fundo Monetário Internacional. Uma delegação do FMI está neste momento em Chişinău. Como já vos disse, os nossos colegas da DG FIN estão também em Chişinău, coordenando o diálogo com o Fundo Monetário Internacional e também com as autoridades da República da Moldávia. Outra questão abordada foram as preocupações sobre que outro tipo de assistência pode a União Europeia dar à República da Moldávia que esteja orientada para a população, a fim de mostrar que queremos realmente apoiar não apenas as autoridades da República da Moldávia mas também a sua população. Deixem-me dar-vos apenas alguns exemplos. A assistência da Comunidade trouxe e continuará a trazer vantagens específicas para a população. Estamos a co-financiar projectos de infra-estruturas rodoviárias, a modernização do aeroporto de Chişinău, a expansão do Hospital Clínico Republicano de Chişinău, que é o maior do país, e a consolidação dos cuidados primários de saúde. Na Primavera deste ano fornecemos equipamento médico no valor de 4,5 milhões de euros a 60 clínicas da República da Moldávia. Este país é o maior beneficiário da assistência comunitária a seguir aos Territórios Palestinianos. No âmbito da Política Europeia de Vizinhança, o orçamento de assistência, que se elevou a 40 milhões de euros em 2007, aumentou este ano para 62 milhões e as previsões apontam para que continue a crescer. De momento, não podemos quantificar com clareza a dimensão do pacote de assistência financeira incluído no apoio macroeconómico e de outros programas e tipos de apoio que iremos prestar. Será apresentado um valor quando chegarmos à fase de concluir um acordo com as autoridades da República da Moldávia que responda especificamente às necessidades desse país. Foram abordadas outras duas questões. Uma delas diz respeito ao calendário negocial para a conclusão de um novo acordo de associação com a República da Moldávia. Quero dizer-vos que, na semana passada, a Comissão Europeia enviou uma delegação a Chişinău para consultas de cariz técnico com as autoridades sobre a negociação de um novo acordo."@pt17
"Vyslovil som jednu mimoriadne dôležitú poznámku: tu v Parlamente existuje politická podpora pre posilnenie väzieb s Moldavskou republikou a pre to, aby sme túto krajinu priviedli bližšie k Európskej únii. V súčasnej kritickej situácii Európska komisia s mimoriadnym záujmom očakáva diskusiu Rady o iniciovaní štruktúrovaného dialógu s Moldavskou republikou o zrušení vízovej povinnosti. Dovtedy budeme prejavovať – tak ako sme to robili aj doteraz – silnú podporu orgánom Moldavskej republiky, aby aj naďalej pokračovali v reformách v oblasti justície, slobody a bezpečnosti, čo nepochybne uľahčí diskusie o uvoľnení vízového režimu. Musím konkrétne odpovedať na niektoré otázky, ktoré tu boli práve prednesené. Jednou z najdôležitejších je tá, ktorá sa týka koordinácie medzi Európskou komisiou a Medzinárodným menovým fondom pri poskytnutí makrofinančnej pomoci. Ako som už povedal, úzko spolupracujeme s MMF na koordinácii našich postupov pri poskytovaní pomoci. Ešte vždy je príliš skoro na to, aby sme mohli povedať, akú konečnú podobu budú mať tieto dohody. Myslíme si však, že Európska únia by mohla chcieť zabezpečiť, aby ozdravovací program zahŕňal aj súbor reforiem, ktoré pokladáme za podstatné na zabezpečenie dobrej správy vecí verejných a trvalo udržateľného rastu v budúcnosti. Ak vychádzame zo skúseností získaných z programov makrofinančnej pomoci pre iné krajiny, je možné, že – ako súčasť rokovaní o presných postupoch týkajúcich sa poskytovania tejto pomoci – nečakane nastane situácia, keď budú určité podmienky osobitne súvisieť s dobrou správou vecí verejných, čo spomenuli niektorí rečníci, ako aj s harmonizáciou európskej susedskej politiky. Ešte raz chcem zdôrazniť túto skutočnosť: ak vychádzame z pravidiel, ktoré musíme dodržiavať, nie sme schopní poskytnúť makroekonomickú pomoc samostatne. Preto je potrebné uzavrieť dohodu medzi orgánmi Moldavskej republiky a Medzinárodným menovým fondom. Bez tejto dohody nie je možné poskytnúť makrofinančnú pomoc, o ktorej sme tu hovorili. Na druhej strane vás chcem ubezpečiť, že naše činnosti koordinujeme s Medzinárodným menovým fondom. Delegácia MMF je teraz v Kišiňove. Ako som vám už povedal, naši kolegovia z GR FIN sú takisto v Kišiňove, kde koordinujú dialóg s Medzinárodným menovým fondom, ako aj s orgánmi Moldavskej republiky. Ďalšia otázka, ktorá tu bola spomenutá, sa týka nejakého iného druhu pomoci, ktorú by Európska únia mohla poskytnúť Moldavskej republike a ktorá by bola zameraná aj na obyvateľstvo. Dovoľte mi uviesť iba niekoľko príkladov: táto pomoc Spoločenstva priniesla a bude naďalej prinášať obyvateľstvu osobitný úžitok. Spolufinancujeme projekty cestnej infraštruktúry, modernizáciu kišiňovského letiska, rozšírenie Republikovej klinickej nemocnice v Kišiňove, ktorá je najväčšou v krajine, ako aj konsolidáciu základnej lekárskej starostlivosti. Na jar tohto roku sme dodali zdravotnícke zariadenie v hodnote 4,5 milióna EUR 60 klinikám v Moldavskej republike. Táto krajina je po palestínskych územiach druhým najväčším príjemcom pomoci Spoločenstva na jedného obyvateľa. Rozpočtová podpora, ktorá ako súčasť Európskej susedskej politiky vzrástla v roku 2007 na 40 miliónov EUR, sa tento rok zvýšila na 62 miliónov EUR a predpokladá sa, že bude naďalej rásť. V tejto chvíli nemôžeme presne vyčísliť veľkosť balíka finančnej pomoci ako súčasti makrofinančnej podpory a iných programov a typov podpory, ktoré sa chystáme poskytnúť. Presný číselný údaj bude poskytnutý, keď dosiahneme štádium uzatvorenia dohody s orgánmi v Moldavskej republike, a bude to údaj zodpovedajúci konkrétnym potrebám tejto krajiny. Prednesené boli aj ďalšie dve otázky. Jedna z nich sa týka časového harmonogramu rokovaní o uzavretí novej asociačnej dohody s Moldavskou republikou. Rád by som vám oznámil, že Európska komisia minulý týždeň vyslala do Kišiňova delegáciu na technické konzultácie s orgánmi, týkajúce sa rokovania o novej dohode. Program týchto rozhovorov zahŕňa formát, ciele a časový harmonogram rokovaní, ako aj prvky v budúcej dohode. Preto teraz vedieme rokovania o tejto otázke. Posledným bodom, ktorý chcem spomenúť, je otázka zrušenia vízovej povinnosti. Podľa spoločného vyhlásenia vypracovaného 7. mája 2009, ktoré znamenalo odštartovanie projektu Východného partnerstva, Európska únia prijme opatrenia, ktoré budú postupne viesť k zrušeniu vízovej povinnosti, s dlhodobým cieľom dosiahnuť toto zrušenie pre každú krajinu, ktorá je členom tohto partnerstva. Podmienkami na dosiahnutie tohto cieľa je splnenie požiadaviek súvisiacich s dobrou správou vecí verejných a s bezpečnosťou, ako aj zaručenie bezpečnosti pohybu."@sk19
"Opazil sem nekaj izredno pomembnega. V Parlamentu obstaja politična podpora za krepitev vezi z Republiko Moldavijo in približevanje te države Evropski uniji. Dnevni red teh pogovorov vključuje obliko, cilje in časovni razpored pogajanj, pa tudi sestavine prihodnjega sporazuma. Torej se pogajamo o tem vprašanju. Zadnja stvar, ki bi jo rad omenil, je vprašanje odprave vizumov. V skladu s skupno deklaracijo z dne 7. maja 2009, ki je zaznamovala začetek vzhodnega partnerstva, bo Evropska unija sprejela ukrepe, ki se postopno gibljejo v smeri odprave vizumov, z dolgoročnim ciljem, da bi to dosegla za vsako državo, ki je članica tega partnerstva. Pogoj za to je izpolnitev zahtev, ki se nanašajo na dobro upravljanje in varnost ter jamstvo varnosti gibanja. Na sedanjem razpotju Evropska komisija s posebnim interesom čaka na razpravo Sveta o začetku strukturiranega dialoga o odpravi vizumov z Republiko Moldavijo. Do takrat pa bomo še naprej močno spodbujali oblasti v Republiki Moldaviji, naj nadaljujejo z reformami na področju pravosodja, svobode in varnosti, ki bodo nedvomno olajšale razprave o poenostavitvi vizumskega režima. Posebej moram odgovoriti na nekatera vprašanja, ki so bila pravkar postavljena. Eno najpomembnejših se nanaša na usklajevanje med Evropsko komisijo in Mednarodnim denarnim skladom o dodelitvi makrofinančne pomoči. Kot sem dejal že prej, z MDS tesno sodelujemo pri usklajevanju naših postopkov pomoči. Za nas je še vedno prezgodaj, da bi rekli, kako se bodo sporazumi obnesli, vendar menimo, da bo Evropska unija želela, da bi program prilagoditve vključeval tudi vrsto reform, za katere menimo, da so bistvene za zagotovitev dobrega upravljanja in trajnostne rasti v prihodnje. Na podlagi izkušenj, pridobljenih v programih makrofinančne pomoči za druge države, je mogoče sklepati, da se lahko v sklopu pogajanj o natančnih postopkih za zagotavljanje te pomoči pojavijo nekateri pogoji, ki so posebej povezani, na primer, z dobrim upravljanjem, kar je omenilo že nekaj govornikov, in usklajenostjo z evropsko sosedsko politiko. Rad bi še enkrat poudaril naslednja dejstva: na podlagi pravil, ki jih moramo upoštevati, ne moremo dodeliti samo makroekonomske pomoči. Zato je treba skleniti sporazum med oblastmi v Republiki Moldaviji in Mednarodnim denarnim skladom. Brez tega sporazuma se makrofinančna pomoč, o kateri smo natančneje govorili, ne da zagotoviti. Po drugi strani pa vam zagotavljam, da usklajujemo ukrepe z Mednarodnim denarnim skladom. Zdaj je delegacija MDS v Kišinjevu. Kot sem vam že povedal, so tudi naši kolegi iz GD ECFIN prav tako v Kišinjevu in usklajujejo dialog z Mednarodnim denarnim skladom pa tudi z oblastmi v Republiki Moldaviji. Naslednje vprašanje, ki je bilo omenjeno, se nanaša na to, ali lahko da Evropska unija Republiki Moldaviji še kakšno drugo pomoč, usmerjeno v prebivalstvo, da bi pokazali, da si želimo resnično pomagati tudi prebivalstvu, ne zgolj oblastem v Republiki Moldaviji. Naj navedem samo nekaj primerov. Ta pomoč Skupnosti je prinesla prebivalstvu in mu bo še naprej prinašala posebne koristi. Sofinanciramo projekte cestne infrastrukture, posodobitev letališča v Kišinjevu, razširitev republikanske klinične bolnišnice v Kišinjevu, ki je največja v državi, pa tudi utrditev osnovne zdravstvene pomoči. Letos spomladi smo dostavili zdravstveno opremo v vrednosti 4,5 milijona EUR v 60 klinik v Republiki Moldaviji. Ta država je največja koristnica pomoči Skupnosti na prebivalca po palestinskem ozemlju. V sklopu evropske sosedske politike se je proračun za pomoč, ki se je v letu 2007 dvignil na 40 milijonov, letos povečal na 62 milijonov in bo po napovedih še naraščal. Zdaj ne moremo natančno določiti velikosti svežnja finančne pomoči, kot deleža makroekonomske podpore in drugih programov ter vrst podpore, ki jih nameravamo priskrbeti. Ta znesek bo znan, ko bomo prišli na stopnjo sklenitve sporazuma z oblastmi v Republiki Moldaviji, ki bo izpolnjeval predvsem potrebe, ki jih ima ta država. Postavljeni sta bili še dve vprašanji. Eno od teh se nanaša na časovni razpored pogajanj za sklenitev novega pridružitvenega sporazuma z Republiko Moldavijo. Rad bi vam povedal, da je prejšnji teden Evropska komisija poslala v Kišinjev delegacijo za tehnična posvetovanja z oblastmi o pogajanjih za novi sporazum."@sl20
". Jag har lagt märke till något ytterst viktigt: det finns politiskt stöd i parlamentet för att stärka förbindelserna med Moldavien och för att föra landet närmare EU. På dagordningen för dessa samtal fanns formatet, målen och tidsplanen för förhandlingarna samt beståndsdelarna i det framtida avtalet. Vi håller därför på och förhandlar om den här frågan. Den sista fråga jag vill nämna är den om viseringsundantaget. I enlighet med den gemensamma förklaring som gjordes den 7 maj 2009 och som var början på det östliga partnerskapet kommer EU att vidta åtgärder för ett successivt införande av ett viseringsundantag, med det långsiktiga målet att uppnå detta för alla länder som är med i partnerskapet. Villkoren är att länderna uppfyller kraven på gott styre och säkerhet och att de garanterar rörelsefrihet. I detta avgörande skede väntar kommissionen med särskilt stort intresse på rådets diskussion om att inleda en strukturerad dialog om ett viseringsundantag med Moldavien. Fram till dess har vi gett, och ger fortfarande, kraftig uppmuntran till myndigheterna i Moldavien att fortsätta sina reformer i fråga om rättvisa, frihet och säkerhet, vilket tveklöst kommer att underlätta diskussionerna om mindre strikta viseringsregler. Jag måste svara specifikt på några av de frågor som just har tagits upp. En av de viktigaste frågorna gäller samordningen mellan Europeiska kommissionen och Internationella valutafonden vid beviljandet av makroekonomiskt stöd. Som jag har sagt tidigare har vi ett mycket nära samarbete med IMF för att samordna våra biståndsförfaranden. Det är fortfarande för tidigt för oss att säga hur dessa avtal kommer att se ut, men vi tror att EU kommer att vilja se till att saneringsprogrammet även inbegriper en uppsättning reformer som vi betraktar som avgörande för att garantera ett gott styre och en hållbar tillväxt i framtiden. Som en del av förhandlingarna om de exakta förfarandena för tillhandahållandet av detta stöd är det, mot bakgrund av våra erfarenheter från makroekonomiska stödprogram för andra länder, möjligt att vissa villkor kan dyka upp som är specifikt kopplade till exempelvis ett gott styre, vilket har nämnts av flera talare, eller till harmoniseringen av EU:s grannskapspolitik. Jag vill återigen betona följande faktum: på grund av de regler som vi måste följa kan vi inte enbart ge makroekonomiskt stöd. Därför måste ett avtal ingås mellan Moldaviens myndigheter och Internationella valutafonden. Utan detta avtal kommer vi inte att kunna ge det makroekonomiska stöd som vi har talat mer specifikt om. Å andra sidan vill jag försäkra er om att vi samordnar våra åtgärder med Internationella valutafonden. En delegation från IMF är för närvarande i Chisinau. Som jag redan har sagt är våra kolleger från generaldirektoratet för ekonomi och finans också i Chisinau och samordnar dialogen med Internationella valutafonden samt med myndigheterna i Moldavien. En annan fråga som nämnts gäller vilket annat stöd EU kan ge Moldavien som riktar sig till befolkningen, för att visa att vi inte enbart vill stödja Moldaviens myndigheter utan även dess befolkning. Låt mig ge er några exempel. Gemenskapsstödet har medfört och kommer att fortsätta medföra fördelar för befolkningen. Vi medfinansierar projekt för att förbättra väginfrastrukturen, modernisera Chisinaus flygplats, bygga ut det republikanska sjukhuset i Chisinau, som är det största i landet, och stärka den grundläggande medicinska hjälpen. I våras levererade vi medicinsk utrustning till ett värde av 4,5 miljoner euro till 60 kliniker i Moldavien. Det här landet får det största gemenskapsstödet per invånare med undantag av de palestinska territorierna. Som ett led i den europiska grannskapspolitiken ökade biståndsbudgeten, som 2007 hade stigit till 40 miljoner euro, till 62 miljoner euro för det här året. Den väntas växa även i framtiden. Vi kan inte för närvarade ange någon exakt storlek på det finansiella stödpaket som är en del av det makroekonomiska stödet och de andra program och stödtyper vi kommer att tillhandahålla. Vi kommer att återkomma med en siffra när vi når till ett skede där vi kan ingå ett avtal med Moldaviens myndigheter, ett avtal som kommer att tillgodose de specifika behov som finns i landet. Det var två andra frågor som lyftes fram. En av dem rör tidsplanen för förhandlingarna om att ingå ett nytt associeringsavtal med Moldavien. Jag vill tala om för er att Europeiska kommissionen förra veckan sände en delegation till Chisinau för att hålla tekniska samråd med myndigheterna angående förhandlingarna om ett nytt avtal."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph