Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-21-Speech-3-233"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091021.10.3-233"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, on behalf of the ALDE Group, I strongly welcome the fact that this resolution calls for a strengthened strategic partnership between the EU and the US as a cornerstone of EU external policy. It also rightly reiterates the role of an integrated transatlantic market by 2015. We must not let the trees of myriad disagreements on specific issues obscure the wood of an overwhelming interest in common values and objectives, and action on promotion of democracy and human rights, resolution of conflicts and protection against security threats among others. On the economic side, the ALDE Group has emphasised the need to avoid regulatory arbitrage in the financial sector and to address issues such as ‘too big to fail’ institutions. We have put in an amendment to paragraph 39 since, as far as I can see, there simply was no G2 leaders’ agreement to work on a financial transaction or Tobin tax, so it is absurd to welcome such an agreement, even if we have already done so, erroneously, in the G20 resolution. The ALDE Group also calls for deletion of paragraph 38, which appears to seek the abolition of intellectual property rights. But, as Mrs Malmström has explained, a large part of the transatlantic relationship relates to justice and security matters. The ALDE Group fully supports close cooperation in this area but it must respect fundamental rights, including privacy, and be progressed within a democratic and transparent framework. In that respect, it is a pity that MEPs have not been consulted on the joint statement to be agreed next week – especially as, with the Lisbon Treaty, almost all of these matters come within codecision. It is puzzling why the Commission and Council are promoting a new agreement on access to SWIFT financial data on EU citizens when the Mutual Legal Assistance Agreement allows for specific requests. I would like an answer on that. Finally, it is a pity that the new context of justice and extradition cooperation nonetheless permits the completely unjustified extradition from the UK of Gary McKinnon, a computer hacker who has Asperger’s syndrome, rather than his being prosecuted in the UK. Very finally, I fully support what Commissioner Ferrero-Waldner said about visa-free travel for all EU citizens and we are very critical of a ‘visa lite’ fee for the ESTA."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jménem skupiny ALDE velice vítám, že toto usnesení požaduje posílené strategické partnerství EU a USA jako základní kámen vnější politiky Evropské unie. Usnesení také správně zdůrazňuje úlohu integrovaného transatlantického trhu do roku 2015. Nesmíme dopustit, aby stromky nesčetných rozporů v konkrétních otázkách zastínily les obecného zájmu o společné hodnoty a cíle a například snahy o prosazování demokracie a lidských práv, řešení konfliktů a ochranu proti bezpečnostním hrozbám. Z ekonomického hlediska skupina ALDE zdůraznila nutnost vyhnout se regulační arbitráži ve finančním odvětví a řešit otázky, jako jsou instituce „příliš velké na to, aby padly“. Podali jsme pozměňovací návrh k bodu 39, protože podle mě nedošlo k žádné dohodě vedoucích představitelů skupiny G2 na rozpracování daně z finančních transakcí nebo Tobinovy daně, je tedy absurdní takovou dohodu vítat, přestože jsme to chybně učinili v usnesení o summitu skupiny G20. Skupina ALDE rovněž požaduje vypuštění bodu 38, který se zřejmě snaží o zrušení práv duševního vlastnictví. Ale, jak paní Malmströmová vysvětlila, velká část transatlantických vztahů se týká otázek v oblasti soudnictví a bezpečnosti. Skupina ALDE plně podporuje úzkou spolupráci v této oblasti, která však musí dodržovat základní práva, včetně práva na soukromí, a musí probíhat v demokratickém a transparentním rámci. V tomto ohledu je škoda, že poslanci Evropského parlamentu nebyli konzultováni ve věci společného prohlášení, které má být příští týden dohodnuto – zvláště jestliže podle Lisabonské smlouvy téměř všechny tyto záležitosti spadají do postupu spolurozhodování. Je matoucí, proč Komise a Rada prosazují novou dohodu o přístupu k finančním údajům o občanech EU v systému SWIFT, když dohoda o vzájemné právní pomoci umožňuje specifické požadavky. Na to bych chtěla znát odpověď. A konečně je škoda, že nový kontext spolupráce v oblasti soudnictví a vydávání osob přesto povoluje, aby byl ze Spojeného království zcela neodůvodněně vydán Gary McKinnon, počítačový hacker, který trpí Aspergerovým syndromem, namísto toho, aby byl trestně stíhán ve Spojeném království. A úplně nakonec, plně podporuji to, co paní komisařka Ferrero-Waldnerová řekla o bezvízovém cestování pro všechny občany EU, a velmi kriticky se stavíme k tzv. poplatku „visa lite“ v systému ESTA."@cs1
"Fru formand! Jeg glæder mig på ALDE-Gruppens vegne meget over, at der i denne beslutning opfordres til en styrkelse af det strategiske partnerskab mellem EU og USA, der er en hjørnesten i EU's udenrigspolitik. Der henvises også med rette til målet om et integreret transatlantisk marked i 2015. Vi må ikke lade de mange divergerende holdninger til specifikke spørgsmål overskygge den overvældende interesse i fælles værdier og mål og tiltag til fremme af demokrati og menneskerettigheder, konfliktløsning og beskyttelse mod sikkerhedstrusler. På det økonomiske område har ALDE-Gruppen understreget behovet for at undgå regelarbitrage i den finansielle sektor og for at behandle spørgsmål såsom institutioner, der er "for store til at krakke". Vi har stillet et ændringsforslag til punkt 39, idet der, så vidt jeg kan se, ganske enkelt ikke var enighed blandt G20-lederne om at indføre en afgift på finansielle transaktioner, en Tobin-skat, og det er således absurd at hilse en sådan aftale velkommen, selv om vi allerede fejlagtigt har gjort dette i G20-resolutionen. ALDE-Gruppen opfordrer desuden til at lade punkt 38 udgå, idet det tilsyneladende har til formål at afskaffe intellektuel ejendomsret. Som Cecilia Malmström påpegede, vedrører en stor del af de transatlantiske forbindelser retlige og sikkerhedsmæssige anliggender. ALDE-Gruppen støtter fuldt ud et tæt samarbejde på dette område, men de grundlæggende rettigheder, herunder privatlivets fred, skal respekteres, og samarbejdet skal styrkes inden for en demokratisk og gennemsigtig ramme. Det er i denne forbindelse en skam, at medlemmerne af Europa-Parlamentet ikke er blevet taget med på råd i forbindelse med udarbejdelsen af den fælles erklæring, der skal vedtages i næste uge – især da næsten alle disse spørgsmål falder ind under den fælles beslutningsprocedure, når Lissabontraktaten træder i kraft. Det er gådefuldt, hvorfor Kommissionen og Rådet fremmer en ny aftale om adgang til finansielle SWIFT-data om EU-borgere, når der er mulighed for at fremsætte specifikke anmodninger i henhold til aftalen om gensidig retshjælp. Det vil jeg gerne vide. Endelig er det en skam, at de nye rammer for samarbejde om retlige anliggender og udlevering ikke desto mindre muliggør den helt uberettigede udlevering af Gary McKinnon, en hacker med Aspergers syndrom, fra Det Forenede Kongerige, i stedet for at retsforfølge ham i Det Forenede Kongerige. Endelig støtter jeg fuldt ud kommissær Ferrero-Waldners udtalelser om visumfri indrejse for alle EU-borgere, og vi er meget kritiske over for den planlagte indførelse af et administrativt visumgebyr for brug af ESTA."@da2
"Frau Präsidentin, im Namen der ALDE-Fraktion befürworte ich sehr, dass in dieser Entschließung eine Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen der EU und den USA als Eckpfeiler für die europäische Außenpolitik gefordert wird. Des Weiteren legt sie zu Recht erneut dar, welch wichtige Rolle dem barrierefreien transatlantischen Markt zukommt, der bis zum Jahr 2015 aufgebaut werden soll. Wir dürfen uns nicht von unzähligen Unstimmigkeiten über einzelne Themen davon ablenken lassen, dass ein starkes Interesse an gleichen Werten und Zielen, an der Umsetzung und Förderung der Demokratie und der Menschenrechte, an der Lösung von Konflikten und am Schutz vor Sicherheitsbedrohungen etc. besteht. Bezüglich der Wirtschaft hat die ALDE-Fraktion besonders hervorgehoben, dass es nötig ist, Aufsichtsarbitrage im Finanzsektor zu vermeiden und sich mit Angelegenheiten zu befassen, wie beispielsweise Finanzinstitutionen, die „zu groß sind, um zu scheitern“. Wir haben einen Änderungsantrag für Absatz 39 eingebracht, da, soweit ich es sehe, die G-2-Staaten sich einfach nicht einigen konnten, zusammen an einer Finanz-Transaktionssteuer oder Tobin-Steuer zu arbeiten. Aus diesem Grund ist es absurd, ein solches Übereinkommen zu befürworten, obwohl wir das fälschlicherweise schon in der G-20-Resolution getan haben. Die ALDE-Fraktion befürwortet des Weiteren die Streichung von Absatz 38, welcher anscheinend darauf abzielt, die Rechte des geistigen Eigentums abzuschaffen. Wie Frau Malmström allerdings bereits erklärt hat, bezieht sich die transatlantische Beziehung hauptsächlich auf Fragen, die die Justiz und die Sicherheit betreffen. Die ALDE-Fraktion unterstützt eine enge Zusammenarbeit in diesem Bereich vollkommen. Allerdings müssen die Grundrechte, einschließlich der Privatsphäre, dabei gewahrt und in einem demokratischen und transparenten Rahmen gefördert werden. In dieser Hinsicht ist es schade, dass Abgeordnete des Europäischen Parlaments nicht zu der gemeinsamen Erklärung befragt wurden, über die nächste Woche abgestimmt werden soll, insbesondere da, gemäß dem Vertrag von Lissabon, fast all diese Fragen dem Mitentscheidungsverfahren unterliegen. Es ist verwunderlich, dass die Kommission und der Rat ein neues Abkommen über den Zugang zu SWIFT-Daten von europäischen Bürgern vorschlagen, obwohl das Rechtshilfeabkommen spezifische Datenanfragen ermöglicht. Ich hätte gern eine Erklärung dafür. Zuletzt ist es auch schade, dass der neue Rahmen für die Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Auslieferungen trotzdem die komplett ungerechtfertigte Abschiebung von Gary McKinnon aus Großbritannien ermöglicht, einem Computerhacker, der unter dem Asperger-Syndrom leidet, anstatt ihn in Großbritannien vor Gericht zu bringen. Ganz zum Schluss möchte ich sagen, dass ich voll und ganz mit Frau Kommissarin Ferrero-Waldner einer Meinung bin, was das visumfreie Reisen für alle EU-Bürger angeht. Wir stehen einer „Visa-light-Gebühr“ für das elektronische Reisegenehmigungssystem ESTA sehr kritisch gegenüber."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, χαιρετίζω θερμά το γεγονός ότι το ψήφισμα αυτό ζητεί μια ενισχυμένη εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ ως ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Ορθώς επίσης επισημαίνει τον ρόλο μιας ολοκληρωμένης διατλαντικής αγοράς έως το 2015. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα δέντρα μυριάδων διαφωνιών για συγκεκριμένες λεπτομέρειες να κρύψουν το δάσος της απαρέγκλιτης προσήλωσής μας σε κοινές αξίες και στόχους, και στη δράση για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επίλυση κρίσεων και την προστασία έναντι απειλών κατά της ασφάλειάς μας, μεταξύ άλλων. Ως προς τα θέματα της οικονομίας, η Ομάδα ALDE έχει υπογραμμίσει την ανάγκη αποφυγής του εποπτικού αρμπιτράζ στον χρηματοοικονομικό τομέα και επίλυσης προβλημάτων όπως οι όμιλοι που «είναι υπερβολικά μεγάλοι για να επιτραπεί η κατάρρευσή τους». Έχουμε καταθέσει μια τροπολογία στην παράγραφο 39 καθόσον, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία ηγετών της G2 για την επεξεργασία ενός τέλους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ή φόρου Τόμπιν, οπότε είναι παράλογο να χαιρετίζουμε μια τέτοια συμφωνία, ακόμη και αν το έχουμε πράξει ήδη, εσφαλμένα, στο ψήφισμα για τη G20. Η Ομάδα ALDE ζητεί επίσης τη διαγραφή της παραγράφου 38, με την οποία φαίνεται να επιδιώκεται η κατάργηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Όπως όμως εξήγησε η κ. Malmström, μεγάλο μέρος των διατλαντικών σχέσεων αφορούν θέματα δικαιοσύνης και ασφάλειας. Η Ομάδα ALDE υποστηρίζει πλήρως τη στενή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα, η οποία όμως πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, περιλαμβανομένης της ιδιωτικής ζωής, και να προωθείται εντός δημοκρατικού και διαφανούς πλαισίου. Επ’ αυτού, είναι κρίμα που δεν ζητήθηκε η άποψη των βουλευτών του ΕΚ σχετικά με την κοινή δήλωση που πρόκειται να συμφωνηθεί την προσεχή εβδομάδα – δεδομένου ιδίως ότι, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, σχεδόν όλα αυτά τα θέματα υπόκεινται σε διαδικασία συναπόφασης. Δεν κατανοούμε γιατί η Επιτροπή και το Συμβούλιο προωθούν μια νέα συμφωνία για την πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος SWIFT που αφορούν πολίτες της ΕΕ όταν η συμφωνία αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επιτρέπει την υποβολή επιμέρους αιτημάτων. Περιμένω μια απάντηση επ’ αυτού. Τέλος, είναι κρίμα που το νέο πλαίσιο συνεργασίας ως προς την έκδοση ατόμων και τη δικαιοσύνη επιτρέπει ωστόσο την απολύτως αδικαιολόγητη έκδοση από το Ηνωμένο Βασίλειο του Gary McKinnon, ενός πληροφορικού πειρατή που πάσχει από σύνδρομο Asperger, αντί της δίωξής του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι ακόμη, πολύ σύντομα: συμφωνώ πλήρως με τα όσα ανέφερε η Επίτροπος Ferrero-Waldner σχετικά με το δικαίωμα μετακίνησης όλων των πολιτών της ΕΕ χωρίς θεώρηση, ενώ είμαστε πολύ επικριτικοί για το τέλος διευκόλυνσης της θεώρησης που συνοδεύει τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος άδειας ταξιδίου (ESTA)."@el10
"Señora Presidenta, en nombre del Grupo ALDE, acojo con gran satisfacción el hecho de que esta resolución solicite una asociación estratégica reforzada entre la Unión Europea y los Estados Unidos, como piedra angular de la política exterior de la Unión. También insiste con acierto en el papel de un mercado transatlántico integrado para 2015. No debemos permitir que los múltiples desacuerdos en cuestiones específicas obstaculicen el camino de un masivo interés en objetivos y valores comunes, en la acción en la promoción de la democracia y los derechos humanos, en la resolución de conflictos y la protección frente a amenazas para la seguridad, entre otras cosas. Desde el punto de vista económico, el Grupo ALDE ha insistido en la necesidad de evitar el arbitraje regulador en el sector financiero y de abordar las cuestiones como instituciones «demasiado importantes como para fracasar». Por eso hemos presentado una enmienda al apartado 39, porque, en mi opinión, sencillamente no existió ningún acuerdo de los líderes del G20 para trabajar en una transacción financiera o el impuesto Tobin, por lo que es absurdo acoger con satisfacción tal acuerdo, aunque ya lo hayamos hecho, erróneamente, en la resolución del G20. El Grupo ALDE también solicita que se elimine el apartado 38, que parece buscar que se supriman los derechos de propiedad intelectual. No obstante, como ya ha explicado la señora Malmström, gran parte de la relación transatlántica se refiere a cuestiones de justicia y seguridad. El Grupo ALDE apoya plenamente una estrecha cooperación en este ámbito, aunque debe respetar los derechos fundamentales, incluyendo la privacidad, y progresar en un marco democrático y transparente. En ese sentido, es una lástima que no se haya consultado a los diputados al Parlamento Europeo acerca de la declaración conjunta que se acordará la semana próxima —especialmente porque, como en el caso el Tratado de Lisboa, casi todas estas cuestiones entran dentro de la codecisión—. Es curioso que la Comisión y el Consejo estén promoviendo un nuevo acuerdo sobre el acceso a los datos financieros del SWIFT relativos a los ciudadanos europeos cuando el Acuerdo de asistencia judicial mutua permita peticiones específicas. Me gustaría escuchar una respuesta a eso. Finalmente, no obstante, es una lástima que el nuevo contexto de cooperación en materia de justicia y extradición permita la extradición del Reino Unido completamente injustificada de Gary McKinnon, un pirata informático con el síndrome de Asperger, en lugar de que sea procesado en el Reino Unido. Para terminar, apoyo plenamente lo que la Comisaria Ferrero-Waldner ha dicho acerca de los viajes exentos de visado para todos los ciudadanos de la Unión Europea y somos muy críticos con la tasa del visado del sistema electrónico de autorización de viaje."@es21
"− Austatud juhataja! Ma tervitan soojalt ALDE fraktsiooni nimel seda, et resolutsiooniga kutsutakse üles tugevdama ELi ja USA vahelist strateegilist partnerlust kui ELi välispoliitika nurgakivi. Samuti on õige, et resolutsioonis korratakse, mis roll on Atlandi-ülese turu 2015. aastaks lõimimisel. Me peame nende puude ehk siis üksikküsimuste üle vaidlemiste plejaadi taga nägema metsa, milleks on ülekaalukas huvi omada ühiseid väärtusi ja eesmärke, tegutseda demokraatia ja inimõiguste edendamise nimel, lahendada konflikte ja tagada kaitse julgeolekuohtude eest. Majanduse osas on ALDE fraktsioon rõhutanud vajadust vältida õiguslikku arbitraaži finantssektoris ning lahendada olukorrad, mis on seotud olukorraga, kui ettevõte on n-ö põrumiseks liiga suur. Me peame lisama lõike 39 muudatusettepaneku, sest nii palju kui mina tean, ei ole olnud G2 juhtide vahel kokkulepet finantstehingute või Tobini maksu väljatöötamiseks, nõnda oleks ka absurdne sellist kokkulepet tervitada, isegi kui me seda ekslikult G20 resolutsioonis tegime. ALDE fraktsioon kutsub samuti üles jätma välja lõike 38, millega soovitakse tühistada intellektuaalomandi õiguseid. Kuid nagu Cecilia Malmström selgitas, puudutab suur osa Atlandi-ülesest koostööst õiguse ja julgeolekuga seotud küsimustega. ALDE fraktsioon toetab täielikult tihedat koostööd kõnealuses valdkonnas, kuid sealjuures tuleb austada põhivabadusi, sealhulgas privaatsust, ning see peab toimuma demokraatlikus ja läbipaistvas raamistikus. Siinkohal on kahju, et Euroopa Parlamendi liikmetega ei konsulteeritud järgmisel nädalal kokkulepitava ühisavalduse osas, eriti kuna Lissaboni lepingu kohaselt tuleks peaaegu kõik sellised küsimused otsustada kaasotsustusmenetlusega. On arusaamatu, miks komisjon ja nõukogu propageerivad uut lepingut juurdepääsu kohta organisatsiooni SWIFT ELi kodanikke puudutavale finantsteabele, kui vastastikuses õigusabi lepingus lubatakse eripäringuid. Ma tahaksin sellele vastust saada. Lõpetuseks, on kahju, et uue kohtu- ja väljaandmise koostöö tingimustes lubas Ühendkuningriik sellegipoolest täiesti põhjendamatult anda välja Aspergeri sündroomi all kannatav arvutihäkker Gary McKinnon, selle asemel, et tema üle Ühendkuningriigis kohut pidada. Ja täiesti viimaseks, ma toetan täielikult volinik Ferrero-Waldneri kõigile ELi kodanikele viisavaba reisimise kohta öeldut ning suhtume väga kriitiliselt reisiloa elektroonilise süsteemi kasutamise eest nn lahja viisatasu maksmisesse."@et5
"Arvoisa puhemies, olen ALDE-ryhmän puolesta hyvin tyytyväinen siihen, että päätöslauselmassa vaaditaan EU:n ja Yhdysvaltojen entistä vahvempaa strategista kumppanuutta EU:n ulkopolitiikan kulmakivenä. Siinä todetaan myös aivan oikein yhdennettyjen transatlanttisten markkinoiden luomisen vuoteen 2015 mennessä merkitys. Meidän ei pidä antaa lukemattomien erityisiä seikkoja koskevien erimielisyyden puiden estää meitä näkemästä ylivoimaisten yhteisten arvojen ja tavoitteiden tarjoamien etujen metsää, muiden mukana toimia demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi, konfliktien ratkaisemista ja turvallisuusuhkia vastaan suojautumista. Taloudelliselta kannalta ALDE-ryhmä on korostanut tarvetta välttää sääntelyn katvealueita rahoitusalalla ja tarkastella sellaisia instituutioita, jotka ovat liian suuria epäonnistuakseen. Olemme esittäneet tarkistuksen 39 kohtaan, sillä minusta G20-maiden johtajat eivät yksinkertaisesti päässeet sopimukseen valuuttasiirroista perittävästä tai Tobinin verosta, joten on hullua pitää myönteisenä tätä sopimusta, vaikka olemme niin virheellisesti jo tehneetkin G20-ryhmän tapaamista koskevassa päätöslauselmassa. ALDE-ryhmä pyytää myös poistamaan 38 kohdan, jolla ilmeisesti pyritään poistamaan teollis- ja tekijänoikeudet. Suuri osa transatlanttisesta suhteesta koskee kuitenkin oikeus- ja turvallisuusasioita, kuten neuvoston puheenjohtaja Malmström selitti. ALDE-ryhmä tukee täysin tiivistä yhteistyötä tällä alalla, mutta siinä on kunnioitettava perusoikeuksia, myös yksityisyyttä, ja sitä on edistettävä demokraattisissa ja avoimissa puitteissa. Tämän osalta on harmillista, ettei Euroopan parlamentin jäseniä ole kuultu ensi viikolla annettavasta yhteisestä julkilausumasta – varsinkin kun lähes kaikki nämä asiat Lissabonin sopimuksen mukaan kuuluvat yhteispäätösmenettelyyn. Hämmennystä herättää se, miksi komissio ja neuvosto edistävät uutta sopimusta EU:n kansalaisten taloudellisten SWIFT-tietojen saatavuudesta, kun vastavuoroista oikeudellista apua koskevassa sopimuksessa säädetään erityisestä pyynnöstä. Haluaisin saada tähän vastauksen. Lopuksi, on harmillista, että uusi oikeutta ja luovuttamista koskeva yhteistyökehys kuitenkin mahdollistaa Gary McKinnonin, Aspergerin syndroomasta kärsivän tietokonehakkerin luovuttamisen Yhdistyneestä kuningaskunnasta, sillä hänet voitaisiin asettaa syytteeseen siellä. Aivan lopuksi kannatan täysin sitä, mitä komission jäsen Ferrero-Waldner sanoi kaikkien EU:n kansalaisten viisumivapaasta matkustamisesta, ja suhtaudumme hyvin kriittisesti ESTA:n viisumimaksuun."@fi7
"Madame la Présidente, au nom du groupe ALDE, je suis ravie que cette résolution réclame un partenariat stratégique renforcé entre l’UE et les États-Unis, qui constituerait l’une des pierres angulaires de la politique extérieure de l’UE. Elle rappelle également à juste titre le rôle d’un marché transatlantique intégré d’ici 2015. Nous ne devons pas laisser l’arbre des divers désaccords sur des points spécifiques cacher la forêt, à savoir l’énorme intérêt que nous avons à établir des valeurs et des objectifs communs et à agir afin de promouvoir notamment la démocratie et les droits de l’homme, la résolution des conflits et la protection contre les menaces sécuritaires. D’un point de vue économique, le groupe ALDE a insisté sur la nécessité d’éviter l’arbitrage réglementaire dans le secteur financier et de résoudre la question des institutions «trop grandes pour faire faillite». Nous avons ajouté un amendement au paragraphe 39 car, à ce que je sache, les dirigeants du G2 n’ont pas convenu de travailler sur une transaction financière, ni sur une taxe Tobin, et il est donc absurde d’accepter un tel accord, même si nous l’avons déjà fait, à tort, dans la résolution du G20. Le groupe ALDE demande également la suppression du paragraphe 38, qui semble demander l’abolition des droits de propriété intellectuelle. Toutefois, comme M Malmström l’a expliqué, la relation transatlantique concerne surtout les affaires relatives à la justice et à la sécurité. Le groupe ALDE est entièrement favorable à une coopération étroite dans ce domaine, mais cette coopération doit respecter les droits fondamentaux, notamment la vie privée, et être mise en œuvre au sein d’un cadre démocratique et transparent. Il est à cet égard regrettable que les députés européens n’aient pas été consultés au sujet de la déclaration commune dont l’adoption sera discutée la semaine prochaine - surtout à partir du moment où, aux termes du traité de Lisbonne, la plupart de ces questions relèvent du principe de codécision. On peut se demander pourquoi la Commission et le Conseil sont en train de promouvoir un nouvel accord sur l’accès aux données financières de SWIFT relatives aux citoyens européens, alors que l’accord d’assistance juridique mutuelle prévoit des demandes spécifiques. Je voudrais que l’on réponde à cette question. Enfin, il est déplorable que le nouveau cadre de coopération en matière de justice et d’extradition autorise l’extradition totalement injustifiée du R-U de Gary McKinnon, un pirate informatique atteint du syndrome d’Asperger, au lieu de lui permettre d’être poursuivi au R-U. En tout dernier lieu, je rejoins totalement les propos de la commissaire Ferrero-Waldner au sujet de l’exemption de visa pour tous les citoyens européens et nous sommes très sceptiques au sujet d’une taxe «visa light» pour l’ESTA."@fr8
"Elnök asszony, az ALDE csoport nevében üdvözlöm azt a tényt, hogy ez az állásfoglalás megerősített stratégiai partnerségre szólít fel az EU és az USA között, ami az EU külpolitikájának sarokköve. Jogosan ismétli meg továbbá egy integrált transzatlanti piac 2015-re való létrehozásának fontosságát. Nem szabad hagynunk, hogy egyes kérdésekben a millió nézeteltérésből adódóan ne lássuk a fától az erdőt, azaz a mindennél fontosabb közös érdekeinket és céljainkat, a demokrácia és az emberi jogok előmozdítását, a konfliktusok megoldását és a biztonsági fenyegetések elleni védelmet. A gazdaságot illetően az ALDE csoport hangsúlyozta a pénzügyi szektorban az önkényes szabályozás elkerülésének szükségességét, továbbá az olyan intézményekkel kapcsolatos kérdések megvitatását, amelyek „túl nagyok ahhoz, hogy csődbe menjenek”. Javasoltunk egy módosítást a 39. bekezdésben, mivel, ahogy látom, egyszerűen nem született G20-as vezetői megállapodás arról, hogy a pénzügyi tranzakciós adóval vagy Tobi-adóval foglalkozzunk, tehát képtelenség üdvözlendőnek tartani egy ilyen megállapodást, még akkor is, ha ezt már megtettük, tévedésből, a G20-as állásfoglalásban. Az ALDE csoport felszólít továbbá a 38. bekezdés törlésére, amely úgy tűnik, hogy el akarja törölni a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat. De, ahogy Malmström asszony elmagyarázta, a transzatlanti kapcsolat jó része igazságügyi és biztonsági kérdésekkel foglalkozik. Az ALDE csoport teljes mértékben támogatja a szoros együttműködést ezen a területen, de ennek az együttműködésnek tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, beleértve a magánéletet is, továbbá annak egy demokratikus és átlátható keretben kell zajlania. Ebben a vonatkozásban sajnálatos, hogy a jövő héten elfogadandó közös nyilatkozatról nem tanácskoztak az Európai Parlament képviselőivel – különösen, mivel a Lisszaboni Szerződés értelmében ezek az ügyek majdnem mind együttdöntést kívánnak. Rejtélyes, hogy miért támogat a Bizottság és a Tanács egy új megállapodást az EU állampolgárainak a SWIFT-beli pénzügyi adataihoz való hozzáféréssel kapcsolatban, amikor a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás különleges esetekben lehetővé teszi a hozzáférést. Szeretnék erre választ kapni. Végezetül, sajnálatos, hogy az igazságügyi és kiadatási együttműködés új keretei között lehetőség van Gary McKinnon, egy Asperger-szindrómában szenvedő hacker teljes mértékben indokolatlan kiadatására az Egyesült Királyság területéről, ahelyett, hogy az Egyesült Királyságban emelnének vádat ellene. Legvégül, teljes mértékben támogatom, amit Ferrero-Waldner biztos asszony mondott az összes uniós állampolgár vízummentes utazásáról, és nagyon kritikusan viszonyulunk az elektronikus utazásengedélyezési rendszer „könnyített” vízumdíjához."@hu11
"Signora Presidente, a nome del gruppo ALDE esprimo la nostra grande soddisfazione per il fatto che questa risoluzione si esprima a favore di un partenariato strategico rafforzato tra l’Unione europea e gli Stati Uniti in quanto pilastro fondamentale della politica estera europea. Inoltre, la risoluzione ribadisce giustamente l’importanza di creare un mercato transatlantico integrato entro il 2015. Non dobbiamo permettere che una miriade di singoli motivi di disaccordo su questioni specifiche possa mettere in secondo piano il prevalente interesse complessivo rappresentato da valori e obiettivi comuni, né l’attività di promozione della democrazia e dei diritti umani, di composizione dei conflitti e di tutela dalle minacce alla sicurezza, tra le altre cose. Sotto il profilo economico, il gruppo ALDE ha sottolineato la necessità di evitare un arbitraggio regolamentare e di affrontare questioni quali quella delle istituzioni “troppo grandi per fallire”. Abbiamo presentato una proposta di emendamento del paragrafo 39 perché, per quanto mi risulta, non c’era alcun accordo tra i leader dei G2 riguardo all’introduzione di una tassa sulle transazioni o di una tassa Tobin, e quindi non ha senso plaudere a tale accordo, anche se lo abbiamo già fatto – sbagliando – nella risoluzione del G20. Il gruppo ALDE propone altresì di depennare il paragrafo 38, in cui si chiede l’abolizione dei diritti di proprietà intellettuale. Ma, come ha spiegato la presidente Malmström, le relazioni transatlantiche riguardano in gran parte questioni inerenti alla giustizia e alla sicurezza. Il gruppo ALDE è pienamente favorevole a una stretta collaborazione in questo campo, a condizione però che essa rispetti i diritti fondamentali, privacy inclusa, e si sviluppi entro un quadro democratico e trasparente. Da questo punto di vista, è un peccato che i deputati al Parlamento europeo non siano stati consultati in merito alla dichiarazione congiunta su cui occorrerà trovare un accordo la settimana prossima – soprattutto se si considera che, con il trattato di Lisbona, quasi tutte queste materie sono sottoposte alla procedura di codecisione. E’ sconcertante che la Commissione e il Consiglio stiano promuovendo un nuovo accordo sull’accesso ai dati finanziari SWIFT riguardanti i cittadini europei quando l’accordo di assistenza giudiziaria reciproca prevede soltanto la possibilità di presentare domande specifiche. Vorrei avere una risposta in proposito. Infine, è un peccato che il nuovo contesto della cooperazione giudiziaria e in materia di estradizioni consenta l’estradizione assolutamente ingiustificata dal Regno Unito di Gary McKinnon, un hacker informatico affetto dalla sindrome di Asperger, impedendogli così di essere processato nel Regno Unito. Infine, condivido appieno quanto detto dal commissario Ferrero-Waldner sull’eliminazione dei visti per tutti i cittadini comunitari e siamo decisamente contrari all’introduzione di una “tassa sul visto leggera” per l’ESTA."@it12
"Ponia pirmininke, ALDE frakcijos vardu iš esmės pritariu tam, kad šioje rezoliucijoje raginama stiprinti strateginę ES ir JAV partnerystę, kaip pagrindinę ES išorės politikos kryptį. Joje taip pat teisingai atkartojamas integruotos transatlantinės rinkos, kuri turi būti sukurta iki 2015 m., vaidmuo. Turime neleisti, kad nesuskaitoma daugybė nesutarimų dėl konkrečių klausimų užgožtų dominuojančio intereso, susijusio su bendromis vertybėmis ir tikslais, demokratijos ir žmogaus teisių skatinimo veiksmais, konfliktų sprendimu ir, be kita ko, apsauga nuo grėsmių saugumui, svarbą. Ekonominiu požiūriu ALDE frakcija pabrėžė poreikį vengti reguliuojamojo arbitražo finansų sektoriuje ir atkreipti dėmesį į tokius klausimus, kaip institucijos, „per didelės, kad žlugtų“. Mes pateikėme 39 dalies pakeitimą, nes, kiek matau, čia paprasčiausiai nebuvo G2 lyderių susitarimo nagrinėti finansinių sandorių arba Tobino mokesčio klausimus, dėl to absurdiška pritarti tokiam susitarimui, net jeigu suklydę taip jau padarėme G20 rezoliucijoje. ALDE frakcija taip pat ragina išbraukti 38 dalį, kuria, pasirodo, siekiama panaikinti intelektinės nuosavybės teises. Tačiau, kaip paaiškino C. Malmström, didelė dalis transatlantinių santykių yra susiję su teisingumo ir saugumo klausimais. ALDE frakcija visiškai remia glaudų bendradarbiavimą šioje srityje, tačiau bendradarbiavimas turi būti grindžiamas pagarba pagrindinėms teisėms, įskaitant teisę į privatų gyvenimą, ir plėtojamas demokratiškumo ir skaidrumo pagrindais. Šiuo atžvilgiu gaila, kad su Europos Parlamento nariais nebuvo tariamasi dėl bendro pareiškimo, dėl kurio turi būti susitarta kitą savaitę – ypač dėl to, kad kaip ir Lisabonos sutarties atveju beveik visi šie klausimai priimami pagal bendro sprendimo procedūrą. Sunku suprasti, kodėl Komisija ir Taryba remia naują susitarimą dėl prieigos prie SWIFT finansinių duomenų ES piliečiams, kai susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos suteikia galimybę pateikti konkrečius prašymus. Norėčiau gauti atsakymą į šį klausimą. Baigdama noriu pasakyti, kad gaila, jog nauja bendradarbiavimo forma teisingumo ir ekstradicijos srityse vis dėlto leidžia visiškai nepagrįstai iš Jungtinės Karalystės išduoti programišių Gary McKinnoną, kuris serga autizmu, užuot vykdžius jo baudžiamąjį persekiojimą Jungtinėje Karalystėje. Galiausiai visiškai pritariu Komisijos narės B. Ferrero-Waldner išsakytai minčiai apie bevizį visų ES piliečių režimą ir mes ypač kritikuojame mokestį, taikomą elektroninei kelionės leidimo sistemai (angl. ESTA)."@lt14
"— Priekšsēdētājas kundze, ALDE grupas vārdā es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka šī rezolūcija aicina stiprināt ES un ASV stratēģisko partnerību kā ES ārpolitikas pamatnosacījumu. Tas arī vēlreiz uzsver, cik svarīgi līdz 2015. gadam izveidot integrētu transatlantisku tirgu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka dažādas nesaskaņas atsevišķos jautājumos aptumšo lielo vēlmi noteikt kopējas vērtības un mērķus, īstenot demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas pasākumus, risināt konfliktus un, cita starpā, garantēt drošību. No ekonomiskā viedokļa ALDE grupa ir uzsvērusi, cik svarīgi ir finanšu sektorā nepieļaut regulējuma arbitrāžu un risināt jautājumus, piemēram, saistībā ar iestādēm, kas ir „pārāk lielas, lai ciestu neveiksmi”. Mēs ierosinājām veikt izmaiņas 39. punktā, jo, cik man zināms, nav G2 vadītāju nolīguma, kur strādāt pie finanšu darījumu nodokļa vai nodokļa, tāpēc būtu absurdi atbalstīt šādu nolīgumu, pat tad, ja tas kļūdaini jau darīts G20 rezolūcijā. ALDE grupa arī ierosina svītrot 38. punktu, kas, šķiet, paredz intelektuālā īpašuma tiesību atcelšanu. Kā paskaidroja kundze, transatlantiskās attiecības lielā mērā ir saistītas ar drošību un tiesiskumu. ALDE grupa pilnībā atbalsta ciešu sadarbību šajā jomā, taču ir jāievēro pamattiesības, ieskaitot privātumu, un tās ir jāuzlabo no demokrātijas un pārredzamības viedokļa. Šajā ziņā ir žēl, ka nav uzklausīts EP deputātu viedoklis par kopīgo paziņojumu, kas tiks pieņemts nākamnedēļ, sevišķi tāpēc, ka līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā gandrīz visi šie jautājumi jāpieņem koplēmuma procedūrā. Nav skaidrs, kāpēc Komisija un Padome plāno ieviest jaunu nolīgumu par piekļuvi ES pilsoņu finanšu datiem, ja savstarpējās juridiskās palīdzības nolīgums paredz speciālu pieprasījumu? Es vēlos saņemt atbildi uz šo jautājumu. Nobeigumā es vēlos norādīt, ka ir žēl, ka jaunajā tiesiskuma un sadarbības attiecībā uz noziedznieku izdošanu kontekstā ir pieļaujama pilnīgi nepamatota datorsistēmu uzlauzēja, kas sirgst ar Aspergera sindromu, izdošana no Apvienotās Karalistes, nevis notiesāšana Apvienotajā Karalistē. Un visbeidzot es vēlos teikt, ka es pilnībā atbalstu komisāres teikto par iespēju visiem ES pilsoņiem ceļot bez vīzas, un mēs ļoti iebilstam pret „nelieliem maksājumiem par vīzu”, izmantojot elektroniskās ceļošanas atļaujas sistēmu."@lv13
"Madam President, on behalf of the ALDE Group I strongly welcome the fact that this resolution calls for a strengthened strategic partnership between the EU and the US as a cornerstone of EU external policy. It also rightly reiterates the role of an integrated transatlantic market by 2015. We must not let the trees of myriad disagreements on specific issues obscure the wood of an overwhelming interest in common values and objectives, and action on promotion of democracy and human rights, resolution of conflicts and protection against security threats among others. On the economic side, the ALDE Group has emphasised the need to avoid regulatory arbitrage in the financial sector and to address issues such as ‘too big to fail’ institutions. We have put in an amendment to paragraph 39 since, as far as I can see, there simply was no G2 leaders’ agreement to work on a financial transaction or Tobin tax so it is absurd to welcome such an agreement, even if we have already done so, erroneously, in the G20 resolution. The ALDE Group also calls for deletion of paragraph 38, which appears to seek the abolition of intellectual property rights. But, as Mrs Malmström has explained, a large part of the transatlantic relationship relates to justice and security matters. The ALDE Group fully supports close cooperation in this area but it must respect fundamental rights, including privacy, and be progressed within a democratic and transparent framework. In that respect it is a pity that MEPs have not been consulted on the joint statement to be agreed next week – especially as, with the Lisbon Treaty, almost all of these matters come within codecision. It is puzzling why the Commission and Council are promoting a new agreement on access to SWIFT financial data on EU citizens when the Mutual Legal Assistance Agreement allows for specific requests. I would like an answer on that. Finally, it is a pity that the new context of justice and extradition cooperation nonetheless permits the completely unjustified extradition from the UK of Gary McKinnon, a computer hacker who has Asperger’s syndrome, rather than his being prosecuted in the UK. Very finally, I fully support what Commissioner Ferrero-Waldner said about visa-free travel for all EU citizens and we are very critical of a ‘visa lite’ fee for the ESTA."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, namens de ALDE-Fractie verwelkom ik het feit dat in deze resolutie wordt aangedrongen op een versterkt strategisch partnerschap tussen de EU en de VS als hoeksteen voor het buitenlandse beleid van de EU. Ook wordt in de resolutie nogmaals duidelijk gewezen op de rol van een geïntegreerde trans-Atlantische markt die er uiterlijk in 2015 moet zijn. We moeten ervoor waken dat we door de bomen van talloze meningsverschillen over specifieke kwesties het bos van een overweldigend belang in gemeenschappelijke waarden en doelstellingen niet meer zien, en moeten actie ondernemen voor onder andere de bevordering van democratie en mensenrechten, het oplossen van conflicten en de bescherming tegen veiligheidsdreigingen. Op economisch gebied heeft de ALDE-Fractie de noodzaak benadrukt om arbitrage op het gebied van de regelgeving in de financiële sector te vermijden en om problemen zoals instellingen die te groot zijn om failliet te gaan aan te pakken. We hebben een amendement op paragraaf 39 ingediend, aangezien er, voor zover ik weet, eenvoudigweg geen overeenkomst van de leiders van de G20 bestond over het werken aan een belasting op financiële transacties of Tobin-belasting, en het dus absurd is om waardering uit te spreken voor een dergelijke overeenkomst, zelfs als we dit ten onrechte al gedaan hebben in de G20-resolutie. Ook vraagt de ALDE-Fractie om paragraaf 38 te schrappen, waarin lijkt te worden gevraagd om de afschaffing van intellectuele eigendomsrechten. Zoals mevrouw Malmström al heeft uitgelegd, heeft een groot deel van de trans-Atlantische betrekkingen echter betrekking op kwesties op het gebied van justitie en veiligheid. De ALDE-Fractie geeft volledige steun aan hechte samenwerking op dit gebied, maar hierbij moeten de grondrechten, inclusief privacy, worden gerespecteerd en binnen een democratisch en transparant kader worden bevorderd. In dat opzicht is het spijtig dat de leden van het Europees Parlement niet zijn geraadpleegd over de gezamenlijke verklaring waarover volgende week overeenstemming wordt bereikt, vooral aangezien met het Verdrag van Lissabon bijna al deze kwesties gepaard gaan met medebeslissing. Het is onbegrijpelijk waarom de Commissie en de Raad een nieuwe overeenkomst voor toegang tot financiële gegevens van Europese burgers in het kader van SWIFT bevorderen, ofschoon de overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp specifieke verzoeken mogelijk maakt. Daar zou ik graag antwoord op krijgen. Tot slot is het spijtig dat de nieuwe context van de samenwerking op het gebied van justitie en uitlevering desondanks de volledig ongerechtvaardigde uitlevering van Gary McKinnon, een computerhacker met het syndroom van Asperger, uit Groot-Brittannië toestaat in plaats van dat hij wordt vervolgd in Groot-Brittannië. Om af te sluiten sta ik volledig achter hetgeen commissaris Ferrero-Waldner heeft gezegd over visumvrij reizen voor alle Europese burgers en staan wij zeer kritisch tegenover een 'visum-achtige' vergoeding voor ESTA."@nl3
"Pani przewodnicząca! W imieniu grupy ALDE zdecydowanie popieram fakt, że przedmiotowa rezolucja wzywa do zacieśnienia strategicznego partnerstwa między UE i USA jako jednego z fundamentów polityki zagranicznej Unii. Rezolucja ta słusznie podkreśla znaczenie stworzenia zintegrowanego rynku transatlantyckiego do 2015 roku. Liczne spory w konkretnych sprawach nie mogą przesłonić nam dalece ważniejszego zainteresowania wspólnymi wartościami i celami, działaniami na rzecz między innymi wspierania demokracji i praw człowieka, służącymi rozwiązywaniu konfliktów i ochronie przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Z punktu widzenia gospodarki grupa ALDE podkreśla potrzebę uniknięcia sytuacji, w której uczestnicy rynku finansowego korzystają z arbitrażu regulacyjnego oraz konieczność zajęcia się takimi kwestiami jak instytucje, które są „zbyt duże, by mogły upaść”. Zaproponowaliśmy poprawkę do ust. 39, ponieważ – o ile można to stwierdzić – skoro przywódcy G-2 nie zawarli żadnego porozumienia, by pracować nad transakcją finansową lub podatkiem Tobina, absurdem byłoby wyrażanie zadowolenia z powodu takiego porozumienia, nawet jeśli zrobiliśmy już to omyłkowo w rezolucji z okazji spotkania G-20. Grupa ALDE wzywa także do skreślenia ust. 38, który wydaje się postulować zniesienie praw własności intelektualnej. Jednakże, jak to wyjaśniła pani Malmström, stosunki transatlantyckie dotyczą w znacznym stopniu spraw z dziedziny sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Grupa ALDE w pełni popiera ścisłą współpracę w tym obszarze, przy czym współpraca ta musi jednak respektować podstawowe prawa, w tym prawo do prywatności, i rozwijać się w demokratycznych i przejrzystych ramach. Jeśli o to chodzi, szkoda, że nie skonsultowano z posłami Parlamentu Europejskiego wspólnego oświadczenia, które ma być uzgodnione w przyszłym tygodniu, zwłaszcza że po wejściu w życie traktatu lizbońskiego niemal wszystkie te kwestie objęte będą procedurą współdecyzji. Jest zastanawiające, dlaczego Komisja i Rada wspierają nowe porozumienie w sprawie udostępniania danych finansowych dotyczących obywateli UE z systemu SWIFT, skoro umowa o wzajemnej pomocy prawnej umożliwia składanie szczegółowych wniosków o udzielenie pomocy prawnej. Chciałabym uzyskać odpowiedź w tej sprawie. Szkoda wreszcie, że nowe ramy współpracy w obszarze sprawiedliwości i ekstradycji dopuszczają jednak zupełnie nieuzasadnioną ekstradycję z Wielkiej Brytanii Gary’ego McKinnona, hakera komputerowego, który cierpi na zespół Aspergera, zamiast ścigania sądowego w Wielkiej Brytanii. Na sam koniec pragnę wyrazić pełne poparcie dla tego, co komisarz Ferrero-Waldner powiedziała o ruchu bezwizowym dla wszystkich obywateli UE. Bardzo krytycznie oceniamy opłatę za „wizę w wersji lajt” w ramach elektronicznego systemu zezwoleń na podróż."@pl16
"Senhora Presidente, congratulo-me vivamente, em nome do Grupo ALDE, com o facto de esta resolução exortar a uma parceria estratégica reforçada entre a UE e os EUA como pedra angular da política externa da UE. A resolução salienta igualmente, com pertinência, o papel de um mercado transatlântico integrado até 2015. É preciso que não permitamos que os pormenores de uma miríade de discordâncias relativamente a questões específicas obscureçam o panorama mais vasto que é um extraordinário interesse em valores e objectivos comuns e a acção em prol da democracia e dos direitos humanos, da resolução de conflitos e da protecção contra as ameaças à segurança, entre outros aspectos. Do ponto de vista económico, o Grupo ALDE tem vindo a salientar a necessidade de se evitar uma arbitragem regulamentar no sector financeiro e de se abordar questões como as relacionadas com as chamadas instituições "demasiado grandes para falirem". Apresentámos uma alteração ao n.º 39, uma vez que, tanto quanto me posso aperceber, simplesmente, não existiu qualquer acordo entre os líderes do G20 com vista a uma taxa sobre as transacções financeiras, ou numa taxa Tobin, pelo que é absurdo que nos congratulemos com esse acordo, ainda que, erroneamente, já o tenhamos feito na resolução sobre o G20. O Grupo ALDE insta à supressão do n.º 38, que parece pugnar pela abolição dos direitos de propriedade intelectual. Mas, como a Senhora Ministra Cecilia Malmström explicou, uma grande parte das relações transatlânticas dizem respeito a assuntos de justiça e de segurança. O Grupo ALDE apoia totalmente uma estreita cooperação neste domínio, contudo, é preciso que esta respeite os direitos fundamentais, incluindo o direito à privacidade, e se desenvolva no âmbito de um quadro democrático e transparente. A esse respeito, é lamentável que os deputados desta Assembleia não tenham sido consultados sobre a declaração comum a aprovar na próxima semana – especialmente porque, com o Tratado de Lisboa, praticamente todas estas questões são abrangidas pela co-decisão. Não se compreende por que razão a Comissão e o Conselho estão a promover um novo acordo sobre o acesso aos dados financeiros SWIFT dos cidadãos da UE quando o Acordo UE-EUA sobre auxílio judiciário mútuo permite pedidos específicos. Gostaria de obter uma resposta a este respeito. Por último, é lamentável que o novo contexto da cooperação em matéria de justiça e extradição permita, ainda assim, a extradição totalmente injustificada do Reino Unido de Gary McKinnon, um informático que padece da síndrome de Asperger, em vez de se permitir que seja julgado no Reino Unido. Por fim, apoio totalmente as afirmações da Senhora Comissária Ferrero-Waldner relativamente à isenção de vistos para a totalidade dos cidadãos da UE, e somos extremamente críticos de uma taxa sobre os vistos para efeitos do sistema electrónico de autorização de viagem (ESTA)."@pt17
"Dnă preşedintă, în numele Grupului ALDE, salut faptul că această rezoluţie solicită consolidarea parteneriatului strategic dintre UE şi SUA, ca element de bază al politicii externe a UE. Totodată, ea subliniază, pe bună dreptate, rolul creării pieţei transatlantice integrate până în 2015. Nu trebuie să permitem ca divergenţele în anumite domenii să umbrească interesul copleşitor faţă de valorile şi obiectivele comune şi trebuie să acţionăm în sensul promovării democraţiei şi a drepturilor omului, pentru a rezolva conflictele şi a ne proteja împotriva ameninţărilor la adresa securităţii, printre altele. Din punct de vedere economic, Grupul ALDE a subliniat că trebuie evitat arbitrajul de reglementare în sectorul financiar şi că trebuie abordată problema instituţiilor „prea mari pentru a eşua”. Am propus un amendament la alineatul (39), pentru că, din punctul meu de vedere, nu a existat un acord al liderilor G2 pentru instituirea unei taxe asupra tranzacţiilor financiare sau a taxei Tobin, astfel încât este absurdă salutarea unui astfel de acord, chiar dacă am făcut deja acest lucru, în mod eronat, prin rezoluţia G20. Grupul ALDE solicită, de asemenea, eliminarea alineatului (38), care pare a solicita eliminarea drepturilor de proprietate intelectuală. Însă, după cum a explicat dna Malmström, relaţia transatlantică se referă în mare măsură la probleme legate de justiţie şi de securitate. Grupul ALDE susţine pe deplin cooperarea apropiată în acest domeniu, însă aceasta trebuie să respecte drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la viaţa privată şi să se desfăşoare într-un cadru democratic şi transparent. În acest sens, este păcat că deputaţii europeni nu au fost consultaţi cu privire la declaraţia comună ce va fi stabilită săptămâna viitoare, mai ales că, în baza Tratatului de la Lisabona, aproape toate aceste probleme trebuie supuse procedurii de codecizie. Nu înţelegem de ce Comisia şi Consiliul promovează un nou acord privind accesul la datele financiare ale cetăţenilor UE, existente în reţeaua SWIFT, în condiţiile în care Acordul privind asistenţa judiciară reciprocă permite solicitări specifice. Aş dori un răspuns în această privinţă. În final, este păcat că noul context al cooperării în materie de justiţie şi extrădare permite extrădarea complet nejustificată din Regatul Unit a lui Gary McKinnon, un hacker care suferă de sindromul Asperger, în loc ca acesta să fie judecat în Regatul Unit. În încheiere, susţin afirmaţiile dnei comisar Ferrero-Waldner în legătură cu circulaţia fără vize pentru toţi cetăţenii UE şi nu suntem de acord cu introducerea unei taxe pentru sistemul „visa lite” al ESTA."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v mene skupiny ALDE veľmi vítam skutočnosť, že toto uznesenie vyzýva na posilnené strategické partnerstvo medzi EÚ a USA ako základ vonkajšej politiky EÚ. Rovnako správne sa v ňom zdôrazňuje úloha vytvorenia integrovaného transatlantického trhu do roku 2015. Nesmieme dopustiť, aby nespočetné nezhody týkajúce sa konkrétnych otázok zatienili obrovský záujem okrem iného o spoločné hodnoty a ciele, ako aj kroky na podporu demokracie a ľudských práv, riešenie konfliktov a ochranu pred bezpečnostnými hrozbami. V hospodárskej oblasti skupina ALDE zdôraznila potrebu zamedziť regulačnú arbitráž vo finančnom odvetví a riešiť otázky inštitúcií, ktoré sú „príliš veľké na to, aby padli“. Predložili sme pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 39, pretože, pokiaľ viem, jednoducho neexistovala dohoda vedúcich predstaviteľov G2 s cieľom pracovať na dani z finančných transakcií alebo Tobinovej dani. Je teda absurdné vítať takúto dohodu, hoci sme sa tejto chyby už dopustili v uznesení krajín G20. Skupina ALDE tiež žiada o stránenie odseku 38, ktorý je zrejme snahou o zrušenie práv duševného vlastníctva. Avšak ako vysvetlila pani Malmströmová, veľká časť transatlantického vzťahu sa týka otázok spravodlivosti a bezpečnosti. Skupina ALDE plne podporuje úzku spoluprácu v tejto oblasti, je však potrebné dodržiavať základné práva vrátane práva na súkromie a postupovať v súlade s demokratickým a transparentným rámcom. Z tohto hľadiska je škoda, že s poslancami Európskeho parlamentu neprebehli konzultácie o spoločnom vyhlásení, ktoré má byť schválené budúci týždeň – a to najmä z dôvodu, že podľa Lisabonskej zmluvy sa majú takmer všetky tieto otázky schvaľovať v rámci spolurozhodovacieho postupu. Je záhadné, prečo Komisia a Rada presadzujú novú dohodu o prístupe k finančným údajom SWIFT-u o občanoch EÚ, keď dohoda o vzájomnej právnej pomoci umožňuje konkrétne požiadavky. Rada by som dostala odpoveď na túto otázku. Napokon je škoda, že aj nový kontext v oblasti spravodlivosti a extradície povoľuje radšej úplne neopodstatnené vydanie zo Spojeného kráľovstva Garyho McKinnona, počítačového hakera trpiaceho Aspergerovým syndrómom, ako jeho trestné stíhanie v Spojenom kráľovstve. Na úplný záver chcem povedať, že plne podporujem slová pani komisárky Ferrerovej-Waldnerovej o bezvízovom styku pre všetkých občanov EÚ a k poplatku za elektronický systém cestovných povolení (ESTA) sa staviame veľmi kriticky."@sk19
"Gospa predsednica, v imenu skupine ALDE toplo pozdravljam dejstvo, da ta resolucija poziva k okrepljenemu strateškemu partnerstvu med EU in ZDA kot temeljnemu kamnu zunanje politike EU. Upravičeno tudi ponovno poudarja vlogo združenega čezatlantskega trga do leta 2015. Ne smemo dovoliti, da bi drevesa neštetih nesporazumov o konkretnih zadevah zakrila gozd prevladujočega interesa za skupne vrednote in cilje, med drugim ukrepanje za spodbujanje demokracije in človekovih pravic, reševanje sporov in varovanje pred varnostnimi grožnjami. Kar zadeva gospodarstvo, skupina ALDE poudarja potrebo po tem, da se izognemo regulativni arbitraži v finančnem sektorju in da rešujemo vprašanja, kot so ustanove, ki so „prevelike, da bi propadle“. Predložili smo spremembo odstavka 39, ker, kolikor jaz vem, ni bilo nobenega sporazuma med voditelji G2 o delu v zvezi z davkom na finančne transakcije ali Tobinovim davkom, zato je absurdno pozdravljati tak sporazum, čeprav smo to pomotoma že storili v resoluciji o G20. Skupina ALDE poziva tudi k izbrisu odstavka 38, za katerega se zdi, da želi odpraviti pravice intelektualne lastnine. Toda kakor je razložila gospa Malmström, se velik del čezatlantskih odnosov nanaša na področje pravosodja in varnosti. Skupina ALDE v celoti podpira tesno sodelovanje na tem področju, toda pri tem je treba spoštovati temeljne pravice, vključno z zasebnostjo, sodelovanje pa mora potekati v demokratičnem in preglednem okviru. Glede na to je škoda, da ni bilo posvetovanja s poslanci Evropskega parlamenta o skupni izjavi, ki bo dogovorjena naslednji teden, zlasti zato, ker po Lizbonski pogodbi skoraj vse te zadeve spadajo v okvir soodločanja. Nenavadno je, da se Komisija in Svet zavzemata za nov sporazum o dostopu do finančnih podatkov SWIFT o državljanih EU, ko pa Sporazum o medsebojni pravni pomoči omogoča konkretne zahteve. Rada bi odgovor na to. In na koncu, škoda je, da novi okvir sodelovanja na področju pravosodja in izročanja vseeno dovoljuje povsem neupravičeno izročitev Garyja McKinnona, računalniškega hekerja, ki ima Aspergerjev sindrom, iz Združenega kraljestva, namesto da bi mu sodili v Združenem kraljestvu. Čisto na koncu, v celoti podpiram to, kar je dejala komisarka Ferrero-Waldner o potovanju brez vizumov za vse državljane EU, in zelo smo kritični do pristojbine za vizume za sistem ESTA."@sl20
"Fru talman! För ALDE-gruppen välkomnar jag verkligen att man i denna resolution kräver ett stärkt strategiskt partnerskap mellan EU och USA, som en hörnsten för EU:s utrikespolitik. Där upprepas också med rätta betydelsen av en integrerad transatlantisk marknad senast 2015. Vi får inte låta träden av otaliga oenigheter i specifika frågor skymma skogen av ett överväldigande intresse för gemensamma värderingar och målsättningar, åtgärder för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter, konfliktlösning och skydd mot säkerhetshot med mera. När det gäller ekonomin har ALDE-gruppen betonat behovet av att undvika tillsynsarbitrage inom finanssektorn och att ta itu med frågor såsom de institutioner som är för stora för att få gå i konkurs. Vi har lagt fram ett ändringsförslag till punkt 39 eftersom det såvitt jag kan se helt enkelt inte fanns någon överenskommelse mellan G20-ländernas ledare om att arbeta med en skatt på finansiella transaktioner eller en Tobinskatt. Det är därför absurt att välkomna en sådan överenskommelse, även om vi redan av misstag har gjort detta i G20-resolutionen. ALDE-gruppen kräver också ett borttagande av punkt 38, som verkar syfta till att avskaffa immateriella rättigheter. Men som Cecilia Malmström har förklarat gäller en stor del av det transatlantiska partnerskapet rättvisa och säkerhet. ALDE-gruppen stöder till fullo ett nära samarbete på detta område, men detta samarbete måste respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive den personliga integriteten, och utvecklas inom en demokratisk och öppen ram. I detta hänseende är det synd att Europaparlamentarikerna inte har rådfrågats om det gemensamma uttalande som väntar på att antas nästa vecka – särskilt som nästan alla dessa frågor i och med Lissabonfördraget omfattas av medbeslutandeförfarandet. Det är förbryllande varför kommissionen och rådet eftersträvar ett nytt avtal om tillgång till finansiella Swift-uppgifter om EU-medborgare när avtalet om ömsesidig rättslig hjälp möjliggör specifika förfrågningar. Jag skulle vilja få ett svar på detta. Slutligen är det synd att det nya samarbetet om rättsliga frågor och utvisningar möjliggör att Gary McKinnon, en datahackare med Aspergers syndrom, helt omotiverat utlämnas från Storbritannien i stället för att åtalas i Storbritannien. Slutligen stöder jag till fullo vad kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner sade om viseringsfria resor för alla EU-medborgare. Vi är mycket kritiska till tanken på en viseringsavgift inom Esta (det elektroniska systemet för resetillstånd)."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gary McKinnon"13
"Sarah Ludford,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph