Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-21-Speech-3-046"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091021.2.3-046"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, with the Lisbon Treaty approaching, we expect the October European Council to make progress on one of the priority issues – the European External Action Service. The European Parliament has consistently called for the creation of a genuine common European diplomacy. The EAS has the potential to ensure the unity and consistency of our external action, which is most needed if the Union is to act with one voice and meet external challenges such as energy security in an efficient manner. To seize the opportunity offered by setting up the EAS, we expect the Council to take into consideration the position of the European Parliament adopted this week in the Committee on Constitutional Affairs, and especially the following. To have a strong external policy, we need to equip the new head of European diplomacy with proper instruments to enable him or her to strengthen our foreign policy. The EAS should be based on the Community method with the clear involvement of the Commission and the European Parliament. The scope of the HR’s competence needs to be large, involving such CFSP-related policies as enlargement, neighbourhood, trade and development. The condition for a strong, coherent foreign policy is democratic legitimacy, which can only be provided by the strong involvement of the European Parliament. This involvement should be considered at two stages: ex ante consultation of the Parliament during the process of setting up the service, and ex ante consultation of the Parliament in setting foreign policy goals. Once the High Representative and the service are in place, the European Parliament should have a strong mandate to play an active role in the scrutiny of the EU’s foreign policy and the service. In the implementation phase, we should not allow the Lisbon Treaty-based foreign policy provisions to be diluted. The democratic legitimacy of the new service also depends on its composition. The geographic balance of the Union should be taken into account. Fair representation of all Member States in the EU institutions is a core principle, and the EAS should be no exception."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Lisabonská smlouva je za dveřmi a my očekáváme, že v souvislosti s ní bude na říjnovém zasedání Evropské rady dosaženo pokroku v jedné z prioritních záležitostí, jíž je Evropská služba pro vnější činnost. Evropský parlament vytrvale žádá o vytvoření skutečné společné evropské diplomacie. Služba pro vnější činnost má potenciál zajistit jednotu a soudržnost našich vnějších činností, což je zcela nezbytné, chceme-li hovořit jedním hlasem a účinným způsobem se vypořádat s vnějšími problémy, jako je bezpečnost dodávek energie. Očekáváme, že se Rada chopí příležitosti, již zřízení služby pro vnější činnost nabízí, a zváží stanovisko Evropského parlamentu, které tento týden přijal Výbor pro ústavní záležitosti a zejména následující. Chceme-li mít silnou vnější politiku, musíme nového čelního představitele evropské diplomacie vybavit vhodnými nástroji, které mu umožní naši zahraniční politiku posílit. Služba pro vnější činnost by se měla zakládat na metodě Společenství s jednoznačným zapojením Komise a Evropského parlamentu. Rozsah kompetencí vysokého představitele musí být široký a zahrnovat politiky související se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou, jako je rozšiřování, sousedství, trh a rozvoj. Podmínkou pro silnou a soudržnou zahraniční politiku je demokratická legitimita, kterou může zajistit pouze výrazné zapojení Evropského parlamentu. Toto zapojení je třeba chápat ve dvou fázích: předběžná konzultace s Parlamentem v průběhu zřizování služby a předběžná konzultace s Parlamentem při stanovování politických cílů. Jakmile bude vysoký představitel a služba zavedeny, Evropský parlament by měl mít jednoznačný mandát k tomu, aby mohl aktivním způsobem zasahovat do kontroly zahraniční politiky EU a služby. Ve fázi provádění nesmíme dovolit, aby byla ustanovení zahraniční politiky vycházející z Lisabonské smlouvy oslabena. Demokratická legitimita nové služby rovněž závisí na jejím složení. Mělo by se počítat s geografickou rovnováhou Unie. Ústředním principem je spravedlivé zastoupení veškerých členských států v orgánech EU, a služba pro vnější činnost by neměla být výjimkou."@cs1
"Hr. formand! Med den kommende Lissabontraktat forventer vi, at der på rådsmødet i oktober sker fremskridt vedrørende et af de højt prioriterede emner – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten). Europa-Parlamentet har konsekvent opfordret til, at der blev oprettet en ægte fælles EU-udenrigstjeneste. EU-Udenrigstjenesten har potentiale til at sikre, at EU optræder enigt og sammenhængende udadtil, hvilket der er hårdt brug for, hvis EU skal optræde med én stemme og effektivt kunne imødegå udefrakommende udfordringer som f.eks. vedrørende energisikkerheden. For at kunne gribe den mulighed, oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten giver, forventer vi, at Rådet tager højde for Parlamentets holdning som vedtaget i denne uge i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og navnlig følgende punkter. For at kunne føre en handlekraftig udenrigspolitik må vi udstyre den nye leder af den europæiske udenrigstjeneste med passende instrumenter for at sætte vedkommende i stand til at styrke vores udenrigspolitik. EU-Udenrigstjenesten bør hvile på fællesskabsmetoden med klar inddragelse af Kommissionen og Parlamentet. Den højtstående repræsentants kompetenceområde skal være stort og involvere FUSP-relaterede politikker som udvidelse, naboskab, handel og udvikling. Betingelsen for en handlekraftig, sammenhængende udenrigspolitik er demokratisk legitimitet, som kun kan tilvejebringes ved markant inddragelse af Parlamentet. Denne inddragelse skal ske i to faser, nemlig via ex ante-høringer af Parlamentet under processen med oprettelse af tjenesten og ex ante-høringer af Parlamentet ved fastsættelse af de udenrigspolitiske mål. Når den højtstående repræsentant og tjenesten er på plads bør Parlamentet have et stærkt mandat til at spille en aktiv rolle ved kontrol med EU's udenrigspolitik og tjenesten. I gennemførelsesfasen må vi hindre, at de udenrigspolitiske bestemmelser i Lissabontraktaten bliver udvandet. Den nye tjenestes demokratiske legitimitet afhænger også af, hvordan tjenesten er sammensat. Der skal tages hensyn til den geografiske ligevægt i EU. Det er et centralt princip, at alle medlemsstater er retfærdigt repræsenteret i EU-institutionerne, og EU-Udenrigstjenesten skal ikke være nogen undtagelse herfra."@da2
"Herr Präsident! Mit dem Näherrücken des Vertrages von Lissabon erwarten wir, dass der Europäische Rat im Oktober Fortschritte bei einer der wichtigsten Fragen erzielt: dem Europäischen Auswärtigen Dienst. Das Europäische Parlament ruft ständig zur Schaffung einer echten, gemeinsamen europäischen Diplomatie auf. Der EAD hat das Potenzial zur Gewährleistung der Einheit und Konsistenz unserer externen Handlungen, was sehr notwendig ist, wenn die Union mit einer Stimme handeln und externe Herausforderungen wie die Energiesicherheit effizient lösen soll. Um die Gelegenheit zu ergreifen, die durch die Einrichtung des EAD geboten wird, erwarten wir, dass der Rat den Standpunkt in Betracht zieht, den das Europäische Parlament diese Woche im Ausschuss für konstitutionelle Fragen eingenommen hat, insbesondere die folgenden Punkte: Um eine starke Außenpolitik zu erreichen, müssen wir den neuen Leiter für europäische Diplomatie mit geeigneten Instrumenten ausstatten, um ihn oder sie in die Lage zu versetzen, unsere Außenpolitik zu stärken. Der EAD sollte auf der Gemeinschaftsmethode basieren und eindeutig in die Kommission und das Europäische Parlament eingebunden sein. Das Aufgabengebiet des HV muss weitgefasst sein und die Politik umfassen, die mit GASP in Zusammenhang steht, wie Erweiterung, Nachbarschaft, Handel und Entwicklung. Die Voraussetzung für eine starke, zusammenhängende Außenpolitik ist demokratische Legitimität, die nur durch eine starke Beteiligung des Europäischen Parlaments gewährleistet werden kann. Diese Beteiligung sollte auf zwei Stufen in Betracht gezogen werden: Vorabberatung des Parlaments während der Einrichtung des Dienstes und Vorabberatung des Parlaments bei der Aufstellung von Zielen für die Außenpolitik. Sobald der Hohe Vertreter und der Dienst eingerichtet worden sind, sollte das Europäische Parlament über ein starkes Mandat verfügen, um eine aktive Rolle bei der Überwachung der Außenpolitik der EU und des Dienstes zu spielen. In der Umsetzungsphase sollten wir nicht erlauben, dass die außenpolitischen Bestimmungen des Vertrages von Lissabon verwässert werden. Die demokratische Legitimität des neuen Dienstes hängt auch von dessen Zusammensetzung ab. Die geografische Ausgewogenheit der Union sollte dabei in Betracht gezogen werden. Eine faire Vertretung der Mitgliedstaaten in den Gemeinschaftsorganen ist ein Kernprinzip und der EAD sollte da keine Ausnahme bilden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ενώ πλησιάζει η Συνθήκη της Λισαβόνας, προσδοκούμε να σημειωθεί πρόοδος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου όσον αφορά ένα ζήτημα προτεραιότητας – την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επίμονα τη δημιουργία μιας πραγματικής κοινής ευρωπαϊκής διπλωματίας. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα διασφαλίσει δυνητικά την ενότητα και τη συνέπεια της εξωτερικής μας δράσης, πράγμα άκρως απαραίτητο προκειμένου η Ένωση να ενεργεί ομόφωνα και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε εξωτερικές προκλήσεις όπως η ενεργειακή ασφάλεια. Προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυνατότητα που προσφέρεται με τη δημιουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αναμένουμε από το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε αυτήν την εβδομάδα στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, και ειδικότερα τα εξής. Για μια ισχυρή εξωτερική πολιτική πρέπει να εφοδιάσουμε τον νέο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας με τα κατάλληλα μέσα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ενισχύσει την εξωτερική πολιτική μας. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να βασίζεται στην κοινοτική μέθοδο με σαφή συμμετοχή της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πεδίο αρμοδιοτήτων του Ύπατου Εκπροσώπου πρέπει να είναι ευρύ και να περιλαμβάνει πολιτικές σχετικές με την ΚΕΠΠΑ όπως η διεύρυνση, η γειτονία, το εμπόριο και η ανάπτυξη. Η προϋπόθεση για μια ισχυρή, συνεκτική εξωτερική πολιτική είναι η δημοκρατική νομιμότητα, που μπορεί να παρασχεθεί μόνο με την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε δύο στάδια: εκ των προτέρων διαβούλευση με το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία συγκρότησης της υπηρεσίας, και εκ των προτέρων διαβούλευση με το Κοινοβούλιο κατά τη θέσπιση στόχων εξωτερικής πολιτικής. Μόλις εδραιωθούν ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η υπηρεσία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαθέτει ισχυρή εντολή να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαδικασία ελέγχου της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και της υπηρεσίας. Κατά το στάδιο υλοποίησης, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την αλλοίωση διατάξεων σχετικά με την εξωτερική πολιτική, βασισμένων στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Η δημοκρατική νομιμότητα της νέας υπηρεσίας εξαρτάται και από τη σύνθεσή της. Η γεωγραφική ισορροπία της Ένωσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η δίκαιη εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ συνιστά βασική αρχή, και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεν θα πρέπει να αποτελέσει εξαίρεση."@el10
"Señor Presidente, con el Tratado de Lisboa cada vez más cerca, esperamos que el Consejo Europeo de octubre avance en uno de los temas prioritarios: el Servicio de Acción Exterior. El Parlamento Europeo ha pedido constantemente la creación de una verdadera diplomacia europea común. El Servicio de Acción Exterior tiene el potencial para garantizar la unidad y coherencia de nuestra acción exterior que tanto se necesita si queremos que la Unión actúe como una sola voz y se ocupe de las dificultades externas, como la seguridad energética, de forma eficiente. Esperamos que el Consejo tome en cuenta la postura adoptada por el Parlamento esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales para aprovechar la oportunidad que brinda la creación del Servicio de Acción Exterior y, en especial, lo siguiente: para tener una política exterior fuerte, necesitamos dotar al nuevo representante de la diplomacia europea con los instrumentos apropiados que le permitan fortalecer nuestra política exterior. El Servicio de Acción Exterior debería basarse en el método comunitario con una clara participación de la Comisión y el Parlamento Europeo. El ámbito de competencias del Alto Representante tiene que ser amplio e incluir políticas relacionadas con la PESC como la ampliación, la vecindad, el comercio y el desarrollo. La condición para que haya una política exterior sólida y coherente es la legitimidad democrática, que sólo se puede ofrecer mediante la enérgica participación del Parlamento Europeo. Esta participación se debería considerar en dos niveles: consulta previa del Parlamento durante el proceso de creación del servicio y consulta previa del Parlamento a la hora de determinar los objetivos de la política exterior. Una vez se establezca el Alto Representante y el Servicio, el Parlamento Europeo deberá tener autoridad para desempeñar un papel activo en el examen de la política exterior de la UE y del Servicio. En la fase de implantación, no deberíamos permitir que se atenúen las disposiciones de política exterior basadas en el Tratado de Lisboa. La legitimidad democrática del nuevo servicio también depende de su composición. Hay que tener en cuenta el equilibrio geográfico de la Unión. La representación justa de todos los Estados miembros es un principio fundamental, y el Servicio de Acción Exterior no debería ser una excepción."@es21
"− Austatud juhataja! Lissaboni lepingu jõustumise lähenemisega seoses ootame me, et oktoobri Euroopa Ülemkogu teeks edusamme ühes prioriteetses küsimuses − Euroopa välisteenistuse küsimuses. Euroopa Parlament on järjekindlalt kutsunud üles looma tõeliselt ühist Euroopa diplomaatiat. Välisteenistusel on potentsiaali tagada meie välistegevuse ühtsus ja järjepidevus, mis on eriti vajalik, kui liit peab tegutsema ühel häälel ja tõhusalt reageerima välispoliitilistele väljakutsetele nagu energiajulgeolek. Euroopa välisteenistuse loomisega tekkiva võimaluse ärakasutamiseks ootame, et nõukogu võtaks arvesse sellel nädalal põhiseaduskomisjonis Euroopa Parlamendi vastu võetud seisukohta ja eelkõige järgmist. Tugevaks välispoliitikaks on vaja anda Euroopa diplomaatia uuele juhile võimalus kasutada asjakohaseid vahendeid, mille abil meie välispoliitikat tugevdada. Välisteenistuse aluseks peaks olema ühenduse meetod ning komisjon ja Euroopa Parlament peavad selgelt olema kaasatud. Kõrge esindaja pädevus peab olema laialdane, sealhulgas hõlmama selliseid ühise välis- ja julgeolekupoliitika elemente nagu laienemine, naabruspoliitika, kaubandus ja areng. Tugeva ühise välispoliitika eeltingimus on demokraatlik legitiimsus, mida saab tagada ainult Euroopa Parlamendi jõulise kaasamisega. Kaasamine peaks toimuma kahes etapis: parlamendiga konsulteerimine teenistuse loomise ajal ning parlamendiga konsulteerimine välispoliitiliste eesmärkide seadmisel. Kui kõrge esindaja ja teenistus on paigas, siis peaks Euroopa Parlament saama ulatuslikud volitused, et osaleda aktiivselt ELi välispoliitika ja -teenistuse kontrollis. Elluviimise etapis ei tohiks lahjendada Lissaboni lepingul põhinevaid välispoliitilisi sätteid. Uue teenistuse demokraatlik legitiimsus sõltub samuti selle koosseisust. Arvesse tuleks võtta liidu geograafilist tasakaalu. Kõigi liikmesriikide õiglane esindatus ELi institutsioonides on üks aluspõhimõtetest ning välisteenistus ei tohi olla siin erandiks."@et5
"Arvoisa puhemies, Lissabonin sopimuksen voimaantulon lähestyessä me odotamme marraskuun Eurooppa-neuvoston edistyvän yhdessä ensisijaisessa asiassa – Euroopan ulkosuhdehallinnossa. Euroopan parlamentti on jatkuvasti vaatinut aidon yhteisen eurooppalaisen diplomatian luomista. Ulkosuhdehallinnolla on mahdollisuus varmistaa ulkoisten toimiemme yhtenäisyys ja johdonmukaisuus, mikä on hyvin suotavaa, jos unionin on määrä toimia yksiäänisesti ja vastata energiavarmuuden kaltaisiin ulkoisiin haasteisiin tehokkaasti. Odotamme neuvoston tarttuvan ulkosuhdehallinnon perustamisen tarjoamaan mahdollisuuteen ja ottavan huomioon Euroopan parlamentin perustuslakivaliokunnassa tällä viikolla hyväksytyn kannan ja erityisesti seuraavaa. Vahvan ulkopolitiikan vuoksi meidän on varustettava eurooppalaisen diplomatian uusi johto asianmukaisin välinein, jotta tämä voi vahvistaa ulkopolitiikkaamme. Ulkosuhdehallinnon on perustuttava yhteisömenetelmään, ja komission ja Euroopan parlamentin on oltava selkeästi osallisina. Korkean edustajan toimivallan on oltava laaja, ja siihen on kuuluttava YUTP kanssa yhteydessä olevat politiikat, kuten laajentumis-, naapuruus-, kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikka. Voimakkaan ja johdonmukaisen ulkopolitiikan edellytys on demokraattinen legitiimiys, jonka vain Euroopan parlamentin voimakas osallistuminen voi tarjota. Tätä osallistumista on tarkasteltava kahdella tasolla: parlamentin kuuleminen etukäteen ulkosuhdehallinnon perustamisprosessissa ja parlamentin kuuleminen etukäteen ulkopolitiikan tavoitteiden asettelussa. Kun korkea edustaja ja ulkosuhdehallinto ovat aloittaneet toimintansa, Euroopan parlamentilla on oltava selkeä mandaatti aktiivisena toimijana EU:n ulkopolitiikan ja ulkosuhdehallinnon valvonnassa. Täytäntöönpanovaiheessa meidän ei pidä sallia Lissabonin sopimukseen perustuvien ulkopolitiikkaa koskevien määräysten lieventämistä. Uuden ulkosuhdehallinnon demokraattinen legitiimiys riippuu myös sen kokoonpanosta. On otettava huomioon unionin maantieteellinen tasapaino. Kaikkien jäsenvaltioiden tasapuolinen edustus EU:n toimielimissä on keskeinen periaate, eikä ulkosuhdehallinnon pidä olla poikkeus tästä."@fi7
"Monsieur le Président, avec le traité de Lisbonne qui approche, nous nous attendons à ce que le Conseil européen d’octobre progresse quant à l’une de nos priorités, à savoir le service européen pour l’action extérieure. Le Parlement européen demande invariablement la création d’une vraie diplomatie européenne commune. Le SAE présente le potentiel de garantir l’unité et la cohérence de notre action extérieure, ce qui est plus que nécessaire si l’Union souhaite agir d’une seule voix et relever efficacement les défis extérieurs tels que la sécurité énergétique. Afin de saisir l’occasion offerte par la création du SAE, nous espérons que le Conseil prenne en considération la position du Parlement européen adoptée cette semaine au sein de la commission des affaires constitutionnelles, et surtout ce qui suit. En vue d’avoir une politique extérieure forte, nous devons doter le nouveau chef de la diplomatie européenne d’instruments adéquats lui permettant de renforcer notre politique étrangère. Le SAE devrait se baser sur la méthode communautaire avec une participation claire de la Commission et du Parlement européen. Le domaine de compétences du haut-représentant doit être vaste, englobant les politiques liées à la PESC telles que l’élargissement, le voisinage, le commerce et le développement. La condition pour une politique étrangère forte et cohérente est la légitimité démocratique, qui n’est possible que par la forte participation du Parlement européen. Cette participation doit être considérée à deux étapes: la consultation ex ante du Parlement pendant la procédure de création du service, et la consultation ex ante du Parlement dans la fixation des objectifs de la politique étrangère. Dès la mise en place du haut-représentant et du service, le Parlement européen doit se voir confier un mandat fort pour jouer un rôle actif dans le contrôle de la politique étrangère de l’UE et du service. Dans la phase de mise en œuvre, nous ne devons pas permettre que les dispositions en matière de politique étrangère basées sur le traité de Lisbonne soient affaiblies. La légitimité démocratique du nouveau service dépend également de sa composition. L’équilibre géographique de l’Union doit être pris en considération. Une représentation équitable de tous les États membres dans les institutions de l’UE est un principe fondamental, et le SAE ne doit pas faire exception à la règle."@fr8
"Elnök úr, abban bízunk a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének közeledtével, hogy az Európai Tanács októberi ülésén előrelépés történik egy kiemelt fontosságú kérdésben, az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) kapcsolatban. Az Európai Parlament folyamatosan indítványozta a közös európai diplomácia kialakítását. Az Európai Külügyi Szolgálatban benne rejlik az a lehetőség, hogy biztosítsa külső tevékenységeink egységét és összhangját, amire nagyon nagy szükség van, ha az Unió egységes álláspontot akar képviselni, és hatékonyan akar szembenézni olyan kihívásokkal, mint pl. az energiabiztonság kérdése. Az EKSZ létrehozása révén kínálkozó lehetőség megragadása érdekében azt várjuk a Tanácstól, hogy vegye figyelembe az Európai Parlamentnek az Alkotmányügyi Bizottságban ezen a héten elfogadott álláspontját, különös tekintettel a következőre. Annak érdekében, hogy erős külpolitikánk lehessen, megfelelő eszközöket kell biztosítani az európai diplomácia új vezetője számára, hogy képes legyen majd megerősíteni külpolitikánkat. Az EKSZ működésének is a közösségi módszeren kell alapulnia, a Bizottság és az Európai Parlament nyilvánvaló bevonásával. A főképviselőnek széles hatáskörrel kell rendelkeznie, beleértve a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos kérdéseket is, mint pl. a bővítés, a szomszédság, a kereskedelem és a fejlesztés. Az erős és koherens külpolitika feltétele a demokratikus legitimáció, amelyet pedig kizárólag az Európai Parlament fokozott bevonásával lehet biztosítani. A szorosabb együttműködés két lépcsőben történhet meg: ex ante konzultáció a Parlamenttel a szolgálat létrehozása során, majd a külpolitikai célok meghatározásakor. Ha a főképviselői poszt és a szolgálat is működik majd, az Európai Parlamentnek határozott felhatalmazással kell bírnia, hogy aktív szerepet játsszon az uniós külpolitika és a szolgálat kiterjedt ellenőrzésében. A megvalósítás szakaszában nem szabad megengednünk, hogy felhíguljanak a Lisszaboni Szerződésen alapuló külpolitikai rendelkezések. Az új szolgálat demokratikus legitimációja a szolgálat összetételétől is függ majd. Az Unió földrajzi egyensúlyát is figyelembe kell venni. Alapelvnek kell tekinteni, hogy az összes tagállamot megfelelő módon kell képviselni az EU intézményeiben, és ez alól az EKSZ sem lehet kivétel."@hu11
"Signor Presidente, in vista della prossima entrata in vigore del trattato di Lisbona, ci aspettiamo che il Consiglio europeo di ottobre compia progressi su una delle questioni più importanti, ovvero il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). A tale proposito, il Parlamento europeo ha lanciato un appello per dare vita a una vera e propria diplomazia comune europea. Il SEAE ha il potenziale per garantire l'unità e la coerenza della nostra azione esterna, elementi indispensabili all'Unione europea per agire all'unisono e affrontare in modo efficace le sfide esterne, come la sicurezza energetica. Per cogliere l'opportunità offerta dalla creazione del Servizio europeo per l’azione esterna, ci aspettiamo che il Consiglio tenga conto della posizione adottata dal Parlamento europeo questa settimana in seno alla commissione per gli affari costituzionali. Per garantire una politica estera forte, dobbiamo innanzi tutto offrire al nuovo capo della diplomazia europea gli strumenti adeguati per rafforzare la nostra politica estera. Il Servizio europeo per l’azione esterna deve basarsi sul metodo comunitario, con evidente coinvolgimento della Commissione e del Parlamento europeo. L'Alto rappresentante deve avere competenze di ampia portata, che riguardino anche le misure collegate alla politica estera e di sicurezza comune, quali l'ampliamento, i rapporti di vicinato, il commercio e lo sviluppo. Condizione preliminare per una politica estera forte e coerente è la sua legittimazione democratica, che può essere conseguita solo attraverso un forte coinvolgimento del Parlamento europeo. Tale partecipazione va considerata a due livelli: consultazione ex ante del Parlamento in primo luogo nel processo d’istituzione del servizio e in secondo luogo nella definizione degli obiettivi della politica estera. Una volta avviata la funzione dell'Alto rappresentante e del Servizio europeo per l’azione esterna, il Parlamento europeo deve disporre di un mandato forte per svolgere un ruolo attivo nella valutazione della politica estera dell'Unione europea e del servizio. Nella fase di attuazione bisogna poi evitare che le disposizioni riguardanti la politica estera previste nel trattato di Lisbona perdano di efficacia. La legittimazione democratica del nuovo servizio dipende anche dalla sua composizione ed è necessario tenere conto dell'equilibrio geografico dell'Unione europea. Un’equa rappresentanza di tutti gli Stati membri all’interno delle istituzioni europee è un principio fondamentale, e il Servizio per l'azione esterna non deve fare eccezione."@it12
"Pone pirmininke, neišvengiamai artėjant momentui, kai įsigalios Lisabonos sutartis, mes manome, kad Europos Vadovų Taryba spalio mėn. turėtų padaryti pažangą vienu prioritetinių klausimų – dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Europos Parlamentas nuolat ragina sukurti tikrai bendrą Europos diplomatiją. IVT pasižymi tuo, kad ji gali užtikrinti bendrus mūsų išorės veiksmus, kurie mums reikalingi Europos Sąjungoje norint kalbėti vienu balsu ir veiksmingai spręsti išorės iššūkius, kaip antai energetinis saugumas. Norėdami pasinaudoti galimybėmis, kurių mums suteikia IVT, mes manome, kad Taryba turėtų atsižvelgti į Europos Parlamento poziciją, kuriai pritarta šią savaitę Konstitucinių reikalų komitete, ir ypač į štai ką. Norėdami turėti tvirtą išorės politiką, turime suteikti naujajam Europos diplomatijos vadovui būtinas priemones, kurios įgalintų jį arba ją stiprinti mūsų užsienio politiką. IVT turėtų vadovautis Bendrijos metodu įtraukiant į veiklą Komisiją ir Europos Parlamentą. Vyriausiojo įgaliotinio kompetencijos sritis turėtų būti didžiulė, apimant tokias su BUSP susijusias politikos priemones kaip tolesnė plėtra, kaimynystė, prekyba ir vystymasis. Tvirtą, nuoseklią užsienio politiką gali užtikrinti demokratinis teisėtumas, kurio galima pasiekti tik aktyviai dalyvaujant Europos Parlamentui. Šis dalyvavimas turėtų vykti dviem etapais: konsultuojantis su Europos Parlamentu kuriant tarnybą ir konsultuojantis su Europos Parlamentu nustatant užsienio politikos tikslus. Turint vyriausiąjį įgaliotinį ir tarnybą, Europos Parlamentas turi turėti įgaliojimus atlikti aktyvų vaidmenį tikrinant ES užsienio politiką ir tarnybą. Įgyvendinimo etape neturėtume leisti susilpninti užsienio politikos nuostatas remiantis Lisabonos sutartimi. Demokratinis naujosios tarnybos patikimumas taip pat labai priklausys nuo jos sudėties. Būtina atsižvelgti į geografinę Europos Sąjungos pusiausvyrą. Tinkamas visų valstybių narių atstovavimas ES institucijose yra pagrindinis principas, ir IVT neturėtų būti išimtis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, tuvojoties Lisabonas līguma ieviešanai, mēs ceram, ka oktobrī, kad tiksies Eiropadome, tiks panākts progress attiecībā uz vienu no galvenajiem jautājumiem — Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD). Eiropas Parlaments ir pastāvīgi aicinājis izveidot patiesu, kopēju Eiropas diplomātiju. EĀDD piemīt potenciāls tam, lai nodrošinātu mūsu ārējo darbību vienotību un konsekvenci, kas ir ļoti nepieciešama, ja Savienība vēlas vienprātīgi darboties un efektīvi pretoties ārējiem izaicinājumiem, tādiem kā, piemēram, energoapgādes drošība. Lai izmantotu iespēju, ko sniedz EĀDD izveide, mēs ceram, ka Padome ņems vērā Eiropas Parlamenta nostāju, ko tas šonedēļ pieņēma Konstitucionālo jautājumu komitejā, un īpaši turpmāk minēto. Lai garantētu spēcīgu ārpolitiku, mums jaunajam Eiropas diplomātijas vadītājam jānodrošina piemēroti instrumenti, kas viņam vai viņai dos iespēju stiprināt mūsu ārpolitiku. EĀDD darba pamatā vajadzētu būt Kopienas metodei, un tā darbā nepārprotami jāiesaistās Komisijai un Eiropas Parlamentam. Augstā pārstāvja kompetences apjomam jābūt lielam, tajā jāiekļauj tādas ar kopējo ārlietu un drošības politiku saistītas politikas kā paplašināšanās, kaimiņvalstis, tirdzniecība un attīstība. Lai tiktu īstenota spēcīga, saskaņota ārpolitika, jānodrošina demokrātiskā leģitimitāte, ko var garantēt vienīgi ar Eiropas Parlamenta stingru iesaistīšanos. Tas īstenojams divos līmeņos: Parlamenta apspriedēs dienesta izveides laikā un Parlamenta apspriedēs, izvirzot ārpolitikas mērķus. Tiklīdz Augstais pārstāvis ir iecelts un dienests ir izveidots, Eiropas Parlamentam jāpiešķir būtiskas pilnvaras, lai tas var ņemt aktīvu dalību ES ārpolitikas un dienesta rūpīgā pārbaudē. Ieviešanas fāzē nevajadzētu pieļaut to, ka izbāl Lisabonas līgumā pamatotais ārlietu politiskais nodrošinājums. Jaunā dienesta demokrātiskā leģitimitāte ir atkarīga arī no dienesta sastāva. Jāņem vērā arī Savienības ģeogrāfiskais līdzsvars. Pamatprincips ir visu dalībvalstu taisnīga pārstāvība ES institūcijās, EĀDD nevajadzētu būt izņēmumam."@lv13
"Mr President, with the Lisbon Treaty approaching, we expect the October European Council to make progress on one of the priority issues – the European External Action Service. The European Parliament has consistently called for the creation of a genuine common European diplomacy. The EAS has the potential to ensure the unity and consistency of our external action, which is most needed if the Union is to act with one voice and meet external challenges such as energy security in an efficient manner. To seize the opportunity offered by setting up the EAS, we expect the Council to take into consideration the position of the European Parliament adopted this week in the Committee on Constitutional Affairs, and especially the following. To have a strong external policy, we need to equip the new head of European diplomacy with proper instruments to enable him or her to strengthen our foreign policy. The EAS should be based on the Community method with the clear involvement of the Commission and the European Parliament. The scope of the HR’s competence needs to be large, involving such CFSP-related policies as enlargement, neighbourhood, trade and development. The condition for a strong, coherent foreign policy is democratic legitimacy, which can only be provided by the strong involvement of the European Parliament. This involvement should be considered at two stages: ex ante consultation of the Parliament during the process of setting up the service, and ex ante consultation of the Parliament in setting foreign policy goals. Once the High Representative and the service are in place, the European Parliament should have a strong mandate to play an active role in the scrutiny of the EU’s foreign policy and the service. In the implementation phase, we should not allow the Lisbon Treaty-based foreign policy provisions to be diluted. The democratic legitimacy of the new service also depends on its composition. The geographic balance of the Union should be taken into account. Fair representation of all Member States in the EU institutions is a core principle, and the EAS should be no exception."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, nu het Verdrag van Lissabon dichterbij komt, verwachten we dat er tijdens de Europese Raad van oktober vorderingen worden gemaakt met één van de prioriteitskwesties: de Europese dienst voor extern optreden. Het Europees Parlement heeft voortdurend gevraagd om een echte gemeenschappelijke Europese diplomatie. De EDEO kan voor eenheid en consistentie in ons extern optreden zorgen, wat hard nodig is indien de Unie met één stem wil spreken en externe uitdagingen zoals energiezekerheid op een efficiënte manier tegemoet wil treden. Wij willen gebruik maken van de gelegenheid van de oprichting van EDEO om te zeggen dat wij van de Raad verwachten dat hij rekening houdt met het deze week in de Commissie constitutionele zaken goedgekeurde standpunt van het Europees Parlement, en vooral met het volgende. Voor een sterk extern beleid moeten we het nieuwe hoofd van de Europese diplomatie gepaste instrumenten bieden, die hem of haar in staat stellen om ons buitenlands beleid te versterken. De EDEO moet op de communautaire methode gebaseerd zijn, met een duidelijke betrokkenheid van de Commissie en het Europees Parlement. Het toepassingsgebied van de bevoegdheden van de hoge vertegenwoordiger moet breed zijn, en dit moet het aan het GBVB gerelateerde beleid bevatten, zoals uitbreiding, nabuurschap, handel en ontwikkeling. Voorwaarde voor een sterk, coherent buitenlands beleid is de democratische legitimiteit, die alleen kan worden geboden door een sterke betrokkenheid van het Europees Parlement. Deze betrokkenheid moet in twee stadia worden bekeken: ex ante raadpleging van het Parlement tijdens het proces van het opzetten van de dienst, en ex ante raadpleging van het Parlement bij het bepalen van de doelstellingen van het buitenlands beleid. Als de hoge vertegenwoordiger en de dienst er zijn, moet het Europees Parlement een sterk mandaat krijgen om een actieve rol te spelen in het nauwkeurig toezicht op het buitenlandse EU-beleid en de dienst. In de uitvoeringsfase mogen we niet toestaan dat de op het Verdrag van Lissabon gebaseerde bepalingen van het buitenlands beleid worden afgezwakt. De democratische legitimiteit van de nieuwe dienst hangt ook af van de samenstelling ervan. Er moet rekening worden gehouden met een geografisch evenwicht van de Unie. Een eerlijke vertegenwoordiging van alle lidstaten in de EU-instellingen is een kernprincipe en de EDEO behoort hier geen uitzondering op te vormen."@nl3
"Panie przewodniczący! W obliczu zbliżającego się wdrożenia traktatu lizbońskiego oczekujemy od październikowej Rady Europejskiej postępów w odniesieniu do jednej z kwestii priorytetowych, czyli Służby Działań Zewnętrznych. Parlament Europejski konsekwentnie nawoływał do stworzenia prawdziwie wspólnej dyplomacji na szczeblu europejskim. ESDZ ma potencjał pozwalający na zapewnienie jedności i spójności naszych działań zewnętrznych, co jest tak bardzo potrzebne, jeśli Unia ma przemawiać jednogłośnie i skutecznie stawiać czoła wyzwaniom zewnętrznym, takim jak bezpieczeństwo energetyczne. Oczekujemy, że Rada w celu wykorzystania możliwości stworzonej dzięki powołaniu ESDZ uwzględni stanowisko Parlamentu Europejskiego, przyjęte w tym tygodniu w Komisji Spraw Konstytucyjnych. A zwłaszcza weźmie pod uwagę, że w celu zbudowania silnej polityki zewnętrznej, musimy wyposażyć nowego szefa europejskiej dyplomacji w stosowne narzędzia, które umożliwią mu wzmocnienie naszej polityki zagranicznej. ESDZ powinna działać w oparciu o metodę wspólnotową, przy wyraźnym zaangażowaniu Komisji i Parlamentu Europejskiego. Zakres kompetencji Wysokiego Przedstawiciela musi być szeroki, obejmując takie dziedziny polityki związane z WPZiB jak rozszerzenie, stosunki sąsiedzkie, handel i rozwój. Zasadność demokratyczna, którą może zagwarantować jedynie silne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego, stanowi warunek silnej, spójnej polityki zagranicznej. Zaangażowanie Parlamentu powinno odbywać się na dwóch etapach: konsultacje prowadzone przez Parlament podczas procesu tworzenia Służby i konsultacje prowadzone przez Parlament podczas ustanawiania celów polityki zagranicznej. W momencie, gdy Wysoki Przedstawiciel i Służba rozpoczną swoje działania, Parlament Europejski powinien być upoważniony do odgrywania aktywnej roli w procesie analizowania polityki zagranicznej UE i działań Służby. Nie możemy pozwolić, by postanowienia dotyczące polityki zagranicznej przygotowane w oparciu o traktat lizboński zostały osłabione na etapie jego wdrażania. Zasadność demokratyczna nowej Służby jest również uzależniona od jej składu. Należy uwzględnić równowagę geograficzną Unii. Najważniejszą zasadą jest sprawiedliwa reprezentacja wszystkich państw członkowskich w instytucjach UE i ESDZ nie powinna być wyjątkiem."@pl16
"Senhor Presidente, com a aproximação do Tratado de Lisboa, é de esperar que o Conselho Europeu de Outubro faça progressos numa das questões prioritárias – o Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE). O Parlamento Europeu apelou repetidas vezes à criação de uma verdadeira diplomacia europeia comum. O SEAE tem potencial para assegurar a unidade e a coerência da nossa acção externa, o que é fundamental se queremos que a União actue e fale a uma voz e enfrente com eficácia os desafios externos, como a segurança energética. Para podermos tirar partido da oportunidade que constitui a criação do SEAE, é de esperar que o Conselho tenha em consideração a posição do Parlamento Europeu aprovada esta semana na Comissão dos Assuntos Constitucionais, com destaque para o que passo a expor. Uma política externa forte exige que dotemos o(a) novo(a) chefe da diplomacia europeia de instrumentos adequados que lhe permitam reforçar a nossa política de negócios estrangeiros. O SEAE deve basear-se no método comunitário e contar claramente com o envolvimento da Comissão e do Parlamento Europeu. O âmbito de competências do Alto Representante deve ser vasto, incluindo políticas relacionadas com a PESC, como sejam as políticas de alargamento, vizinhança, comércio e desenvolvimento. Condição indispensável de uma política externa vigorosa e coerente é a legitimidade democrática, que apenas pode ser assegurada através de um forte envolvimento do Parlamento Europeu. Tal envolvimento deve ser considerado em duas fases: consulta ex-ante do Parlamento durante o processo de criação do SEAE, e consulta ex-ante do Parlamento na definição dos objectivos de política externa. Uma vez nomeado o Alto Representante e criado o SEAE, deve ser atribuído um mandato decisivo ao Parlamento Europeu para que tenha parte activa no controlo da política externa da UE e no referido serviço. Na fase de implementação, não devemos permitir que se diluam as disposições de política externa baseadas no Tratado de Lisboa. A legitimidade democrática do novo serviço também depende da sua composição. Deve ser tido em conta o equilíbrio geográfico da União. A justa representação de todos os Estados-Membros nas Instituições da UE é um princípio de base, e o SEAE não deve ser excepção."@pt17
"Dle preşedinte, pe măsură ce se apropie intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, ne aşteptăm ca Consiliul European din octombrie să facă progrese cu privire la una din problemele prioritate – Serviciul european pentru acţiune externă. Parlamentul European a solicitat constant crearea unei diplomaţii europene comune veritabile. SAE are potenţialul de a asigura unitatea şi consistenţa acţiunilor noastre externe, lucru de care va fi mare nevoie dacă Uniunea va acţiona solidar şi va face faţă provocărilor externe, cum ar fi securitatea energetică, într-un mod eficient. Pentru a profita de ocazia oferită prin crearea EAS, ne aşteptăm ca Consiliul să ia în considerare poziţia Parlamentului European adoptată în această săptămână în Comisia pentru afaceri constituţionale şi mai ales următoarele aspecte. Pentru a avea o politică externă puternică, trebuie să-i oferim noului şef al diplomaţiei europene instituţiile adecvate care să-i permită acestuia să ne întărească politica externă. EAS ar trebui să se bazeze pe metoda Comunităţii, cu o implicare clară a Comisiei şi a Parlamentului European. Aria de cuprindere a competenţei Înaltului Reprezentant trebuie să fie extinsă, implicând politici conexe PESC, cum ar fi extinderea, vecinătatea, comerţul şi dezvoltarea. Condiţia pentru o politică externă puternică şi coerentă este legitimitatea democratică, care poate fi atinsă numai prin implicarea puternică a Parlamentului European. Această implicare ar trebui considerată la două nivele: anterior consultării Parlamentului pe durata procesului de creare a serviciului şi anterior consultării Parlamentului pentru stabilirea obiectivelor de politică externă. De îndată ce poziţia Înaltul Reprezentant şi serviciul au fost stabilite, Parlamentul European ar trebui să aibă un mandat puternic pentru a juca un rol activ în examinarea amănunţită a politicii externe a UE şi a serviciului. În faza de punere în aplicare, nu ar trebui să permitem ca prevederile privind politica externă bazate pe Tratatul de la Lisabona să scadă ca importanţă. Legitimitatea democratică a noului serviciu depinde, de asemenea, de componenţa sa. Balanţa geografică a Uniunii ar trebui să fie luată în calcul. Reprezentarea corectă a tuturor Statelor Membre în instituţiile UE este un principiu de bază, iar SAE nu ar trebui să fie o excepţie."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, s blížiacim sa nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy očakávame, že októbrové zasadnutie Európskej rady prinesie pokrok v jednej z prioritných otázok – v otázke Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Európsky parlament neustále volal po vytvorení skutočnej spoločnej európskej diplomacie. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) má potenciál na to, aby zabezpečila jednotu a súdržnosť našej vonkajšej činnosti, ktoré sú nanajvýš potrebné, ak má Únia konať jednohlasne a účinne zvládať náročné problémy prichádzajúce zvonku, ako je napríklad energetická bezpečnosť. Aby sa využila príležitosť, ktorú ponúka vytvorenie ESVČ, očakávame, že Rada zohľadní stanovisko Európskeho parlamentu, ktoré tento týždeň prijal Výbor pre ústavné veci, a najmä nasledujúcu skutočnosť. Ak chceme mať silnú vonkajšiu politiku, musíme dať novej hlave európskej diplomacie k dispozícii vhodné nástroje, aby sme tomuto vysokému predstaviteľovi umožnili posilniť našu zahraničnú politiku. ESVČ by mal vychádzať z postupu Spoločenstva a úzko spolupracovať s Komisiou a Európskym parlamentom. Je potrebné, aby sféra kompetencií vysokého predstaviteľa bola rozsiahla a zahŕňala také politiky týkajúce sa SZBP, ako sú rozširovanie, susedská politika, obchod a rozvoj. Podmienkou silnej, ucelenej zahraničnej politiky je demokratická legitimita, ktorú jej môže poskytnúť iba silná účasť Európskeho parlamentu. Táto účasť by mala byť uvážená v dvoch fázach: pri konzultáciách Parlamentu počas procesu zriaďovania útvaru a pri konzultáciách Parlamentu pri stanovovaní cieľov zahraničnej politiky. Po etablovaní vysokého predstaviteľa a služby by mal mať Európsky parlament silný mandát, ktorý mu umožní zohrávať aktívnu úlohu pri dohľade nad zahraničnou politikou EÚ a službou. Vo fáze vykonávania by sme nemali dopustiť oslabenie ustanovení zahraničnej politiky vychádzajúcich z Lisabonskej zmluvy. Demokratická legitimita nového útvaru závisí aj od jeho zloženia. Zohľadniť by sa mala geografická rovnováha Únie. Spravodlivé zastúpenie všetkých členských štátov v inštitúciách EÚ je kľúčová zásada a ESVČ by nemal byť výnimkou."@sk19
"Gospod predsednik, ob prihajajoči Lizbonski pogodbi pričakujemo, da bo oktobrski Evropski svet napredoval pri enem od prednostnih vprašanj – Evropski službi za zunanjepolitično delovanje. Evropski parlament stalno poziva k oblikovanju prave skupne evropske diplomacije. EAS ima možnosti, da zagotovi enotnost in doslednost našega zunanjepolitičnega delovanja, ki sta nadvse potrebni, če naj Unija govori z enim glasom in se učinkovito spopada z zunanjimi izzivi, kot je energetska varnost. Da bi izkoristili priložnost, ki jo ponuja EAS, pričakujemo, da bo Svet upošteval stališče Evropskega parlamenta, sprejeto ta teden v Odboru za ustavne zadeve, in zlasti naslednje. Če želimo imeti močno zunanjo politiko, moramo novega voditelja evropske diplomacije opremiti z ustreznimi instrumenti, da bo lahko okrepil našo zunanjo politiko. EAS bi morala biti osnovana na metodi Skupnosti z jasno udeležbo Komisije in Evropskega parlamenta. Obseg pristojnosti visokega predstavnika mora biti velik in vsebovati politike v zvezi s SZVP, kot so širitev, sosedstvo, trgovina in razvoj. Pogoj za močno, skladno zunanjo politiko je demokratična legitimnost, ki jo lahko dosežemo samo z intenzivno udeležbo Evropskega parlamenta. To udeležbo je treba upoštevati v dveh fazah: predhodno posvetovanje s Parlamentom v času vzpostavljanja službe in predhodno posvetovanje s Parlamentom pri oblikovanju ciljev zunanje politike. Ko bosta visoki predstavnik in služba na mestu, bi moral imeti Evropski parlament široka pooblastila, da igra aktivno vlogo pri nadzoru nad zunanjo politiko EU in službo. V fazi izvajanja ne bi smeli dovoliti oslabitve določb o zunanji politiki na podlagi Lizbonske pogodbe. Demokratična legitimnost nove službe je odvisna tudi od njene sestave. Treba je upoštevati geografsko ravnovesje Unije. Pravična zastopanost vseh držav članic v institucijah EU je temeljno načelo in EAS pri tem ne bi smela biti izjema."@sl20
"Herr talman! Nu när ikraftträdandet av Lissabonfördraget närmar sig förväntar vi oss att Europeiska rådets möte i oktober ska leda till framsteg i en av de prioriterade frågorna – den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Europaparlamentet har genomgående krävt en äkta, gemensam europeisk diplomati. Europeiska avdelningen för yttre åtgärder har potentialen att garantera enighet och följdriktighet hos våra yttre åtgärder, vilket verkligen kommer att behövas om unionen ska kunna agera enat och möta yttre utmaningar, som t.ex. energisäkerhet, på ett effektivt sätt. För att ta tillfället i akt att upprätta den europeiska avdelningen för yttre åtgärder förväntar vi oss att rådet tar hänsyn till den ståndpunkt som Europaparlamentet intog i utskottet för konstitutionella frågor i veckan, och i synnerhet till följande. För att få en stark utrikespolitik måste vi utrusta den nya chefen för europeisk diplomati med ordentliga instrument så att han eller hon kan stärka vår utrikespolitik. Europeiska avdelningen för yttre åtgärder bör baseras på gemenskapsmetoden, med ett tydligt engagemang från kommissionen och Europaparlamentet. Räckvidden för den höge representantens behörighet måste vara stor och omfatta frågor inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som t.ex. utvidgning, grannskapspolitik, handel och utveckling. Villkoret för en stark och samordnad utrikespolitik är demokratisk legitimitet, vilket bara kan tillhandahållas med en stor delaktighet av Europaparlamentet. Denna delaktighet bör beaktas i två skeden: samråd i förväg med parlamentet under inrättandet av tjänsten och samråd i förväg med parlamentet vid fastställande av utrikespolitiska mål. När den höge representanten väl har trätt i tjänst och tjänsten har inrättats bör Europaparlamentet ha ett starkt mandat för att spela en aktiv roll i granskningen av EU:s utrikespolitik och av tjänsten. Under genomförandefasen bör vi inte låta de utrikespolitiska bestämmelser som grundas på Lissabonfördraget urvattnas. Den nya tjänstens demokratiska legitimitet beror också på dess sammansättning. Unionens geografiska balans bör beaktas. Ett rättvist företrädande i EU:s institutioner av alla medlemsstater är en kärnprincip, och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder bör inte utgöra något undantag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jacek Saryusz-Wolski (PPE )."18,5,20,1,19,14,11,16,13,4,21,9
"ex ante"5,19,16,13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph