Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-21-Speech-3-019"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091021.2.3-019"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Mr Barroso said this morning that all Member States had democratically ratified this Treaty. That is not true. The British people have not had a say on this, despite being promised it, and until we get a referendum on this, I will refuse to recognise the legitimacy of this Treaty. Now all eyes are on President Klaus and what he may or may not do next week, and it is interesting. I know that you all hate President Klaus because he believes in national democracy. But what he is doing here is that he is standing up and defending the Czech national interest. He fears German claims over Sudeten properties and, having listened to German politicians on this subject, I think he is absolutely right to be fearful. So, hang on, President Klaus; if they do not give you what you want, do not sign the thing. If they do give you what you want, it will need to be reratified in 25 Member States, which will mean that the British will have a referendum, and I am sure, as democrats, you would all like to see a British referendum on this Treaty. I certainly would. And I wonder, at the end of this summit, are we really going to have a new European emperor? Is it going to be Tony Blair with his Empress Cherie? Well I have reached the conclusion that I want Tony Blair. Please do appoint Tony Blair, the man that gave away GBP 2 billion of the British rebate in return for nothing; the man who promised us a referendum on the constitution and refused to give it to us. It is perfectly clear that, in this European Union, the prize for national betrayal is a high one indeed. So please appoint Tony Blair. It will bring home the truth to the British people that it is not the elected representatives that matter in this European Union, it is people that give away national democracy in favour of the European Union that win the top jobs. Please, please, give us Tony Blair as the first President of Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pan Barroso dnes ráno uvedl, že všechny členské státy Smlouvu demokraticky ratifikovaly. Není to pravda. Britští občané se k tomu nevyjádřili, přestože jim to bylo přislíbeno, a já odmítám uznat legitimitu Smlouvy, dokud v této záležitosti nebude vyhlášeno referendum. Nyní jsou oči všech upřeny na prezidenta Klause a na to, co může a nemusí příští týden učinit, což je zajímavé. Vím, že všichni prezidenta Klause nenávidíte, protože věří ve vnitrostátní demokracii. Avšak jeho snahou je postavit se za národní zájmy České republiky a bránit je. Obává se německých nároků na sudetský majetek a já se na základě toho, co jsem k tomuto tématu slyšel od německých politiků, domnívám, že jeho strach je zcela oprávněný. Takže pane prezidente Klausi, vydržte; pokud vám nevyhoví, tak nepodepisujte. Pokud vám vyhoví, Smlouva bude muset být znovu ratifikována ve 25 členských státech, což znamená, že Britům bude dopřáno referendum, a jsem si jist, že i vy jako zastánci demokracie byste ocenili britské referendum ohledně Smlouvy. Já zcela jistě. Zajímalo by mě, zda na konci tohoto summitu budeme skutečně mít nového evropského císaře? Bude to Tony Blair a císařovna Cherie? Došel jsem k názoru, že bych byl pro Tonyho Blaira. Prosím jmenujte Tonyho Blaira, muže, který vydal 2 miliardy liber britského rabatu a nic za to nezískal; muže, který nám slíbil referendum ohledně ústavy a pak jeho konání zamítl. Je zcela jasné, že v této Evropské unii je odměna za národní zradu skutečně vysoká. Takže prosím, jmenujte Tonyho Blaira. Doma britským občanům pak vyjevím pravdivou skutečnost, že v této Evropské unii na zvolených zástupcích nezáleží, a že se na nejvyšší místa dostávají lidé, kteří se vzdali vnitrostátní demokracie ve prospěch Evropské unie. Snažně vás prosím, dosaďte Tonyho Blaira na post prvního prezidenta Evropy."@cs1
"Hr. formand! Hr. Barroso har her til morgen sagt, at alle medlemsstaterne har ratificeret denne traktat demokratisk. Det passer ikke. Den britiske befolkning har ikke haft noget at skulle have sagt, selv om den fik lovning på det, og jeg nægter at anerkende denne traktats legitimitet, før vi får en folkeafstemning om den. Nu er alles øjne rettet mod præsident Klaus og det, han måtte eller ikke måtte gøre i næste uge, og det er interessant. Jeg ved, at De alle hader præsident Klaus, fordi han går ind for et nationalt demokrati. Men det, han gør her, er at forsvare de nationale tjekkiske interesser. Han frygter de tyske krav på ejendomme i Sudeterland, og efter at have lyttet til tyske politikere udtale om denne sag mener jeg, at han har god grund til at være bekymret. Så hold ud, præsident Klaus. Hvis de ikke giver Dem det, De ønsker, skal De ikke underskrive traktaten. Hvis de giver Dem det, De ønsker, skal traktaten ratificeres igen i 25 medlemsstater, hvilket betyder, at briterne får en folkeafstemning, og jeg er sikker på, at De alle som demokrater ønsker en britisk folkeafstemning om denne traktat. Det gør jeg i hvert fald. Og jeg gad vide, om vi efter dette topmøde virkelig vil have en ny europæisk kejser? Bliver det Tony Blair med hans kejserinde Cherie? Nå, jeg er nået frem til den konklusion, at jeg vil have Tony Blair. Udpeg venligst Tony Blair, som forærede 2 mia. GBP af den britiske rabat på medlemsbidraget væk til gengæld for ingenting, og som lovede os en folkeafstemning om forfatningen og dernæst nægtede os den. Det er helt tydeligt, at belønningen for at begå nationalt forræderi i EU virkelig er høj. Så udpeg venligst Tony Blair. Det vil få den britiske befolkning til at sande, at det ikke er de folkevalgte repræsentanter, der betyder noget i EU, men at det er de personer, der giver det nationale demokrati bort til fordel for EU, som belønnes med topstillinger. Jeg beder Dem om at give os Tony Blair som den første præsident for Europa."@da2
"Herr Präsident, Herr Barroso sagte heute Morgen, dass alle Mitgliedstaaten diesen Vertrag demokratisch ratifiziert hätten. Das stimmt nicht. Das britische Volk durfte in dieser Angelegenheit nicht mitreden, obgleich es ihm versprochen wurde, und bis wir diesbezüglich einen Volksentscheid durchführen dürfen, weigere ich mich, die Legitimität dieses Vertrages anzuerkennen. Nicht alle Augen sind auf Präsident Klaus und das, was er in der nächsten Woche tun oder lassen mag, gerichtet, und das ist interessant. Ich weiß, dass Sie alle Präsident Klaus hassen, weil er an nationale Demokratie glaubt. Aber was er hier tut, ist, sich zu erheben und für die tschechischen nationalen Interessen zu kämpfen. Er fürchtet die Ansprüche der Deutschen in Bezug auf das Sudetenland, und nachdem ich deutsche Politiker zu diesem Thema habe reden hören, denke ich, dass er absolut Recht hat, sich zu fürchten. Also weiter so, Präsident Klaus; Wenn Sie Ihnen nicht geben, was Sie wollen, unterzeichnen Sie das Ding nicht. Wenn Sie Ihnen geben, was Sie wollen, muss es in 25 Mitgliedstaaten neu ratifiziert werden, was bedeutet, dass die Briten ihren Volksentscheid bekommen und ich bin mir sicher, dass Sie als Demokraten alle einen britischen Volksentscheid zu diesem Vertrag wollen. Ich auf jeden Fall. Und ich frage mich, ob wir am Ende dieses Gipfels wirklich einen neuen europäischen Kaiser haben werden? Wird es Tony Blair mit seiner Kaiserin Cherie werden? Nun, ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass ich Tony Blair will. Bitte ernennen Sie Tony Blair, den Mann der 2 Mrd. GPB der britischen Rückzahlung verschenkte; der Mann, der uns einen Volksentscheid zur Verfassung versprach, und sich weigerte, sein Versprechen einzuhalten. Es ist vollkommen klar, dass der Preis für nationalen Verrat in dieser Europäischen Union in der Tat hoch ist. Also bitte ernennen Sie Tony Blair. Dies wird dem britischen Volk klarmachen, dass es nicht die gewählten Vertreter sind, die in dieser Europäischen Union zählen und die die Spitzenjobs bekommen, sondern es sind die Menschen, die die nationale Demokratie zugunsten der Europäischen Union aufgeben. Bitte, bitte, geben Sie uns Tony Blair als ersten Präsidenten von Europa."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Barroso ανέφερε σήμερα το πρωί ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει δημοκρατικά την εν λόγω Συνθήκη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι Βρετανοί δεν είχαν λόγο στο θέμα, παρότι τους το είχαν υποσχεθεί, και έως ότου διεξαχθεί σχετικό δημοψήφισμα, θα αρνούμαι να αναγνωρίσω τη νομιμότητα της εν λόγω Συνθήκης. Τώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Πρόεδρο Klaus και στο τι θα κάνει ή δεν θα κάνει την επόμενη εβδομάδα, και αυτό είναι ενδιαφέρον. Γνωρίζω ότι όλοι μισείτε τον Πρόεδρο Klaus επειδή πιστεύει στην εθνική δημοκρατία. Αλλά αυτό που κάνει είναι να υπερασπίζεται και να προστατεύει το εθνικό συμφέρον της Τσεχικής Δημοκρατίας. Φοβάται τις γερμανικές αξιώσεις έναντι ιδιοκτησιών των Σουδητών και, έχοντας ακούσει τους γερμανούς πολιτικούς να μιλούν για το εν λόγω ζήτημα, θεωρώ ότι έχει απόλυτο δίκιο να φοβάται. Περιμένετε, επομένως, Πρόεδρε Klaus· αν δεν σας δώσουν ό,τι θέλετε, μην υπογράψετε. Αν σας δώσουν ό,τι θέλετε, θα πρέπει να επικυρωθεί εκ νέου σε 25 κράτη μέλη, πράγμα που σημαίνει ότι θα διεξαχθεί δημοψήφισμα στη Βρετανία και είμαι βέβαιος, ως δημοκράτες, ότι θα θέλατε όλοι να δείτε ένα βρετανικό δημοψήφισμα για την εν λόγω Συνθήκη. Εγώ θα το ήθελα σίγουρα. Και αναρωτιέμαι, στο τέλος της προσεχούς συνόδου κορυφής, θα έχουμε όντως έναν νέο ευρωπαίο αυτοκράτορα; Θα είναι ο Tony Blair και αυτοκράτειρα η Cherie; Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θέλω να είναι ο Tony Blair. Σας παρακαλώ, διορίστε τον Tony Blair, τον άνθρωπο που χάρισε 2 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες από τη βρετανική έκπτωση χωρίς κανένα αντάλλαγμα· τον άνθρωπο που μας υποσχέθηκε δημοψήφισμα για το σύνταγμα και αρνήθηκε να μας το δώσει. Είναι απολύτως σαφές ότι, σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το βραβείο για την εθνική προδοσία είναι πράγματι υψηλό. Επομένως, διορίστε, σας παρακαλώ, τον Tony Blair. Θα αποδείξει στους Βρετανούς ότι δεν έχουν σημασία οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι προδίδουν την εθνική δημοκρατία υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κερδίζουν τις κορυφαίες θέσεις. Σας παρακαλώ πολύ, δώστε μας τον Tony Blair ως πρώτο Πρόεδρο της Ευρώπης."@el10
"Señor Presidente, el señor Barroso ha dicho esta mañana que todos los Estados miembros han ratificado democráticamente este Tratado. No es cierto. Los británicos no han podido dar su opinión al respecto, a pesar de que se les prometió y hasta que celebremos un referendo, me negaré a reconocer la legitimidad de este Tratado. Ahora todos están pendientes del Presidente Klaus y de lo que pueda o no hacer la semana que viene y resulta curioso. Sé que todos odian al Presidente Klaus porque cree en la democracia nacional. Pero lo que está haciendo es luchar y defender el interés nacional checo. Teme que los alemanes reclamen las propiedades de los Sudetes y, tras escuchar a los políticos alemanes hablar sobre el tema, creo que tiene motivos para tener miedo. De modo que espere señor Klaus, si no le dan lo que quiere, no lo firme. Si se lo dan necesitarán volver a ratificarlo en 25 Estados miembros lo que significará que los británicos tendrán su referendo y estoy seguro de que, como demócratas, todos querrían ver un referendo británico sobre este Tratado. Yo, desde luego. Y me pregunto, al final de esta cumbre, ¿de verdad vamos a tener un emperador europeo?, ¿será Tony Blair y Cherie su emperatriz? Bueno, yo he llegado a la conclusión de que quiero a Tony Blair. Por favor, nombren a Tony Blair, el hombre que entregó 2 000 millones de libras esterlinas del cheque británico a cambio de nada, el hombre que nos prometió un referendo sobre la constitución y se negó a dárnoslo. Queda perfectamente claro que, en esta UE, el premio a la traición nacional es uno de los grandes. Así que, por favor, nombren a Tony Blair. Llevará la verdad a la población británica de que lo que importa en esta UE no son los representantes elegidos, son las personas que entregan la democracia nacional a favor de la UE que se queda con los puestos más altos. Por favor, por favor, que Tony Blair sea el Presidente de Europa."@es21
"− Austatud president! José Manuel Barroso ütles täna hommikul, et kõik liikmesriigid on lepingu demokraatlikult ratifitseerinud. See ei ole tõsi. Briti inimesed ei ole saanud oma sõna öelda, ehkki neile seda lubati, ja kuni meil ei ole antud küsimuses referendumit toimunud, keeldun ma selle lepingu seaduslikkust tunnistamast. Praegu on kõigi pilgud president Klausil ja sellel, mida ta järgmisel nädalal teeb või ei tee, ja see on huvitav. Ma tean, et te kõik vihkate president Klausi, sest ta usub rahvuslikku demokraatiasse. Kuid see, mida ta teeb, on Tšehhi rahvuslike huvide eest seismine ja nende kaitsmine. Ta kardab sakslaste nõudeid sudeetide varale ning olles kuulnud Saksa poliitikuid sellel teemal arutlevat, arvan ma, et tema hirm on täiesti õigustatud. Nii et, president Klaus, pidage vastu! Kui te ei saa, mida tahate, siis ärge alla kirjutage! Kui nad annavad teile, mida te tahate, siis tuleb leping uuesti 25 liikmesriigis ratifitseerida, mis tähendab, et britid saavad referendumi, ja ma olen kindel, et demokraatidena tahate te kõik näha Briti referendumit lepingu osas. Mina küll tahan. Ja ma olen mõelnud, kas pärast tippkohtumist saame me tõesti endale uue Euroopa imperaatori? Kas selleks saab Tony Blair koos oma keisrinna Cherie’ga? Noh, ma jõudsin järeldusele, et ma tahan Tony Blairi. Palun kindlasti valida Tony Blair, mees, kes mitte millegi eest andis ära kaks miljardit naela Briti tagasimaksest; mees, kes lubas meile põhiseaduse referendumit ja seejärel keeldus seda meile andmast. On täiesti selge, et selles Euroopa Liidus on tasu oma rahva reetmise eest tõepoolest kõrge. Nii et palun valige Tony Blair! Sellega viite Briti inimesteni teadvusse kohale tõsiasja, et selles Euroopa Liidus ei ole olulised valitud esindajad, vaid kõrged ametid saavad endale inimesed, kes loobuvad oma riigi demokraatiast Euroopa Liidu kasuks. Palun, palun andke meile Tony Blair esimese Euroopa presidendina!"@et5
"Arvoisa puhemies, komission puheenjohtaja Barroso sanoi tänä aamuna, että kaikki jäsenvaltiot ovat demokraattisesti ratifioineet sopimuksen. Se ei pidä paikkaansa. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset eivät ole saaneet sanoa kantaansa, vaikka heille luvattiin niin, ja niin kauan kunnes saamme tästä kansanäänestyksen, minä kieltäydyn tunnustamasta sopimuksen legitiimiyttä. Kaikkien katse on nyt suunnattu presidentti Klausiin ja odotetaan, mitä hän tekee tai ei tee ensi viikolla, ja se on mielenkiintoista. Tiedän, että te kaikki vihaatte presidentti Klausia, koska hän uskoo kansalliseen demokratiaan. Itse asiassa hän kuitenkin puolustaa Tšekin tasavallan kansallisia etuja. Hän pelkää saksalaisten vaativan sudettialueita, ja kuunneltuani saksalaisten poliitikkojen puheita tästä, katson hänen olevan aiheellisesti peloissaan. Joten sinnitelkää vain, presidentti Klaus; jos ette saa mitä haluatte, älkää allekirjoittako. Jos saatte haluamanne, sopimus on ratifioitava uudelleen 25 jäsenvaltiossa, mikä tarkoittaa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestetään kansanäänestys, ja uskon, että demokraatteina te kaikki haluatte Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kansanäänestyksen tästä sopimuksesta. Minä ainakin haluan. Lisäksi olen miettinyt, onko meillä tulevan huippukokouksen jälkeen todella Euroopan keisari? Onko se Tony Blair keisarinna Cherien kanssa? No minä olen päätynyt siihen, että haluan Tony Blairin. Nimittäkää siis Tony Blair, mies, joka antoi pois kaksi miljardia puntaa Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenmaksualennuksesta tyhjää vastaan. Mies, joka lupasi meille kansanäänestyksen perustuslakisopimuksesta ja kielsi sen sitten meiltä. On täysin selvää, että tässä Euroopan unionissa hinta Kansan pettämisestä on todella korkea. Pyydän teitä näin ollen nimittämään Tony Blairin. Se saa Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset näkemään totuuden, että Euroopan unionissa merkittäviä eivät ole vaaleilla valitut edustajat, vaan ihmiset, jotka luovuttavat kansallisen demokratian Euroopan unionille saadakseen huippuvirkoja. Olkaa siis niin hyvät ja antakaa meille Tony Blair Euroopan ensimmäiseksi presidentiksi."@fi7
"Monsieur le Président, M. Barroso nous a dit ce matin que tous les États membres avaient démocratiquement ratifié ce Traité. Ce n’est pas exact. En dépit des promesses, on n’a pas demandé aux électeurs britanniques leur avis sur cette question, et tant que nous n’obtiendrons pas de référendum, je me refuserai à reconnaître toute légitimité à ce Traité. À présent, tous les regards sont tournés vers le président Klaus et ce qu’il fera ou ne fera pas la semaine prochaine, et c’est intéressant. Je sais que vous haïssez tous le président Klaus parce qu’il croit en la démocratie nationale. Mais ce qu’il fait maintenant, c’est de tenir tête et de défendre les intérêts nationaux tchèques. Il craint des revendications allemandes sur des biens appartenant aux Sudètes et, après avoir entendu certains responsables politiques allemands s’exprimer sur ce thème, je crois qu’il a toutes les raisons d’être craintif. Alors, tenez bon, Monsieur le Président Klaus, si l’on ne vous donne pas ce que vous voulez, ne signez pas ce texte. Si l’on vous donne ce que vous voulez, il devra être ratifié à nouveau dans 25 États membres, ce qui signifie que les Britanniques auront un référendum, et je suis sûr qu’en tant que démocrates, vous aimeriez tous voir un référendum britannique sur ce Traité. Je l’apprécierais volontiers pour ma part. Et je me demande si, à la fin de ce sommet, nous aurons réellement un nouvel empereur européen? Est-ce que ce sera Tony Blair avec son impératrice Cherie? Eh bien, je suis arrivé à la conclusion que je veux Tony Blair. Je vous en prie, nommez Tony Blair, l’homme qui a donné 2 milliards de livres sterling du rabais britannique en échange de rien du tout; l’homme qui nous a promis un référendum sur la Constitution et qui a refusé de nous le donner. Il est tout à fait clair que, dans cette Union européenne, le prix de la trahison nationale est en effet très élevé. Alors nommez Tony Blair, je vous en prie. Cela permettra aux électeurs britanniques de constater par eux-mêmes que ce ne sont pas les représentants élus qui comptent dans cette Union européenne, que ce sont ceux qui abandonnent leur démocratie nationale au profit de l’Union européenne qui obtiennent les postes les plus élevés. Je vous en prie, je vous en prie, donnez-nous Tony Blair comme premier président de l’Europe."@fr8
"Elnök úr! Barroso úr azt mondta ma reggel, hogy minden tagállam demokratikus módon ratifikálta a Szerződést. Ez nem igaz. A briteknek nem volt beleszólása ebbe, pedig ígéretet kaptunk erre vonatkozóan, és amíg nem tartunk népszavazást erről a kérdésről, nem ismerem el a Szerződés legitimitását. Most minden szem Klaus elnök úrra szegeződik, és mindenki azt figyeli, hogy vajon mit tesz a jövő héten, és ez igen érdekes. Tudom, hogy mindannyian utálják Klaus elnök urat, mert hisz a nemzeti demokráciában. Pedig valójában csak kiáll a cseh nemzeti érdekek mellett és védelmezi azokat. Klaus úr tart a szudétai ingatlanokkal kapcsolatos német követelésektől, és úgy gondolom – tekintettel a német politikusoknak a témával kapcsolatos kijelentéseire –, hogy félelme teljesen jogos. Úgyhogy, Klaus elnök úr, tartson ki; ha nem kapja meg, amit akar, ne írja alá a Szerződést. Ha megadják Önnek, amit szeretne, a Szerződést 25 tagállamban ratifikálni kell, ami azt jelenti, hogy a britek népszavazást fognak tartani, és biztos vagyok abban, hogy mivel Önök demokraták, mindannyian azt szeretnék, ha a Szerződéssel kapcsolatban brit népszavazásra kerülne sor. Én okvetlenül ezt szeretném. Arra pedig kíváncsi vagyok, hogy a csúcstalálkozó végén vajon tényleg lesz-e egy új európai „császárunk”. Vajon Tony Blair lesz az, az ő Cherie császárnéjával? Nos, én arra a következtetésre jutottam, hogy Tony Blairt szeretném. Kérem, igenis nevezzék ki Tony Blairt, azt az embert, aki semmiért cserébe odaajándékozott 2 milliárd font sterlinget a brit visszatérítésből; azt az embert, aki megígérte, hogy népszavazás lesz az alkotmányról, majd megtagadta azt. Teljesen világos, hogy itt az Európai Unióban egy nemzet elárulásáért valóban nagy jutalom jár. Úgyhogy kérem, hogy nevezzék ki Tony Blairt. Ez azt a valós helyzetet fogja közvetíteni a britek számára, hogy itt az Európai Unióban nem a választott képviselők számítanak, hanem azok, akik az Európai Unió érdekében elárulják a nemzeti demokráciát, hogy elnyerjék a legmagasabb pozíciókat. Könyörögve kérem, hogy legyen Tony Blair Európa első elnöke."@hu11
"Signor Presidente, il presidente Barroso ha affermato stamani che tutti gli Stati membri hanno democraticamente ratificato il trattato. Non è vero. Nonostante le promesse, i cittadini del Regno Unito non sono stati interpellati a riguardo e, fino a quando non verrà indetto un referendum sul trattato, mi rifiuto di riconoscerne la legittimità. Oggi tutti gli occhi sono puntati sul presidente Klaus e su ciò che farà, o non farà, la prossima settimana. E’ interessante. So che tutti odiate il presidente Klaus perché crede nella democrazia nazionale. In realtà, quello che sta facendo è alzarsi e difendere gli interessi nazionali della Repubblica ceca. Egli teme che i tedeschi avanzino richieste sui beni nei Sudeti e, dopo aver ascoltato i politici tedeschi pronunciarsi su questo tema, credo che abbia assolutamente ragione ad avere paura. Pertanto, aspetti, presidente Klaus; se non le concedono quello che chiede, non firmi il trattato. Se le concedono quello che chiede, il trattato dovrà essere nuovamente ratificato da 25 Stati membri, il che significa che ci sarà un referendum nel Regno Unito. E sono certo che, quali democratici, sarete tutti favorevoli a una simile consultazione popolare sul trattato. Io lo sarei senza dubbio. Mi chiedo se, alla fine di questo vertice, avremo veramente un nuovo imperatore europeo. Sarà Tony Blair con l’imperatrice Cherie? Vi prego, nominate Tony Blair, l’uomo che ha rinunciato a 2 miliardi di sterline in cambio di nulla; l’uomo che ci ha promesso un referendum sulla costituzione e poi si è rifiutato di indirlo. E’ palesemente chiaro che, in questa Unione europea, il premio per il tradimento del paese è molto alto. Vi prego, quindi, di nominare Tony Blair. I cittadini britannici comprenderanno così che, in questa Unione europea, a contare non sono i rappresentanti eletti, bensì coloro che rinunciano alla democrazia nazionale preferendole un’UE che assegna incarichi al vertice. Vi prego, per favore scegliete Tony Blair come primo presidente d’Europa."@it12
"Pone pirmininke, José Manuel Barroso šį rytą pasakė, kad visos valstybės narės demokratiškai ratifikavo šią Sutartį. Tai netiesa. Jungtinės Karalystės žmonės dėl to nepareiškė savo nuomonės, nepaisant to, kad tai buvo žadėta, ir kol nebus surengtas referendumas šiuo klausimu, aš negaliu pripažinti šios Sutarties teisėtumo. Dabar visų akys nukreiptos į prezidentą Václavą Klausą ir tai, ką jis darys arba ko nedarys kitą savaitę, ir tai kelia didelį susidomėjimą. Aš žinau, kad jūs nekenčiate prezidento Václavo Klauso, nes jis tiki nacionaline demokratija. Dalyvaudamas čia jis pirmiausia atstovauja Čekijos nacionaliniams interesams ir juos gina. Jam kelia nerimą Vokietijos pretenzijos į Sudetų nuosavybę, ir išklausius Vokietijos politikų nuomonę šiuo klausimu, manau, kad jo nuogąstavimai visiškai pagrįsti. Todėl laikykitės, prezidente Václavai Klausai; jeigu jie nesuteiks jums to, ko jūs reikalaujate, nepasirašykite Sutarties. Jei jie suteiks jums tai, ko jūs reikalaujate, Sutartis turės būti pakartotinai ratifikuota 25 valstybėse narėse, o tai reiškia, kad turės įvykti referendumas Didžiojoje Britanijoje, ir esu tikras, kad jūs, kaip įsitikinę demokratai, norite, kad referendumas dėl šios Sutarties Jungtinėje Karalystėje įvyktų. Aš to neabejotinai norėčiau. Ir norėtųsi žinoti, ar pasibaigus šiam aukščiausiojo lygio susitikimui mes tikrai turėsime naują Europos imperatorių? Ar tai bus Tony Blair ir imperatorienė Cherie? Manau, kad norėčiau, kad tai būtų Tony Blair. Skirkite Tony Blairą, žmogų, kuris veltui atidavė 2 mlrd. Didžiosios Britanijos svarų sterlingų permoką; žmogų, kuris pažadėjo mums referendumą dėl konstitucijos ir atsisakė jį surengti. Visiškai aišku, kad Europos Sąjungoje išdavystė yra dosniai atlyginama. Todėl skirkite Tony Blairą. Jis galės sugrįžęs papasakoti Jungtinės Karalystės žmonėms, kad Europos Sąjungai svarbūs ne jų išrinkti atstovai, bet aukščiausias pareigas užimantys asmenys, kurie vardan Europos Sąjungos pasiryžę paaukoti nacionalinę demokratiją. Prašom skirti Tony Blairą pirmuoju Europos prezidentu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kungs šorīt sacīja, ka visas dalībvalstis esot demokrātiskā veidā ratificējušas šo līgumu. Tā nav patiesība. Lielbritānijas iedzīvotājiem nav bijusi iespēja paust savu viedokli šajā jautājumā, neskatoties uz to, ka tas viņiem tika apsolīts, un, kamēr mums par šo jautājumu netiks sarīkots referendums, es atsakos atzīt šī līguma leģitimitāti. Tagad uzmanība ir pievērsta prezidentam un tam, ko viņš drīkst vai nedrīkst darīt nākamajā nedēļā, un tas ir interesanti. Es zinu, ka jūs visi ienīstat prezidentu jo viņš tic valsts demokrātijai. Savukārt šeit viņš iestājas par Čehijas valsts interesēm un aizstāv tās. Viņš baidās no Vācijas pretenzijām attiecībā uz Sudetijas īpašumiem, un, paklausoties, ko vācu politiķi saka par šo tematu, es domāju, ka viņam ir pilnīgas tiesības baidīties. Tāpēc neatkāpieties, prezident ; ja viņi nesniedz jums to, ko vēlaties, neparakstiet līgumu. Ja viņi jums sniedz to, ko vēlaties, līgums ir atkārtoti jāratificē visās 25 dalībvalstīs, kas nozīmē, ka Lielbritānijā tiks rīkots referendums, un es esmu pārliecināts, ka jūs kā demokrāti visi vēlētos redzēt Lielbritānijā referendumu par šo līgumu. Es noteikti to vēlētos. Un šīs augstākā līmeņa sanāksmes beigās es vēlētos zināt, vai tiešām mums atkal būs jauns Eiropas imperators? Vai tas būs ar savu imperatori ? Labi, es esmu nācis pie secinājuma, ka es vēlos . Lūdzu, ieceliet cilvēku, kurš atdeva GBP 2 miljardus no t. s. britu atlaides, pretī neko nesaņemot; cilvēku, kurš apsolīja mums referendumu par konstitūciju, bet atsacījās mums to sarīkot. Ir pilnīgi skaidrs, ka šajā Eiropas Savienībā balva par valsts nodevību ir tiešām augsta. Tāpēc, lūdzu, ieceliet . Tas Lielbritānijas iedzīvotājiem parādīs patiesību, ka Eiropas Savienībā svarīgi nav vēlētie pārstāvji, bet gan cilvēki, kas nodod valsts demokrātiju par labu Eiropas Savienībai, kas iegūst labākos amatus. Lūdzu, lūdzu, ieceliet par pirmo Eiropas prezidentu."@lv13
"Mr President, Mr Barroso said this morning that all Member States had democratically ratified this Treaty. That is not true. The British people have not had a say on this, despite being promised it, and until we get a referendum on this I will refuse to recognise the legitimacy of this Treaty. Now all eyes are on President Klaus and what he may or may not do next week, and it is interesting. I know that you all hate President Klaus because he believes in national democracy. But what he is doing here is that he is standing up and defending the Czech national interest. He fears German claims over Sudeten properties and, having listened to German politicians on this subject, I think he is absolutely right to be fearful. So, hang on, President Klaus; if they do not give you what you want, do not sign the thing. If they do give you what you want, it will need to be reratified in 25 Member States, which will mean that the British will have a referendum, and I am sure, as democrats, you would all like to see a British referendum on this Treaty. I certainly would. And I wonder, at the end of this summit, are we really going to have a new European emperor? Is it going to be Tony Blair with his Empress Cherie? Well I have reached the conclusion that I want Tony Blair. Please do appoint Tony Blair, the man that gave away GBP 2 billion of the British rebate in return for nothing; the man who promised us a referendum on the constitution and refused to give it to us. It is perfectly clear that, in this European Union, the prize for national betrayal is a high one indeed. So please appoint Tony Blair. It will bring home the truth to the British people that it is not the elected representatives that matter in this European Union, it is people that give away national democracy in favour of the European Union that win the top jobs. Please, please, give us Tony Blair as the first President of Europe."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de heer Barroso zei vanochtend dat alle lidstaten dit Verdrag op democratische wijze hebben geratificeerd. Dat is niet waar. Het Britse volk heeft hier geen zeggenschap in gehad, hoewel dat wel was beloofd, en zolang we hierover geen referendum krijgen, weiger ik de legitimiteit van dit Verdrag te erkennen. Nu zijn alle ogen gericht op president Klaus en wat hij wel of niet doet volgende week, en dat is interessant. Ik weet dat u allemaal een hekel hebt aan president Klaus omdat hij gelooft in nationale democratie. Maar wat hij doet, is opkomen voor het Tsjechische nationale belang en dat verdedigen. Hij is bang voor Duitse claims op grondbezit van Sudeten, en als ik de Duitse politici over dit onderwerp hoor spreken, denk ik dat zijn angst volkomen terecht is. Dus houd vol, president Klaus. Als ze u niet geven wat u wilt, teken dan niet. Als ze u wel geven wat u wilt, moet het Verdrag in vijfentwintig lidstaten opnieuw worden geratificeerd, wat betekent dat de Britten een referendum krijgen, en ik weet zeker dat u als democraten allemaal blij zou zijn met een Brits referendum over dit Verdrag. Ik in elk geval wel. Ik vraag me af of we aan het eind van deze top echt een nieuwe Europese keizer krijgen. Wordt het Tony Blair met zijn keizerin Cherie? Nou, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik Tony Blair wil. Benoem alstublieft Tony Blair, de man die 2 miljard pond van de Britse korting heeft weggegeven in ruil voor niets, de man die ons een referendum over de grondwet heeft beloofd en dat vervolgens weigerde te geven. Het is volkomen duidelijk dat in deze Europese Unie de prijs voor nationaal verraad erg hoog is. Dus benoem alstublieft Tony Blair. Dan zal het Britse volk de waarheid zien en beseffen dat het niet de gekozen vertegenwoordigers zijn die ertoe doen in deze Europese Unie, maar de mensen die de nationale democratie weggeven aan de Europese Unie waar de topbanen te halen zijn. Geef ons alstublieft Tony Blair als de eerste voorzitter van Europa."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziś rano pan Barroso powiedział, że wszystkie państwa członkowskie demokratycznie ratyfikowały traktat. To nieprawda. Obywatele Wielkiej Brytanii nie mieli okazji do wyrażenia swojej opinii w tej kwestii, mimo że obiecano im przeprowadzenie referendum. Nie uznam ważności traktatu, dopóki nie przeprowadzimy referendum. Teraz wszyscy patrzymy na prezydenta Klausa, bacznie obserwując, co zrobi, bądź czego nie zrobi w przyszłym tygodniu. Sytuacja jest interesująca. Wiem, że wszyscy nienawidzicie prezydenta Klausa, ponieważ wierzy w demokrację krajową. Ale jego działanie to po prostu wyraz sprzeciwu i obrony krajowych interesów Czech. Prezydent Klaus obawia się roszczeń ze strony Niemców, które dotyczą nieruchomości w Sudetach i po wysłuchaniu wypowiedzi niemieckich posłów na ten temat, moim zdaniem bezwzględnie ma podstawy do obaw. Zatem, panie prezydencie Klaus, proszę się nie poddawać; jeśli nie spełnią pana oczekiwań, proszę nie podpisywać traktatu. Jeśli zaś spełnią pana oczekiwania, to traktat będzie musiał zostać ratyfikowany w 25 państwach członkowskich, co oznacza, że odbędzie się referendum w Wielkiej Brytanii. Jestem przekonany, że jako demokraci chcecie państwo doprowadzić do brytyjskiego referendum w sprawie traktatu. Ja z pewnością chcę. Zastanawiam się, czy na zakończenie szczytu naprawdę będziemy mieć nowego europejskiego imperatora? Czy będzie to Tony Blair wraz z małżonką Cherie? Cóż, doszedłem do wniosku, że chcę, by to był Tony Blair. Zwracam się z prośbą o nominowanie Tony’ego Blaira, człowieka który oddał 2 miliardy GBP z rabatu brytyjskiego w zamian za nic; człowieka, który obiecał nam referendum w sprawie konstytucji i odmówił jego przeprowadzenia. Wyraźnie widać, że w Unii Europejskiej nagroda za zdradę kraju jest − w rzeczy samej − wysoka. Dlatego proszę: nominujcie Tony’ego Blaira. Dla obywateli Wielkiej Brytanii będzie to dowód, że w Unii Europejskiej nie liczą się wybrani przedstawiciele, że kluczowe stanowiska otrzymują ludzie rezygnujący z krajowej demokracji na rzecz Unii Europejskiej. Proszę, bardzo proszę: niech Tony Blair zostanie pierwszym prezydentem Europy."@pl16
"Senhor Presidente, o Senhor José Manuel Barroso disse aqui, esta manhã, que todos os Estados-Membros ratificaram democraticamente o Tratado, o que não é verdade. Apesar das promessas que lhe foram feitas nesse sentido, o povo britânico não teve uma palavra a dizer sobre o assunto e, até termos um referendo, recuso-me a reconhecer a legitimidade deste Tratado. Neste momento, todos têm os olhos postos no Presidente Klaus e no que ele possa vir a fazer, ou não, na próxima semana. É interessante. Sei que todos vós odiais o Presidente Klaus por ele acreditar na democracia nacional. Mas o que ele está a fazer, neste caso, é impor-se e defender o interesse nacional da República Checa. O Presidente checo receia as pretensões da Alemanha em relação a propriedades na região dos Sudetos e, após eu ter escutado as opiniões de políticos alemães a este respeito, acho que os receios do Presidente são absolutamente fundamentados. Portanto, Senhor Presidente Klaus, mantenha-se firme: se não lhe derem o que quer, não assine a coisa. Se lhe derem o que pretende, o Tratado terá de ser novamente ratificado em 25 Estados-Membros, o que significa que os britânicos terão um referendo, e estou certo de que, como democratas, todos gostaríeis que houvesse um referendo sobre este Tratado no Reino Unido. Pela minha parte, sem dúvida que gostaria. E será que, no final deste Conselho Europeu, vamos mesmo ter um novo imperador europeu? Será Tony Blair, com a sua Imperatriz Cherie? Ora bem, cheguei à conclusão de que é Tony Blair que eu pretendo para o cargo. Por favor, nomeiem Tony Blair, o homem que abriu mão de dois mil milhões de libras do "cheque britânico" a troco de nada, o homem que nos prometeu um referendo sobre a Constituição e acabou por no-lo recusar. É perfeitamente claro que, nesta União Europeia, o prémio pela traição nacional é realmente elevado. Assim, nomeiem Tony Blair, por favor. O povo britânico ficará a saber que, nesta União Europeia, não são os representantes eleitos que interessam; quem interessa são as pessoas que abrem mão da democracia nacional a favor da União Europeia, e são essas que ganham os altos cargos. Por favor, dêem-nos Tony Blair para primeiro Presidente da Europa."@pt17
"Dle Preşedinte, dl Barroso a declarat în această dimineaţă că toate statele membre au ratificat în mod democratic acest tratat. Nu este adevărat. Cetăţenii britanici nu şi-au exprimat opinia în acest sens, deşi li s-a promis, şi până nu vom avea un referendum, voi refuza să recunosc legitimitatea acestui tratat. Nu toată atenţia este îndreptată asupra preşedintelui Klaus şi a ceea ce acesta poate să facă sau nu săptămâna viitoare şi acest lucru este interesant. Ştiu că toţi îl urâţi pe preşedintele Klaus deoarece acesta crede în democraţia naţională. Dar ceea ce face el aici este să ia poziţie şi să apere interesul naţional al Cehiei. Acesta se teme de pretenţiile germanilor asupra proprietăţilor din Regiunea Sudetă şi, după ce i-am ascultat pe politicienii germani vorbind despre acest subiect, cred că au absolută dreptate să aibă temeri. Deci, perseveraţi, dle preşedinte Klaus; dacă aceştia nu vă oferă ceea ce doriţi, nu semnaţi tratatul. Dacă aceştia vă oferă ce doriţi, tratatul va trebui să fie ratificat din nou în 25 de state membre, ceea ce va însemna că britanicii vor avea un referendum şi sunt sigur, ca democraţi, că aţi dori să vedeţi cu toţii un referendum britanic asupra acestui tratat. Eu aş dori cu siguranţă. Şi mă întreb, la sfârşitul acestui summit, vom avea într-adevăr un nou împărat european? Va fi Tony Blair cu împărăteasa lui Cherie? Ei bine, am ajuns la concluzia că-l doresc pe Tony Blair. Vă rog să-l numiţi pe dl Tony Blair, cel care a renunţat la 2 miliarde de lire sterline din subvenţia britanică pentru nimic; cel care ne-a promis un referendum asupra constituţiei şi a refuzat să ni-l ofere. Este perfect clar că, în această Uniune Europeană, preţul pentru trădare naţională este unul într-adevăr foarte mare. Aşa că, vă rog să-l numiţi pe dl Tony Blair. Le voi spune cetăţenilor britanici adevărul, că reprezentanţii aleşi nu contează în această Uniune Europeană, oamenii care renunţă la democraţia naţională în favoarea Uniunii Europene sunt cei care câştigă cele mai bune posturi. Vă rog, îl dorim pe dl Tony Blair ca primul preşedinte al Europei."@ro18
"Vážený pán predseda, pán Barroso dnes ráno povedal, že všetky členské štáty demokraticky ratifikovali túto zmluvu. To nie je pravda. Britskí občania sa k tejto zmluve nevyjadrili napriek tomu, že im to sľubovali, a pokým o tejto zmluve nebudeme mať referendum, odmietam uznať jej legitimitu. Teraz sa všetky oči upierajú na prezidenta Klausa a na to, čo budúci týždeň urobí alebo neurobí, a to je zaujímavé. Viem, že vy všetci nenávidíte prezidenta Klausa, pretože verí vo vnútroštátnu demokraciu. Ale to, čo tu robí, je, že povstal a bráni české národné záujmy. Obáva sa nemeckých nárokov na sudetské majetky, a keďže som počúval nemeckých politikov, keď o tejto téme hovorili, myslím si, že jeho obavy sú úplne oprávnené. Vydržte, pán prezident Klaus, ak vám nedajú, čo chcete, nepodpíšte to. Ak vám dajú, čo chcete, bude to potrebné opäť ratifikovať v 25 členských štátoch, čo by znamenalo, že Briti budú mať referendum, a som si istý, že ako demokrati by sme všetci chceli, aby Briti o tejto zmluve referendum mali. Ja by som to určite chcel. A pýtam sa, budeme mať na konci tohto samitu nového európskeho vládcu? Bude to Tony Blair so svojou vládkyňou Cherie? Prišiel som k záveru, že ja chcem Tonyho Blaira. Prosím, vymenujte Tonyho Blaira, muža, ktorý „britskú zľavu“ vo výške 2 miliardy GBP vymenil za nič, muža, ktorý nám sľúbil referendum o ústave a ktorý nám ho odmietol dať. Je úplne jasné, že v tejto Európskej únii je odmena za národnú zradu skutočne vysoká. Vymenujte preto, prosím, Tonyho Blaira. Otvorí to britským občanom oči, že zvolení zástupcovia v tejto Európskej únii nie sú dôležití; to ľudia, ktorí sa vzdajú vnútroštátnej demokracie v prospech Európskej únie, získajú najlepšie pracovné miesta. Prosím, prosím, vymenujte Tonyho Blaira za prvého prezidenta Európy."@sk19
"Gospo predsednik, gospod Barroso je danes zjutraj dejal, da so vse države članice demokratično ratificirale Pogodbo. To ni res. Britanci o tem niso imeli besede, čeprav jim je bilo tako obljubljeno, in dokler o tem ne bomo imeli referenduma, ne bom priznal legitimnosti te Pogodbe. Zdaj je vsa pozornost obrnjena k predsedniku Klausu in k temu, kaj bo ali ne bo storil naslednji teden, in to je zanimivo. Vem, da vsi sovražite predsednika Klausa, ker verjame v nacionalno demokracijo. Toda to, kar počne, je da stoji pokonci in brani češki nacionalni interes. Boji se nemških zahtev po sudestkem premoženju in glede na to, kaj sem slišal od nemških politikov na to temo, menim, da ga je povsem upravičeno strah. Zato se držite, predsednik Klaus; če vam ne dajo, kar želite, zadeve ne podpišite. Če vam dajo, kar želite, bo 25 držav članic to moralo ponovno ratificirati, kar pomeni, da bomo Britanci imeli referendum, in prepričan sem, da bi, kot demokrati, vsi radi videli britanski referendum o Pogodbi. Jaz bi ga gotovo rad. In sprašujem se ali bomo ob koncu tega vrha res imeli novega evropskega cesarja? Bo to Tony Blair s svojo cesarico Cherie? No, prišel sem do zaključka, da želim Tonyja Blaira. Imenujte, prosim, Tonyja Blaira, človeka, ki je podaril 2 milijardi GBP britanskega popusta v zameno za nič; človeka, ki nam je obljubil referendum o ustavi, pa nam ga nato ni hotel dati. Povsem jasno je, da je v tej Evropski uniji nagrada za nacionalno izdajo res visoka. Zato prosim imenujte Tonyja Blaira. Tako bodo Britanci spoznali resnico, da v tej Evropski uniji ne štejejo izvoljeni predstavniki, temveč najvišje položaje dobijo ljudje, ki se odpovejo nacionalni demokraciji v korist Evropske unije. Prosim, prosim, dajte nam Tonyja Blaira kot prvega predsednika Evrope."@sl20
". Herr talman! José Manuel Barroso sade i morse att alla medlemsstater har ratificerat detta fördrag på ett demokratiskt sätt. Detta är inte sant. Det brittiska folket har inte haft något att säga till om i denna fråga trots löften om det, och jag kommer att vägra att erkänna legitimiteten hos detta fördrag tills vi får en folkomröstning om det. Nu riktas alla ögon mot president Václav Klaus och vad han kan tänkas göra eller inte göra nästa vecka, och det är intressant. Jag vet att ni alla hatar president Klaus för att han tror på nationell demokrati. Men det han gör är att stå upp för och försvara Tjeckiens nationella intressen. Han fruktar tyska krav på sudettysk egendom, och efter att ha hört tyska politiker tala om detta ämne anser jag att hans fruktan är helt befogad. Så stå på er, president Klaus! Skriv inte under om de inte ger er vad ni vill ha. Om de ger er vad ni vill ha måste fördraget ratificeras på nytt i 25 medlemsstater, vilket innebär att britterna kommer att få en folkomröstning, och jag är övertygad om att ni alla, i egenskap av demokrater, skulle vilja ha en brittisk folkomröstning om detta fördrag. Det vill verkligen jag. Och jag undrar om vi, efter detta toppmöte, faktiskt kommer att ha en ny europeisk kejsare? Kommer det att bli Tony Blair, med kejsarinnan Cherie? Jag har hur som helst kommit till slutsatsen att jag vill att det ska bli Tony Blair. Utnämn Tony Blair till denna befattning är ni snälla! Den man som gav 2 miljarder brittiska pund av Storbritanniens rabatt för ingenting. Den man som utlovade en folkomröstning om konstitutionen och sedan förvägrade oss den. Det står helt klart att priset för landsförräderi verkligen är högt i denna europeiska union. Så jag ber er att bestämma er för Tony Blair. Det skulle avslöja sanningen för det brittiska folket, nämligen att det inte är de folkvalda företrädarna som har betydelse i Europeiska unionen, utan att personer som prioriterar Europeiska unionen framför den nationella demokratin får toppjobben. Jag ber er, snälla, utnämn Tony Blair till EU:s ordförande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Cherie"13
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4,9,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph