Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-21-Speech-3-014"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091021.2.3-014"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, ‘the train has already travelled so fast and so far that I guess it will not be possible to stop it or turn it’. That is a quote from President Klaus and it is probably the only time that I agree with him, that the train has already travelled so fast and so far that it is not possible to stop it or turn it. This is a major quote from President Klaus, because apparently, it seems that he has accepted the fact that nothing can delay the Lisbon Treaty any longer. I think it is normal that if 27 Member States have ratified it, and have approved it, we can also now have his signature. I think that this change in his attitude can only be explained by our and your determination to go forward with the whole process as foreseen in the Lisbon Treaty, and we have to continue doing that in the coming days and weeks. I hope days, not weeks. In other words, the best way, in my opinion, to secure President Klaus’s signature and the final ratification of the Treaty is simply, Mrs Malmström, to go forward with the whole process and with implementation. He is saying that the train has travelled so fast that it is impossible to stop it, so you have to continue with the train. In that respect, it is absolutely necessary that the Council speeds up the procedure for the nomination of the new Commission, and puts forward as fast as possible the package for the President of the Council and the High Representative. I repeat that this is the best way to show President Klaus that he is right, that the train is running faster and faster every day, and that there is no other option for him than to put his signature under the Treaty. If you wait, he will wait. If you go forward, he will sign. That is my opinion. My second point is about the External Action Service. I hope that the Council can reach agreement on that, but not any agreement. We should avoid duplication. My fear is that we are creating two parallel structures at the moment: one is the Commission and Union delegations, as in the new Treaty, which today amounts to more than 6 000 people, local staff included, working for the Commission and the President of the Commission. The other is a new External Action Service with several thousand people working for the High Representative. At the end of this whole process, it is absolutely clear and necessary that we have only one structure dealing with external affairs and not this parallel structure of Commission delegations on the one hand, and external action services on the other. I hope that we have an agreement in the Council, but I also hope that it will be an agreement in which it is very clear that there can be no duplication in the Commission structures, with Commission delegations on the one side and the External Action Service on the other."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, „vlak se však už rozjel tak rychle a je tak daleko, že ho asi nebude možné zastavit ani vrátit“. Citoval jsem prezidenta Václava Klause a je to pravděpodobně poprvé, co s ním souhlasím – vlak se již rozjel tak rychle a dojel tak daleko, že jej nelze zastavit ani vrátit. Od Václava Klause jsou to zásadní slova, neboť patrně přijal skutečnost, že Lisabonskou smlouvu již nemůže nic zastavit. Považuji za zcela normální, že poté, co Smlouvu ratifikovalo a schválilo 27 členských států, dojde i na jeho podpis. Dle mého názoru lze změnu přístupu Václava Klause vysvětlit pouze tím, že jsme byli odhodláni pokračovat v celém procesu, jak jej předpokládá Lisabonská smlouva, a v tom musíme vytrvat i v nadcházejících dnech a týdnech. Věřím, že to budou dny, ne týdny. Jinými slovy, domnívám se, že nejlepším způsobem, jak zajistit podpis prezidenta Klause a konečnou ratifikaci Smlouvy je jednoduše, paní Malmströmová, pokračovat v celém procesu a v jeho provádění. Uvádí-li, že vlak již jede tak rychle, že jej nelze zastavit, pak musíte pokračovat v jízdě. Z tohoto hlediska je naprosto nezbytné, aby Rada urychlila proces jmenování nové Komise a co nejrychleji prosadila balíček, který se týká předsedy Rady a vysokého představitele. Opakuji – je to nejlepší způsob, jak ukázat prezidentu Klausovi, že se nemýlí, že vlak jede každým dnem rychleji, a že nemá jinou možnost, než se pod Smlouvu rovněž podepsat. Vyčkáme-li, i on bude čekat. Půjdeme-li dále, podepíše. To je můj názor. Druhý bod, k němuž se chci vyjádřit, je služba pro vnější činnost. Věřím, že Rada ohledně této služby dosáhne shody, ta však nesmí být ledajaká. Měli bychom se vyhnout duplikaci. Obávám se, že nyní vytváříme dvě paralelní struktury: tou první je, v souladu s novou Smlouvou, Komise a delegace Unie, jejichž personální obsazení nyní dosahuje, včetně místních zaměstnanců, šesti tisíc lidí, kteří pracují pro Komisi a jejího předsedu. Druhou strukturu tvoří služba pro vnější činnost a několik tisíc osob, kteří pracují pro vysokého představitele. Je zcela nezbytné, abychom na konci tohoto procesu měli pouze jednu strukturu, která se bude zabývat vnějšími záležitostmi, ne současnou paralelní strukturu s delegacemi Komise na straně jedné a službou pro vnější činnost na straně druhé. Doufám, že v Radě dosáhneme shody, rovněž však věřím tomu, že tato dohoda jednoznačně stanoví nutnost nevytvářet duplikované struktury Komise, v nichž by na jedné straně stály delegace Komise a na druhé straně služba pro vnější činnost."@cs1
"Hr. formand! "Toget er allerede kørt så hurtigt og så langt, at jeg ikke tror, at det kan standses eller vendes". Det er et citat fra præsident Klaus, og det er sandsynligvis den eneste gang, at jeg er enig med ham i, at toget allerede er kørt så hurtigt og så langt, at det ikke kan standses eller vendes. Det er et vigtigt citat fra præsident Klaus, for det viser, at han åbenbart har accepteret, at der ikke længere er noget, som kan forsinke Lissabontraktaten. Jeg synes, at det er normalt, at vi, hvis 27 medlemsstater har ratificeret og godkendt den, også skal have hans underskrivelse. Jeg tror, at hans ændrede holdning kun kan forklares ud fra vores og Deres beslutning om at komme videre med hele denne proces som fastsat i Lissabontraktaten, og det må vi fortsætte med i de kommende dage og uger. Jeg håber på dage og ikke på uger. Med andre ord tror jeg, at vi bedst kan sikre præsident Klaus' underskrivelse og den endelige ratificering af traktaten ved simpelt hen at komme videre med hele processen og gennemførelsen, fru Malmström. Han siger, at toget er kørt så hurtigt, at det ikke kan standses, så derfor må De blive på toget. Det er i den forbindelse absolut nødvendigt, at Rådet fremskynder proceduren for udnævnelsen af den nye kommission og hurtigst muligt fremsætter pakken om formanden for Rådet og den høje repræsentant. Jeg gentager, at det er den bedste måde at vise præsident Klaus på, at han har ret, at toget kører hurtigere og hurtigere for hver dag, der går, og at han ikke har noget andet valg end at underskrive traktaten. Hvis De venter, venter han også. Hvis De går videre, vil han underskrive. Det er min mening. Mit andet punkt vedrører Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Jeg håber, at Rådet her kan indgå en aftale, men ikke en hvilken som helst aftale. Vi bør undgå en fordobling. Min frygt er, at vi er i gang med at skabe to parallelle strukturer. Den ene er Kommissionen og EU's delegationer i henhold til den nye traktat, hvor mere end 6 000 personer, heriblandt lokalt personale, i dag arbejder for Kommissionen og Kommissionens formand. Den anden er den nye tjeneste for EU's optræden udadtil, hvor tusinder af personer skal arbejde for den høje repræsentant. I slutningen af hele denne proces er det helt klart og nødvendigt, at vi kun har én struktur, som beskæftiger sig med udenrigsanliggender, og ikke denne parallelle struktur af kommissionsdelegationer på den ene side og udenrigstjenester på den anden. Jeg håber, at vi får en aftale i stand i Rådet, men jeg håber også, at det bliver en aftale, der gør det meget klart, at der ikke kan ske nogen fordobling af Kommissionens strukturer med Kommissionens delegationer på den ene side og udenrigstjenester på den anden."@da2
"Herr Präsident, „der Zug ist bereits so lange und so weit abgefahren, dass er meiner Ansicht nach wohl nicht mehr aufgehalten oder umgelenkt werden kann“. Dies ist ein Zitat von Präsident Klaus und es ist vermutlich das einzige Mal, dass ich ihm zustimme, dass der Zug bereits so lange und so weit abgefahren ist, dass er wohl nicht mehr aufgehalten oder umgelenkt werden kann. Es ist ein wichtiges Zitat von Präsident Klaus, da er sich anscheinend mit der Tatsache abgefunden hat, dass nichts den Vertrag von Lissabon noch abwenden kann. Ich denke, es ist normal, dass, wenn ihn 27 Mitgliedstaaten ratifiziert und angenommen haben, wir nun auch seine Unterschrift bekommen. Ich denke, dass sich seine Haltungsänderung nur durch unsere und Ihre Entschlossenheit erklären lässt, mit dem gesamten Prozess, wie im Vertrag von Lissabon vorgesehen, fortzufahren, und wir müssen dies in den kommenden Tagen und Wochen fortsetzen. Ich hoffe, es sind Tage, nicht Wochen. Mit anderen Worten, die beste Möglichkeit, sich die Unterschrift von Präsident Klaus und die endgültige Ratifizierung des Vertrages zu sichern, ist meiner Ansicht nach, Frau Malmström, einfach mit dem gesamten Prozess und mit der Implementierung fortzufahren. Er sagt, der Zug sei schon so weit gefahren, dass er unmöglich aufzuhalten sei, daher müssen Sie mit dem Zug fortfahren. Diesbezüglich ist es absolut erforderlich, dass der Rat das Verfahren zur Nominierung der neuen Kommission beschleunigt und das Paket für den Präsidenten des Rates und den Hohen Vertreter so weit wie möglich vorantreibt. Ich wiederhole, dies ist die beste Methode, Präsident Klaus zu zeigen, dass er Recht hat, dass der Zug jeden Tag schneller wird, und dass es für ihn keine andere Möglichkeit gibt, als den Vertrag zu unterzeichnen. Wenn Sie abwarten, wartet er auch. Wenn Sie fortfahren, wird er unterzeichnen. Das ist meine Meinung. Mein zweiter Punkt bezieht sich auf den Auswärtigen Dienst. Ich hoffe, dass der Rat diesbezüglich zu einer Einigung kommen kann, jedoch nicht zu einer x-beliebigen Einigung. Wir sollten eine Duplizierung vermeiden. Ich fürchte, dass wir derzeit zwei parallele Strukturen erschaffen: Eine sind die Delegationen der Kommission und der Union, wie in dem neuen Vertrag verankert, die heute bereits über 6 000 Mitarbeiter - lokale Mitarbeiter inbegriffen - ausmachen, die für die Kommission und den Präsidenten der Kommission arbeiten. Die andere ist ein neuer Auswärtiger Dienst, mit mehreren tausend Mitarbeitern, die für den Hohen Vertreter tätig sind. Am Ende dieses gesamten Prozesses, das ist absolut klar und notwendig, darf nur eine Struktur für auswärtige Angelegenheiten übrig bleiben, und nicht diese parallele Struktur der Kommissionsdelegationen einerseits und des Auswärtigen Dienstes andererseits. Ich hoffe, dass wir im Rat diesbezüglich eine Einigung erzielen, aber ich hoffe auch, dass es eine Einigung sein wird, bei der klar ist, dass es innerhalb der Kommissionsstrukturen keine Duplizierung mit den Kommissionsdelegationen auf der einen Seite und dem Auswärtigen Dienst auf der anderen Seite geben darf."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, «το τρένο έχει ήδη φύγει τόσο γρήγορα και τόσο μακριά που φαντάζομαι δεν είναι δυνατόν να το σταματήσουμε ή να το φέρουμε πίσω». Αυτά ήταν τα λόγια του Προέδρου Klaus και είναι πιθανόν η μοναδική φορά που συμφωνώ μαζί του, ότι το τρένο έχει ήδη φύγει τόσο γρήγορα και τόσο μακριά που δεν είναι δυνατόν να το σταματήσουμε ή να το φέρουμε πίσω. Πρόκειται για πολύ σημαντική δήλωση του Προέδρου Klaus, διότι προφανώς φαίνεται ότι έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι τίποτα δεν μπορεί να καθυστερήσει πια τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι είναι φυσιολογικό να έχουμε και τη δική του υπογραφή τώρα που 27 κράτη μέλη έχουν επικυρώσει και εγκρίνει τη Συνθήκη. Πιστεύω ότι η εν λόγω αλλαγή στη στάση του μπορεί να ερμηνευθεί μόνο από τη δική μας και τη δική σας επιμονή να προχωρήσουμε με το σύνολο της διαδικασίας όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, και πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό τις προσεχείς ημέρες και εβδομάδες. Ημέρες, ελπίζω, και όχι εβδομάδες. Με άλλα λόγια, ο καλύτερος τρόπος, κατά την άποψή μου, να διασφαλίσουμε την υπογραφή του Προέδρου Klaus και την τελική επικύρωση της Συνθήκης είναι απλώς, κυρία Malmström, να προχωρήσουμε με το σύνολο της διαδικασίας και με την εφαρμογή. Λέει ότι το τρένο έχει φύγει τόσο γρήγορα που είναι αδύνατον να το σταματήσουμε, επομένως πρέπει να αφήσετε το τρένο να συνεχίσει. Ως προς τούτο, είναι απολύτως απαραίτητο το Συμβούλιο να επισπεύσει τη διαδικασία για τον διορισμό της νέας Επιτροπής και να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν τη δέσμη μέτρων για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Ύπατο Εκπρόσωπο. Επαναλαμβάνω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να δείξουμε στον Πρόεδρο Klaus ότι έχει δίκιο, ότι το τρένο τρέχει όλο και πιο γρήγορα κάθε ημέρα και ότι ο ίδιος δεν έχει άλλη επιλογή από το να θέσει την υπογραφή του κάτω από το κείμενο της Συνθήκης. Αν περιμένετε, θα περιμένει και αυτός. Αν προχωρήσετε, θα υπογράψει. Αυτή είναι η άποψή μου. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο είναι σε θέση να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά όχι σε οποιαδήποτε συμφωνία. Θα πρέπει να αποφύγουμε την αλληλεπικάλυψη. Φοβάμαι ότι δημιουργούμε δύο παράλληλες δομές αυτήν τη στιγμή: η μία είναι η Επιτροπή και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης, όπως στη νέα Συνθήκη, η οποία σήμερα αριθμεί πάνω από 6 000 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού προσωπικού, που εργάζονται για την Επιτροπή και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η άλλη είναι η νέα Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με αρκετές χιλιάδες άτομα που εργάζονται για τον Ύπατο Εκπρόσωπο. Στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας, είναι απολύτως σαφές και απαραίτητο να υπάρχει μόνο μία δομή που θα ασχολείται με τις εξωτερικές υποθέσεις και όχι αυτή η παράλληλη δομή των αντιπροσωπειών της Επιτροπής αφενός, και των υπηρεσιών εξωτερικής δράσης αφετέρου. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία στο Συμβούλιο, αλλά ελπίζω, επίσης, ότι θα πρόκειται για μια συμφωνία στην οποία θα καθίσταται πολύ σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλληλεπικάλυψη στις δομές της Επιτροπής, με τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής από τη μία πλευρά και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης από την άλλη."@el10
"Señor Presidente, «el tren ya ha ido tan rápido y tan lejos que supongo que no será posible detenerlo o hacer que cambie de rumbo». Ésta es una cita del Presidente Klaus y es probablemente la única vez que estoy de acuerdo con él en que el tren ya ha ido tan rápido y tan lejos que no es posible pararlo o hacer que cambie de rumbo. Es una cita importante del Presidente Klaus, porque aparentemente parece que ha aceptado el hecho de que no se puede hacer nada para retrasar más el Tratado de Lisboa. Creo que es normal que si 27 Estados miembros lo han ratificado y aprobado también podemos tener ahora su firma. Creo que la única explicación que tiene este cambio en su actitud es nuestra determinación de seguir adelante con todo el proceso como se prevé en el Tratado de Lisboa y tenemos que seguir haciéndolo en los próximos días y semanas. Espero que sean días y no semanas. En otras palabras, en mi opinión, la mejor forma de garantizar que el Presidente Klaus firma y que se ratifica finalmente el Tratado es simplemente, señora Malmström, seguir adelante con todo el proceso y con la implantación. Está diciendo que el tren ha ido tan rápido que es imposible pararlo así que, señora Malmström, que el tren continúe. A este respecto es absolutamente necesario que el Consejo acelere el procedimiento para designar la nueva comisión y que siga adelante con el paquete de medidas para el Presidente del Consejo y el Alto Representante tan rápido como sea posible. Repito, esta es la mejor manera de mostrarle al Presidente Klaus que tiene razón, que el tren está yendo más y más rápido cada día y que no tiene otra opción más que firmar el Tratado. Si esperan, esperará. Si siguen adelante, firmará. Ésta es mi opinión. El segundo punto es sobre el Servicio de Acción Exterior. Espero que el Consejo pueda llegar a un acuerdo al respecto pero no cualquier acuerdo. Tenemos que evitar los duplicados. Mi temor es que estemos creando dos estructuras paralelas: una es la Comisión y las delegaciones de la Unión, como se recoge en el nuevo Tratado, que hoy en día asciende a más de 6 000 personas, personal local incluido, que trabajan para la Comisión y el Presidente de la Comisión; la otra es un nuevo Servicio de Acción Exterior con varios miles de personas trabajando para el Alto Representante. Al final de todo este proceso, es totalmente evidente y necesario que tengamos una única estructura que se ocupe de los asuntos exteriores y no esta estructura paralela con delegaciones de la Comisión por un lado y los servicios de acción exterior, por otro. Espero que lleguemos a un acuerdo en el Consejo pero también que sea un acuerdo en el que quede claro que la Comisión no puede tener estructuras por duplicado, con delegaciones por un lado y el Servicio de Acción Exterior, por otro."@es21
"− Austatud president! „Rong on liikunud nii kiiresti ja nii kaugele, et ma kardan, et seda ei ole võimalik peatada ega tagasi pöörata”. Tsiteerisin president Klausi ja arvatavasti on see ainus kord, kui ma olen temaga nõus, et rong on tõesti liikunud nii kiiresti ja nii kaugele, et seda ei ole võimalik peatada ega tagasi pöörata. Tegu on väga olulise president Klausi tsitaadiga, sest tundub, et ilmselt on ta aktsepteerinud tõsiasja, et Lissaboni lepingu jõustamist ei viivita enam miski. Minu arust on normaalne, et kui 27 liikmesriiki on selle ratifitseerinud ja heaks kiitnud, siis peaksime nüüd saama ka tema allkirja. Ma arvan, et tema suhtumise muutumist võib seletada üksnes meie kõigi kindlameelsusega minna kogu protsessiga edasi, nii nagu Lissaboni lepingus ette nähtud, ja me peame lähipäevadel ja -nädalatel jätkuvalt nii toimima. Ma loodan, et tegu on päevade ja mitte nädalatega! Teiste sõnadega, minu arvates on parim viis president Klausi allkirja kindlustamiseks ja lepingu lõplikuks ratifitseerimiseks lihtsalt, Cecilia Malmström, minna edasi kogu protsessi ja rakendamisega. Ta väidab, et rong on liikunud nii kiiresti, et selle peatamine on võimatu. Seepärast peate te rongiga edasi liikuma. Selles osas on hädavajalik, et nõukogu kiirendaks uue komisjoni ametisse nimetamiste menetlust ja esitaks võimalikult kiiresti nõukogu eesistuja ja kõrge esindaja kandidaadid. Ma kordan, et see on parim viis näidata president Klausile, et tal on õigus, et rong liigub iga päevaga aina kiiremini ja tal pole muud valikut, kui lepingule alla kirjutada. Kui teie jääte ootele, jääb temagi. Kui te liigute edasi, siis kirjutab ta alla. See on minu arvamus. Minu teine punkt puudutab välisteenistust. Ma loodan, et nõukogu jõuab selles osas kokkuleppele, kuid mitte lihtsalt ükskõik millisele kokkuleppele. Me peaksime vältima dubleerimist. Ma kardan, et oleme loomas kahte paralleelset struktuuri. Üks on komisjoni ja liidu delegatsioonid, nagu on uues lepingus ja mis koosneb praegu rohkem kui 6000 inimesest, kohalik kaader kaasa arvatud, kes töötavad komisjoni ja komisjoni presidendi heaks. Teine on uus välisteenistus, kus on mitu tuhat inimest kõrge esindaja heaks töötamas. Kogu selle protsessi lõpuks on absoluutselt selge ja vajalik, et meil oleks ainult üks välisasjadega tegelev struktuur ja mitte paralleelstruktuur, mille ühel pool on komisjoni delegatsioonid ja teisel pool välisteenistused. Ma loodan, et me jõuame nõukogus kokkuleppele, kuid ma loodan ka, et see kokkulepe on väga selge selles osas, et komisjoni struktuure ei dubleerita nii, et komisjoni delegatsioonid on ühel pool ja välisteenistus teisel pool."@et5
"Arvoisa puhemies, juna on mennyt jo niin kovaa ja niin kauas, ettei sitä luultavasti enää voi pysäyttää tai kääntää. Lainasin presidentti Klausia, ja tämä on kenties ainoa kerta, kun olen hänen kanssaan samaa mieltä, että juna on mennyt jo niin kovaa ja niin kauas, ettei sitä luultavasti enää voi pysäyttää tai kääntää. Tämä on merkittävä lausahdus presidentti Klausilta, sillä ilmeisesti hän on hyväksynyt sen tosiseikan, ettei mikään enää voi viivyttää Lissabonin sopimusta pidempään. Minusta on luonnollista, että kun 27 jäsenvaltiota on ratifioinut ja hyväksynyt sen, voimme odottaa myös hänen allekirjoitustaan. Uskon, että hänen asennemuutostaan voidaan selittää vain määrätietoisuudellamme koko Lissabonin sopimuksen mukaisen prosessin loppuunsaattamisessa, ja meidän on jatkettava näin tulevina päivinä ja viikkoina. Toivottavasti päivinä, ei viikkoina. Toisin sanoen minusta paras tapa varmistaa presidentti Klausin allekirjoitus ja sopimuksen lopullinen ratifiointi on yksinkertaisesti, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Malmström, jatkaa koko prosessia ja täytäntöönpanoa. Hänen mukaansa juna on mennyt niin kovaa, ettei sitä enää voi pysäyttää, joten junan on jatkettava. Tässä yhteydessä on aivan välttämätöntä, että neuvosto vauhdittaa uuden komission nimittämismenettelyä ja esittää mahdollisimman nopeasti pakettiaan neuvoston puheenjohtajaksi ja korkeaksi edustajaksi. Toistan vielä, että tämä on paras tapa osoittaa presidentti Klausille, että hän on oikeassa, että juna kulkee päivä päivältä kovempaa ja ettei hänellä ole muuta vaihtoehtoa kuin allekirjoittaa sopimus. Jos odotamme, hänkin odottaa. Jos jatkamme, hän allekirjoittaa. Tämä on minun mielipiteeni. Toinen asiani koskee ulkosuhdehallintoa. Toivon, että neuvosto pääsee tästä sopimukseen, muttei mihin tahansa sopimukseen. Meidän on vältettävä päällekkäisyyksiä. Pelkään, että rakennamme nyt kahta rinnakkaista rakennetta: toinen on komissio ja unionin edustustot uuden perussopimuksen mukaisesti, mikä tekee tänä päivänä paikallinen henkilöstö mukaan luettuna yli komissiolle ja komission puheenjohtajalle työtä tekevää 6 000 henkilöä. Toinen rakenne on uusi ulkosuhdehallinto, jossa useita tuhansia henkilöitä toimii korkean edustajan alaisuudessa. Tämän koko prosessin jälkeen meidän on selvästikin välttämätöntä päätyä vain yhteen ulkosuhteista vastaavaan rakenteeseen, ei tällaiseen toisaalta komission edustustojen ja toisaalta ulkosuhdehallinnon rinnakkaisjärjestelmään. Toivon, että neuvostossa päästään sopimukseen, mutta toivon myös, että kyseessä on sopimus, jossa on täysin selvää, ettei komission rakenteita voida toisintaa toisaalta komission edustustoiksi ja toisaalta ulkosuhdehallinnoksi."@fi7
"Monsieur le Président, «le train a déjà pris tellement de vitesse et a déjà parcouru tellement de chemin qu’il ne sera pas possible, j’imagine, de le stopper ou de lui faire faire demi-tour». Il s’agit d’une citation du président Klaus, et probablement de la première fois que je suis d’accord avec lui, à savoir que le train a déjà pris tellement de vitesse et a déjà parcouru tellement de chemin qu’il ne sera pas possible de le stopper ou de lui faire faire demi-tour. C’est une citation importante du président Klaus, parce qu’il semble qu’il ait accepté le fait que rien ne peut plus retarder l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il me paraît normal que si 27 États membres l’ont ratifié et l’ont approuvé, nous pouvons également espérer aujourd’hui sa signature. Je pense que ce changement d’attitude peut uniquement s’expliquer par notre et votre détermination à aller de l’avant en ce qui concerne l’ensemble du processus tel qu’il est prévu dans le traité de Lisbonne, et nous devons continuer à agir de la sorte dans les jours et les semaines à venir. Des jours, espérons-le, et pas des semaines. En d’autres termes, le meilleur moyen, selon moi, de nous assurer de la signature du président Klaus et de la ratification finale du Traité consiste simplement, Madame Malmström, à faire progresser l’ensemble du processus et sa mise en œuvre. M. Klaus soutient que le train a pris tant de vitesse qu’il est impossible de le stopper; il faut donc suivre le rythme imposé par le train. Dans ce domaine, il est absolument nécessaire que le Conseil accélère la procédure de nomination de la nouvelle Commission et soumette aussi rapidement que possible le paquet au président du Conseil et au haut-représentant. Je le répète: c’est la meilleure façon de montrer au président Klaus qu’il a raison, que le train prend de plus en plus de vitesse avec chaque jour qui passe et qu’il n’a pas d’autre choix que de signer le Traité. Si vous attendez, il attendra. Si vous allez de l’avant, il signera. C’est mon avis. Ma deuxième remarque concerne le service pour l’action extérieure. J’espère que le Conseil pourra dégager un accord à ce sujet, mais pas n’importe quel accord. Nous devons éviter les doubles emplois. Je crains que nous ne soyons en train de créer deux structures parallèles: d’une part, les délégations de la Commission et de l’Union, telles que prévues dans le nouveau Traité, qui comprennent aujourd’hui plus de 6 000 personnes, y compris le personnel local, au service de la Commission et de son président; d’autre part, un nouveau service pour l’action extérieure avec plusieurs milliers de personnes travaillant pour le haut-représentant. Au terme du processus, il est absolument nécessaire que nous disposions d’une structure unique pour les affaires extérieures, et non cette structure parallèle des délégations de la Commission, d’une part, et des services pour l’action extérieure, d’autre part. J’espère que nous aurons un accord au Conseil, mais j’espère également qu’il s’agira d’un accord établissant très clairement l’absence de double emploi dans les structures de la Commission, avec les délégations de la Commission d’un côté et le service pour l’action extérieure de l’autre."@fr8
"Elnök úr, „a vonat már olyan gyorsan halad és olyan távol van, hogy azt hiszem, lehetetlen megállítani vagy visszafordítani”. Klaus elnök úrtól vettem ezt az idézetet, és valószínűleg ez az egyetlen dolog, amiben egyetértek vele, azaz abban, hogy a vonat már olyan gyorsan halad és olyan távol van, hogy azt hiszem, lehetetlen megállítani vagy visszafordítani. Ez egy fontos idézet Klaus elnöktől, mert nyilvánvalóan elfogadta, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését már semmi sem odázhatja el. Úgy gondolom, hogy teljesen normális, hogy ha már 27 tagállam megerősítette és jóváhagyta a Szerződést, Klaus úr is aláírhatja. Úgy vélem, hogy a Klaus elnök úr magatartásában bekövetkezett változás csak azzal magyarázható, hogy mi önökkel együtt eltökéltek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy az egész folyamatnak a Lisszaboni Szerződésben előírtak szerint kell előrehaladnia, és az elkövetkező napokban és hetekben is ennek megfelelően kell cselekednünk. Remélem, hogy csak napokról van szó, nem hetekről. Szóval véleményem szerint Klaus úr aláírása és a Szerződés végleges megerősítése elérésének legjobb módja éppenséggel az, Malmström asszony, ha az egész folyamat és a végrehajtás halad előre. Klaus elnök úr azt mondja, hogy a vonat már olyan gyorsan halad, hogy lehetetlen megállítani, tehát akkor ezzel a vonattal kell továbbmennünk. E tekintetben elengedhetetlen, hogy a Tanács felgyorsítsa az új Bizottság kijelölésével kapcsolatos eljárást, és mihamarabb beterjessze a Tanács elnökére és a főképviselőre vonatkozó intézkedéscsomagot. Ismétlem, ilyen módon tudjuk a leginkább alátámasztani Klaus elnök úr állítását, miszerint a vonat napról napra gyorsabban halad, és rávezetni őt arra, hogy nincs más választása, mint hogy aláírja a Szerződést. Ha várunk, ő is várni fog. Ha haladunk tovább, alá fogja írni a Szerződést. Ez az én véleményem. A másik dolog, amiről szólni szeretnék, a külügyi szolgálat. Remélem, hogy a Tanács megállapodásra tud jutni ezzel kapcsolatban, de fontos, hogy ez ne akármilyen megállapodás legyen. El kell kerülnünk a felesleges munkát. Attól tartok, hogy jelenleg két párhuzamos struktúra kialakításán fáradozunk: az egyiket az új Szerződés értelmében a Bizottság és az Unió – pillanatnyilag a helyi személyzettel együtt több mint 6000 főt számláló – küldöttségei alkotják, amelyek a Bizottságnak és a Bizottság elnökének dolgoznak. A másik struktúra az új külügyi szolgálat, amelynek keretében több ezer ember a főképviselőnek dolgozik. Teljesen egyértelmű és elengedhetetlen, hogy az egész folyamat végén csak egyetlen külügyekkel foglalkozó struktúrával rendelkezzünk, ne pedig egy olyan párhuzamos struktúrával, amely egyrészt a bizottsági küldöttségekből, másrészt a külügyi szolgálatokból áll. Remélem, hogy megállapodásra jutunk a Tanácsban, mégpedig reményeim szerint egy olyan egyértelmű megállapodásra, miszerint a Bizottság struktúráiban nem jöhet létre párhuzamosan két hasonló szervezet, azaz egyrészt a bizottsági küldöttségek, másrészt a külügyi szolgálat."@hu11
"Signor Presidente, “il treno ha viaggiato così velocemente e per un percorso tanto lungo che, immagino, non sia più possibile fermarlo o farlo tornare indietro”. Queste sono le parole del presidente Klaus con il quale mi trovo, probabilmente per la prima e unica volta, d’accordo: il treno ha viaggiato così velocemente e per un percorso tanto lungo che non è più possibile fermarlo o farlo tornare indietro. E’ un’affermazione significativa del presidente Klaus che, apparentemente, accetta che nulla ormai possa ritardare il trattato di Lisbona. E mi pare logico che, dopo l’approvazione e la ratifica di 27 Stati membri ora si possa avere anche la sua firma. Credo che questo nuovo atteggiamento sia attribuibile alla nostra e alla vostra determinazione a portare avanti il processo così come previsto dal trattato di Lisbona, cosa che dovremo continuare a fare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Mi auguro che si tratti di giorni e non di settimane. In altre parole, a mio giudizio il modo migliore per ottenere la firma del presidente Klaus e la ratifica del trattato, Presidente Malmström, consiste semplicemente nel portare avanti il processo e procedere con la sua attuazione. Il presidente Klaus ha affermato che il treno ha viaggiato così velocemente che è impossibile fermarlo: dobbiamo continuare a far viaggiare il treno. A questo proposito è indispensabile che il Consiglio acceleri la procedura di nomina della nuova Commissione e presenti al più presto il pacchetto relativo al suo presidente e all’Alto rappresentante. Lo ripeto: questo è il modo migliore per dimostrare al presidente Klaus che ha ragione, che il treno sta prendendo sempre più velocità con il passar del tempo e che l’unica opzione a sua disposizione è firmare il trattato. Se aspetterete, anche lui aspetterà; se andrete avanti, firmerà. E’ quello che penso. La mia seconda considerazione riguarda il Servizio europeo per l’azione esterna. Mi auguro che il Consiglio possa giungere a un accordo su questo tema, ma non un accordo qualsiasi. Dovremmo evitare i doppioni. Il mio timore è che si stiano creando due strutture parallele: da un lato la Commissione e le delegazioni dell’Unione secondo il nuovo trattato, che contano oggi più di 6 000 persone, incluso il personale locale, che lavorano per la Commissione e il suo presidente. Dall’altro, c’è il nuovo Servizio europeo per l’azione esterna con diverse migliaia di persone che lavorano per l’Alto rappresentante. Alla fine di questo processo deve chiaramente e necessariamente esistere una sola struttura che si occupa di politica estera e non una struttura parallela costituita dalle delegazioni della Commissione, da un lato, e dal Servizio europeo per l’azione esterna, dall’altro. Spero che il Consiglio giungerà a un accordo e spero si tratti di un accordo che ribadisca senza esitazione che non possono esistere doppi organismi in seno alla Commissione, con le delegazioni, da un lato, e il SEAE, dall’altro."@it12
"Pone pirmininke, „traukinys nuvažiavo taip greitai ir taip toli, kad jį sustabdyti arba pasukti atgal yra neįmanoma.“ Cituoju prezidentą Václavą Klausą ir tai tikriausiai yra vienintelis kartas, kai aš jam pritariu – traukinys nuvažiavo taip greitai ir taip toli, kad jo sustabdyti arba pasukti atgal neįmanoma. Tai svarbi prezidento Václavo Klauso citata, nes akivaizdu, kad jis susitaikė su mintimi, kad Lisabonos sutarties nebeįmanoma nepriimti. Manau, kad jeigu ją ratifikavo ir patvirtino 27 valstybės narės, mes galime tikėtis gauti ir jo parašą. Manau, kad šiuos požiūrio pokyčius galima paaiškinti mūsų ir jūsų pasiryžimu toliau tęsti procesą, kaip tai numatyta pagal Lisabonos sutartį, ir tai bus galima akivaizdžiai matyti per artimiausias dienas ir savaites. Tikiuosi, kad dienas, o ne savaites. Kitaip tariant, geriausias būdas užsitikrinti prezidento Václavo Klauso paramą ir galutinį Sutarties ratifikavimą, Cecilia Malmström, yra paprasčiausiai tęsti procesą ir jo įgyvendinimą. Jei traukinys važiuoja taip greitai ir taip toli, kad jo neįmanoma sustabdyti, belieka važiuoti toliau. Šiuo požiūriu absoliučiai būtina, kad Taryba paspartintų procedūrą skiriant naująją Komisiją ir kiek įmanoma greičiau pateiktų paketą dėl Tarybos pirmininko ir vyriausiojo įgaliotinio. Kartoju, kad tai geriausias būdas parodyti prezidentui Václavui Klausui, kad jis teisus, kad traukinys įsibėgėja vis greičiau ir jam nebelieka nieko kito, kaip tik pasirašyti Sutartį. Jeigu jūs delsite, jis taip pat dels. Jei jūs žengsite į priekį, jis pasirašys. Tai mano nuomonė. Antrasis klausimas susijęs su Išorės veiksmų tarnyba. Tikiuosi, kad Taryba dėl to gali pasiekti susitarimą, tačiau ne bet kokį susitarimą. Turėtume vengti bet kokių pasikartojimų. Bijau, kad šiuo metu kuriamos dvi lygiagrečios struktūros: viena yra Komisija ir Europos Sąjungos delegacijos, kaip tai numatyta pagal naująją Sutartį, kur šiandien dirba daugiau nei 6 000 žmonių, tarp jų esama vietos darbuotojų, kurie dirba Komisijai ir Komisijos pirmininkui. Kita – naujoji Išorės veiksmų tarnyba su keletu tūkstančių žmonių, dirbančių vyriausiajam įgaliotiniui. Viso šio proceso pabaigoje visiškai aišku ir būtina sukurti vienintelę struktūrą, kuri spręstų išorės klausimus, o ne lygiagrečią Komisijos delegacijoms struktūrą, viena vertus, ir Išorės veiksmų tarnybą, antra vertus. Tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti susitarimą Taryboje, tačiau aš taip pat tikiuosi, kad tai bus susitarimas, iš kurio bus aiškiai matyti, kad Komisijos struktūros nebus dubliuojamos, viena vertus, Komisijos delegacijų ir, kita vertus, Išorės veiksmų tarnybos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, „vilciens ir jau braucis tik ātri un aizbraucis tik tālu, ka, manuprāt, to nav iespējams ne apturēt, ne arī pagriezt”. Tas ir prezidenta citāts, un šī, iespējams, ir vienīgā reize, kad es piekrītu viņam, ka vilciens ir jau braucis tik ātri un aizbraucis tik tālu, ka to nav iespējams ne apturēt, ne arī pagriezt. Šis ir nozīmīgākais prezidenta citāts, jo acīmredzot šķiet, ka viņš ir pieņēmis faktu, ka Lisabonas līgumu nekas vairs nevar aizkavēt. Es domāju, ka ir normāli, ka, ja 27 dalībvalstis ir līgumu ratificējušas un apstiprinājušas, mēs tagad varam gaidīt arī viņa parakstu. Es domāju, ka pārmaiņas viņa attieksmē var skaidrot tikai ar mūsu un jūsu apņēmību virzīt uz priekšu visu procesu, kā to paredz Lisabonas līgums, un mums ir jāturpina to darīt nākamajās dienās un nedēļās. Es ceru, ka dienās, nevis nedēļās. Citiem vārdiem sakot, labākais veids, manuprāt, ir saņemt prezidenta parakstu, un līguma galīgā ratifikācija kundze, vienkārši nozīmēs virzīt uz priekšu visu procesu un tā īstenošanu. Viņš saka, ka vilciens ir braucis tik ātri, ka to nav iespējams apturēt, tāpēc jums ir jāturpina braukt šajā vilcienā. Šajā ziņā ir pilnīgi nepieciešams, lai Padome paātrinātu jaunās Komisijas iecelšanas procedūru un pēc iespējas drīzāk piedāvātu paketi Padomes priekšsēdētājam un Augstajam pārstāvim. Es atkārtoju, ka šis ir labākais veids, kā parādīt prezidentam ka viņam ir taisnība, vilciens ar katru dienu brauc arvien ātrāk un ātrāk, un viņam nav citas izvēles, kā vienīgi parakstīt līgumu. Ja jūs gaidīsit, arī viņš gaidīs. Ja jūs dosities uz priekšu, viņš parakstīs līgumu. Tas ir mans viedoklis. Mans otrs punkts attiecas uz Ārējās darbības dienestu. Es ceru, ka Padome šajā jautājumā var panākt vienošanos, bet ne jebkādu vienošanos. Mums jāizvairās no dublēšanas. Es baidos, ka mēs pašlaik veidojam divas paralēlas struktūras: viena ir Komisijas un Savienības delegācijas, kā jaunajā līgumā, kurās pašlaik ir vairāk nekā 6000 cilvēku, tostarp vietējais personāls, kas strādā Komisijas un Komisijas priekšsēdētāja labā. Otra struktūra ir jaunais Ārējās darbības dienests ar vairākiem tūkstošiem cilvēku, kuri strādā Augstā pārstāvja labā. Visa šī procesa beigās ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir nepieciešama tikai viena struktūra, kas nodarbojas ar ārlietām, bet nevis šī paralēlā Komisijas delegāciju struktūra, no vienas puses, un ārējo darbību dienesti, no otras puses. Es ceru, ka mēs Padomē esam vienojušies, bet es arī ceru, ka tā būs vienošanās, kurā ir ļoti skaidrs, ka Komisijas struktūrās nevar būt dublēšanās, ar Komisijas delegācijām, no vienas puses, un Ārējās darbības dienestu — no otras puses."@lv13
"Mr President, ‘the train has already travelled so fast and so far that I guess it will not be possible to stop it or turn it’. That is a quote from President Klaus and it is probably the only time that I agree with him, that the train has already travelled so fast and so far that it is not possible to stop it or turn it. This is a major quote from President Klaus, because apparently it seems that he has accepted the fact that nothing can delay the Lisbon Treaty any longer. I think it is normal that if 27 Member States have ratified it, and have approved it, we can also now have his signature. I think that this change in his attitude can only be explained by our and your determination to go forward with the whole process as foreseen in the Lisbon Treaty, and we have to continue doing that in the coming days and weeks. I hope days, not weeks. In other words, the best way in my opinion to secure President Klaus’s signature and the final ratification of the Treaty is simply, Mrs Malmström, to go forward with the whole process and with implementation. He is saying that the train has travelled so fast that it is impossible to stop it, so you have to continue with the train. In that respect, it is absolutely necessary that the Council speeds up the procedure for the nomination of the new Commission, and puts forward as fast as possible the package for the President of the Council and the High Representative. I repeat that this is the best way to show President Klaus that he is right, that the train is running faster and faster every day, and that there is no other option for him than to put his signature under the Treaty. If you wait, he will wait. If you go forward, he will sign. That is my opinion. My second point is about the External Action Service. I hope that the Council can reach agreement on that, but not any agreement. We should avoid duplication. My fear is that we are creating two parallel structures at the moment: one is the Commission and Union delegations, as in the new Treaty, which today amounts to more than 6 000 people, local staff included, working for the Commission and the President of the Commission. The other is a new External Action Service with several thousand people working for the High Representative. At the end of this whole process, it is absolutely clear and necessary that we have only one structure dealing with external affairs and not this parallel structure of Commission delegations on the one hand, and external action services on the other. I hope that we have an agreement in the Council, but I also hope that it will be an agreement in which it is very clear that there can be no duplication in the Commission structures, with Commission delegations on the one side and the External Action Service on the other."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ‘de trein heeft al zo snel en zo ver gereden dat ik denk dat het niet meer mogelijk is hem nog te stoppen of terug te laten keren.’ Dat is een citaat van president Klaus en het is waarschijnlijk de enige keer dat ik het met hem eens ben. De trein is inderdaad al zo snel en zo ver gereden dat het niet meer mogelijk is om hem nog te stoppen of terug te laten keren. Dit is een belangrijk citaat van president Klaus, omdat hij zich kennelijk heeft neergelegd bij het feit dat niets het Verdrag van Lissabon nog kan vertragen. Ik denk dat het normaal is dat als zevenentwintig lidstaten het hebben geratificeerd en goedgekeurd, we nu ook zijn handtekening kunnen krijgen. Ik denk dat deze verandering in zijn houding alleen kan worden verklaard door onze en uw vastbeslotenheid om door te gaan met het hele proces zoals dat is gepland in het Verdrag van Lissabon, en we moeten daar ook in de komende dagen of weken mee doorgaan – ik hoop dagen, geen weken. Met andere woorden, naar mijn mening, mevrouw Malmström, is eenvoudigweg doorgaan met het hele proces en de tenuitvoerlegging ervan de beste manier om de handtekening van president Klaus en de uiteindelijke ratificatie van het Verdrag te verkrijgen. Hij zegt dat de trein zo snel heeft gereden dat hij niet meer te stoppen is, dus dan moet u wel doorgaan met de trein. In dat opzicht is het absoluut noodzakelijk dat de Raad de procedure voor de voordracht van de nieuwe Commissie versnelt en zo snel mogelijk het pakket op tafel legt voor de voorzitter van de Raad en de hoge vertegenwoordiger. Ik herhaal dat dit de beste manier is om president Klaus te laten zien dat de trein inderdaad met de dag sneller gaat rijden en dat hij niets anders meer kan doen dan zijn handtekening onder het Verdrag zetten. Als u wacht, wacht hij ook. Als u doorgaat, zal hij tekenen. Dat is mijn mening. Mijn tweede punt gaat over de Dienst voor extern optreden. Ik hoop dat de Raad daar overeenstemming over kan bereiken, maar niet zomaar overeenstemming. We moeten dubbelwerk voorkomen. Ik ben bang dat we op dit moment twee parallelle structuren in het leven roepen. Enerzijds zullen wij namelijk, ook in het nieuwe Verdrag, de delegaties van de Commissie en de Unie hebben, die op dit moment meer dan 6 000 mensen in dienst hebben, lokaal personeel meegerekend, en die werken voor de Commissie en de voorzitter van de Commissie, en anderzijds zal er de nieuwe Dienst voor extern optreden zijn met duizenden mensen die werken voor de hoge vertegenwoordiger. Het is absoluut duidelijk dat we aan het eind van dit hele proces slechts één structuur moeten hebben die zich bezighoudt met buitenlandse zaken, en niet deze parallelle structuur van Commissiedelegaties enerzijds en de Dienst voor extern optreden anderzijds. Ik hoop dat er overeenstemming wordt bereikt in de Raad, maar ik hoop ook dat uit deze overeenstemming heel duidelijk wordt dat er geen sprake kan zijn van verdubbeling van de structuren van de Commissie, met Commissiedelegaties aan de ene kant en de Dienst voor extern optreden aan de andere."@nl3
"Panie przewodniczący! „Ten pociąg nabrał już takiej prędkości i przejechał tak daleką drogę, że obawiam się, iż jego zatrzymanie lub zawrócenie nie będzie możliwe”. To cytat z wypowiedzi prezydenta Klausa i prawdopodobnie jest to jedyny przypadek, gdy mogę się z nim zgodzić. Ten pociąg nabrał już takiej prędkości i przejechał tak daleką drogę, że jego zatrzymanie lub zawrócenie nie jest możliwe. To bardzo ważny cytat z prezydenta Klausa, ponieważ najwyraźniej pozwala założyć, że prezydent zaakceptował wreszcie fakt, że już nic nie zdoła opóźnić wdrożenia traktatu lizbońskiego. Moim zdaniem to całkiem naturalne, że teraz po ratyfikowaniu i przyjęciu traktatu przez 27 państw członkowskich, możemy również spodziewać się podpisu prezydenta Czech. Uważam, że tę zmianę w nastawieniu można wytłumaczyć jedynie naszą i państwa determinacją w dążeniu do realizacji całego procesu przewidzianego w traktacie z Lizbony, którą musimy podtrzymać w nadchodzących dniach i tygodniach. Mam nadzieję, że będą to dni, a nie tygodnie. Pani Malmström! Inaczej mówiąc, moim zdaniem najlepszy sposób na zapewnienie podpisu prezydenta Klausa i na przeprowadzenie ostatecznej ratyfikacji jest prosty i polega na realizowaniu całego procesu i wdrożeniu traktatu. Prezydent powiedział, że pociąg nabrał takiej prędkości, że jego zatrzymanie jest niemożliwe, więc go nie zatrzymujmy. I z tego względu Rada musi koniecznie przyspieszyć procedurę nominowania nowej Komisji i najszybciej, jak tylko możliwe, zaproponować pakiet w sprawie przewodniczącego Rady i Wysokiego Przedstawiciela. Raz jeszcze powtarzam, to najlepszy sposób, by pokazać prezydentowi Klausowi, że ma rację, że ten pociąg z każdym dniem nabiera rozpędu, i że nie ma innego wyjścia, niż złożenie podpisu pod traktatem. Jeśli wy będzie czekać, prezydent też poczeka. Jeśli ruszycie naprzód, prezydent podpisze traktat. Takie jest moje zdanie. Moja druga uwaga dotyczy Służby Działań Zewnętrznych. Mam nadzieję, że Rada zdoła osiągnąć porozumienie w tej sprawie, ale nie porozumienie jakiekolwiek. Powinniśmy unikać powielania. Obawiam się, że obecnie tworzymy dwie struktury równoległe: jedną stanowią przewidziane w nowym traktacie delegacje Komisji i Unii, które obecnie obejmują ponad 6 tysięcy osób, w tym personel regionalny, pracujących dla Komisji i przewodniczącego Komisji, a drugą stanowi nowa Służba Działań Zewnętrznych, w ramach której dla Wysokiego Przedstawiciela pracuje kilka tysięcy osób. Całkowicie oczywiste i bezwzględnie konieczne jest, by na zakończenie całego procesu sprawami zewnętrznymi zajmowała się wyłącznie jedna struktura, a nie system równoległy, złożony z jednej strony z delegacji Komisji, a z drugiej ze służby działań zewnętrznych. Mam nadzieję, że dojdziemy w Radzie do porozumienia, ale mam również nadzieję, że w tym porozumieniu wyraźnie przyjmiemy, że nie ma miejsca na żadne powielanie struktur Komisji, polegające na jednoczesnym funkcjonowaniu delegacji Komisji i Służby Działań Zewnętrznych."@pl16
"Senhor Presidente, "o comboio já avançou tanto e tão rápido que creio já não ser possível pará-lo ou inverter a sua marcha". Esta é uma citação do Presidente Klaus e, porventura, o único ponto em que concordo com ele: efectivamente, o comboio já avançou tanto e tão rápido que não é possível pará-lo ou inverter a sua marcha. São deveras importantes estas palavras do Presidente Klaus, pois parecem indicar que ele admitiu o facto de que já nada pode atrasar o Tratado de Lisboa. Penso que é normal prever que, depois de 27 Estados-Membros terem ratificado, e aprovado, o Tratado, poderemos agora contar também com a sua assinatura. Ceio que esta mudança de atitude por parte do Presidente checo só se justifica pela nossa, e vossa, determinação em avançar com todo o processo conforme previsto no Tratado de Lisboa, e é assim que deveremos continuar a proceder nos próximos dias e semanas. Espero que sejam apenas dias, não semanas. Por outras palavras, a melhor forma de conseguir a assinatura do Presidente Klaus e a ratificação final do Tratado é, em minha opinião, Senhora Ministra Malmström, avançar com todo o processo e com a implementação. Se o Presidente Klaus diz que o comboio avançou a tal velocidade que é impossível pará-lo, o que a senhora Ministra tem a fazer é deixar o comboio prosseguir. Nesse aspecto, é absolutamente vital que o Conselho acelere o procedimento para a nomeação da nova Comissão e apresente, quanto antes, as suas propostas no que respeita ao Presidente do Conselho e ao Alto Representante. Repito que esta é a melhor forma de mostrar ao Presidente Klaus que ele tem razão, que o comboio avança a uma velocidade crescente a cada dia que passa, e que não lhe resta outra opção senão a de apor a sua assinatura sob o Tratado. Se aguardarem, ele aguardará. Se avançarem, ele assinará. É a minha opinião. O segundo ponto que aqui quero abordar prende-se com o Serviço Europeu de Acção Externa. Espero que o Conselho chegue a acordo nessa matéria, mas não poderá ser um acordo qualquer. Há que evitar a duplicação de esforços. O meu receio é que, neste momento, estejamos a criar duas estruturas em paralelo: uma composta pela Comissão e as delegações da União, como consta no novo Tratado, a qual conta actualmente com mais de 6 000 pessoas, incluindo o pessoal local, ao serviço da Comissão e do Presidente da Comissão; a outra é um novo Serviço de Acção Externa, com vários milhares de pessoas ao serviço do Alto Representante. No final de todo este processo, é por demais evidente que devemos ter uma única estrutura que se ocupa dos assuntos externos, não esta estrutura paralela de delegações da Comissão, por um lado, e de serviços de acção externa, por outro. Espero que se consiga chegar a acordo no Conselho, mas espero também que nesse acordo fique perfeitamente claro que não pode haver duplicação de estruturas na Comissão, com delegações da Comissão por um lado, e, por outro, o Serviço de Acção Externa."@pt17
"Dle Preşedinte, „trenul a călătorit deja atât de rapid şi de departe încât cred că nu va putea fi oprit sau întors”. Acesta este un citat al preşedintelui Klaus şi este probabil sigura dată când sunt de acord cu acesta, că trenul a călătorit deja atât de rapid şi de departe încât cred că nu va putea fi oprit sau întors. Acesta este un citat major al preşedintelui Klaus, deoarece aparent, se pare că acesta a acceptat faptul că nimic nu mai poate întârzia Tratatul de la Lisabona. Consider că este normal să avem şi semnătura acestuia, după ce tratatul a fost ratificat şi aprobat de 27 de state membre. Cred că această schimbare de atitudine poate fi explicată doar prin determinarea noastră şi a dvs. de a continua întreg procesul, astfel cum a fost prevăzut în Tratatul de la Lisabona, şi trebuie să continuăm să facem acest lucru în următoarele zile şi săptămâni. Sper zile, nu săptămâni. Cu alte cuvinte, cel mai bun mod, în opinia mea, de a obţine semnătura preşedintelui Klaus şi ratificarea finală a Tratatului este pur şi simplu, dnă Malmström, să continuăm întreg procesul şi punerea în aplicare a acestuia. Acesta a declarat că trenul a călătorit atât de rapid încât este imposibil de oprit, deci nu trebuie să opriţi trenul. În această privinţă, este absolut necesar ca Consiliul să accelereze procedura privind nominalizarea noii Comisii şi să propună cât mai rapid pachetul pentru preşedintele Consiliului şi pentru Înaltul Reprezentant. Repet că acesta este cel mai bun mod de a arăta preşedintelui Klaus că are dreptate, că trenul se deplasează din ce în ce mai repede în fiecare zi şi că pentru el nu există altă opţiune decât să semneze tratatul. Dacă aşteptaţi, va aştepta şi el. Dacă mergeţi mai departe, acesta va semna. Aceasta este părerea mea. Cel de-al doilea punct se referă la Serviciul pentru acţiune externă. Sper că Consiliul poate ajunge la un acord în această privinţă, dar nu orice acord. Trebuie să evităm duplicarea. Mă tem că în prezent creăm două structuri paralele: una este formată din delegaţiile Comisiei şi Uniunii, conform noului tratat, care în prezent se ridică la peste 6 000 de persoane, inclusiv personalul local, care lucrează pentru Comisie şi pentru preşedintele Comisiei. Cealaltă este un nou Serviciu de acţiune externă cu câteva mii de persoane care lucrează pentru Înaltul Reprezentant. La sfârşitul acestui întreg proces, este absolut clar şi necesar să avem o singură structură care se ocupă de afacerile externe şi nu această structură paralelă de delegaţii ale Comisiei, pe de o parte, şi servicii pentru acţiune externă, pe de altă parte. Sper să ajungem la un acord în Consiliu, dar sper, de asemenea, că va fi un acord în care se precizează foarte clar că nu poate exista nicio dublare în structurile Comisiei, cu delegaţiile Comisiei, pe de o parte, şi Serviciul pentru acţiune externă, pe de altă parte."@ro18
"Vážený pán predseda, „vlak je už veľmi rozbehnutý a nie je možné ho zastaviť, alebo otočiť“. To je výrok prezidenta Klausa a je to možno jediný raz, čo s ním súhlasím, že vlak už je rozbehnutý a už nie je možné ho zastaviť, alebo otočiť. Je to dôležitý výrok pána prezidenta Klausa, pretože zrejme akceptoval skutočnosť, že už nič nemôže oddialiť Lisabonskú zmluvu. Myslím si, že je normálne, že ak ju už 27 členských štátov ratifikovalo a odsúhlasilo, tak ju môže teraz podpísať aj on. Myslím si, že táto zmena v jeho postoji sa dá vysvetliť len naším a vaším odhodlaním pokračovať v celom procese tak, ako je to stanovené v Lisabonskej zmluve, a musíme v tom pokračovať aj v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch. Dúfam, že dňoch, a nie týždňoch. Inak povedané, podľa mňa najlepším spôsobom, ako zabezpečiť podpis prezidenta Klausa a konečnú ratifikáciu tejto zmluvy, pani Malmströmová, je jednoducho pokračovať v celom procese a v realizácii. Hovorí, že vlak už je rozbehnutý a že je nemožné ho zastaviť, takže musíte ísť s vlakom ďalej. V tomto zmysle je absolútne nevyhnutné, aby Rada urýchlila proces menovania novej Komisie a čo najrýchlejšie predložila balík pre predsedu Rady a vysokého predstaviteľa. Opakujem, že toto je najlepší spôsob, ako prezidentovi Klausovi ukázať, že má pravdu v tom, že vlak každým dňom zrýchľuje a že nemá inú možnosť, ako Lisabonskú zmluvu podpísať. Ak budete čakať, bude čakať aj on. Ak budete pokračovať, podpíše. To je môj názor. Mojou druhou témou je Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Dúfam, že Rada v tomto dosiahne dohodu, ale nie hocakú dohodu. Musíme sa vyhnúť duplicite. Mojou obavou je, že teraz vytvárame dve paralelné štruktúry: jednou je delegácia Komisie a Únie, ako stanovuje nová zmluva, čo je teraz viac ako 6 000 ľudí vrátane miestneho personálu pracujúcich pre Komisiu a predsedu Komisie. Druhou je nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť s niekoľkými tisíckami ľudí, ktorí budú pracovať pre vysokého predstaviteľa. Je úplne jasné a potrebné, že na konci tohto celého procesu máme mať pre vonkajšie záležitosti iba jednu štruktúru a nie túto paralelnú štruktúru, kde sú na jednej strane delegácie Komisie a na strane druhej služby pre vonkajšiu činnosť. Dúfam, že s Radou dosiahneme dohodu, ale tiež dúfam, že to bude dohoda, kde bude úplne jasné, že v štruktúrach Komisie nesmie byť žiadna duplicita, na jednej strane delegácie Komisie a na strane druhej Európska služba pre vonkajšiu činnosť."@sk19
"Gospod predsednik, „vlak potuje že tako hitro in daleč, da ga verjetno ne bo mogoče ustaviti ali obrniti“. Citiram predsednika Klausa, in to je verjetno edinokrat, da se strinjam z njim, da vlak potuje že tako hitro in daleč, da ga ni mogoče ustaviti ali obrniti. To je pomemben stavek predsednika Klausa, saj je očitno sprejel dejstvo, da nič več ne more zaustaviti Lizbonske pogodbe. Menim, da je normalno, da lahko potem, ko jo je ratificiralo in odobrilo 27 držav članic, zdaj dobimo tudi njegov podpis. Mislim, da lahko to spremembo v njegovem odnosu razložimo samo z našo in vašo odločnostjo, da nadaljujemo s celotnim postopkom, kot je predviden v Lizbonski pogodbi, in s tem moramo nadaljevati v naslednjih dneh in tednih. Upam, da dneh, ne tednih. Z drugimi besedami, po mojem mnenju je najboljši način za zagotovitev podpisa predsednika Klausa in končno ratifikacijo Pogodbe, da preprosto nadaljujemo s celotnim postopkom in izvajanjem. Pravi, da vlak potuje že tako hitro, da ga ni mogoče ustaviti, zato morate nadaljevati z vlakom. Glede na to je absolutno nujno, da Svet pospeši postopek imenovanja nove Komisije in čim prej predloži paket za predsednika Sveta in visokega predstavnika. Ponavljam, da je to najboljši način, da predsedniku Klausu pokažemo, da ima prav, da gre vlak vsak dan hitreje in da nima druge izbire, kot da podpiše Pogodbo. Če boste čakali, bo čakal tudi on. Če boste šli naprej, bo podpisal. To je moje mnenje. Moja druga pripomba se nanaša na Službo za zunanjepolitično delovanje. Upam, da bo lahko Svet o tem dosegel dogovor, toda ne kakršen koli dogovor. Izogibati se moramo podvajanju. Bojim se, da trenutno ustvarjamo dve vzporedni strukturi: ena so delegacije Komisije in Unije v skladu z novo Pogodbo, kar danes zajema prek 6 000 ljudi, vključno z lokalnim osebjem, ki delajo za Komisijo in predsednika Komisije. Druga je nova Služba za zunanjepolitično delovanje z več tisoč ljudmi, ki bodo delali za visokega predstavnika. Ob koncu tega celotnega postopka je povsem jasno in nujno, da imamo samo eno strukturo, ki se bo ukvarjala z zunanjimi zadevami, ne pa te vzporedne strukture z delegacijami Komisije na eni strani in službami za zunanjepolitično delovanje na drugi. Upam, da bo Svet dosegel dogovor, vendar upam tudi, da bo ta dogovor tak, da bo zelo jasno, da v strukturah Komisije ne more biti podvajanja, z delegacijami Komisije na eni strani in službo za zunanjepolitično delovanje na drugi."@sl20
". Herr talman! ”Tåget har redan åkt så snabbt och så långt att det förmodligen inte går att stanna eller vända det.” Detta är ett citat av president Václav Klaus, och det är förmodligen första gången jag håller med honom: tåget har redan åkt så snabbt och så långt att det inte går att stanna eller vända det. Detta är ett betydelsefullt citat av president Klaus, eftersom det verkar som att han har accepterat att Lissabonfördraget inte kan fördröjas längre. Enligt min uppfattning är det bara att förvänta att vi, efter att de 27 medlemsstaterna har ratificerat fördraget, nu också kan få hans underskrift. Jag tror att hans förändrade inställning bara kan förklaras av vår och er beslutsamhet att driva hela den process vidare som framgår i Lissabonfördraget, och vi måste fortsätta med det under de kommande dagarna och veckorna. Förhoppningsvis dagar och inte veckor. Det bästa sättet att försäkra oss om president Klaus’ underskrift och en slutgiltig ratificering av fördraget är med andra ord enligt min uppfattning att helt enkelt driva hela processen och genomförandet vidare. Han säger att tåget har åkt så snabbt att det inte längre går att stoppa det, så ni måste låta tåget åka vidare. I detta avseende är det absolut nödvändigt att rådet påskyndar förfarandet för utnämningen av den nya kommissionen och så snabbt som möjligt lägger fram paketet för rådets ordförande och den höge representanten. Jag upprepar att detta är det bästa sättet att visa president Klaus att han har rätt, att tåget åker snabbare för var dag och att han inte har något annat val än att underteckna fördraget. Om ni väntar så kommer han att vänta. Om ni fortsätter så kommer han att skriva under. Det är min uppfattning. Min andra punkt handlar om den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Jag hoppas att rådet kan nå en överenskommelse i denna fråga, men inte vilken överenskommelse som helst. Vi bör undvika överlappning. Jag är rädd att vi skapar två parallella strukturer för ögonblicket: en är kommissionens och gemenskapens delegationer, enligt det nya fördraget, som i dag uppgår till över 6 000 personer inklusive lokal personal som arbetar för kommissionen och kommissionens ordförande. Den andra är den nya avdelningen för yttre åtgärder, med flera tusen personer som ska arbeta för den höge representanten. I slutändan är det absolut uppenbart och nödvändigt att vi bara har en enda struktur för yttre förbindelser och inte denna parallella struktur med kommissionens delegationer å ena sidan och avdelningen för yttre åtgärder å den andra. Jag hoppas att rådet kommer att nå en överenskommelse, men jag hoppas också att det kommer att bli en överenskommelse där det framgår mycket tydligt att det inte kan bli tal om någon överlappning i kommissionens strukturer, med kommissionens delegationer på den ena sidan och avdelningen för yttre åtgärder på den andra."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph