Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-20-Speech-2-371"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091020.36.2-371"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madame la Présidente, Madame le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire et chers collègues, la démocratie et les droits de l’homme sont inextricablement liés. C’est le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui permettent de reconnaître un régime démocratique. Le flou artistique entretenu autour de la place des droits de l’homme dans nos politiques est coupable et contre-productif. Il est temps de clarifier cela si nous voulons que l’Union européenne et ses valeurs les plus fondamentales soient mieux prises au sérieux au niveau international. On doit donc se féliciter de ce que le Conseil ait indiqué le 19 mai dernier que l’Union européenne devait adopter une approche plus cohérente en matière de gouvernance démocratique. Les efforts réalisés jusque là ont en effet été largement insuffisants. Le conflit israélo-palestinien en est un exemple frappant. Alors que la mission envoyée pour observer les élections palestiniennes de 2006 avait reconnu la légitimité de leur résultat, l’Union européenne et ses États membres ont choisi de boycotter le gouvernement qui en découlait, tout comme ils ont boycotté le gouvernement d’union nationale formé ensuite pour sortir de cette impasse. Où sont la cohérence et la crédibilité de l’Union européenne quand ses propres décisions s’opposent aussi nettement aux principes qu’elle affiche? Et que dire des États membres qui refusent de soutenir le rapport Goldstone? Ses conclusions sont justes et équilibrées et leur soutien par tous constituerait un pas vers la paix. C’est cet espoir que les grandes puissances sont en train de ruiner et elles le ruinent par leur manque de courage et par leur manque de fidélité à leurs propres valeurs. Organiser des missions d’observation électorales ne suffit donc pas, surtout lorsque l’on refuse par la suite d’en admettre le résultat. Il faut se montrer cohérents avec soi-même et mettre en place une approche globale de ces questions. Le Conseil devrait adopter rapidement un programme d’action en ce sens, avec l’élaboration d’une véritable stratégie pour les droits de l’homme, qui s’imposerait à tous les niveaux de l’Union. Il s’agit d’énoncer clairement les priorités qui sont les nôtres et de les intégrer de façon concrète dans l’ensemble de nos instruments: politique étrangère, droits de l’homme et politique du développement. Quel suivi mettons-nous en place dans les pays tiers où l’Union européenne observe les élections pour s’assurer du respect du pluralisme politique et de l’implication de la société civile sur le long terme? Quelles sont nos exigences en ce qui concerne la mise en place d’une justice indépendante ou d’institutions transparentes et responsables devant leurs citoyens?"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní Malmströmová, pane komisaři, dámy a pánové, demokracie a lidská práva jsou neoddělitelně propojena. Demokratický režim lze poznat podle toho, že respektuje právě lidská práva a základní svobody. Přetrvávající neurčitost týkající se prostoru uděleného v našich politikách lidským právům je trestuhodná a kontraproduktivní. Je čas toto vyjasnit, pokud chceme, aby byla Evropská unie a její základní hodnoty brány na mezinárodní úrovni vážněji. Musíme proto přivítat skutečnost, že Rada dala dne 19. května najevo, že Evropská unie musí zaujmout k demokratické veřejné správě konzistentnější přístup. Úsilí vynaložené za tímto účelem bylo z valné části nedostatečné. Očividným příkladem toho je Izraelsko-palestinský konflikt. Přestože mise vyslaná do Palestiny v roce 2006 za účelem pozorování tamních voleb uznala legitimnost výsledku, Evropská unie a členské státy se rozhodly zvolenou vládu bojkotovat, tak jako bojkotovaly vládu národní jednoty vytvořenou později k prolomení mrtvého bodu. Kde je důslednost a věrohodnost Evropské unie, když její vlastní rozhodnutí jsou v tak ostrém rozporu se zásadami, jimiž se tolik chlubí? A co se dá říct o členských státech, které odmítají podpořit Goldstonovu zprávu? Její závěry jsou spravedlivé a vyvážené a všeobecná podpora této zprávy by byla vykročením k míru. Právě tuto naději ničí hlavní mocnosti, a to nedostatkem odvahy a oddanosti k vlastním hodnotám. Nestačí proto organizovat pozorovatelské volební mise, zejména když je pak odmítnuto uznání výsledku voleb. Musíme být pravdiví sami k sobě a přijmout k těmto záležitostem globální přístup. Rada by měla vedle těchto linií urychleně přijmout akční program a měla by vytvořit skutečnou strategii v oblasti lidských práv, která by musela být uplatňován na všech úrovních EU. Potřebujeme jasně formulovat naše priority a oficiálně je zapracovat do všech nástrojů: do zahraniční politiky, politiky v oblasti lidských práv i rozvojové politiky. Jakým způsobem budeme v těch třetích zemích, v nichž Evropská unie monitoruje volby, monitorování provádět, abychom dlouhodobě zajistili respektování politické plurality a zapojení občanské společnosti? Jaké máme požadavky na vytvoření nezávislého soudnictví a institucí, které budou transparentní a zodpovědné vůči svým občanům?"@cs1
"Fru formand, fru Malmström, hr. kommissær, mine damer og herrer! Demokrati og menneskerettigheder hænger uløselig sammen. Det er på respekten for menneskerettigheder og de grundlæggende friheder, at man i sidste ende kan genkende et demokratisk styre. Den fortsat vage holdning til menneskerettigheder i vores politikker er forkastelig og virker mod hensigten. Tiden er inde til at lave om på dette, hvis vi ønsker, at EU og vores mest grundlæggende værdier skal tages alvorligt på internationalt plan. Derfor skal vi glæde os over, at Rådet den 19. maj gav udtryk for, at EU måtte indtage en mere konsekvent holdning til demokratisk regeringsførelse. De hidtidige bestræbelser havde været klart utilstrækkelige. Konflikten mellem Israel og Palæstina er et slående eksempel på dette. Selv om observatørerne, der blev udsendt til det palæstinensiske valg i 2006, anerkendte resultatets lovlighed, valgte EU og medlemsstaterne at boykotte den valgte regering, ligesom de boykottede regeringen for national enhed, der blev dannet efterfølgende for at bryde dødvandet. Hvor er EU's konsekvens og troværdighed, når vores egne beslutninger står i så grel kontrast til vores højt besungne principper? Og hvad skal man sige om de medlemsstater, der nægter at godkende Goldstone-rapporten? Rapportens konklusioner er rimelige og afbalancerede, og en generel opbakning til dem vil være et skridt i retning af fred. Det er dette håb, som stormagterne ødelægger, og de ødelægger det gennem deres manglende mod og deres manglende loyalitet over for deres egne værdier. Det er derfor ikke nok at udsende valgobservationsmissioner, især når man efterfølgende nægter at anerkende resultatet. Vi skal være ærlige over for os selv og benytte en overordnet fremgangsmåde i disse spørgsmål. Rådet må hurtigt vedtage et handlingsprogram i henhold til disse retningslinjer og indføre en reel strategi for menneskerettigheder, der skal være bindende på alle niveauer inden for EU. Vi skal skitsere vores prioriteringer helt klart og indarbejde dem formelt i alle vores instrumenter: udenrigspolitik, menneskerettighedspolitik og udviklingspolitik. Hvilken slags overvågning vil vi foretage i de tredjelande, hvor EU fungerer som valgobservatør, for at sikre respekten for politisk pluralisme og inddragelsen af civilsamfundet på længere sigt? Hvad er vores krav med hensyn til indførelse af et uafhængigt retsvæsen og af institutioner, der er gennemsigtige og står til ansvar over for deres borgere?"@da2
"Frau Präsidentin, Frau Malmström, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, Demokratie und Menschenrechte sind untrennbar miteinander verbunden. Ein demokratisches Regime ist letztendlich an seiner Achtung gegenüber Menschenrechten und Grundfreiheiten zu erkennen. Die ständige Unklarheit bezüglich des Stellenwerts der Menschenrechte in unserer Politik ist verwerflich und kontraproduktiv. Es ist an der Zeit, dies aufzuklären, wenn wir möchten, dass die Europäische Union und ihre Grundwerte auf internationaler Ebene ernster genommen werden. Wir müssen daher die Tatsache begrüßen, dass der Rat am 19. Mai darauf hingewiesen hat, dass die Europäische Union in Bezug auf demokratische Regierungsführung einen einheitlicheren Ansatz zeigen muss. Die Bemühungen, die bis zu diesem Punkt unternommen wurden, waren größtenteils unzureichend. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist ein eindeutiges Beispiel dafür. Obwohl die Mission, die zur Beobachtung der palästinensischen Wahlen von 2006 entsendet wurde, die Legitimität des Ergebnisses anerkannt hat, haben die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sich dafür entschieden, die gewählte Regierung zu boykottieren, genauso wie sie die danach gebildete Regierung der nationalen Einheit boykottiert haben, die aus dieser Sackgasse herausführen sollte. Wo bleibt die Beständigkeit und Glaubwürdigkeit der Europäischen Union, wenn ihre eigenen Entscheidungen in solch einem scharfen Kontrast zu ihren viel gepriesenen Prinzipien stehen? Und was kann man über die Mitgliedstaaten sagen, die sich weigern, den Goldstone-Bericht zu billigen? Seine Schlussfolgerungen sind fair und ausgewogen, und eine umfassende Unterstützung der Schlussfolgerungen würde einen Schritt in Richtung Frieden bedeuten. Diese Hoffnung wird von den Großmächten zerstört, und sie zerstören sie aufgrund ihres Mangels an Mut und aufgrund ihres Mangels an Loyalität gegenüber ihren eigenen Werten. Die Organisation von Wahlbeobachtungsmissionen ist daher nicht genug, insbesondere dann, wenn man sich danach weigert, das Ergebnis anzuerkennen. Wir müssen uns selbst treu bleiben und diese Themen global angehen. Der Rat sollte umgehend ein Aktionsprogramm in dieser Richtung annehmen und dabei eine echte Strategie für Menschenrechte schaffen, die auf allen Ebenen der EU zwingend wäre. Wir müssen unsere Prioritäten eindeutig umreißen und sie formal in alle unsere Instrumente integrieren: Außenpolitik, Menschenrechtspolitik und Entwicklungspolitik. Welche Art von Überwachung werden wir in den Drittländern durchführen, in denen die Europäische Union die Wahlen überwacht, um langfristig den Respekt für den politischen Pluralismus und die Einbeziehung der Zivilgesellschaft zu gewährleisten? Worin bestehen unsere Forderungen bezüglich der Einrichtung einer unabhängigen Justiz und anderer Institutionen, die transparent und den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber rechenschaftspflichtig sind?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Malmström, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Μόνο μέσω του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες μπορεί να αναγνωριστεί τελικά ένα δημοκρατικό καθεστώς. Η διαρκής ασάφεια σχετικά με τη θέση που κατέχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις πολιτικές μας είναι κατακριτέα και αντιπαραγωγική. Είναι καιρός να διασαφηνιστεί το θέμα, εάν επιθυμούμε να λαμβάνεται περισσότερο σοβαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πλέον θεμελιώδεις αξίες της σε διεθνές επίπεδο. Οφείλουμε, συνεπώς, να χαιρετίσουμε το γεγονός ότι, στις 19 Μαΐου, το Συμβούλιο επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει μια συνεπέστερη προσέγγιση στη δημοκρατική διακυβέρνηση. Οι προσπάθειες ως εκείνη τη στιγμή ήταν κατά μείζονα λόγο ανεπαρκείς. Η ισραηλινο-παλαιστινιακή διαμάχη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού. Παρότι η αποστολή που εστάλη προκειμένου να παρακολουθήσει τις παλαιστινιακές εκλογές του 2006 αναγνώρισε τη νομιμότητα του αποτελέσματός τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της επέλεξαν να μποϊκοτάρουν την εκλεγμένη κυβέρνηση, ακριβώς όπως μποϊκοτάρισαν την κυβέρνηση εθνικής ενότητας που σχηματίστηκε στη συνέχεια για να δώσει λύση στο αδιέξοδο. Πού είναι η συνέπεια και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν οι ίδιες οι αποφάσεις της έρχονται σε τόσο οξεία αντίθεση με τις περιλάλητες αρχές της; Και τι μπορούμε να πούμε για τα κράτη μέλη που αρνούνται να προσεπικυρώσουν την έκθεση Goldstone; Τα συμπεράσματά της είναι δίκαια και ισορροπημένα, και η καθολική υποστήριξή τους θα αποτελούσε ένα βήμα προς την ειρήνη. Αυτήν την ελπίδα καταστρέφουν οι μεγάλες δυνάμεις, και την καταστρέφουν λόγω έλλειψης θάρρους και λόγω έλλειψης πίστης στις ίδιες τις αρχές τους. Η οργάνωση αποστολών παρατήρησης εκλογών, επομένως, δεν αρκεί, ειδικά όταν ορισμένοι αρνούνται κατόπιν να αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα. Οφείλουμε να μένουμε πιστοί στον λόγο μας και να υιοθετούμε μια σφαιρική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα. Το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει άμεσα ένα πρόγραμμα δράσης σε αυτήν την κατεύθυνση, καταρτίζοντας μια αληθινή στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα είναι επιτακτική σε όλα τα επίπεδα της ΕΕ. Χρειάζεται να προσδιορίσουμε σαφώς τις προτεραιότητες μας και να τις ενσωματώσουμε επισήμως σε όλα μας τα μέσα: εξωτερική πολιτική, πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναπτυξιακή πολιτική. Τι είδους παρακολούθηση θα πραγματοποιούμε στις τρίτες χώρες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρεί τις εκλογές προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός του πολιτικού πλουραλισμού και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μακροπρόθεσμα; Ποιες είναι οι αξιώσεις μας όσον αφορά την εγκαθίδρυση ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος και θεσμικών οργάνων διαφανών και υπόλογων στους πολίτες τους;"@el10
"Madam President, Mrs Malmström, Commissioner, ladies and gentlemen, democracy and human rights are inextricably linked. It is through respect for human rights and fundamental freedoms that a democratic regime can ultimately be recognised. The persistent vagueness concerning the place accorded to human rights in our policies is reprehensible and counterproductive. It is time to clear this up if we want the European Union and its most fundamental values to be taken more seriously at international level. We must therefore welcome the fact that, on 19 May, the Council indicated that the European Union had to adopt a more consistent approach to democratic governance. The efforts made up to that point had been largely inadequate. The Israeli-Palestinian conflict is a striking example of this. Although the mission sent to observe the 2006 Palestinian elections recognised the legitimacy of their result, the European Union and its Member States chose to boycott the elected government, just as they boycotted the government of national unity formed thereafter to break that deadlock. Where is the European Union’s consistency and credibility when its own decisions contrast so sharply with its much-vaunted principles? And what can be said of the Member States that refuse to endorse the Goldstone report? Its conclusions are fair and balanced, and universal support for them would represent a step towards peace. It is this hope that the major powers are destroying, and they are destroying it through their lack of courage and their lack of loyalty to their own values. Organising election observation missions is therefore not enough, especially when one refuses afterwards to acknowledge the result. We must be true to ourselves and take a global approach to these issues. The Council should swiftly adopt a programme of action along these lines, with the creation of a genuine strategy for human rights, which would be imperative at all levels of the EU. We need to outline our priorities clearly and integrate them formally into all of our instruments: foreign policy, human rights policy and development policy. What kind of monitoring will we carry out in those third countries in which the European Union observes the elections in order to ensure respect for political pluralism and the involvement of civil society in the long term? What are our demands as regards the establishment of an independent judiciary and of institutions that are transparent and accountable to their citizens?"@en4
"Señora Presidenta, señora Malmström, señor Comisario, Señorías, la democracia y los derechos humanos están unidos inextricablemente. Un régimen democrático se reconoce, en última instancia, por el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La persistente falta de precisión en lo relativo al lugar que ocupan los derechos humanos en nuestras políticas es reprensible y contraproducente. Es hora de aclarar esta cuestión si deseamos que la Unión Europea y sus valores más fundamentales sean tomados más en serio a nivel internacional. Debemos, por lo tanto, acoger positivamente el hecho de que, el 19 de mayo, el Consejo indicó que la Unión Europea tenía que adoptar un enfoque más consistente en lo relativo a la gobernanza democrática. Los esfuerzos realizados hasta ese momento habían sido en gran medida insuficientes. El conflicto palestino-israelí constituye un destacado ejemplo de esto. A pesar de que la misión enviada en 2006 para la observación de las elecciones palestinas reconoció la legitimidad de sus resultados, la Unión Europea y sus Estados miembros optaron por boicotear al gobierno electo, igual que boicotearon el gobierno de unidad nacional formado posteriormente para salir de ese punto muerto. ¿Dónde se halla la coherencia y la credibilidad de la Unión Europea y cuando sus propias decisiones contrastan de forma tan marcada con sus tan aclamados principios? ¿Y qué puede decirse de los Estados miembros que rechazan respaldar el informe Goldstone? Sus conclusiones son justas y equilibradas, y un apoyo universal de estas conclusiones representaría un avance hacia la paz. Esta es la esperanza que los principales poderes están destruyendo, y la están destruyendo debido a su falta de coraje y a su falta de lealtad hacia sus propios valores. Organizar misiones de observación electorales no es, por tanto, suficiente, especialmente cuando posteriormente se rehúsa conocer el resultado. Debemos ser fieles a nosotros mismos y adoptar un enfoque global en estos asuntos. El Consejo debería adoptar rápidamente un programa de acción que siga estas líneas, con la creación de una auténtica estrategia para los derechos humanos que fuera imperativa a todos los niveles de la UE. Necesitamos perfilar claramente nuestras prioridades e integrarlas formalmente en todos nuestros instrumentos: política exterior, política en materia de derechos humanos y política de desarrollo. ¿Qué tipo de vigilancia realizaremos en esos terceros países en los que la Unión Europea observa las elecciones con el fin de garantizar el respeto por el pluralismo político y la participación de la sociedad civil a largo plazo? ¿Cuáles son nuestras exigencias en lo que respecta a la creación de un poder judicial independiente y la creación de instituciones transparentes y responsables hacia sus ciudadanos?"@es21
". Austatud juhataja, proua Malmström, lugupeetud volinik ja kallid kolleegid! Demokraatia ja inimõigused on lahutamatult seotud. Demokraatlikku korda saab lõplikult tunnustada siis, kui seal austatakse inimõigusi ja põhivabadusi. Püsiv ebamäärasus selle suhtes, milline koht on meie poliitikas antud inimõigustele, on taunitav ja toob kahju. Kui me tahame, et Euroopa Liitu ja selle põhiväärtustesse suhtutaks rahvusvahelisel tasandil tõsisemalt, on aeg see küsimus ära lahendada. Seepärast peame tundma heameelt, et nõukogu viitas 19. mail vajadusele võtta Euroopa Liidus vastu järjekindlam käsitus demokraatlikust valitsemistavast. Kuni selle ajani tehtud pingutused olid suuresti ebapiisavad. Selle tabav näide on Iisraeli ja Palestiina konflikt. Kuigi Palestiina 2006. aasta valimisi vaatlema saadetud missioon tunnistas valimistulemuse õiguspärasust, otsustasid Euroopa Liit ja liikmesriigid valitud valitsust boikottida, nagu nad boikottisid ka rahvusliku ühtsuse valitsust, mis moodustati hiljem ummikseisu lahendamiseks. Kus on Euroopa Liidu järjepidevus ja usaldusväärsus, kui ta enda otsused on nii teravas vastuolus tema paljukiidetud põhimõtetega? Ning mida saab öelda liikmesriikide kohta, kes keelduvad Goldstone’i raportit heaks kiitmast? Selle järeldused on õiglased ja tasakaalus ning nende üldine toetamine oleks samm rahu poole. Just seda lootust hävitavad suurriigid ja nad teevad seda selliselt, et neil pole julgust ega lojaalsust omaenda väärtustele. Niisiis ei piisa valimisvaatlusmissioonide korraldamisest, eriti siis, kui üks osaline keeldub hiljem tulemust tunnustamast. Me peame endi vastu ausad olema ja leidma nendes küsimuses üldise seisukoha. Nõukogu peaks kiiresti vastu võtma vastavasisulise tegevusprogrammi ja looma tõelise inimõiguste strateegia, mis oleks kohustuslik kõikidel ELi tasanditel. Me peame oma eelisküsimused selgelt piiritlema ja lisama need ametlikult kõikidesse dokumentidesse nii välispoliitikas, inimõiguste poliitikas kui ka arengupoliitikas. Kuidas me jälgime olukorda kolmandates riikides, kus Euroopa Liit valimisi vaatleb, et tagada pikas plaanis poliitilise pluralismi austamine ja kodanikuühiskonna kaasamine? Millised on meie nõudmised seoses sõltumatu kohtusüsteemi ja selliste institutsioonide loomisega, mis oleksid läbipaistvad ja kannaksid vastutust oma kodanike ees?"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Malmström, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, demokratia ja ihmisoikeudet kuuluvat erottamattomasti yhteen. Demokraattinen järjestelmä on viime kädessä tunnistettavissa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisesta. On tuomittavaa ja haitallista, että osoitamme ihmisoikeuksille niin epämääräisen tilan eri politiikanaloissamme. Tähän on nyt aika saada selvyys, jos haluamme, että Euroopan unioni ja sen keskeiset perusarvot otetaan vakavasti kansainvälisessä yhteisössä. Meidän on siten syytä olla tyytyväisiä siihen, että neuvosto ilmoitti 19. toukokuuta, että Euroopan unionin on suhtauduttava nykyistä yhtenäisemmin demokraattiseen hallintoon. Toistaiseksi tehdyt ponnistelut ovat olleet laajasti ottaen riittämättömät. Israelin ja Palestiinan välinen konflikti on selkeä esimerkki tästä. Vaikka Palestiinan vaaleja vuonna 2006 valvomaan lähetetyt tarkkailijat tunnustivat vaalituloksen laillisuuden, Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot päättivät boikotoida valittua hallitusta samaan tapaan kun ne boikotoivat kansallisen yhtenäisyyden hallitusta, joka perustettiin vaalien jälkeen umpikujan ratkaisemiseksi. Missä ovat Euroopan unionin johdonmukaisuus ja uskottavuus, kun sen omat päätökset ovat räikeästi ristiriidassa suuresti mainostamiensa periaatteiden kanssa? Mitä puolestaan voidaan sanoa jäsenvaltioista, jotka kieltäytyvät vahvistamasta Goldstonen raporttia? Raportin päätelmät ovat oikeudenmukaisia ja tasapainoisia, ja niiden yleinen tukeminen olisi edistysaskel rauhan tiellä. Juuri tämän toivon suurvallat nyt tukahduttavat rohkeuden puutteellaan ja omien arvojensa laiminlyönnillä. Vaalitarkkailutehtävien järjestäminen ei siten riitä etenkään, kun jälkikäteen kieltäydytään tunnustamasta vaalitulosta. Meidän on oltava johdonmukaisia ja suhtauduttava kokonaisvaltaisesti näihin kysymyksiin. Neuvoston olisi hyväksyttävä ripeästi tämänsuuntainen toimintaohjelma sekä laadittava todellinen ihmisoikeusstrategia, joka olisi sitova kaikilla EU:n tasoilla. Prioriteettimme on tuotava selkeästi julki, ja ne on sisällytettävä muodollisesti kaikkiin välineisiimme: ulkopolitiikkaan, ihmisoikeuspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Millaista valvontaa harjoitamme niissä kolmansissa maissa, joissa Euroopan unioni valvoo vaaleja varmistaakseen poliittisen moniarvoisuuden kunnioittamisen ja kansalaisyhteiskunnan osallisuuden pitkällä aikavälillä? Mitkä ovat vaatimuksemme riippumattoman oikeuslaitoksen sekä kansalaisiin nähden avoimien ja vastuullisten laitosten perustamisen suhteen?"@fi7
". Elnök asszony, Malmström asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, a demokrácia és az emberi jogok szorosan összefüggenek. A demokratikus kormány végső soron az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletéről ismerszik meg. Elítélendő és nem célravezető, hogy az emberi jogok politikánkban betöltött szerepének meghatározása továbbra is homályos. Ideje, hogy rendet tegyünk ezen a téren, ha azt szeretnénk, hogy nemzetközi szinten komolyabban vegyék az Európai Uniót és legalapvetőbb értékeit. Ezért örömmel kell fogadnunk azt a tényt, hogy május 19-én a Tanács jelezte, hogy az Európai Uniónak következetesebb megközelítést kell alkalmaznia a demokratikus kormányzással kapcsolatban. Az eddigi erőfeszítések többnyire nem voltak megfelelőek. Az izraeli-palesztin konfliktus ékes példája ennek. Noha a 2006-os palesztin választások megfigyelését végző misszió elismerte a választások kimenetelének törvényességét, az Európai Unió és tagállamai úgy döntöttek, hogy bojkottálják a megválasztott kormányt, ahogy utána a nemzeti egység kormányát is bojkottálták a patthelyzetből történő kitörés érdekében. Hová lesz az Európai Unió következetessége és hitelessége, ha saját döntései ilyen éles ellentétben állnak oly nagyra tartott alapelveivel? Mit mondjunk azokról a tagállamokról, amelyek nem hajlandóak jóváhagyni a Goldstone-jelentést? A jelentés következtetései méltányosak és kiegyensúlyozottak, egyöntetű támogatásuk előrelépést jelentene a békefolyamatban. Ez az a remény, amelyet a nagyhatalmak gyávaságuk és saját értékeik megtagadása révén lerombolnak. A választási megfigyelő missziók megszervezése tehát nem elegendő, különösen, ha utána nem fogadjuk el az eredményeit. Következetesnek kell lennünk, és egységes megközelítést kell alkalmaznunk ezekben a kérdésekben. A Tanácsnak mihamarabb el kell fogadnia egy ezen irányelvek mentén kidolgozott cselekvési programot az emberi jogok érvényesülését elősegítő hiteles stratégiával együtt, amely az EU minden szintjén kényszerítő erejű lenne. Világosan fel kell vázolnunk prioritásainkat, és formálisan is be kell építenünk azokat valamennyi uniós eszközbe: a külpolitikába, az emberi jogokkal kapcsolatos politikába és a fejlesztési politikába egyaránt. Milyen megfigyelési módszereket alkalmazunk majd azon harmadik országokban, amelyekben a politikai pluralitás és a civil társadalom bevonásának hosszú távú biztosítása érdekében az Európai Unió megfigyeli a választásokat? Milyen követelményeket támasztunk a független igazságszolgáltatással, és az átlátható és a polgárok felé elszámoltatható intézményekkel szemben?"@hu11
"Signora Presidente, Ministro Malmström, Commissario, onorevoli colleghi, democrazia e diritti umani sono inscindibili. Un regime democratico si riconosce in definitiva dal rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Questa vaghezza persistente sul posto accordato ai diritti umani nelle nostre politiche è riprovevole e controproducente. E’ giunto il momento di un chiarimento, se vogliamo che l’Unione europea e i suoi valori fondamentali vengano considerati più seriamente a livello internazionale. Dobbiamo pertanto rallegrarci del fatto che il 19 maggio il Consiglio ha segnalato la necessità che l’Unione europea adotti un approccio più sistematico per quanto riguarda la democratica. Gli sforzi compiuti fino a quel momento erano stati molto modesti. Il conflitto israelo-palestinese ne è un esempio evidente. Sebbene la missione inviata a osservare le elezioni palestinesi del 2006 abbia riconosciuto la legittimità del risultato, l’Unione europea e i suoi Stati membri hanno deciso di boicottare il governo eletto, così come hanno boicottato il governo di unità nazionale che si è formato in seguito per uscire dalla fase di stallo. Dove sono la credibilità e la coerenza dell’Unione europea quando le sue stesse decisioni contrastano in modo così netto con i suoi tanto decantati principi? E cosa dire degli Stati membri che rifiutano di sostenere la relazione Goldstone? Le conclusioni della relazione sono equilibrate e giuste, e il loro unanime sostegno rappresenterebbe un passo in direzione della pace. Le maggiori potenze stanno distruggendo questa speranza, e lo fanno per mancanza di coraggio e mancanza di fedeltà verso i loro stessi valori. Organizzare missioni di osservazione elettorale pertanto non basta, specialmente se ci si rifiuta poi di riconoscerne il risultato. Dobbiamo essere coerenti con noi stessi e adottare un approccio globale su queste questioni. Il Consiglio dovrebbe adottare rapidamente un programma d’azione basato su queste linee, elaborando una vera strategia per i diritti umani, imperativa a tutti i livelli dell’Unione. Dobbiamo delineare in modo chiaro le nostre priorità e integrarle formalmente in tutti gli strumenti a nostra disposizione: politica estera, politica dei diritti umani e politica per lo sviluppo. Quale monitoraggio effettueremo nei paesi terzi nei quali l’Unione europea osserva le elezioni al fine di garantire, a lungo termine, il rispetto del pluralismo politico e la partecipazione della società civile? Quali sono le nostre richieste circa la creazione di una magistratura indipendente e di istituzioni trasparenti e responsabili nei confronti dei cittadini?"@it12
"Gerb. pirmininke, ponia C. Malmström, Komisijos nary, ponios ir ponai, demokratija ir žmogaus teisės neatskiriamai susijusios. Būtent dėl pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms gali būti galutinai pripažintas demokratinis režimas. Nuolatinis neapsisprendimas dėl žmogaus teisėms skiriamos vietos mūsų politikoje yra peiktinas ir neveiksmingas. Laikas išsiaiškinti tai, jeigu norime, kad tarptautiniu lygmeniu būtų rimtai žiūrima į Europos Sąjungą ir jos svarbiausias vertybes. Todėl turime pasidžiaugti tuo, kad gegužės 19 d. Taryba nurodė, jog Europos Sąjunga turi pasirinkti nuoseklesnį požiūrį į demokratinį valdymą. Iki šio momento dedamos pastangos daugiausia buvo nepakankamos. Izraelio ir Palestinos konfliktas – ryškus to pavyzdys. Nors misija, pasiųsta stebėti 2006 m. Palestinos rinkimus, pripažino jų rezultatų teisėtumą, Europos Sąjunga ir jos valstybės narės nori boikotuoti išrinktą vyriausybę lygiai taip pat, kaip boikotavo nacionalinės vienybės vyriausybę, paskui sudarytą siekiant išeiti iš šios padėties be išeities. Kur Europos Sąjungos nuoseklumas ir patikimumas, kai ji savo sprendimais taip aiškiai prieštarauja savo liaupsinamiems principams? Be to, ką galima pasakyti apie valstybes nares, kurios atsisako patvirtinti R. Goldstono ataskaitą? Joje pateikiamos aiškios ir pasvertos išvados, todėl visuotinis jų palaikymas būtų žingsnis į taiką. Būtent šią viltį griauna galingosios valstybės, kurios ją griauna dėl savo drąsos stokos ir savo lojalumo savo pačių vertybėms stokos. Todėl nepakanka organizuoti rinkimų stebėjimo misijas, ypač kai paskui organizatorius atsisako pripažinti jų rezultatus. Turime būti teisingi patys sau ir pasirinkti visuotinį požiūrį į šiuos klausimus. Taryba turėtų skubiai patvirtinti veiksmų programą pagal šiuos principus ir kartu sukurti tikrąją žmogaus teisių strategiją, kuri būtų privaloma visais ES lygmenimis. Mums reikia aiškiai nusakyti savo prioritetus ir oficialiai integruoti juos į visas savo priemones: užsienio politiką, žmogaus teisių politiką ir vystymosi politiką. Kokį stebėjimą vykdysime šiose trečiosiose šalyse, kuriose Europos Sąjunga stebi rinkimus, kad ilgainiui užtikrintume pagarbą politiniam pliuralizmui ir pilietinės visuomenės dalyvavimą? Kokie mūsų reikalavimai, siejami su nepriklausomos teismų sistemos ir institucijų, kurios būtų skaidrios ir atskaitingos savo piliečiams, sukūrimu?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi, demokrātija un cilvēktiesības ir nedalāmi saistītas. Demokrātiju pilnībā var atpazīt pēc cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas. Pastāvīgā nenoteiktība uz lomu, kas cilvēktiesībām piešķirta mūsu politikas jomās, ir nosodāma un neproduktīva. Ir pienācis laiks to precizēt, ja mēs gribam, lai Eiropas Savienību un tās svarīgākās pamatvērtības nopietnāk uztvertu starptautiskā līmenī. Tādēļ mums atzinīgi jāvērtē, ka 19. maijā Padome norādīja, ka Eiropas Savienībai ir jāpieņem saskaņotāka pieeja demokrātiskai pārvaldībai. Līdz šim pieliktās pūles vairumā gadījumā ir bijušas neatbilstīgas. Spilgts piemērs tam ir Izraēlas un Palestīnas konflikts. Lai gan misija, kas tika nosūtīta novērot 2006. gada Palestīnas vēlēšanas, atzina šo vēlēšanu rezultātu likumību, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis nolēma boikotēt ievēlēto valdību, tāpat kā tās boikotēja nacionālās vienotības valdību, ko izveidoja pēc tam, lai izkļūtu no šī strupceļa. Kur ir Eiropas Savienības konsekvence un uzticamība, ja tās pašas pieņemtie lēmumi ir tik krasā pretrunā ar plaši izslavētajiem principiem? Un ko var pateikt par dalībvalstīm, kuras atsakās atbalstīt kundzes ziņojumu? Šī ziņojuma secinājumi ir taisnīgi un līdzsvaroti, un to vispārējs atbalsts būtu solis ceļā uz mieru. Lielākās valstis grauj šo cerību, un tās grauj šo cerību ar savu drosmes trūkumu un uzticības trūkumu savām vērtībām. Tādēļ ar vēlēšanu novērošanas misiju organizēšanu nepietiek, vēl jo vairāk, ja tam seko atteikšanās atzīt rezultātus. Mums jābūt godīgiem pret sevi un jāieņem globāla pieeja attiecībā uz šiem jautājumiem. Padomei būtu ātri jāpieņem rīcības programma šajā saistībā, izstrādājot īstu cilvēktiesību stratēģiju, kuras īstenošana būtu obligāta visos ES līmeņos. Mums vajag skaidri iezīmēt savas prioritātes un oficiāli tās integrēt visos mūsu instrumentos: ārpolitikā, cilvēktiesību politikā un attīstības politikā. Kādu uzraudzību mēs veiksim tajās trešajās valstīs, kurās Eiropas Savienība novēro vēlēšanu norisi, lai nodrošinātu politiskā plurālisma ievērošanu un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu ilgtermiņā? Kādas ir mūsu prasības attiecībā uz neatkarīgu tiesu varu un iestādēm, kuras ir pārredzamas un atbildīgas pret saviem pilsoņiem?"@lv13
"Madame la Présidente, Madame le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire et chers collègues, la démocratie et les droits de l'homme sont inextricablement liés. C'est le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui permettent de reconnaître un régime démocratique. Le flou artistique entretenu autour de la place des droits de l'homme dans nos politiques est coupable et contre-productif. Il est temps de clarifier cela si nous voulons que l'Union européenne et ses valeurs les plus fondamentales soient mieux prises au sérieux au niveau international. On doit donc se féliciter de ce que le Conseil ait indiqué le 19 mai dernier que l'Union européenne devait adopter une approche plus cohérente en matière de gouvernance démocratique. Les efforts réalisés jusque là ont en effet été largement insuffisants. Le conflit israélo-palestinien en est un exemple frappant. Alors que la mission envoyée pour observer les élections palestiniennes de 2006 avait reconnu la légitimité de leur résultat, l'Union européenne et ses États membres ont choisi de boycotter le gouvernement qui en découlait, tout comme ils ont boycotté le gouvernement d'union nationale formé ensuite pour sortir de cette impasse. Où sont la cohérence et la crédibilité de l'Union européenne quand ses propres décisions s'opposent aussi nettement aux principes qu'elle affiche? Et que dire des États membres qui refusent de soutenir le rapport Goldstone? Ses conclusions sont justes et équilibrées et leur soutien par tous constituerait un pas vers la paix. C'est cet espoir que les grandes puissances sont en train de ruiner et elles le ruinent par leur manque de courage et par leur manque de fidélité à leurs propres valeurs. Organiser des missions d'observation électorales ne suffit donc pas, surtout lorsque l'on refuse par la suite d'en admettre le résultat. Il faut se montrer cohérents avec soi-même et mettre en place une approche globale de ces questions. Le Conseil devrait adopter rapidement un programme d'action en ce sens, avec l'élaboration d'une véritable stratégie pour les droits de l'homme, qui s'imposerait à tous les niveaux de l'Union. Il s'agit d'énoncer clairement les priorités qui sont les nôtres et de les intégrer de façon concrète dans l'ensemble de nos instruments: politique étrangère, droits de l'homme et politique du développement. Quel suivi mettons-nous en place dans les pays tiers où l'Union européenne observe les élections pour s'assurer du respect du pluralisme politique et de l'implication de la société civile sur le long terme? Quelles sont nos exigences en ce qui concerne la mise en place d'une justice indépendante ou d'institutions transparentes et responsables devant leurs citoyens?"@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, mevrouw Malmström, commissaris, dames en heren, democratie en mensenrechten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een democratisch regime kan als het erop aankomt herkend worden aan het respecteren van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. De vaagheid rond de plaats van de mensenrechten in ons beleid is laakbaar en contraproductief. Het wordt tijd dat we hier helderheid in brengen, als we willen dat de Europese Unie en haar meest fundamentele waarden serieuzer genomen worden op internationaal niveau. We moeten het daarom toejuichen dat de Raad op 19 mei heeft aangegeven dat de Europese Unie een meer samenhangende aanpak moet ontwikkelen op het gebied van democratisch bestuur. De inspanningen die tot dan toe geleverd werden, waren volstrekt ontoereikend. Het Israëlisch-Palestijnse conflict is daar een schrijnend voorbeeld van. Hoewel de missie die gestuurd werd om de Palestijnse verkiezingen in 2006 te observeren, de legitimiteit van de uitslag daarvan erkende, besloten de Europese Unie en haar lidstaten de gekozen regering te boycotten, evenals de regering van nationale eenheid die vervolgens gevormd werd om uit de impasse te komen. Waar blijft de samenhang en de geloofwaardigheid van het Europees beleid als de besluiten van de Europese Unie zo schril in contrast staan met de beginselen die zij uitdraagt? En wat te zeggen van de lidstaten die weigeren het Goldstone-rapport te steunen? De conclusies daarin zijn rechtvaardig en evenwichtig en brede steun voor dit rapport zou een stap op weg naar de vrede zijn. De grootmachten zijn bezig deze hoop de kop in te drukken en dat doen ze door hun gebrek aan moed en door niet trouw te blijven aan hun eigen waarden. Het volstaat dus niet verkiezingswaarnemingsmissies te organiseren, vooral niet als men vervolgens weigert de uitslag te erkennen. We moeten consequent zijn en deze kwesties met een brede aanpak benaderen. De Raad dient snel een actieprogramma op dit gebied aan te nemen, en een echte strategie te ontwikkelen op het gebied van de mensenrechten, die bindend moet zijn op alle niveaus van de EU. We moeten dus helder zijn over onze prioriteiten en deze concreet verankeren in al onze instrumenten: buitenlands beleid, mensenrechten en ontwikkelingsbeleid. Op welke manier willen we de monitoring vormgeven in die derde landen waar de Europese Unie waarnemer is bij de verkiezingen om zich ervan te vergewissen dat er sprake is van politiek pluralisme en dat het maatschappelijk middenveld op lange termijn een rol speelt? Welke eisen stellen we aan een onafhankelijk justitieel apparaat en aan instituties die transparant zijn en verantwoording afleggen aan hun burgers?"@nl3
"Pani przewodnicząca, pani urzędująca przewodnicząca Rady, panie komisarzu, panie i panowie! Demokracja i prawa człowieka są ze sobą nierozerwalnie związane. To poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności pozwala ostatecznie uznać dany rząd za demokratyczny. Stała ogólnikowość w sprawie miejsca praw człowieka w naszej polityce jest naganna i przynosi skutki odwrotne od zamierzonych. Pora to wyjaśnić, jeśli chcemy, aby Unia Europejska i jej najbardziej podstawowe wartości były poważniej traktowane na szczeblu międzynarodowym. W związku z tym należy wyrazić zadowolenie, że 19 maja Rada uznała, że Unia Europejska powinna przyjąć bardziej spójne podejście do kwestii demokratycznego sprawowania rządów. Dotychczasowe wysiłki w tej sprawie były w dużym stopniu niezadowalające. Uderzającym tego przykładem może być konflikt izraelsko-palestyński. Chociaż misja wysłana na obserwację palestyńskich wyborów w 2006 roku uznała ich wynik za legalny, Unia Europejska i jej państwa członkowskie zdecydowały się zbojkotować wybrany rząd, podobnie jak zbojkotowały rząd jedności narodowej sformowany następnie w celu przełamania impasu. Jak można wierzyć w konsekwencję i wiarygodność Unii Europejskiej, skoro jej decyzje są w takiej sprzeczności z głoszonymi przez nią zasadami? I co można powiedzieć o państwach członkowskich, które odmawiają poparcia sprawozdania Goldstone’a? Wnioski zawarte w tym sprawozdaniu są rzetelne i wyważone, a powszechne dla nich poparcie stanowiłoby krok na drodze ku pokojowi. Wielkie mocarstwa niszczą tę nadzieję i niszczą ją przez swój brak odwagi i brak lojalności wobec własnych wartości. Organizowanie misji obserwacji wyborów nie wystarczy, zwłaszcza gdy później odmawia się uznania ich wyników. Musimy być wierni sobie i stosować globalne podejście do tych spraw. Rada powinna niezwłocznie przyjąć stosowny program działania i stworzyć autentyczną strategię na rzecz ochrony praw człowieka, która obowiązywałaby na wszystkich szczeblach UE. Musimy jasno przedstawić nasze priorytety i oficjalnie włączyć je do wszystkich naszych instrumentów: polityki zagranicznej, polityki na rzecz praw człowieka oraz polityki rozwoju. Jaki rodzaj monitorowania będziemy prowadzić w tych krajach trzecich, w których Unia Europejska dokonuje obserwacji wyborów, w celu zapewnienia poszanowania politycznego pluralizmu i zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w długofalowej perspektywie? Jakie są nasze żądania dotyczące utworzenia niezależnego sądownictwa oraz przejrzystych instytucji odpowiedzialnych wobec swoich obywateli?"@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Ministra Malmström, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, a democracia e os direitos humanos estão inextricavelmente ligados. É através do respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais que um regime democrático pode ser, em última análise, reconhecido. A permanente imprecisão quanto ao lugar atribuído aos direitos humanos nas nossas políticas é repreensível e contraproducente. É tempo de esclarecer esta questão, se queremos que a União Europeia e os seus valores mais fundamentais sejam levados mais a sério a nível internacional. Devemos, por conseguinte, congratular-nos por, em 19 de Maio, o Conselho ter indicado que a União Europeia devia adoptar uma abordagem mais coerente em matéria de governação democrática. Os esforços realizados até à data foram, em grande medida, insuficientes. O conflito israelo-palestiniano é disso um exemplo flagrante. Apesar de a missão enviada para observar as eleições palestinianas de 2006 ter reconhecido a legitimidade dos seus resultados, a União Europeia e os seus Estados-Membros optaram por boicotar o governo eleito, tal como boicotaram o governo de unidade nacional a seguir constituído para sair desse impasse. Onde está a coerência e a credibilidade da União Europeia quando as suas próprias decisões contrastam tão fortemente com os princípios que proclama? E que dizer dos Estados-Membros que se recusam a apoiar o relatório Goldstone? As conclusões deste último são justas e equilibradas e o seu apoio por todos constituiria um passo em direcção à paz. É esta esperança que as grandes potências estão a destruir, e destroem-na através da falta de coragem e da falta de fidelidade aos seus próprios valores. Não basta, portanto, organizar missões de observação eleitoral, sobretudo quando depois nos recusamos a aceitar os resultados. Devemos ser coerentes connosco próprios e adoptar uma abordagem global a estas questões. O Conselho deve adoptar rapidamente um programa de acção neste sentido, com a elaboração de uma verdadeira estratégia para os direitos humanos, que seria imposta a todos os níveis da UE. Trata-se de enunciar claramente as nossas prioridades e de as integrar concretamente em todos os nossos instrumentos: política externa, política de direitos humanos e política de desenvolvimento. Que acompanhamento realizamos nos países terceiros onde a União Europeia observa as eleições para garantir o respeito do pluralismo político e o envolvimento da sociedade civil a longo prazo? Quais são as nossas exigências no que respeita ao estabelecimento de um sistema judicial independente e de instituições transparentes e responsáveis perante os seus cidadãos?"@pt17
"Dnă preşedintă, dnă Malmström, dle comisar, doamnelor şi domnilor, democraţia şi drepturile omului sunt legate inextricabil. Respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale este modalitatea prin care un regim democratic poate fi recunoscut în ultimă instanţă. Lipsa permanentă de claritate în ceea ce priveşte locul acordat drepturilor omului în cadrul politicilor noastre este condamnabilă şi contraproductivă. Este timpul să clarificăm acest lucru dacă dorim ca Uniunea Europeană şi valorile ei fundamentale să fie luate în serios la nivel internaţional. Prin urmare, trebuie să salutăm faptul că, la 19 mai, Consiliul a indicat că Uniunea Europeană trebuie să adopte o abordare mai consistentă a guvernării democratice. Eforturile făcute până în acel punct fuseseră, în mare, neadecvate. Conflictul israelo-palestinian este un exemplu frapant. Deşi misiunea trimisă să monitorizeze alegerile palestiniene din 2006 a recunoscut legitimitatea rezultatului lor, Uniunea Europeană şi statele sale membre au ales să boicoteze guvernul ales, aşa cum au boicotat guvernul de unitate naţională format după aceea pentru a ieşi din impas. Unde este consistenţa şi credibilitatea Uniunii Europene când propriile decizii se opun atât de clar principiilor sale atât de des afişate? Şi ce putem spune de statele membre care refuză să aprobe raportul Goldstone? Concluziile raportului sunt corecte şi echilibrate, şi un sprijin universal acordat acestor state ar reprezenta un pas spre obţinerea păcii. Speranţa aceasta este ceea ce marile puteri distrug, şi o distrug prin lipsa de curaj şi loialitate faţă de propriile valori. Organizarea misiunilor de monitorizare a alegerilor, prin urmare, nu este suficientă, din moment ce, ulterior, cineva refuză să recunoască rezultatul. Trebuie să fim sinceri cu noi înşine şi trebuie să adoptăm o abordare globală asupra acestor chestiuni. Consiliul ar trebui să adopte rapid un program de acţiune pe aceste direcţii, cu crearea unei strategii autentice pentru drepturile omului, care să fie imperativă la toate nivelurile UE. Trebuie să ne conturăm clar priorităţile şi să le integrăm formal în toate instrumentele noastre: politica externă, politica în domeniul drepturilor omului şi politica de dezvoltare. Ce fel de monitorizare vom desfăşura noi în acele ţări terţe în care Uniunea Europeană urmăreşte alegerile pentru a asigura respectarea pluralismului politic şi implicarea societăţii civile pe termen lung? Care ne sunt cererile cu privire la stabilirea unui sistem judecătoresc independent şi a unor instituţii transparente şi care să răspundă în faţa cetăţenilor?"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani Malmströmová, pán komisár, dámy a páni, demokracia a ľudské práva sú neoddeliteľne spojené. Je to práve rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, ktoré v konečnom dôsledku umožňuje uznať režim ako demokratický. Trvalá nejasnosť týkajúca sa miesta, ktoré majú ľudské práva v našich politikách, je trestuhodná a kontraproduktívna. Je čas, aby sme to dali do poriadku, ak chceme, aby Európsku úniu a jej základné hodnoty brali na medzinárodnej úrovni vážnejšie. Z tohto dôvodu musíme uvítať skutočnosť, že Rada 19. mája poukázala na to, že Európska únia musí prijať dôslednejší prístup k demokratickému riadeniu. Dovtedy vynaložené úsilie bolo do značnej miery nedostačujúce. Jasne o tom svedčí izraelsko-palestínsky konflikt. Hoci misia, ktorá mala pozorovať palestínske voľby v roku 2006, uznala legitimitu ich výsledku, Európska únia a jej členské štáty sa rozhodli zvolenú vládu bojkotovať rovnako, ako bojkotovali vládu národnej jednoty, ktorá bola následne vytvorená s cieľom vyriešiť patovú situáciu. Kde je dôslednosť a dôveryhodnosť Európskej únie, keď sú jej vlastné rozhodnutia v ostrom rozpore s jej toľko chválenými zásadami? A čo sa dá povedať o členských štátoch, ktoré odmietajú podporiť správu Richarda Goldstona? Jej závery sú nestranné a vyvážené a ich všeobecná podpora by bola krokom k mieru. Je to práve táto nádej, ktorú hlavné mocnosti podkopávajú, pretože im chýba odvaha a lojálnosť voči vlastným hodnotám. Zabezpečovanie volebných pozorovateľských misií preto nestačí, a to najmä vtedy, keď sa ich výsledok následne odmietne prijať. Musíme byť dôslední a prijať globálny prístup k týmto otázkam. Rada by mala v tomto smere rýchlo prijať program opatrení a vytvoriť skutočnú stratégiu pre ľudské práva, ktorá by bola záväzná na všetkých úrovniach EÚ. Musíme si jasne navrhnúť priority a formálne ich začleniť do všetkých našich nástrojov, a to zahraničnej politiky, politiky ľudských práv a rozvojovej politiky. Aký druh monitorovania budeme vykonávať v tretích krajinách, kde Európska únia pozoruje voľby s cieľom zaistiť dodržiavanie politického pluralizmu a zapojenie občianskej spoločnosti z dlhodobého hľadiska? Aké sú naše požiadavky, pokiaľ ide o vytvorenie nezávislého súdnictva a inštitúcií, ktoré sú transparentné a zodpovedné vo vzťahu k svojim občanom?"@sk19
"Gospa predsednica, gospa Malmström, komisar, gospe in gospodje, demokracija in človekove pravice so nerazdružljivo povezane. S spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin lahko demokratičen režim navsezadnje prepoznamo. Nenehna neodločnost v zvezi z umeščanjem človekovih pravic v naše politike je nedopustna in protiproduktivna. Čas je, da to razčistimo, če želimo, da bodo Evropsko unijo in njene najbolj temeljne vrednote na mednarodni ravni jemali resneje. Zato moramo pozdraviti dejstvo, da je Svet 19. maja nakazal, da mora Evropska unija zavzeti bolj usklajen pristop do demokratičnega upravljanja. Prizadevanja pa so bila do zdaj v veliki meri neustrezna. Izraelsko-palestinski spor je najočitnejši primer tega. Čeprav je misija, ki je bila poslana na opazovanje palestinskih volitev leta 2006, priznala legitimnost njihovega izida, so se Evropska unija in njene države članice odločile bojkotirati izvoljeno vlado, prav tako kot so bojkotirale vlado narodne enotnosti, ki je bila sestavljena kasneje, da bi napravila premik z mrtve točke. Kje sta doslednost in verodostojnost Evropske unije, ko se njene lastne odločitve tako ostro razlikujejo od njenih poveličevanih načel? In kaj lahko povemo o državah članicah, ki zavračajo podporo Goldstonovemu poročilu? Njegovi sklepi so pravični in uravnoteženi in splošna podpora le-teh bi predstavljala korak na poti k miru. Upanje je tisto, ki ga glavne sile uničujejo in uničujejo ga s svojim pomanjkanjem poguma in s pomanjkanjem zvestobe svojim lastnim vrednotam. Organiziranje misij za opazovanje volitev zato ne zadostuje, zlasti če se potem zavrača priznavanje izida. Zvesti moramo biti sebi in zavzeti globalen pristop do teh vprašanj. Svet bi moral v skladu s tem hitro sprejeti program dejavnosti z oblikovanjem pristne strategije za človekove pravice, ki bi bila obvezna na vseh ravneh EU. Jasno moramo preučiti naše prednostne naloge in jih uradno vključiti v vse naše instrumente: zunanjo politiko, politiko človekovih pravic in razvojno politiko. Kakšno vrsto spremljanja bomo izvajali v tistih tretjih državah, v katerih Evropska unija opazuje volitve, da bi dolgoročno zagotovila spoštovanje političnega pluralizma in udeležbo civilne družbe? Katere so naše zahteve v zvezi z vzpostavitvijo neodvisnega sodstva in institucij, ki so pregledne in odgovorne do svojih državljanov?"@sl20
"Fru talman, fru Malmström, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Demokrati och mänskliga rätter hänger oupplösligt samman. Det är genom respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som en demokratisk regim slutligen kan erkännas. Den ständiga vagheten när det gäller vilken plats de mänskliga rättigheterna ska ha i vår politik är förkastlig och motverkar sitt eget syfte. Det är dags att bringa klarhet i detta om vi vill att EU och dess mest grundläggande värderingar ska tas på större allvar på internationell nivå. Därför måste vi välkomna att rådet 19 maj angav att EU måste inta en mer konsekvent hållning angående demokratiska styrelseformer. Det arbete som har gjorts fram till dess har varit ytterst otillräckligt. Konflikten mellan Israel och Palestina är ett slående exempel på detta. Trots att den delegation som skickades för att observera det palestinska valet 2006 erkände valresultatets legitimitet valde EU och dess medlemsstater att bojkotta den valda regeringen, på samma sätt som de bojkottade den nationella enhetsregeringen som därefter bildades för att bryta dödläget. Var finns EU:s konsekvens och trovärdighet när unionens egna beslut står i så skarp kontrast till dess lovordade principer? Och vad kan man säga om de medlemsstater som vägrar att ställa sig bakom Goldstone-rapporten? Dess slutsatser är rättvisa och välavvägda, och ett brett stöd för dem skulle utgöra ett steg i riktning mot fred. Det är detta hopp som stormakterna förstör, och de gör det genom sin brist på mod och lojalitet gentemot sina egna värderingar. Det är därför inte tillräckligt att organisera valobservatörsuppdrag, särskilt om man efteråt vägrar erkänna resultatet. Vi måste vara sanna mot oss själva och tillämpa en helhetsstrategi i dessa frågor. Rådet bör snarast anta ett handlingsprogram i denna riktning och skapa en verklig strategi för mänskliga rättigheter som är tvingande på alla nivåer inom EU. Vi måste ange våra prioriteringar tydligt och integrera dem formellt i alla våra instrument: utrikespolitiken, människorättspolitiken och utvecklingspolitiken. Vilken sorts övervakning ska vi utföra i de tredjeländer där EU observerar valen för att se till att man respekterar politisk pluralism och medverkan av det civila samhället på lång sikt? Vilka krav ska vi ställa på inrättandet av ett oberoende rättsväsende och institutioner som är öppna och ansvariga inför sina medborgare?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph