Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-20-Speech-2-343"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091020.35.2-343"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, over solidariteit tussen de lidstaten wordt vaak gesproken door de leden van dit Huis. En begrijpelijk ook, want hoe makkelijk is solidariteit als dat wordt betaald uit andermans portemonnee? Op 23 september zijn de cijfers over 2008 naar buiten gekomen. De Nederlanders voelen weer meer dan welke Europeaan ook hoeveel de schandalige Eurofiele droom hun loonstrookjes leegvreet. De grootste nettobetaler is natuurlijk weer de Nederlandse burger – de “gekke Henkie” van de klas. Maar liefst 267 euro betaalt de Nederlander jaarlijks aan Europa. De Partij voor de vrijheid, in de peilingen de grootste partij van Nederland, zal daartegen blijven strijden. Het is ook een schande dat Nederland, na Duitsland en Italië, de derde betaler is als het gaat om de nettoafdracht over 2008. De Partij voor de vrijheid wil dat de Nederlandse burger niet meer wordt behandeld als Europa’s pinautomaat. Stop met geld naar corruptie landen, stop met het Globaliserings- en het Cohesiefonds, stop het verhuiscircus, stop met de linkse projecten en geef de Nederlandse bakker, slager en groenteboer hun zuurverdiende centen terug. Want ook bij de begroting over 2010 zal de Nederlandse burger wel weer de sigaar zijn en flink in de buidel moeten tasten, terwijl parlementariërs van 19 van de 27 landen hier aanwezig sinterklaas spelen met andermans geld. Solidariteit wordt dat genoemd. Pure diefstal is het. De PVV zal er nooit ook maar over piekeren om een begroting voor de Europese Unie goed te keuren als de Nederlandse burger zo extreem onevenredig wordt benadeeld."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, poslanci této sněmovny často hovoří o solidaritě mezi členskými státy: samozřejmě, protože je snadné projevovat solidaritu, když je financována z kapes jiných lidí. Údaje za rok 2008 byly publikovány dne 23. září. Nizozemci pociťují opět více než kterýkoli jiný národ Evropy, jak moc jim neblaze proslulý evropský sen polyká jejich výplatní pásky. Nizozemská veřejnost – „třídní šašek“ – je samozřejmě opět státem se zdaleka největším čistým příspěvkem. Každý občan Nizozemí platí Evropě každý rok šokujících 267 EUR. Strana pro svobodu (PVV), která je podle volebních průzkumů největší nizozemskou stranou, proti tomu bude nadále bojovat. Je také hanba, že co se týče čistého příspěvku za rok 2008, je Nizozemí po Německu a Itálii třetím největším plátcem čistého příspěvku. Strana za svobodu chce zajistit, aby se s nizozemskou veřejností už déle nezacházelo jako s evropským bankomatem. Pojďme skoncovat s tím, aby finanční prostředky směřovaly do korupčních států, Globalizačního fondu a Fondu soudržnosti, na cirkus s cestovními náhradami a levicové projekty. Vraťme místo toho nizozemským pekařům, řezníkům a zelinářům jejich těžce vydělané peníze. Vždyť totéž se bude zřejmě týkat i rozpočtu na rok 2010: bude opět na bedrech Nizozemců, aby sáhli hluboko do svých kapes, zatímco z celkového počtu 27 zemí si budou poslanci z 19 z nich tady hrát na Ježíška s penězi cizích lidí. To je nazýváno „solidaritou“, ale je to prostě a jednoduše krádež. Stranu pro svobodu by nikdy ani ve snu nenapadlo přijmout rozpočet pro Evropskou unii, který tak nesmírně a nepřiměřeně znevýhodňuje nizozemskou veřejnost."@cs1
"Fru formand! Medlemmerne af Parlamentet taler ofte om solidaritet mellem medlemsstaterne, og det er forståeligt, da det er let at udvise solidaritet, når den betales med andres penge. Den 23. september fik vi tallene for 2008. Endnu engang fik hollænderne langt mere end andre europæere at føle, i hvilken grad de skandaløse EU-tilhængeres drøm æder deres lønsedler op. Den hollandske befolkning – klassens dummepeter – er naturligvis endnu en gang den største nettobidragsyder. Hver eneste hollandske borger betaler hvert år et rystende beløb på 267 EUR til Europa. Partiet for Frihed (PVV), det største hollandske parti ifølge meningsmålerne, vil fortsætte med at bekæmpe dette. Det er også skammeligt, at Nederlandene er den tredje største betaler efter Tyskland og Italien, når det drejer sig om nettobidragene for 2008. Partiet for Frihed ønsker at sikre, at den hollandske befolkning ikke længere bliver behandlet som Europas bankautomat. Det skal være slut med penge til korrupte lande, til Globaliseringsfonden og Sammenhørighedsfonden, til rejsecirkusset og til venstrefløjsprojekter. I stedet skal vi give de hollandske bagere, slagtere og købmænd deres penge tilbage. Det vil efter al sandsynlighed også blive sådan i forbindelse med budgettet for 2010, at det er de hollandske borgere, der vil komme til at stå med sorteper, og som vil skulle grave dybt ned i deres lommer, mens medlemmer fra 19 ud af de 27 lande, der er repræsenteret her, leger julemand med andre folks penge. Dette kaldes solidaritet, men det er helt enkelt tyveri. PVV ville aldrig drømme om at godkende et budget for EU, som i den grad og helt ude af proportioner forfordeler den hollandske befolkning."@da2
"Frau Präsidentin, die Abgeordneten dieses Hauses sprechen oft von Solidarität unter den Mitgliedstaaten; es ist natürlich einfach, Solidarität zu zeigen, wenn sie mit dem Geld anderer Leute bezahlt wird. Die Zahlen für 2008 wurden am 23. September veröffentlicht. Die Niederländer spüren erneut, mehr als alle anderen Europäer, in welchem Umfang der berüchtigte europäische Traum ihre Gehaltsschecks belastet. Die niederländische Öffentlichkeit - der Klassentrottel - ist natürlich wieder einmal der größte Nettozahler. Jeder niederländische Bürger zahlt jährlich atemberaubende 267 EUR an Europa. Die Partei für Freiheit (PVV), laut Meinungsumfragen die größte niederländische Partei, wir dies auch weiterhin bekämpfen. Es ist außerdem eine Schande, dass die Niederlande nach Deutschland und Italien der drittgrößte Geldgeber ist, was die Nettozahlung für 2008 betrifft. Die Partei für Freiheit möchte dafür sorgen, dass die niederländische Öffentlichkeit nicht länger als Geldautomat Europas behandelt wird. Korrupte Länder dürfen kein Geld mehr erhalten, dem Globalisierungsfonds und dem Köhäsionsfonds muss ein Ende gesetzt werden, genau wie dem ganzen Wanderzirkus und linken Projekten, und lassen Sie uns dafür sorgen, dass die niederländischen Bäcker, Fleischer und Gemüsehändler ihr schwer verdientes Geld zurückerhalten. Es wird wohl auch mit dem Haushaltsplan 2010 wieder der Fall sein, dass die niederländischen Bürgerinnen und Bürger den schwarzen Peter zugeschoben bekommen und noch tiefer in die Tasche greifen müssen, während Abgeordnete aus 19 der hier versammelten 27 Länder mit dem Geld anderer Leute den Weihnachtsmann spielen. Dies wird als „Solidarität“ bezeichnet, aber es ist ganz einfach nur Diebstahl. Die PVV würde niemals davon träumen, einen Haushaltsplan für die Europäische Union anzunehmen, der die niederländische Öffentlichkeit so extrem und unverhältnismäßig benachteiligt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τα μέλη αυτού του Σώματος κάνουν συχνά λόγο για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών∙ φυσικά, καθώς είναι εύκολο να επιδείξουμε αλληλεγγύη αν το τίμημα μιας τέτοιας αλληλεγγύης καταβάλλεται από τα χρήματα άλλων. Tα στοιχεία για το 2008 δημοσιεύθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου. Οι Ολλανδοί, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο, αισθάνονται τον βαθμό στον οποίο το περιβόητο ευρωφιλικό όνειρο εξαλείφει το εισόδημά τους. Ο ολλανδικός λαός –ο βλάκας της τάξης– είναι φυσικά για ακόμη μία φορά ο λαός που συνεισφέρει περισσότερο. Κάθε ολλανδός πολίτης καταβάλλει ετησίως στην Ευρώπη το ιλιγγιώδες ποσό των 267 ευρώ. Το Κόμμα για την Ελευθερία (PVV), το μεγαλύτερο ολλανδικό κόμμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα εξακολουθήσει να αγωνίζεται ενάντια σε αυτήν την κατάσταση. Είναι επίσης ντροπή που οι Κάτω Χώρες είναι ο τρίτος μεγαλύτερος πληρωτής, μετά τη Γερμανία και την Ιταλία, όσον αφορά την καθαρή συνεισφορά για το 2008. Το Κόμμα για την Ελευθερία επιθυμεί να διασφαλίσει ότι ο ολλανδικός λαός δεν θα έχει πλέον μεταχείριση ταμειακής μηχανής. Ας τεθεί ένα τέλος στα χρήματα για διεφθαρμένες χώρες, στο Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και στο Ταμείο Συνοχής στον περιοδεύοντα θίασο και στα αριστερά σχέδια, και ας επιστρέψουμε στους ολλανδούς αρτοποιούς, κρεοπώλες και μανάβηδες τα χρήματά τους τα οποία έχουν κερδίσει με κόπο. Τελικά, το ίδιο προφανώς θα συμβεί και με τον προϋπολογισμό του 2010, όπου οι ολλανδοί πολίτες έχουν αφεθεί να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά και πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη, ενώ οι βουλευτές του Κοινοβουλίου των 19 από τις 27 χώρες που είναι παρόντες στην αίθουσα αυτή παίζουν τον Αϊ Βασίλη με τα χρήματα άλλων. Αυτό λέγεται «αλληλεγγύη», αλλά είναι καθαρή κλοπή. Το PVV δεν διανοείται σε καμία περίπτωση να εγκρίνει έναν προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα συνιστούσε τόσο ακραία και δυσανάλογα μειονεκτήματα για τον ολλανδικό λαό."@el10
"Madam President, the Members of this House often talk of solidarity among Member States; naturally, as it is easy to show solidarity if it is paid for out of other people’s pockets. The figures for 2008 came out on 23 September. Again, the Dutch, more than any other Europeans, feel the extent to which the infamous Europhile dream is eating up their pay slips. The Dutch public – the class dunce – is of course the largest net contributor once again. Each Dutch citizen pays a staggering EUR 267 to Europe every year. The Party for Freedom (PVV), the biggest Dutch party according to the opinion polls, will continue to fight against this. It is also a disgrace that the Netherlands is the third largest payer, after Germany and Italy, when it comes to the net contribution for 2008. The Party for Freedom wants to ensure that the Dutch public is no longer treated as Europe’s cash machine. Let there be an end to money for corrupt countries, to the Globalisation Fund and the Cohesion Fund, to the travelling circus and to the left-wing projects, and let us give Dutch bakers, butchers and greengrocers their hard-earned money back. After all, it will probably be the case with the 2010 budget, too, that Dutch citizens are left holding the baby and have to dig deep into their pockets, whilst MEPs from 19 out of the 27 countries present here play Santa Claus with other people’s money. This is termed ‘solidarity’, but it is theft, pure and simple. The PVV would never even dream of adopting a budget for the European Union that would so extremely and disproportionately disadvantage the Dutch public."@en4
"Señora Presidenta, los diputados de esta Cámara a menudo hablan de solidaridad entre los Estados miembros; naturalmente, es fácil demostrar solidaridad si se paga del bolsillo de otras personas. Las cifras para 2008 salieron el 23 de septiembre. Nuevamente los holandeses, más que cualquier otro de los europeos, consideran el infame sueño Eurófilo está consumiendo sus nóminas. El público holandés —el burro de la clase— constituye, por supuesto, el mayor contribuidor neto una vez más. Cada ciudadano holandés paga una pasmosa suma de 267 euros a Europa cada año. El Partido de la Libertad (PVV), el mayor partido holandés según los sondeos de opinión, seguirá luchando contra esto. También es una desgracia que Holanda sea el tercer mayor contribuyente, después de Alemania e Italia, en lo que respecta a la contribución neta de 2008. El Partido de la Libertad quiere garantizar que no se trate más al público holandés como el cajero automático de Europa. Pongamos fin a la concesión de dinero para países corruptos, al Fondo de Globalización y el Fondo de Cohesión, al circo ambulante y a los proyectos de izquierdas y devolvamos a los panaderos, carniceros y fruteros holandeses el dinero que han ganado con el sudor de su frente. Después de todo, será probablemente el caso del presupuesto para el ejercicio de 2010, también, y se dejará a los ciudadanos holandeses cargando con el mochuelo y rascándose los bolsillos, mientras los diputados al Parlamento de 19 de los 27 Estados miembros presentes aquí, juegan a Santa Claus con el dinero de otras personas. Se denomina a esto «solidaridad», pero es un robo, puro y simple. El PVV ni siquiera llegaría a soñar nunca con adoptar un presupuesto para la Unión Europea que perjudicara al público holandés tan sumamente y de forma tan desproporcionada."@es21
"Lugupeetud juhataja! Euroopa Parlamendi liikmed räägivad sageli solidaarsusest liikmesriikide vahel; loomulikult – sest lihtne on näidata üles solidaarsust, kui raha selleks tuleb teiste taskust. 2008. aasta numbrid selgusid 23. septembril. Jällegi tunnetavad hollandlased rohkem kui teised euroopa rahvad seda, kuidas kurikuulus eurofiilide unistus nende rahakotti õhemaks teeb. Hollandi rahvas, see tuhkatriinu, on muidugi taas suurim netomaksja. Iga Hollandi kodanik maksab Euroopa Liidule igal aastal koguni 267 eurot. Vabaduspartei (PVV), mis on arvamusküsitluste põhjal Hollandi suurim partei, jätkab võitlust selle vastu. Samuti on häbiväärne, et 2008. aasta netomaksete summade järgi otsustades on Holland Saksamaa ja Itaalia järel suuruselt kolmas maksja. Vabaduspartei tahab tagada, et Hollandi rahvast ei koheldaks enam Euroopa sularahaautomaadina. Lõpetagem raha jagamine korrumpeerunud riikidele, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile ja Ühtekuuluvusfondile, rändtsirkusele ning vasakpoolsete projektidele; andkem Hollandi pagaritele, lihunikele ja aedviljamüüjatele nende raske vaevaga teenitud raha tagasi. Sest ilmselt tuleb ka 2010. aasta eelarve puhul suurem osa kanda Hollandi kodanikel, kes peavad käe sügavamalt oma tasku ajama, samas kui 27 liikmesriigist 19 riigi parlamendisaadikud mängivad siin teiste inimeste rahaga jõuluvana. Seda nimetatakse „solidaarsuseks”, kuid see on kõige ehtsam vargus. PVV ei kavatse kunagi heaks kiita Euroopa Liidu eelarvet, mis paneb hollandlased nii äärmuslikul ja ebavõrdelisel moel ebasoodsasse olukorda."@et5
"Arvoisa puhemies, parlamentin jäsenet puhuvat usein jäsenvaltioiden solidaarisuudesta. On luonnollista ja helppoa osoittaa solidaarisuutta, jos se maksetaan toisten taskusta. Vuotta 2008 koskevat luvut julkistettiin 23. syyskuuta. Alankomaalaiset tuntevat jälleen kerran muita eurooppalaisia enemmän, missä määrin pahamaineinen EU:lle myötämielisten unelma syö heidän palkkapussiaan. Alankomaiden kansalaiset ovat hölmöydessään jälleen kerran suurin nettomaksajaryhmä. Jokainen Alankomaiden kansalainen maksaa huikeat 267 euroa EU:lle joka vuosi. Mielipidemittausten mukaan Alankomaiden suurin puolue Vapauspuolue (PVV) jatkaa taisteluaan tätä vastaan. On häpeä, että Alankomaat on kolmanneksi suurin nettomaksaja Saksan ja Italian jälkeen vuoden 2008 nettomaksujen kohdalla. Vapauspuolue haluaa varmistaa, ettei Alankomaiden kansalaisia kohdella enää EU:n maksuautomaattina. Lopettakaamme rahan syytäminen korruptoituneille maille, globalisaatiorahastolle ja koheesiorahastolle, matkustusrumbaan ja vasemmistosiiven hankkeille, ja palauttakaamme Alankomaiden leipureille, lihakauppiaille ja vihanneskauppiaille heidän kovalla työllään ansaitsemansa rahat. Vuoden 2010 talousarviossa tilanne tulee ilmeisesti olemaan sama, eli vastuu jätetään alankomaalaisille, jotka joutuvat kaivelemaan taskunpohjiaan samaan aikaan kun 19 jäsenvaltiota 27:stä ja niiden edustajat täällä Euroopan parlamentissa leikkivät joulupukkia muiden ihmisten rahoilla. Tätä kutsutaan "solidaarisuudeksi", vaikka oikeasti kyse on puhtaasta varastamisesta. PVV ei voisi koskaan kuvitella hyväksyvänsä EU:n talousarviota, joka on niin äärimmäisen ja suhteettoman epäedullinen Alankomaiden kansalaisille."@fi7
"Madame la Présidente, les députés de cette Assemblée parlent souvent de solidarité entre les États membres; bien entendu, puisqu’il est facile de faire montre de solidarité quand l’argent vient de la poche des autres. Les chiffres relatifs à 2008 ont été publiés le 23 septembre. Une fois de plus, les Néerlandais, plus que n’importe quel autre peuple européen, sentent à quel point l’infâme rêve europhile mange leur feuille de paye. Le public néerlandais – le cancre de la classe – est une fois encore, et nous n’en doutions pas, le premier contributeur net. Chaque citoyen néerlandais paye chaque année à l’Europe la somme effarante de 267 euros. Le Parti pour la liberté (PVV), le premier parti des Pays-Bas d’après les sondages d’opinion, poursuivra son combat contre cet état de fait. Il est également scandaleux que les Pays-Bas soient le troisième payeur, après l’Allemagne et l’Italie, en termes de contribution nette en 2008. Le Parti pour la liberté veut faire en sorte que le public néerlandais ne soit pas traité plus longtemps comme le tiroir-caisse de l’Europe. Arrêtons de donner de l’argent aux pays corrompus, au Fonds pour la mondialisation et au Fonds de cohésion, au cirque du déménagement et aux projets gauchistes, et rendons aux boulangers, aux bouchers et aux épiciers néerlandais l’argent qu’ils ont gagné à la sueur de leur front. Car, après tout, il y a fort à parier que les citoyens néerlandais soient les victimes du budget 2010 aussi et qu’il leur faudra plonger profondément dans leurs poches, pendant que les députés de 19 des 27 pays ici présents continueront de jouer à Saint Nicolas avec l’argent des autres. On appelle cela de la «solidarité» mais c’est en vérité un vol, pur et simple. Le PVV n’envisagera jamais d’adopter un budget pour l’Union européenne qui désavantage de façon aussi extrême et disproportionnée le citoyen néerlandais."@fr8
". Elnök asszony! A tisztelt képviselőtársak sokszor emlegetik a tagállamok közötti szolidaritást; nem is csoda, hiszen könnyű szolidaritást tanúsítani, ha erre mások zsebéből veszik ki a pénzt. A 2008-as adatokat szeptember 23-án hozták nyilvánosságra. A hollandok ismét minden más európainál jobban érezhetik, hogy a híres eurofil álom hogyan emészti fel fizetésüket. Természetesen megint a holland nép a legfőbb nettó hozzájáruló. A holland állampolgárok elképesztően magas összeget, 267 eurót fizetnek Európának évente. A Szabadságpárt (PVV), amely a közvélemény-kutatás szerint a legnagyobb holland párt, továbbra is küzdeni fog ez ellen. Az is szégyenletes, hogy a 2008-as évre fizetett nettó hozzájárulás tekintetében Németország és Olaszország után Hollandia a harmadik legnagyobb kifizető. A Szabadságpárt gondoskodni akar róla, hogy a holland polgárokat többé ne tekintsék Európa pénzkiadó automatájának. Legyen vége a pénz korrupt országokba történő áramlásának, a Globalizációs Alapnak és a Kohéziós Alapnak, a vándorcirkusznak és a baloldali projekteknek, hogy mi, holland pékek, hentesek és zöldségesek visszakaphassuk kemény munkával megkeresett pénzünket. Végül a 2010-es költségvetéssel is ugyanaz lesz a helyzet, mint mindig: a hollandoknak kell lenyelni a békát és mélyen benyúlni a zsebükbe, miközben az itt jelenlévő 27 ország közül 19 ország képviselői mások pénzén játsszák a Mikulást. Lehet, hogy ezt nevezik „szolidaritásnak”, de ez nem más, mint lopás. A PVV-nek esze ágában sincs elfogadni egy olyan uniós költségvetést, ami ennyire súlyosan és aránytalanul hátrányos a holland nép részére."@hu11
"Signora Presidente, i parlamentari di quest’Aula discutono spesso di solidarietà tra gli Stati membri. E’ ovvio, perché è facile mostrarsi solidali quando sono altri a pagare di tasca propria. I dati del 2008 sono stati pubblicati il 23 settembre. Più di qualsiasi altro popolo europeo, sono ancora una volta gli olandesi a sentire fino a che punto l’ignobile sogno europeista stia divorando le loro buste paga. Gli olandesi – i somari della classe – sono chiaramente, di nuovo, i maggiori contribuenti netti: ciascun cittadino olandese paga ogni anno all’Europa la sbalorditiva somma di 267 euro. Il PVV, il maggiore partito politico olandese nei sondaggi di opinione, continuerà a contrastare questa situazione. Il fatto che i Paesi Bassi siano il terzo maggiore contribuente dopo la Germania e l’Italia - se si considerano i contributi netti per il 2008 - è ugualmente una vergogna. Il PVV intende garantire che i cittadini olandesi non vengano più trattati come il bancomat dell’Europa. Mettiamo fine al denaro per le nazioni corrotte, al Fondo di adeguamento alla globalizzazione e al Fondo di coesione, al circo itinerante e ai progetti della sinistra, e restituiamo ai panettieri, macellai e fruttivendoli olandesi il loro denaro, che hanno guadagnato con fatica. Dopotutto, è probabile che anche nel caso del bilancio per il 2010 i cittadini olandesi si ritroveranno a dover pagare lo scotto e a metter mano alla propria borsa, mentre i parlamentari di 19 dei 27 paesi qui presenti giocano a fare Babbo Natale con il denaro altrui. Si parla di ”solidarietà”, ma si tratta di furto bello e buono. Il PVV non si sognerebbe mai di adottare un bilancio per l’Unione europea così sproporzionatamente sfavorevole per i cittadini olandesi."@it12
"Gerb. pirmininke, šio Parlamento nariai dažnai kalba apie valstybių narių solidarumą, nes paprastai lengva rodyti solidarumą, jeigu jis apmokamas kitų žmonių pinigais. 2008 m. skaičiai pasirodė rugsėjo 23 d. Ir vėl olandai labiau nei kurie kiti europiečiai jaučia, kiek jų atlyginimų lapelių svajoja suryti negarbingi eurofilai. Be abejo, Nyderlandų visuomenė – bukagalvių klasė – ir vėl yra didžiausia įmokų perviršio mokėtoja. Kiekvienas Nyderlandų pilietis kasmet sumoka Europai stulbinamą 267 EUR sumą. Nyderlandų laisvės partija (PVV), nuomonių apklausų duomenimis, didžiausia Nyderlandų partija, toliau kovos su tuo. Be to, negarbinga tai, kad pagal 2008 m. grynąsias įmokas Nyderlandai yra trečia pagal eilę mokėtoja po Vokietijos ir Italijos. Laisvės partija nori užtikrinti, kad Nyderlandų visuomenė nebebūtų laikoma Europos bankomatu. Tegul baigiasi pinigai korumpuotoms šalims, Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui ir Sanglaudos fondui, keliaujantiems cirkams ir kairiųjų projektams, taip pat grąžinkime Nyderlandų kepėjams, mėsininkams ir daržovių ir vaisių pardavėjams jų sunkiai uždirbtus pinigus. Juk tikriausiai taip pat bus 2010 m. biudžetui, kai Nyderlandų piliečiai bus paliekami su kūdikiais ant rankų ir turės smarkiai pakratyti savo pinigines, tuo tarpu 19 iš 27 šalims atstovaujantys Parlamento nariai dalyvauja čia tam, kad vaidintų Kalėdų Senelį, turintį kitų žmonių pinigų. Tai vadinama „solidarumu“, tačiau tai yra aiški ir paprasta vagystė. PVV niekada nebūtų pagalvojusi apie tokį tvirtinamą Europos Sąjungos biudžetą, kuris būtų toks nepaprastai ir neproporcingai nenaudingas Nyderlandų visuomenei."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, šī Parlamenta deputāti bieži runā par dalībvalstu solidaritāti; dabiski, jo ir viegli izrādīt solidaritāti, ja par to maksā no svešas kabatas. Dati par 2008. gadu parādījās 23. septembrī. Holandieši atkal vairāk nekā pārējie Eiropas iedzīvotāji izjūt to, kādā mērā nepopulārais eirooptimistu sapnis iztērē viņu algas. Holandes sabiedrība — pirmklasīgi nejēgas — atkal, protams, ir lielākais neto maksātājs. Katrs Holandes pilsonis Eiropai katru gadu maksā iespaidīgu summu EUR 267 apmērā. Partija „Brīvībai” ( ), kura saskaņā ar sabiedriskās domas aptauju rezultātiem ir lielākā Holandes partija, turpinās pret to cīnīties. Kauns ir arī tas, ka Nīderlande ir trešā lielākā maksātāja pēc Vācijas un Itālijas, ja runa ir par neto iemaksām 2008. gada budžetā. Partija „Brīvībai” vēlas panākt, lai Holandes sabiedrība vairs netiktu uzskatīta par Eiropas bankomātu. Beigsim finansēt korumpētas valstis, Globalizācijas fondu un Kohēzijas fondu, ceļojošo cirku un kreisā spārna projektus, un atdosim Holandes maizniekiem, miesniekiem un dārzeņu tirgotājiem viņu sūri nopelnīto naudu! Visbeidzot, iespējams, ka arī attiecībā uz 2010. gada budžetu visa atbildība būs uzvelta Holandes pilsoņiem, kuriem vajadzēs patukšot savu maciņu saturu, kamēr 19 dalībvalstu EP deputāti (no 27 Parlamentā pārstāvētajām dalībvalstīm) tēlo Ziemassvētku vecīti, izmantojot citu cilvēku naudu. To dēvē par „solidaritāti”, bet tā ir tīra un vienkārša zādzība. Partija „Brīvībai” nekad pat sapņos nepieņemtu tādu Eiropas Savienības budžetu, kurš tik ārkārtīgi un neproporcionāli nostāda Holandes iedzīvotājus neizdevīgā stāvoklī!"@lv13
"Voorzitter, over solidariteit tussen de lidstaten wordt vaak gesproken door de leden van dit Huis. En begrijpelijk ook, want hoe makkelijk is solidariteit als dat wordt betaald uit andermans portemonnee? Op 23 september zijn de cijfers over 2008 naar buiten gekomen. De Nederlanders voelen weer meer dan welke Europeaan ook hoeveel de schandalige Eurofiele droom hun loonstrookjes leegvreet. De grootste nettobetaler is natuurlijk weer de Nederlandse burger - de "gekke Henkie" van de klas. Maar liefst 267 euro betaalt de Nederlander jaarlijks aan Europa. De Partij voor de vrijheid, in de peilingen de grootste partij van Nederland, zal daartegen blijven strijden. Het is ook een schande dat Nederland, na Duitsland en Italië, de derde betaler is als het gaat om de nettoafdracht over 2008. De Partij voor de vrijheid wil dat de Nederlandse burger niet meer wordt behandeld als Europa's pinautomaat. Stop met geld naar corruptie landen, stop met het Globaliserings- en het Cohesiefonds, stop het verhuiscircus, stop met de linkse projecten en geef de Nederlandse bakker, slager en groenteboer hun zuurverdiende centen terug. Want ook bij de begroting over 2010 zal de Nederlandse burger wel weer de sigaar zijn en flink in de buidel moeten tasten, terwijl parlementariërs van 19 van de 27 landen hier aanwezig sinterklaas spelen met andermans geld. Solidariteit wordt dat genoemd. Pure diefstal is het. De PVV zal er nooit ook maar over piekeren om een begroting voor de Europese Unie goed te keuren als de Nederlandse burger zo extreem onevenredig wordt benadeeld."@mt15
"Pani przewodnicząca! Posłowie w tej Izbie często mówią o solidarności między państwami członkowskimi; to naturalne, ponieważ łatwo demonstrować solidarność, jeżeli płaci się za nią z kieszeni innych osób. Dane dotyczące roku 2008 ukazały się w dniu 23 września. Ponownie Holendrzy bardziej niż inni Europejczycy odczuwają, w jakim stopniu osławione marzenie euroentuzjastów zżera ich zarobki. Społeczeństwo holenderskie – klasowy nieuk – ponownie jest oczywiście największym ofiarodawcą netto. Każdy holenderski obywatel płaci na rzecz Europy olbrzymią kwotę 267 euro każdego roku. Partia Wolności (PVV) – według badań opinii publicznej będąca największą partią holenderską – nadal będzie z tym walczyć. Hańbą jest również to, że Holandia jest trzecim co do wielkości płatnikiem, po Niemczech i Włoszech, jeżeli chodzi o składki netto za rok 2008. Partia Wolności chce spowodować, że społeczeństwo holenderskie nie będzie już dłużej traktowane jak bankomat Europy. Koniec z pieniędzmi dla krajów skorumpowanych, dla funduszu dostosowania do globalizacji, dla funduszu spójności, dla objazdowego cyrku i projektów lewicy, a holenderskim piekarzom, rzeźnikom i osobom handlującym warzywami i owocami, oddajmy z powrotem ich ciężko zarobione pieniądze. Przecież w przypadku budżetu na 2010 prawdopodobnie też zdarzy się tak, że holenderscy obywatele zostaną na lodzie i będą zmuszeni sięgnąć głęboko do kieszeni, podczas gdy posłowie do PE z 19 na 27 krajów tutaj reprezentowanych będą odgrywali Świętego Mikołaja przy pomocy pieniędzy innych ludzi. Określa się to mianem „solidarności”, lecz jest to tylko i wyłącznie kradzież. W PVV nigdy nie przyszłoby nam nawet do głowy przyjęcie budżetu dla Unii Europejskiej, który w tak skrajny i nieproporcjonalny sposób krzywdziłby społeczeństwo holenderskie."@pl16
"Senhora Presidente, os deputados deste Parlamento falam muitas vezes de solidariedade entre Estados-Membros; claro que é fácil mostrar solidariedade quando esta é paga pelos outros. Os números relativos a 2008 foram divulgados no dia 23 de Setembro. Mais uma vez, os neerlandeses, mais do que quaisquer outros cidadãos europeus, sentem o infame sonho eurófilo consumir-lhes os salários. A população neerlandesa – os "burros" da turma – é, mais uma vez e como seria de esperar, o maior contribuinte líquido. Todos os anos, cada cidadão neerlandês contribui com uns astronómicos 267 euros para a Europa. O Partido da Liberdade (PVV), o maior partido neerlandês de acordo com as sondagens, continuará a lutar contra esta situação. É também uma desgraça que os Países Baixos sejam o terceiro maior contribuinte, a seguir à Alemanha e à Itália, com respeito à contribuição líquida relativa a 2008. O Partido da Liberdade pretende que a população neerlandesa deixe de ser tratada como o caixa automático da Europa. É preciso travar o envio de dinheiro para países corruptos, a aplicação de recursos no Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização e no Fundo de Coesão, as viagens do circo ambulante e os projectos da esquerda, e deixar-nos restituir aos padeiros, talhantes e merceeiros neerlandeses o dinheiro que tanto lhes custa a ganhar. Afinal, tudo isto se irá provavelmente repetir no orçamento para 2010, ficando os cidadãos neerlandeses com a criança no colo e na contingência de desembolsar verbas avultadas, enquanto os deputados de 19 dos 27 países aqui presentes brincam ao Pai Natal com o dinheiro dos outros. A designação oficial é "solidariedade", mas, na verdade, é um roubo descarado. O PVV jamais sonharia em aprovar um orçamento para a União Europeia tão desvantajoso e desproporcional para os neerlandeses."@pt17
"Dnă preşedintă, deputaţii din acest Parlament vorbesc adesea de solidaritate între statele membre; este normal, din moment ce este uşor să dai dovadă de solidaritate când aceasta este plătită de alţii. Cifrele pentru 2008 au apărut la 23 septembrie. Din nou, olandezii simt, mai mult decât alţi europeni, măsura în care neruşinatul vis eurofil le mănâncă fişele de salariu. Publicul olandez – nătângul clasei – este, cu siguranţă, încă o dată cel mai mare contribuitor net. Fiecare cetăţean olandez plăteşte Europei o uimitoare sumă de 267 de euro în fiecare an. Partidul pentru Libertate (PVV), cel mai mare partid olandez conform sondajelor de opinie, va continua să lupte împotriva acestui lucru. De asemenea, este o ruşine că Olanda este cel de-al treilea mare contribuabil, după Germania şi Italia, când vine vorba de contribuţia netă pentru 2008. Partidul pentru Libertate vrea să garanteze că publicul olandez nu mai este tratat drept bancomatul Europei. Haideţi să oprim banii pentru ţările corupte, Fondul de ajustare la globalizare şi Fondul de coeziune, circul de călătorii şi proiectele de stânga, şi haideţi să le dăm înapoi brutarilor, măcelarilor şi comercianţilor olandezi de legume şi fructe banii lor câştigaţi cu greu. La urma urmei, probabil că aşa se va întâmpla şi cu bugetul pe 2010, şi anume cetăţenii olandezi vor primi sarcinile ingrate şi vor trebui să caute mai adânc în buzunarele lor, în timp ce deputaţii din 19 din cele 27 de ţări prezente aici se vor juca de-a Moş Crăciun cu banii altor persoane. Aceste lucru este denumit „solidaritate”, dar este hoţie, pur şi simplu. PVV nici nu ar visa să adopte un buget pentru Uniunea Europeană care ar dezavantaja publicul olandez atât de mult şi disproporţionat."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, poslanci tohto Parlamentu často hovoria o solidarite medzi členskými štátmi, keďže je nepochybne ľahké ju prejaviť, keď sa platí z vreciek iných ľudí. Čísla za rok 2008 boli zverejnené 23. septembra. Holanďania pociťujú rozsah, do akého neslávne známy eurofilný sen požiera ich výplatné pásky, viac ako ostatní Európania. Holandská verejnosť – triedny truľo – aj teraz prispieva v čistom najviac. Každý holandský občan zaplatí Európe každý rok závratných 267 EUR. Strana za slobodu (PVV), ktorá je podľa prieskumov verejnej mienky najväčšou holandskou stranou, bude proti tomu aj naďalej bojovať. Tiež je hanbou, že Holandsko bolo po Nemecku a Taliansku tretím najväčším platiteľom, pokiaľ ide o čisté príspevky za rok 2008. Strana za slobodu chce zabezpečiť, aby sa s holandskou verejnosťou viac nezaobchádzalo ako s európskym bankomatom. Skoncujme s peniazmi pre skorumpované krajiny, s Európskym fondom pre prispôsobenie sa globalizácii a Kohéznym fondom, s cirkusom okolo cestovania a ľavicovými projektmi a vráťme holandským pekárom, mäsiarom a zeleninárom ich ťažko zarobené peniaze. Veď rovnako to bude asi aj s rozpočtom na rok 2010. Poslanci 19 z 27 krajín sa tu budú hrať na Ježiška s cudzími peniazmi, kým holandským občanom zostane len varovať bábätko a siahať hlboko do vrecka. Označuje sa to za solidaritu, ale je to len obyčajná krádež. PVV by ani vo sne nenapadlo schváliť rozpočet Európskej únie, ktorý by tak nesmierne a neúmerne znevýhodňoval holandskú verejnosť."@sk19
"Gospa predsednica, poslanci tega Parlamenta pogosto govorijo o solidarnosti med državami članicami; seveda, saj je lahko pokazati solidarnost, če je plačana iz žepa drugih ljudi. Številke za leto 2008 so bile objavljene 23. septembra. Ponovno Nizozemci bolj kot kateri koli drugi Evropejci občutijo obseg, v katerem razvpite sanje evrofilov odžirajo njihove obračune plač. Nizozemska javnost – razredni norček – je seveda ponovno največja neto plačnica. Vsak nizozemski državljan Evropi vsak dan plača osupljivih 267 EUR. Stranka za svobodo (PVV), po javnomnenjskih anketah največja nizozemska stranka, se bo še naprej borila proti temu. Sramotno je tudi, da je Nizozemska tretja največja plačnica za Nemčijo in Italijo, ko gre za neto plačila za leto 2008. Stranka za svobodo hoče zagotoviti, da se nizozemske javnosti ne bo več obravnavalo kot bankomata Evrope. Naj se že preneha dajanje denarja za skorumpirane države, za Sklad za prilagoditev globalizaciji in Kohezijski sklad, potovanja in projekte levice in vrnimo nizozemskim pekom, mesarjem in branjevcem njihov težko prisluženi denar. Konec koncev bo tudi s proračunom za leto 2010 tako, da bodo spet odgovorni Nizozemci in bodo morali globoko seči v žep, medtem ko se bo 19 od 27 držav tu igralo z denarjem drugih. To se imenuje „solidarnost“, v resnici pa ni nič drugega kot kraja. PVV ne bi nikoli prišlo na misel sprejeti proračun za Evropsko unijo, ki bi tako izredno in nesorazmerno postavljal Nizozemce v slabši položaj."@sl20
"Fru talman! Parlamentsledamöterna talar ofta om solidaritet mellan medlemsstaterna; naturligtvis eftersom det är så lätt att visa solidaritet om någon annan betalar för den. Siffrorna för 2008 publicerades den 23 september. Återigen får det nederländska folket, mer än några andra européer, känna av i vilken utsträckning den ökända EU-drömmen äter upp deras löner. Den nederländska allmänheten – klassens pajas – är naturligtvis återigen den största nettobetalaren. Varje nederländsk medborgare betalar hela 267 euro till EU varje år. Partiet för frihet (PVV), det största nederländska partiet enligt opinionsundersökningarna, kommer att fortsätta att bekämpa detta. Det är också skamligt att Nederländerna är den tredje största nettobetalaren, efter Tyskland och Italien, när det gäller nettobidraget för 2008. Partiet för frihet vill se till att den nederländska allmänheten inte längre behandlas som Europas bankomat. Låt det bli ett slut på pengar till korrumperade länder, till Globaliseringsfonden och Sammanhållningsfonden, till den resande cirkusen och till vänsterprojekten, och låt oss ge nederländska bagare, slaktare och grönsakshandlare deras surt förvärvade pengar tillbaka. Trots allt kommer det troligen att bli fallet även med budgeten för 2010 att de nederländska medborgarna sitter med Svarte Petter och blir tvungna att gräva djupt i sina fickor, medan ledamöter från 19 av de 27 länder som företräds här får leka jultomten med andra personers pengar. Detta kallas ”solidaritet”, men det är ren och skär stöld. PVV skulle aldrig ens drömma om att anta en EU-budget som på ett så extremt och oproportionerligt sätt missgynnar den nederländska allmänheten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph