Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-20-Speech-2-334"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091020.35.2-334"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, it is unbelievable that in these times of financial and economic crisis, the European Commission proposes an increase of almost 5% for the 2010 budget. But what is worse is that, while the Council, at its first reading in July, put forward a reduction of almost 2% on the preliminary draft budget, this Parliament is now proposing an increase of 5% on it. The 2010 budget would then end up being over EUR 127 billion in payment appropriations which equates to 1.08% of the EU’s gross national income. Is this the way this Parliament wants to bring the budget closer to the citizens? It is all very nice to want to subsidise the Special Olympics in Poland and Greece and the European Youth Olympic Winter Festival in the Czech Republic, or even Xacobeo 2010, but our constituents have other priorities in their lives, such as paying their mortgages and giving a reasonable education to their children. The daily cost of the European Union for the United Kingdom currently amounts to GBP 45 million per day and the proposed increase will bring it to GBP 50 million or more with the reduction of the rebate. Believe me, there are many other priorities in the UK to invest this money in, and now that the European Commission has warned that Britain is in danger of going bust due to its high level of national debt, this country would be happy to have a significant reduction in its EU contributions, and I am sure that other countries would also be happy with a similar reduction. Year after year, the Court of Auditors has been unable to give us satisfaction that the EU budget has been legally and regularly spent, and I was really concerned at the lack of control over taxpayers’ money when I was the chief accountant of the European Commission back in 2002. But still, Parliament wants to put more money into the EU coffers. Do not count on me ever to vote in favour of any increase in the budget. If you want to subsidise projects to fight the crisis, you should find areas where the budget can be reduced."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, je neuvěřitelné, že Evropská komise v době finanční a hospodářské krize navrhuje zvýšení rozpočtu na rok 2010 o téměř 5 %. Horší ale je skutečnost, že zatímco Rada v prvním čtení v červenci navrhla snížení předběžného návrhu rozpočtu o téměř 2 %, tento Parlament nyní navrhuje zvýšení o 5 %. Rozpočet na rok 2010 by pak činil více než 127 miliard EUR v povolených platbách, což představuje 1,08 % hrubého národního důchodu EU. Chce Parlament tímto způsobem přiblížit rozpočet občanům? Je moc hezké chtít finančně podpořit speciální olympiádu v Polsku a Řecku a Zimní evropský olympijský festival mládeže v České republice, či dokonce Xacobeo 2010, ale naši voliči mají jiné životní priority, například splácení hypoték a zajištění odpovídajícího vzdělání pro děti. V současné době činí denní náklady Velké Británie na Evropskou unii 45 milionů GBP denně a po navrhovaném zvýšení vzrostou nejméně na 50 milionů GBP se snížením rabatu. Věřte mi, ve Velké Británii existuje mnoho jiných priorit, do nichž bychom měli tyto peníze investovat, a teď, když vzhledem k vysoké úrovni národního dluhu Velké Británie upozornila Evropská komise na nebezpečí bankrotu Británie, by tato země s radostí uvítala, kdyby byly výrazně sníženy její povinné příspěvky do EU, a jsem si jistý, že i jiné země by z podobného snížení měly radost. Rok co rok nám Účetní dvůr nás nedokázal přesvědščit, že rozpočet EU byl vynaložen zákonným a řádným způsobem, a když jsem byla v roce 2002 hlavní účetní Evropské komise, byla jsem skutečně znepokojena nedostatečnou kontrolou nad finančními prostředky daňových poplatníků. Parlament chce přesto vložit další finanční prostředky do pokladnic EU. Nepočítejte se s tím, že bych někdy hlasovala pro zvýšení rozpočtu. Chcete-li finančně podpořit projekty pro boj proti krizi, měli byste najít oblasti, v nichž lze rozpočet snížit."@cs1
"Fru formand! Det er helt utroligt, at Kommissionen på et tidspunkt med finansiel og økonomisk krise foreslår en stigning på næsten 5 % for 2010-budgettet. Men det er endnu værre, at Parlamentet, efter at Rådet under førstebehandlingen i juli foretog en nedskæring på næsten 2 % i det foreløbige forslag til budget, nu foreslår en forhøjelse på 5 %. 2010-budgettet vil således komme op på mere end 127 mia. EUR i betalingsbevillinger, hvilket svarer til 1,08 % af EU's bruttonationalprodukt. Er det på den måde, at Parlamentet ønsker at bringe budgettet tættere på borgerne? Det er da udmærket at ville støtte Special Olympics i Polen og Grækenland og vinterungdoms-OL i Den Tjekkiske Republik eller endog Xacobeo 2010, men for vores vælgere er der andre prioriteter i livet, f.eks. at de kan betale deres huslån og give deres børn en rimelig uddannelse. Omkostningerne ved EU for Det Forenede Kongerige er for øjeblikket 45 mio. GBP pr. dag, og den foreslåede forhøjelse vil bringe omkostningerne op på 50 mio. GBP eller mere efter nedskæringen i rabatten. De må tro mig, når jeg siger, at Det Forenede Kongerige har mange andre prioriter at investere i, og nu da Kommissionen har advaret Storbritannien om, at der er fare for, at landet vil gå fallit på grund af den store nationale gæld, ville en stor nedskæring i EU-bidraget være velkommen, og jeg er sikker på, at andre lande ville være glade for en lignende nedskæring. År efter år har Revisionsretten været ude af stand til at overbevise os om, at EU-budgettet er blevet lovligt og ordentligt gennemført, og jeg var virkelig bekymret over den manglende kontrol med skatteborgernes penge, da jeg var chefrevisor i Kommissionen i 2002. Men Parlamentet ønsker stadigvæk at komme flere penge i EU's kister. De skal ikke regne med, at jeg nogen sinde vil stemme for en forhøjelse af budgettet. Hvis De ønsker at give støtte til projekter til bekæmpelse af krisen, bør De finde områder, hvor der kan skæres ned på budgettet."@da2
"Frau Präsidentin, es ist unglaublich, dass die Europäische Kommission in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise eine beinahe fünfprozentige Erhöhung des Haushalts für 2010 vorschlägt. Was jedoch noch schlimmer ist: Während der Rat bei seiner ersten Lesung im Juli eine Senkung von fast 2 % des vorläufigen Haushaltsplanentwurfs vorbrachte, schlägt dieses Parlament jetzt genau dafür eine Erhöhung von 5 % vor. Somit würde der Haushaltplan 2010 im Endeffekt über 127 Mrd. EUR an Zahlungsermächtigungen vorsehen, was 1,08 % des Bruttonationaleinkommens der EU entspricht. Ist das die Art und Weise, in der das Parlament den Haushalt den Bürgerinnen und Bürgern näherbringen möchte? Es ist ja sehr schön, die Special Olympics in Polen und Griechenland sowie das Olympische Winterfestival der Europäischen Jugend in der Tschechischen Republik, oder gar Xacobeo 2010 fördern zu wollen, aber im Leben unserer Wähler gibt es andere Prioritäten, wie das Rückzahlen einer Hypothek oder die Finanzierung einer anständigen Ausbildung für ihre Kinder. Die täglichen Ausgaben der Europäischen Union für das Vereinigte Königreich betragen gegenwärtig 45 Mio. GBP pro Tag, und mit der vorgeschlagenen Erhöhung werden diese auf 50 Mio. GBP bzw. bei Reduzierung der Ausgleichszahlungen auf noch mehr ansteigen. Glauben Sie mir, was die Investition dieses Geldes betrifft, bestehen im Vereinten Königreich viele andere Prioritäten, und nun, da die Europäische Kommission verkündet hat, dass Großbritannien Gefahr läuft, aufgrund seiner hohen Staatsschulden Pleite zu machen, wäre dieses Land froh über eine erhebliche Herabsetzung seiner EU-Beiträge, und ich bin überzeugt, dass es anderen Ländern genauso geht. Es gibt kein Jahr, in dem der Rechnungshof uns die Genugtuung verschafft, festzustellen, dass der EU-Haushalt legal und ordnungsgemäß eingesetzt wurde, und ich war 2002 in meiner Funktion als Rechnungsführerin bei der Europäischen Kommission schockiert angesichts der fehlenden Kontrolle über das Geld der Steuerzahler. Und dennoch möchte das Parlament die EU-Kassen weiter füllen. Seien Sie versichert, dass ich niemals für eine Erhöhung des Haushalts stimmen werde. Wenn Sie Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise fördern wollen, finden Sie Bereiche, in denen der Haushalt gekürzt werden kann."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, είναι απίστευτο το γεγονός ότι σε αυτούς τους καιρούς χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αύξηση σχεδόν 5% για τον προϋπολογισμό του 2010. Αλλά αυτό που είναι ακόμη χειρότερο είναι ότι, ενώ το Συμβούλιο, στην πρώτη ανάγνωσή του τον Ιούλιο, πρότεινε μείωση περίπου 2% στο προσχέδιο προϋπολογισμού, αυτό το Κοινοβούλιο προτείνει τώρα αύξηση 5% επί αυτού του προσχεδίου προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός του 2010 θα καταλήξει τότε να υπερβαίνει τα 127 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών ποσό που ισούται με το 1,08% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το Κοινοβούλιο θέλει να φέρει τον προϋπολογισμό πιο κοντά στους πολίτες; Είναι πάρα πολύ ωραίο να επιδοτούνται οι Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Πολωνία και την Ελλάδα καθώς και το Χειμερινό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Νεότητας στην Τσεχία, ή ακόμη το Jacobean 2010, αλλά οι ψηφοφόροι μας έχουν άλλες προτεραιότητες στη ζωή τους, όπως η εξόφληση των υποθηκών τους και η εξασφάλιση καλής εκπαίδευσης στα παιδιά τους. Το κόστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο αυτήν τη στιγμή ανέρχεται σε 45 εκατομμύρια αγγλικές λίρες ημερησίως και με την προτεινόμενη αύξηση θα ανέλθει στα 50 εκατομμύρια αγγλικές λίρες ή και περισσότερο, με τη μείωση της επιστροφής δασμών. Πιστέψτε με, υπάρχουν πολλές άλλες προτεραιότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο που αναμένουν επένδυση χρημάτων, και τώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προειδοποιήσει ότι η Βρετανία κινδυνεύει να χρεοκοπήσει εξ αιτίας του υψηλού δημόσιου χρέους της, αυτή η χώρα θα ήταν ευτυχής αν έβλεπε τη συνεισφορά της στην ΕΕ να μειώνεται σημαντικά, και είμαι βέβαιος ότι και άλλες χώρες θα ήσαν ευτυχείς με μια παρόμοια μείωση. Επί σειρά ετών, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει κατορθώσει να μας δώσει την ικανοποίηση ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δαπανήθηκε νόμιμα και κανονικά, και η έλλειψη ελέγχου στις δαπάνες των χρημάτων των φορολογουμένων ήταν ένα ζήτημα που με απασχολούσε σοβαρά όταν ήμουν στη θέση αρχιλογιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2002. Παρόλ’ αυτά, το Κοινοβούλιο θέλει να βάλει περισσότερα χρήματα στα ταμεία της ΕΕ. Μην υπολογίζετε σε μένα να ψηφίσω ποτέ υπέρ οιασδήποτε αύξησης στον προϋπολογισμό. Εάν θέλετε να επιδοτήσετε σχέδια για την αντιμετώπιση της κρίσης, πρέπει να βρείτε τομείς στους οποίους ο προϋπολογισμός μπορεί να μειωθεί."@el10
"Señora Presidenta, es increíble que en estos tiempos de crisis económica y financiera, la Comisión Europea proponga un incremento de casi el 5 % para el presupuesto del ejercicio de 2010. Pero lo que es aún peor es que, mientras el Consejo en su primera lectura en julio presentó una reducción de casi el 2 % con respecto al anteproyecto de presupuesto, el Parlamento ahora propone un aumento del 5 % sobre lo establecido en el anteproyecto. El presupuesto de 2010 acabaría entonces llegando a superar los 127 000 millones de euros en créditos de pago, que corresponden al 1,08 % del producto nacional bruto. ¿Es así como quiere el Parlamento acercar el presupuesto a los ciudadanos? Está pero que muy bien querer subvencionar las Olimpiadas Especiales en Polonia y Grecia y el Festival Olímpico de Invierno de la Juventud Europea en la República Checa, o incluso el Xacobeo 2010, pero nuestros electores tienen otras prioridades en sus vidas, tales como pagar sus hipotecas y proporcionar a sus hijos una razonable educación. El coste diario de la Unión Europea para el Reino Unido asciende actualmente a 45 millones de libras esterlinas por día y el incremento que se propone hará que la cifra alcance 50 millones de libras esterlinas o más con la reducción del reembolso. Créanme, existen muchas otras prioridades en el Reino Unido en las que invertir este dinero y ahora que la Comisión Europea ha advertido que Gran Bretaña está al borde de la bancarrota debido al elevado nivel de su deuda nacional, este país se alegraría de ver considerablemente reducidas sus contribuciones a la UE. Estoy segura de que habrá otros países que estén contentos con una reducción similar. Año tras año, el Tribunal de Cuentas ha sido incapaz de darnos la satisfacción de que el presupuesto de la UE se haya gastado de forma regular y legal, y yo me preocupé de verdad ante la falta de control sobre el dinero de los contribuyentes cuando ocupé el cargo de responsable del gabinete de auditoría de la Comisión Europea en 2002. Pero a pesar de ello, el Parlamento quiere aumentar aún más las arcas de la UE. No cuenten jamás conmigo para votar a favor de ningún incremento en los presupuestos. Si ustedes desean subvencionar proyectos para combatir la crisis, deberían encontrar áreas en las que se pueda reducir el presupuesto."@es21
"Austatud juhataja! See on uskumatu, et just praegusel finants- ja majanduskriisi ajal teeb komisjon ettepaneku suurendada 2010. aasta eelarvet ligi 5%. Kuid veelgi hullem on see, et kui nõukogu tegi oma esimesel lugemisel juulis ettepaneku esialgset eelarveprojekti ligikaudu 2% võrra vähendada, teeb Euroopa Parlament nüüd ettepaneku 5%-lise suurendamise kohta. 2010. aasta eelarve mahuks oleks siis maksete assigneeringutena üle 127 miljardi euro ehk 1,08% Euroopa Liidu kogurahvatulust. Kas nii tahabki Euroopa Parlament eelarvet kodanikele lähemale viia? On ju väga tore, et te soovite toetada eriolümpiat Poolas ja Kreekas, Euroopa noorte taliolümpiamänge Tšehhis või koguni programmi Xacobeo 2010, kuid meie valijatel on elus teised prioriteedid, näiteks hüpoteeklaenu tasumine ja oma lastele korraliku hariduse andmine. Euroopa Liit läheb Ühendkuningriigile iga päev 45 miljonit naela maksma; eelarve kavandatud suurendamise tõttu kasvab see summa 50 miljoni naelani ja tagasimakse vähendamise korral ehk veelgi suuremaks. Uskuge mind, Ühendkuningriigis on palju teisi väga tähtsaid valdkondi, kuhu see raha investeerida, ja nüüd, mil komisjon on hoiatanud, et Suurbritannia võib oma suure riigivõla tõttu pankrotti minna, vähendaks see riik rõõmuga oma panust Euroopa Liitu. Ma olen kindel, et teisedki riigid oleksid samasuguse vähendamisega rahul. Kontrollikoda ei ole ühelgi aastal saanud meile kinnitada, et Euroopa Liidu eelarvelisi vahendeid on õiguspäraselt ja ilma rikkumisteta kasutatud. Kui ma olin 2002. aastal komisjoni pearaamatupidaja, tekitas kontrolli puudumine maksumaksjate raha üle mulle tõsist muret. Kuid Euroopa Parlament tahab Euroopa Liidu kassasse sellegipoolest rohkem raha panna. Ma ei kavatse kunagi hääletada eelarve suurendamise poolt. Kui te soovite toetada projekte, mille eesmärk on võidelda kriisi vastu, siis peaksite leidma valdkonnad, kus eelarvet on võimalik vähendada."@et5
"Arvoisa puhemies, on uskomatonta, että Euroopan komissio ehdottaa talousarvioon lähes 5 prosentin lisäystä, vaikka meillä on käsillä talous- ja rahoituskriisi. Vielä pahempaa on se, että vaikka neuvosto esitti heinäkuussa pidetyssä ensimmäisessä käsittelyssä lähes 2 prosentin vähennystä alustavaan talousarvioesitykseen, parlamentti ehdottaa nyt 5 prosentin lisäystä. Vuoden 2010 talousarvion maksumäärärahat olisivat siten yli 127 miljardia euroa, mikä on 1,08 prosenttia EU:n bruttokansantulosta. Näinkö parlamentti haluaa tuoda talousarviota kansalaisia lähemmäksi? On varsin mukavaa tukea Puolan ja Kreikan Special Olympics -kisoja sekä Tšekin tasavallassa pidettäviä Euroopan nuorten talviolympiafestivaaleja tai jopa Xacobeo 2010 -kisoja, mutta äänestäjillämme on muitakin prioriteetteja elämässään, kuten asuntolainan maksaminen ja lasten kohtuullinen kouluttaminen. Yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuus Euroopan unionille on nykyään 45 miljoonaa puntaa päivässä, mutta ehdotettu lisäys nostaisi summan vähintään 50 miljoonaan puntaan, ja palautukset vähenisivät. Uskokaa pois, Yhdistyneessä kuningaskunnassa on monia muita ensisijaisia kohteita, joihin tämän rahan voisi käyttää, ja nyt kun Euroopan komissio on varoittanut, että Britannia saattaa mennä vararikkoon korkean kotimaisen velkansa takia, maamme ottaisi ilolla vastaan merkittävän alennuksen EU:n maksuosuuksiinsa. Olen varma, että myös muut maat olisivat iloisia vastaavasta alennuksesta. Tilintarkastustuomioistuin ei ole moneen vuoteen kyennyt tuottamaan meille sitä iloa, että EU:n talousarvio olisi käytetty laillisesti ja säännönmukaisesti, ja toimiessani vuonna 2002 Euroopan komission päätilintarkastajana kannoin suurta huolta veronmaksajien rahojen valvonnan puutteesta. Tästä huolimatta parlamentti haluaa panna lisää rahaa EU:n kirstuun. Älkää luulkokaan, että äänestäisin koskaan talousarvion kasvattamisen puolesta. Jos haluatte tukea talouskriisin torjuntaan tarkoitettuja hankkeita, on haettava aloja, joilla talousarviota voidaan supistaa."@fi7
"Madame la Présidente, il est incroyable qu’en ces temps de crise financière et économique, la Commission européenne propose une augmentation de près de 5 % du budget 2010. Pis, alors que le Conseil avait mis en avant une réduction de quasiment 2 % dans l’avant-projet de budget, lors de sa première lecture en juillet, le Parlement propose désormais qu’il soit augmenté de 5 %. Le budget 2010 excèderait alors 127 milliards d’euros en crédits de paiement, ce qui équivaudrait à 1,08 % du produit national brut de l’UE. Est-ce de cette façon que ce Parlement entend rapprocher le budget des citoyens? C’est très bien de vouloir subventionner les Jeux olympiques spéciaux de Varsovie et de Grèce, le Festival olympique d’hiver de la jeunesse européenne en République tchèque ou même Xacobeo 2010, mais nos électeurs ont d’autres priorités dans la vie, comme payer leur emprunt hypothécaire et donner à leurs enfants une bonne éducation. Le coût quotidien de l’Union européenne pour le Royaume-Uni s’élève actuellement à 45 millions de livres sterling par jour et l’augmentation proposée portera ce montant à 50 millions de livres, ou plus avec la réduction du rabais. Croyez-moi, il existe bien d’autres priorités dans lesquelles le Royaume-Uni devrait investir cet argent. Maintenant que la Commission européenne a mis en garde la Grande-Bretagne contre le danger d’une faillite à cause du niveau élevé de sa dette nationale, ce pays serait heureux de bénéficier d’une réduction substantielle de sa contribution à l’UE. Je suis certaine que d’autres pays seraient heureux de profiter d’une réduction similaire. Année après année, la Cour des comptes n’a pas été en mesure de nous donner satisfaction sur le caractère légal et régulier des dépenses liées au budget de l’UE; j’ai été particulièrement préoccupée par le manque de contrôle de l’argent des contribuables lorsque j’ai exercé les fonctions de responsable de la comptabilité de la Commission européenne en 2002. Qu’à cela ne tienne, le Parlement veut mettre plus d’argent dans les coffres de l’UE. Ne comptez jamais sur moi pour voter en faveur d’une quelconque augmentation du budget. Si vous souhaitez subventionner des projets pour lutter contre la crise, vous devriez trouver des domaines dans lesquels le budget peut être réduit."@fr8
"Elnök asszony! Hihetetlen, hogy a pénzügyi és gazdasági válság idején az Európai Bizottság csaknem 5%-os növekedést javasol a 2010-es költségvetésre. De még ennél is rosszabb, hogy míg a Tanács júliusi első olvasatában az előzetes költségvetéstervezet mintegy 2%-os csökkentését terjesztette elő, a Parlament ugyanennek 5%-os emelésére tesz javaslatot. Ezen az alapon a 2010-es költségvetés kifizetési előirányzatai meghaladnák a 127 milliárd eurót, ami az EU bruttó nemzeti jövedelmének 1,08%-át teszi ki. Így akarja a Parlament közelíteni a költségvetést a polgárokhoz? Szép és jó, hogy támogatni akarjuk a lengyelországi és a görögországi Speciális Olimpiát és a Cseh Köztársaságban megrendezésre kerülő Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokat, sőt még a 2010-es Xacobeót is, de választási körzeteink szavazópolgárainak mások a prioritásai: például, hogy miből fogják kifizetni a jelzálogot vagy gyermekeik tisztességes taníttatását. Az Egyesült Királyság napi 45 millió angol fontot fizet az európai uniós tagságáért, a javasolt növekedés pedig ugyanezt az összeget 50 millió fontra vagy még annál is többre emelné a kedvezmény csökkentését is beszámítva. Biztosíthatom Önöket, hogy ezt a pénzt sok más fontos dologba is be lehetne fektetni az Egyesült Királyságban, és most, hogy az Európai Bizottság felhívta a figyelmet, hogy Anglia csődbe kerülhet az államadósság magas szintje miatt, az ország örömmel venné az EU hozzájárulások erőteljes csökkentését, mint ahogy biztos vagyok benne, hogy más országok is hasonlóképpen örülnének egy ilyen csökkentésnek. Évről évre, a Számvevőszék képtelen elfogadható bizonyítékot nyújtani az EU költségvetés jogszerű és szabályos felhasználásáról, 2002-ben az Európai Bizottság főkönyvelőjeként pedig rendkívüli aggodalommal töltött el, hogy az adófizetők pénzének ellenőrzését nem biztosították megfelelően. Ennek ellenére a Parlament még több pénzt akar beletömni az EU pénztárcájába. Ne számítsanak arra, hogy meg fogom szavazni a költségvetés bármiféle növekedését. Ha a válság legyőzése érdekében projekteket akarnak támogatni, akkor találják meg, hogy milyen területeken lehetne csökkenteni a költségvetést."@hu11
"Signora Presidente, è incredibile che, in questi tempi di crisi economica e finanziaria, la Commissione europea proponga di aumentare del 5 per cento circa il bilancio 2010. Ma è ancora più increscioso che, mentre il Consiglio, nella prima lettura di luglio, propose una riduzione di circa il 2 per cento del progetto preliminare di bilancio, questo Parlamento stia ora chiedendo un ulteriore aumento del 5 per cento. Il bilancio 2010 finirebbe quindi per superare i 127 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento, corrispondenti all’1,08 per cento del reddito nazionale lordo dell’UE. E’ così che il Parlamento vuole portare il bilancio più vicino ai cittadini? E’ encomiabile finanziare i giochi olimpici speciali in Polonia e Grecia e il festival olimpico invernale della gioventù europea nella Repubblica Ceca, o persino Xacobeo 2010, ma i nostri elettori hanno altre priorità nella vita, per esempio pagare il mutuo e offrire un’istruzione adeguata ai propri figli. Attualmente l’Unione europea costa al Regno Unito 45 milioni di sterline al giorno, che, con l’aumento proposto, diventeranno 50 milioni di sterline se non oltre, al netto della compensazione. Credetemi, nel Regno Unito vi sono molte altre priorità su cui investire questi fondi. Ora la Commissione europea ha avvertito la Gran Bretagna che rischia di fallire a causa dell’alto livello del suo debito nazionale, il paese sarebbe ben felice di ottenere una sensibile diminuzione dei propri contributi al bilancio comunitario, e sono sicuro che anche altri paesi ne sarebbero lieti. Anno dopo anno, la Corte dei conti non è in grado di assicurarci che il bilancio UE viene speso legalmente e regolarmente. Non a caso, ero veramente preoccupato dagli scarsi controlli sul denaro dei contribuenti quando ero capocontabile della Commissione europea nel 2002. Ciononostante, il Parlamento intende versare altro denaro nelle casse dell’Unione. Non fate affidamento su di me per approvare un qualunque aumento del bilancio. Se davvero volete sovvenzionare progetti che contrastino la crisi, dovreste trovare settori in cui sia possibile tagliare il bilancio."@it12
"Gerb. pirmininke, neįtikėtina, kad šiais finansų ir ekonomikos krizės laikais Europos Komisija siūlo 2010 m. biudžetą padidinti beveik 5 proc. Tačiau blogiausia tai, kad nors liepos mėn. pirmajame svarstyme Taryba pasiūlė preliminariame biudžeto projekte nurodytą sumą sumažinti 2 proc., dabar šis Parlamentas siūlo ją padidinti 5 proc. Tada sudarytas 2010 m. biudžetas būtų didesnis nei 127 mlrd. EUR mokėjimų asignavimais, o tai prilygtų 1,08 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų. Ar taip Parlamentas nori priartinti biudžetą prie piliečių? Labai gražus noras subsidijuoti Lenkijoje ir Graikijoje vyksiančias specialiąsias olimpines žaidynes ir Čekijoje vyksiančias Europos jaunimo žiemos olimpines žaidynes arba netgi Xacobeo 2010, tačiau mūsų rinkėjai turi kitų savo gyvenimo prioritetų, pvz., sumokėti savo nekilnojamojo turto paskolą ir suteikti tinkamą išsilavinimą savo vaikams. Šiuo metu Europos Sąjunga Jungtinei Karalystei kasdien kainuoja 45 mln. GBP per dieną, o dėl siūlomo padidinimo suma padidės iki 50 mln. GBP ar daugiau kartu su permokos grąžinimu. Patikėkite manimi, JK turi daug kitų prioritetų, į kuriuos būtų galima investuoti pinigus, todėl dabar, kai Europos Komisija perspėjo, kad Jungtinei Karalystei gresia pavojus bankrutuoti dėl jos didelės nacionalinės skolos, ši šalis būtų patenkinta, jei būtų smarkiai sumažinti jos ES įnašai, ir esu tikras, kad kitos šalys taip pat būtų patenkintos panašiu sumažinimu. Metai iš metų Audito Rūmai nesugebėdavo suteikti mums pasitenkinimo dėl to, kad ES biudžetas naudojamas teisėtai ir reguliariai, ir kai 2002 m. buvau Europos Komisijos vyriausiąja buhaltere, man kėlė susirūpinimą mokesčių mokėtojų pinigų kontrolės stoka. Tačiau iki šiol Parlamentas nori į ES iždą įdėti daugiau pinigų. Niekada neturėkite vilčių, kad balsuosiu už bet kokį biudžeto padidinimą. Jeigu norite subsidijuoti projektus siekdami kovoti su krize, turėtumėte rasti sričių, kuriose biudžetą būtų galima sumažinti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ir neticami, ka šajā finanšu un ekonomiskās krīzes laikā Eiropas Komisija ierosina palielināt 2010. gada budžetu par gandrīz 5 %. Bet vēl sliktāk ir tas, ka, lai gan Padome savā pirmajā lasījumā jūlijā izvirzīja priekšlikumu samazināt provizorisko budžeta projektu par gandrīz 2 %, Parlaments tagad ierosina to palielināt par 5 %. Tādā gadījumā 2010. gada budžets pārsniegtu EUR 127 miljardus maksājumu apropriācijās, kas atbilst 1,8 % no ES nacionālā kopienākuma. Vai tas ir veids, kā Parlaments grib pietuvināt budžetu iedzīvotājiem? Ir ļoti jauki gribēt subsidēt Speciālās olimpiskās spēles Polijā un Grieķijā un Eiropas Jaunatnes ziemas olimpisko festivālu Čehijā, vai pat 2010, bet mūsu vēlētāju dzīvē ir citas prioritātes, tādas kā hipotekāro aizdevumu atmaksāšana un pienācīgas izglītības sniegšana saviem bērniem. Eiropas Savienības izmaksas Apvienotajai Karalistei pašlaik ir GBP 45 miljoni dienā, un ierosinātais palielinājums, samazinot Apvienotās Karalistes atlaidi, šo summu palielinās līdz GBP 50 miljoniem vai vēl vairāk. Ticiet man, Apvienotajā Karalistē ir daudz citu prioritāru jomu, kur ieguldīt šos līdzekļus, un tagad, kad Eiropas Komisija ir brīdinājusi, ka Apvienotajai Karalistei draud bankrots tās lielā valsts parāda dēļ, šī valsts būtu laimīga, ja tās iemaksas ES budžetā tiktu ievērojami samazinātas, un es esmu pārliecināta, ka arī citas valstis priecātos par šādu samazinājumu. Gadu pēc gada Revīzijas palāta nav spējusi sniegt mums apliecinājumu, ka ES budžets ir izlietots likumīgi un pareizi, un es biju patiešām nobažījusies par kontroles trūkumu attiecībā uz nodokļu maksātāju naudu, 2002. gadā būdama Eiropas Komisijas galvenā grāmatvede. Bet Parlaments joprojām grib ielikt vairāk naudas ES kasē. Negaidiet, ka es jebkad balsošu par budžeta palielināšanu. Ja gribat subsidēt projektus krīzes apkarošanai, jums jāatrod tās jomas, kurās budžetu var samazināt."@lv13
"Madam President, it is unbelievable that in these times of financial and economic crisis, the European Commission proposes an increase of almost 5% for the 2010 budget. But what is worse is that, while the Council at its first reading in July put forward a reduction of almost 2% on the preliminary draft budget, this Parliament is now proposing an increase of 5% on it. The 2010 budget would then end up being over EUR 127 billion in payment appropriations which equates to 1.08% of the EU’s gross national income. Is this the way this Parliament wants to bring the budget closer to the citizens? It is all very nice to want to subsidise the Special Olympics in Poland and Greece and the European Youth Olympic Winter Festival in the Czech Republic, or even Xacobeo 2010, but our constituents have other priorities in their lives, such as paying their mortgages and giving a reasonable education to their children. The daily cost of the European Union for the United Kingdom currently amounts to GBP 45 million per day and the proposed increase will bring it to GBP 50 million or more with the reduction of the rebate. Believe me, there are many other priorities in the UK to invest this money in, and now that the European Commission has warned that Britain is in danger of going bust due to its high level of national debt, this country would be happy to have a significant reduction on its EU contributions, and I am sure that other countries would also be happy with a similar reduction. Year after year the Court of Auditors has been unable to give us satisfaction that the EU budget has been legally and regularly spent, and I was really concerned at the lack of control over taxpayers’ money when I was the chief accountant of the European Commission back in 2002. But still Parliament wants to put more money into the EU coffers. Do not count on me ever to vote in favour of any increase in the budget. If you want to subsidise projects to fight the crisis, you should find areas where the budget can be reduced."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, het is ongelooflijk dat de Europese Commissie in deze tijden van financiële en economische crisis een verhoging van de begroting voor 2010 met bijna 5 procent voorstelt. Maar wat erger is, is dat dit Parlement nu een verhoging van nog eens 5 procent daarbovenop voorstelt, terwijl de Raad in zijn eerste lezing in juli juist een verlaging van het voorontwerp van begroting met bijna 2 procent heeft voorgesteld. De begroting voor 2010 zou dan uitkomen op meer dan 127 miljard euro aan betalingskredieten, wat neerkomt op 1,08 procent van het bruto nationaal inkomen van de Europese Unie. Is dit de manier waarop dit Parlement de begroting dichter bij de burgers wil brengen? Het is heel leuk en aardig om de Speciale Olympische Spelen in Polen en Griekenland en het Europees Jeugd Olympisch Winterfestival in de Tsjechische Republiek te willen financieren, of zelfs Xacobeo 2010, maar onze kiezers hebben andere prioriteiten in hun leven, zoals hun hypotheek betalen en hun kinderen een fatsoenlijke opleiding geven. De kosten van de Europese Unie voor het Verenigd Koninkrijk bedragen momenteel 45 miljoen pond per dag, en de voorgestelde verhoging zal dat bedrag op 50 miljoen pond brengen, of nog meer in geval van verlaging van de korting. Geloof me, het Verenigd Koninkrijk heeft nog veel andere prioriteiten waarin het dit geld kan steken, en nu de Europese Commissie heeft gewaarschuwd dat het Verenigd Koninkrijk het gevaar loopt om failliet te gaan door zijn hoge nationale schuld, zou dit land heel blij zijn met een aanzienlijke verlaging van zijn bijdragen aan de EU. Ik weet zeker dat andere landen ook blij zouden zijn met een vergelijkbare verlaging. Jaar na jaar heeft de Europese Rekenkamer ons niet naar tevredenheid kunnen verzekeren dat het geld van de EU op legitieme en reguliere wijze is uitgegeven, en ik heb me echt zorgen gemaakt over het gebrek aan controle op het geld van belastingbetalers toen ik, in 2002, nog de hoofdaccountant van de Europese Commissie was. Toch wil het Parlement meer geld in de schatkist van de EU stoppen. Reken er maar niet op dat ik ooit voor een verhoging van de begroting zal stemmen. Als u projecten wilt subsidiëren om de crisis te bestrijden, moet u gebieden vinden waar de begroting kan worden verlaagd."@nl3
"Pani przewodnicząca! Nie do wiary, że w czasach kryzysu finansowego i gospodarczego Komisja Europejska proponuje blisko 5 % wzrost budżetu na rok 2010. Lecz co gorsze, obecnie Parlament proponuje – podczas gdy w lipcu Rada w pierwszym czytaniu wnioskowała zmniejszenie prawie o 2 % wielkości zapisanej we wstępnym projekcie budżetu – wzrost tego budżetu o 5 %. Budżet na rok 2010 wynosiłby zatem ostatecznie ponad 127 miliardów euro po stronie płatności, co odpowiada 1,08 % dochodu narodowego brutto UE. Czy jest to sposób, w jaki ten Parlament zamierza przybliżyć budżet obywatelom? Wszystko to bardzo ładnie, że chcemy dofinansowywać specjalne igrzyska olimpijskie w Polsce i Grecji oraz Europejski Zimowy Festiwal Młodzieży w Republice Czeskiej, a nawet Xacobeo 2010, lecz nasi wyborcy mają inne priorytety w życiu, np. spłacanie kredytów hipotecznych i zapewnienie odpowiedniego wykształcenia swoim dzieciom. Dla Wielkiej Brytanii koszt Unii Europejskiej aktualnie wynosi 45 milionów funtów brytyjskich dziennie, a wnioskowany wzrost podniesie go do poziomu 50 milionów funtów brytyjskich lub więcej, jeżeli uwzględnić zmniejszenie wysokości rabatu. Proszę mi wierzyć, że w Wielkiej Brytanii istnieje wiele innych priorytetów, na które można te środki przeznaczyć, a teraz, gdy Komisja Europejska ostrzegła, iż Wielka Brytania jest zagrożona plajtą z powodu wysokiego poziomu swojego długu krajowego, ten kraj byłby zadowolony ze znacznej obniżki składek wnoszonych do UE i jestem pewna, że inne kraje także byłyby zadowolone z podobnej obniżki. Rok za rokiem Trybunał Obrachunkowy nie jest w stanie nam dać tej satysfakcji, że budżet UE jest wydatkowany w sposób zgodny z prawem i normalny, a naprawdę zaniepokoił mnie brak kontroli nad pieniędzmi podatników, gdy w 2002 roku pełniłam funkcję głównej księgowej Komisji Europejskiej. Lecz Parlament chce włożyć jeszcze więcej pieniędzy do szkatuły UE. Proszę nie liczyć na to, abym kiedykolwiek głosowała za jakimkolwiek zwiększeniem budżetu. Jeżeli chcecie finansować projekty w celu walki z kryzysem, powinniście znaleźć dziedziny, w których można ten budżet zmniejszyć."@pl16
"Senhora Presidente, é inacreditável que, neste período de crise económica e financeira, a Comissão Europeia proponha um aumento de quase 5% para o orçamento de 2010. Porém, ainda mais grave é o facto de o Conselho, na sua primeira leitura de Julho, ter proposto uma redução de quase 2% em relação ao anteprojecto de orçamento e este Parlamento propor agora um aumento de 5% em relação ao mesmo documento. Nesse caso, o orçamento para 2010 acabaria por ultrapassar 127 mil milhões de euros em dotações de pagamento, o que corresponde a 1,08% do rendimento nacional bruto da União Europeia. É deste modo que o Parlamento pretende aproximar o orçamento dos cidadãos? Não há problema nenhum em querer subsidiar as Olimpíadas Especiais na Polónia e na Grécia, o Festival Olímpico de Inverno da Juventude Europeia na República Checa ou mesmo o Xacobeo 2010, mas os nossos eleitores têm outras prioridades na sua vida, como pagar os créditos hipotecários e proporcionar uma educação razoável aos seus filhos. Actualmente, a União Europeia representa um custo diário para o Reino Unido de 45 milhões de libras por dia, e o aumento proposto aproximará esse custo de 50 milhões de libras ou mais, com a redução da correcção a favor do Reino Unido. Acreditem que existem muitas outras prioridades no Reino Unido para investir estes montantes e agora que a Comissão Europeia avisou a Grã-Bretanha de que está em risco de falência devido ao elevado nível de endividamento nacional, o país veria com bons olhos uma redução significativa das suas contribuições para a União Europeia, e estou certa de que outros países também ficariam satisfeitos com uma redução semelhante. Ano após ano, o Tribunal de Contas tem sido incapaz de nos dar a satisfação de que o orçamento da União Europeia é gasto de forma regular e no cumprimento da lei; na verdade, a falta de controlo sobre o dinheiro dos contribuintes foi para mim um grande motivo de preocupação quando encabecei o serviço de contabilidade da Comissão Europeia em 2002. Ainda assim, o Parlamento quer pôr mais dinheiro nos cofres da União Europeia. Não contem comigo para votar a favor de qualquer aumento do orçamento. Se pretendem subsidiar projectos para combater a crise, devem encontrar áreas em que o orçamento possa ser reduzido."@pt17
"Dnă preşedintă, este de necrezut cum în aceste vremuri de criză economică şi financiară, Comisia Europeană propune o creştere cu aproape 5 % a bugetului pentru 2010. Dar ceea ce este mai rău este faptul că, în timp ce Consiliul, la prima lectură din luna iulie, a prezentat o reducere de aproape 2 % a proiectului preliminar de buget, acest Parlament propune o creştere de 5 % a acestuia. Bugetul pentru 2010 va sfârşi astfel prin a depăşi 127 de miliarde de euro în credite pentru plăţi, ceea ce înseamnă 1,08 % din venitul brut naţional al UE. Acesta este felul în care Parlamentul doreşte să aducă bugetul mai aproape de cetăţeni? Este foarte frumos faptul că vrem să subvenţionăm Olimpiada specială din Polonia şi Grecia şi Festivalul olimpic european de iarnă pentru tineret din Republica cehă sau chiar Xacobeo 2010, dar alegătorii noştri au alte priorităţi în vieţile lor, cum ar fi plata ipotecilor sau garantarea unei educaţii rezonabile pentru copiii lor. Uniunea Europeană costă Regatul Unit 45 de milioane de lire sterline pe zi, iar creşterea propusă va ridica acest cost la 50 de milioane sau mai mult, dată fiind reducerea deducerii. Credeţi-mă, sunt multe alte priorităţi în Regatul Unit în care să fie investiţi aceşti bani şi, acum că Comisia Europeană a avertizat că Marea Britanie este în pericol de a da faliment datorită nivelului ridicat al datoriei naţionale, această ţară ar fi bucuroasă să aibă o reducere semnificativă a contribuţiilor sale la UE şi sunt sigură că şi alte ţări ar fi la fel de bucuroase în legătură cu o asemenea reducere. An după an, Curtea de Conturi nu a fost capabilă să ne asigure că bugetul UE a fost cheltuit în mod legal şi adecvat şi am fost cu adevărat preocupat de lipsa de control asupra banilor contribuabililor când eram contabil-şef la Comisia Europeană în 2002. Dar totuşi, Parlamentul doreşte să pună mai mulţi bani în cuferele UE. Nu contaţi pe mine să votez vreodată în favoarea vreunei creşteri a bugetului. În cazul în care doriţi să subvenţionaţi proiecte pentru combaterea crizei, ar trebui să găsiţi domenii în care bugetul poate fi redus."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, je neuveriteľné, že v časoch finančnej a hospodárskej krízy navrhuje Európska komisia zvýšiť rozpočet na rok 2010 o takmer 5 %. Horšie je však to, že kým Rada na svojom prvom čítaní v júli navrhla znížiť predbežný návrh rozpočtu o takmer 2 %, tento Parlament teraz navrhuje, aby sa zvýšil o 5 %. Rozpočet na rok 2010 by tak mal 127 miliárd EUR vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch, čo sa rovná 1,08 % hrubého národného dôchodku EÚ. Takto chce Parlament priblížiť rozpočet občanom? Je veľmi pekné, že chceme dotovať špeciálnu olympiádu v Poľsku a Grécku a Európsky olympijský zimný festival mládeže v Českej republike, či program Xacobeo 2010, ale naši voliči majú iné priority vo svojom živote, napríklad platenie hypotéky a zabezpečenie riadneho vzdelania pre svoje deti. Denné výdavky Európskej únie na Spojené kráľovstvo v súčasnosti dosahujú 45 miliónov GBP denne a po navrhovanom zvýšení budú dosahovať 50 miliónov GBP alebo viac, pričom úľava sa zníži. Verte mi, v Spojenom kráľovstve je omnoho viac priorít, do ktorých by sa malo investovať, a keďže teraz Európska komisia upozorňuje na to, že Británii hrozí krach pre jej vysoký štátny dlh, táto krajina by s nadšením privítala, ak by sa jej príspevky do EÚ výrazne znížili, a som si istá, že aj ostatné krajiny by sa podobnému zníženiu potešili. Už roky nás Dvor audítorov nedokáže potešiť tým, že rozpočet EÚ bol právoplatne a riadne použitý, a keď som v roku 2002 bola hlavnou účtovníčkou Európskej komisie, veľmi ma znepokojovalo, že nad peniazmi daňových poplatníkov nemáme dostatočnú kontrolu. Parlament chce však dať do pokladníc EÚ ešte viac peňazí. Nikdy nebudem hlasovať za žiadne zvýšenie rozpočtu. Ak chcete dotovať projekty na boj s krízou, mali by ste nájsť oblasti, v ktorých sa rozpočet môže znížiť."@sk19
"Gospa predsednica, nepojmljivo je, da Evropska komisija v tem času finančne in gospodarske krize predlaga povečanje proračuna za leto 2010 za skoraj 5 %. Še huje je, da Parlament zdaj predlaga povečanje v višini 5 %, čeprav je Svet na svojem prvem branju v juliju predlagal zmanjšanje predhodnega predloga proračuna za skoraj 2 %. Nazadnje bi proračun za leto 2010 znašal več kot 127 milijard EUR v odobritvah plačil, kar ustreza 1,08 % bruto nacionalnega dohodka EU. Želi Parlament na tak način proračun približati državljanom? Lepo in prav, da se želi subvencionirati paraolimpijske igre na Poljskem in v Grčiji ter Olimpijski festival evropske mladine v Češki republiki ali celo Xacobeo 2010, vendar pa dajejo naši volivci v svojem življenju prednost drugim stvarem, kot na primer plačevanju hipotekarnih posojil in zagotavljanju primernega izobraževanja svojim otrokom. Dnevni stroški Evropske unije za Združeno kraljestvo trenutno znašajo 45 milijonov GBP na dan, predlagano povečanje pa bo povzročilo porast na 50 milijonov GBP ali več z zmanjšanjem rabata. Verjemite mi, v Združenem kraljestvu je veliko drugih prednostnih nalog, v katere bi lahko vložili ta denar, in zdaj, ko je Evropska komisija opozorila, da je Britanija v nevarnosti, da propade zaradi svoje visoke stopnje nacionalnega dolga, bi bila ta država srečna, če bi bila deležna znatnega zmanjšanja svojih prispevkov EU, in prepričana sem, da bi bile s podobnim zmanjšanjem zadovoljne tudi druge države. Leto za letom nas Računsko sodišče ni moglo pomiriti, da je bil proračun EU porabljen zakonito in pravilno, in resnično me je zaskrbelo pomanjkanje nadzora nad denarjem davkoplačevalcev, ko sem bila leta 2002 glavni računovodja Evropske komisije. Toda Parlament hoče v blagajne EU spraviti še več denarja. Nikoli se ne zanašajte name, da bom glasovala za kakršno koli povečanje proračuna. Če hočete subvencionirati projekte za boj proti krizi, morate najti področja, kjer je mogoče zmanjšati proračun."@sl20
"Fru talman! Det är helt otroligt att kommissionen i denna tid av finansiell och ekonomisk kris föreslår att 2010 års budget ökar med nästan 5 procent. Men än värre är att parlamentet föreslår en ökning med 5 procent, trots att rådet vid första behandlingen i juli presenterade en minskning med nästan 2 procent i det preliminära budgetförslaget. Budgeten för 2010 skulle då ligga på drygt 127 miljarder euro i betalningsanslag, vilket motsvarar 1,08 procent av EU:s bruttonationalinkomst. Är det så här parlamentet vill föra budgeten närmare medborgarna? Det är självfallet trevligt att man vill stödja Special-OS i Polen och Grekland och europeiska vinter-OS för ungdomar i Tjeckien eller Xacobeo 2010, men våra väljare har andra prioriteringar i sina liv, t.ex. att betala sina huslån och se till att barnen får en vettig utbildning. Storbritanniens kostnad för EU uppgår i dag till 45 miljoner euro per dag och den föreslagna ökningen kommer att öka beloppet till 50 miljoner brittiska pund eller mer med den minskade rabatten. Tro mig, det finns många andra prioriteringar i Storbritannien att investera de här pengarna i och nu när kommissionen har varnat för att Storbritannien riskerar att gå i konkurs på grund av den höga statsskulden skulle det här landet gärna se en betydande sänkning av bidragen till EU och jag är övertygad om att andra länder också skulle vara glada över att få en liknande sänkning. År efter år har revisionsrätten inte kunnat godkänna EU:s budget och jag var oroad över den bristande kontrollen över skattebetalarnas pengar när jag var redovisningschef för kommissionen 2002. Men parlamentet vill ändå lägga mer pengar i EU:s kassakistor. Räkna aldrig med att jag ska rösta för någon ökning av budgeten. Om ni vill stödja projekt som ska bekämpa krisen borde ni hitta områden där budgeten kan minskas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,9,21,4
"Xacobeo"13
"εξ ονόματος της Ομάδας.EFD"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph