Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-20-Speech-2-272"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091020.34.2-272"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή σας εξέδωσε το 2008 - και καλώς το έπραξε - μία σύσταση προκειμένου να ενταχθούν περισσότερα άτομα στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα να ρωτήσω κατ' αρχάς εάν, εκτός από τη σύσταση αυτή και τα μέτρα που έχουν πάρει τα κράτη μέλη, σκοπεύετε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρετε πρόσθετα μέτρα ώστε να ενισχυθεί η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού στον κοινωνικό τομέα; Αναφέρομαι δε για μέτρα τα οποία να είναι συμβατά με βιώσιμες βιομηχανικές πολιτικές, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση. Δεύτερον, το 2010 έχει ανακηρυχτεί - όπως όλοι ξέρουμε - ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας. Ο στόχος μας είναι να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Η ερώτηση είναι πολύ απλή κ. Πρόεδρε: θα βάλετε όλη σας την ενέργεια, θα έχετε το θάρρος - εσείς προσωπικά - να παλέψετε ώστε να μπουν ποσοτικοί στόχοι στο θέμα της φτώχειας; Παρακαλώ δε, ιδιαίτερα, να μη με παραπέμψετε στα κράτη μέλη κάτι που κάνατε σχετικά κατά την ενημέρωση της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, Komise vydala v roce 2008 doporučení o začlenění většího počtu osob na pracovní trh. V první řadě bych se ráda zeptala, zda máte jako Evropská komise kromě tohoto doporučení a opatření přijatých členskými státy v úmyslu přijmout i další opatření s cílem posílit otevřenou metodu koordinace v sociálním sektoru? Mám na mysli opatření, která jsou v souladu s udržitelnými průmyslovými politikami s cílem zvýšit zaměstnanost. Za druhé, rok 2010 byl vyhlášen, jak všichni víme, Evropským rokem boje proti chudobě. Naším cílem je posílení sociální soudržnosti. Otázka je velmi jednoduchá, pane předsedo: budete se se vší rozhodností a odvahou – vy osobně – zasazovat za kvantitativní cíle v otázce chudoby? Zvláště bych vás ráda požádala, abyste mne neodkazoval na členské státy, jak jste to udělal v odpovědi na otázky Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu."@cs1
"Hr. kommissionsformand! Kommissionen udsendte ganske rigtigt en henstilling i 2008 om at integrere flere mennesker på arbejdsmarkedet. Jeg vil først spørge, om De i Kommissionen ud over denne henstilling og de foranstaltninger, som medlemsstaterne har gennemført, har til hensigt at iværksætte yderligere foranstaltninger med henblik på at styrke den åbne koordineringsmetode på socialområdet? Jeg taler her om foranstaltninger, der er forenelige med bæredygtige industripolitikker, som har til formål at øge beskæftigelsen. For det andet er 2010 – som vi alle ved – udnævnt til det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom. Vores mål er at styrke den sociale samhørighed. Spørgsmålet er meget simpelt: Vil De lægge al Deres energi, vil De personligt have modet til at kæmpe for kvantitative mål på fattigdomsområdet? Jeg vil navnlig anmode Dem om ikke at henvise mig til medlemsstaterne, som De gjorde, da De orienterede Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet."@da2
"Herr Präsident, die Kommission hat 2008 zu Recht eine Empfehlung ausgegeben, die sich auf die vermehrte Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt bezog. Zunächst möchte ich Ihnen folgende Frage stellen: Beabsichtigen Sie als Europäische Kommission neben dieser Empfehlung und den von den Mitgliedstaaten getroffenen Maßnahmen weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die offene Koordinierungsmethode in der Sozialpolitik zu festigen? Ich beziehe mich dabei auf Maßnahmen, die mit tragfähigen Industriepolitiken vereinbar sind und deren Ziel das Beschäftigungswachstum sein muss. Zum Zweiten wurde 2010 – wie wir alle wissen – zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Arbeit erklärt. Unser Ziel besteht darin, den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Die Frage ist daher sehr einfach, Herr Präsident: Werden Sie Ihre gesamte Energie aufwenden, und werden Sie ganz persönlich genug Courage haben, um sich verstärkt für die quantitativen Ziele der Armutsfrage einzusetzen? Ich möchte Sie insbesondere bitten, mich nicht an die Mitgliedstaaten zu verweisen, wie Sie dies bei Ihrer Unterweisung der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament getan haben."@de9
"Mr President, the Commission quite rightly issued a recommendation in 2008 about integrating more people into the labour market. I should first of all like to ask if, other than this recommendation and the measures taken by the Member States, you intend, as the European Commission, to take additional measures in order to strengthen the open method of coordination in the social sector? I refer to measures which are compatible with viable industrial policies, in order to increase employment. Secondly, 2010 has been declared – as we all know – to be the European year for combating poverty. Our objective is to strengthen social cohesion. The question is very simple, Mr President: will you put all your energy, will you have the courage – you personally – to fight for quantitative targets on the question of poverty? I would ask in particular that you do not refer me to the Member States, as you did when briefing the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament."@en4
"Señor Presidente, en 2008 la Comisión emitió acertadamente una recomendación sobre la integración de más personas en el mercado laboral. Ante todo quiero preguntar si, aparte de esta recomendación y de las medidas tomadas por los Estados miembros, tienen intención, en su calidad de Comisión Europea, adoptar medidas adicionales con el fin de reforzar el método abierto de coordinación en el sector social. Me refiero a las medidas que sn compatibles con políticas industriales viables, para aumentar el empleo. En segundo lugar, 2010 ha sido declarado —como todos sabemos— el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Nuestro objetivo es reforzar la cohesión social. La pregunta es muy sencilla, señor Presidente: ¿dedicará todas sus energías, tendrá la valentía —usted personalmente— para luchar por objetivos cuantitativos en relación con en asunto de la pobreza? Le pido específicamente que no me remita a los Estados miembros, como hizo cuando informó al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo."@es21
"Austatud president! Komisjon andis 2008. aastal välja soovituse suuremal arvul inimeste tööturule kaasamise kohta. Ma tahaksin kõigepealt küsida, kas lisaks sellele soovitusele ja liikmesriikide võetud meetmetele kavatseb komisjon võtta veel meetmeid, et tugevdada avatud koordineerimismeetodit sotsiaalvaldkonnas. Ma viitan meetmetele, mis on kooskõlas toimiva tööstuspoliitikaga ja mille eesmärk on suurendada tööhõivet. Teiseks, nagu me kõik teame, on 2010. aasta kuulutatud vaesuse vastu võitlemise Euroopa aastaks. Meie eesmärk on tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust. Lugupeetud president, minu küsimus on väga lihtne. Kas teil – teil isiklikult – on julgust võidelda vaesuse vähendamise kvantitatiivsete eesmärkide seadmise eest ja kas te suunate sellesse kogu oma energia? Ma paluksin ka, et te ei soovitaks mul pöörduda selle küsimusega liikmesriikide poole, nagu te tegite kohtumisel Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooniga."@et5
"Arvoisa puhemies, komissio antoi vuonna 2008 aiheellisesti suosituksen useampien ihmisten integroimisesta työmarkkinoille. Haluaisin ensinnäkin kysyä, aikooko komissio tämän suosituksen ja jäsenvaltioiden toimien lisäksi toteuttaa täydentäviä toimenpiteitä, jotta avointa koordinointimenetelmää vahvistetaan sosiaalisella alalla? Viittaan toimiin, jotka ovat yhdenmukaisia kannattavan teollisuuspolitiikan kanssa, jotta työllisyyttä lisätään. Toiseksi, kuten tiedämme, vuosi 2010 on julistettu köyhyyden torjunnan Euroopan teemavuodeksi. Tavoitteenamme on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Kysymys on hyvin yksinkertainen, hyvä komission puheenjohtaja: aiotteko käyttää kaiken energianne ja onko teillä henkilökohtaisesti rohkeutta puolustaa määrällisiä tavoitteita köyhyyttä koskevassa kysymyksessä? Pyytäisin erityisesti, että ette neuvo minua kääntymään jäsenvaltioiden puoleen, kuten äsken, kun vastasitte Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmälle."@fi7
"Monsieur le Président, en 2008, la Commission a publié à juste titre une recommandation pour l’intégration d’un plus grand nombre de citoyens sur le marché du travail. Pour commencer, je voudrais vous demander si, en dehors de cette recommandation et des mesures prises par les États membres, la Commission européenne compte adopter des mesures supplémentaires afin de renforcer la méthode ouverte de coordination dans le secteur social? Je veux parler de mesures compatibles avec des politiques industrielles viables, afin d’augmenter l’emploi. Deuxièmement, 2010 a été déclarée – comme nous le savons tous – année européenne de lutte contre la pauvreté. Notre objectif est de renforcer la cohésion sociale. Ma question est très simple, Monsieur le Président: mettrez-vous toute votre énergie, aurez-vous le courage – à titre personnel – de vous battre pour des objectifs quantitatifs sur la question de la pauvreté? Je voudrais vous demander, en particulier, de ne pas me renvoyer aux États membres, comme vous l’avez fait lors du briefing du groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen."@fr8
". Elnök úr, a Bizottság nagyon helyesen ajánlást adott ki 2008-ban még több embernek a munkaerőpiacra való bevonását illetőleg. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy ezen az ajánláson és a tagállamok általi intézkedéseken kívül, Önök, mint az Európai Bizottság, szándékoznak-e további intézkedéseket hozni a szociális szektorban alkalmazott nyílt koordinációs módszer megerősítése érdekében. Olyan intézkedésekre gondolok itt, amelyek a foglalkoztatás növelése érdekében megfelelnek az életképes iparpolitikáknak. Másodszor, 2010-et, mint mindannyian tudjuk, a szegénység elleni harc európai évének nyilvánították. Célunk a társadalmi kohézió erősítése. A kérdés nagyon egyszerű, Elnök úr: belefekteti-e minden erejét, lesz-e hozzá bátorsága – Önnek, személyesen –, hogy számokban mérhető célokért harcoljon a szegénységgel kapcsolatban? Különösképpen azt szeretném kérni, hogy ne irányítson a tagállamokhoz, ahogyan azt tette az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoportnak az eligazításán."@hu11
"Signor Presidente, nel 2008 la Commissione molto giustamente ha emesso una raccomandazione atta a favorire l’integrazione di un maggior numero di persone nel mercato del lavoro. Prima di tutto desidero chiederle se, oltre a questa raccomandazione e alle misure adottate dagli Stati membri, la Commissione europea intenda prendere ulteriori provvedimenti per rafforzare il metodo aperto di coordinamento nel settore sociale. Mi riferisco a misure compatibili con politiche industriali consone e volte ad aumentare l’occupazione. In secondo luogo il 2010 è stato dichiarato – come tutti sappiamo – l’anno europeo per la lotta contro la povertà. Il nostro obiettivo consiste nel rafforzare la coesione sociale. La mia domanda è molto semplice, signor Presidente: metterà in gioco tutta la sua energia? Avrà il coraggio – lei personalmente – di battersi affinché siano fissati obiettivi quantitativi sul tema della povertà? La prego di non rinviarmi agli Stati membri, come ha fatto quando ha tenuto una riunione informativa con il gruppo S&D al Parlamento."@it12
"Gerb. Pirmininke, Komisija visiškai teisingai padarė, kad 2008 m. parengė rekomendaciją apie didesnio skaičiaus žmonių integravimą į darbo rinką. Visų pirma norėčiau paklausti, ar, be šios rekomendacijos ir valstybių narių patvirtintų priemonių, jūs, Europos Komisija, ketinate imtis papildomų priemonių, kad sustiprintumėte atvirą koordinavimo metodą, taikomą socialiniame sektoriuje? Kalbu apie priemones, kurios suderinamos su perspektyvia pramonės politika ir kurios padidintų užimtumą. Antra, kaip visi žinome, 2010 m. buvo paskelbti Europos kovos su skurdu metais. Mūsų tikslas – stiprinti socialinę sanglaudą. Gerb. Pirmininke, klausimas labai paprastas: ar panaudosite visą savo energiją ir ar pats turėsite drąsos kovoti dėl kiekybinių tikslų skurdo srityje? Visų pirma norėčiau paprašyti, kad man nesiūlytumėte kreiptis į valstybes nares, kaip padarėte, kai informavote Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakciją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisija pareizi rīkojās, kad 2008. gadā izdeva ieteikumu par lielāka cilvēku skaita piesaistīšanu darba tirgum. Pirmkārt, es vēlētos jautāt, vai bez minētā ieteikuma un dalībvalstu pasākumiem, jūs, proti, Eiropas Komisija, esat paredzējuši veikt papildu pasākumus, lai stiprinātu atvērtās koordinācijas metodi sociālajā jomā? Es šeit runāju par tādiem pasākumiem, kam jābūt saskaņā ar stabilu rūpniecības politiku un jāveicina nodarbinātība. Otrkārt, kā mēs visi zinām, 2010. gads ir pasludināts par Eiropas gadu cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību. Mūsu mērķis ir stiprināt sociālo kohēziju. Jautājums ir ļoti vienkāršs, proti, vai jūs, priekšsēdētāja kungs, personīgi ziedosiet visus spēkus, lai cīnītos par kvantitatīviem mērķiem šajā jomā, un vai jums tam pietiks drosmes? Es jo īpaši vēlētos lūgt, lai sarunās ar dalībvalstīm jūs neatsaucaties uz mani, kā to darījāt apspriedē ar Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupu."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή σας εξέδωσε το 2008 - και καλώς το έπραξε - μία σύσταση προκειμένου να ενταχθούν περισσότερα άτομα στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα να ρωτήσω κατ' αρχάς εάν, εκτός από τη σύσταση αυτή και τα μέτρα που έχουν πάρει τα κράτη μέλη, σκοπεύετε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρετε πρόσθετα μέτρα ώστε να ενισχυθεί η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού στον κοινωνικό τομέα; Αναφέρομαι δε για μέτρα τα οποία να είναι συμβατά με βιώσιμες βιομηχανικές πολιτικές, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση. Δεύτερον, το 2010 έχει ανακηρυχτεί - όπως όλοι ξέρουμε - ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας. Ο στόχος μας είναι να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Η ερώτηση είναι πολύ απλή κ. Πρόεδρε: θα βάλετε όλη σας την ενέργεια, θα έχετε το θάρρος - εσείς προσωπικά - να παλέψετε ώστε να μπουν ποσοτικοί στόχοι στο θέμα της φτώχειας; Παρακαλώ δε, ιδιαίτερα, να μη με παραπέμψετε στα κράτη μέλη κάτι που κάνατε σχετικά κατά την ενημέρωση της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή."@mt15
"Mijnheer de voorzitter, uw Commissie heeft in 2008 – terecht – een aanbeveling uitgegeven met als doel meer mensen op de arbeidsmarkt op te nemen. Ik wil om te beginnen vragen of de Commissie, afgezien van de aanbeveling en afgezien van hetgeen de lidstaten doen, van plan is nog meer maatregelen te nemen om de open coördinatiemethode in de sociale sector te versterken. Ik denk vooral aan maatregelen die verenigbaar zijn met duurzaam industriebeleid en de werkgelegenheid kunnen verhogen. Ten tweede is, zoals wij allen weten, 2010 uitgeroepen tot het Europees Jaar van de strijd tegen armoede. Ons doel is de sociale samenhang te versterken. Mijn vraag is heel eenvoudig, mijnheer de voorzitter: zult u alles in het werk stellen en de persoonlijke moed opbrengen om ervoor te zorgen dat voor de strijd tegen armoede kwantitatieve doelstellingen worden vastgesteld? Ik verzoek u vooral mij niet door te verwijzen naar de lidstaten, zoals u hebt gedaan toen u de socialistische fractie informeerde."@nl3
"Panie przewodniczący! Komisja zupełnie słusznie wydała w 2008 roku zalecenie w sprawie włączenia większej liczby osób w rynek pracy. Powinnam najpierw zapytać, czy pan jako przedstawiciel Komisji zamierza podjąć działania prowadzące do wzmocnienia otwartej metody koordynacji w sektorze społecznym, uzupełniające przedmiotowe zalecenie i działania podejmowane przez państwa członkowskie? Mam na myśli działania zgodne z obowiązującą polityką w poszczególnych branżach, prowadzące do zwiększenia zatrudnienia. Po drugie – jak wszyscy wiemy – rok 2010 ogłoszono rokiem walki z ubóstwem. Naszym celem jest wzmocnienie spójności społecznej. Panie przewodniczący! Pytanie jest bardzo proste: czy zaangażuje pan całą swoją energię, czy będzie miał pan odwagę – pan osobiście – walczyć o cele ilościowe dotyczące walki z ubóstwem? I proszę nie mówić mi, żebym zapoznała się z działaniami państw członkowskich, jak pan to uczynił podczas spotkania w Parlamencie Europejskim z Grupą Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów."@pl16
"Senhor Presidente, em 2008, a Comissão apresentou, oportunamente, uma recomendação relativa à integração de mais pessoas no mercado de trabalho. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar se, à parte esta recomendação e as medidas tomadas pelos Estados-Membros, a Comissão Europeia tenciona tomar medidas suplementares, com vista a reforçar o método aberto de coordenação no sector social. Refiro-me a medidas que sejam compatíveis com políticas industriais viáveis, a fim de aumentar o emprego. Em segundo lugar, 2010 foi designado – como todos sabemos – Ano Europeu do Combate à Pobreza. O nosso objectivo é reforçar a coesão social. A pergunta é muito simples, Senhor Presidente: irá o Senhor Presidente canalizar toda a sua energia e ter a audácia – o Senhor, pessoalmente – de lutar por objectivos quantitativos, no que respeita à questão da pobreza? Peço-lhe, em especial, que não me remeta para os Estados-Membros, como fez na sua resposta ao Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu."@pt17
"Dle Preşedinte, în 2008 Comisia a emis, aşa cum era şi corect, o recomandare privind integrarea unui număr mai mare de persoane pe piaţa muncii. Mai întâi aş dori să vă întreb dacă, pe lângă această recomandare şi măsurile luate de statele membre, intenţionaţi, în calitate de Comisie Europeană, să adoptaţi măsuri suplimentare în vederea întăririi metodei deschise de coordonare din sectorul social? Mă refer la măsuri compatibile cu politici industriale viabile, vizând creşterea ocupării forţei de muncă. În al doilea rând, 2010 a fost declarat - după cum ştim cu toţii - anul european al luptei împotriva sărăciei. Obiectivul nostru este consolidarea coeziunii sociale. Întrebarea este foarte simplă, dle Preşedinte: veţi face uz de toată energia, veţi avea curajul - dumneavoastră personal - de a lupta pentru atingerea obiectivelor cantitative în ceea ce priveşte problema sărăciei? V-aş ruga, în special, să nu mă îndrumaţi către statele membre, aşa cum aţi făcut în timpul discuţiei cu Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European."@ro18
"Vážený pán predseda, Komisia v roku 2008 celkom správne vydala odporúčanie o začlenení väčšieho počtu ľudí do trhu práce. V prvom rade by som sa chcela opýtať, či okrem tohto odporúčania a opatrení prijatých členskými štátmi plánuje Európska komisia prijať ďalšie opatrenia na posilnenie otvorenej metódy koordinácie v sociálnom sektore. Mám na mysli opatrenia na zvýšenie zamestnanosti, ktoré sú zlučiteľné so životaschopnými politikami v oblasti priemyslu. Po druhé, rok 2010 bol vyhlásený – ako všetci vieme – za Európsky rok boja proti chudobe. Našim cieľom je posilniť sociálnu súdržnosť. Vážený pán predseda, otázka je veľmi jednoduchá: vložíte všetku svoju energiu, budete mať odvahu – vy osobne – bojovať za kvantitatívne ciele týkajúce sa otázky chudoby? Osobitne vás chcem požiadať, aby ste ma neodkazovali na členské štáty, ako vtedy, keď ste počas diskusie informovali Skupinu progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente."@sk19
"Gospod predsednik, Komisija je v letu 2008 povsem upravičeno izdala priporočilo o vključitvi več ljudi v trg dela. Najprej bi vas rada vprašala, ali poleg tega priporočila ter ukrepov, ki so jih sprejele države članice, kot Evropska komisija nameravate sprejeti dodatne ukrepe, da bi okrepili odprto metodo usklajevanja v socialnem sektorju? Navezujem se na ukrepe, ki so združljivi z učinkovitimi industrijskimi politikami, da bi se povečalo zaposlovanje. Drugič, leto 2010 je bilo razglašeno – kot vsi vemo – za evropsko leto boja proti revščini. Naš cilj je okrepiti socialno kohezijo. Vprašanje je zelo preprosto, gospod predsednik: ali boste vložili vso svojo energijo, ali boste premogli pogum – vi osebno –, da se boste borili za količinske cilje v zvezi z vprašanjem o revščini? Še zlasti pa bi vas prosila, da me ne usmerjate k državam članicam, kot ste to storili, ko ste obveščali Skupino naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu."@sl20
"Herr talman! Under 2008 lade kommissionen på goda grunder fram en rekommendation om att integrera fler människor på arbetsmarknaden. Låt mig först av allt fråga om Europeiska kommissionen, förutom denna rekommendation och de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna, har för avsikt att vidta ytterligare åtgärder för att stärka den öppna samordningsmetoden inom den sociala sektorn? Jag tänker på åtgärder som är kompatibla med en livskraftig industripolitik för att öka sysselsättningen. För det andra har 2010, som vi alla vet, utnämnts till Europeiska året för bekämpande av fattigdom. Vårt mål är att stärka den sociala sammanhållningen. Frågan är mycket enkel, herr ordförande: kommer ni att lägga all er energi, kommer ni att ha det mod som krävs – ni personligen – för att kämpa för kvantitativa mål när det gäller fattigdomen? Jag hoppas framför allt att ni inte hänvisar mig till medlemsstaterna, som ni gjorde när ni informerade gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(El presidente interrumpe a la oradora.)"21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph