Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-20-Speech-2-097"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091020.5.2-097"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Fru talman! Jag vill vända mig till parlamentet och tacka för den engagerade och framåtsyftande debatten. Det breda politiska stöd som finns i Europaparlamentet spelar naturligtvis en mycket viktig roll för EU:s position i förhandlingarna. Jag välkomnar verkligen också den klimatresolution som miljöutskottet har utarbetat. Det engagemang som finns här kommer att vara mycket viktigt för de återstående 48 dagarna på väg mot konferensen i Köpenhamn. Dessa dagar ska vi utnyttja på absolut bästa sätt. Det innebär att vi måste nå ut i övriga världen och sätta press på andra länder. Ett globalt hot kan bara lösas med ett globalt svar. Det har här talats om globalt partnerskap – jag instämmer i det. Det har talats om behovet av att globalt åstadkomma en utveckling som är kolsnål – jag instämmer i det. Det har talats om behovet av ny och grön teknik – även det instämmer jag i. Jag säger gärna också att det som krävs är en global solidaritetspakt. Jag är nu på väg nu till rådets möte för miljöministrarna i Luxemburg då vi också ska fastställa EU:s mandat inför Köpenhamnskonferensen. Det handlar om EU:s långsiktiga mål som måste vara att minska utsläppen med över 80 procent fram till 2050. Det handlar om hur vi ska driva på andra länder att öka sina utsläppsminskningar, så att vi också når våra 30 procents utsläppsminskningar. Det handlar inte minst om det som har tagits upp under debatten här, nämligen åtgärder mot skogsskövling och för hållbart skogsbruk, finansiering som Ekofin ska besluta om. Till sist handlar det om att ha ett mandat som fastställs av Europeiska rådet. Tack till parlamentet för det stöd som ni har gett."@sv22
lpv:translated text
"Paní předsedající, rád bych poděkoval poslancům Parlamentu za jejich nasazení, s nímž vedli tuto rozpravu, a za jejich prozíravé příspěvky. Široká politická podpora ze strany Evropského parlamentu přirozeně sehrává při rozhodování o evropské pozici v rámci vedených jednání velmi důležitou úlohu. Upřímně vítám usnesení o změně klimatu, které vypracoval Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Nasazení Parlamentu bude v nadcházejících 48 dnech, které zbývají do zahájení konference v Kodani, velmi důležité. Musíme tento čas využít skutečně tím nejlepším možným způsobem. Musíme oslovit zbytek světa a vyvíjet tlak na ostatní země. Globální hrozba si žádá globální reakci. Během rozpravy se objevila zmínka o globálním partnerství – souhlasím. Byla zde také zmínka o potřebě dosažení globálního nízkouhlíkového rozvoje – souhlasím. Byla zde zmínka také o potřebě nových ekologických technologií – i s tím souhlasím. Rád bych také dodal, že potřebujeme globální pakt solidarity. Právě odlétám na zasedání Rady pro životní prostředí do Lucemburku, kde se bude jednat o mandátu EU pro kodaňskou konferenci. Máme zde hovořit o dlouhodobých cílech EU, které musí vést ke snížení emisí o více než 80 % do roku 2050. Budeme hovořit o tom, jak povzbudit ostatní země k zásadnějšímu snížení emisí, abychom tak dosáhli svého cíle snížení emisí o 30 %. V neposlední řadě se budeme zabývat i otázkami, které se objevily v dnešní rozpravě – konkrétně opatřeními na boj proti odlesňování a opatřeními pro udržitelné hospodaření s lesy, o jehož financování má ECOFIN rozhodnout. A bude se týkat i mandátu, který byl přijat Evropskou radou. Rád bych poděkoval Parlamentu za podporu."@cs1
"Fru formand! Jeg ønsker at takke medlemmerne for deres engagement i disse forhandlinger og deres langsigtede bidrag. Naturligvis spiller en bred politisk opbakning fra Parlamentet en meget vigtig rolle i forbindelse med fastlæggelsen af EU's holdning i forhandlingerne. Jeg hilser også beslutningen om klimaændringer, der er udarbejdet af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, varmt velkommen. Parlamentets engagement er af særdeles stor betydning her 48 dage før konferencen i København. Vi skal virkelig udnytte disse dage på bedst mulig vis. Dette betyder, at vi skal rejse ud i verden og lægge pres på andre lande. En global trussel forudsætter en global reaktion. I forhandlingerne er der blevet talt om globalt partnerskab, og det kan jeg tilslutte mig. Der er blevet talt om nødvendigheden af på verdensplan at arbejde hen imod lavemission, og det kan jeg tilslutte mig. Der er blevet talt om nødvendigheden af nye, miljøvenlige teknologier, og det kan jeg også tilslutte mig. Jeg vil også gerne nævne, at vi har brug for en global solidaritetspagt. Jeg er netop på vej til Rådets miljømøde i Luxembourg, hvor vi også vil fastlægge EU's mandat med henblik på Københavnkonferencen. Vi taler i denne forbindelse om EU's langsigtede mål, der skal bestå i at nedbringe emissionerne med mere end 80 % inden 2050. Vi taler om, hvordan vi skal tilskynde andre lande til at øge deres emissionsreduktioner, således at vi også når vores emissionsreduktion på 30 %. Mødet kommer ikke mindst til at omhandle det, der er blevet fremhævet i disse forhandlinger, nemlig foranstaltninger til bekæmpelse af skovrydning og til fremme at bæredygtigt skovbrug, og Økofin skal træffe beslutning om finansieringen heraf. Mødet vil endelig også omhandle det mandat, som Det Europæiske Råd har vedtaget. Jeg takker Parlamentet for dets støtte."@da2
"Frau Präsidentin, ich danke den Damen und Herren Abgeordneten für ihr Engagement in dieser Aussprache und ihre weitblickenden Beiträge. Die breite politische Unterstützung durch das Europäische Parlament spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle bei der Festlegung der Position Europas in den Verhandlungen. Ich begrüße ferner die Entschließung über den Klimawandel, die der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit erarbeitet hat. Das Engagement des Parlaments ist sehr wichtig in diesen 48 Tagen, die uns noch von der Konferenz in Kopenhagen trennen. Wir müssen diese Zeit auf die bestmögliche Art und Weise nutzen. Das heißt, dass wir hinaus in die Welt gehen und die anderen Länder überzeugen müssen. Eine globale Bedrohung erfordert eine globale Antwort. Es ist während dieser Aussprache viel von globaler Partnerschaft die Rede gewesen, ich stimme dem zu. Es wurde gesprochen von der Notwendigkeit einer globalen emissionsarmen Entwicklung, auch dem stimme ich zu. Es wurde gesprochen von der Notwendigkeit einer neuen grünen Technologie, und auch damit bin ich einverstanden. Ich möchte darüber hinaus festhalten, dass wir einen globalen Solidaritätspakt brauchen. Ich muss nun weiter nach Luxemburg zum Umweltrat, bei dem wir auch das EU-Mandat für die Konferenz in Kopenhagen festlegen werden. Es geht dabei um die langfristigen Ziele der EU, nämlich die Verringerung des Schadstoffausstoßes um mindestens 80 % bis 2050. Es geht um die Frage, wie wir andere Länder überzeugen können, ihre Emissionen stärker zu verringern, damit wir auch unsere Verringerung von 30 % erreichen. Nicht zuletzt geht es um das, was in der Aussprache heute aufgeworfen wurde, nämlich Maßnahmen zur Bekämpfung der Entwaldung und zur Schaffung einer nachhaltigen Forstwirtschaft; Finanzierungsmaßnahmen, über die der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister zu entscheiden hat. Abschließend geht es um das Mandat, das der Europäische Rat angenommen hat. Ich danke dem Parlament für seine Unterstützung."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Κοινοβουλίου για την προσήλωσή τους στην παρούσα συζήτηση και για τις διορατικές παρεμβάσεις τους. Φυσικά, η ευρεία πολιτική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση της στάσης της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, εκφράζω ειλικρινά την ικανοποίησή μου για το ψήφισμα σχετικά με την κλιματική αλλαγή που κατάρτισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Η δέσμευση του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική για τις 48 ημέρες που απομένουν μέχρι τη διάσκεψη στην Κοπεγχάγη. Πρέπει πραγματικά να αξιοποιήσουμε αυτές τις ημέρες κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να απευθυνθούμε στον υπόλοιπο κόσμο και να ασκήσουμε πιέσεις προς τις άλλες χώρες. Μια παγκόσμια απειλή απαιτεί παγκόσμια απάντηση. Στην παρούσα συζήτηση έγινε λόγος για μια παγκόσμια εταιρική σχέση – συμφωνώ. Έγινε λόγος για την ανάγκη να επιτευχθεί μια παγκόσμια ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου άνθρακα – συμφωνώ. Έγινε λόγος για την ανάγκη μιας νέας πράσινης τεχνολογίας – συμφωνώ επίσης. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι χρειαζόμαστε ένα σύμφωνο παγκόσμιας αλληλεγγύης. Είμαι τώρα έτοιμος να μεταβώ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο σχετικά με το περιβάλλον, στο πλαίσιο της οποίας θα καθορίσουμε την αποστολή της ΕΕ για τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Εκεί θα εξετάσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ, οι οποίοι πρέπει να αφορούν τη μείωση των εκπομπών κατά 80% τουλάχιστον έως το 2050. Θα εξετάσουμε το πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε άλλες χώρες να αυξήσουν τα δικά τους ποσοστά μείωσης των εκπομπών, ώστε να επιτύχουμε και εμείς τον δικό μας στόχο του 30% όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών. Και κυρίως θα εξετάσουμε τα θέματα που θίχτηκαν στην παρούσα συζήτηση – ήτοι τα μέτρα για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών και για τη στροφή προς τη βιώσιμη δασοκομία, τη χρηματοδότηση των οποίων αναμένεται να αποφασίσει το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων. Τέλος, θα καταλήξουμε στην τελική εντολή που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη στήριξή του."@el10
"Madam President, I would like to thank the Members of Parliament for their commitment to this debate and their far-sighted contributions. Naturally, the broad political support of the European Parliament plays a very important part in deciding Europe’s position in the negotiations. I also genuinely welcome the resolution on climate change prepared by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. Parliament’s commitment is very important for the 48 days remaining before the conference in Copenhagen. We really must use these days in the best way possible. That means that we must go out into the rest of the world and put pressure on other countries. A global threat calls for a global response. There has been mention in the debate of global partnership – I agree with that. There has been mention of the need to globally achieve low-carbon development – I agree with that. There has been mention of the need for new green technology – and I also agree with that. I would also like to say that we need a global solidarity pact. I am now off to the Luxembourg Council meeting on the environment, at which we will also set out the EU’s mandate for the Copenhagen conference. We are talking here about the long-term objectives of the EU, which must be to reduce emissions by more than 80% by the year 2050. We are talking about how to encourage other countries to increase their emissions reductions, so that we also achieve our 30% reduction in emissions. Not least, it concerns what has been raised in the debate here – namely, measures to combat deforestation and towards sustainable forestry, financing that Ecofin is to decide on. Finally, it is about having a mandate that has been adopted by the European Council. I would like to thank Parliament for its support."@en4
"Señora Presidenta, quiero dar las gracias a los diputados al Parlamento por su compromiso con este debate y por sus contribuciones con perspectiva. Naturalmente, el amplio respaldo político del Parlamento Europeo juega un papel muy importante a la hora de decidir la posición de Europa en las negociaciones. También aplaudo sinceramente la resolución sobre el cambio climático preparada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. El compromiso del Parlamento es muy importante para los 48 días que quedan antes de la conferencia de Copenhague. Debemos aprovechar estos días de la mejor manera posible. Eso significa que debemos dirigirnos al resto del mundo y presionar a los demás países. Una amenaza global exige una respuesta global. En el debate se ha mencionado la asociación global, algo con lo que estoy de acuerdo. Se ha mencionado la necesidad de alcanzar globalmente un desarrollo bajo en emisiones, y estoy de acuerdo. Se ha mencionado la necesidad de una nueva tecnología verde, y también estoy de acuerdo. Quiero decir que necesitamos asimismo un pacto solidario global. Dentro de poco asistiré en Luxemburgo a la reunión del Consejo dedicada al medio ambiente, en la que también estableceremos el mandato de la UE para la conferencia de Copenhague. Hablamos de los objetivos a largo plazo de la UE, que deben ser reducir las emisiones en más del 80 % para el año 2050. Hablamos de cómo alentar a otros países a aumentar sus reducciones de emisiones, de modo que también alcancemos el 30 % de reducción de emisiones. Además, tiene relación con lo que se ha planteado en el debate de hoy, es decir, las medidas para luchar contra la deforestación y para conseguir una explotación forestal sostenible, financiación sobre la que falta la decisión del Ecofin. Finalmente, se trata de conseguir un mandato que haya sido adoptado por el Consejo Europeo. Quiero dar las gracias al Parlamento por su apoyo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tahaksin tänada parlamendiliikmeid arutelus osalemise ja kaugelenägelike mõtete eest. Muidugi on Euroopa Parlamendi laial poliitilisel toetusel väga oluline osa selle otsustamisel, millise seisukoha võtab Euroopa läbirääkimisteks. Samuti on mul väga hea meel keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni koostatud kliimamuutuseresolutsiooni üle. Parlamendi osalus on nende 48 päeva jooksul, mis on jäänud Kopenhaageni konverentsini, väga tähtis. Peame kasutama neid päevi võimalikult hästi. See tähendab, et peame minema maailma ja teistele riikidele survet avaldama. Üleilmne oht nõuab üleilmset vastust. Arutelus mainiti üleilmset partnerlust. Olen sellega nõus. Mainiti vajadust saavutada kogu maailmas vähem CO heidet tekitav areng. Olen sellega nõus. Mainiti vajadust uue keskkonnahoidliku tehnoloogia järele. Olen ka sellega nõus. Samuti tahaksin öelda, et meil on vaja üleilmset solidaarsuspakti. Lähen nüüd nõukogu keskkonnateemalisele istungile Luxembourgis, kus paneme ka paika ELi volituse Kopenhaageni konverentsi jaoks. Räägime siin ELi pikaajalistest eesmärkidest, milleks peab olema heitkoguste vähendamine enam kui 80% aastaks 2050. Räägime sellest, kuidas julgustada teisi riike oma heitkoguseid rohkem vähendama, et saaksime enda heitkoguseid vähendada 30%. Eeskätt puudutab see siin arutelus mainitut – nimelt meetmeid metsade raadamise vastu võitlemiseks ja säästva metsanduse poole liikumiseks ning rahastamist, mille üle majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu otsustama peab. Ja viimasena – jutt on sellest, et oleks volitus, mille on heaks kiitnud Euroopa Ülemkogu. Tahaksin tänada parlamenti toetuse eest."@et5
". Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää parlamentin jäseniä panoksestaan tässä keskustelussa sekä heidän kauaskantoisesta myötävaikutuksestaan. Euroopan parlamentin laajalla poliittisella tuella on erittäin tärkeä osuus EU:n neuvottelukannasta päätettäessä. Pidän myös todella tervetulleena ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan laatimaa päätöslauselmaa ilmastonmuutoksesta. Parlamentin sitoutuminen on erittäin tärkeää Kööpenhaminan konferenssia edeltävän 48 päivän aikana. Meidän pitää käyttää näitä päiviä hyväksemme mahdollisimman hyvin. Tämä merkitsee, että meidän on keskityttävä muuhun maailmaan ja painostettava muita valtioita. Maailmanlaajuinen uhka edellyttää maailmanlaajuisia toimia. Keskustelussa on mainittu maailmanlaajuinen kumppanuus, ja olen siitä samaa mieltä. On puhuttu myös, että maailmanlaajuisesti on saatava aikaan vähähiilistä kehitystä. Olen siitä samaa mieltä. Uuden ympäristöystävällisen tekniikan maine on myös mainittu, ja olen siitäkin samaa mieltä. Haluaisin todeta myös, että tarvitsemme maailmanlaajuisen solidaarisuussopimuksen. Lähden nyt Luxemburgin Eurooppa-neuvoston ympäristökokoukseen, jossa määrittelemme myös EU:n valtuudet Kööpenhaminan konferenssissa. Kyseessä ovat EU:n pitkän aikavälin tavoitteet. Sen on vähennettävä päästöjä yli 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Puhumme siitä, miten muita valtioita kannustetaan vähentämään päästöjään, jotta päästöjä saadaan vähennettyä 30 prosenttia. Kokous koskee myös sitä, mikä tässä keskustelussa on otettu esille, eli toimia metsien hävittämisen torjumiseksi ja kestävän metsänhoidon aikaansaamiseksi sekä rahoitusta, josta Ecofin-neuvosto tekee päätöksen. Lopuksi käsitellään Eurooppa-neuvoston hyväksymiä valtuuksia. Haluaisin kiittää parlamenttia tuestaan."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais remercier les députés pour leur engagement dans ce débat et pour leurs contributions clairvoyantes. Naturellement, le large soutien politique du Parlement européen joue un rôle très important pour déterminer la position de l’Europe dans les négociations. Je me réjouis aussi sincèrement de la résolution sur le changement climatique préparée par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. L’engagement du Parlement est très important pour les 48 jours qui restent avant la conférence de Copenhague. Nous devons vraiment utiliser ces jours de la meilleure façon possible. Cela signifie que nous devons nous rendre dans le reste du monde et faire pression sur les autres pays. Une menace mondiale exige une solution mondiale. Lors de ce débat, il a été fait mention d’un partenariat mondial – je suis d’accord avec cela. Il a été fait mention de la nécessité de réaliser un développement à faible teneur en carbone au niveau mondial, ce que j’approuve. Il a été fait mention du besoin de nouvelles technologies vertes, ce que j’approuve aussi. Je voudrais également dire que nous avons besoin d’un pacte de solidarité mondial. Je pars maintenant à Luxembourg pour la réunion du Conseil sur l’environnement, durant laquelle nous allons également déterminer le mandat de l’UE pour la conférence de Copenhague. Nous parlons ici des objectifs à long terme de l’UE, qui doivent être de réduire les émissions de plus de 80 % avant l’année 2050. Nous parlons de la façon d’encourager les autres pays à réduire leurs émissions, de façon à atteindre nous aussi nos 30 % de réduction des émissions. Et surtout, nous parlons des points soulevés au cours du présent débat – à savoir, les mesures pour lutter contre la déforestation et pour favoriser une gestion forestière durable, mesures dont le financement sera décidé par Ecofin. Enfin, il s’agit d’avoir un mandat qui sera adopté par le Conseil européen. Je voudrais remercier le Parlement pour son soutien."@fr8
". Elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani a parlamenti képviselőknek a vita melletti elkötelezettségükért és előretekintő hozzájárulásukért. Az Európai Parlament széleskörű politikai támogatása természetesen rendkívül fontos szerepet játszik Európa tárgyalásokon elfoglalt helyzetének meghatározásában. Őszintén üdvözlöm továbbá a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által előkészített, az éghajlatváltozásról szóló állásfoglalást. A Parlament elkötelezettsége nagyon fontos a koppenhágai konferenciáig hátralévő 48 nap során. Valóban a lehető legjobban ki kell használnunk ezt az időt. Ez azt jelenti, hogy fel kell keresnünk a világ többi részét és nyomást kell gyakorolnunk a többi országra. Globális fenyegetésre globális választ kell adnunk. A vita során szóba került a globális partnerség fogalma – én egyetértek ezzel. Elhangzott az, hogy globálisan el kell érnünk az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlődést – ezzel is egyetértek. Elhangzott, hogy új zöld technológiára van szükségünk – és ezzel is egyetértek. Legszívesebben azt mondanám, hogy globális szolidaritási paktumra van szükségünk. Most el kell utaznom a Tanács környezetvédelmi témákkal foglalkozó luxemburgi ülésére, ahol az EU-nak a koppenhágai konferenciára vonatkozó mandátumát is meghatározzuk. Szó lesz itt az EU hosszú távú célkitűzéseiről, vagyis arról, hogy 2050-ig több mint 80%-kal kell csökkentenünk a károsanyag-kibocsátást. Beszélünk arról, hogyan lehetne a károsanyag-kibocsátás erőteljesebb csökkentésére ösztönözni más országokat, hogy mi is teljesíthessük a károsanyag-kibocsátás 30%-os csökkentésének célkitűzését. Főként pedig arról lesz szó, ami itt a vita során is felvetődött – nevezetesen az erdőirtások elleni küzdelmet és a fenntartható erdészetet szolgáló intézkedésekről, amelynek finanszírozásáról az ECOFIN-Tanácsnak kell döntenie. És végül szó lesz az Európai Tanács által elfogadott mandátumról. Szeretnék köszönetet mondani a Parlamentnek támogatásáért."@hu11
"Signora Presidente, vorrei ringraziare i membri di questo Parlamento per l’impegno dimostrato nel corso di questa discussione e per i loro lungimiranti contributi. Naturalmente, nel definire la posizione dell’Europa nei negoziati, è molto importante poter contare su un ampio sostegno politico da parte del Parlamento europeo. Accolgo inoltre con grande favore la risoluzione sul cambiamento climatico redatta dalla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. L’impegno del Parlamento è fondamentale per i 48 giorni che rimangono prima della conferenza di Copenaghen. Dobbiamo davvero sfruttare al massimo questo periodo di tempo. Ciò significa che dovremo presentarci al resto del mondo esercitando un’opportuna pressione sugli altri paesi. Una minaccia globale richiede una risposta globale. Nel corso della discussione si è citato il concetto di partenariato globale, su cui mi trovo pienamente d’accordo. E’ stata altresì citata la necessità di ottenere, a livello mondiale, uno sviluppo a basso tenore di carbonio – un’idea che incontra tutto il mio favore. Ed è stata citata, infine, la necessità di nuove tecnologie verdi – anche a questo proposito sono d’accordo. Vorrei inoltre sottolineare che abbiamo bisogno di un patto di solidarietà globale. Parteciperò a breve a una riunione del Consiglio a Lussemburgo. Il tema trattato sarà l’ambiente e, in questa occasione, avremo modo di definire il mandato dell’Unione per la conferenza di Copenaghen. Discuteremo degli obiettivi a lungo termine dell’Unione europea, che devono consistere in una riduzione delle emissioni di oltre l’80 per cento entro il 2050. Discuteremo di come incoraggiare gli altri paesi a tagliare in misura più significativa le proprie emissioni, in modo tale che anche noi puntiamo a un obiettivo del 30 per cento. Tratteremo inoltre un aspetto che è stato sollevato nel corso della discussione odierna – vale a dire le misure tese a lottare contro la deforestazione e a ottenere una gestione forestale sostenibile, un finanziamento su cui si esprimerà l’Ecofin. Dovremo giungere, in ultima analisi, a un mandato adottato dal Consiglio europeo. Vorrei ringraziare il Parlamento per il suo sostegno."@it12
"Gerb. pirmininke, noriu padėkoti Parlamento nariams už suinteresuotumą šiomis diskusijomis ir jų įžvalgų įnašą. Žinoma, plataus masto politinė Europos Parlamento parama yra labai svarbi priimant sprendimą dėl Europos pozicijos derybose. Be to, nuoširdžiai pritariu rezoliucijai dėl klimato kaitos, kurią parengė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Likus 48 dienoms iki Kopenhagoje vyksiančios konferencijos Parlamento įsipareigojimas labai svarbus. Mes iš tikrųjų privalome kuo geriau išnaudoti šias dienas. Tai reiškia, kad privalome išeiti į kitą pasaulio dalį ir paspausti kitas šalis. Visuotinei grėsmei reikia visuotinės reakcijos. Diskusijoje buvo užsiminta apie visuotinę partnerystę – sutinku su tuo. Joje buvo užsiminta apie būtinybę pasaulio mastu pasiekti išmetamojo anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamą vystymąsi – sutinku su tuo. Diskusijoje buvo užsiminta apie naujos ekologiškos technologijos poreikį – taip pat sutinku su tuo. Be to, noriu pasakyti, kad mums reikia visuotinio solidarumo pakto. Dabar išvykstu į Liuksemburgo Vadovų Tarybos susitikimą, kuriame taip pat nustatysime ES įgaliojimus Kopenhagos konferencijai. Kalbame apie ilgalaikius ES tikslus, kurie turi būti tokie: iki 2050 m. sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį daugiau nei 80 proc. Kalbame apie tai, kaip paskatinti kitas šalis paspartinti savo išmetamųjų teršalų kiekio mažinimą, kad mes taip pat pasiektume savo 30 proc. išmetamųjų teršalų kiekio mažinimą. Iš dalies tai siejasi su problema, kuri buvo iškelta čia vykstančioje diskusijoje, būtent su priemonėmis, kuriomis siekiama kovoti su miškų naikinimu ir kurios skirtos darniai miškininkystei, dėl kurių finansavimo turi nuspręsti ECOFIN. Galiausiai kalbama apie Europos Vadovų Tarybos patvirtintų įgaliojimų turėjimą. Noriu padėkoti Parlamentui už paramą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos pateikties Parlamenta deputātiem par viņu apņēmību attiecībā uz šīm debatēm un viņu tālredzīgo ieguldījumu tajās. Protams, plašam Eiropas Parlamenta politiskajam atbalstam ir ļoti liela nozīme lēmuma pieņemšanā par Eiropas nostāju sarunās. Arī es patiesi atzinīgi vērtēju rezolūciju par klimata pārmaiņām, kuru sagatavojusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Parlamenta apņemšanās ir ļoti svarīga, jo līdz konferencei Kopenhāgenā palikušas 48 dienas. Mums tiešām jāizmanto šīs dienas vislabākajā iespējamajā veidā. Tas nozīmē, ka mums jāvēršas pie pārējās pasaules un jāizdara spiediens uz citām valstīm. Globāli draudi prasa globālu reakciju. Tika pieminēta globāla partnerība — es tam piekrītu. Tika pieminēta nepieciešamība sasniegt globālu zema oglekļa emisijas attīstību — es tam piekrītu. Tika pieminēts, ka nepieciešamas jaunas, zaļas tehnoloģijas — un arī tam es piekrītu. Es vēlos arī teikt, ka mums nepieciešams globāls solidaritātes pakts. Es tūlīt došos uz Luksemburgu, uz Padomes sanāksmi par vidi, kurā mēs paredzēsim arī ES pilnvarojumu Kopenhāgenas konferencei. Mēs šeit runājam par ES ilgtermiņa mērķiem, kuriem jābūt saistītiem ar emisiju samazināšanu par vairāk nekā 80 % līdz 2050. gadam. Mēs runājam par to, kā mudināt citas valstis palielināt emisiju samazinājumu tā, lai mēs varam samazināt emisijas par 30 %. Tas ne mazāk attiecas uz to, kas tika pieminēts šajās debatēs, proti, uz pasākumiem cīņai ar mežu izciršanu un ilgtspējīgas mežkopības veicināšanu, kā arī uz finansējumu, par kuru jālemj . Visbeidzot, tas attiecas uz pilnvarojuma piešķiršanu, kuru ir pieņēmusi Eiropadome. Es vēlos pateikties Parlamentam par atbalstu."@lv13
"− Fru talman! Jag vill vända mig till parlamentet och tacka för den engagerade och framåtsyftande debatten. Det breda politiska stöd som finns i Europaparlamentet spelar naturligtvis en mycket viktig roll för Europas position i förhandlingarna. Jag välkomnar verkligen också den klimatresolution som miljöutskottet har utarbetat. Det engagemang som finns här kommer att vara mycket viktigt för de återstående 48 dagarna på väg mot konferensen i Köpenhamn. Dessa dagar ska vi utnyttja på absolut bästa sätt. Det innebär att vi måste nå ut i övriga världen och sätta press på andra länder. Ett globalt hot kan bara lösas med ett globalt svar. Det har här talats om globalt partnerskap – jag instämmer i det. Det har talats om behovet av att globalt åstadkomma en utveckling som är kolsnål – jag instämmer i det. Det har talats om behovet av ny och grön teknik – även det instämmer jag i. Jag säger gärna också att det som krävs är en global solidaritetspakt. Jag är nu på väg nu till rådets möte för miljöministrarna i Luxemburg då vi också ska fastställa EU:s mandat inför Köpenhamnskonferensen. Det handlar om EU:s långsiktiga mål som måste vara att minska utsläppen med över 80 procent fram till 2050. Det handlar om hur vi ska driva på andra länder att öka sina utsläppsminskningar, så att vi också når våra 30 procents utsläppsminskningar. Det handlar inte minst om det som har tagits upp under debatten här, nämligen åtgärder mot skogsskövling och för hållbart skogsbruk, finansiering som Ekofin ska besluta om. Till sist handlar det om att ha ett mandat som fastställs av Europeiska rådet. Tack till parlamentet för det stöd som ni har gett."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik zou de leden van het Parlement van harte willen bedanken voor dit geëngageerde en toekomstgerichte debat. De brede politieke steun in het Europees Parlement, speelt natuurlijk een erg belangrijke rol voor de positie van Europa in de onderhandelingen. Ik ben ook echt ingenomen met de ontwerpresolutie over klimaatverandering die de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid heeft opgesteld. Het engagement van het Parlement is erg belangrijk voor de resterende 48 dagen voor de Conferentie in Kopenhagen. Die dagen moeten we echt op de best mogelijke manier benutten. Dat betekent dat we ons tot de rest van de wereld moeten richten en andere landen onder druk moeten zetten. Een mondiale bedreiging vereist een mondiaal antwoord. Er is in het debat gesproken over mondiaal partnerschap – daar ben ik het mee eens. De noodzaak om mondiaal een koolstofarme ontwikkeling tot stand te brengen, is aan de orde gesteld – daar ben ik het mee eens. De behoefte aan nieuwe en groene technologie is aangekaart – ook daar ben ik het mee eens. Ik zou ook willen zeggen dat we een mondiaal solidariteitspact nodig hebben. Ik ben nu op weg naar de vergadering van de Raad van ministers van Milieu in Luxemburg, waar we ook het mandaat van de EU voor de Conferentie in Kopenhagen zullen vaststellen. Het gaat om de langetermijndoelstellingen van de EU, die erin moeten bestaan om de emissies tegen 2050 met meer dan 80 procent te reduceren. Het gaat erom hoe wij andere landen kunnen aanzetten om hun emissies meer te reduceren zodat we ook onze emissiereductie met dertig procent halen. Het gaat vooral ook om wat tijdens het debat hier aan de orde is gesteld, namelijk maatregelen tegen ontbossing en voor duurzame bosbouw, financiering waar de Raad Economische en Financiële Zaken een besluit over moet nemen. Tot slot gaat het erom een mandaat te hebben dat door de Europese Raad is vastgesteld. Ik zou het Parlement willen bedanken voor zijn steun."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować posłom do Parlamentu za ich zaangażowanie w tę debatę i za ich dalekowzroczne wystąpienia. Szerokie poparcie polityczne ze strony Parlamentu Europejskiego odgrywa oczywiście bardzo ważną rolę w procesie decydowania o stanowisku Europy w negocjacjach. Z prawdziwym zadowoleniem przyjmuję również rezolucję w sprawie zmian klimatycznych, przygotowaną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Zaangażowanie Parlamentu jest bardzo istotne w tych 48 dniach pozostających do konferencji w Kopenhadze. Naprawdę musimy wykorzystać ten czas w jak najlepszy sposób. Oznacza to, że musimy zwrócić się do reszty świata i wywrzeć presję na pozostałe kraje. Globalne zagrożenie wymaga globalnej reakcji. W trakcie debaty wspomniano o globalnym partnerstwie – zgadzam się z tym. Wspomniano o potrzebie przejścia na rozwój niskoemisyjny na całym świecie – zgadzam się z tym. Wspomniano o zapotrzebowaniu na nowe technologie ekologiczne – również z tym się zgadzam. Chciałbym również stwierdzić, że potrzebujemy globalnego paktu solidarności. Obecnie udaję się na posiedzenie Rady do spraw środowiska w Luksemburgu, na którym ustalimy również mandat UE na konferencję w Kopenhadze. Mówimy tu o długoterminowych celach UE, które muszą obejmować ograniczenie emisji o ponad 80 % do 2050 roku. Mówimy tu o tym, w jaki sposób zachęcić inne kraje do zwiększenia ich redukcji emisji, abyśmy mogli również osiągnąć ograniczenie naszych emisji o 30 %. Co równie ważne, mandat ten będzie dotyczyć kwestii poruszonych w trakcie niniejszej debaty – mianowicie środków walki z wylesianiem i na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej oraz finansowania, w sprawie którego decyzję będzie podejmował Ecofin. Chodzi wreszcie o przyjęcie takiego mandatu, który zostanie zatwierdzony przez Radę Europejską. Chciałbym podziękować Parlamentowi za jego poparcie."@pl16
"Senhora Presidente, quero agradecer aos senhores deputados o seu empenho neste debate e os seus contributos clarividentes. Naturalmente, o apoio político geral do Parlamento Europeu desempenha um papel muito importante na decisão da posição da Europa nas negociações. Além disso, saúdo sinceramente a resolução sobre as alterações climáticas preparada pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar. O empenho do Parlamento é muito importante nos 48 dias que faltam para a conferência em Copenhaga. Temos, imperativamente, de utilizar estes dias da melhor forma possível. Isto significa que temos de nos fazer ouvir no resto do mundo e de exercer pressão junto de outros países. Uma ameaça global exige uma resposta global. Falou-se, no debate, de parceria global – estou de acordo. Falou-se na necessidade de pôr em marcha, a nível global, o desenvolvimento com baixas emissões de carbono – estou de acordo. Falou-se na necessidade de novas tecnologias verdes – estou igualmente de acordo. Quero dizer, também, que precisamos de um pacto de solidariedade global. Daqui, seguirei para a reunião do Conselho do Luxemburgo sobre o ambiente, na qual também definiremos o mandato da UE para a Conferência de Copenhaga. Vamos falar dos objectivos a longo prazo da UE, que têm de ser a redução das emissões em mais de 80%, até 2050. Vamos falar sobre formas de incentivar outros países a aumentarem a redução das suas emissões, para que também possamos concretizar a nossa redução de 30%. E, não menos importante, vamos discutir as questões levantadas neste debate – nomeadamente medidas para combater a desflorestação e para promover a silvicultura sustentável, cujo financiamento será decidido pelo ECOFIN. Finalmente, trata-se de definir um mandato aprovado pelo Conselho Europeu. Quero agradecer ao Parlamento o seu apoio."@pt17
"Doamnă preşedintă, aş dori să mulţumesc domnilor deputaţi pentru angajamentul lor în această dezbatere şi pentru intervenţiile lor clarvăzătoare. Bineînţeles, sprijinul politic important al Parlamentului European joacă un rol foarte important în stabilirea poziţiei Europei la negocieri. Salut sincer şi rezoluţia privind schimbările climatice pregătită de Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Angajamentul Parlamentului este foarte important pentru cele 48 de zile rămase până la conferinţa de la Copenhaga. Trebuie să folosim aceste zile în cel mai bun mod posibil. Aceasta înseamnă că trebuie să ieşim în lume şi să facem presiuni asupra altor ţări. La o ameninţare globală se impune un răspuns global. S-a menţionat în dezbatere parteneriatul global - sunt de acord cu acest punct de vedere. S-a menţionat nevoia de a realiza la nivel global o dezvoltare cu emisii reduse de dioxid de carbon - sunt de acord cu acest punct de vedere. S-a menţionat nevoia de noi tehnologii ecologice - şi sunt iarăşi de acord. Aş mai dori să spun că avem nevoie de un pact global de solidaritate. Plec acum la reuniunea Consiliului de la Luxemburg pe teme de mediu, la care vom stabili mandatul UE pentru conferinţa de la Copenhaga. Vorbim aici despre obiectivele pe termen lung ale UE, care trebuie să vizeze reducerea emisiilor cu peste 80 % până în anul 2050. Vorbim despre cum pot fi încurajate alte ţări să intensifice reducerea emisiilor, astfel încât să atingem procentul de 30 % de reducere a emisiilor. Şi nu în ultimul rând, este vorba despre ceea ce s-a pus aici în discuţie - şi anume, măsuri de combatere a despăduririi şi pentru un management durabil al pădurilor, finanţarea pe care urmează să o hotărască Ecofin. În sfârşit, este vorba despre a avea un mandat adoptat de Consiliul European. Aş dori să mulţumesc Parlamentului pentru sprijinul său."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcel by som sa poďakovať poslancom Parlamentu za ich zodpovednosť v tejto rozprave a za ich prezieravé príspevky. Široká politická podpora Európskeho parlamentu, prirodzene, zohráva veľmi dôležitú úlohu pri rozhodovaní o stanovisku Európy počas rokovaní. Úprimne vítam aj uznesenie o zmene klímy, ktoré pripravil Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Záväzok Parlamentu je veľmi dôležitý v čase, keď do konferencie v Kodani zostáva 48 dní. Tieto dni musíme využiť najlepším možným spôsobom. To znamená, že musíme predstúpiť pred zvyšok sveta a vyvinúť tlak na ostatné krajiny. Globálna hrozba volá po globálnej odpovedi. V rozprave sa spomínalo globálne partnerstvo a s tým súhlasím. Spomínala sa potreba globálne dosiahnuť rozvoj s nízkou produkciu uhlíka a s tým súhlasím. Spomínala sa potreba nových ekologických technológií a aj s tým súhlasím. Doplnil by som, že potrebujeme aj globálny pakt solidarity. Teraz sa chystám na stretnutie Rady v Luxemburgu na tému životného prostredia, na ktorom zároveň určíme mandát EÚ pre konferenciu v Kodani. Hovoríme tu o dlhodobých cieľoch EÚ, ktorými musí byť zníženie emisií o viac než 80 % do roku 2050. Hovoríme o tom, ako podnietiť ostatné krajiny, aby vo väčšej miere znižovali emisie, aby sme mohli dosiahnuť naše 30 % zníženie emisií. V neposlednom rade ide aj o otázky, ktoré boli otvorené počas tejto rozpravy, a to opatrenia na boj proti odlesňovaniu a smerom k udržateľnému lesnému hospodárstvu a financovanie, o ktorom bude rozhodovať Rada Ecofin. Ide aj o mandát, ktorý prijala Európska rada. Chcem poďakovať Parlamentu za podporu."@sk19
"Gospa predsednica, rad bi se zahvalil poslancem Parlamenta za njihovo predanost k tej razpravi in za njihove daljnosežne prispevke. Seveda široka politična podpora Evropskega parlamenta igra zelo pomembno vlogo pri odločanju evropskega stališča v pogajanjih. Prav tako odkrito pozdravljam resolucijo o podnebnih spremembah, ki jo je pripravil Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Zavezanost Parlamenta je zelo pomembna za preostalih 48 dni, ki še ostajajo pred konferenco v Københavnu. Te dni moramo resnično izkoristiti na najboljši možen način. To pomeni, da moramo iti v preostali svet in pritiskati na druge države. Globalna grožnja kliče po globalnem odzivu. V razpravi je bilo omenjeno globalno partnerstvo – s tem se strinjam. Omenjena je bila potreba po doseganju nizkoogljičnega razvoja na globalni ravni – s tem se strinjam. Omenjena je bila potreba po novi zeleni tehnologiji – in tudi s tem se strinjam. Rad bi povedal tudi, da potrebujemo globalni pakt o solidarnosti. Sedaj grem na sestanek Luksemburškega sveta za okolje, kjer bomo prav tako podrobno razložili mandat EU za konferenco v Københavnu. Tu govorimo o dolgoročnih ciljih EU, ki morajo biti usmerjeni v zmanjšanje emisij za več kot 80 % do leta 2050. Govorimo o tem, kako spodbuditi druge države, naj povečajo svoja zmanjšanja emisij, da bomo lahko tudi dosegli svoje 30-odstotno zmanjšanje emisij. Nenazadnje se to nanaša na zadevo, ki je bila izpostavljena v tej razpravi – namreč na ukrepe za boj proti krčenju gozdov in za trajnostno gozdarstvo, financiranje, o katerem mora odločitev sprejeti Ecofin. Nazadnje pa gre za to, da bomo imeli mandat, ki ga je sprejel Evropski svet. Parlamentu bi se rad zahvalil za njegovo podporo."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph