Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-19-Speech-1-124"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091019.19.1-124"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I have never had so much speaking time in one evening in all my 10 years in the European Parliament! Ten minutes in total is an unaccustomed luxury, and I am not sure I will be able to use it. I, too, am grateful to Vice-President Barrot for coming to report to us on the problems, although I feel we should not have had to keep asking for those updates. Anyone who has the merest familiarity with the installation of large IT works in the public sector in their own Member State will know that all these technical and budgetary problems frequently arise. Unfortunately, however, when you have two such high-profile, big systems – the Schengen Information System (SIS) II and the visa information system (VIS) – being affected, this also affects the credibility not only of the Union’s internal security – and I will come back to that later – but also of the EU’s visa policy. As rapporteur on the VIS, I can say that we were under pressure to get the legislation done in time, because we wanted to press ahead with having the VIS up and running – as it should have been by now – and any slippage in the programme is deeply disappointing. I would like to ask Commissioner Barrot what the implications are going to be for visa applicants. Are we going to end up with a lot of confused people, because the VIS is destined to deal with 20 million visa applications a year and delays presumably have a knock-on effect? And what about the outsourcing arrangements which are being established? You mentioned that there have been contractual penalties imposed owing to the delays in the visa information system. Could you tell us what those penalties are? What are the estimated extra costs envisaged? And could you tell us, Commissioner Barrot, whether overall, you have continued confidence in the contractor, or are we looking at a potential cancellation of the contract? This presumably also has implications for the setting-up of the agency for the common management of the SIS and VIS – and, potentially, other databases in the future. Perhaps some of the ambitions for the collection of data and large-scale surveillance systems might have to be looked at again, which would be no bad thing from the privacy point of view if we are going to have all these technical and infrastructure problems. The last thing I wanted to ask the Commissioner is this: the current estimate is that the SIS II will be in operation in the last quarter of 2011. We can, I guess, expect some further slippage. In the summer of 2012, the Olympics are being held in London. The UK Government did not take the opportunity to go into SIS I for reasons best known to itself. It actually had quite a few years when it could have gone into SIS I but said ‘oh no, no, we will wait till SIS II’. In answers to me, the Government has said that it is not worried about any implications for security. However, not only UK but also European security could be put at risk if the UK does not participate in access to the policing side – which it is allowed to do – of the Schengen Information System, by a time well ahead of the London Olympics taking place in 2012. Could you tell us, Commissioner Barrot, what you think the implications could be for security around the Olympics, which, especially as they are being held in London, and not least in my constituency, I am greatly concerned about? I think we would all be greatly worried about the security of the Olympics. Those are a few of the questions I would like to ask you. Thank you again for coming here."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ještě nikdy za deset let, co působím v Evropském parlamentu, jsem neměla během jednoho večera tak dlouhou řečnickou dobu. Deset minut celkem je nezvyklý přepych a nejsem si jistá, že je dokážu vyčerpat. I já jsem vděčná panu místopředsedovi Barrotovi, že přišel a informoval nás o těchto problémech, i když mám pocit, že jsme neměli na těchto novinkách trvat. Každý, kdo je aspoň trošku obeznámen s instalací velkých systémů IT ve veřejném sektoru ve vlastním členském státě, asi ví, že všechny tyto technické a rozpočtové problémy často vznikají. Bohužel však, když jde o dva tak veřejně známé, velké systémy – Schengenský informační systém (SIS) II a Vízový informační systém (VIS) –, jde také o důvěryhodnost, a to nejen vnitřní bezpečnosti Unie – k ní se vrátím později –, ale i o spolehlivost vízové politiky EU. Jako zpravodajka pro VIS mohu říci, že jsme byli pod tlakem, aby byly právní předpisy dokončeny včas, protože jsme si chtěli se spuštěním VIS pospíšit – neboť měl být v provozu již teď – a každý skluz v programu přináší velké zklamání. Chtěla bych se pana komisaře Barrota zeptat, jaké dopady to bude mít na žadatele o vízum. Budeme tu mít nakonec spoustu zmatených občanů, protože systém VIS je vytvořen tak, aby vyřídil 20 milionů žádostí o vízum ročně, a zpoždění pravděpodobně vyvolá lavinový efekt? A co bude s dohodami o externím zajišťováním činností, které jsou uzavírány? Zmínil jste, že kvůli zpožděním s Vízovým informačním systémem byly uloženy smluvní pokuty. Mohl byste nám říci, jaké to jsou pokuty? Jaké jsou další odhadované náklady? A mohl byste nám říci, pane komisaři Barrote, zda obecně máte nadále důvěru v tohoto dodavatele, nebo zda uvažujeme o případném zrušení smlouvy? Toto má vliv pravděpodobně také na zřízení agentury pro společnou správu SIS a VIS – a případně dalších databází v budoucnosti. Možná je třeba znova zvážit některé ambice na shromáždění údajů a rozsáhlý systém dozoru, což by podle mého soukromého názoru nebylo špatné, jestliže budeme mít všechny tyto technické problémy a problémy s infrastrukturou. Poslední věc, na kterou jsem se chtěla pana komisaře zeptat, je tato: podle nynějších odhadů začne SIS II fungovat v poslední čtvrtině roku 2011. Domnívám se, že můžeme očekávat další časový skluz. V létě 2012 se v Londýně konají Olympijské hry. Vláda Spojeného království se nechopila příležitosti zapojit se do projektu SIS I z důvodů, které zná nejlépe ona sama. Je to vlastně již docela dost let, kdy se mohla do SIS I zapojit, ale řekla „ne, nikoli, počkáme na SIS II“. Vláda mi v odpovědi na mou otázku sdělila, že se dopady na bezpečnost neznepokojuje. Nicméně by mohla být ohrožena nejen bezpečnost Spojeného království, ale i evropská bezpečnost, kdyby se Spojené království nepřidalo na kontrolující stranu – na což má právo – Schengenského informačního systému dostatečně včas před Olympijskými hrami, které se budou konat roku 2012 v Londýně. Mohl byste nám říci, pane komisaři Barrote, jaké dopady na bezpečnost při Olympijských hrách podle vašeho názoru hrozí? Jsem tím velice znepokojena, zvláště protože se konají v Londýně a v neposlední řadě v mém volebním obvodě. Domnívám se, že bychom všichni měli starosti s bezpečností při Olympijských hrách. To bylo několik otázek, které jsem vám chtěla položit. Ještě jednou vám děkuji, že jste sem přišel."@cs1
"Fru formand! Aldrig før har jeg haft så meget taletid på en enkelt aften i alle mine 10 år i Parlamentet! Ti minutter i alt er en uvant luksus, og jeg er ikke sikker på, at jeg vil være i stand til at bruge dem. Jeg vil også gerne takke næstformand Barrot for at komme her og beskrive problemerne over for os, selv om jeg ikke synes, det burde have været nødvendigt, at vi skulle bede om disse underretninger. Alle, som bare kender lidt til at indføre store it-systemer i den offentlige sektor i deres egen medlemsstat, ved, at alle disse tekniske og budgetmæssige problemer ofte opstår. Men desværre, når to så højt profilerede, store systemer – Schengeninformationssystemet (SIS) II og visuminformationssystemet (VIS) – er berørt, påvirker det også troværdigheden ikke blot af EU's interne sikkerhed – og den vil jeg vende tilbage til senere – men også EU's visumpolitik. Som ordfører på VIS kan jeg sige, at vi var under pres for at få lovgivningen på plads i tide, fordi vi ønskede at komme videre med at få VIS op og køre – som det skulle have været nu – og enhver forsinkelse i tidsplanen er dybt skuffende. Jeg vil gerne spørge kommissær Barrot, hvilke konsekvenser det får for visumansøgerne. Vil vi til sidst stå med en masse forvirrede mennesker, fordi VIS er nødt til at behandle 20 mio. visumansøgninger årligt og forsinkelser sandsynligvis vil få en dominoeffekt? Og hvad med de udliciteringsaftaler, som er ved at blive indgået? De nævnte, at der er blevet opkrævet kontraktbøder som følge af forsinkelserne i visuminformationssystemet. Hvor store er disse bøder? Hvor høje skønner man, at de ekstra udgifter vil blive? Og må vi få at vide, om De generelt set stadig har tillid til leverandøren, eller står vi muligvis over for, at kontrakten bliver opsagt? Dette har sandsynligvis også konsekvenser for indretningen af agenturet for den fælles ledelse af SIS og VIS – og muligvis også for andre databaser i fremtiden. Måske skal nogle af ambitionerne for indsamlingen af data og systemer til overvågning i stor skala tages op til fornyet overvejelse, for hvis vi får alle disse tekniske og infrastrukturelle problemer, ville det ikke være så dårligt set ud fra et hensyn til beskyttelse af privatlivet. Det sidste, jeg gerne vil spørge kommissæren om, er følgende: Den aktuelle vurdering er, at SIS II vil være i drift i sidste kvartal af 2011. Jeg tror, at vi kan regne med yderligere forsinkelser. I sommeren 2012 skal der være Olympiske Lege i London. Den britiske regering benyttede ikke lejligheden til at komme med i SIS af grunde, som de bedst forstår selv. Der var faktisk en del år, hvor den kunne være kommet med i SIS I, men man sagde, "nej, nej, vi venter til SIS II". I et svar til mig har regeringen udtalt, at den ikke frygter nogen sikkerhedsmæssige konsekvenser. Men ikke bare Det Forenede Kongeriges sikkerhed, men også Europas sikkerhed kan blive bragt i fare, hvis Det Forenede Kongerige ikke deltager i at få adgang til den politimæssige side – som det har lov til – af Schengeninformationsystemet i god tid inden OL i London i 2012. Kunne kommissær Barrot fortælle os, hvilke konsekvenser han regner med, at det kan få for sikkerheden i forbindelse med OL, hvilket ligger mig meget på sinde, da de skal afholdes i London og ikke mindst i min valgkreds. Jeg tror, at alle vil være bekymrede for sikkerheden ved De Olympiske Lege. Dette er nogle af de spørgsmål, som jeg gerne ville stille til kommissæren. Endnu en gang vil jeg gerne takke kommissæren for hans tilstedeværelse."@da2,2
"Frau Präsidentin! Nie zuvor in den zehn Jahren, die ich dem Europäischen Parlament angehöre, hatte ich so viel Redezeit an einem einzigen Abend! Insgesamt zehn Minuten sind ein ungewohnter Luxus, und ich weiß gar nicht, ob ich diese Zeit ausfüllen kann. Auch ich danke Herrn Vizepräsident Barrot, dass er gekommen ist, um uns Bericht über die genannten Probleme zu erstatten, obwohl ich glaube, wir hätten nicht immer wieder nach diesen Aktualisierungen fragen sollen. Jeder, der in seinem Mitgliedstaat schon einmal mit der Umsetzung großer IT-Projekte im öffentlichen Sektor zu tun gehabt hat, wenn auch vielleicht nur am Rande, weiß doch, dass all diese technischen und haushaltsbedingten Probleme an der Tagesordnung sind. Wenn aber zwei so große und prominente Systeme wie das Schengener Informationssystem (SIS) II und das Visa-Informationssystem (VIS) betroffen sind, wirkt sich dies leider dennoch auch auf die Glaubwürdigkeit nicht nur der inneren Sicherheit der Union aus – darauf werde ich später noch eingehen –, sondern auch auf die der EU-Visumspolitik. Als Berichterstatterin zum VIS muss ich sagen, dass wir sehr unter Druck standen, um die entsprechende Rechtsetzung zeitgerecht fertigzustellen, weil wir das VIS so schnell wie möglich betriebsbereit haben wollten – es sollte ja längst fertig sein –, und jede Verzögerung dieses Programms sehr enttäuschend ist. Ich würde gern von Herrn Kommissar Barrot erfahren, mit welchen Auswirkungen Visumantragsteller rechnen müssen. Werden wir am Ende die große Verwirrung haben, weil das VIS 20 Millionen Visumanträgen pro Jahr bearbeiten muss und Verzögerungen vermutlich dann einen Dominoeffekt auslösen? Und was ist mit den aktuellen Outsourcing-Plänen? Sie haben erwähnt, dass es Vertragsstrafen gab aufgrund der Verzögerungen beim Visa-Informationssystem. Können Sie uns erklären, wie hoch diese Strafen waren? Wie hoch sind die geschätzten zusätzlichen Kosten? Und könnten Sie uns auch noch sagen, Herr Kommissar Barrot, ob Sie dem Auftragnehmer insgesamt weiterhin vertrauen, oder ob der Vertrag demnächst vielleicht gekündigt wird? Das hat vermutlich auch Folgen für die Errichtung der Agentur für das gemeinsame Betriebsmanagement von SIS und VIS und möglicherweise noch weiteren künftigen Datenbanken. Vielleicht müsste man noch einmal einige Vorhaben zu Datenerfassung und groß angelegten Überwachungssysteme genauer unter die Lupe nehmen, was auch unter dem Aspekt des Datenschutzes sinnvoll wäre, wenn wir alle diese technischen und infrastrukturbedingten Probleme bekommen sollten. Die letzte Frage, die ich an den Herrn Kommissar richten möchte, ist folgende: Momentan geht man davon aus, dass das SIS II im letzten Quartal 2011 anlaufen wird. Mit weiteren Abweichungen muss wahrscheinlich gerechnet werden. Im Sommer 2012 werden in London die Olympischen Spiele stattfinden. Die britische Regierung hatte nicht die Chance, Erfahrungen mit dem SIS I zu sammeln aus Gründen, die sie selbst am besten kennt. Jetzt hätte sie ja schon ein paar Jahre die Gelegenheit dazu gehabt, aber es hieß: „Nein nein, wir warten lieber auf das SIS II.“ Auf meine entsprechenden Fragen hat mir die Regierung geantwortet, dass es keinen Grund für Sicherheitsbedenken gebe. Dennoch könnte nicht nur die britische, sondern die gesamte europäische Sicherheit aufs Spiel gesetzt werden, wenn Großbritannien es ablehnt, sich rechtzeitig vor der Olympiade in London 2012 der Überwachung durch das Schengener Informationssystem anzuschließen. Würden Sie, Herr Kommissar Barrot, uns bitte mitteilen, welche Konsequenzen das für die Sicherheit bei den Olympischen Spielen haben könnte? Diese Frage beschäftigt mich sehr, besonders weil die Spiele ja in London stattfinden, sogar in meinem Wahlkreis. Ich denke, wir wären alle sehr besorgt wegen der Sicherheit anlässlich der Olympiade. Das sind einige der Fragen, die ich Ihnen stellen wollte. Vielen Dank noch einmal, dass Sie gekommen sind."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ποτέ δεν είχα τόσο πολύ χρόνο ομιλίας σε ένα βράδυ στα δέκα χρόνια που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! Συνολικός χρόνος δέκα λεπτών είναι μια ασυνήθιστη πολυτέλεια και δεν είμαι βέβαιη ότι θα καταφέρω να τον χρησιμοποιήσω. Ευχαριστώ και εγώ τον Αντιπρόεδρο Barrot που ήλθε να μας ενημερώσει για τα προβλήματα, μολονότι νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να ζητάμε διαρκώς τέτοιες ενημερώσεις. Όποιος έχει την ελάχιστη εξοικείωση με την εγκατάσταση μεγάλων έργων τεχνολογίας των πληροφοριών του δημόσιου τομέα στο δικό του κράτος μέλος γνωρίζει ότι παρουσιάζονται συχνά όλα αυτά τα τεχνικά και δημοσιονομικά προβλήματα. Δυστυχώς, όμως, όταν πλήττονται δύο τόσο σημαντικά και μεγάλα συστήματα –το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) II και το σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων (VIS) – αυτό επηρεάζει και την αξιοπιστία όχι μόνο της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης –θα επανέλθω αργότερα σε αυτό– αλλά και της κοινοτικής πολιτικής για τις θεωρήσεις. Ως εισηγήτρια για το VIS, μπορώ να πω ότι βρισκόμασταν υπό πίεση προκειμένου να είναι έτοιμη η νομοθεσία στην ώρα της διότι θέλαμε να προχωρήσουμε και να είναι έτοιμο να λειτουργήσει το VIS –πράγμα που έπρεπε να έχει γίνει μέχρι σήμερα– και κάθε απόκλιση από το πρόγραμμα προκαλεί βαθιά απογοήτευση. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο Barrot ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για εκείνους που υποβάλλουν αίτηση θεώρησης. Θα καταλήξουμε να έχουμε πολλούς ανθρώπους σε σύγχυση επειδή το VIS προβλέπεται να επεξεργάζεται 20 εκατομμύρια αιτήσεις θεώρησης ετησίως και οι καθυστερήσεις θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα ως αποτέλεσμα τη συσσώρευσή τους; Και τι θα γίνει με τις συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης που έχουν συναφθεί; Αναφέρατε ότι επιβλήθηκαν συμβατικές κυρώσεις εξαιτίας των καθυστερήσεων του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις; Ποιο είναι το εκτιμώμενο ύψος των εκτάκτων δαπανών που αναμένονται; Επίσης, κύριε Barrot, θα μπορούσατε να μας πείτε εάν εξακολουθείτε να έχετε γενικά εμπιστοσύνη στον ανάδοχο ή εάν εξετάζουμε το ενδεχόμενο ακύρωσης της σύμβασης; Αυτό πιθανόν να έχει επιπτώσεις και για την ίδρυση του οργανισμού για την κοινή διαχείριση του SIS και του VIS και, ενδεχομένως, και άλλων βάσεων δεδομένων στο μέλλον. Ίσως θα πρέπει να επανεξεταστούν ορισμένες από τις φιλοδοξίες αναφορικά με τη συγκέντρωση στοιχείων και τα μεγάλης κλίμακας συστήματα εποπτείας, πράγμα που δεν θα ήταν κακό από τη σκοπιά της προστασίας του απορρήτου, αν πρόκειται να έχουμε όλα αυτά τα τεχνικά προβλήματα και προβλήματα υποδομής. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο είναι το εξής: σύμφωνα με τη σημερινή εκτίμηση, το SIS II θα τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο τρίμηνο του 2011. Υποθέτω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάποια καθυστέρηση ακόμα. Το καλοκαίρι του 2012 θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο. Για λόγους που γνωρίζει καλύτερα η ίδια, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία να συμμετάσχει στο SIS I. Είχε στη διάθεσή της κάποια χρόνια για να συμμετάσχει στο SIS I, αλλά είπε «όχι, εμείς θα περιμένουμε το SIS II». Σε απαντήσεις της προς εμένα, η κυβέρνηση είπε ότι δεν ανησυχεί για οποιεσδήποτε επιπτώσεις για την ασφάλεια. Ωστόσο, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην πρόσβαση στην πτυχή της αστυνόμευσης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν –πράγμα που έχει το δικαίωμα να κάνει– αρκετά νωρίτερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου που θα διεξαχθούν το 2012, δεν θα κινδυνεύσει μόνο η ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και η ασφάλεια της Ευρώπης . Επίτροπε Barrot, θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες πιστεύετε ότι θα ήταν οι επιπτώσεις για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, που μου προξενούν μεγάλη ανησυχία ακριβώς επειδή θα διεξαχθούν στο Λονδίνο, και μάλιστα στην εκλογική μου περιφέρεια; Νομίζω ότι όλοι θα ανησυχούσαμε εξαιρετικά για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτές είναι λίγες από τις ερωτήσεις που ήθελα να σας απευθύνω. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε εδώ."@el10
"Señora Presidenta, en los diez años que llevo en el Parlamento Europeo, nunca había tenido tanto tiempo de uso de la palabra en una tarde. Diez minutos en total es un lujo poco habitual y no estoy segura de que sea capaz de usarlo. Yo también le estoy agradecida al Vicepresidente Barrot por venir a informarnos de los problemas, aunque creo que creo que no tendríamos que haber andado pidiendo que se nos pusiera al día. Cualquiera que esté mínimamente familiarizado con la instalación de grandes obras de TI en el sector público en su propio Estado miembro sabrá que el surgimiento de todos estos problemas presupuestarios es algo habitual. Pero, por desgracia, cuando hay dos grandes sistemas de peso —el Sistema de Información de Schengen (SIS) II y el Sistema de Información de Visados (VIS)— implicados, afecta a la credibilidad no sólo de la seguridad interna de la Unión —retomaré este punto más adelante—, sino también de la política de visados de la UE. Como ponente sobre el VIS, puedo decir que estábamos presionados para que la legislación se elaborara a tiempo, ya que queríamos seguir adelante con el VIS instalado y en funcionamiento —como debería estar ya— y cualquier desfase en el programa supone una profunda decepción. Me gustaría preguntarle al Comisario Barrot qué consecuencias van notar los solicitantes de visados. ¿Vamos a acabar con un montón de gente confusa, porque el VIS está destinado a manejar veinte millones de solicitudes de visado al año y es de suponer que las demoras tendrán repercusiones? ¿Qué me dice de los planes de subcontratación que se están estableciendo? Ha mencionado que se han impuesto penalizaciones contractuales debido a los retrasos del Sistema de Información de Visados. ¿Podría decirnos cuáles han sido esas penalizaciones? y ¿qué costes adicionales se estiman? ¿Puede decirnos, Comisario Barrot, si en términos generales, se ha seguido confiando en el contratista? ¿O estamos ante una posible cancelación del contrato? Es de suponer que esto repercutirá en la creación de la agencia para la gestión común del SIS y el VIS, y potencialmente en otras futuras bases de datos. Quizás tengan que revisarse de nuevo algunas de las aspiraciones de recopilación de datos y de los sistemas de vigilancia a gran escala, lo que no sería una mala idea desde el punto de vista de la privacidad si vamos a tener todos estos problemas con la técnica y las infraestructuras. Lo último que quería preguntar al Comisario es si la estimación actual es que el SIS II estará en marcha el último trimestre de 2011. Supongo que podemos esperar algunos desfases más. En el verano de 2012, se celebrarán los Juegos Olímpicos en Londres. El Gobierno del Reino Unido no aprovechó la oportunidad de meterse en el SIS I por razones que él sabrá. Ya han pasado varios años desde que pudo haberse metido en el SIS I pero dijo: «no, esperaremos hasta el SIS II». En las respuestas que me ha dirigido, el Gobierno ha dicho que no está preocupado por ninguna repercusión de la seguridad. Sin embargo, no sólo la seguridad del Reino Unido, sino también la de Europa, podría verse comprometida si el Reino Unido no participa en el acceso a la vigilancia —algo que se le permite hacer— del Sistema de Información Schengen mucho antes de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en 2012. Podría decirnos, Comisario Barrot, ¿cuáles cree que podrían ser las repercusiones para la seguridad en torno a los Juegos Olímpicos, que — en particular por que van a tener lugar en Londres, aunque al menos no en mi circunscripción— tanto me preocupan? Creo que todos estaríamos muy preocupados por la seguridad en los Juegos Olímpicos, Estas son algunas de las preguntas que me gustaría hacerle. Gracias de nuevo por asistir hoy."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma ei ole oma kümne Euroopa Parlamendis veedetud aasta jooksul ühelgi õhtul nii palju rääkinud! Kümme minutit on harjumatu luksus ja ma ei ole kindel, et selle ära kasutan. Ka mina olen asepresident Barrot’le tänulik, et ta meid probleemidest teavitas, kuigi arvan, et meil ei oleks tulnud pidevalt nende uuenduste järele küsida. Kõik, kes veidikenegi teavad midagi suurte IT-võrkude paigaldamisest oma liikmesriigi riigisektoris, teavad, et kõik need tehnilised ja eelarveprobleemid tekivad sageli. Kahjuks aga, kui mõjutatakse kahte sellist kõrge profiiliga suurt süsteemi – Schengeni infosüsteem (SIS) II ja viisainfosüsteem (VIS) – mõjutab see ka mitte ainult liidu sisejulgeoleku – ja tulen selle juurde hiljem tagasi – vaid ka Euroopa Liidu viisapoliitika usaldusväärsust. VISi raportöörina võin öelda, et meil oli surve õigusaktid õigeks ajaks valmis saada, sest tahtsime edasi rühkida, et VIS käivitada – see peaks olema juba käivitatud – ja igasugune libastumine programmis on vägagi pettumust valmistav. Tahaksin volinik Barrot’lt küsida, millised saavad olema tagajärjed viisade taotlejatele. Kas hakkab olema palju segaduses inimesi, sest VIS on mõeldud tegelema 20 miljoni viisataotlusega aastas ja viivitused avaldavad arvatavasti oma mõju? Ja kuidas jääb allhangetega, mida korraldatakse? Mainisite, et viisainfosüsteemi viivituste tõttu on rakendatud leppetrahve. Kas võiksite meile öelda, millised need trahvid on? Millised on eeldatavad lisakulud? Ja kas võiksite meile öelda, volinik Barrot, kas usaldate üldiselt ikka veel alltöövõtjat või seisab meil ees lepingu võimalik tühistamine? See mõjutab tõenäoliselt ka agentuuri loomist SISi ja VISi ühiseks haldamiseks – ja tõenäoliselt ka teisi tulevasi andmebaase. Võib-olla tuleb mõned andmete kogumise eesmärgid ja suuremahulised jälgimissüsteemid uuesti üle vaadata, mis ei oleks privaatsuse seisukohast halb mõte, kui meil kõik need tehnilised ja infrastruktuuriprobleemid tekivad. Viimane asi, mida volinikult küsida tahtsin, on järgmine: praeguste hinnangute kohaselt käivitub SIS II 2011. aasta viimases kvartalis. Oletan, et võime arvestada veel mõningase viivitusega. 2012. aastal toimuvad Londonis olümpiamängud. Ühendkuningriigi valitsus ei kasutanud ära võimalust liituda süsteemiga SIS I põhjustel, mis sellele endale kõige paremini teada olid. Tegelikult oli päris mitu aastat, mil see oleks võinud seda teha, ent ütles ikka, et ei, me tahame SIS II ära oodata. Minule antud vastustes ütles valitsus, et ei muretse julgeolekutagajärgede pärast. Ent ohtu võidakse seada mitte ainult Ühendkuningriigi, vaid ka Euroopa julgeolek, kui Ühendkuningriik ei osale juurdepääsus Schengeni infosüsteemi reguleerimise poolele – mida see võib teha – juba tükk aega enne 2012. aasta Londoni olümpiamänge. Kas võiksite meile öelda, volinik Barrot, millised võivad teie arvates olla mõjud turvalisusele olümpiamängude ajal, mis, eriti kuna need toimuvad Londonis ja üldsegi mitte minu valijaskonnas, teevad mulle väga muret? Arvan, et peaksime kõik olümpiamängude turvalisuse üle muret tundma. Need on mõned küsimustest, mida teilt küsida tahaksin. Tänan teid veel kord, et olete siia tulnud!"@et5
"Arvoisa puhemies, minulla ei ole koskaan ollut näin paljon puheaikaa yhtenä iltana kaikkien niiden 10 vuoden aikana, jotka olen ollut Euroopan parlamentissa. Kaikkiaan kymmenen minuuttia on epätavallista luksusta, enkä ole varma, kykenenkö käyttämään kaiken tuon ajan. Minäkin olen kiitollinen varapuheenjohtaja Barrot'lle siitä, että hän saapui paikalle kertomaan näistä ongelmista, vaikka olen sitä mieltä, että meidän ei olisi tarvinnut pyytää tätä tilannekatsausta. Kuka tahansa, jolla on vähäisintäkään tuntemusta suurten tietotekniikkalaitteistojen asennuksesta julkisella alalla omassa jäsenvaltiossaan, tietää, että kaikkia tällaisia teknisiä ja rahoitusongelmia tulee usein vastaan. Valitettavasti tilanne on se, että kun kaksi tällaista näkyvää ja mittavaa järjestelmää – Schengenin tietojärjestelmä (SIS) II ja viisumitietojärjestelmä (VIS) – vahingoittuu, tämä vaikuttaa unionin sisäisen turvallisuuden uskottavuuden lisäksi – palaan tähän asiaan myöhemmin – myös EU:n viisumipolitiikkaan. VIS-hanketta koskevan mietinnön esittelijänä voin kertoa, että meillä oli painetta saada tämä lainsäädäntö ajoissa valmiiksi, koska halusimme sitkeästi saada VIS-järjestelmän käyttövalmiiksi – kuten sen tähän mennessä pitäisi olla – joten pienikin luisuminen ohjelmasta on melkoinen pettymys. Haluan kysyä komission jäsen Barrot'lta, mitä johtopäätöksiä viisuminhakijoiden kohdalla on luvassa? Onko meillä pian suuri joukko hämmentyneitä ihmisiä, koska VIS-järjestelmän on määrä koskea 20 miljoonaa viisumihakemusta vuodessa, ja viivästyksillä on oletettavasti lumipallovaikutus? Entä mitä sanotte sovituista ulkoistamisjärjestelyistä? Mainitsitte, että sopimussakkoja on määrätty viisumitietojärjestelmässä ilmenneiden viivästysten vuoksi. Voitteko kertoa meille, minkälaisia nämä sakot ovat? Mikä on arvioitujen lisäkulujen määrä? Arvoisa komission varapuheenjohtaja Barrot, voisitteko vielä kertoa meille, luotatteko yleisesti ottaen tarjouksensaajaan vai onko mahdollista, että sopimus perutaan? Tämä vaikuttaa oletettavasti myös SIS- ja VIS-järjestelmien yhteisen hallintaviraston perustamiseen ja mahdollisesti myös muihin tietokantoihin tulevaisuudessa. Ehkä joitakin tiedonkeruuseen ja laajamittaisiin valvontajärjestelmiin liittyvistä tavoitteista on käytävä läpi uudelleen, mikä ei olisi yksityisyyden kannalta huono asia, jos vastaamme tulee kaikkia näitä teknisiä ja rakenteellisia ongelmia. Viimeiseksi haluan kysyä komission jäseneltä seuraavaa: tämänhetkisen arvion mukaan SIS II on toiminnassa vuoden 2011 viimeisenä vuosineljänneksenä. Voimme varmaankin odottaa uusia luisumisia aikataulusta. Kesällä 2012 Lontoossa järjestetään olympialaiset. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja ottanut käyttöön SIS I -järjestelmää syistä, jotka se itse tietää parhaiten. Sillä oli itse asiassa monta vuotta tilaisuus liittyä SIS I -järjestelmään, mutta se totesi, että on parempi odottaa SIS II -järjestelmää. Minulle antamissaan vastauksissa hallitus on todennut, että se ei ole huolissaan mistään turvallisuuteen kohdistuvista seuraamuksista. Yhdistyneen kuningaskunnan lisäksi myös koko Euroopan turvallisuus voi kuitenkin olla vaarassa, jos Yhdistynyt kuningaskunta ei liity konkreettisesti Schengenin tietojärjestelmään liittyviin toimiin – mikä sillä on mahdollisuus tehdä – hyvissä ajoin ennen Lontoossa järjestettäviä olympialaisia vuonna 2012. Arvoisa komission jäsen Barrot, voitteko kertoa meille, mitä seuraamuksia voisi mielestänne aiheutua olympialaisten turvallisuudelle, erityisesti, kun ne järjestetään Lontoossa, eli omassa vaalipiirissäni, mistä olen hyvin huolissani? Mielestäni voimme kaikki olla hyvin huolestuneita olympialaisten turvallisuudesta. Nämä ovat ne muutamat kysymykset, jotka halusin teille esittää. Kiitos, että saavuitte paikalle."@fi7
"Madame la Présidente, au cours de mes dix ans au Parlement européen, je n’ai jamais eu un temps de parole aussi long en une seule soirée! Un total de dix minutes est un luxe inhabituel et je ne suis pas certaine de pouvoir les utiliser. Je remercie M. Barrot d’être venu nous informer sur les problèmes rencontrés dans ces projets, même si je pense qu’il est dommage que nous ayons dû réclamer plusieurs fois de telles informations. Toute personne un tant soit peu familiarisée avec la mise en œuvre de grands projets informatiques dans le secteur public de son État membre sait que les problèmes techniques et budgétaires sont fréquents. Cependant, malheureusement, lorsque de tels problèmes concernent deux systèmes aussi volumineux et sophistiqués que le système d’information de Schengen (SIS) II et le système d’information sur les visas (VIS), c’est la crédibilité de la sécurité intérieure de l’UE - j’y reviendrai dans un instant -, mais aussi la politique de l’Union européenne en matière de visas qui en pâtissent également. En tant que rapporteure sur le VIS, je peux dire que nous avons travaillé d’arrache-pied pour obtenir la législation à temps, parce que nous voulions avancer rapidement dans le développement et la mise en œuvre du VIS - qui devrait maintenant être opérationnel - et, par conséquent, tout dérapage dans le programme est profondément décevant. Je souhaiterais que le commissaire Barrot nous dise quelles seront les conséquences de ce retard pour les demandeurs de visa. Allons-nous nous retrouver avec de nombreuses personnes déconcertées, vu que le VIS est conçu pour traiter vingt millions de demandes de visa par an et que ces retards ont probablement des répercussions en chaîne? Et qu’en est-il des accords d’externalisation en cours d’établissement? Vous nous avez dit que des pénalités contractuelles ont été imposées pour le retard pris dans le développement du système d’information sur les visas. Pourriez-vous nous dire en quoi consistent ces pénalités? Quels sont les coûts supplémentaires envisagés? Pourriez-vous également nous dire, Monsieur Barrot, si vous maintenez votre confiance dans le contractant ou si une résiliation du contrat est envisagée? Cette situation a sans doute aussi des répercussions sur la création de l’agence chargée de la gestion opérationnelle du SIS et du VIS et, potentiellement, d’autres bases de données futures. Peut-être faudrait-il revoir certaines ambitions concernant la collecte de données et les systèmes de surveillance à grande échelle. Ce ne serait pas une mauvaise chose pour la protection de la vie privée si nous allons rencontrer tous ces problèmes techniques et d’infrastructure. Ma dernière question adressée au commissaire est celle-ci: selon les estimations actuelles, le SIS II sera opérationnel au dernier trimestre 2011. Je suppose que l’on peut s’attendre à un nouveau dérapage. Les jeux Olympiques auront lieu à Londres durant l’été 2012. Le gouvernement britannique n’a pas souhaité intégrer le SIS I, pour des raisons qui lui appartiennent. Le système avait déjà quelques années quand le Royaume-Uni aurait pu s’y intégrer, mais le gouvernement britannique a déclaré qu’il attendrait le SIS II. En réponse à mes interrogations, le gouvernement a déclaré ne pas être inquiet quant aux éventuelles répercussions sur la sécurité. Cependant, la sécurité britannique, mais aussi la sécurité européenne, pourraient être menacées si le Royaume-Uni ne participe pas au volet de réglementation - ce qu’il est autorisé à faire - du système d’information de Schengen bien avant les jeux Olympiques de 2012. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Commissaire, quelles pourraient être, selon vous, les conséquences pour la sécurité entourant les jeux Olympiques? Ce sujet me préoccupe fortement vu que ces jeux auront lieu à Londres et notamment dans ma circonscription. Je pense que nous serions tous très préoccupés par la sécurité entourant l’organisation des jeux Olympiques. Telles sont donc quelques-unes des questions que je tenais à vous poser. Je vous remercie à nouveau de votre présence."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Az Európai Parlamentben eltöltött 10 évem során egyetlenegyszer sem volt ilyen hosszú felszólalási időm! Az összesen tíz perc szokatlan luxus, és nem vagyok biztos abban, hogy élni is tudok vele. Én is hálás vagyok Barrot alelnök úrnak azért, hogy eljött és beszámolt nekünk a problémákról, bár úgy gondolom, jó lett volna, ha nem kell ilyen sokszor kérnünk. Mindenki, akinek akár csak a legcsekélyebb fogalma is van a nagy információs technológiai rendszereknek a saját tagállamának közszférájában való kiépítéséről, az tudja, hogy ezek a technikai és költségvetési problémák gyakran felmerülnek. Sajnos azonban amikor két ilyen jelentős, nagy rendszerről – a Schengeni Információs Rendszer (SIS) II-ről és a Vízuminformációs Rendszerről – van szó, akkor mindez nemcsak az Unió belső biztonságának hitelességét érinti – és erre a későbbiekben még visszatérek –, hanem az EU vízumpolitikájának hitelességét is. A VIS-sel foglalkozó előadóként azt mondhatom, nyomás nehezedett ránk a jogalkotás időben való elvégzésével kapcsolatban, mivel szerettük volna elérni, hogy a VIS minél előbb elkészüljön és működjön – úgy, ahogyan annak mostanra lennie kellett volna –, és a program mindennemű csúszása rendkívül csalódáskeltő. Azt szeretném kérdezni Barrot biztos úrtól, hogy milyen következményekkel jár majd ez a vízumigénylőkre nézve. Sok-sok összezavarodott emberrel kell-e majd szembenéznünk? A VIS arra szolgál ugyanis, hogy évente 20 millió vízumkérelmet kezeljen, a késések hatása pedig továbbgyűrűzik majd. És mi a helyzet a megállapított kiszervezési megállapodásokkal? Említette, hogy kötbér kivetésére került sor a vízuminformációs rendszer késlekedése miatt. El tudná mondani nekünk, hogy milyen kötbérekről van szó? Milyen becsült további költségekkel kell számolni? És meg tudná-e mondani nekünk, Barrot biztos úr, hogy ön továbbra is bízik-e a kivitelezőben, avagy felmerül-e esetleg a szerződés felmondásának lehetősége? Ugyanis ennek valószínűleg következményei lesznek a SIS és a VIS közös igazgatásáért felelős ügynökség felállítására is, és vélhetően a jövőbeni további adatbázisokat illetően is. Talán felmerülhet az is, hogy érdemes volna felülvizsgálni az adatgyűjtésre és a nagyobb léptékű felügyeleti rendszerek kialakítására irányuló törekvéseket is, ami nem lenne rossz az adatvédelem szempontjából, ha már egyszer ezek a technikai és infrastrukturális problémák adódtak. Az utolsó, amit a biztos úrtól kérdezni szeretnék, a következő: a jelenlegi becslések szerinti a SIS II 2011 utolsó negyedévére válik működőképessé. Gondolom, további csúszásokra is számíthatunk. 2012 nyarán Londonban rendezik meg az olimpiai játékokat. Az Egyesült Királyság kormánya – a leginkább saját maga által ismert okokból – nem élt a SIS I rendszerébe való belépés lehetőségével. Hosszú-hosszú évek álltak rendelkezésükre, ami a SIS I rendszerébe való belépést illeti, de azt mondták: „Oh, nem: megvárjuk a SIS II-t”. A nekem adott válaszokban a kormány azt közölte, nem aggódnak a biztonsággal kapcsolatos esetleges kihatások miatt. Azonban nemcsak az Egyesült Királyság biztonságát, hanem az európai biztonságot is kockára teheti, ha az Egyesült Királyság nem vesz részt a Schengeni Információs Rendszer rendészeti részéhez való hozzáférésben – amire egyébként már most is lehetősége nyílik – még jóval a 2012-ben sorra kerülő londoni olimpia előtt. Meg tudja mondani, Barrot biztos úr, mit gondol arról, hogy mik lehetnek majd a kihatások az olimpiai játékok biztonságát illetően, amely miatt – különösen mivel a játékokat Londonban, és nem utolsósorban az én választókerületemben tartják – én magam is nagyon aggódom. Úgy vélem, mindannyiunknak komolyan aggódnunk kell az olimpiai játékok biztonsága miatt. Ez az a néhány kérdés, amelyet szerettem volna feltenni. Még egyszer köszönöm, hogy eljött ide."@hu11
"Signora Presidente, in dieci anni di attività al Parlamento europeo non ho mai avuto, nella stessa giornata, così tanto tempo a disposizione per i miei interventi! Dieci minuti sono una vera rarità e non so se sarò in grado di impiegarli tutti. Sono anch’io grata al vicepresidente Barrot per averci ragguagliati sui problemi esistenti, ma non ritengo giusto aver dovuto insistere per ottenere queste informazioni. Chiunque abbia una benché minima esperienza dell’installazione di grandi sistemi di tecnologia dell’informazione nel settore pubblico sa bene che problemi tecnici e di bilancio come questi sono all’ordine del giorno. Ma purtroppo, quando a essere coinvolti sono sistemi di altissimo livello e grandi dimensioni come il sistema d’informazione Schengen (SIS) II e il sistema d’informazione visti (VIS), ne risente non soltanto la credibilità della sicurezza interna dell'Unione, di cui parlerò a breve, ma anche quella della politica comunitaria in materia di visti. In quanto relatrice sul VIS, vi garantisco che è stato fatto il possibile per definire la legislazione nei tempi previsti, proprio perché volevamo anche noi che il VIS fosse ultimato e operativo in tempi brevi – e a quest’ora avrebbe dovuto esserlo. E’ per questo che ogni ulteriore ritardo nel programma è per noi una profonda delusione. Vorrei chiedere al commissario Barrot quali saranno le ripercussioni sui richiedenti il visto. Ci ritroveremo forse con richiedenti confusi perché il VIS è progettato per gestire 20 milioni di domande all’anno e i ritardi avranno probabilmente un effetto domino? E cosa ne sarà dei contratti di esternalizzazione che si stanno siglando? Il commissario ha citato casi di penali contrattuali per i ritardi nel sistema d’informazione visti. Di cosa si tratta esattamente? A quanto ammontano le spese extra previste? Commissario Barrot, lei continua ad avere fiducia nella società appaltatrice oppure stiamo considerando la possibilità di rescindere il contratto E’ probabile che questo si ripercuota anche sull’istituzione dell’agenzia per l’amministrazione congiunta del SIS e del VIS e, presumibilmente, anche su altre banche dati. Forse gli obiettivi fissati per la raccolta dati e i sistemi di controllo su larga scala andrebbero rivisti, fatto positivo anche dal punto di vista della privacy, considerati tutti i problemi esistenti a livello tecnico e infrastrutturale. L’ultimo quesito che vorrei porre al commissario è il seguente: attualmente si prevede che il SIS II sarà operativo nell’ultimo trimestre del 2011. Temo che un ulteriore slittamento non sia da escludere. Nell’estate del 2012 Londra ospiterà i Giochi olimpici. Il governo britannico, per ragioni di carattere interno, ha preferito non aderire al SIS I. Ha avuto qualche anno di tempo per farlo ma ha scelto di aspettare l’introduzione del SIS II. In risposta alle mie domande, il governo ha affermato di non nutrire alcuna preoccupazione per la sicurezza. Tuttavia, se il Regno Unito, nonostante ne abbia il diritto, non coinvolge le proprie forze di polizia nel sistema d’informazione Schengen ben prima dei Giochi olimpici del 2012, verrà messa a repentaglio non solo la sua sicurezza, ma anche quella dell’intera Unione. Commissario Barrot, le sarei grata se ci spiegasse quali sono, a suo avviso, i problemi di sicurezza che potrebbero sorgere durante i Giochi, di cui mi preoccupo non poco, essendo Londra, e non da ultimo la mia circoscrizione, il luogo ospitante,. Credo che la sicurezza dei Giochi sia una preoccupazione condivisa. Questi erano solo alcuni dei quesiti che volevo porle. La ringrazio nuovamente per essere qui con noi quest’oggi."@it12
"Ponia pirmininke, per visus dešimt metų, kai esu Europos Parlamento narė, man niekada nebuvo suteikta tiek daug laiko kalbėti per vieną vakarą! Iš viso dešimt minučių yra neįprasta prabanga ir nesu tikra, ar jas išnaudosiu. Aš taip pat esu dėkinga Pirmininko pavaduotojui J. Barrot už tai, kad atėjo mums pranešti apie problemas, nors manau, kad geriau nebūtume nuolat prašę tos naujausios informacijos. Visi, kurie bent kiek žino, kaip įgyvendinami dideli valstybinio sektoriaus IT projektai jų valstybėse narėse, žinos, kad šių techninių ir biudžeto problemų kyla dažnai. Nepaisant to, deja, kai tai susiję su dviem tokio aukšto lygio didelėmis sistemomis – Šengeno informacine sistema (SIS) II ir Vizų informacine sistema (VIS), daroma įtaka ne tik ES vidaus saugumo reputacijai (prie jos grįšiu vėliau), bet ir ES vizų politikai. Būdama pranešėja VIS klausimais, galiu pasakyti, kad jautėme spaudimą, kad teisės aktai būtų parengti laiku, nes norėjome kuo greičiau turėti įdiegtą ir veikiančią VIS – o ji iki dabar jau turėjo veikti – todėl bet koks programos vėlavimas labai nuvilia. Norėčiau paklausti Komisijos nario J. Barrot, kokių padarinių tai turės vizų prašantiems asmenims. Ar galiausiai daug žmonių susipainios, nes VIS skirta aptarnauti 20 mln. vizų prašymų per metus ir darytina prielaida, kad vėlavimas turi grandininį poveikį. Kas atsitiks sudaromiems susitarimams su rangovais? Minėjote, kad dėl vėlavimo diegti vizų informacinę sistemą taikytos sutartinės baudos. Ar galite mums pasakyti, kokios tos baudos? Kokios planuojamos papildomos išlaidos? Ar galite mums, Komisijos nary J. Barrot, pasakyti, ar jūs apskritai toliau pasitikite rangovu, ar gali būti, kad sutartis bus nutraukta? Tai ateityje tikriausiai turės įtakos ir bendro SIS bei VIS valdymo agentūros įsteigimui ir galbūt kitoms duomenų bazėms. Turbūt gali tekti persvarstyti kai kuriuos duomenų rinkimo ir didelio masto stebėjimo sistemų užmojus – tai, vertinant iš privatumo perspektyvos, gali būti visai neblogas dalykas, jeigu jau kyla visos šios techninės ir infrastruktūros problemos. Paskutinis dalykas, kurio norėjau paklausti Komisijos nario: dabartiniu vertinimu, SIS II pradės veikti paskutinį 2011 m. ketvirtį. Spėju, kad galime tikėtis dar tam tikro vėlavimo. 2012 m. vasarą Londone vyks Olimpinės žaidynės. Jungtinės Karalystės vyriausybė nepasinaudojo galimybe įsidiegti SIS I dėl priežasčių, kurias geriausiai žino ji pati. Beje, praėjo nemažai metų, per kuriuos ji galėjo įsidiegti SIS I, bet vis sakė „ne, ne, mes palauksime SIS II“. Atsakydama man, vyriausybė sakė, kad ji nė kiek nenuogąstauja dėl padarinių saugumui. Vis dėlto jeigu Jungtinė Karalystė dar gerokai prieš 2012 m. įvykstant Londono olimpinėms žaidynėms nepradės dalytis prieiga prie Šengeno informacinės sistemos policijos duomenų, – tai ji turi teisę daryti, – gali kilti pavojus ne tik Jungtinės Karalystės, bet ir Europos saugumui. Ar galite, Komisijos nary J. Barrot, mums pasakyti, kokių padarinių, jūsų nuomone, tai turėtų Olimpinių žaidynių saugumui, dėl kurio aš labai susirūpinusi, ypač todėl, kad jos vyks Londone ir (o tai irgi svarbu) mano apygardoje. Manau, kad visi gerokai nerimautume dėl Olimpinių žaidynių saugumo. Tai – keletas klausimų, kuriuos norėčiau jums pateikti. Dar kartą dėkoju, kad atvykote."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, man šajos 10 gados, kopš esmu Eiropas Parlamentā, runāšanai nekad nav bijis tik daudz laika vienā vakarā! Desmit minūtes ir neierasta greznība, un es nezinu, vai to spēšu izmantot. Es arī esmu pateicīga priekšsēdētāja vietniekam par ierašanos un ziņošanu par problēmām, lai gan, manuprāt, mums turpmāk nevajadzētu lūgt jaunāko informāciju. Ikviens, kurš kaut mazliet ir saskāries ar vērienīgu informācijas tehnoloģiju projektu īstenošanu publiskajā sektorā savā dalībvalstī, zina, ka bieži vien rodas dažādas tehniskas problēmas un problēmas ar budžetu. Diemžēl tad, ja problēmas skar divas lielas tik augsta līmeņa sistēmas kā Šengenas informācijas sistēmu II un Vīzu informācijas sistēmu (VIS), tas ietekmē ticamību ne tikai Eiropas Savienības iekšējai drošībai — un es pie tā vēl atgriezīšos —, bet arī ES vīzu politikai. Kā VIS referente es varu teikt, ka mēs bijām spiesti tiesību aktus izstrādāt laikā, jo mēs gribējām iet tālāk, VIS pilnībā darbojoties, kā tam ap šo laiku jau vajadzēja būt, un jebkura aizkavēšanās programmā liek dziļi vilties. Es gribētu pajautāt komisāram kādas grūtības ir sagaidāmas vīzu pieprasītājiem. Vai būs daudz apmulsušu cilvēku, jo VIS ir paredzēta 20 miljonu vīzu pieteikumu izskatīšanai gadā, un kavējumi droši vien ir nejaušības pēc? Un kā ar ārpakalpojumu pasākumiem, kas tiek ieviesti? Jūs minējāt par līgumsodiem attiecībā uz kavējumiem Vīzu informācijas sistēmā. Vai varat pateikt, cik lieli ir šie līgumsodi? Kādas ir aptuvenās papildu izmaksas? Un vai jūs varētu mums pateikt, komisār vai jūs joprojām paļaujaties uz līgumslēdzēju, vai arī ir iespējama līguma laušana? Iespējams, tas ietekmē arī tādas aģentūras izveidi, kas pārvaldītu un VIS, un turpmāk, iespējams, arī citas datubāzes. Iespējams, dažus mērķus attiecībā uz datu vākšanu un liela mēroga pārraudzības sistēmām vajadzēs pārskatīt, kas nebūtu slikti no privātuma viedokļa, ja turpināsies visas šīs tehniskās un infrastruktūras problēmas. Vēl es tikai gribēju pajautāt komisāram, lūk, ko: pašreiz tiek lēsts, ka II nonāks ekspluatācijā 2011. gada pēdējā ceturksnī. Laikam ir gaidāma vēl kāda kļūme. 2012. gada vasarā Londonā notiks Olimpiskās spēles. Apvienotās Karalistes valdība neizmantoja iespēju pāriet uz I sev vien zināmu iemeslu dēļ. Patiesībā dažus gadus tā pat varēja pāriet uz I , bet teica: „Nē, nē, mēs pagaidīsim II.” Savās atbildēs valdība man teica, ka tā neuztraucas par sarežģījumiem drošības jomā. Tomēr ne tikai Apvienotās Karalistes, bet arī Eiropas drošība var tikt apdraudēta, ja Apvienotā Karaliste labu laiku pirms 2012. gada Olimpiskajām spēlēm neiesaistīsies piekļuvē Šengenas informācijas sistēmas policijas pasākumiem, kuros tai ir atļauts piedalīties. Komisār vai jūs varētu mums pateikt, kādi, jūsuprāt, varētu būt drošības apstākļi Olimpisko spēļu laikā, jo īpaši ņemot vērā to, ka tās notiks Londonā, manā vēlēšanu apgabalā, par ko es ļoti raizējos? Domāju, ka mēs visi ļoti uztrauktos par drošību Olimpiskajās spēlēs. Tie ir tikai daži jautājumi, kurus vēlos jums uzdot. Vēlreiz paldies, ka ieradāties."@lv13
"Madam President, I have never had so much speaking time in one evening in all my 10 years in the European Parliament! Ten minutes in total is an unaccustomed luxury, and I am not sure I will be able to use it. I too am grateful to Vice-President Barrot for coming to report to us on the problems, although I feel we should not have had to keep asking for those updates. Anyone who has the merest familiarity with the installation of large IT works in the public sector in their own Member State will know that all these technical and budgetary problems frequently arise. Unfortunately, however, when you have two such high-profile, big systems – the Schengen Information System (SIS) II and the visa information system (VIS) – being affected, this also affects the credibility not only of the Union’s internal security – and I will come back to that later – but also of the EU’s visa policy. As rapporteur on the VIS I can say that we were under pressure to get the legislation done in time, because we wanted to press ahead with having the VIS up-and-running – as it should have been by now – and any slippage in the programme is deeply disappointing. I would like to ask Commissioner Barrot what the implications are going to be for visa applicants. Are we going to end up with a lot of confused people, because the VIS is destined to deal with 20 million visa applications a year and delays presumably have a knock-on effect? And what about the outsourcing arrangements which are being established? You mentioned that there have been contractual penalties imposed owing to the delays in the visa information system. Could you tell us what those penalties are? What are the estimated extra costs envisaged? And could you tell us, Commissioner Barrot, whether overall you have continued confidence in the contractor, or are we looking at a potential cancellation of the contract? This presumably also has implications for the setting-up of the agency for the common management of the SIS and VIS – and, potentially, other databases in the future. Perhaps some of the ambitions for the collection of data and large-scale surveillance systems might have to be looked at again, which would be no bad thing from the privacy point of view if we are going to have all these technical and infrastructure problems. The last thing I wanted to ask the Commissioner is this: the current estimate is that the SIS II will be in operation in the last quarter of 2011. We can, I guess, expect some further slippage. In the summer of 2012, the Olympics are being held in London. The UK Government did not take the opportunity to go into SIS I for reasons best known to itself. It actually had quite a few years when it could have gone into SIS I but said ‘oh no, no we will wait till SIS II’. In answers to me, the Government has said that it is not worried about any implications for security. However, not only UK but also European security could be put at risk if the UK does not participate in access to the policing side – which it is allowed to do – of the Schengen Information System, by a time well ahead of the London Olympics taking place in 2012. Could you tell us, Commissioner Barrot, what you think the implications could be for security around the Olympics, which, especially as they are being held in London, and not least in my constituency, I am concerned greatly about? I think we would all be greatly worried about the security of the Olympics. Those are a few of the questions I would like to ask you. Thank you again for coming here."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, in die tien jaar dat ik nu in het Europees Parlement zit, heb ik op één avond nog nooit zoveel spreektijd gehad! Tien minuten in totaal is een ongehoorde luxe en ik weet niet zeker of ik die tijd wel volledig zal benutten. Ook ik ben vicevoorzitter Barrot dankbaar dat hij hiernaartoe gekomen is om verslag uit te brengen van de problemen, hoewel ik het een kwalijke zaak vind dat we zo hebben moeten aandringen om informatie te krijgen. Iedereen die ook maar iets afweet van de invoering van grote IT-projecten in de publieke sector in zijn eigen lidstaat, weet dat al deze technische en budgettaire problemen zich vaak voordoen. Maar wanneer het twee van deze grote high-profile systemen betreft – het Schengeninformatiesysteem (SIS) II en het visuminformatiesysteem (VIS) – gaat dit helaas niet alleen ten koste van de geloofwaardigheid van de interne veiligheid van de Unie – waar ik later nog op terugkom – maar ook van die van het visumbeleid van de EU. Als rapporteur over het VIS kan ik zeggen dat we onder druk stonden om de wetgeving op tijd af te ronden, omdat we het VIS zo snel mogelijk ten uitvoer wilden leggen – zoals reeds het geval had moeten zijn – en iedere vertraging van het programma is een zware teleurstelling. Ik zou commissaris Barrot willen vragen wat de gevolgen zullen zijn voor visumaanvragers. Zitten we dadelijk met een heleboel verwarde mensen, omdat het VIS twintig miljoen visumaanvragen per jaar moet gaan verwerken en vertragingen waarschijnlijk een domino-effect teweeg brengen? En hoe zit het met de outsourcingregelingen die nu worden ingesteld? U zei dat er boetes wegens contractbreuk zijn opgelegd ten gevolge van vertragingen met het visuminformatiesysteem. Kunt u ons vertellen hoe hoog die boetes zijn? Wat zijn de voorziene kosten naar schatting? En, commissaris Barrot, kunt u ons vertellen of u over de gehele linie vertrouwen hebt in de opdrachtnemer, of is de kans aanwezig dat het contract wordt ontbonden? Dit heeft vermoedelijk ook gevolgen voor de instelling van het agentschap voor het gemeenschappelijk beheer van het SIS en het VIS – en, mogelijk, andere databases in de toekomst. Misschien moeten sommige ambities voor het verzamelen van gegevens en grootschalige controlesystemen worden bijgesteld. Dat zou vanuit het oogpunt van de privacy geen slecht idee zijn als we met al deze technische en infrastructurele problemen zitten. Ik heb nog één vraag voor de commissaris. Volgens de huidige schatting treedt SIS II in het laatste kwartaal van 2011 in werking. Er zal, denk ik, nog wel enige verdere vertraging optreden. In de zomer van 2012 worden de Olympische Spelen in Londen gehouden. De Britse regering heeft de kans niet aangegrepen om in SIS I te stappen om redenen die zij zelf het beste kent. Ze had zelfs al enige jaren geleden aan SIS I kunnen meedoen, maar ze zei “nee, nee, we wachten wel tot SIS II”. In reactie op mijn vragen zei de regering dat ze zich geen zorgen maakt over de implicaties voor de veiligheid. Het is echter niet alleen de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk maar ook die van Europa die mogelijk in gevaar komt als het Verenigd Koninkrijk er niet ruim vóór de Olympische Spelen van Londen in 2012 toe overgaat op grond van het Schengeninformatiesysteem politiegegevens te delen – waartoe het gerechtigd is. Commissaris Barrot, kunt u ons vertellen wat dit volgens u zou kunnen betekenen voor de veiligheid rond de Olympische Spelen? Ik maak me daar ernstig zorgen over, temeer omdat de Spelen in Londen worden gehouden, wat ook nog eens mijn kiesdistrict is. Ik denk dat we ons allemaal ernstig zorgen maken over de veiligheid tijdens de Olympische Spelen. Dit zijn een paar van de vragen die ik u wilde stellen. Ik dank u nogmaals voor uw komst hier."@nl3
"Pani przewodnicząca! Nigdy nie otrzymałam tyle czasu na jednorazową wypowiedź w ciągu całych 10 lat mojej pracy w Parlamencie Europejskim! Całe dziesięć minut to luksus, do którego nie przywykłam i nie jestem pewna, czy potrafię je w pełni wykorzystać. Również dziękuję wiceprzewodniczącemu, panu Barrotowi, za przyjście tutaj, aby zdać nam relację z problemów, chociaż myślę, że nie powinniśmy być w przeszłości zmuszani do nieustannego proszenia o aktualne informacje. Każdy, kto choć trochę rozumie jak realizuje się duże projekty informatyczne w sektorze publicznym w jego własnym państwie członkowskim, będzie wiedział, że wszystkie te problemy techniczne i budżetowe często się pojawiają. Ale niestety, kiedy dotyczy to takich dwóch dużych systemów o wysokiej randze jak System Informacyjny Schengen (SIS) II oraz System Informacji Wizowej (VIS), ma to również wpływ na zaufanie nie tylko do wewnętrznego bezpieczeństwa Unii – do czego wrócę później – ale również do polityki wizowej UE. Jako sprawozdawca w obszarze VIS mogę powiedzieć, że były naciski, aby prawodawstwo przygotować na czas, ponieważ chcieliśmy się pospieszyć z przygotowaniem VIS do działania – co już powinno nastąpić – i wszelkie opóźnienia w planach są dla nas poważnym rozczarowaniem. Chciałabym zapytać komisarza Barrota, jakie będą konsekwencje dla wniosków wizowych. Czy skończymy z dużą liczbą zdezorientowanych osób, ponieważ VIS ma przetwarzać 20 milionów wniosków wizowych rocznie i opóźnienia przypuszczalnie będą miały efekt domina? A co z ustaleniami dotyczącymi podwykonawców, które właśnie są przygotowywane? Wspomniał pan o karach umownych nałożonych z powodu opóźnień w systemie informacji wizowej. Czy może nam pan powiedzieć, jakie to są kary? Jakie są szacunki dodatkowych kosztów? I czy może nam pan powiedzieć, panie komisarzu, czy ogólnie nadal ma pan zaufanie do wykonawcy, czy też zastanawiamy się nad potencjalnym anulowaniem umowy? Ma to prawdopodobnie konsekwencje dla ustanowienia agencji ds. wspólnego zarządzania SIS i VIS – oraz, potencjalnie, innych baz danych w przyszłości. Być może należy jeszcze raz przeanalizować niektóre z ambitnych sposobów zbierania danych oraz systemy monitoringu na szeroką skalę, co nie byłoby wcale złe z punktu widzenia prywatności, jeżeli mamy mieć te wszystkie problemy w obszarze techniki i infrastruktury. Ostatnie pytanie, jakie chcę zadać komisarzowi, jest następujące: według aktualnych przewidywań SIS będzie działał w ostatnim kwartale 2011 roku. Możemy, jak przypuszczam, spodziewać się dalszych opóźnień. Latem 2012 roku odbędzie się Olimpiada w Londynie. Rząd brytyjski nie przystąpił do SIS I z sobie tylko znanych powodów. W zasadzie przez kilka lat mógł on przystąpić do SIS I, ale stwierdził „ależ nie, poczekamy na SIS II”. W odpowiedziach, które otrzymałam, rząd stwierdził, że nie obawia się żadnych konsekwencji w zakresie bezpieczeństwa. Niemniej jednak bezpieczeństwo nie tylko Wielkiej Brytanii, ale także całej Europy może być zagrożone, jeżeli Wielka Brytania nie będzie mieć udziału w nadzorowaniu – do czego ma prawo – przestrzegania Systemu Informacyjnego Schengen o wiele wcześniej niż w roku 2012, kiedy w Londynie odbędą się igrzyska olimpijskie. Panie komisarzu! Czy może nam pan powiedzieć, jakie pana zdaniem będą konsekwencje dla bezpieczeństwa w związku z olimpiadą, które są dla mnie źródłem ogromnych obaw, ponieważ będzie się ona odbywać w Londynie, a dokładnie w moim okręgu wyborczym? Uważam, że wszyscy będziemy się bardzo niepokoić w związku z bezpieczeństwem Olimpiady. To było te kilka pytań, które chciałam panu zadać. Jeszcze raz dziękuję za pańską wizytę tutaj."@pl16
"Senhora Presidente, nunca tive tanto tempo de palavra numa só noite em todos estes meus anos no Parlamento Europeu! Dez minutos ao todo são um luxo, e não sei se os consigo usar na totalidade. Também eu agradeço ao senhor Vice-Presidente Jacques Barrot por vir a este hemiciclo dar-nos conta dos problemas existentes, muito embora considere que não nos cabia pedir tanto para sermos informados do estado das coisas. Qualquer pessoa que tenha o mais pequeno conhecimento da instalação de grandes estruturas de TI no sector público no seu próprio Estado-Membro saberá que todos estes problemas de ordem técnica e orçamental surgem com frequência. No entanto, infelizmente, quando se verificam problemas em dois sistemas como estes, com esta dimensão e destaque, – o Sistema de Informação Schengen (SIS) II e o Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) –, não só a credibilidade da segurança interna da União é afectada – e voltarei a essa questão mais adiante – como também a credibilidade da política de vistos da UE. Na qualidade de relatora sobre o VIS, posso afirmar que se viveu muita tensão para se conseguir que a legislação fosse elaborada atempadamente, pois queríamos avançar e ter o VIS pronto e a funcionar – como já deveria estar – e qualquer atraso no programa é profundamente decepcionante. Gostaria de perguntar ao Senhor Comissário Jacques Barrot quais são as consequências para os requerentes de visto. Será que vamos acabar com uma série de pessoas confusas, uma vez que o VIS se destina a lidar com 20 milhões de pedidos de visto por ano e os atrasos têm, naturalmente, repercussões? E o que se passa com os regimes de subcontratação que estão a ser estabelecidos? Mencionou que foram impostas penalidades contratuais em razão dos atrasos no sistema de informação sobre os vistos. Poderá referir que penalidades são essas? Quais são as estimativas sobre os custos adicionais envolvidos? E poderá dizer-nos, Senhor Comissário, se, em termos globais, continuou a ter confiança na entidade contratada, ou se se equaciona uma possível rescisão do contrato? Isto terá provavelmente implicações no que se refere à criação da agência para a gestão comum do SIS e VIS – e, potencialmente, para outras bases de dados no futuro. Talvez algumas ambições em relação à recolha de dados e a sistemas de vigilância de grande escala tenham de ser revistas, o que não seria negativo do ponto de vista da privacidade, sendo que se adivinham todos estes problemas técnicos e de infra-estruturas. A última questão que queria colocar ao Senhor Comissário é a seguinte: a estimativa actual é de que o SIS II estará operacional no último trimestre de 2011. É plausível, creio eu, esperar mais algum atraso. No Verão de 2012, terão lugar em Londres os Jogos Olímpicos. O Governo do Reino Unido não aproveitou a oportunidade de entrar no SIS I por razões que lhe dizem respeito. Houve, na verdade, bastantes anos em que poderia ter participado no SIS I, mas disse “oh não, não, vamos esperar até ao SIS II”. Face a algumas perguntas minhas, o Governo respondeu não estar preocupado com quaisquer implicações ao nível da segurança. Contudo, a segurança não só no Reino Unido como a nível europeu poderá ser posta em risco se o Reino Unido não tiver acesso ao plano de policiamento – que é autorizado a fazer – do Sistema de Informação Schengen, numa fase anterior à realização dos Jogos Olímpicos em Londres no ano de 2012. Poderá dizer-nos, Senhor Comissário Jacques Barrot, quais as consequências para a segurança em torno dos Jogos Olímpicos, uma questão que, especialmente por serem realizados em Londres e sobretudo na minha circunscrição eleitoral, me preocupa grandemente? Creio que todos nós deveríamos estar bastante preocupados com a segurança dos Jogos. Estas são algumas das perguntas que gostaria de lhe colocar. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo a esta Assembleia."@pt17
"Doamnă preşedintă, nu am avut atâta timp alocat luării de cuvânt într-o singură seară în toţi cei 10 ani petrecuţi de mine în Parlamentul European! Zece minute în total este un lux neobişnuit şi nu sunt sigură voi fi capabilă să-l utilizez. Şi eu îi sunt recunoscătoare vicepreşedintelui Barrot pentru faptul că a venit să ne raporteze problemele, deşi cred că nu ar fi trebuit să tot solicităm să fim informaţi. Oricine este familiarizat cât de cât cu instalarea unor lucrări IT mari în sectorul public în propriul stat membru ştie că toate aceste probleme tehnice şi bugetare apar în mod frecvent. Din nefericire însă, atunci când sunt afectate două astfel de sisteme mari, importante – Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) II şi Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS) –, acest lucru afectează, de asemenea, credibilitatea nu numai a securităţii interne a Uniunii – şi voi reveni la acest aspect mai târziu –, dar şi a politicii Uniunii Europene privind vizele. În calitate de raportor pentru VIS, pot spune că am fost sub presiune ca să definitivăm legislaţia la timp, deoarece am dorit să grăbim punerea în funcţiune a VIS – aşa cum ar fi trebuit să se întâmple până acum – şi orice abatere de la program este profund dezamăgitoare. Aş dori să-l întreb pe domnul comisar Barrot care vor fi consecinţele pentru solicitanţii de viză. Vom avea oare o mulţime de persoane nedumerite, deoarece VIS este conceput să proceseze 20 de milioane de cereri de vize pe an şi întârzierile au probabil o reacţie în lanţ? Şi cum rămâne cu acordurile de externalizare ce sunt în curs de a fi stabilite? Aţi menţionat faptul că au existat penalităţi contractuale impuse din cauza întârzierilor în ceea ce priveşte Sistemul de Informaţii privind Vizele. Ne-aţi putea spune care sunt aceste penalităţi? Care sunt costurile suplimentare estimate? Şi ne-aţi putea spune, domnule comisar Barrot, dacă, în general, mai aveţi încredere în executant sau se are în vedere o posibilă anulare a contractului? Acest lucru are probabil şi consecinţe asupra înfiinţării agenţiei pentru gestionarea comună a SIS şi VIS – şi, posibil, şi asupra altor baze de date pe viitor. Poate că unele dintre ambiţiile privind colectarea de date şi sistemele de supraveghere la scară largă ar trebui să fie regândite, ceea ce nu ar fi rău din punct de vedere al vieţii private, dacă ne vom confrunta cu toate aceste probleme tehnice şi de infrastructură. Ultimul lucru pe care aş dori să-l întreb pe comisar este următorul: în prezent se estimează că SIS II va fi funcţional în ultimul trimestru al anului 2011. Presupun că ne putem aştepta şi la alte devieri de la program. În vara anului 2012, Jocurile Olimpice vor avea loc la Londra. Guvernul britanic nu a aderat la SIS I din motive pe care le cunoaşte cel mai bine. Ar fi putut adera la SIS I acum câţiva ani, de fapt, dar a spus „oh nu, nu, vom aştepta până la SIS II”. În răspunsurile pe care mi le-a oferit, guvernul a spus că nu este îngrijorat în privinţa niciunei consecinţe asupra securităţii. Totuşi, nu numai securitatea Regatului Unit, ci şi cea europeană ar putea fi ameninţată dacă Regatul Unit nu participă la accesul la partea poliţienească – care îi este permis – a Sistemului de Informaţii Schengen, cu mult înainte de Jocurile Olimpice de la Londra care vor avea loc în 2012. Ne-aţi putea spune, domnule comisar Barrot, care credeţi că ar putea fi consecinţele pentru securitate în preajma Jocurilor Olimpice, care mă preocupă în mod deosebit, în special din cauza faptului că vor fi organizate la Londra şi, nu în ultimul rând, chiar în circumscripţia mea electorală? Cred că suntem cu toţii îngrijoraţi în mod special de securitatea Jocurilor Olimpice. Acestea sunt cele câteva întrebări pe care aş dori să vi le adresez. Vă mulţumesc din nou pentru prezenţă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, za celých 10 rokov pôsobenia v Európskom parlamente som nemala toľko rečníckeho času na jeden večer. Celkove desať minút je nezvyčajný luxus a nie som si istá, že to využijem. Tiež som vďačná pánovi podpredsedovi Barrotovi, že prišiel a predniesol nám správu o týchto problémoch, hoci mám pocit, že by sme nemali byť nútení sa týchto aktuálnych informácií dožadovať. Ktokoľvek, kto je aspoň okrajovo oboznámený s inštaláciou veľkých projektov informačných technológií vo verejnom sektore vo vlastnom členskom štáte, určite vie, že k týmto technickým a rozpočtovým problémom dochádza často. Bohužiaľ, keď sú však postihnuté dva takéto veľké systémy priťahujúce veľa pozornosti – Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) a vízový informačný systém (VIS) –, neovplyvňuje to iba dôveryhodnosť vnútornej bezpečnosti EÚ – k tej sa vrátim neskôr –, ale aj vízovú politiku EÚ. Ako spravodajkyňa pre systém VIS môžem povedať, že sme boli pod tlakom, aby bola legislatíva pripravená načas, pretože sme chceli presadzovať spustenie a prevádzku systému VIS – ako sa už doteraz malo stať – a akýkoľvek sklz v programe je hlbokým sklamaním. Chcela by som sa pána komisára Barrota opýtať, aké budú dôsledky pre žiadateľov o víza. Čaká nás nakoniec veľa zmätených ľudí, pretože systém VIS je predurčený na to, aby ročne spracovával 20 miliónov žiadostí o víza, a oneskorenia majú podľa všetkého reťazový účinok? A čo pripravované opatrenia na outsourcing? Spomenuli ste, že boli uvalené zmluvné sankcie z dôvodu oneskorení vo vízovom informačnom systéme. Mohli by ste nám povedať, o aké sankcie ide? Aké sú plánované dodatočné náklady? A mohli by ste nám povedať, pán komisár Barrot, či celkovo má dodávateľ aj naďalej vašu dôveru alebo stojíme pred možným zrušením zmluvy? Podľa všetkého to má dôsledky aj na vytvorenie agentúry na spoločné riadenie systémov SIS a VIS a potenciálne aj na iné databázy v budúcnosti. Pravdepodobne bude nutné sa znova pozrieť na niektoré ambície na zber údajov a rozsiahle systémy dozoru. Z hľadiska ochrany súkromia by to vôbec neuškodilo, ak budeme mať všetky tieto technické problémy a problémy s infraštruktúrou. Posledná vec, ktorú som sa chcela pána komisára opýtať, je toto: V súčasnosti sa odhaduje, že systém SIS II začne prevádzku v poslednom štvrťroku 2011. Môžeme, predpokladám, očakávať ďalší sklz. V lete 2012 sa v Londýne konajú olympijské hry. Vláda Spojeného kráľovstva nevyužila možnosť vstúpiť do systému SIS I z dôvodov najlepšie známych iba jej. Mala k dispozícii pomerne veľa rokov, kedy mohla vstúpiť do systému SIS I, ale povedala, že nie, nie, že si počká na systém SIS II. V odpovediach, ktoré mi poskytla, sa vláda vyjadrila, že nemá obavy zo žiadnych dôsledkov na bezpečnosť. Rizikám však môže byť vystavená nielen bezpečnosť Spojeného kráľovstva, ale aj európska bezpečnosť, ak Spojené kráľovstvo nepristúpi k zložke na policajnú kontrolu – čo smie urobiť – Schengenského informačného systému s dostatočným predstihom pred londýnskymi olympijskými hrami, ktoré sa konajú v roku 2012. Mohli by ste nám povedať, pán komisár Barrot, aké dôsledky, si myslíte, by to mohlo mať pre bezpečnosť olympijských hier, čo ma, najmä preto, lebo sa konajú v Londýne a v neposlednom rade v mojom volebnom obvode, vážne znepokojuje? Myslím si, že by sme všetci boli vážne znepokojení bezpečnosťou olympijských hier. Toto je niekoľko otázok, ktoré by som sa vás chcela opýtať. Ešte raz vám ďakujem, že ste sem prišli."@sk19
"Gospa predsednica, v vseh 10 letih v Evropskem parlamentu še nisem imela na voljo toliko časa za govor v enem večeru! Deset minut skupaj je neobičajno razkošje in nisem prepričana, da ga bom uspela izkoristiti. Tudi jaz se zahvaljujem podpredsedniku Barrotu, da nam je poročal o problemih, čeprav imam občutek, da ne bi smeli nenehno prositi za te informacije. Vsakdo, ki se le malo spozna na izvedbo velikih del IT v javnem sektorju v svoji državi članici ve, da pogosto nastanejo takšni tehnični in proračunski problemi. Žal pa, kadar sta prizadeta dva tako odmevna, velika sistema – schengenski informacijski sistem (SIS) II in vizumski informacijski sistem (VIS) – to ne vpliva le na verodostojnost notranje varnosti Unije – na to se bom vrnila kasneje – ampak tudi na vizumsko politiko EU. Kot poročevalka za VIS lahko povem, da smo bili pod velikim časovnim pritiskom pri pripravi zakonodaje, saj smo želeli nadaljevati, da bi VIS bil vzpostavljen in bi začel delovati – kot bi do sedaj že moral – in vsak odmik v programu pomeni globoko razočaranje. Komisarja Barrota bi rada vprašala, kakšne posledice bo to imelo za prosilce za vizum. Ali bo to pomenilo veliko zbeganih ljudi, saj naj bi bilo s sistemom VIS obdelanih 20 milijonov zahtevkov za vizume na leto, zamude pa imajo verjetno verižni učinek? Kaj pa se dogaja z dogovori o zunanjem izvajanju, ki so bili sklenjeni? Omenili ste, da so bile naložene pogodbene kazni zaradi zamud pri vizumskem informacijskem sistemu. Ali nam lahko poveste, kakšne so te kazni? Koliko znašajo predvideni dodatni stroški? In ali nam lahko poveste, gospod Barrot, ali v celoti gledano še naprej zaupate pogodbenemu izvajalcu ali pa ste že preučili možnost razveljavitve pogodbe? To ima verjetno posledice tudi za vzpostavitev agencije za skupno upravljanje SIS in VIS – in morebitnih drugih zbirk podatkov v prihodnje. Mogoče bi bilo dobro ponovno pregledati nekatere ambicije v zvezi z zbiranjem podatkov in obsežnimi nadzornimi sistemi, kar ne bi bilo slabo s stališča zasebnosti, če bomo imeli še naprej vse te tehnične in infrastrukturne težave. Zadnje, kar sem želela vprašati komisarja, je: po trenutnih ocenah naj bi SIS II začel delovati v zadnjem četrtletju 2011. Verjetno lahko pričakujemo dodatne zamude. Poleti 2012 bodo v Londonu potekale olimpijske igre. Vlada Združenega kraljestva le iz njej poznanih razlogov ni izkoristila priložnosti in se ni vključila v SIS I. Na voljo ji je bilo kar nekaj let, ko bi se lahko vključila v SIS I, vendar smo slišali le: „Oh, ne, ne, počakali bomo na SIS II“. V odgovorih na moja vprašanja je vlada zatrjevala, da je ne skrbijo nobene posledice za varnost. Vendar pa bi bila ogrožena ne le varnost Združenega kraljestva, ampak tudi Evrope, če Združeno kraljestvo ne bo sodelovalo pri policijskih dejavnostih – kar lahko počne – schengenskega informacijskega sistema že pred samimi olimpijskimi igrami v Londonu leta 2012. Ali nam lahko poveste, komisar Barrot, kakšne so lahko po vašem mnenju posledice za varnost na olimpijskih igrah, kar me zelo skrbi, saj bodo potekale v Londonu in nenazadnje tudi v mojem volilnem območju. Mislim, da bi nas morala vse skrbeti varnost na olimpijskih igrah. To je le nekaj vprašanj, ki vam jih želim zastaviti. Še enkrat hvala, da ste prišli."@sl20
"Fru talman! Jag har aldrig haft så mycket talartid en och samma kväll under alla mina tio år i Europaparlamentet! Tio minuter totalt är en ovanlig lyx, och jag är inte säker på att jag kommer att kunna utnyttja all denna tid. Jag är också tacksam mot vice ordförande Jacques Barrot för att han kommer hit till oss och rapporterar om problemen, även om jag känner att vi inte ska behöva be om dessa uppdateringar hela tiden. Var och en som har den minsta kännedom om installation av stora it-strukturer inom den offentliga sektorn i sina egna medlemsstater vet att alla dessa tekniska och budgetmässiga problem ofta uppstår. Men när man har två sådana högprofilerade stora system – Schengens informationssystem (SIS) II och informationssystemet för viseringar (VIS) som påverkas, påverkar detta tyvärr också trovärdigheten inte bara för unionens inre säkerhet – vilket jag kommer tillbaka till senare – utan också för EU:s viseringspolitik. Som föredragande för VIS kan jag säga att vi var pressade att få lagstiftningen klar i tid, för vi ville driva på när det gäller att få i gång VIS – vilket det skulle ha varit vid det här laget – och alla misslyckanden med att nå de uppställda målen inom programmet är en stor besvikelse. Jag vill fråga kommissionsledamot Jacques Barrot vilka följderna kommer att bli för viseringssökande. Kommer vi att stå där med en massa förvirrade människor med tanke på att VIS är avsett att hantera 20 miljoner viseringsansökningar per år, vilket förmodligen innebär att förseningar får en dominoeffekt? Och hur förhåller det sig med de utkontrakteringsförfaranden som införs? Ni nämnde att avtalsmässiga viten har utdömts på grund av förseningarna med informationssystemet för viseringar. Kan ni berätta för oss vilka dessa viten är? Vad uppgår de förväntade extra kostnaderna till? Och kan ni berätta för oss om ni på det hela taget fortfarande har förtroende för uppdragstagaren, eller om vi eventuellt kan förvänta oss ett hävande av avtalet? Detta kommer förmodligen också att påverka inrättandet av byrån för den gemensamma förvaltningen av SIS och VIS – och eventuellt andra databaser i framtiden. Kanske behöver vissa ambitioner för insamlingen av uppgifter och storskaliga övervakningssystem ses över igen, vilket inte skulle vara någon dum idé ur sekretessynvinkel om vi kommer att ha alla dessa tekniska och infrastrukturrelaterade problem. Jag har en sista fråga till kommissionsledamoten: För närvarande beräknas SIS II vara i drift under det sista kvartalet 2011. Jag antar att vi kan förvänta oss vissa ytterligare misslyckanden när det gäller att nå de uppställda målen. Sommaren 2012 kommer olympiska spelen att hållas i London. Den brittiska regeringen tog inte tillfället i akt att ansluta sig till SIS I av skäl som den själv får svara för. Den hade faktiskt möjlighet att ansluta sig till SIS I under ganska många år, men man sade ”åh nej, vi ska vänta på SIS II”. Som svar på frågor från mig har regeringen sagt att den inte är orolig för några följder för säkerheten. Men det är inte bara den brittiska utan även den europeiska säkerheten som kan äventyras om Storbritannien inte deltar i den del som gäller polisbevakning – något som den är behörig att göra – inom Schengens informationssystem, vid en tidpunkt då det fortfarande är långt kvar till de olympiska spelen i London som äger rum 2012. Kan ni berätta för oss, kommissionsledamot Barrot, vad som enligt er uppfattning kan bli följderna för säkerheten kring de olympiska spelen, i synnerhet eftersom de hålls i London, och inte minst i min valkrets, något som jag är mycket oroad för? Jag tror att vi alla har anledning att vara oroade över säkerheten vid de olympiska spelen. Det var några av de frågor jag vill ställa till er. Jag vill återigen tacka för att ni kommit hit."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sarah Ludford,"18,5,20,15,19,14,16,11,13,4,21,9,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph