Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-19-Speech-1-097"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091019.17.1-097"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Calitatea de membru Schengen aduce cu sine asigurarea libertăţii depline de circulaţie a cetăţenilor unui stat membru în interiorul acestui spaţiu, prin eliminarea totală a frontierelor dintre statele membre. Siguranţa spaţiului Schengen depinde de rigoarea şi eficacitatea cu care fiecare stat membru efectuează controalele la frontierele sale externe. Instituirea - pentru că noi aici vorbim de un mecanism de dublă evaluare -, este necesară, deoarece vorbim de evaluarea şi verificarea aplicării acquis-ului comunitar Schengen pentru a asigura punerea în aplicare transparentă, eficace şi coerentă a acestuia. Deşi trebuie să salutăm propunerea Comisiei, atât pentru decizie, cât şi pentru regulament, deoarece considerăm că aduce un nivel ridicat de încredere reciprocă între statele membre care fac parte dintr-un spaţiu fără frontiere interne şi asigură standarde ridicate unitare în aplicarea concretă a acquis-ului Schengen, considerăm, totuşi, că ea ar trebui să fie revizuită în vederea, şi după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Apreciez faptul că, în propunerea Comisiei, statele membre cooperează cu aceasta în cadrul grupului de coordonare, pentru a permite Comisiei să pună în aplicare acest mecanism de evaluare; de asemenea, apreciez faptul că se dezvoltă nişte programe multianuale şi are loc implicarea unor experţi naţionali, pentru a participa la vizitele la faţa locului, ceea ce facilitează un mai bun schimb de informaţii între statele membre în domeniul acquis-ului comunitar. Cu toate acestea, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare intră în cadrul primului pilon, pilonul legislaţiei comunitare. De asemenea, vreau să atrag atenţia asupra faptului că articolul 14 din propunerea de decizie Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea monitorizării aplicării acquis-ului Schengen prevede un raport anual pe care Comisia trebuie să-l prezinte Parlamentului şi Consiliului. Dar, repet, trebuie reevaluată propunerea în vederea dispoziţiilor Tratatului de la Lisabona. Un ultim lucru pe care aş dori să-l adaug este faptul că propunerea pe care Comisia a făcut-o cu privire la propunerea de decizie a Consiliului pentru introducerea acestui mecanism de evaluare are implicaţii importante şi pentru noile state membre, deoarece aici discutăm de o procedură de punere în aplicare în două etape pentru dispoziţiile acquis-ului Schengen, unele fiind în anexa I a tratatelor de aderare, celelalte urmând a intra în vigoare după adoptarea unei decizii a Consiliului pentru anumite dispoziţii ale acquis-ului Schengen."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Členství v schengenském prostoru znamená pro občany členských států úplnou svobodu volného pohybu po tomto území, a tím zcela odstraňuje hranice mezi členskými státy. Bezpečnost schengenského prostoru závisí na tom, jak přísné a účinné kontroly členské státy zavedou na svých vnějších hranicích. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o dvojitý mechanismus hodnocení, musí se zavést, protože mluvíme o hodnocení a ověřování provádění schengenského acquis, aby se zajistilo, že je provedeno transparentně, účinně a důsledně. Proto bychom měli přivítat návrh Komise jak rozhodnutí, tak regulace, protože cítíme, že zvýší úroveň vzájemné důvěry mezi členskými státy, které vytvářejí území, kde nejsou žádné hranice, a že učiní opatření pro jednotnou vysokou úroveň specifického provádění schengenského acquis, ale věříme, že by mělo být po vstupu Lisabonská smlouvy v platnost s ohledem na tuto skutečnost posouzeno. Vítám skutečnost, že v návrhu Komise členské státy prostřednictvím činnosti v koordinační skupině spolupracují s Komisí, aby umožnily zavést tento mechanismus hodnocení. Také vítám, že jsou vytvářeny víceleté programy a jsou do nich zapojováni národní odborníci, aby se prováděly inspekce v místě, což podpoří lepší výměnu informací mezi členskými státy v oblasti acquis Společenství. Avšak po té, co Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, se policie a soudní spolupráce stane součástí prvního pilíře, pilíře právních předpisů Společenství. Také chci upozornit na skutečnost, že článek 14 návrhu rozhodnutí Rady o zavedení mechanismu hodnocení pro sledování provádění schengenského acquis stanovuje vypracování výroční zprávy, kterou Komise musí předložit Parlamentu a Radě. Avšak chtěl bych zopakovat, že je třeba, aby byl návrh přepracován, aby vzal v úvahu opatření vyplývající z Lisabonské smlouvy. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je to, že připomínka, kterou Komise vznesla k návrhu Rady o zavedení tohoto mechanismu hodnocení, obsahuje významné důsledky i pro nové členské státy, protože v tomto případě diskutujeme o procesu zavádění ustanovení schengenského acquis ve dvou fázích. Některé z nich se vyskytují v příloze I smluv o přistoupení a ostatní mají vstoupit v platnost po té, co bude přijato rozhodnutí Rady týkající se určitých ustanovení schengenského acquis."@cs1
"Fru formand! Medlemskab af Schengenområdet giver borgerne i en medlemsstat fuldstændig fri bevægelighed inden for dette område og fjerner derved helt grænserne mellem medlemsstaterne. Sikkerheden i Schengenområdet afhænger af, hvor streng og effektiv kontrollen er ved de ydre grænser i hver enkelt medlemsstat. Eftersom der i dette tilfælde er tale om en dobbelt evalueringsmekanisme, skal den gennemføres, da vi her taler om evaluering og overvågning af anvendelsen af Schengenreglerne for at sikre en åben, effektiv og konsekvent gennemførelse heraf. Selv om vi burde glæde os over Kommissionens forslag om både en beslutning og en forordning, da vi tror, at dette vil medføre en større gensidig tillid mellem de medlemsstater, der er en del af et område uden indre grænser, og skabe høje ensartede standarder i forbindelse med den specifikke anvendelse af Schengenreglerne, mener vi imidlertid, at det bør tages op til fornyet behandling under hensyntagen til Lissabontraktaten og efter dennes ikrafttræden. Det glæder mig, at Kommissionens forslag indebærer, at medlemsstaterne arbejder sammen med Kommissionen inden for koordineringsgruppen, så Kommissionen sættes i stand til at gennemføre denne evalueringsmekanisme. Det glæder mig ligeledes, at der udvikles flerårige programmer, og at nationale eksperter inddrages med henblik på at aflægge en række kontrolbesøg, hvilket vil fremme udvekslingen af informationer mellem medlemsstaterne inden for EU's acquis. Efter Lissabontraktatens ikrafttræden kommer området for politisamarbejde og retligt samarbejde imidlertid ind under den første søjle, fællesskabslovgivningens søjle. Desuden vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at i henhold til artikel 14 i forslaget til Rådets beslutning om indførelse af en evalueringsmekanisme til overvågning af anvendelsen af Schengenreglerne skal Kommissionen hvert år fremlægge en rapport for Parlamentet og Rådet. Lad mig dog gentage, at forslaget bør tages op til fornyet overvejelse med henblik på at tage højde for Lissabontraktatens bestemmelser. Til sidst vil jeg gerne tilføje, at Kommissionens forslag til Rådets beslutning om indførelse af denne evalueringsmekanisme også har betydelige konsekvenser for nye medlemsstater, da vi i dette tilfælde taler om en procedure i to faser for gennemførelsen af Schengenreglerne. Nogle af dem findes i tiltrædelsestraktaternes bilag I, mens de øvrige skal træde i kraft, efter at Rådet har vedtaget en beslutning vedrørende visse bestemmelser i Schengenreglerne."@da2
"Die Zugehörigkeit zu dem Schengen-Raum führt zum vollständig freien Personenverkehr für die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten in diesem Gebiet und sorgt für die Aufhebung der Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten. Die Sicherheit des Schengen-Raums hängt davon ab, wie konsequent und effektiv jeder einzelne Mitgliedstaat die Kontrollen an seinen Außengrenzen durchführt. Hier ist ein doppelter Evaluierungsmechanismus erforderlich, denn wir sprechen hier über die Evaluierung und Überprüfung der Anwendung des Schengen-Besitzstandes der Gemeinschaft, damit garantiert wird, dass dieser transparent, effektiv und konsequent umgesetzt wird. Wir sollten den Vorschlag der Kommission für eine Entscheidung und Regulierung begrüßen, da dieser das gegenseitige Vertrauen der Mitgliedstaaten, die Teil eines Gebiet ohne Binnengrenzen sind, untereinander stärken wird, und zu hohen einheitlichen Standards bei der speziellen Anwendung des Schengen-Besitzstandes führen wird. Dennoch denken wir, dass dieser Vorschlag unter Berücksichtigung und nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon überarbeitet werden sollte. Ich begrüße an dem Vorschlag der Kommission, dass die Mitgliedstaaten mit der Kommission im Rahmen der Koordinierungsgruppe zusammenarbeiten, damit die Kommission diesen Evaluierungsmechanismus umsetzen kann. Zudem begrüße ich, dass einige mehrjährige Programme entwickelt wurden und nationale Sachverständige beteiligt sind, um Besuche vor Ort ausführen können, die einen Informationsaustausch der Mitgliedstaaten untereinander im Bereich des gemeinschaftlichen Besitzstands erleichtern. Nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wird der Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit der ersten Säule zugeordnet werden, er fällt dann unter das Gemeinschaftsrecht. Ich möchte zudem auf die Tatsache hinweise, dass Artikel 14 des Vorschlags für einen Beschluss des Rates zum Evaluierungsmechanismus für die Überwachung der Anwendung des Schengen-Besitzstandes einen jährlichen Bericht vorsieht, den die Kommission dem Parlament und dem Rat vorlegen muss. Ich möchte wiederholen, dass der Vorschlag überarbeitet werden muss, um die Bestimmungen des Vertrags von Lissabon aufzunehmen. Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass der Vorschlag der Kommission hinsichtlich des Ratsbeschlusses zur Einführung dieses Evaluierungsmechanismus sich auch nachhaltig auf die neuen Mitgliedstaaten auswirkt, denn wir sprechen in diesem Fall über ein Umsetzungsverfahren für den Schengen-Besitzstand in zwei Phasen. Einige Verfahren sind in Anhang I der Beitrittsverträge enthalten, andere Maßnahmen werden erst dann in Kraft treten, wenn der Rat eine Entscheidung zu einigen Bestimmungen des Schengen-Besitzstandes getroffen hat."@de9
"Η συμμετοχή στον χώρο Σένγκεν συνεπάγεται απόλυτα ελεύθερη κυκλοφορία για τους πολίτες ενός κράτους μέλους εντός του χώρου αυτού, καταργώντας έτσι πλήρως τα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών. Η ασφάλεια του χώρου Σένγκεν εξαρτάται από την αυστηρότητα και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που διεξάγει κάθε κράτος μέλος στα εξωτερικά του σύνορα. Δεδομένου ότι σε αυτό εμπλέκεται ένας μηχανισμός διπλής αξιολόγησης, πρέπει να εφαρμοστεί, διότι μιλάμε για την αξιολόγηση και επαλήθευση της εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου Σένγκεν προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται με τρόπο διαφανή, αποτελεσματικό και συνεπή. Θα πρέπει βέβαια να επιδοκιμάσουμε τόσο την πρόταση απόφασης όσο και την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, εφόσον θεωρούμε ότι αυτό θα αυξήσει το επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν σε έναν χώρο χωρίς εξωτερικά σύνορα και θα προσφέρει υψηλές και ενιαίες προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν, πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση που θα λάβει υπόψη την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και θα συμμορφωθεί με αυτήν. Επιδοκιμάζω το γεγονός ότι, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τα κράτη μέλη θα συνεργάζονται με την Επιτροπή ως μέρος της ομάδας συντονισμού, προκειμένου να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να εφαρμόσει αυτόν τον μηχανισμό αξιολόγησης. Επίσης, επιδοκιμάζω το γεγονός ότι αναπτύσσονται ορισμένα πολυετή προγράμματα και εμπλέκονται ορισμένοι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών όσον αφορά τις επί τόπου επισκέψεις, που θα διευκολύνουν την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του κοινοτικού κεκτημένου. Ωστόσο, μετά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο χώρος αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας θα συμπεριληφθεί στον πρώτο πυλώνα, τον κοινοτικό πυλώνα που αφορά τη νομοθεσία. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι το άρθρο 14 της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση. Θα ήθελα, όμως, να επαναλάβω ότι η πρόταση πρέπει να επαναξιολογηθεί προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ένα τελευταίο σημείο που θέλω να προσθέσω είναι ότι η πρόταση που παρουσίασε η Επιτροπή σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση του εν λόγω μηχανισμού αξιολόγησης έχει σημαντικές επιπτώσεις και για τα νέα κράτη μέλη, εφόσον στην περίπτωση αυτή συζητάμε για μια διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν σε δύο φάσεις. Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι των συνθηκών προσχώρησης, ενώ οι άλλες πρέπει να τεθούν σε ισχύ μετά από απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν."@el10
"Membership of the Schengen Area entails complete freedom of movement for citizens of a Member State within this area, thereby totally removing borders between Member States. The security of the Schengen Area depends on how stringently and effectively the controls are imposed by each Member State at their external borders. Given that a two-fold evaluation mechanism is involved in this case, it must be implemented, as we are talking about evaluating and verifying the application of the Schengen Community acquis to ensure that it is implemented in a transparent, effective and consistent manner. While we should welcome the Commission’s proposal for both a decision and regulation, as we feel that this will raise the level of mutual trust between Member States which are part of an area free of any internal borders and provide high uniform standards in the specific application of the Schengen acquis, we believe, however, that it ought to be reviewed taking into account and following the entry into force of the Treaty of Lisbon. I welcome the fact that in the Commission’s proposal, Member States are working with the Commission as part of the coordination group to enable the Commission to implement this evaluation mechanism. I also welcome that some multi-annual programmes are being developed and some national experts are being involved in order to carry out on-site visits, which will facilitate a better exchange of information between Member States in the area of Community acquis. However, after the Treaty of Lisbon comes into force, the area of police and judicial cooperation will become part of the first pillar, the Community legislation pillar. I also wish to draw attention to the fact that Article 14 of the proposal for a Council decision on introducing an evaluation mechanism to monitor the application of the Schengen acquis stipulates an annual report which the Commission must submit to Parliament and the Council. However, I wish to repeat that the proposal needs to be reassessed to take into account the provisions of the Treaty of Lisbon. One last point I would like to add is that the suggestion which the Commission has made on the proposal for a Council decision for introducing this evaluation mechanism has significant implications for new Member States as well, as we are discussing in this case a procedure for implementing the Schengen acquis provisions in two stages. Some of them feature in Annex I of the accession treaties, with the others due to come into force after a decision is adopted by the Council regarding certain provisions of the Schengen acquis."@en4
"La calidad de miembro del espacio Schengen conlleva la total libertad de circulación de ciudadanos de un Estado miembro en este espacio, eliminando así por completo las fronteras entre Estados miembros. La seguridad del espacio Schengen depende de la severidad y eficacia de los controles impuestos por cada Estado miembro en sus fronteras exteriores. Dado que en este caso se trata de un mecanismo de evaluación doble, debe ponerse en práctica, ya que estamos hablando de evaluar y verificar la aplicación del acervo de la comunidad Schengen a fin de garantizar que se lleva a cabo de manera transparente, efectiva y consistente. Deberíamos acoger con agrado la propuesta de la Comisión de tomar una decisión y aplicar una regulación, puesto que creemos que aumentará el grado de confianza mutua de los Estados miembros que forman parte de un espacio libre de fronteras interiores y que proporcionará normas uniformes estrictas para la aplicación específica del acervo de Schengen. Sin embargo, creemos que debe revisarse tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y después de haberlo tenido en cuenta. Agradezco que en la propuesta de la Comisión los Estados miembros trabajen con la Comisión como parte del grupo de coordinación creado para permitir la puesta en práctica de este mecanismo de evaluación por parte de la Comisión. También me complace que se estén desarrollando varios programas plurianuales y que estén participando algunos expertos nacionales para llevar a cabo visitas que facilitarán un mejor intercambio de información entre los Estados miembros en el ámbito del acervo de la Comunidad. No obstante, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el ámbito de la cooperación policial y judicial se convertirá en parte del primer pilar, el pilar de la legislación de la Comunidad. También me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que el artículo 14 de la propuesta de una decisión del Consejo sobre la introducción de un mecanismo de evaluación para supervisar la aplicación del acervo Schengen establece la presentación de un informe anual de la Comisión ante el Parlamento y el Consejo. Sin embargo, me gustaría repetir que la propuesta tiene que volverse a evaluar teniendo en cuenta las disposiciones del Tratado de Lisboa. Un último punto que me gustaría añadir es que la sugerencia que la Comisión ha hecho acerca de la propuesta de una decisión del Consejo sobre la introducción de este mecanismo de evaluación también posee implicaciones significativas para los nuevos Estados miembros, puesto que estamos debatiendo en este caso un procedimiento destinado a poner en práctica las disposiciones del acervo Schengen en dos fases. Algunas de estas disposiciones figuran en el Anexo I de los tratados de adhesión, y las otras entrarán en vigor después de que el Consejo adopte una decisión relativa a ciertas disposiciones del acervo de Schengen."@es21
"Schengeni ala liikmesus tähendab liikmesriigi kodanikele täielikku liikumisvabadust sellel alal, kaotades piirid liikmesriikide vahelt täielikult. Schengeni ala turvalisus sõltub sellest, kui karmilt ja tõhusalt iga liikmesriik oma välispiiril kontrolli rakendab. Arvestades, et sellisel juhul hõlmatakse kahekordne hindamismehhanism, tuleb seda rakendada, sest räägime Schengeni ühenduse kohaldamise hindamisest ja kontrollist, et tagada selle rakendamine läbipaistvalt, tõhusalt ja ühtlaselt. Kuigi peaksime tervitama komisjoni ettepanekut võtta vastu nii otsus kui ka määrus, sest arvame, et see tõstab vastastikust usaldust liikmesriikide vahel, mis on osa sisepiirideta alast, ja sätestavad kõrged ja ühtlased standardid Schengeni konkreetsel kohaldamisel, usume siiski, et see tuleks üle vaadata, võttes arvesse Lissaboni lepingut, kui see jõustub. Tervitan tõsiasja, et komisjoni ettepanekus töötavad liikmesriigid koos komisjoniga kui osa koordineerimisrühmast, et võimaldada komisjonil seda hindamismehhanismi rakendada. Tervitan ka seda, et arendamisel on mõned mitmeaastased programmid ning kaasatakse mõned riiklikud eksperdid, et viia läbi kohapealseid kontrolle, mis võimaldavad paremat teabevahetust liikmesriikide vahel ühenduse valdkonnas. Ent kui Lissaboni leping jõustub, saab politsei- ja kohtukoostöö valdkond osaks esimesest sambast, ühenduse õigusaktide sambast. Tahan juhtida tähelepanu ka tõsiasjale, et artikkel 14 ettepanekus võtta vastu nõukogu otsus hindamismehhanismi kasutuselevõtmiseks Schengeni kohaldamise jälgimiseks näeb ette aastaaruande, mille komisjon peab parlamendile ja nõukogule esitama. Ent tahan veel korrata, et ettepanek tuleb ümber hinnata, et see võtaks arvesse ka Lissaboni lepingu sätteid. Viimase punktina tahaksin lisada, et komisjoni soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus selle hindamismehhanismi kasutuselevõtmiseks on ka uutele liikmesriikidele kaasa toonud tähtsaid tagajärgi, kuna arutame praegusel juhul Schengeni sätete rakendamise protseduuri kahes etapis. Mõned neist on kirjas ühinemislepingute lisas I ning teised jõustuvad pärast seda, kui nõukogu võtab vastu otsuse Schengeni ’ teatud sätete kohta."@et5
"Schengen-alueen jäsenyys mahdollistaa täydellisen liikkumisvapauden jäsenvaltion kansalaisille tällä alueella ja sen myötä jäsenvaltioiden välisten rajojen poistamisen kokonaisuudessaan. Schengen-alueen turvallisuus riippuu siitä, miten tiukasti ja tehokkaasti kukin jäsenvaltio toteuttaa tarkastuksia ulkorajoillaan. Tässä tapauksessa on kysymys kaksinkertaisesta arviointimekanismista, joten se on pantava täytäntöön, koska puhumme Schengenin yhteisön säännöstön soveltamisen arvioinnista ja varmistamisesta sen takaamiseksi, että se pannaan täytäntöön avoimesti, tehokkaasti ja johdonmukaisesti. Meidän olisi suhtauduttava myönteisesti komission ehdotukseen sekä päätöksestä että päätöslauselmasta, koska mielestäni tämä lisäisi keskinäistä luottamusta niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat osa mistä tahansa sisärajoista vapaata aluetta. Se mahdollistaisi tiukat yhtenäiset perusteet Schengenin säännöstön yksityiskohtaiseen soveltamiseen, mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että ehdotusta olisi tarkistettava niin, että siinä otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulo ja toimitaan sen perusteella. Suhtaudumme myönteisesti siihen, että komission ehdotuksessa jäsenvaltiot tekevät työtä komission kanssa osana koordinointiryhmää, jotta komissio voisi panna tämän arviointimekanismin täytäntöön. Lisäksi suhtaudun myönteisesti siihen, että kehitetään joitakin monivuotisia ohjelmia ja että joitakin jäsenvaltioiden asiantuntijoita otetaan tähän mukaan paikalle tehtävien käyntien toteuttamiseksi. Tämä mahdollistaa entistä paremmin tietojen vaihdon jäsenvaltioiden välillä yhteisön säännöstön alueella. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, poliisi- ja oikeusyhteistyön ala tulee osaksi ensimmäistä pilaria, yhteisön lainsäädäntöpilaria. Pyydän kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston ehdotuksen 14 artiklassa, joka koskee Schengenin säännöstön soveltamisen valvontaa varten käyttöönotettavaa arviointimekanismia, vaaditaan, että komission on annettava parlamentille ja neuvostolle vuosittainen kertomus. Haluan kuitenkin toistaa, että ehdotusta on arvioitava uudelleen niin, että otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen mukaiset määräykset. Viimeisenä asiana lisään, että aloitteella, jonka komissio on tehnyt neuvoston ehdotuksesta arviointimekanismin käyttöönottoa varten, on merkittäviä vaikutuksia myös uusiin jäsenvaltioihin. Puhumme näet tässä tapauksessa menettelystä, jolla Schengenin säännöstön määräykset pannaan täytäntöön kahdessa vaiheessa. Eräät määräyksistä sisältyvät liittymissopimusten liitteeseen I, ja joidenkin on määrä tulla voimaan sen jälkeen, kun neuvosto on tehnyt päätöksen, joka koskee eräitä Schengenin säännöstön määräyksiä."@fi7
"L’adhésion à l’espace Schengen entraîne une complète liberté de circulation des citoyens d’un État membre au sein de cet espace, supprimant ainsi totalement les frontières entre États membres. La sécurité de l’espace Schengen dépend du degré de rigueur et d’efficacité avec lequel les contrôles sont imposés par chacun des États membres à ses frontières extérieures. Étant donné que, dans ce cas, nous avons affaire à un double mécanisme d’évaluation, il doit être mis en œuvre, puisque nous parlons d’évaluer et de contrôler l’application de l’acquis communautaire de Schengen afin de s’assurer qu’il est bien mis en œuvre de manière transparente, efficace et cohérente. Alors que nous devons saluer la proposition de la Commission d’adopter à la fois une décision et un règlement, car nous estimons que cela va accroître le niveau de confiance mutuelle entre les États membres qui font partie d’une zone exempte de toute frontière intérieure et assurent des normes uniformes élevées dans l’application spécifique de l’acquis de Schengen, nous pensons toutefois que celle-ci devrait être réexaminée après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en tenant compte de ce dernier. Je me félicite que, dans la proposition de la Commission, les États membres travaillent avec la Commission dans le cadre du groupe de coordination, afin de permettre à la Commission de mettre en œuvre ce mécanisme d’évaluation. Je me félicite également que certains programmes pluriannuels soient élaborés et que certains experts nationaux soient appelés en renfort pour effectuer des inspections sur place, ce qui facilitera un meilleur échange d’informations entre les États membres dans le domaine de l’acquis communautaire. Toutefois, une fois le traité de Lisbonne entré en vigueur, le domaine de la coopération policière et judiciaire fera partie intégrante du premier pilier, le pilier de la législation communautaire. Je tiens également à attirer l’attention sur le fait que l’article 14 de la proposition de décision du Conseil portant création d’un mécanisme d’évaluation destiné à suivre l’application de l’acquis de Schengen prévoit un rapport annuel que la Commission doit soumettre au Parlement et au Conseil. Toutefois, je tiens à répéter que la proposition doit être réévaluée afin de tenir compte des dispositions du traité de Lisbonne. Un dernier point que je voudrais ajouter, c’est que la suggestion de la Commission à propos de la proposition de décision du Conseil portant création de ce mécanisme d’évaluation a également des conséquences importantes pour les nouveaux États membres, étant donné qu’il s’agit dans ce cas d’une procédure de mise en œuvre en deux étapes des dispositions de l’acquis de Schengen. Certaines d’entre elles figurent à l’annexe I des traités d’adhésion, les autres devant entrer en vigueur après adoption d’une décision par le Conseil concernant certaines dispositions de l’acquis de Schengen."@fr8
"A schengeni térségbeli tagság a területhez tartozó tagállamok polgárai számára a mozgás teljes körű szabadságát biztosítja, ezáltal pedig teljesen megszünteti a tagállamok közötti határokat. A schengeni térség biztonsága attól függ, hogy az egyes tagállamok külső határaikon milyen szigorúan és hatékonyan valósítják meg az ellenőrzést. Tekintve, hogy ebben az esetben kettős értékelési mechanizmusról beszélünk, ezt mindenképpen végre kell hajtani, hiszen arról van szó, hogy az átlátható, hatékony és következetes végrehajtás biztosítása érdekében értékelni és ellenőrizni kell a schengeni közösségi vívmányok alkalmazását. Míg üdvözölnünk kell a Bizottságnak a határozatra és a rendeletre irányuló javaslatait, mivel véleményünk szerint ezek fokozzák majd a belső határok nélküli területhez tartozó tagállamok közötti kölcsönös bizalom mértékét, és a schengeni vívmányok konkrét alkalmazását illetően egységes, magas követelményszintet határoznak meg, egyben úgy véljük, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését figyelembe véve, és azt követően a javaslatokat felül kell vizsgálni. Üdvözlöm, hogy a Bizottság javaslatában a tagállamok egy koordinációs csoport részeként együttműködnek a Bizottsággal, aminek az a célja, hogy elősegítse az értékelési mechanizmus Bizottság általi végrehajtását. Örömömre szolgál továbbá a több éves programok kidolgozása és a tagállami szakértők bevonása a helyszíni vizsgálatok megvalósítása céljából, ami elősegíti majd a közösségi vívmányok e területéhez tartozó tagállamok közötti információcserét. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően azonban a rendőrségi és igazságszolgáltatási együttműködés területe az első pillér, a közösségi jogszabályok pillérének részévé válik. Fel szeretném még hívni a figyelmüket arra, hogy a schengeni vívmányok alkalmazását nyomon követő értékelési mechanizmus létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat 14. cikke éves jelentés elkészítését írja elő, amelyet a Bizottságnak a Parlament és a Tanács részére kell benyújtania. Ugyanakkor megismételném, hogy a javaslatot át kell dolgozni oly módon, hogy figyelembe vegye a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseit. Zárásképpen hozzátenném még, hogy az a javaslat, amelyet a Bizottság az értékelési mechanizmus létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslattal kapcsolatban tett, az új tagállamokra nézve is fontos következményekkel jár, hiszen ebben az esetben olyan eljárásról van szó, amely lehetővé teszi a schengeni vívmányok rendelkezéseinek két szakaszban történő végrehajtását. Ezek közül néhány a csatlakozási szerződések I. mellékletében található, míg a többi azután lépne érvénybe, miután a Tanács elfogadta a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseire vonatkozó határozatot."@hu11
". L’appartenenza allo spazio di Schengen comporta, per i cittadini di uno Stato membro, la completa libertà di circolazione all’interno dello spazio stesso, con la totale eliminazione delle frontiere tra gli Stati membri. La sicurezza dello spazio di Schengen dipende dal rigore e dall’efficacia con cui ciascuno Stato membro effettua i controlli alle proprie frontiere esterne. In questo caso entra quindi in gioco un meccanismo duplice, che è necessario applicare, e noi ora discutiamo la valutazione e la verifica dell’applicazione dell’ comunitario di Schengen, per garantire che tale applicazione si ispiri a criteri di trasparenza, efficacia e coerenza. Dobbiamo certo esprimere un giudizio positivo sulla proposta di decisione e di regolamento presentata dalla Commissione, poiché siamo convinti che essa aumenterà la fiducia reciproca tra gli Stati membri che fanno parte di uno spazio privo di frontiere interne, e garantirà standard uniformi ed elevati nella specifica applicazione dell’ s di Schengen; riteniamo però che essa vada riesaminata alla luce e in conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Apprezzo il fatto che, nella proposta della Commissione, gli Stati membri siano chiamati a collaborare con la Commissione stessa nell’ambito di un gruppo di coordinamento, per consentire alla Commissione di applicare il meccanismo di valutazione. Mi sembra anche positivo che si preveda l’elaborazione di piani pluriennali con la partecipazione di esperti nazionali per lo svolgimento di visite sul posto; tutto questo agevolerà un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri nel campo dell’ comunitario. Tuttavia, dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la cooperazione di polizia e giudiziaria entrerà a far parte del primo pilastro, quello della legislazione comunitaria. Faccio notare che l’articolo 14 della proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per monitorare l’applicazione dell’ di Schengen prevede una relazione annuale che la Commissione deve presentare al Parlamento e al Consiglio. Ribadisco comunque che la proposta deve essere riesaminata per tener conto delle disposizioni del trattato di Lisbona. Aggiungo un’ultima considerazione: il suggerimento avanzato dalla Commissione in merito alla proposta di decisione del Consiglio che istituisce questo meccanismo di valutazione ha notevoli conseguenze anche per i nuovi Stati membri, poiché in questo caso stiamo discutendo una procedura per l’applicazione dei provvedimenti dell’ di Schengen articolata in due fasi. Alcuni provvedimenti figurano nell’Allegato I dei trattati di adesione, mentre gli altri entreranno in vigore dopo l’adozione di una decisione del Consiglio in merito ad alcune disposizioni dell’ di Schengen."@it12
"Narystė Šengeno erdvėje reiškia visišką šiai erdvei priklausančios valstybės narės piliečių judėjimo laisvę – taip tarp valstybių narių visiškai panaikinamos sienos. Šengeno erdvės saugumas priklauso nuo to, kaip griežtai ir veiksmingai kiekviena valstybė narė taikys kontrolę prie savo išorės sienų. Kadangi šiuo atveju aptariamas dvejopas vertinimo mechanizmas, jis turi būti įgyvendintas, nes kalbame apie Šengeno bendrijos taikymo vertinimą ir tikrinimą siekiant užtikrinti, kad jis būtų įgyvendinamas skaidriai, veiksmingai ir nuosekliai. Nors turėtume džiaugtis Komisijos pasiūlymu dėl sprendimo ir dėl reglamento, nes nujaučiame, kad taip bus padidintas abipusis laisvai erdvei be vidaus sienų priklausančių valstybių narių pasitikėjimas ir numatyti aukšti vienodi konkrečių Šengeno priemonių taikymo standartai, vis dėlto manome, kad pasiūlymas turėtų būti persvarstytas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir atsižvelgiant į jos įsigaliojimą. Džiaugiuosi, kad Komisijos pasiūlyme numatyta, jog valstybės narės su Komisija bendradarbiauja kaip koordinavimo grupės narės ir taip Komisija įgyja galimybę įgyvendinti vertinimo mechanizmą. Taip pat džiaugiuosi, kad patikroms vietoje atlikti parengiamos tam tikros daugiametės programos ir įtraukiami tam tikri valstybių narių ekspertai, padėsiantys valstybėms narėms Bendrijos srityje geriau keistis informacija. Vis dėlto įsigaliojus Lisabonos sutarčiai policijos ir teisminio bendradarbiavimo sritis taps pirmojo ramsčio, Bendrijos teisės aktų ramsčio, dalis. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl vertinimo mechanizmo Šengeno acquis taikymui stebėti sukūrimo 14 straipsnyje numatyta metinė ataskaita, kurią Komisija turi pateikti Parlamentui ir Tarybai. Vis dėlto noriu pakartoti, kad pasiūlymą reikia iš naujo įvertinti atsižvelgiant į Lisabonos sutarties nuostatas. Paskutinis aspektas, kurį norėčiau pridurti – su pasiūlymu dėl Tarybos sprendimo dėl šio vertinimo mechanizmo sukūrimo susijęs Komisijos pateiktas siūlymas turi didelių padarinių ir naujosioms valstybėms narėms, nes šiuo atveju aptariame Šengeno nuostatų įgyvendinimo dviem etapais procedūrą. Kai kurios iš šių nuostatų įtrauktos į stojimo sutarčių I priedą, kitos įsigalios, kai Taryba priims sprendimą dėl tam tikrų Šengeno nuostatų."@lt14
"Valsts atrašanās Šengenas zonā attiecīgās valsts pilsoņiem nozīmē neierobežotu pārvietošanās brīvību šajā zonā un pilnīgu robežu nojaukšanu starp dalībvalstīm. Šengenas zonas drošība ir atkarīga no tā, cik bargi un efektīvi katra dalībvalsts kontrolē savas ārējās robežas. Ņemot vērā, ka šajā gadījumā ir runa par divkāršu novērtēšanas mehānismu, tas ir jāievieš, jo mēs runājam par Šengenas Kopienas piemērošanas novērtēšanu un pārbaudi, lai nodrošinātu to, ka tas tiek piemērots pārredzami, efektīvi un konsekventi. Lai gan Komisijas priekšlikumu gan lēmumam, gan regulai vajadzētu vērtēt atzinīgi, jo mums šķiet, ka tas palielinās to dalībvalstu savstarpējo uzticību, kuras ir piederīgas zonai bez iekšējām robežām un nodrošina augsta līmeņa vienotu standartu ievērošanu, īpaši piemērojot Šengenas mēs uzskatām, ka priekšlikums ir jāpārskata pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un ņemot vērā to, ka tas stāsies spēkā. Es Komisijas priekšlikumā atzinīgi vērtēju to, ka dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju koordinācijas grupas sastāvā, lai Komisija varētu ieviest novērtēšanas mehānismu. Tāpat es atzinīgi vērtēju to, ka tiek izstrādātas daudzgadu programmas un iesaistīti valstu eksperti, lai veiktu apmeklējumus uz vietas, kas veicinās labāku informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm Kopienas jomā. Tomēr pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā policijas un tiesu sadarbības joma tiks piesaistīta pirmajam pīlāram, Kopienas tiesību aktu pīlāram. Vēl es vēlos vērst uzmanību uz to, ka priekšlikuma Padomes lēmumam par novērtēšanas mehānisma izveidi, lai uzraudzītu Šengenas piemērošanu, 14. pants paredz gada ziņojumu, kas Komisijai ir jāiesniedz Parlamentam un Padomei. Tomēr es vēlos atkārtot, ka priekšlikums ir atkārtoti jāizvērtē, ņemot vērā Lisabonas līgumā paredzētos noteikumus. Vēl es tikai gribētu piebilst, ka Komisijas ieteikums priekšlikumā Padomes lēmumam par šī novērtēšanas mehānisma izveidi rada nopietnus sarežģījumus arī jaunajām dalībvalstīm, jo šajā gadījumā ir runa par Šengenas noteikumu ieviešanas procedūru divos posmos. Daži no tiem ir minēti pievienošanās līgumu I pielikumā, citi stāsies spēkā pēc tam, kad Padome būs pieņēmusi lēmumu attiecībā uz konkrētiem Šengenas noteikumiem."@lv13
"Calitatea de membru Schengen aduce cu sine asigurarea libertăţii depline de circulaţie a cetăţenilor unui stat membru în interiorul acestui spaţiu, prin eliminarea totală a frontierelor dintre statele membre. Siguranţa spaţiului Schengen depinde de rigoarea şi eficacitatea cu care fiecare stat membru efectuează controalele la frontierele sale externe. Instituirea - pentru că noi aici vorbim de un mecanism de dublă evaluare -, este necesară, deoarece vorbim de evaluarea şi verificarea aplicării acquis-ului comunitar Schengen pentru a asigura punerea în aplicare transparentă, eficace şi coerentă a acestuia. Deşi trebuie să salutăm propunerea Comisiei, atât pentru decizie, cât şi pentru regulament, deoarece considerăm că aduce un nivel ridicat de încredere reciprocă între statele membre care fac parte dintr-un spaţiu fără frontiere interne şi asigură standarde ridicate unitare în aplicarea concretă a acquis-ului Schengen, considerăm, totuşi, că ea ar trebui să fie revizuită în vederea, şi după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Apreciez faptul că, în propunerea Comisiei, statele membre cooperează cu aceasta în cadrul grupului de coordonare, pentru a permite Comisiei să pună în aplicare acest mecanism de evaluare; de asemenea, apreciez faptul că se dezvoltă nişte programe multianuale şi are loc implicarea unor experţi naţionali, pentru a participa la vizitele la faţa locului, ceea ce facilitează un mai bun schimb de informaţii între statele membre în domeniul acquis-ului comunitar. Cu toate acestea, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare intră în cadrul primului pilon, pilonul legislaţiei comunitare. De asemenea, vreau să atrag atenţia asupra faptului că articolul 14 din propunerea de decizie Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea monitorizării aplicării acquis-ului Schengen prevede un raport anual pe care Comisia trebuie să-l prezinte Parlamentului şi Consiliului. Dar, repet, trebuie reevaluată propunerea în vederea dispoziţiilor Tratatului de la Lisabona. Un ultim lucru pe care aş dori să-l adaug este faptul că propunerea pe care Comisia a făcut-o cu privire la propunerea de decizie a Consiliului pentru introducerea acestui mecanism de evaluare are implicaţii importante şi pentru noile state membre, deoarece aici discutăm de o procedură de punere în aplicare în două etape pentru dispoziţiile acquis-ului Schengen, unele fiind în anexa I a tratatelor de aderare, celelalte urmând a intra în vigoare după adoptarea unei decizii a Consiliului pentru anumite dispoziţii ale acquis-ului Schengen."@mt15
"Lidmaatschap van het Schengengebied geeft de burgers van een lidstaat in dit gebied complete vrijheid van personenverkeer. De grenzen tussen lidstaten worden hierbij volledig opgeheven. De veiligheid van het Schengengebied is afhankelijk van de striktheid en effectiviteit van de door iedere lidstaat uitgevoerde beheersmaatregelen aan de buitengrenzen. Gegeven het feit dat er in dit geval een dubbel evaluatiemechanisme van kracht is, moet dit ook worden toegepast. We hebben het namelijk over evaluatie en verificatie van de toepassing van het communautair acquis van Schengen om te zorgen dat het op een transparante, effectieve en consistente manier wordt toegepast. Hoewel we het voorstel van de Commissie voor zowel een besluit als een verordening moeten verwelkomen – wij denken dat het voorstel het wederzijds vertrouwen tussen lidstaten in een gebied zonder interne grenzen zal doen toenemen, en hoge uniforme standaarden biedt voor de specifieke toepassing van het Schengenacquis – zijn wij van mening dat het herzien moet worden, rekening houdend met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Ik verwelkom het feit dat in het voorstel van de Commissie de lidstaten met de Commissie samenwerken in de coördinatiegroep, om de Commissie in staat te stellen dit evaluatiemechanisme ten uitvoer te leggen. Ik verwelkom eveneens het feit dat er een aantal meerjarenprogramma’s wordt ontwikkeld en dat nationale experts worden betrokken bij de bezoeken ter plaatse. Hierdoor kan een betere informatie-uitwisseling plaatsvinden tussen de lidstaten op het terrein van het acquis communautaire. Echter, nadat het Verdrag van Lissabon in werking is getreden zal de samenwerking op het gebied van politie en justitie onderdeel worden van de eerste pijler, de pijler van de communautaire wetgeving. Ik wil eveneens de aandacht vestigen op het feit, dat artikel 14 van het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor toezicht op de toepassing van het Schengenacquis vermeldt dat de Commissie jaarlijks een rapport aan het Parlement en de Raad moet uitbrengen. Ik wil echter herhalen dat dit voorstel herzien moet worden om rekening te houden met de bepalingen van het Verdrag van Lissabon. Ik zou hier nog een ding aan willen toevoegen. De suggestie van de Commissie met betrekking tot het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de instelling van dit evaluatiemechanisme heeft ook significante implicaties voor de nieuwe lidstaten. We bespreken in dit geval namelijk een procedure voor de uitvoering van de bepalingen van het Schengenacquis in twee fasen. Een aantal daarvan wordt beschreven in bijlage I van de toetredingsverdragen, en de andere treden in werking nadat de Raad een besluit heeft vastgesteld met betrekking tot een aantal bepalingen uit het Schengenacquis."@nl3
"Przystąpienie do strefy Schengen oznacza pełną swobodę przepływu dla obywateli państwa członkowskiego w tej strefie, w efekcie czego dochodzi do całkowitego zniesienia granic między państwami członkowskimi. Bezpieczeństwo strefy Schengen zależy od tego, jak rygorystyczne i skuteczne są kontrole wykonywane przez każde państwo członkowskie na jego zewnętrznych granicach. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym przypadku stosuje się podwójny mechanizm oceny, musi on zostać wdrożony, bowiem mówimy o ocenie i weryfikacji stosowania dorobku Wspólnoty Schengen w celu zapewnienia, by był on wdrażany w sposób przejrzysty, skuteczny i konsekwentny. Powinniśmy z zadowoleniem przyjąć wnioski Komisji dotyczące zarówno decyzji, jak i rozporządzenia, bowiem uważamy, że podniesie to poziom wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, które należą do obszaru wolnego od jakichkolwiek granic wewnętrznych i stosują jednakowo wysokie standardy w zakresie określonego stosowania dorobku Schengen, ale uważamy, że należy dokonać jego oceny z uwzględnieniem oraz w następstwie wejścia w życie traktatu lizbońskiego. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że według wniosku Komisji państwa członkowskie pracują wraz z Komisją jako część grupy koordynującej, aby umożliwić Komisji wdrożenie tego mechanizmu oceny. Również cieszy mnie, że opracowywane są wieloletnie programy i angażuje się ekspertów krajowych do przeprowadzenia wizyt na miejscu, które poprawią wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie dorobku Wspólnoty. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego obszar współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości stanie się jednak częścią pierwszego filaru, filaru prawodawstwa Wspólnoty. Również chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że artykuł 14 wniosku dotyczącego decyzji Rady w zakresie wprowadzenia mechanizmu oceny celem monitorowania zastosowania dorobku Schengen przewiduje coroczne sprawozdanie, które Komisja musi przedstawić Parlamentowi i Radzie. Pragnę jednak podkreślić, że wniosek musi zostać poddany ponownej ocenie, aby uwzględnić postanowienia traktatu lizbońskiego. Ostatnią sprawą, o której chciałam wspomnieć, jest sugestia Komisji w odniesieniu do wniosku dotyczącego decyzji Rady, że wprowadzenie mechanizmu oceny ma również istotne konsekwencje dla nowych państw członkowskich, bowiem dyskutujemy w tym przypadku nad procedurą wdrażania postanowień dorobku Schengen w dwóch etapach. Niektóre z nich znalazły się w załączniku I do traktatów akcesyjnych, natomiast inne mają wejść w życie po przyjęciu przez Radę decyzji dotyczącej pewnych postanowień dorobku Schengen."@pl16,16
"A adesão ao espaço Schengen implica plena liberdade de circulação para os cidadãos dos Estados-Membros no interior desse espaço, com a consequente eliminação total das fronteiras entre os Estados-Membros. A segurança do espaço Schengen depende do rigor e da eficácia com que cada Estado-Membro impõe os controlos nas suas fronteiras externas. Dado o facto de neste caso estar envolvido um duplo mecanismo de avaliação, cumpre que ele seja implementado, uma vez que estamos a falar de avaliar e verificar a aplicação do acervo da Comunidade Schengen, a fim de garantir que ele seja implementado de modo transparente, eficaz e coerente. Ao mesmo tempo que devíamos aplaudir a proposta da Comissão, quer de decisão, quer de regulamento, uma vez que sentimos que isto elevará o nível da confiança mútua entre Estados-Membros que fazem parte de um espaço sem quaisquer fronteiras externas e proporcionam padrões elevados e uniformes na aplicação específica do acervo de Schengen, cremos, no entanto, que, tendo em conta a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, e na sua sequência, ela deve ser sujeita a revisão. Saúdo o facto de haver Estados-Membros a colaborar com a Comissão na sua proposta, como parte do grupo de coordenação, para lhe permitirem implementar este mecanismo de avaliação. Saúdo igualmente o facto de estarem a ser criados alguns programas plurianuais e de neles estarem a ser envolvidos alguns peritos nacionais para realizarem visitas no local, o que facilitará um melhor intercâmbio de informações entre os Estados-Membros no domínio do acervo comunitário. Todavia, após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o sector da cooperação policial e judicial passará a fazer parte do primeiro pilar, o pilar da legislação comunitária. Desejo igualmente chamar a atenção para o facto de o artigo 14.º da proposta da Comissão relativa a uma decisão do Conselho de se introduzir um mecanismo de avaliação para controlar a aplicação do acervo de Schengen estipular a obrigação de a Comissão apresentar um relatório anual ao Parlamento e ao Conselho. Devo, porém, reiterar que a proposta tem de ser reavaliada, de molde a ter em conta as disposições do Tratado de Lisboa. Um último ponto que gostaria de aduzir é que a sugestão feita pela Comissão relativamente a uma proposta de decisão do Conselho de criar este mecanismo de avaliação tem importantes implicações também para os novos Estados-Membros, uma vez que, neste caso, estamos a discutir um procedimento para a implementação das disposições do acervo de Schengen em duas fases. Algumas delas figuram no Anexo I dos Tratados de adesão, devendo as outras entrar em vigor após uma decisão tomada pelo Conselho relativamente a certas disposições do acervo de Schengen."@pt17
"Členstvo v schengenskom priestore prináša úplnú slobodu pohybu pre občanov členských štátov v tejto oblasti, a tým úplné odstránenie hraníc medzi členskými štátmi. Bezpečnosť schengenského priestoru závisí od toho, ako prísne a efektívne vykonávajú členské štáty kontroly na svojich vonkajších hraniciach. Vzhľadom na to, že v tomto prípade ide o dvojitý mechanizmus, musí sa uplatniť, keďže hovoríme o hodnotení a overovaní uplatňovania schengenského acquis Spoločenstva s cieľom zabezpečiť, aby sa uplatňovalo transparentným, účinným a dôsledným spôsobom. Návrh rozhodnutia a nariadenia Komisie by sme mali privítať, keďže máme pocit, že to zvýši úroveň vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, ktoré patria do priestoru bez akýchkoľvek vnútorných hraníc, a zabezpečí vysoko jednotné normy v rámci konkrétneho uplatňovania schengenského acquis. Sme však presvedčení, že návrhy Komisie by sa mali zrevidovať a vziať do úvahy to, že Lisabonská zmluva nadobudne platnosť. Vítam skutočnosť, že v návrhu Komisie členské štáty spolupracujú s Komisiou ako súčasť koordinačnej skupiny s cieľom umožniť Komisii, aby uplatnila tento hodnotiaci mechanizmus. Zároveň vítam, že sa vypracovávajú niektoré viacročné programy a zapájajú sa niektorí odborníci z jednotlivých krajín s cieľom uskutočniť návštevy na mieste, čo pomôže lepšej výmene informácií medzi členskými štátmi v oblasti acquis Spoločenstva. Po tom, ako Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, sa však policajná a justičná spolupráca stane súčasťou prvého piliera, teda piliera právnych predpisov Spoločenstva. Chcela by so tiež upozorniť na skutočnosť, že článok 14 návrhu rozhodnutia Rady o zavedení hodnotiaceho mechanizmu na monitorovanie uplatňovania schengenského acquis stanovuje, že Komisia musí Parlamentu a Rade predložiť výročnú správu. Chcela by som však zopakovať, že návrh treba prehodnotiť tak, aby bral do úvahy ustanovenia Lisabonskej zmluvy. Na záver by som ešte rada dodala, že návrh, ktorý Komisia podala v súvislosti s návrhom rozhodnutia Rady zaviesť tento hodnotiaci mechanizmus, má závažné dôsledky aj pre nové členské štáty, keďže v tomto prípade diskutujeme o postupe uplatňovania ustanovení schengenského acquis v dvoch fázach. Niektoré z nich figurujú v prílohe I prístupových zmlúv a ďalšie majú nadobudnúť platnosť po tom, ako Rada príjme rozhodnutie týkajúce sa istých ustanovení schengenského acquis."@sk19,19
"Članstvo v schengenskem območju zajema popolnoma prost pretok za državljane držav članic znotraj tega območja ter s tem v celoti odpravlja meje med državami članicami. Varnost schengenskega območja je odvisna o tega, kako dosledno in učinkovito ta nadzor izvaja vsaka posamezna država članica na zunanjih mejah. Glede na to, da je v tem primeru vključen dvojni ocenjevalni mehanizem, je treba tega izvajati, ko govorimo o ocenjevanju in preverjanju izvajanja schengenskega pravnega reda, da bi tako zagotovili njegovo izvajanje na pregleden, učinkovit in dosleden način. Čeprav bi morali pozdraviti predlog Komisije glede odločitve in urejanja, saj menimo, da se bo s tem zvišala stopnja medsebojnega zaupanja med državami članicami, ki so del tega območja, na katerem ni notranjih meja, in bodo zagotovljeni višji enotni standardi pri specifičnem izvajanju schengenskega pravnega reda, smo prepričani, da ga je treba ponovno pregledati, ob upoštevanju in po uveljavitvi Lizbonske pogodbe. Pozdravljam dejstvo, da v predlogu Komisije države članice sodelujejo s Komisijo kot del usklajevalne skupine, da bi tako Komisiji omogočile izvajanje tega ocenjevalnega mehanizma. Prav tako pozdravljam, da je bilo pripravljenih nekaj večletnih programov, sodeluje pa tudi nekaj nacionalnih strokovnjakov, da bi lahko izvajali obiske na kraju samem, kar bo pripomoglo k boljši izmenjavi informacij med državami članicami na območju pravnega reda Skupnosti. Vendar pa bo po uveljavitvi Lizbonske pogodbe področje policijskega in pravosodnega sodelovanja postalo del prvega stebra, stebra zakonodaje Skupnosti. Prav tako želim opozoriti na dejstvo, da člen 14 predloga sklepa Sveta o vzpostavitvi ocenjevalnega mehanizma za spremljanje uporabe schengenskega pravnega reda predvideva letno poročilo, ki ga mora Komisija predložiti Parlamentu in Svetu. Vendar želim ponoviti, da je treba predlog ponovno oceniti, da bi bile tako v njem upoštevane določbe Lizbonske pogodbe. Zadnja zadeva, ki jo želim izpostaviti je, da ima pobuda, ki jo je Komisija podala glede predloga sklepa Sveta o uvedbi tega ocenjevalnega mehanizma, znatne posledice tudi za nove države članice, saj v tem primeru obravnavamo postopek za izvajanje določb schengenskega pravnega reda v dveh fazah. Nekatere izmed njih se kažejo v Prilogi I pristopnih pogodb, medtem ko bodo druge stopile v veljavo po tem, ko bo Svet sprejel odločitev v zvezi z nekaterimi določbami schengenskega pravnega reda."@sl20
"Medlemskapet i Schengenområdet medför fullständig rörelsefrihet för den som är medborgare i en medlemsstat inom detta område, vilket innebär att gränserna mellan medlemsstaterna avskaffas. Schengenområdets säkerhet är beroende av hur strikta och effektiva kontroller varje medlemsstat kan genomföra vid sina egna yttre gränser. Mekanismen det handlar om i det här fallet är tvåfaldig och den måste genomföras, eftersom vi talar om att utvärdera och kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket för att se till att det tillämpas på ett insynsvänligt, verkningsfullt och konsekvent sätt. Vi bör välkomna kommissionens förslag om både ett beslut och en förordning eftersom detta kommer att öka det ömsesidiga förtroendet mellan de medlemsstater som ingår i området utan inre gränser och garantera att Schengenregelverket tillämpas enligt en hög och enhetlig standard. Vi anser dock att förslaget måste ses över med hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande. Det är bra att medlemsstaterna enligt kommissionens förslag ska samarbeta med kommissionen som en del av samordningsgruppen för att göra det möjligt för kommissionen att införa utvärderingsmekanismen. Det är också bra att en del fleråriga program utvecklas och att nationella experter involveras för att göra besök på plats, något som kommer att underlätta ett bättre informationsutbyte mellan medlemsstaterna i fråga om gemenskapens regelverk. När Lissabonfördraget träder i kraft kommer dock det polisiära och straffrättsliga samarbetet att bli en del av första pelaren, gemenskapspelaren. Jag vill också framhålla att enligt artikel 14 i förslaget till rådets beslut om inrättande av en utvärderingsmekanism avsedd att övervaka tillämpningen av Schengenregelverket ska kommissionen årligen lägga fram en rapport till parlamentet och rådet. Förslagen behöver som sagt ses över för att Lissabonfördragets bestämmelser ska kunna beaktas. Slutligen vill jag påpeka att kommissionens förslag till rådets beslut om att inrätta denna utvärderingsmekanism har stor betydelse även för de nya medlemsstaterna, eftersom vi här diskuterar ett förfarande för att införa Schengenregelverkets bestämmelser i två steg. En del av bestämmelserna finns i bilaga I till anslutningsfördraget, medan andra kommer att träda i kraft efter det att rådet har antagit ett beslut om vissa bestämmelser i Schengenregelverket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis"5,14,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph