Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-19-Speech-1-084"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091019.17.1-084"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it is not very often that I find myself agreeing with something said by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. They are saying that these proposals on the evaluation mechanisms and on the Schengen acquis are pointless because, after the Lisbon Treaty is fully ratified, they will be changed anyway. After the Lisbon Treaty comes into force, the first and third of the so-called three pillars of different policy areas will be consolidated into one. The implementation of Lisbon will no doubt see attempts to use it as a tool to apply the Schengen acquis across all the Member States, including those currently exempted, which includes the United Kingdom. You will notice that I said ‘when the Lisbon Treaty is implemented’ and not ‘if’. It seems that the one Head of State holding out against it, the valiant President Václav Klaus of the Czech Republic, will be browbeaten into giving his consent shortly. Britain’s own traitorous Labour Government has reneged on its promise to give the British people a referendum on Lisbon and the one person who could hold out the hope of a referendum, David Cameron, does not have the courage, principle or inclination to do so. The UK has a completely uncontrolled, unlimited and chaotic immigration and asylum system. As a Member State of the European Union, we no longer control our own borders and under Lisbon, the tidal wave of immigration that we have experienced will become a tsunami. So this report will make no difference whatsoever to anything and the comments made by the committee and the Parliament will be ignored by the Commission. I have heard the words ‘freedom, liberty and justice’ bandied around in this debate. What freedom is there when the citizens are not consulted on their new constitution under the Lisbon Treaty because they would reject it? What liberty is there in laws made by undemocratic institutions that cannot be removed by the voter? What justice is there when, under the European arrest warrants, national courts have been stripped of their powers to protect their own citizens from unjust arrest and imprisonment? This Union is an Orwellian creation where words mean the opposite of what is said."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nestává se často, že souhlasím s tím, co prohlásil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Jeho členové tvrdí, že tyto návrhy týkající se hodnotících mechanismů a schengenského jsou bezúčelné, jelikož po úplné ratifikaci Lisabonské smlouvy budou tak jako tak změněny. Poté, co vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, první a třetí z tzv. tří pilířů obsahujících různé politické oblasti budou sloučeny do jednoho. Provádění Lisabonské smlouvy budou bez pochyby doprovázet i snahy využít ji jako nástroje pro zavedení schengenského i v těch členských státech, které jsou z ní v současnosti vyňaty, mezi něž patří Spojené království. Asi jste zaznamenali, že jsem řekl „až bude Lisabonská smlouva prováděna“ a nikoli „pokud“. Zdá se, že jedna hlava státu, která se vytrvale staví proti ní, statečný prezident České republiky, Václav Klaus, bude brzy donucen dát svůj souhlas. Zrádná labouristická vláda Spojeného království porušila svůj slib britským občanům, že o Lisabonské smlouvě bude vyhlášeno referendum. Jedinou osobou, která představovala naději na vyhlášení tohoto referenda, byl David Cameron, a ten nemá odvahu, zásady a ani se nemá k tomu, aby tak učinil. Spojené království má zcela nekontrolovaný, neohraničený a chaotický imigrační a azylový systém. Jako členský stát Evropské unie již neprovádíme kontrolu na našich vlastních hranicích a po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se ze současné přílivové vlny imigrantů stane tsunami. Takže tato zpráva tedy nezmění vůbec nic a poznámkám vzneseným ve výboru a v Parlamentu nebude ze strany Komise věnována pozornost. V této rozpravě jsem zaslechl slova „svoboda, volnost a právo“. O jaké svobodě je řeč, když občané nejsou dotazováni v otázce jejich nového zřízení v rámci Lisabonské smlouvy, proto, že by ho odmítli? Jaká je volnost práv, která jsou vytvářena nedemokratickými institucemi, jež voliči nemohou odstranit? O jakých právech je řeč, když na základě zatýkacích rozkazů byly národní soudy zbaveny pravomoci chránit své vlastní občany před nespravedlivým zatýkáním a uvězňováním? Tato Unie je orwellovským výtvorem, kde slova znamenají opak toho, co je řečeno."@cs1
"Hr. formand! Det er ikke så ofte, jeg oplever, at jeg er enig i udtalelser fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. De siger, at disse forslag om evalueringsmekanismer og om Schengenreglerne er meningsløse, fordi de, efter at Lissabontraktaten er fuldt ud ratificeret, alligevel vil blive ændret. Efter at Lissabontraktaten træder i kraft, vil første og tredje søjle af de såkaldte tre søjler for forskellige politiske områder blive samlet under ét. Gennemførelsen af Lissabontraktaten vil uden tvivl medføre forsøg på at bruge den som et redskab til at anvende Schengenreglerne i alle medlemsstaterne, inklusive dem, som for indeværende er fritaget, hvilket omfatter Det Forenede Kongerige. De vil bemærke, at jeg sagde "når Lissabontraktaten er gennemført" og ikke "hvis". Det ser ud til, at det eneste statsoverhoved, som holder stand imod det, den tapre præsident Václav Klaus for Den Tjekkiske Republik, vil blive intimideret til at give sit samtykke inden længe. Englands egen forræderiske arbejderregering er løbet fra sit løfte om at give det britiske folk en folkeafstemning om Lissabon, og den ene person, som kunne give håb om en folkeafstemning, David Cameron, har ikke mod, principper eller tilbøjelighed til at gøre det. Det Forenede Kongerige har et fuldstændig ukontrolleret, uindskrænket og kaotisk indvandrings- og asylsystem. Som medlemsstat i EU kontrollerer vi ikke længere vores egne grænser, og under Lissabon vil den tidevandsbølge af indvandring, som vi har oplevet, blive til en tsunami. Så denne betænkning vil overhovedet ikke gøre nogen forskel på noget, og Udvalgets og Parlamentets udtalelser vil blive ignoreret af Kommissionen. Jeg har hørt, at vi har slået om os med ordene "frihed og retfærdighed" i denne forhandling. Hvilken frihed er der, når borgerne ikke høres om deres nye forfatning under Lissabontraktaten, fordi de ville forkaste den? Hvilken frihed er der i love, som er lavet af udemokratiske institutioner, der ikke kan fjernes af vælgeren? Hvilken retfærdighed er der, når nationale domstole under den europæiske arrestordre er blevet berøvet deres beføjelser til at beskytte deres egne borgere mod uretfærdig arrestation og fængsling? Denne union er et orwellsk værk, hvor ord betyder det modsatte af, hvad der bliver sagt."@da2
"Herr Präsident! Es kommt nicht oft vor, dass ich einer Aussage des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres zustimme. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass diese Vorschläge bezüglich des Evaluierungsmechanismus und des Schengen-Besitzstands gegenstandslos sind, da diese, nachdem der Vertrag von Lissabon vollständig ratifiziert worden ist, sowieso geändert werden. Nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon werden die erste und die dritte der so genannten drei Säulen unterschiedlicher Politikbereiche zu einer Einheit zusammengefasst. Der Umsetzung von Lissabon werden zweifelsohne Versuche zu dessen Nutzung als Instrument folgen, den Schengen-Besitzstand in allen Mitgliedstaaten, einschließlich den gegenwärtig ausgenommenen, wie z. B. das Vereinigte Königreich,, anzuwenden. Sie werden bemerkt haben, dass ich „nach der Umsetzung des Vertrages von Lissabon“ gesagt habe, und nicht „falls der Vertrag von Lissabon umgesetzt wird“. Es macht den Anschein, dass das einzige Staatsoberhaupt, das sich noch dagegen wehrt, der tapfere Präsident Václav Klaus der Tschechischen Republik, unter Druck gesetzt werden wird, bald seine Zustimmung zu geben. Großbritanniens eigene verräterische Labour-Regierung hat ihr Versprechen gebrochen, ein Referendum zu Lissabon abzuhalten, und der Einzige, der die Hoffnungen auf ein Referendum aufrechterhalten könnte, David Cameron, hat nicht den Mut, keine Grundsätze oder den Hang dazu. Das Vereinigte Königreich verfügt über ein völlig unkontrolliertes, uneingeschränktes und chaotisches Einwanderungs- und Asylsystem. Als Mitgliedstaat der Europäischen Union kontrollieren wir unsere Grenzen nicht mehr selbst und unter Lissabon wird sich die Einwanderungsflutwelle, mit der wir uns auseinandersetzen mussten, zu einem Tsunami entwickeln. Dieser Bericht wird überhaupt nichts bewirken, und die Anmerkungen des Ausschusses und des Parlaments werden von der Kommission unbeachtet bleiben. „Ich habe während dieser Diskussion immer wieder die Worte „Freiheit und Recht“ gehört. Welche Freiheiten gibt es, wenn die Bürgerinnen und Bürger zu ihrer neuen Verfassung unter dem Vertrag von Lissabon nicht befragt werden, weil sie sie ablehnen würden? Welche Freiheiten gibt es bei Gesetzen, die von undemokratischen Institutionen beschlossen wurden und vom Wähler nicht abgelehnt werden können? Welche Rechte gibt es, wenn den staatlichen Gerichten angesichts europäischer Haftbefehle ihre Befugnisse entzogen wird, ihre eigenen Bürger vor ungerechtfertigten Festnahmen und Inhaftierungen zu schützen? Diese Union ist ein Orwell'sches Gebilde, in dem Worte das Gegenteil vom dem bedeuten, was gesagt wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν συμβαίνει συχνά να συμφωνώ με κάτι που λέει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Λένε ότι αυτές οι προτάσεις για τους μηχανισμούς αξιολόγησης και το κεκτημένο Σένγκεν δεν έχουν νόημα, διότι μετά την ολοκλήρωση της επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας θα τροποποιηθούν ούτως ή άλλως. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο πρώτος και ο τρίτος από τους επονομαζόμενους τρεις πυλώνες των διαφορετικών τομέων της πολιτικής θα ενοποιηθούν. Κατά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας αναμφίβολα θα γίνουν απόπειρες χρησιμοποίησής της ως μέσου για την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν σε όλα τα κράτη μέλη, και σε εκείνα που σήμερα εξαιρούνται, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα προσέξατε ότι είπα «όταν» και όχι «εάν εφαρμοστεί η Συνθήκη της Λισαβόνας». Φαίνεται ότι ο ένας αρχηγός κράτους που ανθίσταται ακόμα σε αυτό, ο θαρραλέος πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας Václav Klaus, θα υποστεί εκφοβισμό για να δώσει σύντομα τη συγκατάθεσή του. Η δόλια βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών υπαναχώρησε από την υπόσχεσή της να προσφέρει στον βρετανικό λαό ένα δημοψήφισμα για τη Λισαβόνα, και το μόνο πρόσωπο που θα μπορούσε να προσφέρει την ελπίδα για δημοψήφισμα, ο David Cameron, δεν έχει το θάρρος, την πεποίθηση ή τη διάθεση να το κάνει. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένα πλήρως ανεξέλεγκτο, χωρίς όρια και χαοτικό σύστημα μετανάστευσης και ασύλου. Ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ελέγχουμε πλέον τα σύνορά μας, και με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η πλημμύρα των μεταναστών που βιώσαμε θα γίνει τσουνάμι. Έτσι, η έκθεση αυτή δεν θα φέρει τίποτα διαφορετικό και οι παρατηρήσεις των επιτροπών και του Κοινοβουλίου θα αγνοηθούν από την Επιτροπή. Άκουσα να λέγονται πολλές φορές στη συζήτηση αυτή οι λέξεις «ελευθερία και δικαιοσύνη». Ποια ελευθερία υπάρχει όταν δεν ζητείται η γνώμη των πολιτών για το νέο σύνταγμά τους δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας επειδή θα το απέρριπταν; Ποια ελευθερία υπάρχει σε νόμους φτιαγμένους από μη δημοκρατικά θεσμικά όργανα, τους οποίους δεν μπορούν να ακυρώσουν οι ψηφοφόροι; Ποια δικαιοσύνη υπάρχει όταν εξαιτίας του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης τα εθνικά δικαστήρια έχουν χάσει τη δύναμη να προστατεύουν τους πολίτες τους από άδικες συλλήψεις και φυλακίσεις; Αυτή η Ένωση είναι ένα δημιούργημα τύπου ´Οργουελ όπου οι λέξεις σημαίνουν το αντίθετο από τα λεγόμενα."@el10
"Señor Presidente, no es nada habitual que yo coincida con algo que ha dicho la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Dice que estas propuestas sobre los mecanismos de evaluación y el acervo de Schengen son inútiles porque, cuando se ratifique por completo el Tratado de Lisboa, se van a modificar de todos modos. Cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa, los llamados primer y tercer pilar de los diferentes ámbitos de la política se consolidarán en uno. Sin duda, con la puesta en práctica del tratado se producirán intentos de utilizarlo como una herramienta para aplicar el acervo de Schengen en todos los Estados miembros, incluso aquellos eximidos de éste actualmente, como el Reino Unido. Habrá observado que he dicho «cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa», no «si entra». Parece que al único Jefe de Estado que se resiste a aceptarlo, al valiente Presidente de la República Checa, Václav Klaus, le intimidarán para que dé su consentimiento en breve. El propio Gobierno de Gran Bretaña, el traicionero Gobierno laborista, ha faltado a su promesa de ofrecer a los ciudadanos británicos un referendo sobre el tratado y la única persona que podría mantener las esperanzas de un referendo, David Cameron, no tiene el coraje, los principios o el deseo de hacerlo. El Reino Unido posee un sistema de inmigración y asilo descontrolado, ilimitado y caótico. Como Estado miembro de la Unión Europea, ya no controlamos nuestras propias fronteras y en virtud del Tratado de Lisboa, el maremoto de la inmigración que hemos sufrido se convertirá en un tsunami. Así que este informe no supondrá ninguna diferencia en absoluto, y la Comisión ignorará los comentarios realizados por el comité y el Parlamento. He oído las palabras «libertad»y «justicia» circulando por este debate. ¿Qué libertad hay si no se consulta a los ciudadanos sobre su nueva constitución incluida en el Tratado de Lisboa porque la rechazarían o en las leyes creadas por instituciones antidemocráticas que el votante no puede eliminar? ¿Qué justicia hay cuando, en virtud de las órdenes de detención europeas, se ha despojado a los tribunales nacionales de sus poderes para proteger a sus propios ciudadanos del arresto y el encarcelamiento injustos? Esta Unión es una creación cuyas palabras significan lo contrario de lo que se dice."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma ei leia end väga sageli nõustumas millegagi, mida ütleb kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Nad ütlevad, et need ettepanekud hindamismehhanismide ja Schengeni kohta on mõttetud, sest kui Lissaboni leping täielikult ratifitseeritakse, muudetakse need nagunii ära. Pärast Lissaboni lepingu jõustumist koondatakse kolme eri poliitilise valdkonna nn kolme samba esimene ja kolmas üheks kokku. Lissaboni lepingu rakendamisel üritatakse seda kahtlemata kasutada vahendina Schengeni kohaldamiseks kõigis liikmesriikides, kaasa arvatud neis, mis praegu on välja jäetud, mis hõlmavad ka Ühendkuningriiki. Pange tähele, et ütlesin „siis, kui Lissaboni lepingut rakendatakse, mitte „juhul, kui”. Näib, et üks riigipea, kes sellele vastu on, sangarlik Tšehhi Vabariigi president Vįclav Klaus, heidutatakse varsti sellele oma nõusolekut andma. Suurbritannia enda reeturlik leiboristide valitsus on taganenud oma lubadusest anda Briti inimestele rahvahääletus Lissaboni üle, ning ainsal inimesel, kes võiks pakkuda rahvahääletuse lootust, David Cameronil, ei ole julgust, põhimõttekindlust ega kalduvust seda teha. Ühendkuningriigil on täiesti kontrollimatu, piiramatu ja kaootiline sisserände- ja varjupaigasüsteem. Euroopa Liidu liikmesriigina ei ole meil enam kontrolli oma enda piiride üle ning Lissaboni lepinguga muutub siiamaani kogetud sisserännete tõusulaine tsunamiks. Nii et see raport ei muuda mitte midagi ning komisjon eirab komisjoni ja parlamendi esitatud kommentaare. Olen siin arutelul kuulnud edasi-tagasi loobitavat selliseid sõnu nagu vabadus, priius ja õiglus. Mis vabadus siin on, kui kodanikega ei peeta nõu nende uue Lissaboni seaduse kohase põhiseaduse üle, kuna nad lükkaksid selle tagasi? Mis priius siin on, kui seadusi koostavad ebademokraatlikud asutused, mida valijad ei saa tagasi kutsuda? Mis õiglus siin on, kui riigikohtutelt on Euroopa vahistamismäärustega ära võetud nende võim kaitsta oma kodanikke ülekohtuse vahistamise ja vangistamise eest? See liit on Orwelli stiilis vaimusünnitis, milles sõnad tähendavad vastupidist sellele, mida öeldakse."@et5
"Arvoisa puhemies, kovin usein ei käy niin, että olen samaa mieltä jostakin asiasta, jonka kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on todennut. He sanovat, että nämä arviointimekanismeja ja Schengenin säännöstöä koskevat ehdotukset ovat merkityksettömiä, koska sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on kokonaisuudessaan ratifioitu, niitä muutetaan joka tapauksessa. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, ensimmäinen ja kolmas niin kutsutuista eri politiikan osa-alueiden kolmesta pilarista yhdistetään yhdeksi. Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoa yritetään varmasti käyttää välineenä Schengenin säännöstön soveltamista varten kaikissa jäsenvaltioissa, myös nykyään siihen kuulumattomissa maissa, joihin kuuluu Yhdistynyt kuningaskunta. Panitte varmasti merkille, että sanoin "kun Lissabonin sopimus pannaan täytäntöön", enkä "jos". Vaikuttaa siltä, että ainoa valtionpäämies, joka vastustaa sitä sinnikkäästi, urhoollinen Tšekin tasavallan presidentti Václav Klaus, pakotetaan antamaan suostumuksensa pian. Yhdistyneen kuningaskunnan oma petollinen työväenhallitus on perunut lupauksensa järjestää Yhdistyneen kuningaskunnan kansalle Lissabonin sopimusta koskeva kansanäänestys, ja ainoalla henkilöllä, David Cameronilla, joka saattoi pitää yllä toivoa kansanäänestyksen järjestämisestä, ei ole rohkeutta, periaatetta tai halua toimia niin. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on täysin kontrolloimaton, rajoittamaton ja kaoottinen maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmä. Euroopan unionin jäsenvaltiona meillä ei ole enää mahdollisuutta valvoa omia rajojamme, ja Lissabonin sopimuksen myötä kokemastamme maahanmuuttotulvasta tuleekin tsunami. Tällä mietinnöllä ei siis tuoda minkäänlaista eroa mihinkään, ja valiokunnan ja parlamentin tekemät kommentit jätetään komissiossa huomiotta. Olen kuullut, miten tämän keskustelun aikana on toisteltu sanoja "vapaus, oikeus ja oikeudenmukaisuus". Mitä vapautta meillä on, jos kansalaisia ei kuulla heidän uudesta perustuslaistaan Lissabonin sopimuksen nojalla, koska he torjuisivat sen? Mitä oikeutta on laeissa, jotka ovat epädemokraattisten instituutioiden laatimia ja joita äänestäjät eivät voi poistaa? Mitä oikeudenmukaisuutta on siinä, kun eurooppalaisten pidätysmääräysten nojalla kansallisilta tuomioistuimilta on riisuttu pois niiden valtuudet suojella omia kansalaisiaan epäoikeudenmukaiselta pidätykseltä ja vangitsemiselta? Unioni on orwellilainen luomus, jossa sanat tarkoittavat päinvastaista kuin se, mitä sanotaan."@fi7
"Monsieur le Président, il ne m’arrive pas très souvent d’être d’accord avec ce que dit la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Celle-ci nous dit que ces propositions sur les mécanismes d’évaluation et sur l’acquis de Schengen ne riment à rien étant donné qu’une fois le traité de Lisbonne entièrement ratifié, elles seront de toute façon modifiées. Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le premier et le troisième de ce qu’on appelle les trois piliers correspondant aux différents domaines politiques seront consolidés et regroupés en un seul pilier. La mise en œuvre de Lisbonne verra sans aucun doute des tentatives d’utiliser celui-ci comme outil en vue d’appliquer l’acquis de Schengen dans tous les États membres, y compris dans ceux qui en sont actuellement exemptés, dont le Royaume-Uni. Vous remarquerez que j’ai dit: «lorsque le traité de Lisbonne sera mis en œuvre» et non «si». Il semble que le seul chef d’État qui y était opposé, le courageux président Václav Klaus, de la République tchèque, devrait, devant les intimidations, donner sous peu son consentement. Même le gouvernement travailliste félon de la Grande-Bretagne est revenu sur sa promesse d’offrir au peuple britannique un référendum sur Lisbonne, et la seule personne qui pourrait maintenir l’espoir d’un référendum, David Cameron, n’a pas le courage, les principes ou l’envie pour ce faire. Le Royaume-Uni possède un système d’immigration et d’asile complètement hors contrôle, illimité et chaotique. En tant qu’État membre de l’Union européenne, nous ne maîtrisons plus nos propres frontières et, en vertu de Lisbonne, le raz-de-marée de l’immigration que nous avons connu deviendra un tsunami. Ce n’est donc pas ce rapport qui changera quoi que ce soit, et les commentaires formulés par notre commission et par le Parlement seront ignorés par la Commission européenne. J’ai entendu citer à tout bout de champ les mots «liberté» et «justice» au long de ce débat. De quelle liberté s’agit-il lorsque les citoyens ne sont pas consultés sur leur nouvelle constitution prévue par le traité de Lisbonne, pour la bonne raison qu’ils la rejetteraient? De quelle liberté s’agit-il dans les lois élaborées par des institutions non démocratiques, qui ne peuvent pas être sanctionnées par l’électeur? De quelle justice parlons-nous quand, en raison des mandats d’arrêt européens, les juridictions nationales ont été dépouillées de leurs pouvoirs s’agissant de protéger leurs propres citoyens contre l’arrestation arbitraire et l’emprisonnement? Cette Union est une création orwellienne où les mots signifient le contraire de ce qu’ils disent."@fr8
"Elnök úr! Ritkán esik meg, hogy egyetértek az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal. Véleményük szerint az értékelési mechanizmusokra és a schengeni vívmányokra vonatkozó javaslatoknak nincs értelme, mivel a Lisszaboni Szerződés teljes körű ratifikálását követően mindenképpen módosítani kell majd őket. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a különböző döntési területek úgynevezett három pillére közül az első és a harmadik pillér egyesülni fog. Miután a Lisszaboni Szerződést végrehajtják, kétségtelenül lesznek majd olyan kísérletek, amelyek eszközként próbálják felhasználni a végrehajtást ahhoz, hogy a schengeni vívmányokat valamennyi tagállamban alkalmazzák, köztük a jelenleg mentességet élvező országokban, tehát az Egyesült Királyságban is. Bizonyára észrevették, hogy úgy fogalmaztam, „miután a Lisszabon Szerződést végrehajtják”, nem pedig úgy, „ha” végrehajtják. Úgy tűnik, hogy az egyetlen továbbra is tiltakozó államfő, a derék Václav Klaus úr, a Cseh Köztársaság elnöke rövidesen beadja a derekát a rá nehezedő nyomásnak köszönhetően. Nagy-Britannia saját áruló munkáspárti kormánya megszegte ígéretét, és nem tartott népszavazást Lisszabon kérdésében, az egyetlen személynek pedig, aki fenntarthatná a referendum reményét, David Cameronnak, nincs ehhez elég bátorsága, elvi meggyőződése vagy hajlandósága. Az Egyesült Királyság bevándorlási és menekültügyi rendszere minden szabálytól és korlátozástól mentes, és teljesen kaotikus. Az Európai Unió tagállamaként elveszítettük az ellenőrzést saját határaink felett, a Lisszaboni Szerződés értelmében pedig a korábbi bevándorlási hullám cunamivá növi majd ki magát. Ez a jelentés tehát semmiféle jelentőséggel nem bír majd, a Bizottság pedig figyelmen kívül fogja hagyni az Állampolgári Jogi Bizottság, illetve a Parlament észrevételeit. A mai vita során sokan dobálóztak a „szabadság és a jog érvényesülése” kifejezésekkel. Milyen szabadságról beszélünk, ha a polgárok véleményét nem kérik ki a Lisszaboni Szerződés révén érvénybe lépő új alkotmányról, csak mert elutasítanák azt? Milyen szabadság az, ahol a jogszabályokat antidemokratikus intézmények hozzák, amelyeket a választók nem bírhatnak távozásra? Milyen jogok érvényesülnek, amikor az európai elfogatóparancsnak köszönhetően a nemzeti bíróságokat megfosztották azon joguktól, hogy megvédjék saját polgáraikat a tisztességtelen letartóztatással és bebörtönzéssel szemben? Ez az Unió egy orwelli közösség, ahol a szavak a kimondottakkal éppen ellentétes jelentésűek."@hu11
"Signor Presidente, raramente mi trovo d’accordo con le dichiarazioni dei componenti della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; a loro giudizio queste proposte sui meccanismi di valutazione e l’ di Schengen sono inutili, in quanto, dopo la completa ratifica del trattato di Lisbona, esse verranno in ogni caso modificate. Quando il trattato di Lisbona entrerà in vigore, il primo e il terzo dei cosiddetti tre pilastri dei diversi settori politici verranno fusi in un unico elemento. Si cercherà sicuramente di sfruttare l’applicazione di Lisbona per applicare l’ di Schengen in tutti gli Stati membri, compresi quelli che, come il Regno Unito, ne sono attualmente esonerati. Come avrete notato, ho detto “quando il trattato di Lisbona entrerà in vigore”, e non “se”. A quanto sembra, l’unico capo di Stato che ancora vi resisteva, il coraggioso presidente della Repubblica ceca Klaus, sarà tra breve costretto a dare il suo consenso. Nel Regno Unito il governo laburista, nella sua slealtà priva di principi, si è rimangiato la promessa di concedere al popolo britannico un referendum su Lisbona, e all’unica persona che potrebbe tener viva la speranza di un referendum, David Cameron, mancano il coraggio, i principi e l’inclinazione per muoversi in tal senso . Nel Regno Unito il sistema di immigrazione e di asilo, privo di controlli e limiti, è sprofondato nel caos. In quanto Stato membro dell’Unione europea, non controlliamo più le nostre stesse frontiere, e con il trattato di Lisbona l’ondata di immigrazione che abbiamo già subito si trasformerà in uno tsunami. Quindi questa relazione non avrà il minimo effetto da nessun punto di vista, e i commenti formulati dalla commissione parlamentare e dal Parlamento verranno tranquillamente ignorati dalla Commissione europea. Nel corso di questo dibattito ho sentito ripetere con ossessiva frequenza le parole “libertà e giustizia”. Ma quale libertà c’è, quando i cittadini non vengono consultati sulla loro nuova costituzione, prevista dal trattato di Lisbona, perché la respingerebbero? Quale libertà si può scorgere in leggi promulgate da istituzioni non democratiche, che gli elettori non possono rimuovere? Quale giustizia c’è quando – in base al mandato d’arresto europeo – i tribunali nazionali sono privati del potere di proteggere i propri cittadini da detenzioni e arresti ingiusti? Quest’Unione è una creazione orwelliana in cui il significato delle parole è capovolto."@it12
"Pone pirmininke, aš ne itin dažnai sutinku su kuo nors, ką sako Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Jie sako, kad šie su vertinimo mechanizmais ir Šengeno susiję pasiūlymai yra betiksliai, nes kai Lisabonos sutartis bus visų ratifikuota, pasiūlymai vis tiek bus pakeisti. Kai įsigalios Lisabonos sutartis, pirmasis ir trečiasis iš vadinamųjų įvairių politikos sričių trijų ramsčių bus sujungti į vieną. Įgyvendinant Lisabonos sutartį neabejotinai bus bandoma ją panaudoti kaip priemonę taikyti Šengeno visoms valstybėms narėms, net ir toms, kurioms dabar daroma išimtis, pvz., Jungtinei Karalystei. Pastebėsite, kad sakau „kai Lisabonos sutartis bus įgyvendinta“, o ne „jeigu“. Atrodo, kad vienas prieš ją atsilaikantis valstybės narės vadovas, šaunusis Čekijos prezidentas Václav Klaus, bus įbaugintas, kad netrukus duotų sutikimą. Pati išdavikė Jungtinės Karalystės leiboristų vyriausybė netesėjo pažado suteikti Jungtinės Karalystės piliečiams galimybę dėl Lisabonos sutarties balsuoti referendume, o vienintelis žmogus, galintis suteikti viltį surengti referendumą, David Cameron, neturi drąsos, principo ar noro tai daryti. Jungtinė Karalystė turi visiškai nekontroliuojamą, neribotą ir chaotišką imigracijos ir prieglobsčio sistemą. Būdami Europos Sąjungos valstybė narė, mes jau nekontroliuojame savo sienų, o įsigaliojus Lisabonos sutarčiai imigracijos potvynis, kurį patiriame, virs tikru cunamiu. Tad šis pranešimas nieko nepakeis, o komiteto ir Parlamento pateiktų pastabų Komisija nepaisys. Šioje diskusijoje girdėjau dažnai minint žodžius „laisvė, piliečių laisvės ir teisingumas“. Apie kokią laisvę kalbama, kai su piliečiais nesikonsultuojama dėl Lisabonos sutartimi numatytos jų naujos konstitucijos, nes jie ją atmestų? Kokia laisvė įtvirtinama teisės aktais, kai juos priima nedemokratinės institucijos, kurių balsuotojai negali panaikinti? Koks teisingumas, kai pagal Europos arešto orderius iš valstybių narių teismų atimtos galios apsaugoti savo piliečius nuo neteisingo suėmimo ir įkalinimo? Ši ES yra G. Orwello kūrinys, kuriame žodžiai turi priešingą reikšmę, nei jie iš tikrųjų turi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, bieži negadās, ka es piekrītu Pilsoņu brīvību, tiesiskuma un iekšlietu komitejas viedoklim. Viņi teic, ka šie priekšlikumi par novērtēšanas mehānismiem un Šengenas ir bezjēdzīgi, jo pēc Lisabonas līguma pilnīgas ratificēšanas tie tāpat būs jāmaina. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā tā sauktais pirmais un trešais pīlārs dažādās politikas jomās tiks apvienots vienā. Lisabonas līguma ieviešana bez šaubām nozīmēs centienus izmantot to kā instrumentu, ar kuru piemērot Šengenas visās dalībvalstīs, arī tajās, kas pašlaik no tā ir atbrīvotas, tajā skaitā Apvienoto Karalisti. Jūs droši vien pamanījāt, ka es teicu „pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā”, nevis „ja tas stāsies spēkā”. Šķiet, ka vienīgais valsts vadītājs, kurš vēl turas pretī, drosmīgais Čehijas prezidents tiks iebiedēts tiktāl, ka drīz dos savu piekrišanu. Lielbritānijas nodevīgā leiboristu valdība ir lauzusi savu solījumu sarīkot Lielbritānijas iedzīvotājiem referendumu par Lisabonas līgumu, un vienīgajam, kurš spēja viest cerības par referendumu nu nepietiek drosmes, principu vai apņēmības to rīkot. Apvienotajai Karalistei ir pilnībā nekontrolējama, neierobežota un haotiska imigrācijas un patvēruma sistēma. Kā Eiropas Savienības dalībvalsts mēs vairs nekontrolējam savas robežas, un saskaņā ar Lisabonas līgumu līdz šim pieredzētie imigrācijas plūdmaiņu viļņi kļūs par cunami. Tāpēc šis ziņojums itin neko nemainīs, un Komisija ignorēs komitejas un Parlamenta piezīmes. Dzirdēju šajās debatēs pavīdam vārdus „neatkarība, brīvība un taisnīgums”. Kas gan tā par neatkarību, ja saskaņā ar Lisabonas līgumu ar iedzīvotājiem neapspriežas par jauno konstitūciju, jo viņi to varētu noraidīt? Kas gan tā par brīvību, ja tiesību aktus pieņem nedemokrātiskas iestādes, kuras vēlētāji nevar mainīt? Kas gan tas par tiesiskumu, kad saskaņā ar Eiropas aresta orderiem valstu tiesām tiek atņemtas pilnvaras aizsargāt savus iedzīvotājus no netaisnīga aresta un ieslodzījuma? Tāda Eiropas Savienība ir Orvela veidojums, kur vārdi nozīmē pilnīgi ko pretēju teiktajam."@lv13
"Mr President, it is not very often that I find myself agreeing with something said by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. They are saying that these proposals on the evaluation mechanisms and on the Schengen acquis are pointless because, after the Lisbon Treaty is fully ratified, they will be changed anyway. After the Lisbon Treaty comes into force, the first and third of the so-called three pillars of different policy areas will be consolidated into one. The implementation of Lisbon will no doubt see attempts to use it as a tool to apply the Schengen acquis across all the Member States, including those currently exempted, which includes the United Kingdom. You will notice that I said ‘when the Lisbon Treaty is implemented’ and not ‘if’. It seems that the one Head of State holding out against it, the valiant President Václav Klaus of the Czech Republic, will be browbeaten into giving his consent shortly. Britain’s own traitorous Labour Government has reneged on its promise to give the British people a referendum on Lisbon and the one person who could hold out the hope of a referendum, David Cameron, does not have the courage, principle or inclination to do so. The UK has a completely uncontrolled, unlimited and chaotic immigration and asylum system. As a Member State of the European Union we no longer control our own borders and under Lisbon the tidal wave of immigration that we have experienced will become a tsunami. So this report will make no difference whatsoever to anything and the comments made by the committee and the Parliament will be ignored by the Commission. I have heard the words ‘freedom, liberty and justice’ bandied around in this debate. What freedom is there when the citizens are not consulted on their new constitution under the Lisbon Treaty because they would reject it? What liberty is there in laws made by undemocratic institutions that cannot be removed by the voter? What justice is there when, under the European arrest warrants, national courts have been stripped of their powers to protect their own citizens from unjust arrest and imprisonment? This Union is an Orwellian creation where words mean the opposite of what is said."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het komt niet vaak voor dat ik het eens ben met wat de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken zegt. Ze zegt dat deze voorstellen betreffende de evaluatiemechanismen en het Schengenacquis zinloos zijn omdat ze, wanneer het Verdrag van Lissabon volledig geratificeerd is, toch zullen worden gewijzigd. Wanneer het Verdrag van Lissabon van kracht wordt, worden de eerste en derde van de drie zogenaamde pijlers van verschillende beleidsterreinen samengevoegd. Als het Verdrag van Lissabon eenmaal van kracht is, zal het ongetwijfeld worden ingezet om te proberen het Schengenacquis in alle lidstaten, waaronder de lidstaten die nu vrijgesteld zijn, zoals het Verenigd Koninkrijk, tot uitvoering te brengen. U hebt me zojuist horen zeggen “wanneer het Verdrag van Lissabon van kracht wordt” en niet “als”. Het schijnt dat het enige staatshoofd dat weigert toe te geven, Václav Klaus, de heldhaftige president van Tsjechië, binnenkort zal zwichten. De verraderlijke Britse Labourregering is haar belofte om een referendum over Lissabon te houden onder de Britse bevolking, niet nagekomen en de enige persoon die hoop kan bieden op een referendum, David Cameron, ontbreekt het aan lef of aan de principes of de zin om dat te doen. Het Verenigd Koninkrijk heeft een volkomen onbeheerst, ongelimiteerd en chaotisch immigratie- en asielstelsel. Als lidstaat van de Europese Unie zijn we niet langer de baas over onze eigen grenzen en door het Verdrag van Lissabon zal de vloedgolf van immigranten waarmee we te maken hebben, omslaan in een tsoenami. Dit verslag verandert daar helemaal niets aan. De Commissie zal het commentaar van de Commissie burgerlijke vrijheden en het Parlement gewoon naast zich neerleggen. De woorden vrijheid en rechtvaardigheid worden te pas en te onpas gebruikt tijdens dit debat. Kun je spreken van vrijheid wanneer de burgers niet over hun nieuwe grondwet in de vorm van het Verdrag van Lissabon worden geraadpleegd omdat ze die dan zouden afwijzen? Kun je spreken van vrijheid als ondemocratische instellingen wetten opstellen waartegen de kiezer niets kan doen? Kun je spreken van rechtvaardigheid als nationale rechtbanken, op grond van de Europese arrestatiebevelen, niet langer de bevoegdheden hebben om hun eigen burgers te beschermen tegen onterechte arrestaties en gevangenneming? De Unie is een Orwelliaanse creatie geworden waar woorden het tegenovergestelde betekenen van wat wordt gezegd."@nl3
"Panie przewodniczący! Nie często zgadzam się z czymś, co powiedziano w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Mówi się, że te wnioski dotyczące mechanizmów oceny oraz dorobku Schengen są bezcelowe, ponieważ po pełnej ratyfikacji traktatu lizbońskiego i tak ulegną zmianie. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego pierwszy i trzeci z tak zwanych filarów różnych obszarów polityki ulegną konsolidacji. Podczas wdrażania traktatu bez wątpienia pojawią się próby wykorzystania go jako narzędzia do stosowania dorobku Schengen we wszystkich państwach członkowskich, łącznie z tymi, które obecnie są z niego zwolnione, takimi jak Wielka Brytania. Proszę zauważyć, że powiedziałem „kiedy traktat lizboński wejdzie w życie”, a nie „jeżeli”. Wygląda na to, że jedyny z szefów państw, który nadal mu się sprzeciwia, prezydent Czech Václav Klaus, zostanie wkrótce zmuszony do jego przyjęcia. Sam zdradziecki rząd Partii Pracy z Wielkiej Brytanii nie dotrzymał obietnicy zorganizowania referendum w sprawie traktatu wśród Brytyjczyków, a jedynej osobie, która mogłaby podtrzymać nadzieję na referendum, Davidowi Cameronowi, brakuje odwagi, zasad oraz zamiaru, by to uczynić. Wielka Brytania ma zupełnie niekontrolowany, nieograniczony i chaotyczny system imigracji i udzielania azylu. Jako członek Unii Europejskiej już nie kontrolujemy naszych własnych granic, a na mocy traktatu lizbońskiego fala imigracji, której już doświadczyliśmy, zamieni się w tsunami. A więc to sprawozdanie niczego nie zmieni w żadnej kwestii, natomiast Komisja zlekceważy uwagi poczynione przez komisję parlamentarną oraz Parlament. Słyszałem, jak w tej debacie padały słowa „swoboda, wolność i sprawiedliwość”. Jaka to wolność, kiedy na mocy traktatu lizbońskiego nie ma konsultacji z obywatelami na temat ich nowej konstytucji, ponieważ odrzuciliby ją? Jaka jest wolność w ustawach przyjmowanych przez niedemokratyczne instytucje, których wyborca nie może usunąć? Jaka to sprawiedliwość, kiedy na mocy europejskiego nakazu aresztowania sądy krajowe zostały pozbawione prawa do ochrony swoich własnych obywateli przed niesprawiedliwym aresztowaniem i uwięzieniem? Taka Unia to twór Orwellowski, w którym wypowiedziane słowa przyjmują odwrotne znaczenie."@pl16
"Senhor Presidente, não é muito frequente eu concordar com o que afirma a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos. Esta defende que as presentes propostas sobre os mecanismos de avaliação e sobre o acervo Schengen são inúteis porque, depois da ratificação do Tratado de Lisboa, serão, para todos os efeitos, alteradas. Depois de o Tratado de Lisboa entrar em vigor, o primeiro e o terceiro dos chamados três pilares de diferentes domínios políticos serão consolidados num único. A aplicação do Tratado de Lisboa conhecerá seguramente tentativas de instrumentalização no sentido de se aplicar o acervo de Schengen em todos os Estados-Membros, incluindo os que estão actualmente isentos, o que inclui o Reino Unido. Notarão que eu disse “quando o Tratado de Lisboa for implementado” e não “se”. Parece que o único Chefe de Estado que se mantém contra o mesmo, o corajoso Presidente Václav Klaus da República Checa, será “forçado” a dar-lhe a sua aprovação em breve. O próprio traidor britânico do Governo trabalhista renegou a sua promessa de dar ao povo a possibilidade de fazer um referendo sobre o Tratado de Lisboa, e a única pessoa que poderia sustentar a esperança de um referendo, David Cameron, não tem a coragem, os princípios ou a vontade de o fazer. O Reino Unido tem um sistema de asilo e imigração completamente descontrolado, sem limites e caótico. Como Estado-Membro da União Europeia, nós já não controlamos as nossas fronteiras e, sob o Tratado de Lisboa, a vaga de imigração que experimentámos, transformar-se-á num . Por conseguinte, este relatório não fará qualquer diferença, e os comentários feitos pela comissão e pelo Parlamento serão ignorados pela Comissão. Ouvi evocar as palavras “liberdade, democracia e justiça” neste debate. Onde está a liberdade quando os cidadãos não são consultados sobre a sua nova constituição ao abrigo de Tratado de Lisboa, muito simplesmente porque a rejeitariam? Que democracia é essa em que a legislação é elaborada por instituições não democráticas que não podem ser destituídas pelo eleitor? Que justiça é esta em que, ao abrigo dos mandados de captura europeus, os tribunais nacionais ficam privados dos seus poderes de protecção dos seus próprios cidadãos contra uma detenção ou encarceramento injustos? Esta União é uma criação Orwelliana onde as palavras significam o oposto do que é dito."@pt17
"Domnule preşedinte, nu mi se întâmplă des să fiu de acord cu ceea ce spune Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Membrii acesteia spun că aceste propuneri privind mecanismele de evaluare şi acquis-ul Schengen sunt inutile, deoarece, după ratificarea deplină a Tratatului de la Lisabona, acestea vor fi oricum schimbate. După intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona, primul şi cel de-al treilea dintre aşa-numiţii piloni ai diferitelor domenii politice vor fi consolidaţi într-unul singur. După ce Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, vom fi cu siguranţă martori la încercări de a-l folosi drept instrument de aplicare a acquis-ului Schengen în toate statele membre, inclusiv în acelea momentan exceptate, printre care se numără şi Regatul Unit. Vă rog să observaţi că am spus „după ce Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare” şi nu „dacă”. Se pare că singurul şef de stat care i se opune, bravul preşedinte Václav Klaus al Republici Cehe, va fi supus unor mari presiuni pentru a-şi da consimţământul cât mai repede. Însuşi trădătorul guvern laburist al Marii Britanii şi-a încălcat promisiunea de a oferi poporului britanic un referendum cu privire la Tratatul de la Lisabona şi singura persoană care ar putea menţine vie speranţa unui referendum, David Cameron, nu are curajul, principiile sau pornirea de a face acest lucru. Regatul Unit are un sistem al imigraţiei şi azilului total necontrolat, nelimitat şi haotic. Ca stat membru al Uniunii Europene, noi nu mai deţinem controlul propriilor noastre frontiere şi, potrivit Tratatului de la Lisabona, valul mareic de imigranţi cu care am avut de-a face se va transforma într-un tsunami. De aceea, acest raport nu are niciun fel de relevanţă pentru nimic, iar comentariile comisiei şi ale Parlamentului vor fi ignorate de către Comisia Europeană. În decursul acestei dezbateri, s-a tot vorbit despre „independenţă, libertate şi justiţie”. Ce independenţă este aceea când cetăţenii nu sunt consultaţi cu privire la noua lor constituţie potrivit Tratatului de la Lisabona pentru că ar respinge-o? Ce libertate este aceea în care legi făcute de instituţii nedemocratice nu pot fi eliminate de către votanţi? Ce justiţie este aceea când, în temeiul unor mandate de arestare europene, instanţele naţionale au fost private de capacitatea de a-şi proteja propriii cetăţeni de arestările şi întemniţările abuzive? Uniunea este o creaţie orwelliană, în care cuvintele semnifică exact opusul a ceea ce se spune."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, nestáva sa mi veľmi často, že by som súhlasil s niečím, čo povedal Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Výbor hovorí, že tieto návrhy o hodnotiacich mechanizmoch a schengenskom acquis sú zbytočné, pretože po ratifikácii Lisabonskej zmluvy sa tak či tak zmenia. Keď Lisabonská zmluva nadobudne platnosť, prvý a tretí z takzvaných troch pilierov rôznych oblastí politiky sa spoja do jedného. Keď bude Lisabonská zmluva zavedená, nepochybne sa objavia pokusy využiť ju ako nástroj na uplatnenie schengenského acquis vo všetkých členských štátoch vrátane tých, ktoré mu v súčasnosti nepodliehajú, medzi ktoré patrí aj Spojené kráľovstvo. Všimnite si, že som povedal „keď bude Lisabonská zmluva zavedená“, a nie „ak“. Zdá sa, že jediná hlava štátu, ktorá bola vytrvalo proti tejto zmluve, odvážny prezident Českej republiky Václav Klaus, bude zastrašovaná a čoskoro dá svoj súhlas. Zradcovská labouristická vláda v Británii nesplnila svoj sľub, že pre britských občanov vypíše referendum o Lisabonskej zmluve, a jediný človek, ktorý by mohol udržať nádej na referendum, David Cameron, nemá odvahu, zásady ani chuť to urobiť. Spojené kráľovstvo má úplne neovládateľný, neobmedzený a chaotický imigračný a azylový systém. Ako členský štát Európskej únie už viac nekontrolujeme svoje vlastné hranice a na základe Lisabonskej zmluvy sa prílivová vlna prisťahovalcov, ktorú zažívame, zmení na tsunami. Takže táto správa na ničom absolútne nič nezmení a pripomienky výboru a Parlamentu Komisia odignoruje. Počul som, ako sa v tejto rozprave spomínali slová „voľnosť, sloboda a spravodlivosť“. Čo je to za voľnosť, keď sme sa neporadili s občanmi o ich novej ústave podľa Lisabonskej zmluvy, pretože by ju mohli zamietnuť? Aká sloboda existuje v zákonoch, ktoré vytvorili nedemokratické inštitúcie a ktoré volič nemôže odstrániť? Čo je to za spravodlivosť, keď v súlade s európskymi zatykačmi boli vnútroštátne súdy zbavené svojich právomocí na ochranu vlastných občanov pred nespravodlivým zatknutím a väzbou? Táto Únia je orwellovským výtvorom, v ktorom slová znamenajú opak toho, čo sa hovorí."@sk19
"Gospod predsednik, ne strinjam se prav pogosto s tem, kar pravi Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Pravijo, da so ti predlogi o ocenjevalnih mehanizmih in schengenskem pravnem redu nesmiselni, saj bodo, potem ko bo Lizbonska pogodba v celoti ratificirana, tako ali tako spremenjeni. Potem, ko bo začela veljati Lizbonska pogodba, bosta prvi in tretji od tako imenovanih treh stebrov različnih političnih področij združena v enega. Pri izvajanju Lizbonske pogodbe bomo nedvomno doživeli poskuse, kako jo uporabiti kot orodje za uveljavitev schengenskega pravnega reda v vseh državah članicah, vključno s tistimi, ki so trenutno izvzete, kamor spada tudi Združeno kraljestvo. Opazili boste, da sem rekel „ko se bo začela izvajati Lizbonska pogodba“ in ne „če“. Zdi se, da bo eden izmed vodij držav, ki to zadržuje, pogumni predsednik Češke republike Václav Klaus, prisiljen v to, da bo kmalu dal soglasje. Britanska izdajalska laburistična vlada ni izpolnila svojih obljub, da bo Britancem omogočila referendum o Lizbonski pogodbi, in edini, ki bi lahko ohranil upanje na referendum, David Cameron, ni dovolj pogumen, načelen, odločen, da bi to naredil. V Združenem kraljestvu velja popolnoma nenadziran, neomejen in kaotičen priseljevalni in azilni sistem. Kot država članica Evropske unije ne nadzorujemo več svojih meja, v skladu z Lizbonsko pogodbo pa se bo val priseljevanja, ki smo ga pričakovali, spremenil v cunami. Torej to poročilo ne bo ničesar spremenilo, pripomb Parlamenta in odbora pa Komisija ne bo upoštevala. Slišal sem, kako se v tej razpravi navajajo besede „svoboda, prostost in pravica“. Kakšna svoboda je to, če se nihče ne posvetuje z državljani o njihovi novi ustavi, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe, samo zaradi tega, ker bi jo sicer zavrnili? Kakšna prostost je v zakonih, ki jih sprejemajo nedemokratične institucije, ki jih volivci ne morejo odpoklicati? Kakšna pravica je to, če so bile nacionalnim sodiščem v skladu z evropskim nalogom za prijetje odvzete pristojnosti, da bi ščitila svoje državljane pred nepoštenimi aretacijami in zaporom? Ta Unija je Orwellova stvaritev, kjer besede pomenijo ravno nasprotno od povedanega."@sl20
". Herr talman! Det är inte särskilt ofta som jag samtycker till någonting som kommer från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Utskottet anser att dessa förslag om utvärderingsmekanismer och Schengenregelverket är meningslösa eftersom de ändå kommer att ändras när Lissabonfördraget har ratificerats fullt ut. När Lissabonfördraget har trätt i kraft kommer den första och den tredje av de så kallade tre pelarna för olika politiska områden att konsolideras till en. Genomförandet av Lissabonfördraget kommer utan tvivel att leda till att vi får se försök att använda det som ett sätt att tillämpa Schengenregelverket i alla medlemsstater, även i de länder som i nuläget är undantagna, bland annat Storbritannien. Ni lade säkert märke till att jag sade ”när Lissabonfördraget har trätt i kraft”, och inte ”om”. Det verkar som om den enda statschef som är emot det, Tjeckiens modige president Václav Klaus, kommer att kuvas till att inom kort ge sitt medgivande. Storbritanniens egna förrädiska arbetarregering har brutit sitt löfte om att ge den brittiska befolkningen en folkomröstning om Lissabonfördraget, och den enda som skulle kunna hålla hoppet om en folkomröstning uppe, David Cameron, har inte modet, principen eller lusten att göra det. Storbritannien har ett fullständigt okontrollerat, obegränsat och kaotiskt immigrations- och asylsystem. Som medlemsstat i EU kontrollerar vi inte längre våra egna gränser, och med Lissabonfördraget kommer den flodvåg av invandring som vi har upplevt att öka till en tsunami. Så det här betänkandet kommer inte att göra någon som helst skillnad, och det som utskottet och parlamentet har sagt kommer att ignoreras av kommissionen. Jag har hört hur det talas om frihet, rättigheter och rättvisa i den här debatten. Vad för slags frihet är det om medborgarna inte rådfrågas om sin egen nya konstitution, Lissabonfördraget, därför att de skulle förkasta den? Vad för slags rättighet är det när lagar som har skapats av odemokratiska institutioner inte kan upphävas av väljarna? Vad för slags rättvisa är det när de nationella domstolarna, i enlighet med de europeiska arresteringsorderna, har fråntagits sina befogenheter att skydda sina egna medborgare mot orättvisa arresteringar och frihetsberövanden? Den här gemenskapen är en skapelse i Orwells anda, där ordens betydelse är raka motsatsen till vad som sägs."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gerard Batten,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
"acquis"1,14,12
"orwelliana"21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph