Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-19-Speech-1-081"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091019.17.1-081"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, our colleague, Mr Coelho, has yet again justified his middle name: Carlos ‘Schengen’ Coelho. He is our resident expert on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, and we are very grateful for his work and his expertise. He has done very good forensic reports on these proposals and they highlight what an awful muddle the European Union is in regarding monitoring and evaluation. It certainly makes no sense to me that fitness to join the Schengen zone should lie exclusively in the hands of the Member States in any case, irrespective of any arcane split between pre- and post-Schengen accession. We are told in the Commission proposal for the regulation that ‘as evaluation before putting into effect is fundamental for Member States in order to gain mutual trust, it seems reasonable for this to remain the responsibility of Member States’. But we do not leave it to Member States to evaluate the Balkan countries, for which this evening the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will vote on their fitness for visa waiver, for visa-free travel – it is the Commission which does the assessment and evaluation, so there is no consistency at all in saying that it should be in the hands of the Member States to judge other states. To be honest, I do not grasp this peculiar split between evaluation of ‘putting into effect’ measures necessary to join Schengen which, according to the Commission, has to remain intergovernmental, and checking the ‘implementation’ of the Schengen acquis. Certainly, it appears that the Member States do not do a very good job because we learn from the proposal for a decision that ‘in recent years, Member States have not seen the need to carry out evaluations on the spot concerning judicial cooperation in criminal matters and drugs. Data protection has also not always been subject to on-site evaluations.’ I think there are many people not only in this House but beyond who would think that issues to do with criminal cooperation, drugs, tackling drug smuggling and protection of privacy are rather important matters to have on-the-spot inspections about. So I entirely support the conclusions of Carlos Coelho that we need to bring all this together, to have a consolidation of the procedures by which this evaluation is done, to consolidate the task between the first and the third pillar – and I hope that soon the phrase ‘third pillar’ will be consigned to history and I never have to say it again – to have one simple, effective, efficient and transparent evaluation and to ensure that the transparency includes accountability to the European Parliament. It is most strange that at this juncture, on the eve of what I am now convinced will be the ratification of the Lisbon Treaty – and I did my bit in the UK House of Lords last year, by the way – the Commission should put forward this extremely muddled and senseless set of proposals. I support the rejection and I request the Commission to come back with a better proposal that takes account of the Lisbon Treaty, takes account of codecision, takes account of simplicity and effectiveness in monitoring and is consistent with the Commission’s and Parliament’s responsibilities in other areas. It begs the whole question of the way peer review is done in this European Union of the 27 Member States. As I say, that bears looking at, including in the human rights area, because we do not seem to have any clear principles and structures and simply adopt different things in different areas. Much as I love the Member States, I am afraid they often adopt a practice of ‘I’ll scratch your back and you scratch mine’, which means they do not criticise each other, so actually they are not good people to evaluate each other. The Commission, when it works at its best, is the one to do it. As I have a few seconds left, I would like to challenge Mr Bradbourn from the ECR Group on an issue of free movement. He called for a global ban on so-called ‘naked body scanners’. It would have helped if he had been at the vote last year when his colleagues opposed a ban on the use of these body scanners without a fundamental review of human rights. His colleagues voted against that ban. Mr Bradbourn was not even present at the vote, so it is a bit rich for him to go on about it now."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, náš kolega pan Coelho užívá po právu své druhé jméno: Carlos „Schengen“ Coelho. Je stálým odborníkem pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a my jsme mu za jeho práci a odborné konzultace velmi vděčni. Vypracoval velmi dobré soudní zprávy o těchto návrzích, které poukazují na příšerný zmatek, ve kterém se Evropská unie nachází, pokud jde o postupy sledování a vyhodnocování. Rozhodně mi nedává smysl, že by členské státy měly výhradně rozhodovat o způsobilosti stát se součástí schengenského prostoru ve všech případech, bez ohledu na nepříliš známé rozdělení před přistoupením k Schengenu a po přistoupení. V návrhu nařízení Komise stojí, že „protože hodnocení před zavedením acquis má pro členské státy zásadní význam z důvodu nutnosti získání vzájemné důvěry, jeví se rozumným, aby toto hodnocení zůstalo odpovědností členských států.“ My však nenecháváme hodnocení balkánských zemí na členských státech, o způsobilosti těchto zemí k udělení bezvízového styku a bezvízového cestování se bude dnes večer hlasovat ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Je to Komise, která vykonává toto posuzování a hodnocení, takže není možné souhlasit s tvrzením, že hodnocení třetích zemí by mělo být v rukou členských států. Mám-li být upřímná, nerozumím tomuto nezvyklému rozdělení mezi kontrolou „uplatňování“ schengenského acquis a hodnocením „zaváděcích opatření“ nezbytných pro přistoupení k Schengenu, která, dle Komise, musejí zůstat mezivládní. Je zcela patrné, že členské státy neodvádějí velmi dobrou práci. Z návrhu na rozhodnutí jsme se dozvěděli, že „v posledních letech členské státy nepociťovaly potřebu provádět hodnocení na místě, pokud jde o soudní spolupráci v trestních věcech a věcech týkajících se drog. Ochrana osobních údajů také nebyla vždy předmětem kontrol na místě.“ Domnívám se, že existuje mnoho lidí nejen zde v Parlamentu, ale i mimo něj, kteří si myslí, že otázky související se spoluprácí v trestních věcech, s drogami, řešením pašování drog a ochranou soukromí jsou natolik důležité, aby byly předmětem kontrol na místě. Plně tedy podporuji závěry Carlose Coelha, že to vše potřebujeme spojit dohromady, potřebujeme konsolidaci postupů, podle kterých se provádí hodnocení, sjednotit úlohu prvního a třetího pilíře – a já doufám, že spojení „třetí pilíř“ bude již minulostí a nebudu ji již muset opakovat – mít jednoduché, účinné, výkonné a transparentní hodnocení a zajistit, aby transparentnost obsahovala rovněž odpovědnost vůči Evropskému parlamentu. Je velmi neobyklé, že by Komise měla na tomto místě předložit tento extrémně zmatený a nesmyslný soubor návrhů v předvečer ratifikace Lisabonské smlouvy, o které jsem přesvědčena, že k ní dojde, a na níž jsem v uplynulém roce měla mimochodem i já své přičinění ve Sněmovně lordů Spojeného království. Podporuji zamítnutí tohoto návrhu a žádám Komisi, aby přišla s lepším návrhem, který zohlední Lisabonskou smlouvu, postup spolurozhodování, jednoduchost a účinnost při sledování a který bude konzistentní ohledně pravomocí Komise a Parlamentu v jiných oblastech. Nabízí se otázka ohledně způsobu, jakým je vzájemné hodnocení prováděno ve 27 členských státech Evropské unie. Jak jsem řekla, stojí to za to, abychom se tím zabývali, včetně oblasti lidských práv. Nezdá se totiž, že bychom měli jasné zásady a struktury a jednoduše přijímali různé zkušenosti v různých oblastech. Jakkoliv mám členské státy ráda, obávám se, že často přijímají postup „ty vypomůžeš mě, já pomůžu tobě“, což znamená, že se navzájem nekritizují, ale následkem toho nejsou těmi, kteří by se mohli vzájemně hodnotit. Komise, pokud správně funguje, je jediná, která může toto hodnocení provádět. Jelikož mi zbývá ještě pár vteřin, ráda bych vznesla námitku k panu Bradbournovi ze skupiny ECR ohledně otázky volného pohybu. Vyzval k celkovému zákazu takzvaných „svlékacích skenerů“. Pomohlo by, kdyby se v uplynulém roce zúčastnil hlasování, kdy jeho kolegové vystoupili proti zákazu používání těchto detektorů bez důkladného přezkoumání lidských práv. Jeho kolegové hlasovali proti tomuto zákazu. Pan Bradbourn nebyl při hlasování ani přítomen, není tedy zcela na místě, aby se k této záležitosti nyní vracel."@cs1
"Hr. formand! Vores kollega, hr. Coelho, har endnu en gang fortjent sit mellemnavn: Carlos 'Schengen' Coelho. Han er vores lokale ekspert i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, og vi er meget taknemlige for hans arbejde og hans ekspertise. Han har udarbejdet nogle ypperlige retstekniske betænkninger om disse forslag, og de fremhæver, hvilket frygteligt virvar EU befinder sig i, når det gælder overvågning og evaluering. Det giver under alle omstændigheder bestemt ingen mening for mig, at egnethed til at deltage i Schengenområdet udelukkende skulle være medlemsstaternes ansvar, uden hensyn til nogen som helst mystisk opdeling mellem før- og efter-Schengen-tiltrædelse. Vi får at vide i Kommissionens forslag til forordning, at "da en evaluering før iværksættelse er afgørende for medlemsstaternes gensidige tillid, er det rimeligt, at det forbliver medlemsstaternes ansvar." Men vi overlader ikke til medlemsstaterne at evaluere Balkanlandene, hvis egnethed til visumfritagelse, til visumfri rejse, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender i aften vil stemme om – det er Kommissionen, som foretager vurderingen og evalueringen, så der er overhovedet ingen konsekvens i at sige, at det bør være medlemsstaternes ansvar at bedømme andre stater. Hvis jeg skal være ærlig, forstår jeg ikke denne ejendommelige opdeling mellem evaluering af "før iværksættelse"-foranstaltninger, som er nødvendige for at deltage i Schengen, og som ifølge Kommissionen er nødt til at forblive mellemstatslige, og at kontrollere "gennemførelsen" af Schengenreglerne. Det ser unægteligt ud til, at medlemsstaterne ikke gør et særlig godt job, for vi får at vide i forslaget til beslutning, at "i de senere år har medlemsstaterne ikke fundet det nødvendigt at udføre evalueringer på stedet inden for det retlige samarbejde i kriminalsager og narkotikabekæmpelse. Databeskyttelse har heller ikke altid givet anledning til evalueringer på stedet." Jeg tror, at der er mange mennesker, ikke kun i Parlamentet, men også andre steder, som ville mene, at det er temmelig vigtigt at have inspektioner på stedet af spørgsmål, der har at gøre med retligt samarbejde i kriminalsager, narkotika, håndtering af narkotikasmugling og beskyttelse af privatlivets fred. Så jeg støtter fuldt ud Carlos Coelhos konklusioner om, at vi er nødt til at samle alt dette, at få en sammenlægning af de procedurer, som denne evaluering skal foretages i henhold til, at befæste opgaven mellem første og tredje søjle – og jeg håber, at begrebet "tredje søjle" snart vil gå over i historien, og at jeg aldrig behøver at sige det mere – at have en enkel, gyldig, effektiv og gennemskuelig evaluering og at sikre, at gennemskueligheden omfatter oplysningspligt over for Parlamentet. Det er højst mærkværdigt, at Kommissionen i dette afgørende øjeblik, på tærsklen til det, jeg nu er overbevist om vil blive ratificeringen af Lissabontraktaten – og jeg gjorde for øvrigt mit i Det Forenede Kongeriges overhus sidste år – stiller dette ekstremt forvirrede og meningsløse sæt forslag. Jeg støtter forkastelsen, og jeg anmoder Kommissionen om at komme tilbage med et bedre forslag, som tager højde for Lissabontraktaten, for fælles beslutningstagning og for enkelhed og effektivitet i overvågningen, og som er i overensstemmelse med Kommissionens og Parlamentets beføjelser på andre områder. Den omgår hele spørgsmålet om måden, hvorpå peer review foretages i denne Union med 27 medlemsstater. Som jeg siger, tåler det et gennemsyn, også på menneskerettighedsområdet, for det ser ikke ud til, at vi har nogen klare principper og strukturer, men at vi blot vedtager forskellige ting på forskellige områder. Hvor meget jeg end holder af medlemsstaterne, er jeg bange for, at de ofte vedtager en praksis med at "den ene tjeneste er den anden værd," hvilket betyder, at de ikke kritiserer hinanden, så de er faktisk ikke gode at sætte til at evaluere hinanden. Kommissionen er, når det fungerer, som det skal, den bedste til at gøre det. Da jeg har nogle få sekunder tilbage, vil jeg gerne udfordre hr. Bradbourn fra ECR-Gruppen i et spørgsmål om fri bevægelighed. Han opfordrede til et globalt forbud mod såkaldte "nøgenkropsscannere". Det ville have hjulpet, hvis han havde været der til afstemningen sidste år, da hans kolleger modsatte sig et forbud mod brugen af disse kropsscannere uden en grundlæggende gennemgang af menneskerettigheder. Hans kolleger stemte imod dette forbud. Hr. Bradbourn var ikke en gang til stede ved afstemningen, så det er en smule stærkt, at han tager på vej om det nu."@da2
"Herr Präsident! Unser Kollege, Herr Coelho, ist seinem zweiten Namen wieder einmal gerecht geworden: Carlos „Schengen“ Coelho. Er ist unser Experte hier im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und wir sind ihm für seine Arbeit und seine Fachkompetenz sehr dankbar. Er hat hervorragende juristische Berichte über diese Vorschläge verfasst, die darlegen, was für ein schreckliches Durcheinander die Europäische Union im Hinblick auf Überwachung und Evaluierung darstellt. Es ergibt für mich sicherlich keinen Sinn, dass die Entscheidung über die Eignung für den Beitritt zum Schengen-Raum ausschließlich von den Mitgliedstaaten getroffen werden soll, unabhängig von einer fragwürdigen gespaltenen Meinung über die Situation vor und nach dem Schengen-Beitritt. Im Regulierungsvorschlag der Kommission heißt es, „da die Evaluierung vor der Inkraftsetzung für die Mitgliedstaaten wichtig ist, um gegenseitiges Vertrauen zu fassen, ist es sinnvoll, dass diese in der Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten verbleibt.“ Wir überlassen es jedoch nicht den Mitgliedstaaten, die Länder des Balkan, über deren Eignung für das Reisen ohne Visa der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres heute Abend abstimmt, zu evaluieren - die Einschätzung und Evaluierung wird von der Kommission vorgenommen, es kann also überhaupt nicht eindeutig gesagt werden, dass es in den Händen der Mitgliedstaaten liegen sollte, über andere Staaten zu urteilen. Um ehrlich zu sein, verstehe ich diese seltsame Aufspaltung zwischen der Evaluierung von für den Schengen-Beitritt erforderlichen „Inkraftsetzungs“-Maßnahmen, die gemäß der Kommission zwischenstaatlich bleiben muss, und der Überprüfung der „Umsetzung“ des Schengen-Besitzstands nicht. Es scheint, als ob die Mitgliedstaaten ihre Arbeit nicht sehr ernst nehmen, da der Vorschlag für eine Entscheidung gezeigt hat, dass „die Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren keine Notwendigkeit gesehen haben, Evaluierungen im Hinblick auf die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen und Drogendelikten vor Ort durchzuführen. Der Datenschutz wurde ebenfalls nicht immer vor Ort evaluiert.“ Ich glaube, dass nicht nur in diesem Haus vielfach die Meinung vertreten wird, dass Angelegenheiten, die mit der Zusammenarbeit in Strafsachen, Drogendelikten, der Bekämpfung des Drogenhandels und dem Schutz der Privatsphäre zu tun haben, ziemlich wichtige Anliegen sind, die vor Ort untersucht werden sollten. Deshalb unterstütze ich die Schlussfolgerungen von Carlos Coelho voll und ganz, dass wir all dies zusammenbringen müssen, um eine Zusammenführung der Verfahrensabläufe zur Durchführung der Evaluierung zu erzielen, um die Aufgabenbereiche zwischen der ersten und der dritten Säule zu konsolidieren - und ich hoffe, dass der Ausdruck ‘dritte Säule’ bald der Vergangenheit angehören wird und ich ihn nie wieder in den Mund nehmen muss -, damit eine einfache, effektive und transparente Evaluierung gewährleistet und sichergestellt wird, dass die Transparenz mit einer Rechenschaftspflicht gegenüber dem Europäischen Parlament einhergeht. Es ist äußerst seltsam, dass die Kommission zu diesem Zeitpunkt, meiner Überzeugung nach unmittelbar vor der Ratifizierung des Vertrages von Lissabon - wozu ich übrigens im britischen Oberhaus letztes Jahr meinen Teil dazu beigetragen habe - dieses äußerst wirre und sinnlose Vorschlagspaket voranbringen soll. Ich unterstütze die Ablehnung, und ich fordere die Kommission dazu auf, einen besseren Vorschlag vorzulegen, der den Vertrag von Lissabon, die Mitentscheidung, die Einfachheit und Effektivität der Überwachung berücksichtigt und mit den Verantwortlichkeiten der Kommission und des Parlaments in anderen Bereichen vereinbar ist. Die Art und Weise, in der gegenseitige Überprüfungen in dieser Europäischen Union der 27 Mitgliedstaaten durchgeführt werden, sollte infrage gestellt werden. Wie ich bereits erwähnt habe, sollte darauf, auch im Bereich der Menschenrechte, ein Blick geworfen werden, da wir keine klaren Grundsätze und Strukturen zu haben scheinen und einfach unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Bereichen annehmen. So sehr ich die Mitgliedstaaten auch schätze, tut es mir leid zu sagen, dass diese oftmals nach dem Motto ‘eine Hand wäscht die andere’ vorgehen, d.h. sie kritisieren einander nicht und sind daher für eine wechselseitige Evaluierung nicht geeignet. Die Kommission sollte dies tun, wenn sie in Hochform ist. Da mir noch ein paar Sekunden Redezeit bleiben, möchte ich Herrn Bradbourn von der EKR-Fraktion gerne eine Frage zum Thema Freizügigkeit stellen. Er hat ein weltweites Verbot so genannter „Nacktscanner“ gefordert. Es wäre hilfreich gewesen, wenn er letztes Jahr, als seine Kolleginnen und Kollegen sich gegen ein Verbot des Einsatzes dieser Ganzköperscanner ohne eine grundlegende Überprüfung der Menschenrechte ausgesprochen haben, zur Abstimmung erschienen wäre. Seine Kolleginnen und Kollegen haben gegen dieses Verbot gestimmt. Herr Bradbourn war bei der Abstimmung nicht anwesend, deshalb ist es etwas unverschämt, dass er sich nach wie vor darüber beschwert."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφός μας κ. Coelho δικαίωσε για άλλη μία φορά το δεύτερό του όνομα: Carlos «Schengen» Coelho. Είναι ο μόνιμος εμπειρογνώμονάς μας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τον ευχαριστούμε πολύ για το έργο του και την εμπειρογνωμοσύνη του. Εκπόνησε πολύ καλές εκθέσεις διερεύνησης αυτών των προτάσεων, οι οποίες επισημαίνουν τη φοβερή σύγχυση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Ασφαλώς, δεν μου φαίνεται λογικό να εναπόκειται οπωσδήποτε στα κράτη μέλη η ετοιμότητα να προσχωρήσουν στη ζώνη Σένγκεν, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε μυστηριώδη διαχωρισμό μεταξύ προ και μετά Σένγκεν προσχώρησης. Στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής αναφέρεται ότι «επειδή η αξιολόγηση πριν από τη θέση σε ισχύ είναι θεμελιώδης για τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποκτηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη, φαίνεται εύλογο αυτή να παραμείνει ως αρμοδιότητα των κρατών μελών». Ωστόσο, δεν αφήνουμε στα κράτη μέλη την αξιολόγηση των χωρών των Βαλκανίων, για των οποίων την ετοιμότητα για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίων, για ταξίδια χωρίς θεώρηση, θα ψηφίσει σήμερα το βράδυ η Επιτροπή – η Επιτροπή είναι αυτή που θα προβεί στην εκτίμηση και αξιολόγηση, και επομένως δεν υπάρχει καμία συνέπεια στη δήλωση ότι θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να κρίνουν άλλα κράτη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω αυτόν τον ιδιάζοντα διαχωρισμό μεταξύ αξιολόγησης της «έναρξης ισχύος» μέτρων τα οποία είναι αναγκαία για την προσχώρηση στο Σένγκεν που, σύμφωνα με την Επιτροπή, πρέπει να διατηρήσει διακυβερνητικό χαρακτήρα, και ελέγχου της «εφαρμογής» του κοινοτικού κεκτημένου. Ασφαλώς, φαίνεται ότι τα κράτη μέλη δεν εργάζονται πολύ καλά, διότι από την πρόταση απόφασης μαθαίνουμε ότι «τα τελευταία έτη, τα κράτη μέλη δεν κατανόησαν την ανάγκη να διεξάγονται επιτόπου αξιολογήσεις όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και σε υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ ούτε η προστασία δεδομένων δεν αποτέλεσε πάντοτε αντικείμενο επιτοπίων αξιολογήσεων». Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο εδώ στο Σώμα αλλά και έξω από αυτό, που θα θεωρούσαν ότι τα ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, τα ναρκωτικά, την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι αρκετά σημαντικά ώστε να απαιτούν επιτόπου επιθεωρήσεις. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω πλήρως τα συμπεράσματα του κ. Coelho ότι πρέπει να τα συνενώσουμε όλα αυτά, ότι πρέπει να ενοποιηθούν οι διαδικασίες διεξαγωγής αυτής της αξιολόγησης, να ενοποιηθούν τα καθήκοντα του πρώτου και του τρίτου πυλώνα –και ελπίζω πως η φράση «τρίτος πυλώνας» σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν και δεν θα αναγκαστώ να τη χρησιμοποιήσω ξανά– για να έχουμε μια απλή, αποτελεσματική, αποδοτική και διαφανή αξιολόγηση και να εξασφαλίσουμε ότι στη διαφάνεια θα περιλαμβάνεται και η λογοδοσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι εξαιρετικά περίεργο το γεγονός ότι στην παρούσα συγκυρία, την παραμονή της επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας, και είμαι πεπεισμένη γι’ αυτό –παρεμπιπτόντως, συνεισέφερα και εγώ στη βρετανική Βουλή των Λόρδων– η Επιτροπή παρουσιάζει αυτήν την εξαιρετικά ασαφή και παράλογη δέσμη προτάσεων. Υποστηρίζω την απόρριψη και ζητώ από την Επιτροπή να επανέλθει με μια καλύτερη πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τη συναπόφαση, την απλότητα και την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης και θα συνάδει με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου σε άλλους τομείς. Έτσι εγείρονται ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι αξιολογήσεις από ομοτίμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Υποστηρίζω ότι αυτό αξίζει να εξεταστεί, και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί δεν φαίνεται να έχουμε σαφείς αρχές και δομές και απλά υιοθετούμε διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς τομείς. Όσο και αν συμπαθώ τα κράτη μέλη, φοβάμαι πως συχνά υιοθετούν την πρακτική «το ένα χέρι νίβει το άλλο», δηλαδή δεν επικρίνουν το ένα το άλλο, και έτσι δεν είναι κατάλληλα για αμοιβαία αξιολόγηση. Η μόνη που το κάνει, όταν είναι προς το συμφέρον της, είναι η Επιτροπή. Καθώς μου έχουν μείνει λίγα δευτερόλεπτα, θα ήθελα να απαντήσω στα λεγόμενα του κ. Bradbourn της Ομάδας ECR για ένα θέμα που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Ζήτησε την παγκόσμια απαγόρευση των σαρωτών σώματος. Θα ήταν καλό αν είχε παρευρεθεί πέρυσι στην ψηφοφορία, όταν οι συνάδελφοί του αντιτάχθηκαν στην απαγόρευση της χρησιμοποίησης αυτών των σαρωτών σώματος χωρίς θεμελιώδη αναθεώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι συνάδελφοί του καταψήφισαν την απαγόρευση. Ο κ. Bradbourn δεν ήταν καν παρών στην ψηφοφορία, και έτσι είναι κάπως παράλογο να γκρινιάζει τώρα γι’ αυτό."@el10
"Señor Presidente, nuestro colega, el señor Coelho, ha vuelto a hacer honor a su segundo nombre: Carlos «Schengen» Coelho. Es nuestro experto residente en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y le estamos muy agradecidos por su trabajo y su pericia. Ha elaborado informes expertos muy satisfactorios sobre estas propuestas, que ponen de relieve el tremendo embrollo que es la Unión Europea en cuanto a la supervisión y la evaluación. Desde luego, me parece que no tiene ningún sentido que la evaluación de la idoneidad para sumarse al espacio Schengen deba recaer únicamente en manos de los Estados miembros en ningún caso, independientemente de la arcana división entre la adhesión previa y posterior a Schengen. En la propuesta de reglamento de la Comisión se dice que «Como la evaluación previa a la puesta en efecto es fundamental en aras del desarrollo de la confianza mutua de los Estados miembros, parece razonable que sigan siendo responsables de llevarla a cabo». No obstante, no dejamos que sean los Estados miembros los que evalúen a los países balcánicos, ya que esta tarde la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior someterá a votación la idoneidad de estos países para la exención de visados, para viajar sin visados —es la Comisión la que realiza la valoración y la evaluación, así que no es coherente decir que la capacidad de juzgar a otros Estados debería estar en manos de los Estados miembros. Para ser sincera, no comprendo esta peculiar separación entre la evaluación de la «puesta en efecto» de las medidas necesarias para sumarse a Schengen —que, de acuerdo con la Comisión, tiene que seguir siendo intergubernamental— y la comprobación de la «implementación» del acervo de Schengen. Es cierto que parece que los Estados miembros no están haciendo un trabajo muy bueno, ya que por la propuesta de decisión, sabemos que «en los últimos años los Estados miembros no han considerado necesario realizar evaluaciones sobre el terreno en relación con la cooperación judicial en materia penal, las armas y las drogas. En ocasiones, las evaluaciones tampoco han abarcado la protección de datos». Creo que hay muchas personas, y no sólo en esta Cámara, sino también fuera de ella, que piensan que los asuntos relacionados con la cooperación en materia penal, las drogas, el modo de enfrentarse al contrabando de drogas y la protección de la privacidad son cuestiones lo bastante importantes como para realizar inspecciones sobre el terreno. Así que respaldo por completo las conclusiones de Carlos Coelho que afirman que debemos recomponer todo esto, consolidar los procedimientos a través de los que se ha realizado esta evaluación, consolidar la tarea entre el primer y tercer pilar —y espero que pronto el término «tercer pilar» pase a la historia y no tenga que decirlo más— a fin de disponer de una única evaluación simple, eficaz, efectiva y transparente y de garantizar que la transparencia incluya responsabilidad para el Parlamento Europeo. Es de lo más extraño que en esta situación, en vísperas de lo que ahora estoy convencida que será la ratificación del Tratado de Lisboa—y, por cierto, cumplí con mi cometido en la Cámara de los Lores del Reino Unido el año pasado—, la Comisión presente este conjunto de propuestas tan confuso y sin sentido. Apoyo el rechazo y pido a la Comisión que vuelva con una propuesta mejor que tenga en cuenta el Tratado de Lisboa, que tenga en cuenta la codecisión, que tenga en cuenta la simplicidad y la eficacia en la supervisión y que sea coherente con las responsabilidades de la Comisión y el Parlamento en otros ámbitos. Plantea el modo en el que se realiza la revisión por pares en esta Unión Europea de los veintisiete Estados miembros. Como digo, esto hay que considerarlo, incluso en el ámbito de los derechos humanos, puesto que no parece que tengamos principios y estructuras claras y sólo aprobamos cosas diferentes en ámbitos diferentes Por mucho que me gusten los Estados miembros, me temo que con frecuencia adoptan la práctica de «Hoy por ti, mañana por mí», lo que significa que no se critican los unos a los otros, así que no son los más adecuados para evaluarse entre sí. La Comisión, cuando trabaja bien, es la más adecuada para realizar esta tarea. Como me sobran unos segundos, me gustaría cuestionar lo que el señor Bradbourn, del Grupo ECR, ha dicho sobre un asunto relativo a la libre circulación. Ha solicitado una prohibición mundial de los llamados «escáneres de cuerpo desnudo». Habría sido útil que hubiera estado presente en la votación del año pasado cuando sus colegas se opusieron a una prohibición sobre el uso de estos escáneres corporales sin una revisión fundamental de los derechos humanos. Sus colegas votaron en contra de la prohibición. El señor Bradbourn ni siquiera estaba presente en la votación, así que tiene gracia que hable de eso ahora."@es21
"Lugupeetud juhataja! Meie kolleeg Carlos Coelho on taas õigustanud oma teist nime: Carlos Schengen Coelho. Ta on meie residendist ekspert kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjonis ning oleme talle tema töö ja teadmiste eest väga tänulikud. Ta on nende ettepanekute kohta koostanud väga häid kohtuaruandeid ning need näitavad, millises suures segaduses on Euroopa Liit seoses jälgimise ja hindamisega. Minule tundub mõttetu, et Schengeni alaga liitumise kõlblikkus peaks sõltuma ainult liikmesriikidest, hoolimata salajasest lõhest Schengeni-eelse ja Schengeni-järgse liitumise vahel. Komisjoni ettepanekus võtta vastu määrus, öeldakse meile, et „kuna hinnang enne jõustamist on liikmesriikide jaoks vajalik, et saavutada vastastikust usaldust, näib olevat mõistlik, et see jääks liikmesriikide vastutuseks”. Ent me ei jäta Balkani riikide hindamist liikmesriikide hooleks, mille osas täna õhtul kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon hääletab nende sobivuse üle viisavabastuseks, viisavabaks reisimiseks – analüüsi ja hindamise viib läbi komisjon, nii et ei ole mingit õigust öelda, et liikmesriikidel peaks olema õigus teiste riikide üle otsustada. Ausalt öeldes ei mõista ma seda konkreetset lõhet Schengeniga liitumiseks vajalike meetmete n-ö jõustamise hindamise, mis komisjoni kohaselt peab jääma valitsustevaheliseks, ning Schengeni n-ö rakendamise vahel. Kindlasti näib, et liikmesriigid ei tee väga head tööd, sest saime otsuse vastuvõtmise ettepanekust teada, et „viimastel aastatel ei ole liikmesriigid näinud vajadust koha peal läbi viia hinnanguid seoses kohtuliku koostööga kriminaalasjade ja narkootikumide osas. Andmekaitset ei ole ka alati kohapealselt hinnatud.” Arvan, et on palju inimesi mitte ainult siin täiskogul, vaid ka mujal, kes arvaksid, et kriminaalkoostöö, narkootikumide, narkootikumiveoga tegelemise ja eraelu puutumatuse kaitse küsimused on üsna tähtsad teemad, mille kohta kohapealseid kontrollmenetlusi korraldada. Nii et toetan täielikult Carlos Coelho järeldusi, et peame selle kõik kokku tooma, ühtlustama protseduure, millega hinnangut antakse, et ühtlustada esimese ja kolmanda samba vahelist ülesannet – ning loodan, et varsti saadetakse termin „kolmas sammas” ajalukku ja ma ei pea seda kunagi enam kasutama –, et saada üks lihtne tõhus ja läbipaistev hinnang ning tagada, et läbipaistvus hõlmab vastutust Euroopa Parlamendi ees. On väga imelik, et praegusel hetkel, selle eel, mis, ma olen kindel, saab olema Lissaboni lepingu ratifitseerimine – ja andsin muide eelmisel aastal Ühendkuningriigi ülemkojas oma panuse – peaks komisjon esitama selle äärmiselt segase ja mõttetu ettepanekute kogumiku. Toetan tagasilükkamist ja nõuan, et komisjon tuleks tagasi parema ettepanekuga, mis arvestab Lissaboni lepingut, kaasotsustamismenetlust, arvestab jälgimisel lihtsust ja tõhusust ning on vastavuses komisjoni ja parlamendi vastutustega teistes valdkondades. See tekitab küsimuse selle kohta, kuidas 27 liikmesriigiga Euroopa Liidus vastastikust eksperdihinnangut tehakse. Minu arvates tasub see uurimist, kaasa arvatud inimõiguste valdkond, sest meil ei näi olevat selged põhimõtted ja struktuurid, ning rakendame eri valdkondades lihtsalt erinevaid asju. Kuigi armastan küll liikmesriike, kardan, et nad rakendavad tihtipeale käsi-peseb-kätt-suhtumist, mis tähendab, et nad ei kritiseeri üksteist, nii et tegelikult ei ole nad head inimesed üksteist hindama. Parim seda tegema on komisjon, kui see endast parima annab. Kuna mul on mõned sekundid jäänud, tahaksin esitada Philip Bradbournile fraktsioonist ECR väljakutse vaba liikumise teemal. Ta kutsus üles rakendama ülemaailmset keeldu nn kogu keha skanneritele. Oleks olnud abiks, kui ta oleks olnud kohal eelmise aasta hääletusel, kui tema kolleegid olid vastu nende kehaskannerite kasutamise keelule ilma põhjaliku inimõiguste ülevaatamiseta. Tema kolleegid hääletasid selle keelu vastu. Philip Bradbourn ei olnud isegi hääletusel kohal, nii et temast on nüüd veidi naljakas sellest heietada."@et5
"Arvoisa puhemies, kollegamme on jälleen oikeuttanut keskimmäisen nimensä käytön: Carlos "Schengen" Coelho. Hän on asukasasiantuntijamme kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa, ja olemme hyvin kiitollisia hänen työstään ja hänen asiantuntemuksestaan. Hän on laatinut erittäin hyviä oikeudellisia raportteja näistä ehdotuksista, ja niissä korostuu, miten valtava sekasotku Euroopan unionissa vallitsee valvonta- ja arviointiasioissa. Mielestäni ei ole mitään järkeä siinä, että Schengen-alueeseen liittymisen sopivuudesta päättäminen on joka tapauksessa yksinomaan jäsenvaltioiden käsissä huolimatta siitä, että Schengeniin liittymistä edeltävän ja sen jälkeisen ajan välille on tehty jonkinlainen vaikeaselkoinen jako. Komission ehdotuksessa asetukseksi meille kerrotaan, että "jäsenvaltioiden keskinäisen luottamuksen saavuttamiseksi on välttämätöntä, että arviointi suoritetaan ennen soveltamisen aloittamista. Tämän vuoksi on mielekästä säilyttää arviointi edelleen jäsenvaltioiden vastuulla". Emme kuitenkaan jätä jäsenvaltioiden vastuulle arvioida Balkanin maita, joiden tapauksessa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta äänestää tänä iltana siitä, ovatko ne sopivia viisumivapauden myöntämiselle. Komissio tekee selvitykset ja arvioinnin, joten ei ole alkuunkaan johdonmukaista todeta, että muiden valtioiden arvioinnin olisi oltava jäsenvaltioiden tehtävä. Ollakseni rehellinen en käsitä tätä kummallista jakoa Schengeniin liittymistä edellyttävien "soveltamisen aloittamiseen" liittyvien toimien arvioinnin, jonka on komission mukaan säilyttävä hallitustenvälisenä asiana, ja Schengenin säännöstön "täytäntöönpanon" varmistamisen välillä. Epäilemättä näyttää siltä, että jäsenvaltiot eivät saa aikaan kovin hyvää jälkeä, koska ehdotuksesta päätökseksi voimme lukea, että "viime vuosina jäsenvaltiot eivät ole nähneet tarpeelliseksi suorittaa paikalla tehtäviä arviointeja rikosoikeudellisen yhteistyön, aseiden ja huumausaineiden osalta. Myöskään tietosuojan osalta ei ole tehty säännöllisesti arviointeja paikalla." Katson, että sekä parlamentissa että sen ulkopuolella on monia ihmisiä, jotka ajattelevat, että rikosoikeudelliseen yhteistyöhön, huumeisiin, huumeiden salakuljettamisen torjumiseen ja yksityisyyden suojaan liittyvät asiat ovat varsin tärkeitä seikkoja, jotka edellyttävät paikan päällä tehtäviä tarkastuksia. Näin ollen tuen kokonaisuudessaan Carlos Coelhon päätelmiä siitä, että meidän on koottava nämä asiat yhteen, vahvistettava niitä menettelyjä, joiden perusteella tämä arviointi suoritetaan, sekä vahvistettava ensimmäisen ja kolmannen pilarin välistä tehtävää. Toivon lisäksi, että sanat "kolmas pilari" siirretään pian historiaan, eikä minun koskaan enää tarvitse lausua sitä. Meidän on toimittava näin, jotta saisimme yhden yksinkertaisen, todellisen, tehokkaan ja avoimen arviointimenetelmän ja varmistaisimme, että avoimuuteen sisältyy myös Euroopan parlamentin vastuullisuus. On varsin outoa, että tässä vaiheessa, sen aattona, jonka toteutumisesta olen nyt varma, eli Lissabonin sopimuksen ratifioinnin aattona – tein muuten oman osuuteni Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneessa – komissio esittelee tämän varsin sekavan ja järjettömän ehdotuskokonaisuuden. Tuen niiden hylkäämistä ja pyydän komissiota palaamaan asiaan sellaisen paremman ehdotuksen kera, jossa otetaan huomioon Lissabonin sopimus, yhteispäätösmenettely, valvonnan yksinkertaisuus ja tehokkuus ja joka on johdonmukainen komission ja parlamentin roolien kanssa muilla aloilla. Tämä saa kysymään kokonaisuudessaan, miten vertaisarvioinnit tehdään 27 jäsenvaltiosta koostuvassa Euroopan unionissa. Mielestäni asiaa on syytä tarkastella ja myös ihmisoikeuskysymysten osalta, koska meillä ei vaikuta olevan minkäänlaisia selkeitä periaatteita ja rakenteita, vaan yksinkertaisesti hyväksymme eri asioita eri aloilla. Niin paljon kuin pidänkin eri jäsenvaltioista, pelkään, että ne usein omaksuvat asenteen "minä raaputan sinun selkääsi, niin raaputa sinä sitten minun selkääni", mikä tarkoittaa sitä, että ne eivät arvostele toisiaan, jolloin ne eivät ole sopivia arvioimaan toisiaan. Kun komissio on parhaimmillaan työssään, se toimii näin. Minulla on enää muutama sekunti jäljellä, joten haluan haastaa ECR-ryhmää edustavan jäsen Bradbournin vapaaseen liikkuvuuteen liittyvässä asiassa. Hän vaati alastonta vartaloa kuvaavien skannereiden maailmanlaajuista kieltämistä. Olisi ollut hyödyllistä, jos hän olisi ollut paikalla äänestämässä viime vuonna, kun hänen kollegansa vastustivat näiden vartaloskannerien käyttökieltoa ilman perusteellista ihmisoikeuskysymyksen tarkastelua. Hänen kollegansa äänestivät kieltoa vastaan. Jäsen Bradbourn ei ollut edes paikalla äänestyksen aikana, joten on hieman naurettavaa, että hän puhuu asiasta nyt."@fi7
"Monsieur le Président, notre collègue, M. Coelho, a une nouvelle fois justifié son surnom: «Carlos «Schengen» Coelho». Il est notre expert résident au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, et nous lui sommes très reconnaissants de son travail et de son expertise. Il a rédigé de très bons rapports où il disséquait ces propositions et mettait en évidence le terrible gâchis qu’est l’Union européenne en matière de suivi et d’évaluation. Cela n’a assurément aucun sens à mes yeux que l’aptitude à rejoindre l’espace Schengen doive dépendre exclusivement et dans tous les cas du bon vouloir des États membres, indépendamment d’un obscur clivage entre les adhésions d’avant et d’après Schengen. La proposition de règlement de la Commission précise qu’«étant donné qu’une évaluation préalable à la mise en vigueur est indispensable pour instaurer une confiance mutuelle entre les États membres, il paraît raisonnable que cela continue de leur incomber». Nous ne laissons toutefois pas aux États membres le soin d’évaluer les pays des Balkans, au sujet desquels, ce soir, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures se prononcera sur leur éligibilité à l’exemption de visa, aux voyages sans visa; or, c’est la Commission qui effectue cette évaluation, et il n’est donc nullement cohérent de dire qu’il devrait incomber aux États membres de juger d’autres États. Très sincèrement,http://www.gstatic.com/translate/sound_player.swf" je ne saisis pas cette curieuse séparation entre l’évaluation des mesures «de mise en vigueur» nécessaires pour adhérer à Schengen, qui, selon la Commission, doit rester intergouvernementale, et le contrôle de l’«application» de l’acquis de Schengen. Assurément, il apparaît que les États membres ne font pas du bon travail, car nous apprenons de la proposition de décision que «ces dernières années, les États membres n’ont pas jugé nécessaire d’effectuer des évaluations sur place de la coopération judiciaire en matière pénale et en matière de lutte contre le trafic de drogue. La protection des données n’a pas fait non plus systématiquement l’objet d’évaluations sur place». Je pense que beaucoup de personnes, non seulement dans cette Assemblée, mais également en dehors, estiment que les questions ayant trait à la coopération pénale, à la drogue, à la lutte contre la contrebande de drogues et à la protection de la vie privée sont suffisamment importantes pour faire l’objet de contrôles sur place. Je soutiens donc pleinement les conclusions de Carlos Coelho selon lesquelles nous devons rassembler tout cela, consolider les procédures à l’aide desquelles cette évaluation est effectuée, afin de consolider la mission partagée entre le premier et le troisième pilier - et j’espère que, bientôt, l’expression «troisième pilier» tombera dans les oubliettes de l’histoire et que je n’aurai jamais plus à la répéter - et d’obtenir une évaluation simple, efficace, efficiente et transparente, ainsi qu’à fin de garantir que la transparence comporte aussi une responsabilité vis-à-vis du Parlement européen. Il est très étrange qu’à ce stade, à la veille de ce qui sera, j’en suis maintenant convaincue, la ratification du traité de Lisbonne - et j’ai apporté ma propre contribution à la Chambre des Lords britannique l’année dernière, soit dit en passant - la Commission doive présenter cet ensemble extrêmement confus et insensé de propositions. Je soutiens le rejet, et je demande à la Commission de revenir avec une meilleure proposition tenant compte du traité de Lisbonne, tenant compte de la codécision, tenant compte de la simplicité et de l’efficacité du suivi, et qui soit compatible avec les responsabilités de la Commission et du Parlement dans d’autres domaines. On peut se poser toute la question de la façon dont s’effectue l’examen par les pairs dans cette Union européenne à 27 États membres. Comme je le dis, cela mérite d’être examiné, y compris dans le domaine des droits de l’homme, car nous ne semblons pas avoir de principes ni de structures clairs, et nous adoptons des éléments différents dans les différents domaines. Autant j’affectionne les États membres, je crains qu’ils ne cessent de se renvoyer l’ascenseur, ce qui signifie qu’ils ne se critiquent pas les uns les autres et que, donc, en réalité, ils ne sont pas à même de s’évaluer mutuellement. La Commission, à condition d’être au meilleur de ses performances, est l’organe qui doit s’en charger. Comme il me reste quelques secondes, je tiens à interpeller M. Bradbourn, du groupe ECR, sur une question en rapport avec la libre circulation. Celui-ci a appelé à une interdiction mondiale de ce qu’on appelle les «scanners corporels». Il aurait été utile qu’il soit présent lors du vote de l’année dernière, lorsque ses collègues se sont opposés à une interdiction de l’utilisation de ces scanners corporels sans révision fondamentale en matière de droits de l’homme. Ses collègues ont voté contre cette interdiction. M. Bradbourn n’était même pas présent lors du vote, et je trouve donc un peu fort qu’il aborde maintenant ce sujet."@fr8
"Elnök úr! Kollégánk, Coelho úr ismét kiérdemelte becenevét: Carlos „schengeni” Coelho. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban ő állandó szakértőnk, munkájáért és szakértelméért pedig rendkívül hálásak vagyunk. Kiváló szakértői jelentéseket készített e javaslatokról, amelyek rámutatnak, milyen borzasztó zűrzavar uralkodik az Európai Unióban az ellenőrzés és az értékelés terén. Számomra semmiképp sem ésszerű, hogy a schengeni térséghez történő csatlakozásnak való megfelelésről minden esetben kizárólag a tagállam dönt, függetlenül bármilyen misztikus különbségtől, amely a schengeni térség létrehozása előtt, illetve azt követően történő csatlakozás között fennállhat. A bizottsági rendeletjavaslat szerint „[m]ivel a kölcsönös bizalom megteremtése érdekében a hatálybalépés előtti értékelés alapvető fontosságú a tagállamok számára, ésszerűnek tűnik, hogy ez a tagállamok felelősségi körében maradjon”. A balkáni országok értékelését azonban nem utaljuk a tagállamok hatáskörébe, aminek okán ma este az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság arra szavaz majd, hogy ezek az országok megfelelnek a vízummentesség, a vízummentes utazás követelményének – a felmérést és értékelést a Bizottság végzi, ezért egyáltalán nem következetes kijelenteni, hogy más országok megítélése a tagállamok feladata kellene, hogy legyen. Őszintén szólva nem értem ezt a sajátos különbséget aközött, hogy a schengeni térséghez való csatlakozáshoz szükséges intézkedések „megvalósítását” ellenőrizzük, aminek a Bizottság véleménye szerint továbbra is kormányközi szinten kell történnie, illetve hogy a schengeni vívmányok „végrehajtását” vizsgáljuk. Határozottan úgy tűnik, a tagállamok nem végeznek túl jó munkát, hiszen a határozatra irányuló javaslatból megtudjuk, hogy „[a]z elmúlt években a tagállamok nem tartották szükségesnek, hogy a büntető-, fegyver- és kábítószerügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén helyszíni értékeléseket végezzenek. Az adatvédelemre sem tért ki mindig a helyszíni értékelés.” Úgy vélem, sokan nemcsak itt a Parlamentben, de az intézmény falain kívül is úgy gondolják, a büntetőügyi együttműködés, a kábítószerekkel, a kábítószer-csempészet kezelésével és az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések elég fontosak ahhoz, hogy indokolják a helyszíni vizsgálatot. Ezért teljes mértékben támogatom Carlos Coelho úr következtetéseit, amelyek szerint mindezt egyesítenünk kell, egységessé kell tennünk az értékelésekre vonatkozó eljárásokat, valamint az első és a harmadik pillérrel kapcsolatos feladatokat – és remélem, hogy a „harmadik pillér” kifejezés hamarosan feledésbe merül, és soha többé nem kell majd kimondanom – annak érdekében, hogy egyetlen egyszerű, hatékony, eredményes és átlátható értékelési rendszer jöjjön létre, és biztosítani lehessen, hogy az átláthatóság kiterjedjen az Európai Parlament irányában való elszámoltathatóságra is. Egészen furcsának találom, hogy ezen a ponton, vagyis meggyőződésem szerint a Lisszaboni Szerződés ratifikálásának előestéjén – aminek sikeréért egyébként magam is mindent megtettem tavaly a Lordok Házában – a Bizottság ilyen rendkívül zavaros és értelmetlen javaslatokkal áll elő. Támogatom ezek elutasítását, és arra kérem a Bizottságot, hogy megfelelőbb javaslatot készítsenek, amely figyelembe veszi a Lisszaboni Szerződést, az együttdöntést és a nyomon követés egyszerűségét és hatékonyságát, valamint megfelel a Bizottság és a Parlament egyéb területeken érvényes felelősségének. A javaslat teljes mértékben kitér azon probléma elől, hogyan valósul meg a tagállami értékelés a 27 tagú Európai Unióban. Mint mondom, ezt érdemes megvizsgálni, többek között az emberi jogok területén is, mivel úgy tűnik, nincsenek világos elveink és struktúráink, hanem a különböző területeken egyszerűen különböző dolgokat fogadunk el. Bármennyire kedvelem is a tagállamokat, attól tartok, hogy a gyakorlatban sokszor a „segítek neked, ha te is segítesz nekem” megközelítést alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy nem marasztalják el egymást, vagyis nem ők a megfelelő személyek arra, hogy egymást értékeljék. Ha megfelelően végzi a munkáját, a Bizottság az alkalmas intézmény erre a feladatra. Mivel már csak pár másodpercem maradt, az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportjából Bradbourn urat kérdezném a személyek szabad mozgásának elvét illetően. Az úgynevezett „lemeztelenítő szkennerek” világszintű betiltását követelte. Hasznos lett volna, ha jelen van a tavalyi szavazáson, ahol kollégái ellenezték, hogy az emberi jogok alapvető felülvizsgálata nélkül betiltsák ezeket a gépeket. Kollégái a tilalom ellen szavaztak. Bradbourn úr még csak jelen sem volt a szavazáskor, ezért kissé érdekes, hogy most méltatlankodik az ügyben."@hu11
"Signor Presidente, il nostro collega, l’onorevole Coelho, ha onorato ancora una volta il suo soprannome: Carlos “Schengen” Coelho. In seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni egli è il nostro esperto permanente, e gli siamo assai grati per la sua opera e la sua competenza; le sue relazioni esaminano le proposte con grande perizia giuridica e mettono bene in luce gli spaventosi pasticci che l’Unione europea riesce a combinare in materia di monitoraggio e valutazione. Al di là delle oscure distinzioni tra le adesioni avvenute prima o dopo Schengen, mi sembra del tutto privo di senso che il giudizio sulla possibilità di aderire allo spazio Schengen rimanga in ogni caso completamente nelle mani degli Stati membri. Come ci spiega la proposta di regolamento della Commissione, “dato che una valutazione prima della messa in applicazione è fondamentale per instaurare fra gli Stati membri la fiducia reciproca, risulta ragionevole che ciò continui ad essere di loro competenza”. Però non lasciamo affatto agli Stati membri il compito di valutare gli Stati balcanici, sulla cui possibilità di aderire al piano per l’abolizione del visto, per i viaggi senza visto, voterà stasera la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; in tal caso è la Commissione europea a effettuare la valutazione, e quindi non è affatto coerente affermare che deve spettare agli Stati membri il compito di giudicare gli altri Stati. Per essere sincera, devo confessare che mi sfugge la sottile distinzione tra la valutazione della “messa in applicazione” delle misure necessarie per aderire a Schengen che, secondo la Commissione, deve rimanere intergovernativa, e il controllo della “applicazione” dell’ di Schengen. Certo, sembra che gli Stati membri non stiano facendo un lavoro di alta qualità, poiché dalla proposta di decisione apprendiamo che “negli ultimi anni gli Stati membri non hanno ritenuto necessario effettuare valutazioni sul posto della cooperazione giudiziaria penale e in materia di lotta contro la droga. Non è stato oggetto di valutazioni sul posto neanche l’ambito della protezione dei dati”. Credo che molti, non solo in quest’Aula ma anche fuori di essa, siano convinti che i problemi connessi alla cooperazione in campo penale, alla droga, alla lotta contro il traffico di droga e alla protezione della privacy abbiano un’importanza tale da meritare lo svolgimento di ispezioni sul posto. Sostengo quindi senza riserve le conclusioni dell’onorevole Coelho: dobbiamo unificare tutti questi settori, consolidare le procedure con cui tale valutazione si svolge, consolidare le operazioni fra il primo e il terzo pilastro – e mi auguro che presto l’espressione “terzo pilastro” venga consegnata alla storia e non sia più necessario usarla – passare a una valutazione semplice, efficace, efficiente e trasparente e infine garantire che la trasparenza includa anche l’obbligo di rispondere al Parlamento europeo. E’ davvero singolare che proprio in questo momento, alla vigilia di quella che sarà, ne sono convinta, la ratifica del trattato di Lisbona – e l’anno scorso, tra l’altro, anch’io ho fatto la mia parte alla Camera dei lord nel Regno Unito – la Commissione abbia presentato un insieme di proposte tanto confuso e irrazionale. Sono favorevole a respingerle e invito la Commissione a ripresentare una proposta migliore che tenga conto del trattato di Lisbona, della codecisione, della semplicità ed efficacia del monitoraggio e sia infine coerente con le responsabilità della Commissione e del Parlamento in altri settori. Sorge così il problema complessivo del modo in cui, nell’Unione europea dei 27 Stati membri, vengono effettuate le valutazioni ; è un punto su cui è opportuno riflettere, anche nel settore dei diritti umani, poiché a quanto pare siamo del tutto privi di strutture e principi chiari, e adottiamo differenti principi in campi differenti. Nonostante il grande affetto che nutro per gli Stati membri, temo che spesso essi si adeguino al principio “io faccio un favore a te e tu fai un favore a me”: in altre parole evitano di criticarsi a vicenda, e quindi non ci si può fidare delle loro valutazioni reciproche. Chi deve svolgere questo compito è la Commissione, quando opera secondo i propri standard più elevati. Dal momento che mi resta ancora qualche secondo, vorrei rivolgere un’obiezione all’onorevole Bradbourn del gruppo ECR, su un tema concernente la libertà di circolazione. Egli ha invocato la proibizione totale dei cosiddetti . Sarebbe stato meglio se egli avesse votato, l’anno scorso, quando i suoi colleghi si opposero alla proibizione di questi senza un sostanziale riesame dei diritti umani: i suoi colleghi votarono contro tale proibizione. L’onorevole Bradbourn non partecipò neppure al voto, e quindi è un po’ ridicolo che si scandalizzi ora."@it12
"Pone pirmininke, mūsų kolega C. Coelho dar kartą pateisino savo antrąjį vardą: Carlos Schengen Coelho. Jis – mūsų nuolatinis Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ekspertas ir mes labai dėkingi už jo darbą ir praktines žinias. Jis atliko labai geras teisines-technines šių pasiūlymų analizes ir iš jų matyti, kiek Europos Sąjungoje painiavos stebėjimo ir kontrolės srityse. Bet kuriuo atveju, nepaisant kažkokio paslaptingo skirstymo į laikotarpį prieš įstojimą ir po jo, nematau tikslo, kodėl prisijungimo prie Šengeno zonos klausimas turėtų priklausyti vien valstybių narių sričiai. Komisijos pasiūlyme dėl reglamento mums teigiama, kad „Siekiant įgyti tarpusavio pasitikėjimą valstybėms narėms itin svarbu, kad prieš pradedant įgyvendinti būtų atliktas vertinimas, todėl tai turėtų išlikti valstybių narių atsakomybė.“ Bet juk nepaliekame valstybėms narėms vertinti Balkanų šalių, dėl kurių tinkamumo bevizėms kelionėms Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas balsuos šį vakarą – analizę ir vertinimą atlieka Komisija, tad visiškai nenuoseklu sakyti, kad valstybėms narėms turėtų būti suteikta pareiga vertinti kitas valstybes. Tiesą sakant, nesuprantu šio keisto skirstymo į „norint prisijungti prie Šengeno zonos būtinų priemonių įgyvendinimo vertinimą“, kuris, Komisijos nuomone, turi toliau priklausyti tarpvyriausybinei sričiai, ir „Šengeno įgyvendinimo vertinimą“. Žinoma, valstybėms narėms veikiausiai nelabai sekasi atlikti vertinimus, nes iš pasiūlymo dėl sprendimo matome, kad „pastaraisiais metais valstybės narės nejautė poreikio atlikti su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir kova su narkotikais susijusių vertinimų vietoje. Duomenų apsauga taip pat ne visada buvo vertinimų vietoje objektas.“ Manau, kad daug žmonių ne tik šiame Parlamente, bet ir už jo ribų mano, kad su bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, narkotikais, kova su narkotikų kontrabanda ir privatumo apsauga susiję klausimai yra gana svarbūs, kad šiose srityse būtų atliekami vertinimai vietoje. Todėl visiškai pritariu Carloso Coelho išvadoms, kad visa tai turime sujungti į viena, sujungti šio vertinimo procedūras, sujungti pirmojo ir trečiojo ramsčio uždavinius – tikiuosi, kad netrukus formuluotė „trečiasis ramstis“ priklausys istorijai ir daugiau jos neteks kartoti – kad vertinimas būtų vienas, paprastas, veiksmingas, produktyvus ir skaidrus ir būtų užtikrinta, kad skaidrumo sąvoka apimtų atskaitingumą Europos Parlamentui. Keisčiausia, kodėl esant šioms aplinkybėms ir, kaip esu įsitikinusi, Lisabonos sutarties ratifikavimo išvakarėse – beje, savo darbą Jungtinės Karalystės Lordų rūmuose praėjusiais metais atlikau ir aš – Komisija turėtų pateikti šį itin painų ir beprasmį pasiūlymų rinkinį. Pritariu, kad jis būtų atmestas, ir prašau Komisiją pateikti geresnį pasiūlymą, kuriame būtų atsižvelgta į Lisabonos sutartį, bendro sprendimo procedūrą, kontrolės paprastumą ir veiksmingumą ir kuris atitiktų Komisijos ir Parlamento pareigas kitose srityse. Apeinamas svarbiausias klausimas – kaip 27 valstybių narių Europos Sąjungoje atlikti tarpusavio vertinimą. Kaip sakau, tai matyti vien, tarkime, iš žmogaus teisių srities – neturime jokių aiškių principų ir struktūrų, paprasčiausiai įvairiose srityse priimame skirtingus sprendimus. Kad ir kaip man patinka valstybės narės, bijau, kad jos dažnai vadovaujasi principu „ranka ranką plauna“, t. y. nekritikuoja viena kitos, tad nėra tinkamos viena kitą vertinti. Komisija, kai gerai dirba, yra tinkama tai atlikti. Kadangi man dar liko kelios sekundės, norėčiau paprieštarauti ECR frakcijos atstovui P. Bradbournui laisvo judėjimo klausimu. Jis ragino visuotinai uždrausti vadinamuosius „nuogo kūno“ skaitytuvus. Būtų buvę geriau, jeigu jis būtų dalyvavęs praėjusiais metais vykusiame balsavime, kur jo kolegos prieštaravo draudimui naudoti šiuos kūno skaitytuvus iš esmės neapsvarsčius žmogaus teisių klausimo. Jo kolegos balsavo prieš tą draudimą. P. Bradbourn balsavime net nedalyvavo, tad šiek tiek keista, kad apie tai kalba dabar."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mūsu kolēģis kungs, kārtējo reizi ir attaisnojis savu otro vārdu: „Šengens” . Viņš ir Pilsoņu brīvību, tiesiskuma un iekšlietu komitejas pastāvīgais eksperts, un mēs esam viņam ļoti pateicīgi par darbu un profesionalitāti. Viņš ir izstrādājis ļoti labus apspriežamus ziņojumus par šiem priekšlikumiem, un tajos ir uzsvērts, cik liels juceklis ir Eiropas Savienībā attiecībā uz uzraudzīšanu un novērtēšanu. Katrā ziņā man, neatkarīgi no jebkāda mistiska dalījuma posmos pirms un pēc pievienošanās Šengenas zonai, nešķiet loģiski, ka par piemērotību iestājai Šengenas zonā ir jālemj tikai dalībvalstīm. Komisijas priekšlikumā regulai ir teikts, ka „tā kā novērtējums pirms piemērošanas ir būtisks dalībvalstīm, lai iegūtu savstarpēju uzticību, šķiet pamatoti, ka par to joprojām ir atbildīgas dalībvalstis”. Bet mēs dalībvalstu pārziņā neatstājam Balkānu valstu novērtēšanu, par kuru piemērotību vīzu režīma atcelšanai, ceļošanai bezvīzu režīmā, šovakar balsos Pilsoņu brīvību, tiesiskuma un iekšlietu komiteja; izvērtēšanu un novērtēšanu veic Komisija, tāpēc nav nekādas konsekvences tajā, ka par citām valstīm ir jāspriež dalībvalstīm. Ja godīgi, es neizprotu šo īpašo dalījumu starp novērtēšanu attiecībā uz to pasākumu „spēkā stāšanos”, kuri vajadzīgi, lai pievienotos Šengenas zonai, un kuriem saskaņā ar Komisijas teikto ir jāpaliek valdību sadarbības līmenī, un Šengenas „piemērošanas” novērtēšanu. Protams, šķiet, ka dalībvalstis šo uzdevumu neveic spīdoši, jo lēmuma priekšlikumā mēs lasām, ka „pēdējos gados dalībvalstīm nav bijusi vajadzība veikt novērtējumus uz vietas attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, ieroču un narkotiku jomā. Arī datu aizsardzība ne vienmēr ir bijusi pakļauta novērtējumiem uz vietas”. Manuprāt, ir daudzi cilvēki ne tikai šajā Parlamentā, bet arī ārpus tā, kuri domā, ka jautājumi saistībā ar sadarbību krimināllietās, narkotikām, narkotiku kontrabandas apkarošanu un privātuma aizsardzību ir gana svarīgi, lai par tiem veiktu novērtējumus uz vietas. Tāpēc es pilnībā atbalstu secinājumus, ka mums viss jāapkopo, jākonsolidē procedūras, ar kurām veic šos novērtējumus, jākonsolidē uzdevumi starp pirmo un trešo pīlāru — un es ceru, ka drīz vārdi „trešais pīlārs” piederēs vēsturei un man vairs nenāksies tos teikt — un jāveic vienkārši, efektīvi, produktīvi un pārredzami novērtējumi, kā arī jāgādā, lai pārredzamība nozīmētu pakļautību Eiropas Parlamentam. Ļoti dīvaini, ka šādos apstākļos, neilgi pirms Lisabonas līguma ratifikācijas, par kuru nu esmu pārliecināta — un, starp citu, pērn es izpildīju savu pienākumu Apvienotās Karalistes Lordu palātā —, Komisija ierosina šos ārkārtīgi mulsinošos un bezjēdzīgos priekšlikumus. Es atbalstu to noraidīšanu un pieprasu Komisijai labāku priekšlikumu, kurā ir ņemts vērā Lisabonas līgums, koplēmuma procedūra, vienkāršība un efektivitāte uzraudzībā un kas ir savienojams ar Komisijas un Parlamenta atbildību citās jomās. Tas liek apdomāt to, kā 27 dalībvalstu Eiropas Savienībā tiek veikta salīdzinošā pārskatīšana. Manuprāt, šis jautājums ir jāizskata, arī cilvēktiesību joma, jo nešķiet, ka mums būtu skaidri principi un sistēmas, un mēs vienkārši pieņemam dažādus jautājumus dažādās jomās. Lai cik ļoti man patīk dalībvalstis, es baidos, ka tās bieži rīkojas pēc principa „es pakasīšu tavu muguru, un tu pakasi manējo”, kas nozīmē to, ka tās nekritizē cita citu, tāpēc patiesībā tās nav piemērotas tam, lai novērtētu cita citu. Tas jādara Komisijai, kad tā darbojas savu uzdevumu augstumos. Man ir palikušas vēl tikai dažas sekundes, un es gribētu apstrīdēt kungu no ECR grupas jautājumā par brīvu pārvietošanos. Viņš pieprasīja globālu aizliegumu tā sauktajiem „kailo ķermeņu skeneriem”. Būtu bijis labi, ja viņš te būtu bijis balsojumā pērn, kad viņa kolēģi iebilda aizliegumam izmantot šos ķermeņa skenerus, neapsverot cilvēktiesības. Viņa kolēģi balsoja pret šo aizliegumu. kungs pat nebija klāt tajā balsojumā, tāpēc ir mazliet par vēlu tagad par to sūdzēties."@lv13
"Mr President, our colleague Mr Coelho has yet again justified his middle name: Carlos ‘Schengen’ Coelho. He is our resident expert on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, and we are very grateful for his work and his expertise. He has done very good forensic reports on these proposals and they highlight what an awful muddle the European Union is in regarding monitoring and evaluation. It certainly makes no sense to me that fitness to join the Schengen zone should lie exclusively in the hands of the Member States in any case, irrespective of any arcane split between pre- and post-Schengen accession. We are told in the Commission proposal for the regulation that ‘as evaluation before putting into effect is fundamental for Member States in order to gain mutual trust, it seems reasonable for this to remain the responsibility of Member States’. But we do not leave it to Member States to evaluate the Balkan countries, for which this evening the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will vote on their fitness for visa waiver, for visa-free travel – it is the Commission which does the assessment and evaluation, so there is no consistency at all in saying that it should be in the hands of the Member States to judge other states. To be honest, I do not grasp this peculiar split between evaluation of ‘putting into effect’ measures necessary to join Schengen, which according to the Commission has to remain intergovernmental, and checking the ‘implementation’ of the Schengen acquis. Certainly it appears that the Member States do not do a very good job because we learn from the proposal for a decision that ‘in recent years Member States have not seen the need to carry out evaluations on the spot concerning judicial cooperation in criminal matters and drugs. Data protection has also not always been subject to on-site evaluations.’ I think there are many people not only in this House but beyond who would think that issues to do with criminal cooperation, drugs, tackling drug smuggling and protection of privacy are rather important matters to have on-the-spot inspections about. So I entirely support the conclusions of Carlos Coelho that we need to bring all this together, to have a consolidation of the procedures by which this evaluation is done, to consolidate the task between the first and the third pillar – and I hope that soon the phrase ‘third pillar’ will be consigned to history and I never have to say it again – to have one simple, effective, efficient and transparent evaluation and to ensure that the transparency includes accountability to the European Parliament. It is most strange that at juncture, on the eve of what I am now convinced will be the ratification of the Lisbon Treaty – and I did my bit in the UK House of Lords last year, by the way – the Commission should put forward this extremely muddled and senseless set of proposals. I support the rejection and I request the Commission to come back with a better proposal that takes account of the Lisbon Treaty, takes account of codecision, takes account of simplicity and effectiveness in monitoring and is consistent with the Commission’s and Parliament’s responsibilities in other areas. It begs the whole question of the way peer review is done in this European Union of the 27 Member States. As I say, that bears looking at, including in the human rights area, because we do not seem to have any clear principles and structures and simply adopt different things in different areas. Much as I love the Member States, I am afraid they often adopt a practice of ‘I’ll scratch your back and you scratch mine’, which means they do not criticise each other, so actually they are not good people to evaluate each other. The Commission, when it works at its best, is the one to do it. As I have a few seconds left I would like to challenge Mr Bradbourn from the ECR Group on an issue of free movement. He called for a global ban on so-called ‘naked body scanners’. It would have helped if he had been at the vote last year when his colleagues opposed a ban on the use of these body scanners without a fundamental review of human rights. His colleagues voted against that ban. Mr Bradbourn was not even present at the vote, so it is a bit rich for him to go on about it now."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, onze collega de heer Coelho heeft opnieuw zijn tweede voornaam Carlos “Schengen” Coelho eer aan gedaan. Hij is de interne deskundige van de Commissie burgervrijheden, justitie en binnenlandse zaken en we zijn hem erkentelijk voor zijn werk en zijn expertise. Hij heeft uitstekende forensische verslagen over deze voorstellen opgesteld, waarin naar voren komt wat voor warboel het in de Europese Unie is als het gaat om toezicht en evaluatie. Ik begrijp sowieso niet waarom het volledig van de lidstaten zou moeten afhangen of een land tot de Schengenzone kan toetreden, nog los van een of andere geheimzinnige tweedeling tussen landen die vóór en landen die na Schengen tot de EU zijn toegetreden. In het voorstel voor een besluit van de Commissie wordt gesteld dat “aangezien het voor het winnen van wederzijds vertrouwen voor de lidstaten van essentieel belang is dat er vóór de inwerkingstelling controle plaatsvindt, [het redelijk lijkt] dat de lidstaten hiervoor verantwoordelijk blijven”. Maar we laten het niet aan de lidstaten over om de Balkan-landen te evalueren: vanavond stemt de Commissie burgervrijheden, justitie en binnenlandse zaken over de vraag of deze landen in aanmerking komen voor een visumvrijstelling, voor reizen zonder visum – de Commissie neemt de beoordeling en de evaluatie voor haar rekening. Het is dus totaal niet consequent als we zeggen dat we het aan de lidstaten zouden moeten overlaten om andere landen te beoordelen. Eerlijk gezegd begrijp ik deze merkwaardige tweedeling niet tussen de evaluatie van de uitvoering van maatregelen die nodig zijn voor toetreding tot de Schengenzone, die volgens de Commissie intergouvernementeel moet blijven, en de controle op de tenuitvoerlegging van het Schengenacquis. De lidstaten blijken er duidelijk niet veel van te bakken, want het voorstel voor een besluit leert ons dat “[de lidstaten het de laatste jaren niet nodig achten] evaluaties ter plaatse te verrichten met betrekking tot justitiële samenwerking in strafzaken en drugs. Ook gegevensbescherming is niet altijd ter plaatse geëvalueerd.” Ik denk dat niet alleen in dit Parlement maar ook daarbuiten veel mensen samenwerking in strafzaken, drugs, de bestrijding van drugssmokkel en de bescherming van de privacy zo belangrijk vinden dat controles ter plaatse noodzakelijk zijn. Ik sta derhalve volledig achter de conclusies van Carlos Coelho dat we dit allemaal moeten combineren, dat er een consolidatie moet plaatsvinden van de procedures die gelden voor deze evaluatie, dat de taak verdeeld over de eerste en derde pijler moet worden geconsolideerd – ik hoop overigens dat de term “derde pijler” snel tot het verleden behoort en dat ik de term nooit meer in de mond zal hoeven nemen –, dat er één eenvoudige, effectieve, efficiënte en transparante evaluatie moet plaatsvinden en dat in het kader van de transparantie ook rekenschap moet worden afgelegd aan het Europees Parlement. Het is heel vreemd dat de Commissie op dit kritieke moment dat, naar mijn overtuiging, kan worden gezien als de vooravond van de ratificatie van het Verdrag van Lissabon – waaraan ik vorig jaar in het Britse Hogerhuis overigens mijn steentje heb bijgedragen – met deze bijzonder rommelige en zinloze reeks voorstellen komt. Ik steun de afwijzing en ik verzoek de Commissie met een beter voorstel te komen, waarin wordt uitgegaan van het Verdrag van Lissabon en van het medebeslissingsbeginsel, dat voorziet in eenvoudig en doeltreffend toezicht en dat verenigbaar is met de verantwoordelijkheden van de Commissie en het Parlement op andere terreinen. Je kunt vraagtekens zetten bij de wijze waarop in deze Europese Unie met haar 27 lidstaten worden gehouden. Zoals ik al zei: daar moet naar worden gekeken, onder andere met het oog op de mensenrechten, want we lijken geen duidelijke beginselen en structuren te hanteren en op verschillende terreinen gewoon maar allerlei besluiten te nemen. Ik ben zeer gesteld op de lidstaten, maar ik vrees dat vaak wordt gehandeld volgens het principe “voor wat hoort wat”. Het komt erop neer dat ze geen kritiek op elkaar hebben en dus eigenlijk niet de aangewezen partijen zijn om elkaar te beoordelen. Als de Commissie op haar best is, is zij daarvoor de aangewezen instantie. Aangezien ik maar een paar seconden meer heb, zou ik de heer Bradbourn van de ECR-Fractie graag willen aanspreken over een kwestie inzake vrij verkeer. Hij riep op tot een wereldwijd verbod op de zogenaamde . Hij had er eigenlijk bij moeten zijn toen zijn collega’s vorig jaar tegen een verbod op het gebruik van deze lichaamsscanners stemden zonder dat er sprake was van een fundamentele beoordeling van de mensenrechtenaspecten. Zijn collega’s stemden tegen een verbod. De heer Bradbourn was zelf niet eens bij de stemming aanwezig, dus het staat hem netjes dat hij er nu over begint."@nl3
"Panie przewodniczący! Nasz kolega, pan poseł Coelho, po raz kolejny zasłużył na swój przydomek Carlos „Schengen” Coelho. Jest naszym stałym ekspertem w Komisji Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i bardzo doceniamy jego pracę oraz wiedzę fachową. Przygotował on bardzo dobre sprawozdania dotyczące tych wniosków, w których podkreślił, jaki zamęt panuje w Unii Europejskiej w zakresie monitoringu i oceny. Moim zdaniem nie ma żadnego sensu w tym, aby gotowość do przystąpienia do strefy Schengen zależała w każdym przypadku wyłącznie od państwa członkowskiego, niezależnie od tajemniczego podziału na akcesję przed i po Schengen. We wniosku Komisji w sprawie rozporządzenia jest mowa o tym, że „ponieważ ocena poprzedzająca wejście w życie jest zasadnicza dla państw członkowskich, aby pozyskać wzajemne zaufanie, słuszne wydaje się, aby pozostała w gestii państw członkowskich”. Państwom członkowskim nie zostawiamy jednak do oceny krajów bałkańskich, w sprawie których dziś wieczorem odbędzie się głosowanie w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych nad ich przygotowaniem do zwolnienia z obowiązku wizowego, podróży bezwizowych – to Komisja dokonuje weryfikacji i oceny, a więc nie ma żadnej konsekwencji w tym, kiedy mówimy, że ocenianie innych państw powinno należeć do państw członkowskich. Szczerze mówiąc nie rozumiem tego szczególnego rozróżnienia między oceną „wprowadzania w życie” środków potrzebnych do wejścia do strefy Schengen, która według Komisji ma pozostać międzyrządowa, a sprawdzaniem „wdrożenia” dorobku Schengen. Oczywiście wydaje się, że państwa członkowskie nie robią tego, co do nich należy, ponieważ z projektu decyzji dowiadujemy się, że „w ostatnich latach państwa członkowskie nie widziały potrzeby przeprowadzania ocen na miejscu w zakresie współpracy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz związanych z narkotykami. Również ochrona danych nie zawsze podlegała ocenom przeprowadzanym na miejscu”. Uważam, że jest wiele osób, nie tylko w tej Izbie, ale też poza nią, które myślą, że kwestie dotyczące współpracy w sprawach karnych, sprawach związanych z narkotykami, zwalczaniem przemytu narkotyków oraz ochroną prywatności są zbyt ważne, aby je poddawać kontrolom na miejscu. Dlatego w pełni popieram wnioski Carlosa Coelho, że musimy to wszystko połączyć, skonsolidować procedury, według których przeprowadza się taką ocenę, połączyć zadania w zakresie pierwszego i trzeciego filaru – mam nadzieję, że wkrótce określenie „trzeci filar” przejdzie do historii i nigdy nie będę go już musiała używać – stworzyć jedną prostą, skuteczną i efektywną oraz przejrzystą ocenę oraz zapewnić, by przejrzystość obejmowała odpowiedzialność wobec Parlamentu Europejskiego. To bardzo dziwne, że w tym momencie, w przeddzień ratyfikacji traktatu lizbońskiego, która, jak jestem przekonana, niebawem nastąpi – i nawiasem mówiąc w zeszłym roku zrobiłam, co do mnie należało w Izbie Lordów w Wielkiej Brytanii – Komisja przedkłada tak wyjątkowo zagmatwany i bezsensowny zbiór wniosków. Popieram jego odrzucenie i zwracam się do Komisji o przedstawienie lepszego wniosku, który uwzględni traktat lizboński, procedurę współdecyzji, prosty i skuteczny monitoring, oraz który będzie zgodny z zakresem obowiązków Komisji i Parlamentu w innych obszarach. W związku z tym nasuwa się pytanie o sposób przeprowadzania oceny w Unii Europejskiej składającej się z 27 państw członkowskich. Jak mówię, należy się temu przyjrzeć, łącznie z obszarem praw człowieka, ponieważ wygląda na to, że nie mamy żadnych jasnych zasad ani struktur i po prostu przyjmujemy różne rzeczy w różnych obszarach. Szanuję państwa członkowskie, ale obawiam się, że często działają one według zasady „ręka rękę myje”, co oznacza, że nie krytykują się nawzajem, a więc w zasadzie nie powinny się nawzajem oceniać. Komisja, kiedy pracuje jak najlepiej potrafi, powinna się tym zająć. Ponieważ zostało mi kilka sekund, chciałabym zakwestionować to, co powiedział pan poseł Bradbourn z grupy ECR na temat swobody przepływu osób. Wezwał on do światowego zakazu stosowania tzw. „skanerów całego ciała”. Byłoby lepiej, gdyby uczestniczył on w głosowaniu w zeszłym roku, kiedy jego koledzy sprzeciwili się zakazowi stosowania takich skanerów całego ciała bez zasadniczej weryfikacji praw człowieka. Jego koledzy głosowali przeciwko temu zakazowi. Pan Bradbourn nie był nawet obecny na głosowaniu, a więc nieco przesadził, wypowiadając się teraz na ten temat tak obszernie."@pl16
"Senhor Presidente, o nosso colega, o senhor deputado Carlos Coelho, mais uma vez, justificou o seu nome do meio: Carlos “Schengen” Coelho. É o nosso especialista residente na Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, e estamos-lhe muito gratos pelo seu trabalho e competência. Elaborou excelentes e eloquentes relatórios sobre estas propostas, que mostram bem a terrível confusão que existe na União Europeia no que respeita ao acompanhamento e avaliação. Obviamente que não me faz sentido que a avaliação da capacidade para aderir ao espaço Schengen deva residir exclusivamente, para todos os efeitos, nas mãos dos Estados-Membros, independentemente de qualquer divisão menos clara entre a adesão pré- e pós -Schengen. Afirma-se, na Comunicação da Comissão sobre a proposta de Regulamento, que “Como a avaliação que precede a entrada em vigor é fundamental para que os Estados-Membros construam a confiança mútua, parece razoável que esta continue a ser da responsabilidade dos Estados-Membros”. Porém, não deixamos aos Estados-Membros a avaliação sobre os países dos Balcãs, sendo que, esta noite, a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos se pronunciará sobre as condições para a isenção de vistos, isenção de vistos para viajar – é à Comissão que cabe a avaliação e as apreciações, pelo que não há qualquer coerência em dizer que deverão ser os Estados-Membros a avaliar os outros Estados. Falando francamente, não compreendo esta divisão específica entre a avaliação de medidas para a “entrada em vigor” necessárias à adesão ao espaço Schengen que, de acordo com a Comissão, tem de continuar a ser do domínio intergovernamental, e a verificação da “aplicação” do acervo de Schengen. Seguramente que, ao que parece, os Estados-Membros não fazem um trabalho muito positivo, na medida em que sabemos, com base na proposta de decisão que “nos últimos anos os Estados-Membros não entenderam que fosse necessário realizar avaliações no local no domínio da cooperação judiciária em matéria penal, de armas e de tráfico de drogas. Também a protecção dos dados nem sempre esteve sujeita a avaliações no local.” Creio que há muitas pessoas, não só nesta Assembleia mas também noutras instâncias, que entenderão que questões que se prendem com a cooperação nos domínios criminal, das drogas, do combate ao tráfico de droga e protecção da privacidade são assuntos suficientemente importantes que justificam inspecções no terreno. Portanto, apoio inteiramente as conclusões do senhor deputado Carlos Coelho, a saber, que precisamos de organizar tudo isto, consolidar os procedimentos por meio dos quais esta avaliação é feita, consolidar as funcionalidades divididas entre o primeiro e o terceiro pilar – e espero que muito em breve a expressão “terceiro pilar” passe a pertencer à história e não tenha de a dizer novamente – para se poder ter uma avaliação simples, eficaz, eficiente e transparente e para se assegurar que a transparência inclui a responsabilidade democrática perante o Parlamento Europeu. É estranhíssimo que nesta conjuntura, em vésperas, estou convencida disso, da ratificação do Tratado de Lisboa – e, a propósito, fiz a minha parte na Câmara dos Lordes no Reino Unido no ano passado –, a Comissão venha apresentar este conjunto de propostas extremamente confuso e sem sentido. Apoio a rejeição e solicito à Comissão que volte a apresentar uma proposta melhor, que tenha em conta o Tratado de Lisboa, o processo de co-decisão, a simplicidade e eficácia da monitorização e seja coerente com as responsabilidades do Parlamento noutras áreas. Levanta-se assim a questão da forma como se processa a avaliação pelos pares nesta União Europeia de 27 Estados-Membros. Como digo, esse é um assunto que requer uma análise, incluindo no domínio dos direitos humanos, pois ao que parece não dispomos de quaisquer estruturas e princípios claros e, pura e simplesmente, adoptamos coisas diferentes em áreas diferentes. Por muito que aprecie os Estados-Membros, receio que, com frequência, adoptem a prática de “toma lá, dá cá”, o que significa que não se criticam uns aos outros, não sendo, portanto, efectivamente, os mais indicados para se avaliarem. A Comissão, quando funciona como deve ser, é quem deve fazê-lo. Como me restam uns minutos, gostaria de questionar o senhor deputado Bradbourn do Grupo ECR sobre uma questão de livre circulação. O senhor deputado exorta a uma proibição global dos chamados “ de corpo inteiro”. Teria sido útil que tivesse estado presente na votação, no ano passado, quando os seus colegas se opuseram a uma proibição destes corporais sem se fazer uma análise fundamental dos direitos humanos. Os seus colegas votaram contra essa proibição. O senhor deputado Bradbourn nem sequer esteve presente na votação, portanto é um tanto ridículo da sua parte vir agora levantar essa questão."@pt17
"Domnule preşedinte, colegul nostru, dl Coelho, şi-a justificat încă o dată supranumele: Carlos „Schengen” Coelho. El este expertul nostru rezident din Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi suntem profund recunoscători pentru activitatea şi profesionalismul său. El a realizat rapoarte juridice foarte bune referitoare la aceste propuneri, evidenţiind ce confuzie este în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea. Pentru mine nu are sens ca eligibilitatea aderării la spaţiul Schengen să se afle exclusiv în mâinile statelor membre în orice situaţie, neţinând cont de nicio sciziune misterioasă între pre- şi postaderarea la Schengen. În propunerea de regulament a Comisiei, ni se spune că „întrucât evaluarea înainte de aplicare este fundamentală pentru statele membre în vederea creării unui climat de încredere reciprocă, pare justificat ca aceasta să rămână în responsabilitatea statelor membre”. Dar nu lăsăm pe mâinile statelor membre evaluarea ţărilor din Balcani, pentru care, în seara aceasta, Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne va vota în privinţa eligibilităţii lor pentru renunţarea la vize, pentru a călători fără vize; Comisia este cea care face testarea şi evaluarea, aşadar ar fi lipsit de consecvenţă dacă am spune că statele membre trebuie să răspundă de evaluarea altor state. Ca să fiu sincer, nu înţeleg această deosebire ciudată care se face între evaluarea „punerii în aplicare” a măsurilor necesare pentru aderarea la spaţiul Schengen, care, conform Comisiei, trebuie să rămână interguvernamentală, şi verificarea „implementării” acquis-ului Schengen. Cu siguranţă, se pare că statele membre nu-şi fac treaba foarte bine, deoarece aflăm din propunerea de decizie că „în ultimii ani, statele membre nu au avut nevoie să efectueze evaluări la faţa locului în ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală şi în domeniul drogurilor. De asemenea, protecţia datelor nu a fost întotdeauna supusă evaluărilor la faţa locului.” Cred că sunt multe persoane, nu numai în acest Parlament, dar şi în afara lui, care ar considera că aspecte precum cele legate de cooperarea judiciară, droguri, abordarea traficului de droguri şi protecţia împotriva pirateriei sunt probleme importante care necesită inspecţii la faţa locului. Aşadar, susţin în totalitate concluziile lui Carlos Coelho, şi anume că trebuie să reunim toate aceste lucruri şi să consolidăm procedurile prin care se efectuează această evaluare, să consolidăm sarcina dintre primul şi cel de-al treilea pilon - şi sper că, în curând, expresia „al treilea pilon” va fi consemnată în istorie şi nu va mai trebui s-o repet - pentru a avea o singură evaluare, simplă, eficientă şi transparentă şi pentru a ne asigura că transparenţa include responsabilitatea faţă de Parlamentul European. Este cât se poate de ciudat că în acest moment, în pragul a ceea ce sunt acum convins că va fi ratificarea Tratatului de la Lisabona - şi, apropo, am contribuit şi eu la aceasta în Camera Lorzilor a Regatului Unit anul trecut - Comisia a trebuit să prezinte aceste propuneri extrem de confuze şi fără sens. Susţin respingerea şi solicit Comisiei să revină cu o propunere mai bună, care să ţină cont de Tratatul de la Lisabona, de codecizie, de simplitate şi de eficienţă în monitorizare şi care să fie în conformitate cu responsabilităţile Comisiei şi Parlamentului din alte domenii. Evită întreaga problemă a modului în care se realizează evaluarea reciprocă în această Uniune Europeană a celor 27 de state membre. După cum am spus, această problemă trebuie analizată, inclusiv în ceea priveşte drepturile omului, deoarece se pare că nu avem deloc principii şi structuri clare şi pur şi simplu adoptăm lucruri diferite în domenii diferite. Oricât aş iubi statele membre, mi-e teamă că adesea ele adoptă o practică de tipul „o mână spală pe alta”, adică nu se critică, deci nu sunt persoanele adecvate pentru a se evalua reciproc. Comisia, atunci când depune toate eforturile, este cea care trebuie să facă acest lucru. Întrucât mai am doar câteva secunde, aş dori să-l provoc pe dl Bradbourn din partea Grupului ECR cu privire la o chestiune legată de libera circulaţie. El a solicitat interzicerea totală a aşa-ziselor „scanere corporale care te dezbracă”. Ar fi fost util dacă ar fi fost la vot anul trecut, când colegii lui s-au opus interzicerii folosirii acestor scanere corporale fără o revizuire fundamentală a drepturilor omului. Colegii săi au votat împotriva acestei interziceri. Dl Bradbourn nici măcar nu a fost prezent la vot, drept care este puţin cam mult ca dumnealui să continue pe acest subiect acum."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán Coelho opäť raz dokázal, že jeho druhé meno je oprávnené: Carlos „Schengen” Coelho. Je to náš miestny odborník vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a za jeho prácu a odborné znalosti sme mu veľmi vďační. K týmto návrhom vypracoval veľmi kvalitné forenzné správy, ktoré dokazujú, v akom strašnom neporiadku je Európska únia, pokiaľ ide o monitorovanie a hodnotenie. Rozhodne mi nedáva žiadny zmysel, aby spôsobilosť na pripojenie sa k schengenskému priestoru vždy posudzovali výlučne členské štáty, a to bez ohľadu na nejaké tajomné rozdelenie na krajiny, ktoré sa chcú pripojiť k Schengenu, a tie, ktoré už sú jeho súčasťou. V návrhu nariadenia Komisie sa hovorí, že „keďže hodnotenie pred realizáciou je pre členské štáty rozhodujúce z hľadiska získania vzájomnej dôvery, zdá sa byť rozumné, aby za toto hodnotenie aj naďalej zodpovedali členské štáty“. My však na členské štáty nenechávame, aby hodnotili balkánske krajiny, o ktorých dnes večer bude hlasovať Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v súvislosti s ich spôsobilosťou na zrušenie vízovej povinnosti a bezvízový styk. Je to práve Komisia, ktorá vykonáva posudky a hodnotenia, takže tu nie je vôbec žiadna zhoda s výrokom, podľa ktorého by posudzovanie iných krajín malo byť v rukách členských štátov. Aby som bola úprimná, nechápem tento čudný rozkol medzi hodnotením „realizácie“ opatrení potrebných na pripojenie sa k Schengenu, ktoré podľa Komisie musí ostať medzivládne, a kontrolovaním „uplatňovania“ schengenského acquis. Rozhodne sa zdá, že členské štáty nerobia veľmi dobrú prácu, pretože z návrhu rozhodnutia sa dozvedáme, že „členské štáty v posledných rokoch nevidia potrebu uskutočňovať hodnotenia na mieste, ktoré by sa týkali justičnej spolupráce v trestných veciach a drog. Ochrana údajov tiež nie je vždy predmetom hodnotení na mieste“. Myslím si, že nielen v tomto Parlamente, ale aj mimo neho, je veľa ľudí, podľa ktorých sú záležitosti týkajúce sa spolupráce v trestných veciach, drog, boja proti pašovaniu drog a ochrany súkromia dosť dôležité na to, aby boli podrobené inšpekciám na mieste. Takže úplne podporujem závery Carlosa Coelha, že to všetko musíme dať dokopy, zlúčiť postupy, prostredníctvom ktorých sa toto hodnotenie vykonáva, zjednotiť úlohu prvého a tretieho piliera – a dúfam, že výraz „tretí pilier” sa čoskoro stane minulosťou a už ho nikdy viac nebudem musieť vysloviť –, aby sme vytvorili jeden jednoduchý, účinný a transparentný hodnotiaci systém a zabezpečili, aby transparentnosť zahŕňala zodpovednosť voči Európskemu parlamentu. Najzvláštnejšie je, že v tejto dôležitej chvíli, verím, že tesne pred ratifikáciou Lisabonskej zmluvy – mimochodom, v Snemovni lordov Spojeného kráľovstva som k tomu svojim kúskom prispela aj ja −, Komisia predkladá tento mimoriadne zmätený a nezmyselný súbor návrhov. Podporujem zamietnutie a žiadam Komisiu, aby sa vrátila s lepším návrhom, ktorý bude brať do úvahy Lisabonskú zmluvu, spolurozhodovanie, jednoduchosť a efektívnosť v oblasti monitorovania a bude v súlade so záväzkami Komisie a Parlamentu v iných oblastiach. To nastoľuje celkovú otázku týkajúcu sa spôsobu, akým prebieha partnerské preskúmanie v Európskej únii zloženej z 27 členských štátov. Ako hovorím, mali by sme sa na to pozrieť, aj v oblasti ľudských práv, pretože sa zdá, že nemáme žiadne jasné zásady a štruktúry a jednoducho prijímame rôzne veci v rôznych oblastiach. Akokoľvek mám členské štáty rada, obávam sa, že si často osvojujú praktiky typu „dnes pomôžem ja tebe, zajtra ty mne“, čo znamená, že sa navzájom nekritizujú, takže vlastne nie sú tými správnymi osobami na to, aby sa mohli navzájom hodnotiť. Komisia, keď pracuje čo najlepšie, je na to najvhodnejšia. Keďže mi ešte pár sekúnd ostáva, rada by som sa obrátila na pána Bradbourna zo skupiny ECR, a to vo veci týkajúcej sa voľného pohybu. Pán poslanec žiada globálny zákaz skenerov zobrazujúcich telo akoby nahé. Pomohlo by, keby sa minulý rok zúčastnil hlasovania, keď sa jeho kolegovia postavili proti zákazu používania týchto telesných skenerov bez základného preskúmania ľudských práv. Jeho kolegovia hlasovali proti tomu zákazu. Pán Bradbourn ani len nebol prítomný na hlasovaní, takže je trochu absurdné, že sa o tom teraz rozhovoril."@sk19
"Gospod predsednik, naš kolega gospod Coelho je ponovno upravičil svoje drugo ime: Carlos „Schengen“ Coelho. Je naš glavni strokovnjak v Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in zelo smo mu hvaležni za njegovo delo in strokovno znanje. Glede teh predlogov je pripravil zelo dobra raziskovalna poročila, ki izpostavljajo, kako globoko je zabredla Evropska unija v zvezi z nadzorom in ocenjevanjem. Vsekakor ni smiselno, da bi morala biti ustreznost za pridružitev Schengenskemu območju izključno v rokah držav članic, ne glede na kakršno koli prikrito razdeljevanje na obdobje pred in po vstopu v Schengen. Iz predloga resolucije Komisije izhaja, da „[k]er je ocenjevanje pred začetkom učinkovanja bistvenega pomena za pridobitev medsebojnega zaupanja držav članic, se zdi smiselno, da ostane odgovornost držav članic“. Vendar državam članicam ne prepuščamo ocenjevanja balkanskih držav, za katere bo danes zvečer Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve glasoval o njihovi primernosti za odpravo vizumov – za potovanje brez vizumov – ampak ocenjevanje in ovrednotenje izvaja Komisija, torej ni nobene doslednosti pri tem, ko trdimo, da bi moralo biti presojanje o drugih državah v pristojnosti držav članic. Če sem iskrena, ne dojamem te posebne delitve med ocenjevanjem ukrepov „začetka učinkovanja“, potrebnih za pridružitev Schengenu, ki morajo po mnenju Komisije ostati medvladni, in preverjanjem „izvajanja“ schengenskega pravnega reda. Vsekakor se zdi, da države članice ne opravljajo zelo dobrega dela, saj smo iz predloga glede odločitve izvedeli, da „[d]ržave članice v zadnjih letih niso občutile potrebe po izvajanju ocenjevanja na kraju samem glede pravosodnega sodelovanja na področju kazenskih zadev in prepovedanih drog.. Varstvo podatkov prav tako ni bilo vedno predmet ocenjevanja na kraju samem.“ Verjamem, da je veliko ljudi, ne samo v Parlamentu, ampak tudi širše, ki menijo, da so vprašanja, ki se nanašajo na sodelovanje pri kaznivih dejanjih, drogah, odkrivanju trgovanja z drogami in varstvu zasebnosti, zelo pomembne zadeve, za katere so pregledi na kraju samem pomembni. V celoti torej podpiram zaključke Carlosa Coelha o potrebi, da stvari uredimo, da konsolidiramo postopke, s katerimi se to ocenjevanje izvaja, da konsolidiramo naloge med prvim in tretjim stebrom – in upam, da bo besedna zveza „tretji steber“ kmalu spadala le v zgodovino in mi je ne bo treba nikoli več izgovoriti –,da bomo imeli eno samo enostavno, učinkovito, uspešno in pregledno ocenjevanje in da bomo zagotovili, da bo v to preglednost vključena tudi odgovornost Evropskega parlamenta. Zelo nenavadno je, da na tem razpotju, v času, ko sem prepričana, da bo ratificirana Lizbonska pogodba – v Zgornjem domu Združenega kraljestva sem lani opravila svoj delež – Komisija predlaga te izjemno zamegljene in nesmiselne predloge. Podpiram zavrnitev in pozivam Komisijo, da pripravi boljši predlog, v katerem bo upoštevana Lizbonska pogodba, upoštevana konsolidacija, upoštevana poenostavitev in učinkovitost pri nadzoru in ki bo skladen z odgovornostmi Komisije in Parlamenta na drugih področjih. Nanaša se na celotno vprašanje načina priprave medsebojnega pregleda v Evropski uniji s 27 državami članicami. Kot sem rekla, to je treba pregledati, tudi na področju človekovih pravic, saj se zdi, da nimamo jasnih načel in struktur in preprosto sprejemamo različne stvari na različnih področjih. Ne glede na to, kako všeč so mi države članice, se bojim, da pogosto sprejemajo prakse po načelu „naredi mi uslugo in vrnil ti jo bom“, kar pomeni, da se med sabo ne kritizirajo in torej tudi niso primerne, da ocenjujejo druga drugo. To bi morala početi Komisija. Ker mi je ostalo še nekaj sekund, želim izzvati gospoda Bradbourna iz skupine ECR glede vprašanja prostega pretoka. Pozval je h globalni prepovedi tako imenovanih „naprav za skeniranje golega telesa“. Zelo veliko bi pripomogel k temu, če bi se lani udeležil glasovanja, ko so njegovi kolegi nasprotovali prepovedi uporabe teh naprav za skeniranje telesa, ne da bi pred tem temeljito pregledali človekove pravice. Njegovi kolegi so glasovali proti prepovedi. Gospod Bradbourn ni bil prisoten niti na glasovanju, torej je nekoliko neokusno, da sedaj to izpostavlja."@sl20
"Herr talman! Vår kollega Carlos Coelho har återigen levt upp till sitt mellannamn: Carlos ”Schengen” Coelho. Han är vår interna expert i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, och vi är mycket tacksamma för hans arbete och expertis. Han har utarbetat mycket bra rättsliga betänkanden om dessa förslag, som visar vilken fruktansvärd röra det är i EU när det gäller övervakning och utvärdering. Jag begriper sannerligen inte att det enbart skulle ligga i medlemsstaternas händer att avgöra om ett land är lämpat för att gå med i Schengen eller inte, utan hänsyn till alla svårbegripliga uppdelningar i ”före och efter” anslutningen till Schengen. I kommissionens förslag till förordning står följande: ”Eftersom det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna förutsätter att det sker en grundlig utvärdering innan en stat börjar tillämpa Schengenbestämmelserna, verkar det rimligt att låta denna utvärdering förbli deras ansvar.” I kväll kommer utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att rösta för att länderna på Balkan är lämpade för viseringsundantag och viseringsfria resor. Vi överlåter inte åt medlemsstaterna att utvärdera länderna på Balkan, utan det är kommissionen som gör denna bedömning och utvärdering. Det är alltså inte konsekvent alls att säga att det ska ligga i medlemsstaternas händer att bedöma andra stater. Om jag ska vara ärlig så begriper jag mig inte på denna märkliga uppdelning mellan utvärdering av ”ikraftträdande” av de åtgärder som krävs för att ansluta sig till i Schengen och som enligt kommissionen måste förbli mellanstatliga, och kontroll av ”genomförande” av Schengenregelverket. Det verkar faktiskt som om medlemsstaterna inte gör något vidare bra jobb, eftersom följande står i förslaget till beslut: ”På senare år har medlemsstaterna inte ansett det vara nödvändigt att utvärdera samarbetet i straffrättsliga frågor eller kontrollen av vapen och narkotika genom besök på platsen. Inte heller området uppgiftsskydd har alltid varit föremål för utvärderingsbesök på platsen.” Jag tror att det finns många människor inte bara här i parlamentet utan även utanför som anser att det är rätt så viktigt att inspektera sådant som har att göra med brottsligt samarbete, droger, bekämpning av narkotikasmuggling och integritetsskydd på plats. Så jag stöder till fullo Carlos Coelhos slutsatser att vi måste sammanföra allt detta, konsolidera förfarandena för utvärderingen och arbetet mellan den första och tredje pelaren – jag hoppas för övrigt att begreppet ”tredje pelaren” snart kommer att tillhöra historien och att jag aldrig behöver säga det igen – så att vi får en enkel, effektiv, verkningsfull och insynsvänlig utvärdering och att denna insyn innefattar redovisningsskyldighet mot Europaparlamentet. Det är mycket märkligt att kommissionen lägger fram dessa oerhört röriga och meningslösa förslag en kväll som denna, vid en avgörande tidpunkt då jag är övertygad om att Lissabonfördraget kommer att ratificeras, vilket jag för övrigt själv bidrog till i det brittiska parlamentet förra året. Jag stöder att förslagen förkastas och jag uppmanar kommissionen att komma med ett nytt och bättre förslag, där man tar hänsyn till Lissabonfördraget, medbeslutandeförfarandet och en enkel och effektiv övervakning, och som är förenligt med kommissionens och parlamentets ansvar på andra områden. I det här förslaget kringgås hela frågan om hur inbördes utvärdering genomförs i EU med sina 27 medlemsstater. Detta tål att tittas på, även med avseende på mänskliga rättigheter, eftersom det inte tycks finnas några tydliga principer och strukturer, utan man antar helt enkelt olika saker på olika områden. Hur mycket mitt hjärta än bultar för medlemsstaterna är jag rädd för att de ofta antar en praxis som går ut på att ”jag kliar din rygg om du kliar min”, vilket innebär att de inte kritiserar varandra. Så egentligen är de inte rätt personer att utvärdera varandra. Kommissionen, när det fungerar som bäst, är den som ska göra det. Eftersom jag har några sekunder kvar vill jag vända mig till Philip Bradbourn från ECR-gruppen i fråga om fri rörlighet. Han efterlyste ett globalt förbud av så kallad ”nakenskanning”. Det hade hjälpt om han hade varit närvarande vid omröstningen förra året när hans kolleger motsatte sig ett förbud mot sådan kroppsskanning utan en grundläggande granskning av mänskliga rättigheter. Hans kolleger röstade mot ett det förbudet. Philip Bradbourn var inte ens närvarande vid omröstningen, så det är lite dråpligt av honom att prata om det nu."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Carlos "13
"Sarah Ludford,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"naked body scanner"12
"naked body scanners"3
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph