Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-07-Speech-3-072"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091007.17.3-072"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich war letzten Samstag sehr erfreut und erleichtert, dass die irische Bevölkerung mit Zweidrittelmehrheit Ja gesagt und damit eindeutig die falschen Aussagen und Schreckensmärchen wie von einem Mindestlohn von 1,84 Euro nicht mehr geglaubt hat, und dass sie zu diesem gemeinsamen Europa Ja gesagt hat. Endlich gibt es die Chance, in der Außenpolitik gemeinsam für mehr Konfliktprävention einzutreten, für mehr Menschenrechte und Demokratie in allen Teilen der Welt, also diese globale Verantwortung, die die Europäische Union hat, stärker wahrzunehmen. Aber damit das wirklich in Kraft treten kann – und das haben einige ja schon gesagt –, braucht es die Unterstützung von allen europäischen Staats- und Regierungschefs, damit auch Präsident Klaus dazu bewegt wird, den Vertrag zu unterzeichnen. Ich meine tatsächlich alle. Ich war heute früh sehr empört, dass ein Regierungschef – nämlich der österreichische Bundeskanzler, Werner Faymann – in einem Interview erklärt hat, dass er, wenn Präsident Klaus nicht unterschreibt, auch für Österreich die Chance sieht, hier eine neue Volksabstimmung durchzuführen. Das ist europapolitische Verantwortungslosigkeit! Ich ersuche in diesem Zusammenhang den Herrn Ratspräsidenten, gegenüber dem österreichischen Regierungschef klarzumachen, dass es hier um unsere gemeinsame europapolitische Verantwortung geht. Ich ersuche auch die Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokraten, das klarzustellen. Es geht darum, dass alle, die für dieses gemeinsame Europa sind, jetzt klarmachen, dass auch Präsident Klaus unterschreiben soll, dass wir keine irgendwie geartete Unterminierung dieses Prozesses, der zur Erfüllung des Lissabon-Vertrags führt, brauchen können. Auch keine „Spompanadln“, wie wir auf Österreichisch sagen, also schnell mal das zu machen, was vielleicht in der Bevölkerung populär ist. Ich halte das für europapolitisch wirklich verantwortungslos und hoffe, dass es hier einen Rückzieher des österreichischen Regierungschefs gibt. <BRK>"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, dámy a pánové, i já jsem v sobotu cítila velkou radost a úlevu, že irští občané dvoutřetinovou většinou zvolili „ano“, takže zjevně již nevěří mylným prohlášením a strašidelným příběhům například o minimální mzdě 1,84 EUR, a že řekli „ano“ společné Evropě. Konečně máme možnost společně pracovat na naší zahraniční politice, abychom dosáhli lepší prevence konfliktů, lepší ochrany lidských práv a větší demokracie ve všech státech světa, jinými slovy silněji cítit globální odpovědnost, kterou Evropská unie má. Aby však toto mohlo skutečně platit – někteří to již zmiňovali –, potřebujeme podporu všech evropských hlav států nebo vlád, aby přesvědčily prezidenta Klause k podepsání smlouvy. Mám na mysli všechny z nich. Dnes ráno mě rozhořčilo, když jsem slyšela, že jeden z předsedů vlád, konkrétně rakouský kancléř Werner Faymann, v rozhovoru prohlásil, že pokud prezident Klaus smlouvu nepodepíše, bude mít také Rakousko příležitost uspořádat další referendum. To ukazuje nedostatek odpovědnosti vůči evropské politice. V tomto ohledu bych požádala úřadujícího předsedu Rady, aby rakouskému předsedovi vlády vysvětlil, že je třeba, abychom převzali společnou evropskou odpovědnost. Požádala bych také sociálně demokratické poslance, aby tuto věc vysvětlili. Je třeba, aby každý, kdo je pro společnou Evropu, vysvětlil prezidentu Klausovi, že i on musí smlouvu podepsat a že nepotřebujeme, aby cokoli podrývalo proces vedoucí k realizaci Lisabonské smlouvy. Takže nechytejme se něčeho jen proto, že to může být mezi lidmi populární. Považuji to za velmi nezodpovědné, pokud jde o evropskou politiku, a doufám, že rakouská hlava vlády toto své prohlášení odvolá."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Også jeg var meget glad og lettet lørdag, da det irske folk stemte "ja" med to tredjedeles flertal og dermed helt klart ikke længere tror på de fejlagtige udtalelser og skrækhistorier om f.eks. en mindsteløn på 1,84 EUR, og at de sagde "ja" til dette fælles Europa. Endelig er der mulighed for at arbejde sammen på det udenrigspolitiske område for at opnå en bedre forebyggelse af konflikter, større beskyttelse af menneskerettigheder og mere demokrati i alle dele af verden, med andre ord at opnå en stærkere fornemmelse for det globale ansvar, EU har. Men hvis dette rent faktisk skal blive en realitet – og flere har allerede sagt dette – har vi brug for støtte fra alle de europæiske stats- og regeringsledere for at overtale præsident Klaus til at underskrive traktaten. Og jeg mener dem alle. Jeg var chokeret over at høre her til morgen, at en regeringsleder, nemlig den østrigske kansler Werner Faymann, i et interview havde sagt, at han, hvis præsident Klaus ikke underskriver traktaten, ser en mulighed for Østrig til også at gennemføre en ny folkeafstemning. Det viser en manglende ansvarlighed over for den europæiske politik. I denne forbindelse vil jeg anmode formanden for Rådet om at gøre det klart over for den østrigske regeringsleder, at vi må påtage os et fælles europæisk ansvar. Jeg vil også bede de socialdemokratiske medlemmer om at gøre dette klart. Det er nødvendigt, at alle, som går ind for dette fælles Europa, gør det klart, at præsident Klaus også skal underskrive traktaten, og at vi ikke har brug for noget, der underminerer processen henimod gennemførelse af Lissabontraktaten. Så lad os ikke have nogen "Spompanadln", som vi siger i Østrig, men andre ord lad os ikke overilet tage noget op, blot fordi det kunne være populært hos befolkningen. Jeg finder det meget uansvarligt i forbindelse med den europæiske politik, og jeg håber, at den østrigske regeringsleder vil trække sin udtalelse herom tilbage."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και εγώ επίσης χάρηκα και ανακουφίστηκα το Σάββατο, όταν πληροφορήθηκα ότι ο ιρλανδικός λαός ψήφισε «Ναι» με πλειοψηφία δύο τρίτων και, ως εκ τούτου, σαφώς δεν πιστεύω πλέον τις εσφαλμένες δηλώσεις και τις τρομακτικές ιστορίες περί ελάχιστου μισθού 1,84 ευρώ, για παράδειγμα, και ότι δήλωσε «Ναι» σε τούτη την ενιαία Ευρώπη. Επιτέλους, τώρα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε επί της εξωτερικής μας πολιτικής προκειμένου να διασφαλίσουμε καλύτερη πρόληψη των συγκρούσεων, ισχυρότερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περισσότερη δημοκρατία ανά τον κόσμο, άλλως ειπείν, να αποκτήσουμε μεγαλύτερη συναίσθηση της παγκόσμιας ευθύνης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις, για να τεθεί αυτό σε ισχύ –και ορισμένοι το έχουν ήδη επισημάνει– χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων των ευρωπαίων αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων ώστε να πείσουμε και τον πρόεδρο Klaus να υπογράψει τη Συνθήκη. Και όταν λέω την υποστήριξη όλων, το εννοώ. Εξοργίστηκα σήμερα το πρωί, όταν πληροφορήθηκα ότι ένας αρχηγός κυβέρνησης, και συγκεκριμένα ο αυστριακός καγκελάριος Werner Faymann, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Klaus δεν υπογράψει τη Συνθήκη, παρέχεται η δυνατότητα και στην Αυστρία να διοργανώσει νέο δημοψήφισμα. Αυτό καταδεικνύει έλλειψη υπευθυνότητας όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική. Εν προκειμένω, θα ήθελα να ζητήσω από τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου να καταστήσει σαφές στον πρόεδρο της αυστριακής κυβέρνησης ότι οφείλουμε να αναλάβουμε κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τους Σοσιαλδημοκράτες βουλευτές του ΕΚ να προβούν στην ίδια διευκρίνιση. Χρειαζόμαστε από όλους όσοι έχουν ταχθεί υπέρ αυτής της ενιαίας Ευρώπης να καταστήσουν σαφές ότι πρέπει να υπογράψει τη Συνθήκη και ο πρόεδρος Klaus και ότι δεν θέλουμε να υπονομεύσει τίποτα τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην υλοποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ας απορρίψουμε, λοιπόν, κάθε είδους «Spompanadln», όπως λέμε στην αυστριακή γλώσσα, με άλλα λόγια, ας μην προσκολλόμαστε αβασάνιστα σε κάτι απλώς και μόνο επειδή ενδέχεται να έχει απήχηση στους πολίτες. Θεωρώ ότι αυτή η συμπεριφορά είναι άκρως ανεύθυνη όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική και ευελπιστώ ο πρόεδρος της αυστριακής κυβέρνησης να ανακαλέσει τη δήλωσή του επί του θέματος αυτού."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I, too, was very pleased and relieved on Saturday that the Irish people voted ‘yes’ with a two-thirds majority and thus, clearly no longer believe the erroneous statements and horror stories about a minimum wage of EUR 1.84, for example, and that they said ‘yes’ to this common Europe. At last, there is a chance to work together in our foreign policy to achieve greater conflict prevention, greater protection of human rights and more democracy in all parts of the world, in other words, to have a stronger sense of the global responsibility that the European Union has. However, for this to actually enter into force – and some people have already said this – we need the support of all of the European Heads of State or Government in order to persuade President Klaus, too, to sign the treaty. And I mean all of them. I was outraged this morning to hear that one Head of Government, namely the Austrian Chancellor, Werner Faymann, had declared in an interview that, if President Klaus does not sign the treaty, he sees an opportunity for Austria, too, to hold another referendum. That demonstrates a lack of responsibility with regard to European policy. In this regard, I would ask the President-in-Office of the Council to make it clear to the Austrian Head of Government that we need to assume a common European responsibility. I would also ask the social democratic Members to make that clear. We need everyone who is in favour of this common Europe to make it clear that President Klaus, too, must sign the treaty and that we do not need anything to undermine the process leading to the realisation of the Treaty of Lisbon. So let us have no ‘Spompanadln’ as we say in Austrian, in other words, let us not rashly pick up on something simply because it might be popular with the people. I consider that to be very irresponsible in terms of European policy and I hope that the Austrian Head of Government will retract his statement in this regard."@en4
"Señor Presidente, Señorías, yo también me alegré y me sentí aliviada este sábado al ver que el pueblo irlandés había votado «sí» por una mayoría de dos tercios, y que ya no cree en las declaraciones erróneas y las historias de horror acerca de un sueldo mínimo de 1,84 euros, por ejemplo, por lo que dijeron «sí» a esta Europa común. Finalmente tenemos la oportunidad de trabajar juntos en nuestra política exterior para prevenir mejor los conflictos, para lograr una mayor protección de los derechos humanos y la democracia en todo el mundo, en otros términos, para asumir con mayor firmeza la responsabilidad mundial que tiene la Unión Europea. Sin embargo, para que este Tratado entre en vigor —y algunos oradores ya lo han dicho— necesitamos el apoyo de todos los Jefes de Estado y de Gobierno para convencer al Presidente Klaus de que firme el Tratado. Y quiero decir de todos ellos. Esta mañana me sentí indignada al escuchar que un Jefe de Gobierno, a saber, el Canciller austriaco, Werner Faymann, había declarado en una entrevista que, si el Presidente Klaus no firmara el Tratado, consideraba que también Austria debería celebrar otro referéndum. Esto viene a demostrar una falta de responsabilidad con respecto a la política europea. A este respecto, me gustaría pedir al Presidente en ejercio del Consejo que indique claramente al Jefe de Gobierno austriaco que tenemos que asumir una responsabilidad europea común. También quisiera pedir a los diputados socialdemócratas que dejen claro este extremo. Es necesario que todos los que están a favor de esta Europa común hagan saber que también el Presidente Klaus debe firmar el Tratado y que no necesitamos nada que socave el proceso que conducirá a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Así que nada de «Spompanadln», como decimos en Austria; en otras palabras, no asumamos precipitadamente una posición simplemente porque pueda ser popular entre los ciudadanos. Creo que resulta muy irresponsable desde el punto de vista de la política europea y espero que el Jefe de Gobierno austriaco retirará su declaración a este respecto."@es21
"Härra president, daamid ja härrad, ka mina tundsin laupäeval suurt heameelt ja kergendust selle üle, et Iirimaa inimesed hääletasid kahe kolmandiku häälteenamusega selle lepingu poolt, ning seega on selge, et nad ei usu enam neid ekslikke väiteid ja õudusjutte näiteks 1,84 euro suurusest miinimumtasust, ning sellega nad ütlesid „jah” meie ühisele Euroopale. Viimaks ometi on meil võimalus oma välispoliitika osas koostööd teha, et saavutada parem konfliktiennetus, inimõiguste parem kaitsmine ja rohkem demokraatiat kõikjal maailmas, teisisõnu, suurem vastutustunne ülemaailmsete kohustuste suhtes, mis Euroopa Liidul lasuvad. Kuid selle reaalseks jõustumiseks – mida mõned inimesed on juba ka maininud – on meil vaja kõikide Euroopa riigipeade või valitsusjuhtide toetust, et veenda ka president Klausi seda lepingut allkirjastama. Ja ma pean silmas tõesti nende kõikide toetust. Ma olin šokeeritud kui ma täna hommikul kuulsin, et üks valitsusjuht, nimelt Austria kantsler Werner Faymann ütles ühes intervjuus, et kui president Klaus sellele lepingule alla ei kirjuta, siis ta näeb ka Austria jaoks võimalust uue referendumi korraldamiseks. See näitab Euroopa poliitika suhtes vastutustunde puudumist. Sellega seoses paluksin ma nõukogu eesistujal Austria valitsusjuhile selgeks teha, et meil on vaja Euroopas ühiselt vastutus võtta. Ma palun ka sotsiaaldemokraatidest parlamendiliikmetel see selgeks teha. Meil on vaja, et kõik ühise Euroopa pooldajad teeksid president Klausile selgeks, et ka tema peab selle lepingu allkirjastama ning meil ei ole vaja, et miski seda Lissaboni lepingu realiseerimiseni viivat protsessi õõnestaks. Tegutsegem siis ilma ’ita, nagu me Austrias ütleme, ehk teisisõnu, ärgem võtkem midagi ettemõtlematult ette lihtsalt sellepärast, et see võib rahva seas populaarne olla. Ma pean seda Euroopa poliitika suhtes väga vastutustundetuks ning loodan, et Austria valitsusjuht võtab oma sellekohase avalduse tagasi."@et5
"− Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minä myös olin hyvin iloinen ja helpottunut lauantaina, kun Irlannin kansa äänesti "kyllä" kahden kolmasosan enemmistöllä, eikä niin ollen enää selvästikään uskonut virheellisiin lausuntoihin ja kauhukertomuksiin esimerkiksi 1,84 euron vähimmäispalkasta, ja kun he sanoivat "kyllä" tälle yhteiselle Euroopalle. Viimeinkin on tilaisuus tehdä yhteistyötä ulkopolitiikassamme saadaksemme aikaan paremman konfliktinehkäisyn, paremman ihmisoikeuksien suojelun ja enemmän demokratiaa kaikkialla maailmassa, toisin sanoen tunteaksemme vahvemmin Euroopan unionin maailmanlaajuisen vastuun. Jotta tämä kuitenkin todella tulisi voimaan − ja jotkut ovat jo sanoneet tämän − tarvitsemme tukea kaikilta EU:n valtion ja hallitusten päämiehiltä taivuttaaksemme myös presidentti Klausin allekirjoittamaan sopimuksen. Ja tarkoitan heistä kaikkia. Järkytyin tänä aamuna kuullessani, että yksi hallituksen päämies, nimittäin Itävallan kansleri Werner Faymann, oli haastattelussa ilmoittanut, että mikäli presidentti Klaus ei allekirjoita sopimusta, hänestä se on myös Itävallalle tilaisuus järjestää uusi kansanäänestys. Se osoittaa EU:n politiikkaa koskevan vastuullisuuden puutteen. Pyytäisin tässä yhteydessä neuvoston puheenjohtajaa tekemään selväksi Itävallan hallituksen päämiehelle, että meidän on kannettava yhteinen eurooppalainen vastuu. Pyytäisin myös sosialidemokraattisia parlamentin jäseniä tekemään sen selväksi. Kaikkien, jotka kannattavat tätä yhteistä Eurooppaa, on tehtävä selväksi, että myös presidentti Klausin on allekirjoitettava sopimus ja että minkään ei pidä heikentää prosessia, joka johtaa Lissabonin sopimuksen toteuttamiseen. Joten jättäkäämme "Spompanadln", kuten Itävallassa sanomme, toisin sanoen, älkäämme ryhtykö hätiköidysti johonkin yksinkertaiseen, koska se saattaisi osoittautua suosituksi ihmisten keskuudessa. Mielestäni se on hyvin vastuutonta EU:n politiikan kannalta, ja toivon, että Itävallan hallituksen päämies peruu siihen liittyvän lausuntonsa."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j’ai été moi aussi très heureuse et soulagée d’apprendre samedi que le peuple irlandais avait voté «oui» à une majorité des deux tiers, qu’il ne croit donc plus désormais aux déclarations erronées et aux histoires effrayantes concernant, par exemple, un salaire minimum de 1,84 euro et qu’il a dit «oui» à l’Europe unie. Enfin, nous avons la possibilité de collaborer tous ensemble dans le domaine de la politique étrangère de manière à pouvoir mieux prévenir les conflits, à pouvoir mieux défendre les droits de l’homme et la démocratie partout dans le monde, en d’autres termes, à mieux appréhender la responsabilité mondiale qui incombe à l’Union européenne. Toutefois, pour que ce Traité entre effectivement en vigueur - certains orateurs l’ont déjà dit -, nous avons besoin du soutien de tous les chefs d’État ou de gouvernement afin de persuader le président Klaus de signer également le Traité. Et je veux bien dire tous, sans exception. J’ai été scandalisée ce matin d’entendre qu’un chef de gouvernement, à savoir le chancelier autrichien, Werner Faymann, avait déclaré dans une interview que si le président Klaus ne signait pas le Traité, il envisagerait de profiter de l’occasion pour organiser un autre référendum en Autriche également. Cela témoigne d’un manque de responsabilité vis-à-vis de la politique européenne. Je voudrais demander à cet égard au président en exercice du Conseil de faire comprendre clairement au chef du gouvernement autrichien que nous devons tous assumer de la même façon nos responsabilités européennes. Je voudrais également demander aux députés sociaux-démocrates de le souligner. Il faut que chaque personne favorable à cette Europe commune fasse clairement savoir que le président Klaus doit lui aussi signer le Traité et que rien ne doit compromettre le processus conduisant à la mise en œuvre du traité de Lisbonne. Donc, comme nous le disons en autrichien, évitons les « », c’est-à-dire, ne sautons pas imprudemment sur une occasion simplement parce que cela pourrait plaire au peuple. J’estime cela particulièrement irresponsable vis-à-vis de la politique européenne et j’espère que le chef du gouvernement autrichien retirera la déclaration qu’il a faite à cet égard."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Jómagam is örömmel és megkönnyebbüléssel vettem tudomásul szombaton, hogy az ír polgárok kétharmados többséggel igennel szavaztak, ami egyértelműen azt jelzi, hogy nem hiszik el többé azokat a téves állításokat és rémtörténeteket, mint amilyen például az 1,84 eurós minimálbérről szóló volt, és igent mondtak a közös Európára. Végre lehetőségünk nyílik rá, hogy a külpolitika terén végzett közös munkával a világ minden táján hatékonyabb konfliktusmegelőzést, az emberi jogok fokozottabb védelmét és nagyobb demokráciát biztosíthassunk, vagyis hogy jobban átérezzük az Európai Unió globális felelősségét. Ugyanakkor ahhoz, hogy a Szerződés hatályba léphessen – ezt már többen említették – szükségünk van az európai állam- és kormányfők támogatására, hogy Klaus elnök urat is meggyőzhessük a Szerződés aláírásának szükségességéről. Itt valamennyi állam- és kormányfőre gondolok. Ma reggel felháborodással hallottam, hogy az egyik kormányfő, konkrétan az osztrák kancellár, Werner Faymann egy interjúban kijelentette: amennyiben Klaus elnök úr nem írja alá a szerződést, úgy elképzelhetőnek tartja, hogy Ausztriában is népszavazást tartsanak. Ez az európai politikával szembeni felelőtlenségről tanúskodik. E tekintetben arra kérném a Tanács soros elnökét, határozottan közölje az osztrák kormányfővel, hogy közös európai felelősséget kell vállalnunk. Ugyanerre kérném továbbá a szociáldemokrata képviselőket is. Mindannyiunknak, akik támogatjuk a közös Európát, világossá kell tennünk, hogy Klaus elnök úrnak is alá kell írnia a Szerződést, és hogy kerülnünk kell az olyan tényezőket, amelyek aláássák a Lisszaboni Szerződés megvalósításához vezető folyamatot. Hagyjuk el tehát a „Spompanadln”-t, ahogy Ausztriában mondjuk, vagyis ne tegyünk magunkévá elhamarkodottan egy álláspontot csak azért, mert az a polgárok körében népszerű lehet. Az európai politika szempontjából nézve ezt rendkívül felelőtlennek tartom, és remélem, hogy az osztrák kormányfő visszavonja az erre vonatkozó kijelentését."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch’io mi sono sentita felice e sollevata lo scorso sabato quando gli irlandesi hanno votato per il “sì” con una maggioranza dei due terzi, dimostrando pertanto di non credere più alle dichiarazioni infondate e alle voci terribili di retribuzioni minime pari a 1,84 euro, ad esempio, e dichiarandosi invece a favore di quest’Europa comune. Ora potremo finalmente dedicarci alla nostra politica estera per conseguire una più efficace prevenzione dei conflitti, una maggiore tutela dei diritti umani e più democrazia in tutte le regioni del mondo, in altre parole, per avvertire con maggiore chiarezza la grande responsabilità che ricade sulle spalle dell’Unione europea. Tuttavia, per far entrare effettivamente in vigore il trattato – qualcuno l’ha già ricordato – ci occorre il sostegno di tutti i capi di Stato o di governo per convincere anche il presidente Klaus a sottoscriverlo. E intendo dire proprio tutti. Sono rimasta sconcertata stamani quando ho saputo che un capo di governo, segnatamente il cancelliere austriaco Faymann, ha dichiarato in un’intervista che, se il presidente Klaus non firmerà il trattato, anche l’Austria potrebbe avere la possibilità di indire un altro referendum. Ciò dimostra una totale assenza di responsabilità nei confronti della politica europea. A tale proposito, chiederei al presidente in carica del Consiglio di chiarire al capo di governo austriaco che ci dobbiamo assumere una responsabilità europea comune. Vorrei esortare anche i deputati socialdemocratici a fare lo stesso. Tutti coloro che sono a favore di quest’Europa comune devono ribadire con chiarezza che anche il presidente Klaus deve sottoscrivere il trattato e che non ci servono altri ostacoli che si frappongano al nostro processo di approvazione del trattato di Lisbona. Evitiamo pertanto gli come diciamo in austriaco: in altre parole, non affrettiamoci ad abbracciare una causa semplicemente perché potrebbe rivelarsi popolare. Lo considero un gesto molto irresponsabile in termini di politica europea, e mi auguro che il capo del governo austriaco ritratti la propria dichiarazione al riguardo."@it12
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, šeštadienį aš taip pat labai apsidžiaugiau tuo, kad Airijos gyventojai daugiau kaip trečdaliu balsų balsavo „taip“ ir kad, aišku, jie daugiau nebetiki klaidinimais ir siaubo istorijomis, pvz., dėl minimalaus atlyginimo, kuris bus 1,84 EUR, ir jų pritarimu bendrai Europai. Pagaliau turime galimybę bendrai dirbti mūsų užsienio politikoje, siekiant geresnės konfliktų prevencijos, stiprinant žmogaus teisių apsaugą ir demokratiją visose pasaulio vietose, kitaip tariant, prisiimti Europos Sąjungai didesnę visuotinę atsakomybę. Vis dėlto tam, kad visa tai faktiškai įsigaliotų, – ir kai kurie žmonės tai jau minėjo, – mums reikalinga visų Europos vyriausybių vadovų parama siekiant įtikinti prezidentą Václavą Klausą taip pat pasirašyti sutartį. Neabejotinai visų jų parama. O štai šį rytą aš išgirdau, kad vienas vyriausybės vadovų – Austrijos kancleris Werner Faymann savo interviu pareiškė, kad jei prezidentas Václav Klaus nepasirašys sutarties, jis mato galimybę surengti kitą referendumą Austrijoje. Tai rodo atsakomybės Europos politikos atžvilgiu trūkumą. Šiuo požiūriu norėčiau paprašyti einančio Tarybos Pirmininko pareigas paaiškinti Austrijos vyriausybės vadovui, kad atsakomybė dėl Europos tenka mums visiems. Taip pat norėčiau, kad socialdemokratai taip pat tai suprastų. Mes privalome pasiekti, kad kiekvienas, pritariantis bendrai Europai, leistų suprasti prezidentui Václavui Klausui, kad jis taip pat privalo pasirašyti sutartį ir kad negalima trukdyti procesui, kuriuo siekiama pagaliau įgyvendinti Lisabonos sutartį. Todėl, kaip sako austrai, „Spompanadln“ – kitaip tariant, neskubėkime pritarti populiariam požiūriui. Aš manau, kad tai būtų labai neatsakinga Europos politikos požiūriu ir kad Austrijos vyriausybės vadovas turėtų atsisakyti šio savo pareiškimo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, arī es jutu lielu prieku un atvieglojumu sestdien par to, ka Īrijas iedzīvotāji ar divu trešdaļu lielu pārsvaru nobalsoja „par”, apliecinot, ka vairs netic kļūdīgiem apgalvojumiem un šausmu stāstiem, piemēram, par minimālo algu EUR 1,84 apmērā, un ka viņi ir teikuši „jā” vienotai Eiropai. Beidzot ir iespēja kopā strādāt pie mūsu ārlietu politikas, lai panāktu konfliktu efektīvāku novēršanu, cilvēktiesību aizstāvību un lielāku demokrātiju visā pasaulē, citiem vārdiem sakot, nostiprinātu Eiropas Savienības globālo pienākumu apziņu. Tomēr, lai tas faktiski stātos spēkā — un daži jau to ir teikuši — mums ir vajadzīgs visu Eiropas Savienības dalībvalstu vai to valdību vadītāju atbalsts, lai pārliecinātu arī prezidentu parakstīt līgumu. Un es runāju par viņiem visiem. Šorīt kļuvu nikna, dzirdot, ka vienas valdības vadītājs, proti, Austrijas kanclers intervijā bija paziņojis — ja prezidents neparakstīs līgumu, viņš paredz iespēju, ka arī Austrija varētu sarīkot vēl vienu referendumu. Tas apliecina atbildības trūkumu Eiropas politikas jomā. Šajā saistībā es vēlētos lūgt Padomes priekšsēdētāju paskaidrot Austrijas valdības vadītājam, ka mums ir jāuzņemas atbildība par vienotu Eiropu. Arī sociāldemokrātu locekļiem es gribētu lūgt to paskaidrot. Mums vajag, lai visi, kas atbalsta šo ideju par vienotu Eiropu, skaidri pasaka, ka arī prezidentam ir jāparaksta līgums un ka mums nevajag, lai tiktu apdraudēts process, kas ved uz Lisabonas līguma īstenošanu. Tāpēc iztiksim bez kā mēs sakām Austrijā, jeb, citiem vārdiem sakot, nesteigsimies pievērst uzmanību kaut kam tikai tāpēc, ka tas varētu patikt iedzīvotājiem. Es to uzskatu par bezatbildību Eiropas politikas kontekstā, un es ceru, ka Austrijas valdības vadītājs atsauks savu šajā sakarā teikto."@lv13
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich war letzten Samstag sehr erfreut und erleichtert, dass die irische Bevölkerung mit Zweidrittelmehrheit Ja gesagt und damit eindeutig die falschen Aussagen und Schreckensmärchen wie von einem Mindestlohn von 1,84 Euro nicht mehr geglaubt hat, und dass sie zu diesem gemeinsamen Europa Ja gesagt hat. Endlich gibt es die Chance, in der Außenpolitik gemeinsam für mehr Konfliktprävention einzutreten, für mehr Menschenrechte und Demokratie in allen Teilen der Welt, also diese globale Verantwortung, die die Europäische Union hat, stärker wahrzunehmen. Aber damit das wirklich in Kraft treten kann – und das haben einige ja schon gesagt –, braucht es die Unterstützung von allen europäischen Staats- und Regierungschefs, damit auch Präsident Klaus dazu bewegt wird, den Vertrag zu unterzeichnen. Ich meine tatsächlich alle. Ich war heute früh sehr empört, dass ein Regierungschef – nämlich der österreichische Bundeskanzler, Werner Faymann – in einem Interview erklärt hat, dass er, wenn Präsident Klaus nicht unterschreibt, auch für Österreich die Chance sieht, hier eine neue Volksabstimmung durchzuführen. Das ist europapolitische Verantwortungslosigkeit! Ich ersuche in diesem Zusammenhang den Herrn Ratspräsidenten, gegenüber dem österreichischen Regierungschef klarzumachen, dass es hier um unsere gemeinsame europapolitische Verantwortung geht. Ich ersuche auch die Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokraten, das klarzustellen. Es geht darum, dass alle, die für dieses gemeinsame Europa sind, jetzt klarmachen, dass auch Präsident Klaus unterschreiben soll, dass wir keine irgendwie geartete Unterminierung dieses Prozesses, der zur Erfüllung des Lissabon-Vertrags führt, brauchen können. Auch keine „Spompanadln“, wie wir auf Österreichisch sagen, also schnell mal das zu machen, was vielleicht in der Bevölkerung populär ist. Ich halte das für europapolitisch wirklich verantwortungslos und hoffe, dass es hier einen Rückzieher des österreichischen Regierungschefs gibt."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, ook ik was afgelopen zaterdag zeer blij en opgelucht dat de Ierse bevolking met een meerderheid van tweederde van de stemmen ja heeft gezegd en daarmee heel duidelijk heeft laten weten niet te geloven in allerlei onjuiste uitlatingen en horrorverhalen over bijvoorbeeld een minimumloon van 1,84 euro, en dat ze ja heeft gezegd tegen dit gemeenschappelijke Europa. Eindelijk hebben we de kans om in het kader van het extern beleid gemeenschappelijk te pleiten voor meer conflictpreventie, meer mensenrechten en democratie overal ter wereld, oftewel voor een sterkere uitoefening van de mondiale verantwoordelijkheid die de Europese Unie heeft. Om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk kan gebeuren – zoals ook anderen hier al hebben gezegd –, hebben we de steun nodig van alle Europese staatshoofden en regeringsleiders, zodat ook president Klaus ertoe wordt gebracht het Verdrag te ondertekenen. Ik bedoel daadwerkelijk alle. Ik heb me vanochtend zeer zitten opwinden over het feit dat een regeringsleider – namelijk de Oostenrijkse bondskanselier Werner Faymann – in een interview verklaarde dat als president Klaus het Verdrag niet ondertekent, hij ook voor Oostenrijk een nieuwe kans ziet voor een referendum. Dit is uit oogpunt van Europese politiek absoluut onverantwoord! Daarom doe ik in dit verband een dringend beroep op de fungerend voorzitter van de Raad om de Oostenrijkse premier duidelijk te maken dat het hier gaat om onze gemeenschappelijke Europese verantwoordelijkheid. Ik doe ook een beroep op de sociaaldemocratische collega's om dit duidelijk te maken. Het is van belang dat een ieder die voor dit gemeenschappelijke Europa is, president Klaus duidelijk maakt dat hij het Verdrag nu moet ondertekenen en dat wij geen enkele vorm van ondermijning van het proces dat moet leiden tot de verwezenlijking van het Verdrag van Lissabon, kunnen gebruiken. Dus ook geen 'Spompanadln', zoals we dat in Oostenrijk zeggen, oftewel snel iets doen wat misschien goed aankomt bij de bevolking. Dat vind ik uit het oogpunt van Europese politiek volstrekt onverantwoord en ik hoop dat de Oostenrijkse premier in dit geval snel zal terugkomen van zijn uitlating."@nl3
"− Panie przewodniczący, panie i panowie! Ja również poczułam radość i ulgę w sobotę, kiedy naród irlandzki opowiedział się za traktatem większością dwóch trzecich głosów, i w ten sposób odrzuciło wiarę w błędne doniesienia i straszne historie o minimalnych stawkach wynagrodzeń, np. rzędu 1,84 euro i że powiedzieli „tak” takiej wspólnej Europie. Wreszcie pojawiła się szansa na wspólną pracę nad polityką zagraniczną, aby zyskać lepsze mechanizmy zapobiegania konfliktom, lepszą ochronę praw człowieka, więcej demokracji we wszystkich częściach świata, jak również większe poczucie globalnej odpowiedzialności spoczywającej na Unii Europejskiej. Aby jednak to faktycznie weszło w życie – jak niektórzy zdążyli nadmienić – potrzeba nam poparcia wszystkich szefów państw lub rządów, by przekonać pana prezydenta Klausa do złożenia podpisu pod traktatem. Podkreślam – wszystkich. Dziś rano oburzyła mnie wieść, że jeden z szefów rządów, a konkretnie kanclerz Austrii Werner Faymann, oświadczył w wywiadzie, że jeśli prezydent Klaus nie podpisze traktatu, to będzie to dla Austrii sposobność do przeprowadzenia następnego referendum. Dowodzi to braku odpowiedzialności względem polityki europejskiej. Stąd też proszę urzędującego przewodniczącego Rady o wyjaśnienie austriackiemu szefowi rządu, że musimy podjąć wspólną europejską odpowiedzialność. Zwracam się również do posłów socjaldemokratów o wyjaśnienie tej kwestii. Trzeba, aby każdy zwolennik wspólnej Europy wyjaśnił również panu prezydentowi Klausowi, że musi on podpisać traktat i nie chcemy, aby cokolwiek zakłóciło proces wiodący do wejścia w życie traktatu lizbońskiego. Nie posuwajmy się zatem do „Spompanadln”, jak mawiamy w Austrii – innymi słowy, nie spieszmy się z jakimś działaniem tylko dlatego, że może się to spodobać ludziom. Uważam, że byłoby to bardzo nieodpowiedzialne z punktu widzenia polityki europejskiej, i ufam, że austriacki szef rządu wycofa się z swojego oświadczenia w tym zakresie."@pl16
"Senhor Presidente, minhas Senhoras e meus Senhores, também eu fiquei muito satisfeita e aliviada, no sábado, por o povo irlandês ter votado "sim" com uma maioria de dois terços – deixando, pelos vistos, de acreditar em falsas afirmações e história horríveis, como a de um salário mínio de 1,84 euros, por exemplo –, e de terem dito "sim" a esta Europa comum. Finalmente, temos a oportunidade de trabalhar juntos na nossa política externa, de modo a conseguirmos reforçar a prevenção de conflitos, aumentar a protecção dos direitos humanos e a democracia em todo o mundo, por outras palavras, assumir com maior firmeza a responsabilidade que cabe à União Europeia na cena internacional. Contudo, para que o Tratado possa entrar em vigor – e já algumas pessoas o disseram –, é necessário o apoio de todos os Chefes de Estado e de Governo da União Europeia para persuadir o Presidente Klaus a assinar, também ele, o Tratado. Quando digo todos, é mesmo todos. Fiquei muito indignada, esta manhã, ao saber que um Chefe de Estado, mais precisamente o Chanceler austríaco, Werner Faymann, declarou numa entrevista que, caso o Presidente Klaus não assine o Tratado, isso dará à Áustria, também, a possibilidade de realizar novo referendo. Isto demonstra uma falta de responsabilidade em relação à política europeia. Neste contexto, solicito ao Presidente em exercício do Conselho que indique claramente ao Chefe de Governo austríaco que temos de assumir uma responsabilidade europeia comum. Peço igualmente aos deputados sociais-democratas que tornem isso perfeitamente claro. É preciso que todos os que são a favor desta Europa comum façam saber claramente que também o Presidente Klaus tem de assinar o Tratado, e que rejeitamos tudo o que possa minar o processo conducente à entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Assim, deixemo-nos de "Spompanadln", como dizemos em austríaco, por outras palavras, não agarremos à pressa uma ideia só porque pode ser popular junto das pessoas. Considero isso uma irresponsabilidade em termos de política europeia, e espero que o Chefe de Governo austríaco se retracte da sua declaração a este respeito."@pt17
"Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, şi eu am fost sâmbătă încântată şi uşurată de faptul că cetăţenii irlandezi au votat „da” cu o majoritate de două treimi şi că, prin urmare, nu mai cred în afirmaţiile false şi poveştile de groază cum ar fi, de exemplu, salariul minim de 1,84 EUR şi au spus „da” acestei Europe comune. În sfârşit, există şansă de a colabora în politica noastră externă, pentru a asigura o prevenire mai eficientă a conflictelor, o mai mare protecţie a drepturilor omului şi mai multă democraţie în toate părţile lumii, cu alte cuvinte, pentru a fi mai conştienţi de responsabilitatea globală pe care o are Uniunea Europeană. Însă, pentru ca toate acestea să intre în vigoare avem nevoie - şi unele persoane au spus-o deja - de susţinerea tuturor şefilor de stat şi de guvern pentru a-l convinge şi pe preşedintele Klaus să semneze Tratatul. Şi chiar mă refer la toţi şefii de stat şi de guvern. Am fost şocată azi dimineaţă să aud că unul dintre şefii de guvern, şi anume cancelarul austriac Werner Faymann, a declarat într-un interviu că, dacă preşedintele Klaus nu va semna Tratatul, crede că există o şansă ca Austria să organizeze încă un referendum. Acest lucru demonstrează o lipsă de responsabilitate faţă de politica europeană. L-aş ruga, în acest sens, pe Preşedintele în oficiu al Consiliului să-i explice şefului de guvern al Austriei că trebuie să ne asumăm o responsabilitate europeană comună. I-aş ruga, de asemenea, pe deputaţii social-democraţi să clarifice acest lucru. Toţi cei care sunt în favoarea acestei Europe comune trebuie să precizeze faptul că şi preşedintele Klaus trebuie să semneze Tratatul şi că nu avem nevoie de niciun fel de acţiune care să submineze procesul de punere în aplicare a Tratatului de la Lisabona. Nu avem nevoie de aşa-zisele „Spompanadln”, cum le numim în Austria, cu alte cuvinte de întreprinderea rapidă a unor acţiuni, numai pe motiv că acestea s-ar putea bucura de popularitate în rândul oamenilor. Consider că ar fi un act foarte iresponsabil din punct de vedere al politicii europene şi sper ca şeful de guvern al Austriei să-şi retragă afirmaţia în acest sens."@ro18
"Vážený pán predseda, dámy a páni, aj ja som bola v sobotu veľmi rada a odľahlo mi, keď írski občania hlasovali dvojtretinovou väčšinou za Zmluvu. Je teda zrejmé, že už neveria klamným vyhláseniam a hororovým príbehom napríklad o minimálnej mzde vo výške 1,84 EUR a že spoločnej Európe povedali „áno“. Nakoniec máme šancu spoločne pracovať na našej zahraničnej politike s cieľom dosiahnuť lepšie predchádzanie konfliktom, zvýšenú ochranu ľudských práv a viac demokracie vo všetkých častiach sveta, inak povedané, mať väčší zmysel pre celosvetovú zodpovednosť Európskej únie. Aby to však nakoniec vstúpilo do platnosti, a niektorí kolegovia to už poznamenali, potrebujeme podporu všetkých európskych vedúcich predstaviteľov štátov alebo vlád, aby presvedčili na podpísanie Zmluvy aj prezidenta Klausa. Mám na mysli všetkých z nich. Keď som dnes ráno počula, že vedúci predstaviteľ vlády, konkrétne rakúsky kancelár Werner Faymann, v interview vyhlásil, že ak prezident Klaus Zmluvu nepodpíše, vidí príležitosť uskutočniť ďalšie referendum aj v Rakúsku, bola som pobúrená. Je to dôkazom nedostatku zodpovednosti v súvislosti s európskou politikou. V tejto súvislosti by som chcela požiadať pána úradujúceho predsedu Rady, aby dal vedúcemu predstaviteľovi rakúskej vlády jasne najavo, že musíme prevziať spoločnú európsku zodpovednosť. Chcela by som, aby to dali jasne najavo aj sociálno-demokratickí poslanci. Potrebujeme, aby všetci, ktorí sú za túto spoločnú Európu, dali jasne najavo, že aj prezident Klaus musí podpísať Zmluvu a že nepotrebujeme nič, čo by oslabilo proces, ktorý vedie k uplatňovaniu Lisabonskej zmluvy. Nerobme „spompanadln“, ako hovoríme v Rakúsku, alebo inými slovami, nechytajme sa bez rozmyslu čohosi len preto, že to môže byť populárne medzi ľuďmi. Z hľadiska európskej politiky to považujem za veľmi nezodpovedné a dúfam, že vedúci predstaviteľ rakúskej vlády vezme toto svoje vyhlásenie späť."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, tudi jaz sem bila zelo zadovoljna in sem si v soboto oddahnila, da so Irci z dvotretjinsko večino glasovali z „da“ in tako torej na primer ne verjamejo več zmotnim izjavam in grozljivim zgodbicam o minimalni plači v višini 1,84 EUR in so rekli „da“ tej skupni Evropi. Končno obstaja možnost sodelovanja pri naši zunanji politiki, da bi dosegli pomembnejše preprečevanje sporov, večjo zaščito človekovih pravic in več demokracije v vseh delih sveta, z drugimi besedami, da bi imeli močnejši občutek za globalno odgovornost, ki jo ima Evropska unija. Da pa bi to dejansko začelo veljati – in nekaj ljudi je to že povedalo –, potrebujemo podporo vseh evropskih voditeljev držav ali vlad, da bi tudi predsednika Klausa prepričali, naj podpiše Pogodbo. In mislim res vseh. Danes zjutraj sem bila ogorčena, ko sem slišala, da je eden izmed voditeljev vlad, namreč avstrijski kancler Werner Faymann v intervjuju izjavil, da vidi priložnost, če predsednik Klaus ne podpiše Pogodbe, tudi za Avstrijo, da izvede še en referendum. To kaže pomanjkanje odgovornosti v zvezi z evropsko politiko. V zvezi s tem bi pozvala predsednika Sveta, naj avstrijskemu voditelju vlade pojasni, da moramo prevzeti skupno evropsko odgovornost. Enako bi prosila tudi socialno demokratske poslance. Vsak, ki je za to skupno Evropo, mora pojasniti, da mora tudi predsednik Klaus podpisati Pogodbo in da ne potrebujemo ničesar za spodkopavanje procesa, ki vodi k uresničitvi Lizbonske pogodbe. Ne imejmo torej nikakršnih „Spompanadln“, kot pravimo v Avstriji, z drugimi besedami, ne lotimo se prenagljeno nečesa samo zato, ker bi bilo morda priljubljeno med ljudmi. Menim, da je to zelo neodgovorno v smislu evropske politike, in upam, da bo avstrijski voditelj vlade umaknil tozadevno izjavo."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag blev också mycket glad och lättad i lördags över att det irländska folket röstade ja med två tredjedels majoritet och därför helt klart inte längre tror på felaktiga påståenden och skräckhistorier om till exempel en minimilön på 1,84 euro och över att de sade ja till detta gemensamma Europa. Äntligen finns det en möjlighet att samarbeta inom utrikespolitiken för att skapa ett bättre konfliktförebyggande, bättre skydd för de mänskliga rättigheterna och mer demokrati i alla delar av världen, med andra ord, att få en starkare känsla av det globala ansvar som Europeiska unionen har. Men för att detta ska bli verklighet, och några har redan påpekat detta, behöver vi få hjälp av samtliga europeiska stats- eller regeringschefer med att övertala president Václav Klaus att också skriva under fördraget. Och jag menar samtliga. Jag blev verkligen bestört i morse när jag fick höra att en regeringschef, nämligen den österrikiske kanslern, Werner Faymann, hade sagt i en intervju att om president Václav Klaus inte skriver under fördraget, så ser han en möjligt för Österrike att också genomföra en ny folkomröstning. Det tyder på en allvarlig ansvarslöshet vad gäller europeisk politik. I det sammanhanget vill jag be rådets tjänstgörande ordförande göra klart för den österrikiske regeringschefen att vi måste ta ett gemensamt europeiskt ansvar. Jag vill också uppmana de socialdemokratiska ledamöterna att göra detta klart. Alla som är för detta gemensamma Europa måste göra klart för president Václav Klaus att även han måste underteckna fördraget och att vi inte behöver något som undergräver processen som leder till förverkligandet av Lissabonfördraget. Låt oss alltså inte ha någon som vi säger i Österrike. Låt oss med andra ord inte haka på något bara för att det skulle kunna vara populärt hos allmänheten. Jag tycker att det är mycket oansvarigt i samband med europeisk politik, och jag hoppas att den österrikiska regeringschefen tar tillbaka sitt uttalande i detta avseende."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Spompanadln"5,22,13,8
"spompanadln"12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph