Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-10-07-Speech-3-059"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091007.17.3-059"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, last Friday was a really historic step: 67% of the votes. You can change all the constitutions in Europe with a two-thirds majority; I think a two-thirds majority is also necessary in Sweden. We have to thank Brian Cowen. I also especially thank Pat Cox, who did a great job, and all pro-Lisbon Irish MEPs because they conducted a tremendous campaign in favour of the Treaty. So I am happy. The reason is that we started this whole exercise in the aftermath of the Nice Treaty, with a declaration in Laeken, and it has taken eight years – so I promise not to restart this whole process, Mr President. With this Irish ‘yes’, all the citizens of Europe, directly or indirectly, by a referendum or by their parliaments, have said ‘yes’ to the Lisbon Treaty. That was also a message to the Eurosceptics who were always saying ‘no – the people are against Europe, against the European institutions’. Sixty-seven per cent of the Irish population: what we saw on Friday is a clear message to the Eurosceptics. We have to ask everyone to take his or her responsibility so the Lisbon Treaty can enter into force as quickly as possible. Now is the time to bring this process finally to an end. With this Irish ‘yes’, we know that the Lisbon Treaty will be brought into effect; we know that, because it was the last hurdle. However, we do not know when it will come into effect, and I think that is the problem we have to discuss this afternoon. What do we do in the meantime? We know that we have to wait until the Constitutional Court of the Czech Republic has spoken. As you said yesterday in in the worst case scenario, we still have a few months to wait and I think that nobody in this House can tolerate the fact that the Union will be a lame duck in the months to come. We can accept that the Commission will be dealing with current affairs because after 31 October, it should be dealing with current affairs. We need action and we need action urgently. Therefore, Mr Reinfeldt, President of the Council, my invitation to you is to initiate, as fast as possible, the procedure for the nomination of the Commission. Three weeks ago, we voted for the President of the Commission with the argument that the current crisis does not allow us to postpone a decision. That was your argument. So the same argument applies now to the nomination of the Commission. It is not necessary to wait: a new Commission is possible with the present treaty, with the present status for the High Representative and then, once the Lisbon Treaty is ratified, you can smoothly install a High Representative with another statute and a President of the Council. There is really no reason to wait to proceed with the Commission. This was also the aim of the President of the Commission if I understood him correctly when he spoke a few minutes ago. I fear that I hear you saying ‘No, I am waiting; I am waiting because I want a global package, a global package including the President of the Council’. I say that is not a problem: prepare your global package. Prepare it now, and the decision on the Council President can be as political as the decision that you took on Mr Barroso the first time. You presented him as a candidate by a political decision, not a formal decision, because we asked to formalise it afterwards. You can do exactly the same with the President of the Council and then, once the Treaty is ratified, you can formalise the whole package. Then you change the statute of the High Representative: he becomes Vice-President of the Commission. At the same time, the political decision that you take on the President of the Council now can be put into practice; you can then formalise it. That is the best way, the best pressure that you can put on those other countries that have to sign: formalise it, because they know that we want to go forward. And we still do not have to wait for several weeks and months. In any case, you have said that there is no time to waste. I agree with you: there is no time to waste with this current economic and financial crisis. Put the Commission together now, as fast as possible. Convince your colleagues in the Council and take your decision on the High Representative on the basis of the present Treaty. Pick one of the candidates – I have seen there are enough candidates – for the President of the Council and go forward with it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, minulý pátek byl skutečně historickým krokem: 67 % hlasů. S dvoutřetinovou většinou můžete změnit všechny ústavy v Evropě; myslím, že dvoutřetinová většina je nezbytná také ve Švédsku. Musíme poděkovat Brianu Cowenovi. Obzvláště děkuji také Patu Coxovi, který odvedl skvělou práci, a všem prolisabonským irským poslancům EP, protože vedli ohromnou kampaň ve prospěch smlouvy. Proto jsem šťastný. Důvodem je, že jsme celou tuto operaci začali v důsledku Smlouvy z Nice, s  Laekenskou deklarací, a trvalo to osm let – a tak slibuji, pane předsedo, že celý tento proces nebudeme začínat znovu. S irským „ano“ již řekli Lisabonské smlouvě „ano“ všichni občané Evropy, ať již v referendu, nebo prostřednictvím parlamentů. To byl také vzkaz euroskeptikům, kteří vždy říkali „ne – lidé jsou proti Evropě, proti evropským orgánům“. Šedesát sedm procent irské populace: to, co jsme viděli v pátek, je jasný vzkaz euroskeptikům. Musíme každého žádat, aby nesl svou odpovědnost, aby mohla Lisabonská smlouva vstoupit v platnost co nejrychleji. Nyní nastal čas tento proces konečně dovést do konce. S irským „ano“ víme, že Lisabonská smlouva vstoupí v platnost; víme to, protože referendum bylo poslední překážkou. Nicméně nevíme, kdy v platnost vstoupí, a myslím, že právě o tomto problému bychom měli dnes odpoledne diskutovat. Co budeme dělat mezi tím? Víme, že musíme čekat, dokud se nevyjádří Ústavní soud České republiky. Jak jste řekl včera v v nejhorším případě budeme čekat několik měsíců a já se domnívám, že nikdo v této sněmovně nemůže tolerovat skutečnost, že Unie bude v následujících měsících ochromena. Můžeme přijmout, že Komise se bude zabývat současnými záležitostmi, protože po 31. říjnu by se současnými záležitostmi zabývat měla. Potřebujeme jednat a potřebujeme jednat naléhavě. Proto vás, pane Reinfeldte, předsedo Rady, vyzývám k co možná nejrychlejšímu zahájení postupu jmenování Komise. Před třemi týdny jsme předsedu Komise zvolili z toho důvodu, že současná krize nám nedovoluje odkládat rozhodnutí. Byl to váš argument. Stejný argument se tedy vztahuje na jmenování Komise. Není třeba čekat: zvolení nové Komise je možné i se současnou smlouvou, se současným statusem vysokého představitele, a až bude Lisabonská smlouva ratifikována, můžete hladce jmenovat vysokého představitele s jiným statusem a předsedu Rady. Skutečně není důvod otálet se jmenováním Komise. To byl také cíl předsedy Komise, pokud jsem správně pochopil jeho projev před pár minutami. Obávám se, že vás slyším říkat „Ne, já čekám; čekám, protože chci celý balíček, celý balíček včetně předsedy Rady“. Já říkám, že to není problém: připravte si svůj celý balíček. Připravte si jej teď a rozhodnutí o předsedovi Rady může být stejně politickým rozhodnutím, jako bylo vaše první rozhodnutí o panu Barrosovi. Představili jste ho jako kandidáta politického rozhodnutí, nikoli formálního rozhodnutí, protože jsme žádali o dodatečné formální schválení. Můžete udělat totéž s předsedou Rady a po ratifikaci smlouvy můžete celý balíček formálně schválit. Pak změníte status vysokého představitele: stane se místopředsedou Komise. Zároveň politické rozhodnutí o předsedovi Rady, které přijmete nyní, může být uvedeno do praxe; poté jej můžete formálně schválit. Je to nejlepší způsob, nejlepší tlak, který můžete vyvinout na ty země, které musí podepsat: postupujte formálně, protože ony vědí, že chceme postupovat kupředu. A nebudeme muset čekat několik týdnů a měsíců. V každém případě, řekl jste, že není času nazbyt. Souhlasím s vámi: v současné hospodářské a finanční krizi není času nazbyt. Sestavte nyní co nejrychleji Komisi. Přesvědčete své kolegy v Radě a rozhodněte o vysokém představiteli na základě současné smlouvy. Vyberte jednoho z kandidátů – vím, že je kandidátů dost – na předsedu Rady a navrhněte jej."@cs1
"Hr. formand! Sidste fredag var et stort historisk skridt: 67 % af stemmerne. Alle Europas forfatninger kan ændres med to tredjedeles flertal. Jeg tror også, der kræves to tredjedele i Sverige. Vi må takke Brian Cowen. Jeg sender også en særlig tak til Pat Cox, som gjorde et fantastisk stykke arbejde, og alle irske parlamentsmedlemmer, der er for Lissabontraktaten, fordi de har gennemført en fantastisk kampagne for traktaten. Så jeg er glad. Årsagen er, at vi startede hele dette forehavende i tiden efter Nicetraktaten med en erklæring i Laeken, og det har taget otte år – så jeg lover, at jeg ikke vil starte hele processen forfra, hr. formand. Med det irske ja har alle Europas borgere, direkte eller indirekte, via en folkeafstemning eller deres parlamenter, sagt ja til Lissabontraktaten. Det er også et signal til de euroskeptikere, der altid siger: "Nej – folket er imod Europa, imod de europæiske institutioner." 67 % af den irske befolkning. Det, vi så i fredags, er et tydeligt signal til euroskeptikerne. Vi må bede alle om at leve op til deres ansvar, så Lissabontraktaten kan træde i kraft hurtigst muligt. Tiden er inde til endelig at fuldføre processen. Med det irske ja ved vi, at Lissabontraktaten vil træde i kraft, det ved vi, for det var den sidste forhindring. Men vi ved ikke, hvornår den vil træde i kraft, og jeg synes, det er det problem, vi skal diskutere her i eftermiddag. Hvad gør vi i mellemtiden? Vi ved, at vi er nødt til at vente, til Tjekkiets forfatningsdomstol har talt. Som De sagde i går i Le Monde, må vi i værste fald vente yderligere et par måneder, og jeg tror ikke, at nogen her i Parlamentet kan klare, at EU vil være handlingslammet i de kommende måneder. Vi kan acceptere, at Kommissionen vil tage sig af aktuelle sager, for efter den 31. oktober skulle den tage sig af aktuelle sager. Der skal gøres noget, og det hurtigt. Derfor opfordrer jeg hr. Reinfeldt, formanden for Rådet, til hurtigst muligt at indlede proceduren for nominering af Kommissionen. For tre uger siden stemte vi for kommissionsformanden med det argument, at vi i lyset af den aktuelle krise ikke kan tillade os at udsætte beslutningen. Det var Deres argument. Så nu gælder samme argument for nomineringen af Kommissionen. Det er ingen grund til at vente. Det er muligt at udnævne en ny Kommission under den nuværende traktat med den nuværende status for den høje repræsentant og derefter, når Lissabontraktaten er ratificeret, kan De let og elegant udnævne en høj repræsentant med et andet mandat og en formand for Rådet. Der er virkelig ingen grund til at vente med Kommissionen. Det var også kommissionsformandens mål, hvis jeg forstod ham ret, da han talte for et par minutter siden. Jeg frygter, at jeg hører Dem sige: "Nej, jeg venter. Jeg venter, for jeg vil have en komplet pakke, der inkluderer formanden for Rådet." Men det er ikke noget problem, siger jeg. Bare forbered den komplette pakke. Forbered den nu, og beslutningen om formanden for Rådet kan være lige så politisk som Deres beslutning om hr. Barroso første gang. De præsenterede ham som kandidat efter en politisk beslutning, ikke en formel beslutning, for vi bad om at formalisere den efterfølgende. De kan gøre præcis det samme med formanden for Rådet og derefter, når traktaten er ratificeret, kan De formalisere hele pakken. Så ændrer De den høje repræsentants mandat, så han bliver næstformand i Kommissionen. Samtidig kan den politiske beslutning, De træffer nu om formanden for Rådet, udmøntes i praksis, De kan formalisere den til den tid. Det er den bedste måde at gøre det på, den bedste måde at lægge pres på de lande, der skal underskrive. Formaliser det, for de ved, at vi gerne vil videre. Og så behøver vi ikke vente i uger og måneder. Under alle omstændigheder har De sagt, at der ikke er nogen tid at spilde. Det er jeg enig i. Der er ingen tid at spilde med den aktuelle finanskrise. Sammensæt Kommissionen nu, hurtigst muligt. Overbevis Deres kolleger i Rådet, og træf Deres beslutning om den høje repræsentant ud fra den nuværende traktat. Vælg en af kandidaterne – jeg har set, at der er kandidater nok – til formand for Rådet, og gå videre med det."@da2
"Herr Präsident, der vergangene Freitag steht in der Tat für einen historische Schritt: 67 % der Stimmen. Man kann alle Verfassungen in Europa mit einer Zweidrittelmehrheit ändern. Ich glaube, dass auch in Schweden eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Wir müssen Herrn Brian Cowen danken. Und ich möchte mich besonders bei Herrn Pat Cox, der eine hervorragende Arbeit geleistet hat, sowie bei allen irischen pro-Lissabon orientierten Abgeordneten bedanken, weil sie eine unglaubliche Kampagne für den Vertrag gemacht haben. Ich bin also glücklich. Der Grund dafür ist, dass wir diese ganze Sache in der Folgezeit des Vertrags von Nizza, mit einer Erklärung in Laeken, begonnen haben und es acht Jahre gedauert hat – deshalb verspreche ich, diesen ganzen Prozess nicht wieder von vorne anzufangen, Herr Präsident. Mit dem „Ja“ aus Irland haben alle Bürgerinnen und Bürger Europas, direkt oder indirekt, durch ein Referendum oder durch ihre Parlamente, „Ja“ zum Vertrag von Lissabon gesagt. Das war auch eine Botschaft an die Euroskeptiker, die immer „Nein“ sagen und dass die Menschen gegen Europa, gegen die europäischen Institutionen sind. Siebenundsechzig Prozent der irischen Bevölkerung: Was wir am Freitag gesehen haben, war eine klare Botschaft an die Euroskeptiker. Wir müssen jeden auffordern, seine Verantwortung wahrzunehmen, damit der Vertrag von Lissabon so schnell wie möglich in Kraft treten kann. Die Zeit ist nun reif, um diesen Prozess endlich zu Ende zu führen. Mit dem „Ja“ aus Irland wird der Vertrag von Lissabon Rechtskraft erhalten; wir wissen das, weil dies die letzte Hürde gewesen ist. Wir wissen jedoch nicht, wann er in Kraft treten wird, und ich denke, dass das der Punkt ist, über den wir heute Nachmittag sprechen sollten. Was sollen wir in der Zwischenzeit tun? Wir wissen, dass wir warten müssen, bis das Verfassungsgericht der Tschechischen Republik sein Urteil gefällt hat. Wie Sie bereits gestern in gesagt haben, müssen wir schlimmstenfalls noch ein paar Monate warten und ich denke, dass niemand hier in diesem Parlament die Tatsache tolerieren kann, dass die Union die Rolle einer lahmen Ente in den kommenden Wochen übernehmen wird. Wie können akzeptieren, dass sich die Kommission mit aktuellen Angelegenheiten beschäftigen wird, denn nach dem 31. Oktober sollte sie sich mit den aktuellen Angelegenheiten beschäftigen. Wir müssen handeln, und wir müssen dringend handeln. Aus diesem Grund möchte ich Sie, Herrn Reinfeldt als Präsidenten des Rates einladen, so schnell wie möglich das Verfahren für die Benennung der Kommission einzuleiten. Vor drei Wochen haben wir über den Präsidenten der Kommission mit dem Argument abgestimmt, dass die derzeitige Krise uns keinen weiteren Entscheidungsaufschub erlaubt. Das war Ihr Argument. Das gleiche Argument gilt nun auch für die Ernennung der Kommission. Es ist nicht nötig zu warten: Eine neue Kommission ist auch mit dem aktuellen Vertrag möglich, mit dem aktuellen Status für den Hohen Vertreter und dann, sobald der Vertrag von Lissabon ratifiziert wurde, kann man problemlos einen Hohen Vertreter mit einem anderen Statut und einen Ratspräsidenten einsetzen. Es gibt also wirklich keinen Grund, um nicht mit der Kommission weiter zu machen. Und wenn ich den Präsidenten der Kommission in seiner Rede vor ein paar Minuten richtig verstanden habe, so ist dies auch sein Ziel gewesen. Ich fürchte, dass ich Sie nun werde sagen hören: „Nein, ich warte. Ich warte noch, weil ich ein Gesamtpaket schnüren möchte, ein Gesamtpaket inklusive Ratspräsidenten.“ Ich sage, dass dies ja nicht das Problem ist. Bereiten Sie Ihr Gesamtpaket vor. Bereiten Sie es jetzt vor, und die Entscheidung über den Ratspräsidenten kann so politisch sein wie die Entscheidung, die Sie erstmals in Bezug auf Herrn Barroso getroffen haben. Sie haben ihn durch eine politische Entscheidung als einen Kandidaten vorgestellt, die keine formelle Entscheidung war, weil wir gefordert haben, sie im Nachhinein noch zu formalisieren. Sie können nun genauso mit dem Ratspräsidenten verfahren und dann, wenn der Vertrag dann ratifiziert wurde, können Sie das ganze Paket formalisieren. Dann können Sie das Statut des Hohen Vertreters ändern: Er wird dann der Vizepräsident der Kommission. Gleichzeitig wird die politische Entscheidung, die Sie in Bezug auf den Ratspräsidenten treffen, dann auch in die Praxis umgesetzt werden. Sie können es dann formalisieren. Das ist der beste Weg, die beste Art, Druck auf die Länder auszuüben, die noch unterzeichnen müssen: Formalisieren Sie die Entscheidung, weil sie wissen, dass wir vorwärts gehen wollen. Und wir müssen dann nicht noch mehrere Wochen und Monate warten. Auf jeden Fall haben Sie selbst gesagt, dass es keine Zeit zu verlieren gäbe. Da stimme ich Ihnen zu: Es gibt keine Zeit zu verlieren angesichts der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzkrise. Stellen Sie nun die Kommission zusammen, und zwar so schnell wie möglich. Überzeugen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen im Rat, und treffen Sie eine Entscheidung über den Hohen Vertreter auf Grundlage des aktuellen Vertrags. Wählen Sie einen der Kandidaten, ich habe gesehen, dass es davon genug gibt, für das Amt des Ratspräsidenten aus, und arbeiten Sie dann damit weiter."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η προηγούμενη Παρασκευή ήταν ένα πραγματικά ιστορικό βήμα: 67% των ψήφων. Με πλειοψηφία δύο τρίτων μπορείτε να αλλάξετε όλα τα συντάγματα στην Ευρώπη· νομίζω ότι πλειοψηφία δύο τρίτων απαιτείται επίσης στην Σουηδία. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Brian Cowen. Ευχαριστώ επίσης ιδιαιτέρως τον Pat Cox, ο οποίος επιτέλεσε σπουδαίο έργο, καθώς και όλους τους ιρλανδούς βουλευτές του ΕΚ που είχαν ταχθεί υπέρ της Συνθήκης της Λισαβόνας, διότι διοργάνωσαν μια θαυμάσια εκστρατεία υπέρ της Συνθήκης. Είμαι, λοιπόν, χαρούμενος. Διότι ξεκινήσαμε όλο αυτό το εγχείρημα μετά τη Συνθήκη της Νίκαιας, με μια δήλωση στο Λάκεν, και χρειάστηκαν τελικά οκτώ χρόνια – για τον λόγο αυτόν, υπόσχομαι να μην ξαναρχίσω όλη αυτήν τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Με το ιρλανδικό «Ναι», όλοι οι πολίτες της Ευρώπης, άμεσα ή έμμεσα, μέσω δημοψηφίσματος ή μέσω των κοινοβουλίων τους, δήλωσαν «Ναι» στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό ήταν επίσης ένα μήνυμα προς τους ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι δήλωναν ανέκαθεν «Όχι – οι πολίτες τάσσονται κατά της Ευρώπης, κατά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων». Εξήντα επτά τοις εκατό του ιρλανδικού πληθυσμού: αυτό που είδαμε την Παρασκευή ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ευρωσκεπτικιστές. Πρέπει να ζητήσουμε από όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας το ταχύτερο δυνατόν. Τώρα είναι η στιγμή να ολοκληρώσουμε πλέον οριστικά αυτήν τη διαδικασία. Με το ιρλανδικό «Ναι», ξέρουμε πλέον ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα τεθεί σε ισχύ· το ξέρουμε διότι η Ιρλανδία αποτελούσε τον τελευταίο φραγμό. Ωστόσο, δεν ξέρουμε πότε θα τεθεί η Συνθήκη σε ισχύ, και θεωρώ ότι αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα. Τι κάνουμε εν τω μεταξύ; Γνωρίζουμε ότι πρέπει να περιμένουμε έως ότου αποφανθεί το συνταγματικό δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας. Όπως δηλώσατε εχθές στην εφημερίδα στη χειρότερη των περιπτώσεων, θα πρέπει να περιμένουμε μερικούς μήνες ακόμα, και πιστεύω ότι κανένας στο παρόν Σώμα δεν θα ανεχτεί να δει την Ένωση «αναξιοπαθούσα» κατά τους προσεχείς μήνες. Μπορούμε να δεχτούμε το γεγονός ότι η Επιτροπή θα ασχολείται με τις τρέχουσες υποθέσεις διότι, μετά την 31η Οκτωβρίου, πρέπει να ασχοληθεί με τις τρέχουσες υποθέσεις. Χρειαζόμαστε δράση και την χρειαζόμαστε επειγόντως. Ως εκ τούτου, σας καλώ, κύριε Reinfeldt, υπό την ιδιότητά σας ως Προεδρεύοντος του Συμβουλίου, να κινήσετε, το ταχύτερο δυνατόν, τη διαδικασία για τον διορισμό της Επιτροπής. Πριν από τρεις εβδομάδες, ψηφίσαμε για τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με το επιχείρημα ότι η υφιστάμενη κρίση δεν μας επιτρέπει την αναβολή της απόφασης. Αυτό ήταν το επιχείρημά σας. Κατά συνέπεια, το ίδιο επιχείρημα προβάλλεται τώρα για τον διορισμό της Επιτροπής. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε: η νέα Επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί με την παρούσα Συνθήκη, με το παρόν καθεστώς για τον Ύπατο Εκπρόσωπο και, αργότερα, μόλις επικυρωθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, μπορείτε να προβείτε ομαλά στον διορισμό Ύπατου Εκπροσώπου, με διαφορετικό καθεστώς, και Προέδρου του Συμβουλίου. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος να περιμένουμε για τη σύσταση της Επιτροπής. Αυτός ήταν επίσης ο στόχος του Προέδρου της Επιτροπής, εάν κατάλαβα σωστά τα λεγόμενά του, όταν μίλησε πριν από λίγα λεπτά. Φοβάμαι ότι σας ακούω να λέτε «Όχι, περιμένω, περιμένω γιατί θέλω τη συνολική δέσμη· τη συνολική δέσμη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Συμβουλίου». Απαντώ ότι δεν τίθεται κανένα πρόβλημα: ετοιμάστε τη συνολική δέσμη σας. Ετοιμάστε την τώρα, και η απόφαση επί του Προέδρου του Συμβουλίου μπορεί να είναι το ίδιο πολιτική όσο και η απόφαση που λάβατε την πρώτη φορά για τον κ. Barroso. Τον παρουσιάσατε ως υποψήφιο βάσει πολιτικής και όχι διαδικαστικής απόφασης, επειδή ζητήσαμε να τυποποιηθεί εκ των υστέρων. Μπορείτε να ακολουθήσετε ακριβώς την ίδια διαδικασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και, κατόπιν, μόλις επικυρωθεί η Συνθήκη, μπορείτε να τυποποιήσετε τη συνολική δέσμη. Τότε μπορείτε να αλλάξετε και το καθεστώς του Ύπατου Εκπροσώπου: χρίεται Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Ταυτοχρόνως, η πολιτική απόφαση που λαμβάνετε για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου τώρα μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη· αργότερα θα μπορέσετε να την τυποποιήσετε. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, η καλύτερη μορφή πίεσης που μπορείτε να ασκήσετε στις υπόλοιπες χώρες που πρέπει να υπογράψουν: προβείτε στην τυποποίηση διότι έτσι θα γνωρίζουν ότι θέλουμε να προχωρήσουμε. Και πάλι δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε αρκετές εβδομάδες ή και μήνες. Εν πάση περιπτώσει, δηλώσατε ότι δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Συμφωνώ μαζί σας: δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο με την παρούσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Προβείτε στη σύσταση της Επιτροπής τώρα, το ταχύτερο δυνατόν. Πείστε τους συναδέλφους σας στο Συμβούλιο και λάβετε την απόφασή σας για τον Ύπατο Εκπρόσωπο επί τη βάσει της παρούσας Συνθήκης. Διαλέξτε έναν από τους υποψηφίους –είδα ότι οι υποψηφιότητες είναι αρκετές– για την Προεδρία του Συμβουλίου και προχωρήστε στις σχετικές διαδικασίες."@el10
"Señor Presidente, el viernes pasado se dio un paso realmente histórico con un 67 % de los votos. Todas las constituciones de Europa pueden ser modificadas con una mayoría de dos tercios, y me parece que también se necesita una mayoría de dos tercios en Suecia. Debemos dar las gracias al Primer Ministro Cowen. Quiero igualmente expresar mi especial gratitud al señor Cox, que realizó una gran labor, y a todos los diputados irlandeses al Parlamento Europeo favorables al Tratado de Lisboa, porque llevaron a cabo un excelente campaña a favor del Tratado. Por ello me siento satisfecho. Ello se debe a que iniciamos todo este ejercicio tras el Tratado de Niza, con la declaración de Laeken, y han sido necesarios ocho años, así que prometo no volver a comenzar todo este proceso, señor Presidente. Con el «sí» irlandés, todos los ciudadanos de Europa han dicho «sí», directa o indirectamente, mediante un referéndum o a través de su parlamento, al Tratado de Lisboa. Y ése fue también un mensaje a los euroescépticos que siempre decían «no, la gente está contra Europa, contra las instituciones europeas». Ese 67 % de la población irlandesa que vimos el viernes constituye un claro mensaje para los euroescépticos. Tenemos que pedir que todos asuman su responsabilidad para que el Tratado de Lisboa entre en vigor lo antes posible. Ha llegado el momento de llevar a buen término este proceso. Con el «sí» irlandés sabemos que el Tratado de Lisboa entraré en vigor, y lo sabemos porque era el último obstáculo. Sin embargo, no sabemos cuándo entrará en vigor, y creo que éste es el problema que debemos debatir esta tarde. ¿Qué haremos entretanto? Sabemos que tenemos que esperar hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional de la República Checa. Como usted dijo ayer en en el peor de los casos tendremos que esperar algunos meses y creo que nadie en esta Cámara puede tolerar que la Unión quede paralizada durante los meses venideros. Podemos aceptar que la Comisión se ocupe de los asuntos corrientes porque a partir del 31 de octubre deberá hacerse cargo de los asuntos de actualidad. Necesitamos actuar de modo urgente. Por ello, invito al señor Reinfeldt, Presidente del Consejo, a que inicie lo antes posible el procedimiento para el nombramiento de la Comisión. Hace tres semanas celebramos la votación para elegir al Presidente de la Comisión con el argumento de que la crisis actual no nos permitía aplazar esta decisión. Ese fue el argumento de la Presidencia. Así pues, el mismo argumento se aplica ahora al nombramiento de la Comisión. No es necesario, es posible elegir una nueva Comisión con el Tratado vigente, manteniendo las atribuciones actuales del Alto Representante, y luego, una vez ratificado el Tratado de Lisboa, podemos confirmar al Alto Representante con otras atribuciones y elegir un Presidente del Consejo. Realmente no existe razón alguna para no proceder de inmediato al nombramiento de la Comisión. Éste era también el objetivo del Presidente de la Comisión, si he entendido bien, cuando se dirigió a nosotros hace unos minutos. Me temo que le oiremos decir: «No, voy a esperar, voy a esperar porque quiero un paquete completo que incluya al Presidente del Consejo». Y yo le digo que eso no es un problema, elabore su paquete completo. Prepárelo ahora, y la decisión relativa al Presidente del Consejo puede ser tan política como la decisión que tomó al elegir al señor Barroso la primera vez. Usted lo presentó como candidato mediante una decisión política, no una decisión formal, porque se nos pidió que la formalizaramos posteriormente. Puede hacer exactamente lo mismo con el Presidente del Consejo y, más tade, cuando se ratifique el Tratado, puede formalizar el paquete completo. Luego puede modificar las atribuciones del Alto Representante que será Vicepresidente de la Comisión. Al mismo tiempo podrá poner en práctica la decisión política que tome respecto al Presidente del Consejo ahora, luego puede formalizarla. Ésa es la mejor manera, la mejor presión que se puede ejercer sobre los países que quedan por firmar: formalizarla, porque así sabrán que deseamos seguir adelante. Y así no tendremos que esperar varias semanas o meses. En cualquier caso, usted ha dicho que no hay tiempo que perder. Coincido con usted, no hay tiempo que perder en vista de la actual crisis económica y financiera. Nombre a la Comisión, lo antes posible. Convenza a sus homólogos del Consejo y tomen su decisión acerca del Alto Representante en virtud del Tratado actual. Elijan a uno de los candidatos —he comprobado que hay suficientes— a Presidente del Consejo y sigan con esa decisión."@es21
"Härra president, eelmisel reedel oli tõeliselt ajalooline samm: 67% häältest. Kahe kolmandiku häälteenamusega saab Euroopas kõiki põhiseadusi muuta; ma arvan, et kahe-kolmandikune häälteenamus on vajalik ka Rootsis. Me peame tänama Brian Cowenit. Ma tahan eriliselt tänada ka Pat Coxi, kes tegi suurepärast tööd, ning kõiki Lissaboni lepingut pooldavaid Euroopa Parlamendi liikmeid Iirimaalt, kuna nemad viisid läbi suurejoonelise kampaania selle lepingu toetamiseks. Seega ma olen rahul. Seda sellepärast, et me alustasime kogu seda tegevust Nice’i lepingu tagajärjel Laekeni deklaratsiooniga, ning see on võtnud kaheksa aastat – seega ma luban, härra president, et ma ei alusta kogu seda protsessi jälle otsast peale. Koos iirlaste öeldud jah-sõnaga on kõik Euroopa kodanikud kas siis otseselt või kaudselt, referendumi või oma parlamentide kaudu Lissaboni lepingule oma jah-sõna andnud. See oli ka sõnum euroskeptikutele, kes ütlesid alati: „Ei – inimesed on Euroopa ja Euroopa institutsioonide vastu”. Kuuskümmend seitse protsenti Iirimaa rahvastikust – reedel nähtu on selge sõnum euroskeptikutele. Me peame paluma kõigil võtta vastutus, et Lissaboni leping saaks võimalikult kiiresti jõustuda. Praegu on õige aeg see protsess viimaks ometi lõpule viia. Nüüd, kui Iirimaa jah-sõna on käes, teame, et Lissaboni leping jõustatakse; me teame seda, kuna see oli viimaseks takistuseks. Kuid me ei tea, millal, ning ma arvan, et me peame seda küsimust täna pärastlõunal arutama. Mida me vahepeal teeme? Me teame, et meil tuleb oodata, kuni Tšehhi Vabariigi konstitutsioonikohus on oma otsuse teinud. Nagu te eile ajalehes ütlesite, tuleb meil halvimal juhul veel mõned kuud oodata, ja ma arvan, et mitte keegi selles parlamendis ei suuda taluda tõsiasja, et Euroopa Liit ei saa järgnevatel kuudel eriti midagi korda saata. Me võime aktsepteerida, et komisjon hakkab tegelema päevasündmustega, kuna pärast 31. oktoobrit see peabki päevasündmustega tegelema. Meil on vaja tegutseda ja kiiresti. Seepärast, härra Reinfeldt, nõukogu eesistuja, kutsun ma teid üles algatama võimalikult kiiresti menetlust komisjoni määramiseks. Kolm nädalat tagasi hääletasime komisjoni presidendi poolt argumendi põhjal, et käimasolev kriis ei luba meil ühtegi otsust edasi lükata. See oli teie argument. Seepärast kehtib see sama argument ka nüüd komisjoni määramise puhul. Ei ole vaja oodata: uus komisjon on praeguse lepingu järgi võimalik, andes kõrgele esindajale praeguse staatuse ning pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist saate te sujuvalt ametisse panna teise staatusega kõrge esindaja ja nõukogu eesistuja. Ei ole tõesti mitte mingit põhjust, miks peaks komisjoniga jätkamise osas ootama. Kui ma komisjoni presidendi mõne minuti tagusest kõnest õigesti aru sain, oli see ka tema eesmärgiks. Ma kardan, et kuulen teid ütlemas: „Ei, ma ootan veel; ma ootan, kuna soovin üldist paketti, sealhulgas nõukogu eesistujaga”. Ma ütlen, et see ei ole üldse probleem – valmistage oma üldine pakett ette. Valmistage see praegu ette ning nõukogu eesistuja otsus võib olla samamoodi poliitiline nagu härra Barroso kohta tehtud esmakordne otsus. Te esitlesite teda kandidaadina poliitilise otsuse, mitte ametliku otsuse põhjal, kuna me palusime see hiljem formaliseerida. Nõukogu eesistuja puhul saate täpselt samuti toimida ning siis, kui leping on ratifitseeritud, saate kogu paketi formaliseerida. Seejärel muudate te kõrge esindaja põhikirja: temast saab komisjoni asepresident. Samal ajal saab praegu nõukogu eesistuja kohta tehtavat poliitilist otsust ellu viia ning see siis formaliseerida. See on parim viis, parim surve, mida saate nendele riikidele avaldada, kes peavad veel alla kirjutama: formaliseerige see, kuna nad teavad, et me tahame edasi minna. Ja me ei pea siiski mitu nädalat ja kuud ootama. Igal juhul olete te öelnud, et meil ei ole aega raisata. Ma olen teiega nõus: praeguses majandus- ja finantskriisis ei ole tõesti aega raisata. Moodustage komisjon kohe, niipea kui võimalik. Veenge oma kolleege nõukogus ning tehke oma otsus kõrge esindaja kohta praegu kehtiva lepingu põhjal. Valige nõukogu eesistuja ametikohale üks kandidaatidest – ma olen näinud, et kandidaate on piisavalt – ning jätkake sellega."@et5
"− Arvoisa puhemies, viime perjantaina otettiin todella historiallinen askel: 67 prosenttia äänistä. Kaikki Euroopan perustuslait voidaan muuttaa kahden kolmasosan enemmistöllä; mielestäni kahden kolmasosan enemmistöä tarvitaan myös Ruotsissa. Meidän on kiitettävä Brian Cowenia. Kiitän myös erityisesti Pat Coxia, joka teki loistavaa työtä, ja kaikkia Lissabonin sopimusta kannattaneita irlantilaisia Euroopan parlamentin jäseniä, koska he tekivät valtavan kampanjan sopimuksen puolesta. Olen siis tyytyväinen. Syy siihen on se, että aloitimme koko tämän toimen Nizzan sopimuksen jälkimainingeissa, Laekenin julistuksella, ja se on vienyt kahdeksan vuotta − joten, arvoisa puhemies, lupaan olla aloittamatta koko tätä prosessia uudelleen. Tämän irlantilaisten kyllä-äänen myötä kaikki EU:n kansalaiset ovat suoraan tai välillisesti, kansanäänestyksessä tai parlamenttiensa kautta, sanoneet "kyllä" Lissabonin sopimukselle. Se oli myös viesti euroepäilijöille, jotka sanoivat aina "ei − kansa vastustaa EU:ta, EU:n toimielimiä". Kuusikymmentäseitsemän prosenttia Irlannin kansasta: perjantaina näkemämme on selkeä viesti euroepäilijöille. Meidän on pyydettävä kaikkia kantamaan oma vastuunsa, jotta Lissabonin sopimus voi tulla voimaan mahdollisimman pian. Nyt on aika saada tämä prosessi viimein päätökseen. Tämän Irlannin kyllä-äänen ansiosta tiedämme, että Lissabonin sopimus tulee voimaan; tiedämme sen, koska se oli viimeinen este. Emme kuitenkaan tiedä, milloin se tulee voimaan, ja mielestäni se on ongelma, josta meidän on tänä iltapäivänä keskusteltava. Mitä me teemme sillä välin? Tiedämme, että meidän on odotettava, kunnes Tšekin tasavallan perustuslakituomioistuin on tehnyt päätöksensä. Kuten eilen sanoitte lehdessä, pahimmassa tapauksessa meidän on odotettava vielä muutama kuukausi, ja luulen, että kukaan tässä parlamentissa ei voi sietää sitä, että unioni on tulevina kuukausina rampa ankka. Voimme hyväksyä sen, että komissio käsittelee juoksevia asioita, koska lokakuun 31. päivän jälkeen sen pitäisi käsitellä juoksevia asioita. Tarvitsemme toimintaa ja tarvitsemme toimintaa pian. Siksi, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Reinfeldt, kehotan teitä käynnistämään mahdollisimman pian komission nimittämistä koskevan menettelyn. Kolme viikkoa sitten äänestimme komission puheenjohtajasta, ja silloin väitettiin, että nykyinen kriisi ei salli meidän lykkäävän päätöstämme. Se oli teidän väitteenne. Sama väite pätee siis nyt komission nimittämiseen. Ei ole tarpeen odottaa: uusi komissio on mahdollinen nykyisen sopimuksen nojalla, korkean edustajan nykyisen aseman nojalla ja sitten, kun Lissabonin sopimus ratifioidaan, voitte sujuvasti asettaa korkean edustajan virkaan toisen säännön nojalla ja neuvoston puheenjohtajan. Ei ole todella mitään syytä odottaa etenemistä komission osalta. Tämä oli myös komission puheenjohtajan tavoite, jos ymmärsin oikein hänen puhuessaan muutama minuutti sitten. Pelkään, että kuulen teidän sanovan: "Ei, minä odotan; minä odotan, koska haluan koko paketin, koko paketin, johon kuuluu neuvoston puheenjohtaja". Sanon, että se ei ole ongelma: valmistelkaa koko pakettinne. Valmistelkaa se nyt, ja neuvoston puheenjohtajaa koskeva päätös voi olla yhtä poliittinen kuin päätös, jonka teitte ensimmäisen kerran puheenjohtaja Barroson osalta. Esittelitte hänet ehdokkaana poliittisen päätöksen, ei virallisen päätöksen nojalla, koska pyysimme virallistamaan sen jälkeenpäin. Voitte tehdä aivan samoin neuvoston puheenjohtajan kanssa, ja sitten, kun sopimus ratifioidaan, voitte virallistaa koko paketin. Sitten voitte muuttaa korkean edustajan asemaa: hänestä tulee komission varapuheenjohtaja. Samalla voidaan panna täytäntöön nyt tekemänne päätös neuvoston puheenjohtajasta; te voitte sitten virallistaa sen. Tämä on paras tapa, paras painostus, jonka voitte kohdistaa niihin maihin, joiden on vielä allekirjoitettava: virallistakaa se, koska ne tietävät, että haluamme edetä. Ja silti meidän on vielä odotettava monia viikkoja ja kuukausia. Joka tapauksessa olette sanonut, että aikaa ei ole hukattavaksi. Olen kanssanne samaa mieltä: tässä nykyisessä talous- ja rahoituskriisissä ei ole aikaa hukattavaksi. Pankaa komissio nyt kokoon, mahdollisimman nopeasti. Vakuuttakaa kolleganne neuvostossa ja tehkää päätöksenne korkeasta edustajasta nykyisen sopimuksen perusteella. Valitkaa yksi ehdokkaista − olen nähnyt, että ehdokkaita on riittävästi − neuvoston puheenjohtajaksi ja edetkää siten."@fi7
"Monsieur le Président, vendredi dernier, une étape historique a réellement été franchie: 67 % de votes pour. On peut changer toutes les constitutions d’Europe avec une majorité de deux tiers; je crois qu’une majorité de deux tiers est également nécessaire en Suède. Nous devons remercier Brian Cowen. Je remercie aussi tout spécialement Pat Cox, qui a fait un excellent travail, et l’ensemble des députés européens irlandais pro-Lisbonne d’avoir mené une campagne formidable en faveur du Traité. Je suis donc ravi. C’est que nous avons lancé l’ensemble de cet exercice à la suite du traité de Nice, par la déclaration de Laeken, et cela nous a pris huit ans – mais, c’est promis, Monsieur le Président, je ne vais pas revenir sur l’ensemble de ce processus. Avec ce «oui» irlandais, tous les citoyens européens, directement ou indirectement, par référendum ou par l’intermédiaire de leurs parlements, ont dit «oui» au traité de Lisbonne. C’est également un message adressé aux eurosceptiques qui n’ont cessé de dire «non: les peuples sont opposés à l’Europe, opposés aux institutions européennes». Soixante-sept pour cent de la population irlandaise: ce que nous avons vu vendredi est un message clair à destination des eurosceptiques. Nous devons demander à chacune, à chacun de prendre ses responsabilités de sorte que le traité de Lisbonne puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible. L’heure est venue à présent de clore définitivement ce processus. Avec ce «oui» irlandais, nous savons que le traité de Lisbonne entrera en vigueur; nous le savons, car c’était le dernier obstacle. Cependant, nous ne savons pas quand il entrera en vigueur, et je crois que c’est le problème dont nous devons discuter cet après-midi. Qu’allons-nous faire entre-temps? Nous savons qu’il nous faut attendre l’arrêt du tribunal constitutionnel de la République tchèque. Comme vous l’avez déclaré hier dans dans le pire des scénarios, il nous faudra encore attendre quelques mois, et je crois que personne dans cette Assemblée ne saurait tolérer que l’Union joue le rôle du canard boiteux dans les mois à venir. Nous pouvons admettre que la Commission s’occupe des affaires courantes, parce qu’après le 31 octobre, elle est censée s’en occuper. Nous avons besoin d’action et nous en avons besoin de toute urgence. Par conséquent, j’invite M. Reinfeldt, en tant que président du Conseil, à engager le plus rapidement possible la procédure de nomination de la Commission. Il y a trois semaines, nous avons voté pour le président de la Commission en arguant que la crise actuelle ne nous permettait pas de différer une décision. C’était votre argument. Ce même argument s’applique maintenant à la nomination de la Commission. Il n’est pas nécessaire d’attendre, une nouvelle Commission est possible avec le Traité actuel, avec le statut actuel du haut-représentant et puis, une fois que le traité de Lisbonne aura été ratifié, vous pourrez nommer sans accroc un haut-représentant doté d’un autre statut et un président du Conseil. En ce qui concerne la Commission, il n’y a vraiment aucune raison d’attendre avant d’agir. C’était en outre l’objectif du président de la Commission, si je l’ai bien compris lorsqu’il a pris la parole il y a quelques minutes. Il me semble bien vous avoir entendu dire «Non, j’attends, j’attends parce que je veux un paquet global, un paquet global qui comprenne le président du Conseil». Je dis que ce n’est pas un problème: préparez votre paquet global. Préparez-le maintenant, et le choix du président du Conseil pourra être aussi politique que celui que vous avez fait la première fois à propos de M. Barroso. Vous l’avez présenté comme candidat par une décision politique, non sur une décision formelle, parce que nous avions demandé de la formaliser après coup. Vous pouvez procéder exactement de la même façon avec le président du Conseil et ensuite, le Traité une fois ratifié, vous pourrez formaliser l’ensemble du paquet. Vous modifierez ensuite le statut du haut-représentant: il deviendra vice-président de la Commission. En même temps, la décision politique que vous prendrez concernant le président du Conseil pourra alors être mise en pratique; ensuite, vous pourrez la formaliser. C’est la meilleure façon de procéder, la meilleure pression que vous puissiez exercer sur les autres pays qui doivent signer: formalisez, parce qu’ils savent que nous voulons avancer. Et nous n’aurons pas à attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. De toute façon, vous avez dit qu’il n’y a pas de temps à perdre. Je suis d’accord avec vous: il n’y a pas de temps à perdre au vu de la crise économique et financière actuelle. Constituez cette Commission maintenant, le plus rapidement possible. Persuadez vos collègues du Conseil et nommez le haut-représentant sur la base du Traité actuel. Choisissez l’un des candidats disponibles – J’ai vu qu’il y en avait suffisamment – pour la Présidence du Conseil et allez de l’avant."@fr8
"Elnök úr! Múlt pénteken történelmi jelentőségű lépést tettünk: „igen” szavazat született, 67 százalékos többséggel. Valamennyi európai alkotmányt kétharmados többséggel lehet módosítani. Ha jól tudom, Svédországban is kétharmados többségre van szükség. Köszönetet kell mondanunk Brian Cowennek. Külön köszönet illeti még Pat Coxot, aki nagyszerű munkát végzett, és valamennyi Lisszabon-párti ír képviselőnek, mert fantasztikus kampányt folytattak a Szerződésért. Elégedett vagyok tehát. Mégpedig azért, mert az egész feladat a Nizzai Szerződést követően kezdődött, a laekeni nyilatkozattal, és a folyamat nyolc évig tartott – megígérhetem, elnök úr, hogy nem kezdem újra. Az írországi „igen”-nel, közvetlenül vagy közvetve Európa valamennyi polgára igent mondott a Lisszaboni Szerződésre. Ez az üzenet az euroszkeptikusoknak is szól, akik azt hangoztatták, „nem – a polgárok ellenzik Európát, az európai intézményeket”. Az ír lakosság 67 százaléka: a pénteki események világos üzenetként szolgálnak az euroszkeptisok számára. Minden érintettet fel kell kérnünk, hogy saját hatáskörén belül segítse elő a Lisszaboni Szerződés mihamarabbi hatályba lépését. Itt az ideje, hogy lezárjuk a folyamatot. Az ír „igen” nyomán egyértelmű, hogy a Szerződés hatályba fog lépni; ebben biztosak lehetünk, hiszen ez volt az utolsó akadály. Azt azonban nem tudjuk, ez mikor fog megtörténni, és úgy gondolom, ez az a kérdés, amelyről ma délután beszélnünk kell. Addig is, mi a teendő? Nyilvánvaló, hogy meg kell várnunk a Cseh Köztársaság alkotmánybíróságának ítéletét. Mint Ön tegnap a napilapnak nyilatkozta, a legrosszabb esetben további hónapokat kell várnunk, és úgy vélem, a Parlament egyetlen képviselője sem tartja megengedhetőnek, hogy az Unió az elkövetkezendő hónapokban valódi hatalom nélkül működjön. Elfogadjuk, hogy a Bizottság aktuális ügyekkel foglalkozik majd, mivel október 31-ét követően az aktuális ügyekkel kell foglalkoznia. Cselekednünk kell, mégpedig sürgősen. Ezért, Reinfeldt úr, Önt mint a Tanács elnökét arra kérem, mihamarabb indítsa el a Bizottság tagjainak kinevezési eljárását. Három héttel ezelőtt a Bizottság elnökéről történő szavazáskor azzal érveltünk, hogy a jelenlegi válság nem teszi lehetővé a döntés elhalasztását. Ez az Ön érvelése volt. Most ugyanez vonatkozik a Bizottság tagjainak kijelölésére is. Nem szükséges várni: létre lehet hozni az új Bizottságot a jelenlegi Szerződés alapján, a jelenlegi főképviselői státusszal, majd a Lisszaboni Szerződés ratifikálását követően megváltoztatható a főképviselő jogállása, és hivatalba léptethető a Tanács elnöke. Valójában nincs rá okunk, hogy tovább várjunk a Bizottság megalakításával. Ha jól értettem, amit a Bizottság elnöke néhány perccel ezelőtt mondott, ő is ugyanezt javasolja. Attól tartok, hogy azt mondja majd: „Nem, várok még, várok, mert egy átfogó csomagot szeretnék, olyat, amely a Tanács elnöke kérdését is magában foglalja.” Azt mondom, ez nem probléma: készítsék el az átfogó csomagot. Készítsék el most, és a Tanács elnökéről szóló döntés ugyanúgy politikai lesz, mint a Barroso úrral kapcsolatos első döntés. Politikai és nem formális döntés nyomán lett jelölt, mert azt kértük, hogy a kinevezését később tegyük hivatalossá. Ugyanez járható út a Tanács elnöke esetén is, majd a Szerződés ratifikálását követően a teljes csomag hivatalossá válhat. Módosítható a főképviselő jogállása, aminek nyomán a Bizottság alelnöke lesz. Ezzel egyidejűleg a Tanács elnökéről szóló jelenlegi politikai döntés is átültethető a gyakorlatba; a hatályba lépés után hivatalossá tehető. Ez a legjobb út, így gyakorolhatjuk ugyanis a legnagyobb nyomást az aláírást eddig még nem teljesítő országokra: tegyük hivatalossá, így tisztában lesznek vele, hogy előre szeretnénk lépni. Ezzel pedig nem kell még heteket vagy hónapokat várni. Mindenesetre Ön is mondta, hogy nincs vesztegetni való időnk. Egyetértek: a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságban nincs vesztegetni való időnk. Állítsák össze most a Bizottságot, amilyen gyorsan csak lehetséges. Győzze meg kollégáit a Tanácsban, és a jelenleg hatályos Szerződés alapján döntsenek a főképviselő személyéről. Válasszák ki az egyik jelöltet a Tanács elnöki tisztjére – mint láttam, elegendő számú jelentkező van –, és folytassák le a kinevezési eljárást."@hu11
"Signor Presidente, lo scorso venerdì ha segnato una tappa veramente storica: il 67 per cento dei voti. Si possono modificare tutte le costituzioni europee con una maggioranza dei due terzi; a mio parere, anche in Svezia servirebbe una maggioranza dei due terzi. Dobbiamo ringraziare il primo ministro Cowen. Vorrei rivolgere il mio ringraziamento anche a Pat Cox, che ha fatto un ottimo lavoro, e a tutti i parlamentari irlandesi favorevoli a Lisbona, che hanno condotto una campagna stupefacente a favore del trattato. Sono felice. La ragione è che questo esercizio ha preso le mosse immediatamente dopo la firma del trattato di Nizza, con la dichiarazione di Laeken, e ci sono voluti otto anni – ripromettiamoci pertanto di non ripetere questo processo, signor Presidente. Grazie al “sì” degli irlandesi, tutti i cittadini europei, direttamente o indirettamente, tramite referendum o mediante i loro parlamenti, hanno detto “sì” al trattato di Lisbona. E’ stato anche un messaggio rivolto agli euroscettici, che continuavano a ripetere “no – i cittadini sono contrari all’Europa, sono contro le istituzioni europee”. Il sessantasette per cento della popolazione irlandese: venerdì abbiamo lanciato un messaggio chiaro agli euroscettici. Occorre ora chiedere a tutti di assumersi le proprie responsabilità per far entrare in vigore il trattato di Lisbona il prima possibile. Adesso bisogna finalmente concludere questo processo. Il “sì” irlandese significa che il trattato di Lisbona verrà fatto entrare in vigore; lo sappiamo per certo, perché questo era l’ultimo ostacolo. Tuttavia, non sappiamo quando inizierà a produrre effetti, ed è di questo che dovremmo discutere oggi pomeriggio. Che cosa facciamo nel frattempo? Sappiamo di dover aspettare che si pronunci la Corte costituzionale della Repubblica ceca. Come è stato scritto ieri in nel peggiore dei casi dovremo aspettare ancora qualche mese, e credo che nessuno in quest’Assemblea possa tollerare il fatto che l’Unione se ne stia con le mani in mano nei mesi a venire. Possiamo accettare che la Commissione si occupi degli affari correnti, in quanto dopo il 31 ottobre è questo che dovrebbe fare. Ci serve un intervento, e urgentemente. Pertanto, signor Presidente del Consiglio Reinfeldt, la invito ad avviare quanto prima la procedura per la nomina della Commissione. Tre settimane fa abbiamo eletto il presidente della Commissione sostenendo che la crisi attuale non ci permetteva di rinviare una decisione. E’ stata questa la vostra argomentazione, e la stessa vale ora anche per la nomina della Commissione. Non è necessario attendere: il trattato attualmente in vigore non ostacola la nomina di una nuova Commissione, mantenendo lo status attuale dell’Alto rappresentante; quando poi il trattato di Lisbona sarà stato ratificato, si potrà tranquillamente nominare un Alto rappresentane con un altro statuto e un presidente del Consiglio. Non c’è effettivamente ragione di aspettare ad eleggere la Commissione. Anche il presidente della Commissione si è espresso in tal senso qualche minuto fa, se non l’ho male interpretato. Temo che possiate dire: “No, aspettiamo; preferisco aspettare perché voglio il pacchetto completo, comprensivo anche del presidente del Consiglio”. A mio avviso non è un problema: preparate il pacchetto completo. Preparatelo subito, e la decisione sul presidente del Consiglio può essere tanto politica quanto quella presa la prima volta sul presidente Barroso. L’avevate presentato come candidato in seguito a una decisione politica, non formale, poiché vi avevamo chiesto di formalizzarla in un secondo momento. Si può procedere esattamente nella stessa maniera col presidente del Consiglio e poi, dopo la ratifica del trattato, si potrà formalizzare l’intero pacchetto. A quel punto si modificherà anche lo status dell’Alto rappresentante, che diventerà vicepresidente della Commissione. Al contempo, la decisione politica presa adesso sul presidente del Consiglio potrà essere messa in pratica, per poi essere formalizzata successivamente. E’ la soluzione migliore, il modo giusto per mettere pressione ai paesi che devono ancora firmare: formalizzate tale decisione, perché sappiano che vogliamo procedere. Così non dovremo attendere altre settimane e mesi. Avete comunque detto che non c’è tempo da perdere. Sono d’accordo: non c’è tempo da perdere con l’attuale crisi economica e finanziaria. Costituite adesso la Commissione, il prima possibile. Convincete i vostri colleghi al Consiglio e prendete la vostra decisione sull’Alto rappresentante ai sensi del presente trattato. Scegliete uno dei candidati – ho visto che ne avete a sufficienza – per la carica di presidente del Consiglio e portate avanti la vostra decisione."@it12
"Pone. pirmininke, praėjusį penktadienį žengtas tikrai istorinis žingsnis: 67 proc. balsų už referendume. Bet kuri Europos konstitucija gali būti pakeista dviem trečdaliais balsų; aš manau, kad du trečdaliai taip pat reikalingi Švedijoje. Mes turime padėkoti Brianui Cowenui. Ypač dėkoju Patui Coxui, kuris atliko didelį darbą, taip pat visiems Europos Parlamento nariams, atstovaujantiems Airijai, už kampaniją, kuria buvo siekiama palaikyti sutartį. Todėl aš esu laimingas. Mes pradėjome šį procesą po Nicos sutarties, priimdami Lakeno deklaraciją, ir tai truko aštuonerius metus – todėl aš pažadu nepradėti viso šio proceso dar kartą, pone pirmininke. Po Airijos referendumo visi Europos piliečiai, tiesiogiai arba netiesiogiai, referendumu arba savo parlamentuose pritarė Lisabonos sutarčiai. Tai buvo taip pat ženklas euroskeptikams, kurie teigia, kad žmonės yra nusiteikę prieš – prieš Europą, prieš Europos institucijas. Šešiasdešimt septyni procentai Airijos gyventojų balsų: penktadienį mes išgirdome jų nuomonę ir tai buvo aiški žinia euroskeptikams. Mes kiekvienas asmeniškai turime imtis atsakomybės tam, kad Lisabonos sutartis kuo greičiau įsigaliotų. Dabar atėjo laikas užbaigti šį procesą. Teigiamas Airijos referendumo rezultatas reiškia, kad Lisabonos sutartis įsigalioja; nes tai buvo paskutinė kliūtis. Vis dėlto mes nežinome, kada ji turėtų įsigalioti, ir aš manau, kad šis klausimas turėtų būti aptartas šios dienos popietę. Ką mes turėtume daryti dabar? Mes žinome, kad turime palaukti, kol savo žodį tars Čekijos konstitucinis teismas. Kaip jūs vakar teigėte blogiausias scenarijus būtų tas, kad mes turėtume keletą mėnesių laukti, ir aš manau, kad niekas šiuose rūmuose negali toleruoti to, kad Europos Sąjunga ateinančius mėnesius taptų „šlubąja antimi“. Mes galime suprasti, kad Komisija turi spręsti einamuosius klausimus, nes po spalio 31 d. ji turės spręsti einamuosius klausimus. Mums reikalingi veiksmai, ir jie turi būti skubūs. Todėl aš kreipiuosi į Tarybos pirmininką Fredriką Reinfeldtą, kviesdamas jį kuo greičiau inicijuoti procedūrą sudaryti naująją Komisiją. Prieš tris savaites mes išrinkome Komisijos pirmininką, vadovaudamiesi argumentu, kad dabartinė padėtis neleidžia mums atidėti sprendimo. Tai buvo jūsų argumentas. Tas pats argumentas tinka ir skiriant Komisiją. Visiškai nebūtina laukti: sudaryti naująją Komisiją galima ir pagal dabartinę sutartį, esant dabartiniam vyriausiojo įgaliotinio statusui ir paskui, ratifikavus Lisabonos sutartį, sklandžiai skirti vyriausiąjį įgaliotinį, kurio statusas būtų kitoks, ir Tarybos pirmininką. Iš tikrųjų nėra jokios ypatingos priežasties delsti skirti naująją Komisiją. Tai taip pat buvo ir Komisijos Pirmininko tikslas, jei aš teisingai supratau, kai jis kalbėjo prieš keletą minučių. Bijau, kad jūs pasakysite „Ne, geriau palaukime. Geriau palaukime, nes reikalingas bendras paketas, apimantis ir Tarybos pirmininką“. Pasakysiu, kad tai nėra kliūtis, parenkite bendrą paketą. Parenkite jį dabar, ir sprendimas dėl Tarybos pirmininko gali būti politinis, kaip sprendimas dėl José Manuelio Barroso. Juk jo kandidatūra buvo politinis, o ne oficialus sprendimas, nes paskui mes prašėme jį oficialiai įteisinti. Taip pat galima pasielgti ir dėl Tarybos pirmininko, o kai bus ratifikuota sutartis, oficialiai įteisinti visą paketą. Paskui pakeiskite vyriausiojo įgaliotinio statusą: jis yra ir Komisijos pirmininko pavaduotojas. Tuo pat metu taip pat galima praktiškai įgyvendinti ir politinį sprendimą dėl Tarybos pirmininko; paskui jūs galėtumėte įteisinti jį oficialiai. Tai būtų tinkamiausias būdas, geriausia priemonė, kokią galima panaudoti valstybių, kurios turėtų pasirašyti, atžvilgiu: įteisinti oficialiai, nes jos žino, kad mes norime eiti į priekį. Ir tuomet mes neturėsime laukti keletą savaičių ar mėnesių. Bet kuriuo atveju jūs teigėte, mes negalime tuščiai gaišti laiko. Aš su jumis visiškai sutinku: negalima gaišti laiko dabartinės ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis. Kuo greičiau suformuokite naują Komisiją. Įtikinkite savo kolegas Taryboje ir priimkite sprendimą dėl vyriausiojo įgaliotinio esamos sutarties pagrindu. Pasirinkite vieną iš kandidatų – žinau, kad jų yra pakankamai – ir skirkite jį Tarybos pirmininku."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pagājušajā piektdienā tika sperts patiesi vēsturisks solis: 67 % balsu. Visas Eiropas konstitūcijas var mainīt ar divu trešdaļu balsu vairākumu; manuprāt, arī Zviedrijā ir vajadzīgas divas trešdaļas balsu vairākuma. Mums jāpateicas . Vēl es jo īpaši saku paldies kurš paveica lielisku darbu, un visiem Lisabonas līgumu atbalstošajiem Parlamenta locekļiem no Īrijas, jo viņi izvērsa līgumu cildinošu vērienīgu kampaņu. Esmu priecīgs. Prieka iemesls ir tāds, ka mēs šo uzdevumu uzsākām pēc Nicas līguma noslēgšanas ar deklarāciju Lākenā, un tas ir prasījis astoņus gadus — tāpēc es apsolu neatsākt visu procesu no sākuma, priekšsēdētāja kungs. Līdz ar šo īru „jā” visi Eiropas iedzīvotāji, tieši vai pastarpināti, ar referendumu vai ar parlamentu starpniecību, ir atbalstījuši Lisabonas līgumu. Tas bija arī vēstījums eiroskeptiķiem, kuri vienmēr ir teikuši: „Nē, cilvēki ir pret vienotu Eiropu, pret Eiropas iestādēm.” Sešdesmit septiņi procenti Īrijas iedzīvotāju — piektdien redzētais ir nepārprotams vēstījums eiroskeptiķiem. Mums jālūdz visiem uzņemties atbildību, lai Lisabonas līgums varētu stāties spēkā pēc iespējas drīzāk. Nu ir laiks šo procesu novest līdz galam. Ņemot vērā īru pausto atbalstu, mēs zinām, ka Lisabonas līgums stāsies spēkā, mēs to zinām, jo tas bija pēdējais šķērslis. Tomēr mēs nezinām, kad līgums stāsies spēkā, un, manuprāt, tieši šī problēma mums šodien ir jāpārrunā. Ko mēs tikmēr darīsim? Mēs zinām, ka ir jāgaida Čehijas Konstitucionālās tiesas lēmums. Kā vakar teicāt laikrakstam ļaunākajā gadījumā mēs vēl varam pāris mēnešu nogaidīt, un es domāju, ka neviens šajā Parlamentā nebūtu gatavs paciest to, ka Eiropas Savienība turpmākajos mēnešos būs „klibā pīle”. Mēs varam pieņemt, ka Komisija izskatīs aktuālos jautājumus, jo pēc 31. oktobra tai to vajadzētu darīt. Mums ir vajadzīga rīcība un mums tā ir vajadzīga nekavējoties. Tāpēc kungs, Padomes priekšsēdētāj, vēlos jūs aicināt pēc iespējas drīzāk uzsākt Komisijas kandidātu atlases procedūru. Pirms trim nedēļām mēs balsojām par Komisijas priekšsēdētāju, pamatojoties uz argumentu, ka pašreizējā krīze mums neļauj lēmumu atlikt. Tas bija jūsu arguments. Tā nu tas pats arguments attiecas uz Komisijas izveidi. Nav vajadzības gaidīt: jaunu Komisiju var izveidot, arī pamatojoties uz pašreizējo līgumu, ar pašreizējo Augstā pārstāvja statusu, un tad, tiklīdz kā Lisabonas līgums būs ratificēts, var raiti ievadīt amatā Augsto pārstāvi ar citiem statūtiem un Padomes priekšsēdētāju. Patiešām nav nekāda iemesla gaidīt uz Komisiju. Tāds arī bija Komisijas priekšsēdētāja mērķis, ja es viņu pareizi sapratu, kad viņš pirms pāris minūtēm runāja. Baidos, ka dzirdu jūs sakām: „Nē, es gaidu; es gaidu, jo vēlos globālu paketi, globālu paketi ar Padomes priekšsēdētāju.” Manuprāt, tā nav problēma — gatavojiet savu globālo paketi. Gatavojiet to tagad, un lēmums par Padomes priekšsēdētāju var būt tikpat politisks kā lēmums, kuru pieņēmāt par kungu pirmajā reizē. Jūs izvirzījāt viņa kandidatūru ar politisku, nevis formālu lēmumu, jo mēs lūdzām to formalizēt vēlāk. Tāpat var rīkoties arī ar Padomes priekšsēdētāju, un tad, kad līgums būs ratificēts, varēsiet formalizēt visu paketi. Tad varēsiet mainīt Augstā pārstāvja statūtus: viņš kļūs par Komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Tajā pašā laikā politisko lēmumu, ko pieņemat saistībā ar Padomes priekšsēdētāju, var izmantot praksē; formalizēt to var pēc tam. Tas ir labākais veids, labākais spiediens, kādu varat izdarīt uz tām valstīm, kurām vēl jāparakstās: formalizējiet to, jo viņi zina, ka vēlamies virzīties uz priekšu. Un mums joprojām nav jāgaida vairākas nedēļas un mēneši. Jebkurā gadījumā ir jau teikts, ka laiku nedrīkst zaudēt. Es piekrītu — pašreizējā ekonomikas un finanšu krīzē laiku nedrīkst zaudēt. Izveidojiet Komisiju jau tagad, pēc iespējas drīzāk. Pārlieciniet kolēģus Padomē un izlemiet par Augsto pārstāvi, pamatojoties uz pašreizējo līgumu. Izvēlieties vienu kandidātu — esmu redzējis, ka kandidātu pietiek, — Padomes priekšsēdētāja amatam un virzieties uz priekšu."@lv13
"Mr President, last Friday was a really historic step: 67% of the votes. You can change all the constitutions in Europe with a two-thirds majority; I think a two-thirds majority is also necessary in Sweden. We have to thank Brian Cowen. I also especially thank Pat Cox, who did a great job, and all pro-Lisbon Irish MEPs because they conducted a tremendous campaign in favour of the Treaty. So I am happy. The reason is that we started this whole exercise in the aftermath of the Nice Treaty, with a declaration in Laeken, and it has taken eight years – so I promise not to restart this whole process, Mr President. With this Irish ‘yes’, all the citizens of Europe, directly or indirectly, by a referendum or by their parliaments, have said ‘yes’ to the Lisbon Treaty. That was also a message to the Eurosceptics who were always saying ‘no – the people are against Europe, against the European institutions’. Sixty-seven per cent of the Irish population: what we saw on Friday is a clear message to the Eurosceptics. We have to ask everyone to take his or her responsibility so the Lisbon Treaty can enter into force as quickly as possible. Now is the time to bring this process finally to an end. With this Irish ‘yes’ we know that the Lisbon Treaty will be brought into effect; we know that, because it was the last hurdle. But we do not know when it will come into effect, and I think that is the problem we have to discuss this afternoon. What do we do in the mean time? We know that we have to wait until the Constitutional Court of the Czech Republic has spoken. As you said yesterday in in the worst-case scenario we still have a few months to wait and I think that nobody in this House can tolerate the fact that the Union will be a lame duck in the months to come. We can accept that the Commission will be dealing with current affairs because after 31 October it should be dealing with current affairs. We need action and we need action urgently. Therefore, Mr Reinfeldt, President of the Council, my invitation to you is to initiate, as fast as possible, the procedure for the nomination of the Commission. Three weeks ago we voted for the President of the Commission with the argument that the current crisis does not allow us to postpone a decision. That was your argument. So the same argument applies now to the nomination of the Commission. It is not necessary to wait: a new Commission is possible with the present treaty, with the present status for the High Representative and then, once the Lisbon Treaty is ratified, you can smoothly install a High Representative with another statute and a President of the Council. There is really no reason to wait to proceed with the Commission. This was also the aim of the President of the Commission if I understood him correctly when he spoke a few minutes ago. I fear that I hear you saying ‘No, I am waiting; I am waiting because I want a global package, a global package including the President of the Council’. I say that is not a problem: prepare your global package. Prepare it now, and the decision on the Council President can be as political as the decision that you took on Mr Barroso the first time. You presented him as a candidate by a political decision, not a formal decision, because we asked to formalise it afterwards. You can do exactly the same with the President of the Council and then, once the Treaty is ratified, you can formalise the whole package. Then you change the statute of the High Representative: he becomes Vice-President of the Commission. At the same time the political decision that you take on the President of the Council now can be put into practice; you can then formalise it. That is the best way, the best pressure that you can put on those other countries that have to sign: formalise it, because they know that we want to go forward. And we do not still have to wait for several weeks and months. In any case, you have said that there is no time to waste. I agree with you: there is no time to waste with this current economic and financial crisis. Put the Commission together now, as fast as possible. Convince your colleagues in the Council and take your decision on the High Representative on the basis of the present Treaty. Pick one of the candidates – I have seen there are enough candidates – for the President of the Council and go forward with it."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, afgelopen vrijdag was een echte historische stap: 67 procent van de stemmen. Alle grondwetten in Europa kunnen met tweederde meerderheid worden gewijzigd. Ik geloof dat er ook in Zweden een tweederde meerderheid nodig is. Onze dank gaat uit naar Brian Cowen. Ik wil ook in het bijzonder Pat Cox bedanken, die geweldig werk heeft verricht, en alle Ierse leden van het Europees Parlement die pro-Lissabon waren, omdat zij een fantastische campagne hebben gevoerd voor het Verdrag. Ik ben dus gelukkig. De reden hiervoor is dat we deze hele exercitie zijn gestart in de nasleep van het Verdrag van Nice, met een Verklaring in Laken, en het heeft acht jaar geduurd. Ik beloof dus, mijnheer de voorzitter, dit hele proces niet van voren af aan te zullen beginnen. Met dit Ierse ‘ja’ hebben alle burgers van Europa, direct of indirect, via referenda of via hun parlementen, ‘ja’ gezegd tegen het Verdrag van Lissabon. Dat was ook een boodschap aan de eurosceptici die altijd zeiden: ‘Nee, de mensen zijn tegen Europa, tegen de Europese instellingen’. 67 procent van de Ierse bevolking: wat we op vrijdag zagen is een duidelijke boodschap voor de eurosceptici. We moeten iedereen vragen om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen, zodat het Verdrag van Lissabon zo snel mogelijk van kracht kan worden. Het is nu tijd om dit proces eindelijk af te sluiten. Met het Ierse ‘ja’ weten we dat het Verdrag van Lissabon van kracht wordt. Dat weten we omdat het de laatste horde was. Maar we weten niet wanneer het van kracht wordt, en ik denk dat dit het probleem is dat we vanmiddag moeten bespreken. Wat gaan we ondertussen doen? We weten dat we moeten wachten totdat het Constitutioneel Hof in Tsjechië een uitspraak heeft gedaan. Zoals u gisteren in zei, in het ergste geval moeten we nog enkele maanden wachten, en ik denk niet dat iemand in dit Parlement het feit kan accepteren dat de Europese Unie in de komende maanden vleugellam zal zijn. We kunnen accepteren dat de Commissie de lopende zaken zal afhandelen, want na 31 oktober zou zij lopende zaken moeten afhandelen. We hebben actie nodig, en wel dringend. Daarom zou ik u, mijnheer Reinfeldt, voorzitter van de Raad, willen uitnodigen om de procedure voor de benoeming van de Commissie zo spoedig mogelijk te starten. Drie weken geleden hebben we de voorzitter van de Commissie gekozen, met als argument dat we het ons in de huidige crisis niet kunnen veroorloven om een besluit uit te stellen. Dat was uw argument. Ditzelfde argument geldt nu dus ook voor de benoeming van de Commissie. We hoeven niet te wachten: een nieuwe Commissie is mogelijk op grond van het huidige Verdrag, met de huidige status voor de hoge vertegenwoordiger, en nadat het Verdrag van Lissabon is geratificeerd, kan de hoge vertegenwoordiger gemakkelijk worden geïnstalleerd met een ander statuut, tezamen met de voorzitter van de Raad. Er is geen enkele reden om te wachten met de vorming van de Commissie. Dit was ook het doel van de voorzitter van de Commissie, als ik hem goed heb begrepen toen hij enkele minuten geleden sprak. Ik ben bang dat ik u hoor zeggen: ‘Nee, ik wacht, ik wacht omdat ik een globaal pakket wil, een globaal pakket inclusief de voorzitter van de Raad’. Ik zeg u, dat is geen probleem: stel uw globaal pakket maar samen. Stel het nu samen, en dan kan het besluit over de voorzitter van de Raad net zo politiek zijn als het besluit dat u destijds, de eerste keer, over Barroso nam. U hebt hem als kandidaat voorgedragen met een politiek besluit, niet met een formeel besluit. Wij hebben daarna immers gevraagd om het besluit te formaliseren. U kunt precies hetzelfde doen met de voorzitter van de Raad. En daarna, nadat het Verdrag is geratificeerd, kunt u het hele pakket formaliseren. Vervolgens kunt u het statuut van de hoge vertegenwoordiger wijzigen: hij of zij wordt vicevoorzitter van de Commissie. Tegelijkertijd kan het politieke besluit over de voorzitter van de Raad dat u nu neemt, in de praktijk worden gebracht; u kunt het dan formaliseren. Dat is de beste manier, de best mogelijk druk die u kunt uitoefenen op de andere landen die het Verdrag nog moeten ondertekenen: formaliseer het, omdat ze weten dat we verder willen. En we hoeven geen weken en maanden meer te wachten. In ieder geval hebt u gezegd dat we geen tijd meer mogen verliezen. Ik ben het met u eens: in deze huidige economische en financiële crisis mogen we geen tijd meer verspillen. Stel de Commissie nu samen, zo snel mogelijk. Overtuig uw collega's in de Raad en neem uw besluit over de hoge vertegenwoordiger op basis van het huidige Verdrag. Neem een van de kandidaten – ik heb gezien dat er genoeg kandidaten zijn – voor de voorzitter van de Raad en ga ermee verder."@nl3
"Panie przewodniczący! W piątek zrobiono krok iście historyczny: 67% głosów. Dysponując większością dwóch trzecich głosów można zmienić wszystkie konstytucje w Europie; wydaje mi się, że taka większość wymagana jest również w Szwecji. Należy podziękować panu premierowi Brianowi Cowenowi. Dziękuję również Patowi Coxowi, który wykonał wspaniałą pracę, jak również wszystkim pro-lizbońskim posłom do Parlamentu Europejskiego, ponieważ przeprowadzili niesamowitą kampanię na rzecz traktatu. Jestem zatem szczęśliwy. A to dlatego, że całą rzecz rozpoczęliśmy w następstwie traktatu nicejskiego wraz z deklaracją z Laeken i trwało to osiem lat – obiecuję zatem nie uruchamiać ponownie całego procesu, panie przewodniczący. Irlandzkie „tak” dopełniło woli wszystkich obywateli Europy – zgody na traktat lizboński, wyrażonej bezpośrednio lub pośrednio, w referendach lub przez parlamenty. Był to również komunikat dla eurosceptyków, którzy stale powtarzali „nie – społeczeństwo jest przeciwne Europie, przeciwne instytucjom europejskim”. Sześćdziesiąt siedem procent głosów społeczeństwa irlandzkiego, z czym mieliśmy do czynienia w piątek, to czytelny komunikat dla eurosceptyków. Musimy zwrócić się do każdego o podjęcie odpowiedzialności, aby traktat lizboński bezzwłocznie wszedł w życie. Teraz nastał czas, aby wreszcie doprowadzić ten proces do końca. Irlandzkie „tak” daje nam pewność, że traktat lizboński wejdzie w życie; to pewne, gdyż została usunięta ostatnia przeszkoda. Nie wiemy jednak, kiedy wejdzie on w życie. Sądzę, że ten problem musimy przedyskutować na sesji wieczornej. Co będziemy robić w międzyczasie? Jak wiadomo, musimy czekać, aż wypowie się czeski Trybunał Konstytucyjny. Jak stwierdził pan wczoraj na łamach „Le Monde”, najgorszy scenariusz to kilkumiesięczne oczekiwanie, choć wydaje mi się, że nikt ze zgromadzonych w tej Izbie nie pogodzi się z faktem, że przez najbliższe miesiące Unia będzie kuleć. Do przyjęcia jest, że Komisja będzie zajmować się sprawami bieżącymi, ponieważ po 31 października właśnie nimi powinna się zająć. Potrzeba nam działania i to pilnie. Stąd też, panie premierze Reinfeldt, pani przewodniczący Rady, zachęcam pana do bezzwłocznego rozpoczęcia procedury powołania Komisji. Trzy tygodnie temu głosowaliśmy w sprawie przewodniczącego Komisji, kierując się argumentem, że panujący kryzys nie pozwala nam na przełożenie tej decyzji. To był pański argument. Ten sam argument znajduje zastosowanie teraz, w sprawie powołania Komisji. Nie ma potrzeby dłużej czekać: nową Komisję można powołać na gruncie istniejącego traktatu, z istniejącym statusem Wysokiego Przedstawiciela, a następnie, po ratyfikacji traktatu lizbońskiego, można bez problemu obsadzić stanowiska Wysokiego Przedstawiciela – z innym statutem – oraz przewodniczącego Rady. Naprawdę nie ma powodu, by czekać z powołaniem Komisji. Taki był również zamysł przewodniczącego Komisji, o ile dobrze zrozumiałem jego wystąpienie sprzed kilku minut. Obawiam się, że usłyszę „Nie, czekam; a czekam, ponieważ chcę pełnego pakietu, pełnego pakietu z przewodniczącym Rady”. Moim zdaniem to nie problem: radzę przygotować pełen pakiet. Przygotować już teraz, a decyzja w sprawie przewodniczącego Rady może mieć charakter polityczny, tak samo, jak decyzja, która za pierwszym razem zapadła w sprawie pana przewodniczącego Barroso. Został on przedstawiony jako kandydat na mocy decyzji politycznej, a nie decyzji formalnej, jako że dopiero potem zwróciliśmy się o jej sformalizowanie. Może pan uczynić dokładnie to samo w sprawie przewodniczącego Rady, a następnie, po ratyfikacji traktatu, da się sformalizować cały pakiet. Następnie zmieni pan statut Wysokiego Przedstawiciela: zostanie on wiceprzewodniczącym Komisji. Jednocześnie może wejść w życie decyzja polityczna, podjęta już teraz w sprawie przewodniczącego Rady; może ją pan sformalizować. To najlepszy sposób, najskuteczniejsza presja, jaką można wywrzeć na pozostałe kraje zwlekające z podpisem: sformalizować ją, ponieważ wiedzą one, że chcemy iść naprzód. A my w takim układzie nie musimy czekać kilku tygodni lub miesięcy. Przecież powiedział pan, że nie ma czasu do stracenia. Zgadzam się z tym: nie ma czasu do stracenia w obliczu panującego kryzysu gospodarczego i finansowego. Proszę sformować Komisję już teraz, bezzwłocznie. Proszę przekonać kolegów w Radzie i podjąć decyzję w sprawie Wysokiego Przedstawiciela na podstawie istniejącego traktatu. Proszę wybrać jednego z kandydatów – widziałem, że jest ich dość – na przewodniczącego Rady i posunąć tę sprawę naprzód."@pl16
"Senhor Presidente, a passada sexta-feira representou um passo realmente histórico: 67% dos votos. Podem-se modificar todas as constituições da Europa com uma maioria de dois terços; penso que na Suécia também é necessária uma maioria de dois terços. Temos de agradecer a Brian Cowen. Também agradeço especialmente a Pat Cox, que fez um trabalho notável, e a todos os eurodeputados irlandeses favoráveis ao Tratado de Lisboa, porque conduziram uma campanha espectacular a favor desse Tratado. Portanto, estou feliz. A razão para tal é que iniciámos todo este exercício na sequência do Tratado de Nice, com uma declaração em Laeken, e levou oito anos – por isso prometo não reiniciar todo este processo, Senhor Presidente. Com este "sim" irlandês, todos os cidadãos da Europa, directa ou indirectamente, por meio de um referendo ou por meio dos respectivos parlamentos, disseram "sim" ao Tratado de Lisboa. Essa foi também uma mensagem dirigida aos eurocépticos, que estavam sempre a dizer: "não – as pessoas são contra a Europa, contra as instituições europeias". Sessenta e sete por cento da população irlandesa: aquilo a que assistimos na sexta-feira é uma mensagem clara dirigida aos eurocépticos. Temos de pedir a toda a gente, homens e mulheres, que assumam as suas responsabilidades para que o Tratado de Lisboa possa entrar em vigor o mais rapidamente possível. É chegada a altura de concluir finalmente este processo. Com este "sim" irlandês, sabemos que o Tratado de Lisboa entrará em vigor; sabemo-lo, porque esse era o último obstáculo a transpor. Não sabemos, no entanto, quando é que entrará em vigor, e penso que esse é o problema que temos de debater esta tarde. Entretanto, o que fazemos? Sabemos que temos de esperar até o Tribunal Constitucional da República Checa se pronunciar. Como V. Ex.ª ontem disse no jornal no pior cenário, ainda temos de esperar uns meses, e penso que ninguém nesta Assembleia pode tolerar o facto de a União ficar de mãos atadas nos próximos meses. Podemos aceitar que a Comissão fique a tratar dos assuntos correntes, porque depois de 31 de Outubro deverá ficar a tratar dos assuntos correntes. Precisamos de agir, e de agir urgentemente. Por isso, Senhor Presidente do Conselho Fredrik Reinfeldt, convido-o a dar início o mais rapidamente possível ao processo de nomeação da Comissão. Há três semanas, votámos no Presidente da Comissão com o argumento de que a crise actual não nos permite adiar a tomada de decisão. Foi esse o argumento que apresentou. O mesmo se aplica agora à nomeação da Comissão. Não é necessário esperar: é possível uma nova Comissão com o Tratado actual, com o actual estatuto do Alto Representante e depois, uma vez ratificado o Tratado de Lisboa, pode instalar sem problemas um Alto Representante com outro estatuto e um Presidente do Conselho. De facto, não há motivo para ficar à espera para se avançar com a Comissão. Este era também o objectivo do Presidente da Comissão, se bem o entendi quando falou há uns minutos. Receio ouvir V. Ex.ª dizer: "Não, eu espero. Espero porque quero um pacote de medidas global, um pacote global que inclua o Presidente do Conselho". O que eu digo é que isso não constitui um problema: prepare o seu pacote global. Prepare-o agora, e a decisão sobre o Presidente do Conselho pode ter um carácter tão político como a que tomou primeiro relativamente ao Senhor Presidente Barroso. Apresentou-o como candidato por decisão política, não por uma decisão formal, porque nós pedimos que a formalizasse depois. Pode fazer exactamente o mesmo com o Presidente do Conselho e depois, uma vez ratificado o Tratado, pode formalizar todo o pacote. Depois muda o estatuto do Alto Representante, que se torna Vice-Presidente da Comissão. Ao mesmo tempo, a decisão política que tomar agora relativamente ao Presidente do Conselho pode ser posta em prática; pode formalizá-la depois. Esta é a melhor maneira de agir, a melhor pressão que pode exercer sobre aqueles países que ainda não assinaram: formalize-a, porque eles sabem que nós queremos avançar. E continuamos a não ter de ficar à espera semanas e meses a fio. Seja como for, V. Ex.ª disse que não há tempo a perder. Concordo consigo: com a actual crise económica e financeira, não há tempo a perder. Constitua a Comissão já, o mais rapidamente possível. Convença os seus colegas do Conselho e tome a sua decisão relativamente ao Alto Representante com base no actual Tratado. Escolha um dos candidatos – já vi que há candidatos em número suficiente – para Presidente do Conselho e avance com o processo."@pt17
"Dle Preşedinte, vinerea trecută a reprezentat un adevărat pas istoric: 67% din voturi. Toate constituţiile din Europa pot fi modificate cu ajutorul unei majorităţi de două treimi; cred că o majoritate de două treimi este necesară şi în Suedia. Trebuie să-i mulţumim dlui Brian Cowen. Doresc, de asemenea, să-i mulţumesc lui Pat Cox, care a făcut o treabă nemaipomenită, şi tuturor deputaţilor irlandezi pro-Lisabona din Parlamentul European, deoarece au dus o campanie extraordinară în favoarea Tratatului. Aşadar, sunt fericit. Motivul este următorul: am început tot exerciţiul acesta în urma Tratatului de la Nisa, cu o declaraţie la Laeken, şi ne-a luat opt ani de zile - de aceea, dle Preşedinte, promit să nu luăm întreg procesul de la capăt. Prin „da”-ul irlandez, toţi cetăţenii Europei au spus „da”, direct sau indirect, printr-un referendum sau prin parlamentele naţionale, Tratatului de la Lisabona. Acesta a fost şi un mesaj pentru eurosceptici, care au spus mereu: „nu - cetăţenii sunt împotriva Europei, împotriva instituţiilor europene”. Șaizeci şi şapte la sută din populaţia irlandeză: ceea ce am văzut vineri reprezintă un mesaj clar pentru eurosceptici. Trebuie să le cerem tuturor să-şi asume responsabilitatea, astfel încât Tratatul de la Lisabona să poată intra cât mai repede în vigoare. Acum este momentul să încheiem, în sfârşit, acest proces. Datorită „da”-ului irlandez, ştim că Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare; ştim, deoarece acesta a fost ultimul obstacol. Nu ştim însă când va intra în vigoare şi cred că aceasta este problema pe care va trebui s-o discutăm în această după-amiază. Ce facem între timp? Știm că trebuie să aşteptăm decizia Curţii constituţionale a Republicii Cehe. După cum aţi spus ieri în în cel mai rău caz, va trebui să mai aşteptăm încă câteva luni şi cred că nimeni din acest Parlament nu poate tolera faptul că Uniunea va deveni mai puţin funcţională pe perioada următoarelor luni. Putem accepta faptul că, după 31 octombrie, Comisia se va ocupa de situaţia curentă, deoarece trebuie să se ocupe de situaţia curentă. Trebuie să acţionăm şi trebuie s-o facem urgent. De aceea, dle Reinfeldt, preşedinte al Consiliului, vă invit să iniţiaţi cât mai repede procedura de nominalizare a Comisiei. În urmă cu trei săptămâni, am votat pentru preşedintele Comisiei pe baza argumentului că actuala criză nu ne permite o amânare a acestei decizii. Acesta a fost argumentul dumneavoastră. Acelaşi argument se aplică acum şi în ceea ce priveşte nominalizarea Comisiei. Nu este nevoie să aşteptăm: nominalizarea unei noi Comisii este posibilă în condiţiile prezentului tratat şi a statutului actual al Înaltului Reprezentant, iar apoi, de îndată ce Tratatul de la Lisabona va fi ratificat, veţi putea instala cu uşurinţă un Înalt Reprezentant cu un alt statut şi un preşedinte al Consiliului. Nu există realmente niciun motiv pentru a amâna procedurile de nominalizare a Comisiei. Acesta este şi obiectivul preşedintelui Comisiei, dacă am înţeles bine ceea ce a spus în urmă cu câteva minute. Mă tem să vă aud spunând „Nu, aştept; aştept, pentru că vreau un pachet global, un pachet global în care să fie inclus preşedintele Consiliului”. Cred că aceasta nu este o problemă: pregătiţi-vă pachetul global. Pregătiţi-l acum, iar referitor la decizia privind preşedintele Consiliului, aceasta poate fi la fel de politică precum decizia pe care aţi luat-o prima dată cu privire la dl Barroso. L-aţi prezentat ca pe un candidat printr-o decizie politică, nu prin una formală, pentru că v-am rugat după aceea s-o formalizaţi. Puteţi proceda exact la fel şi cu preşedintele Consiliului, iar apoi, odată cu ratificarea Tratatului, puteţi formaliza întregul pachet. După aceea, veţi schimba statutul Înaltului Reprezentant: acesta va deveni vicepreşedinte al Comisiei. În acelaşi timp, veţi putea pune în practică decizia politică luată cu privire la preşedintele Consiliului; apoi, veţi putea s-o formalizaţi. Aceasta este cea mai bună cale, cea mai indicată presiune pe care o puteţi exercita asupra celorlalte ţări care trebuie să semneze: formalizaţi-o, deoarece aceste ţări ştiu că dorim să mergem mai departe. Și nu trebuie să mai aşteptăm încă câteva săptămâni şi luni. În orice caz, aţi spus că nu avem timp de pierdut. Sunt de acord: nu avem timp de pierdut, având în vedere actuala criză economică şi financiară. Organizaţi Comisia acum, cât mai repede cu putinţă. Convingeţi-vă colegii din Consiliu şi luaţi o decizie cu privire la Înaltul Reprezentant, pe baza actualului tratat. Alegeţi un candidat - am văzut că există numeroşi candidaţi - pentru postul de preşedinte al Consiliului şi continuaţi procedurile."@ro18
"Vážený pán predseda, minulý piatok bol skutočne historickým krokom: 67 % hlasov. Dvojtretinovou väčšinou sa dajú zmeniť všetky ústavy v Európe. Myslím, že dvojtretinová väčšina sa vyžaduje aj vo Švédsku. Musíme poďakovať pánovi Brianovi Cowenovi. Osobitne tiež ďakujem pánovi Patovi Coxovi, ktorý odviedol vynikajúcu prácu, a všetkým írskym poslancom EP, ktorí boli za Lisabonskú zmluvu, pretože viedli obrovskú kampaň v jej prospech. Takže som šťastný. Dôvodom je to, že celé sa to začalo v dôsledku Zmluvy z Nice vyhlásením v Laekene a trvalo to osem rokov, takže sľubujem, pán predseda, že celý tento proces znovu nezačnem. Týmto írskym „áno“ všetci občania Európy, priamo či nepriamo, v referende alebo prostredníctvom svojich parlamentov, povedali „áno“ Lisabonskej zmluve. Bol to tiež odkaz euroskeptikom, ktorí stále hovorili, že ľudia sú proti Európe, proti európskym inštitúciám. Šesťdesiat sedem percent obyvateľov Írska: to, čoho sme boli svedkami v piatok, je jasný odkaz euroskeptikom. Musíme každého požiadať, aby prevzal svoj diel zodpovednosti, aby Lisabonská zmluva mohla nadobudnúť platnosť čo najskôr. Teraz je načase tento proces konečne ukončiť. Po tomto írskom „áno“ vieme, že Lisabonská zmluva nadobudne účinnosť, vieme to, pretože to bola posledná prekážka. Nevieme však, kedy nadobudne účinnosť, a myslím si, že dnes popoludní musíme o tomto probléme diskutovať. Čo budeme zatiaľ robiť? Vieme, že musíme čakať až do rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky. Ako ste povedali včera v denníku v najhoršom prípade budeme musieť čakať ešte niekoľko mesiacov a myslím si, že nikto v tomto Parlamente nemôže tolerovať, že Únia bude v nadchádzajúcich mesiacoch ako chromá. Môžeme akceptovať, že Komisia sa bude zaoberať aktuálnymi záležitosťami, pretože po 31. októbri sa má zaoberať aktuálnymi záležitosťami. Musíme konať a musíme konať okamžite. Preto vás, pán Reinfeldt, ako predsedu Rady vyzývam, aby ste čo najrýchlejšie začali postup vymenovania Komisie. Pred tromi týždňami sme volili predsedu Komisie s odôvodnením, že súčasná kríza nám nedovoľuje s rozhodnutím otáľať. Bol to váš argument. Takže ten istý argument sa teraz vzťahuje na vymenovanie Komisie. Netreba čakať: nová Komisia môže vzniknúť aj podľa súčasnej zmluvy, so súčasným postavením vysokého predstaviteľa, a keď potom bude ratifikovaná Lisabonská zmluva, budete môcť plynulo uviesť do funkcie vysokého predstaviteľa s iným postavením a predsedu Rady. Naozaj niet dôvodu s Komisiou otáľať. To bol aj zámer predsedu Komisie, ak som ho správne pochopil, keď sa nám pred niekoľkými minútami prihováral. Obávam sa, že vás počujem hovoriť: „Nie, ja čakám, ja čakám, pretože chcem celý balík, celý balík vrátane predsedu Rady“. Hovorím, že to nie je problém. Pripravte celý svoj balík. Pripravte ho teraz a rozhodnutie o predsedovi Rady môže byť politické, ako to bolo s rozhodnutím, ktoré ste prvýkrát prijali o pánovi Barrosovi. Predstavili ste ho ako kandidáta na základe politického rozhodnutia, nie formálneho rozhodnutia, pretože sme vás požiadali, aby ste ho následne formálne potvrdili. Presne to isté môžete urobiť s predsedom Rady a keď potom bude Zmluva ratifikovaná, môžete celý balík formálne potvrdiť. Potom zmeníte postavenie vysokého predstaviteľa: stane sa podpredsedom Komisie. Zároveň môže byť teraz do praxe zavedené politické rozhodnutie, ktoré prijmete o predsedovi Rady. Potom ho môžete formálne potvrdiť. To je ten najlepší spôsob, najlepší tlak, ktorý môžete uplatniť na tie krajiny, ktoré ešte musia podpísať: formálne to potvrdiť, pretože vedia, že chceme ísť ďalej. A vôbec nemusíme čakať celé týždne a mesiace. V každom prípade ste povedali, že niet času nazvyš. Súhlasím s vami. Pri súčasnej hospodárskej a finančnej kríze niet času nazvyš. Zostavte teraz Komisiu čo najskôr. Presvedčte svojich kolegov v Rade a prijmite rozhodnutie o vysokom predstaviteľovi na základe súčasnej zmluvy. Vyberte jedného z kandidátov na predsedu Rady – videl som, že kandidátov je dosť – a urobte, čo treba."@sk19
"Gospod predsednik, prejšnji petek je bil resnično zgodovinski korak: 67 % glasov. Z dvotretjinsko večino lahko spremenite vse ustave v Evropi; mislim, da je dvotretjinska večina potrebna tudi na Švedskem. Zahvaliti se moramo Brianu Cowenu. Prav tako se še posebno zahvaljujem Patu Coxu, ki je opravil izvrstno delo, in vsem poslancem EP, ki so za Lizbonsko pogodbo, saj so izvedli ogromno kampanjo za Pogodbo. Sem torej srečen. Razlog je, da smo začeli vso to nalogo v obdobju po Pogodbi iz Nice, z Laekensko deklaracijo, in potrebnih je bilo osem let – zato obljubim, da ne bom ponovno začel tega celotnega postopka, gospod predsednik. S tem irskim „da“ so vsi državljani Evrope posredno ali neposredno, z referendumom ali prek svojih parlamentov, rekli „da“ Lizbonski pogodbi. To je bilo tudi sporočilo evroskeptikom, ki so vedno govorili „ne – ljudje so proti Evropi, proti evropskim institucijam“. Sedeminšestdeset odstotkov irskega prebivalstva: kar smo videli v petek, je jasno sporočilo evroskeptikom. Od vsakogar moramo zahtevati, da prevzame svojo odgovornost, da lahko Lizbonska pogodba začne čim prej veljati. Zdaj je čas, da ta postopek končno zaključimo. S tem irskim „da“ vemo, da bo Lizbonska pogodba začela veljati; vemo, ker je bila to zadnja prepreka. Vendar pa ne vemo, kdaj bo začela veljati, in menim, da je to problem, o katerem moramo razpravljati danes popoldne. Kaj bomo storili medtem? Vemo, da moramo počakati do odločitve ustavnega sodišča Češke republike. Kot ste včeraj dejali v časniku bomo morali v najslabšem primeru čakati še nekaj mesecev, mislim pa, da nihče v tem Parlamentu ne more dopustiti, da bi bila Unija v prihodnjih mesecih v odhajanju. Lahko sprejmemo, da bo Komisija obravnavala tekoče zadeve, saj bi po 31. oktobru morala obravnavati tekoče zadeve. Potrebujemo ukrepanje in potrebujemo ga nujno. Zato je, gospod Reinfeldt, predsednik Sveta, moj poziv, da čim prej začnete postopek za imenovanje Komisije. Pred tremi tedni smo glasovali za predsednika Komisije in to utemeljili s tem, da nam trenutna kriza ne dovoljuje odložiti odločitve. To je bila vaša utemeljitev. Torej zdaj ista utemeljitev velja za imenovanje Komisije. Ni potrebno čakati: nova Komisija je mogoča s sedanjo Pogodbo, s sedanjim statusom za visokega predstavnika, potem ko bo Lizbonska pogodba ratificirana, pa lahko brez težav postavite visokega predstavnika z drugim statutom in predsednika Sveta. Resnično ni razloga, da bi čakali s sestavo Komisije. To je bil tudi cilj predsednika Komisije, če sem ga pravilno razumel, ko je govoril pred nekaj minutami. Bojim se, da vas slišim govoriti: „Ne, čakam; čakam, ker hočem globalni sveženj, globalni sveženj, ki vključuje predsednika Sveta“. Rekel bom, da to ni problem: pripravite svoj globalni sveženj. Pripravite ga zdaj, odločitev o predsedniku Sveta pa je lahko tako politična kot je bila odločitev, ki ste jo prvič sprejeli glede gospoda Barrosa. Predstavili ste ga kot kandidata s politično odločitvijo, ne formalno odločitvijo, saj smo naknadno prosili, da se formalizira. Povsem enako lahko storite s predsednikom Sveta, potem pa, ko bo Pogodba ratificirana, lahko formalizirate celotni paket. Potem spremenite statut visokega predstavnika: postane podpredsednik Komisije. Hkrati se lahko v prakso prenese politična odločitev, ki jo sprejmete glede predsednika Sveta; lahko jo formalizirate potem. To je najboljši način, najboljši pritisk, ki ga lahko izvajate na države, ki morajo podpisati: formalizirajte jo, saj vedo, da hočemo naprej. In še vedno nam ne bo treba čakati nekaj tednov ali mesecev. Kakor koli, rekli ste, da ne smemo izgubljati časa. Strinjam se z vami: ne smemo izgubljati časa s trenutno gospodarsko in finančno krizo. Sestavite Komisijo zdaj, čim prej. Prepričajte svoje kolege v Svetu in svojo odločitev glede visokega predstavnika sprejmite na podlagi veljavne Pogodbe. Izberite enega izmed kandidatov – videl sem, da jih je dovolj – za predsednika Sveta in izpeljite to."@sl20
". Herr talman! I fredags togs verkligen ett historiskt steg: 67 procent av rösterna. Man kan ändra alla konstitutioner i Europa med två tredjedelars majoritet. Jag tror att två tredjedelars majoritet krävs också i Sverige. Vi måste tacka Brian Cowen. Jag vill också särskilt tacka Pat Cox, som gjort ett fantastiskt arbete, och alla Lissabonvänliga irländska ledamöter av Europaparlamentet för en enorm kampanj för fördraget. Jag är väldigt nöjd. Anledningen är att vi inledde hela denna övning i efterdyningarna av Nicefördraget, med en förklaring i Laeken, och det har tagit åtta år – så jag lovar att inte starta hela denna process på nytt, herr talman. Med detta irländska ”ja” har alla EU-medborgare direkt eller indirekt, genom en folkomröstning eller genom parlamenten, sagt ”ja” till Lissabonfördraget. Detta var också ett budskap till EU-skeptikerna som alltid har sagt ”nej – folket är emot EU och EU-institutionerna”. Sextiosju procent av den irländska befolkningen: det vi såg i fredags är ett tydligt budskap till EU-skeptikerna. Vi måste uppmana alla att ta sitt ansvar så att Lissabonstrategin kan träda i kraft så snabbt som möjligt. Nu är det dags att äntligen slutföra denna process. I och med den irländska befolkningens ”ja” vet vi att Lissabonfördraget kommer att verkställas. Det vet vi eftersom vi nu övervunnit det sista hindret. Men vi vet inte när det kommer att verkställas, och det är enligt min uppfattning det problem som vi måste diskutera i eftermiddag. Vad ska vi göra under tiden? Vi vet att vi måste vänta tills författningsdomstolen i Tjeckien har sagt sitt. Som ni sade i i går så måste vi i värsta fall vänta i ytterligare några månader, och jag tror inte att någon här i kammaren kan tolerera att unionen ska vara helt oduglig under de kommande månaderna. Vi kan acceptera att kommissionen ska ta itu med de befintliga förhållandena, för efter den 31 oktober ska den ta itu med de befintliga förhållandena. Vi måste agera, och vi måste agera omedelbart. Därför, herr Reinfeldt, rådets ordförande, uppmanar jag er att så snart som möjligt inleda förfarandet för bildandet av kommissionen. För tre veckor sedan röstade vi för ordföranden för kommissionen med argumentet att den nuvarande krisen inte ger oss utrymme att skjuta upp ett beslut. Det var ert argument. Nu gäller samma argument för ett bildande av kommissionen. Vi behöver inte vänta: det går att bilda en ny kommission inom ramen för det befintliga fördraget, med den befintliga statusen för den höga representanten, och sedan, när Lissabonfördraget väl har ratificerats, kan en hög representant smidigt installeras enligt en annan stadga och en ordförande för rådet. Det finns verkligen ingen anledning att vänta med att gå vidare med kommissionen. Detta var också målet för ordföranden för kommissionen, om jag förstod honom rätt när han talade för några minuter sedan. Jag är rädd att jag hör er säga ”Nej, jag ska vänta för jag vill ha ett globalt paket, ett globalt paket som omfattar rådets ordförande”. Jag anser att det inte är något problem: förbered det globala paketet. Förbered det nu, så kan beslutet om rådets ordförande bli lika politiskt som det beslut ni fattade om José Manuel Barroso första gången. Ni presenterade honom som en kandidat genom ett politiskt beslut, inte ett formellt beslut, för vi bad att det skulle formaliseras i efterhand. Ni kan göra precis samma sak med rådets ordförande, och sedan kan ni formalisera hela paketet när fördraget väl har ratificerats. Därefter ändrar ni stadgan för den höga representanten: han blir vice ordförande för kommissionen. Samtidigt kan det politiska beslut som ni fattar om rådets ordförande nu omvandlas i praktiken. Därefter kan ni formalisera det. Det är det bästa sättet, den bästa press ni kan sätta på de andra länder som måste underteckna fördraget: formalisera det, för de vet att vi vill gå vidare. Och vi behöver inte vänta i ytterligare flera veckor eller månader. Ni sade hur som helst att vi inte har någon tid att förlora. Jag håller med er: det finns ingen tid att förlora i fråga om den rådande ekonomiska och finansiella krisen. Bilda en kommission nu, så snabbt som möjligt. Övertyga våra kolleger i rådet och fatta ett beslut om den höga representanten på grundval av det befintliga fördraget. Välj en av kandidaterna – jag har sett att det finns tillräckligt många kandidater – till ordförande för rådet och gå vidare."@sv22,22
lpv:unclassifiedMetadata
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
"Le Monde"18,5,20,15,1,14,11,22,10,7,3,13,4,21,9,17,12,8
"Reinfeldt "13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph