Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-274"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.20.4-274"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Muhannad Al Hassani is another human rights defender arbitrarily detained by the Syrian authorities. He is another Syrian political prisoner whose only guilt was his wish to protect the right of the people to freely express themselves, their right to engage in political activities and their right to a fair trial. For more than five years he was forbidden to travel. His office telephone communications and e-mails were under constant surveillance by Syrian security forces. After weeks of increasing harassment over his role in monitoring the practices of Syria’s Supreme State Security Court, he was in the end arrested by the Syrian state security and later charged with several criminal offences, all referring to his right to free speech. On the topic of arbitrary detention, let us not forget Mr al-Labwani, the outstanding human rights defender, who was sentenced to 12 years in prison for what the UN Working Group on Arbitrary Detention considered to be ‘the peaceful expression of his political views’. The Syrian Government must free Mr Al Hassani, Mr al-Labwani and the other political prisoners immediately and unconditionally and guarantee their physical and psychological integrity in all circumstances. The Syrian authorities must put an end to all forms of harassment against Syrian human rights defenders and civil society activists, in accordance with the provisions of the 1998 UN Declaration on Human Rights Defenders."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Muhannad Al Hassani je další z obránců lidských práv, který je svévolně zadržovaný syrskými orgány. Je dalším syrským politickým vězněm, jehož jediným proviněním bylo, že chtěl hájit právo lidí na svobodné vyjadřování, jejich právo zapojit se do politické činnosti a jejich právo na spravedlivý proces. Více než pět let měl zakázáno cestovat. Jeho pracovní telefonní hovory a elektronická pošta byly pod stálým dohledem syrských bezpečnostních sil. Po týdnech narůstajícího obtěžování kvůli své činnosti při sledování praktik syrského Nejvyššího soudu pro bezpečnost státu byl nakonec zatčen syrskou státní bezpečností a později obviněn z několika trestných činů, které všechny souvisejí s jeho právem na svobodu projevu. Pokud jde o svévolné zadržování, nezapomínejme na pana al-Labwaniho, význačného obránce lidských práv, který byl odsouzen ke 12 letům vězení za to, co pracovní skupina OSN pro svévolné věznění označila za „pokojné vyjádření jeho politických názorů“. Syrská vláda musí okamžitě a bezpodmínečně osvobodit pana Al Hassaniho, pana al-Labwaniho a ostatní politické vězně a zaručit jim za všech okolností fyzickou a psychickou nedotknutelnost. Syrské orgány musí skoncovat se všemi formami obtěžování obránců lidských práv a aktivistů za vytvoření občanské společnosti, v souladu s ustanoveními Deklarace OSN o obráncích lidských práv z roku 1998."@cs1
"Hr. formand! Muhannad Al Hassani er nok en menneskerettighedsforkæmper, der tilbageholdes på et tilfældigt grundlag af de syriske myndigheder. Han er endnu en politisk fange fra Syrien, hvis eneste forbrydelse er ønsket om at beskytte borgernes ret til at sige, hvad de vil, deres ret til at deltage i politiske aktiviteter og deres ret til en retfærdig rettergang. I over fem år har han haft forbud mod at rejse. Hans telefonsamtaler og e-mails fra hans kontor er under konstant overvågning af det syriske sikkerhedspoliti. Efter flere ugers stigende chikane på grund af hans overvågning af den syriske sikkerhedsdomstols praksis blev han til sidst anholdt af den syriske stats sikkerhedspoliti og anklaget for flere forbrydelser, som alle henviser til hans ytringsfrihed. Og når vi taler om vilkårlig fængsling, må vi ikke glemme al-Labwani, den enestående menneskerettighedsforkæmper, som blev dømt til 12 års fængsling for noget, som FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse betegner som "et fredeligt udtryk for hans politiske holdninger". Den syriske regering skal øjeblikkeligt og betingelsesløst løslade Al Hassani, al-Labwani og andre politiske fanger og sikre deres fysiske og mentale integritet i alle forhold. De syriske myndigheder skal holde inde med alle former for chikane af syriske menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktivister i overensstemmelse med FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra 1998."@da2
"Herr Präsident, Muhannad Al Hassani ist ein weiterer Menschenrechtsverteidiger, der von den syrischen Behörden willkürlich inhaftiert wurde. Er ist ein weiterer syrischer politischer Häftling, dessen einziges Vergehen darin besteht, dass er den Wunsch hat, das Recht der Menschen auf freie Meinungsäußerung, auf die freie Ausübung politischer Aktivitäten und auf einen gerechten Prozess zu schützen. Mehr als fünf Jahre lang war es ihm verboten, zu reisen. Seine Bürotelefonkommunikation und seine E-Mails wurden von den syrischen Sicherheitskräften ständig überwacht. Nach Wochen sich steigernder Schikanen wegen seiner Rolle in der Überwachung der Vorgehensweise des Obersten Staatssicherheitsgerichts von Syrien wurde er schließlich von der syrischen Staatssicherheit verhaftet und später mehrerer strafbarer Handlungen angeklagt, die sich alle auf sein Recht auf freie Meinungsäußerung bezogen. Bei dem Thema der willkürlichen Inhaftierung dürfen wir auch Herrn al-Labwani nicht vergessen, den herausragenden Menschenrechtsverteidiger, der für etwas, was die UN-Arbeitsgruppe über willkürliche Verhaftungen als "den friedlichen Ausdruck seiner politischen Ansichten" bezeichnet, zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Die syrische Regierung muss Herrn Al Hassani, Herrn al-Labwani und die anderen politischen Gefangenen sofort und ohne Auflagen freilassen und ihre körperliche und psychische Unversehrtheit unter allen Umständen garantieren. Die syrischen Behörden müssen allen Schikanen gegen syrische Menschenrechtsverteidiger und zivilgesellschaftliche Aktivisten in Übereinstimmung mit den Vorschriften der UN-Deklaration von 1998 über Menschenrechtsverteidiger ein Ende setzen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο Muhannad Al Hassani είναι ένας ακόμα προασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρατείται αυθαίρετα από τις αρχές της Συρίας. Είναι ένας ακόμη σύριος πολιτικός κρατούμενος ο οποίος είναι ένοχος μόνο για την επιθυμία του να προστατεύσει το δικαίωμα των ανθρώπων να εκφράζονται ελεύθερα, το δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες και το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη. Για περισσότερα από πέντε χρόνια δεν του επιτρεπόταν να ταξιδεύει. Οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο γραφείο του βρίσκονταν υπό συνεχή παρακολούθηση από τις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας. Μετά από εβδομάδες αυξανόμενης παρενόχλησης εξαιτίας του ρόλου του στην παρατήρηση των πρακτικών του Ανωτάτου Κρατικού Δικαστηρίου Ασφαλείας της Συρίας, συνελήφθη στο τέλος από την κρατική ασφάλεια της Συρίας και κατηγορήθηκε αργότερα για διάφορα ποινικά αδικήματα, όλα σε σχέση με το δικαίωμά του στην ελεύθερη έκφραση. Σχετικά με το θέμα της αυθαίρετης κράτησης, ας μην ξεχνάμε τον κ. al-Labwani, τον εξέχοντα προασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος καταδικάστηκε σε δωδεκαετή κάθειρξη γι’ αυτό που η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση χαρακτήρισε ως «ειρηνική έκφραση των πολιτικών του απόψεων». Η κυβέρνηση της Συρίας πρέπει να απελευθερώσει τον κ. Al Hassani, τον κ. al-Labwani και τους άλλους πολιτικούς κρατούμενους άμεσα και άνευ όρων και να εγγυηθεί τη σωματική και ψυχολογική τους ακεραιότητα σε κάθε περίπτωση. Οι συριακές αρχές πρέπει να θέσουν ένα τέλος σε κάθε μορφή παρενόχλησης προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1998."@el10
"Señor Presidente, el señor Al Hassani es otro defensor de los derechos humanos detenido arbitrariamente por las autoridades sirias. Es otro preso político sirio cuya única culpa ha sido tratar de proteger el derecho de los ciudadanos a expresarse, a desarrollar actividades políticas y a tener un juicio justo. Durante más de cinco años se le prohibió viajar. Las comunicaciones telefónicas y por correo electrónico de su oficina estaban bajo vigilancia constante por parte de las fuerzas de seguridad sirias. Tras semanas de acoso creciente por su función de observar las prácticas del Tribunal Supremo de Seguridad Estatal, finalmente fue detenido por la seguridad del Estado y más tarde acusado de varios delitos criminales, todos referidos a su derecho a la libertad de expresión. Sobre el asunto de la detención arbitraria, no olvidemos que el señor al-Labwani, el destacado defensor de los derechos humanos, quien fue condenado a doce años de cárcel por lo que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas consideró que era «la expresión pacífica de sus opiniones políticas». El Gobierno sirio debe liberar al señor Al Hassani, al señor al-Labwani y a los demás prisioneros políticos de manera inmediata e incondicional, y garantizar su integridad física y psicológica en todo momento y circunstancia. Las autoridades sirias deben abandonar todas las formas de acoso contra los defensores de los derechos humanos y contra los activistas de la sociedad civil sirios, de conformidad con las disposiciones de la Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos de 1999."@es21
"Austatud juhataja! Muhannad Al Hassani on veel üks inimõiguste kaitsja, kelle Süüria ametivõimud suvaliselt kinni pidasid. Ta on veel üks poliitiline vang, kelle ainus süü oli see, et ta soovis kaitsta inimeste õigust ennast vabalt väljendada ning poliitilistes toimingutes osaleda ja nende õigust õiglasele kohtuprotsessile. Tal keelati reisimine rohkem kui viieks aastaks. Süüria julgeolekujõud jälgisid pidevalt tema telefone ja e-posti. Süüria riigi julgeolekuasutused arreteerisid ta pärast nädalatepikkust kasvavat ahistamist seoses Süüria riigi julgeoleku ülemkohtu praktikate jälgimisega. Hiljem süüdistati teda ka mitmetes kriminaalkuritegudes, mis kõik olid seotud tema õigusega sõnavabadusele. Seoses omavolilise kinnipidamisega ärgem unustage dr al-Labwanit, silmapaistavat inimõiguste kaitsjat, kellele määrati 12 aasta pikkune vangistus millegi eest, mis ÜRO omavolilise vangistamise töörühma sõnul oli „oma poliitiliste vaadete rahumeelne väljendamine”. Süüria valitsus peavad Muhannad Al Hassani, dr al-Labwani ja teised poliitilised vangid kohe ja tingimusteta vabastama ja tagama nende füüsilise ja psühholoogilise puutumatuse igas olukorras. Süüria ametivõimud peavad lõpetama vastavalt 1998. aasta ÜRO inimõiguste kaitsjate deklaratsioonile igasuguse ahistamise Süüria inimõiguste kaitsjate ja kodanikuühiskona aktivistide suhtes."@et5
". Arvoisa puhemies, Muhannad Al Hassani on jälleen yksi Syyrian viranomaisten mielivaltaisesti pidättämistä ihmisoikeuksien puolustajista. Hän on jälleen yksi syyrialainen poliittinen vanki, joka on syyllistynyt ainoastaan haluun suojella kansan oikeutta ilmaista itseään vapaasti, sen oikeutta osallistua poliittiseen toimintaan ja sen oikeutta oikeudenmukaisiin oikeudenkäynteihin. Häneltä on yli viiden vuoden ajan kielletty matkustaminen. Hänen toimistonsa puhelinviestintä ja sähköposti ovat olleet jatkuvasti Syyrian turvallisuusjoukkojen valvonnassa. Viikkoja kestäneen häirinnän jälkeen hänen seuratessaan Syyrian valtion korkeimman turvallisuustuomioistuimen käytäntöjä Syyrian valtion turvallisuusviranomaiset lopulta vangitsivat hänet, ja myöhemmin häntä syytettiin useista rikoksista, jotka kaikki liittyvät hänen sanan- ja ilmaisunvapauteensa. Mielivaltaisten pidätysten osalta meidän ei pidä unohtaa al-Labwania, merkittävää ihmisoikeuksien puolustajaa, joka tuomittiin 12 vuodeksi vankeuteen teosta, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien mielivaltaista vangitsemista käsittelevä työryhmä katsoi olevan "poliittisen näkemyksen rauhanomaista ilmaisemista". Syyrian hallituksen on vapautettava Al Hassani, al-Labwani ja muut poliittiset vangit välittömästi ja ehdoitta ja taattava heidän fyysinen ja psyykkinen koskemattomuutensa kaikissa olosuhteissa. Syyrian viranomaisten on lopetettava kaikenlainen Syyrian ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisyhteiskunta-aktivistien vainoaminen ihmisoikeuksien puolustajista vuonna 1998 annetun YK:n julistuksen mukaisesti."@fi7,7
". Monsieur le Président, Muhannad Al Hassani n’est pas le premier défenseur des droits de l’homme détenu arbitrairement par les autorités syriennes. Il s’agit d’un énième prisonnier politique syrien qui n’est coupable que d’avoir voulu protéger le droit des gens de s’exprimer librement, leur droit de se lancer dans des activités politiques et leur droit à un procès équitable. Pendant plus de cinq ans, il lui a été interdit de voyager. Ses communications téléphoniques et ses courriers électroniques au bureau ont été surveillés de façon permanente par les forces de sécurité syriennes. Après des semaines de harcèlement continu en raison de son rôle d’observateur des pratiques de la Cour suprême de sûreté de l’État, il a finalement été arrêté par la sécurité d’État syrienne et plusieurs charges ont été retenues contre lui, toutes en relation avec son droit à la liberté d’expression. S’agissant de la détention arbitraire, n’oublions pas que M. Al-Labwani, éminent défenseur des droits de l’homme, a pour sa part été condamné à 12 ans de prison pour ce que le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a considéré être «l’expression pacifique de ses opinions politiques». Le gouvernement syrien doit procéder à la libération immédiate et inconditionnelle de M. Al Hassani, de M. Al-Labwani et des autres prisonniers politiques, et garantir leur intégrité physique et psychologique en toutes circonstances. Les autorités syriennes doivent mettre un terme à toutes les formes de harcèlement à l’encontre des défenseurs syriens des droits de l’homme et des militants de la société civile, conformément aux dispositions de la déclaration des Nations unies de 1998 sur les défenseurs des droits de l’homme."@fr8
". Elnök úr, Muhannad Al Hasszani személyében a szíriai hatóságok újabb emberi jogvédőt tartóztattak le önkényesen. Újabb politikai fogoly, akinek az egyetlen bűne, hogy megpróbálta megvédeni az emberek szólásszabadsághoz való jogát, a politikai tevékenységekben való részvételhez való jogukat és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogukat. Több mint öt évig nem volt szabad utaznia. Az irodai telefonbeszélgetéseit és e-mailjeit a szíriai biztonsági erők szigorú megfigyelés alatt tartották. Miután heteken át, egyre fokozódó mértékben zaklatták a szíriai legfelső állambiztonsági bíróság joggyakorlatának nyomon követése miatt, a szír állambiztonság végül őrizetbe vette, majd különféle bűncselekményekkel vádolták meg, amelyek kivétel nélkül a szólásszabadsághoz való jogára vonatkoztak. Az önkényes letartóztatások témájában ne feledkezzünk meg a kitűnő emberi jogvédőről, al-Labwani úrról, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek azért, ami az ENSZ önkényes letartóztatásokat vizsgáló munkacsoportja szerint „politikai nézeteinek békés kinyilvánítása” volt. A szír kormánynak haladéktalanul szabadon kell bocsátania Al Hasszani urat, al-Labwani urat és a többi politikai foglyot, és minden körülmények között garantálniuk kell fizikai és lelki sértetlenségüket. A szír hatóságoknak az emberi jogvédőkről szóló 1998. évi ENSZ-nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően véget kell vetniük a szíriai emberi jogvédők és civil társadalmi aktivisták mindenfajta zaklatásának."@hu11
"− Signor Presidente, Muhannad Al Hassani è un altro difensore dei diritti umani arbitrariamente detenuto da parte delle autorità siriane; un altro prigioniero politico siriano la cui sola colpa è la volontà di tutelare il diritto di tutti i cittadini alla libera espressione, la libertà di impegnarsi in attività politiche e il diritto a un processo equo. Per oltre cinque anni gli è stato proibito di viaggiare e i servizi di sicurezza siriani hanno intercettato le sue conversazioni telefoniche e le e-mail. Dopo settimane di intimidazioni a causa del suo ruolo di osservatore rispetto alla condotta della Corte suprema di sicurezza siriana, è stato arrestato dai servizi di sicurezza e accusato di diversi reati penali, tutti riferiti alla libertà di espressione. A proposito di detenzione arbitraria, vi invito a non dimenticare Kamal al-Labwani, autorevole attivista per i diritti umani, condannato a 12 anni di reclusione per quella che il Gruppo di lavoro ONU sulla detenzione arbitraria considera “la pacifica espressione delle sue opinioni politiche”. Il governo siriano deve provvedere al rilascio immediato e incondizionato di Al Hassani, al-Labwani e degli altri prigionieri politici, nonché garantire la loro incolumità fisica e integrità psicologica in qualunque circostanza. Devono cessare tutte le intimidazioni contro i difensori siriani per i diritti umani e gli attivisti della società civile, secondo quanto disposto dalla Dichiarazione ONU sui difensori dei diritti umani del 1998."@it12
". Pone pirmininke, Muhannad Al Hassani yra antrasis žmogaus teisių gynėjas, kurį be pagrindo sulaikė Sirijos valdžios institucijos. Tai antrasis Sirijos politinis kalinys, kurio vienintelė kaltė ta, kad jis norėjo ginti žmonių teises laisvai reikšti nuomonę, teises dalyvauti politinėje veikloje ir teises į teisingą teismą. Daugiau kaip penkerius metus jam buvo uždrausta keliauti. Jo biuro telefoninius ryšius ir elektroninius pranešimus nuolatos sekė Sirijos saugumo pajėgos. Po keleto savaičių vis didesnio persekiojimo dėl jo vaidmens stebint Sirijos Aukščiausiojo valstybės saugumo teismo praktiką jį pagaliau suėmė Sirijos valstybės saugumas, vėliau jį apkaltinęs keliais kriminaliniais nusikaltimais, kurie visi susiję su jo teise į žodžio laisvę. Kalbėdami nesankcionuoto sulaikymo klausimu nepamirškime K. al-Labwani, žymaus žmogaus teisių gynėjo, kuris nuteistas 12 metų kalėjimo už tai, ką JT darbo grupė nesankcionuoto sulaikymo klausimais laiko taikiu savo politinių pažiūrų išreiškimu. Sirijos vyriausybė turi nedelsdama ir besąlygiškai išlaisvinti M. al-Hassani, K. al-Labwani ir kitus politinius kalinius ir užtikrinti jų fizinę ir psichologinę sveikatą visomis sąlygomis. Sirijos valdžios institucijos turi nutraukti visų formų Sirijos žmogaus teisių gynėjų ir pilietinės visuomenės aktyvistų persekiojimą pagal 1998 m. JT žmogaus teisių gynėjų deklaracijos nuostatas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! ir vēl viens cilvēktiesību aizstāvis, ko patvaļīgi ir aizturējušas Sīrijas iestādes. Viņš ir vēl viens Sīrijas politiskais ieslodzītais, kura vienīgā vaina bija viņa vēlme aizsargāt cilvēku tiesības brīvi paust savu viedokli, viņu tiesības iesaistīties politiskos pasākumos un viņu tiesības uz taisnīgu tiesu. Vairāk nekā piecus gadus viņam bija aizliegts ceļot. Viņa biroja tālruņa sakarus un elektroniskā pasta vēstules pastāvīgi uzraudzīja Sīrijas drošības spēki. Pēc vairākām nedēļām, kad arvien tika pastiprināta vajāšana par viņa darbību Sīrijas Augstākās valsts drošības tiesas prakses uzraudzīšanā, viņu galu galā arestēja Sīrijas Valsts drošības spēki un pēc tam apsūdzēja vairākos kriminālnoziegumos, kas visi attiecas uz viņa vārda brīvības tiesībām. Runājot par patvaļīgu aizturēšanu, neaizmirsīsim ievērojamo cilvēktiesību aizstāvi kungu, kuram tika piespriests 12 gadu cietumsods par nodarījumu, ko ANO darba grupa patvaļīgas aizturēšanas jautājumos uzskatīja par „savu politisko uzskatu paušanu miermīlīgā veidā”. Sīrijas valdībai ir nekavējoties un bez nosacījumiem jāatbrīvo kungs kungs un pārējie politiskie ieslodzītie un jebkurā gadījumā jāgarantē viņu fiziska un psiholoģiska integritāte. Sīrijas iestādēm ir jāpārtrauc Sīrijas cilvēktiesību aizstāvju un pilsoniskās sabiedrības aktīvistu jebkāda veida vajāšana saskaņā ar 1998. gada ANO Cilvēktiesību aizstāvju deklarācijas noteikumiem."@lv13
"Mr President, Muhannad Al Hassani is another human rights defender arbitrarily detained by the Syrian authorities. He is another Syrian political prisoner whose only guilt was his wish to protect the right of the people to freely express themselves, their right to engage in political activities and their right to a fair trial. For more than five years he was forbidden to travel. His office telephone communications and e-mails were under constant surveillance by Syrian security forces. After weeks of increasing harassment over his role in monitoring the practices of Syria’s Supreme State Security Court, he was in the end arrested by the Syrian state security and later charged with several criminal offences, all referring to his right to free speech. On the topic of arbitrary detention, let us not forget Mr al-Labwani, the outstanding human rights defender, who was sentenced to 12 years in prison for what the UN Working Group on Arbitrary Detention considered to be ‘the peaceful expression of his political views’. The Syrian Government must free Mr Al Hassani, Mr al-Labwani and the other political prisoners immediately and unconditionally and guarantee their physical and psychological integrity in all circumstances. The Syrian authorities must put an end to all forms of harassment against Syrian human rights defenders and civil society activists, in accordance with the provisions of the 1998 UN Declaration on Human Rights Defenders."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, Muhannad Al Hassani is de zoveelste mensenrechtenverdediger die willekeurig is vastgezet door de Syrische autoriteiten. Hij is de zoveelste Syrische politieke gevangene, wiens schuld erin bestaat dat hij opkwam voor het recht van mensen om zichzelf vrij uit te drukken, voor het recht om politieke activiteiten op te zetten en voor het recht op een eerlijke rechtszaak. De heer Al Hassani had al vijf jaar een reisverbod. Het telefoon- en e-mailverkeer op zijn kantoor stond onder voortdurend toezicht van de Syrische veiligheidsdienst. Na weken van toenemende intimidatie met betrekking tot zijn rol bij het toezicht op de praktijken van de Syrische opperste rechtbank voor staatsveiligheid is hij uiteindelijk opgepakt door de Syrische veiligheidsdienst en zijn hem vervolgens diverse strafbare feiten ten laste gelegd, allemaal met betrekking tot zijn recht op vrijheid van meningsuiting. En nu wij dan toch spreken over willekeurige detentie, laten wij niet de heer Al Labwani vergeten, een eminent mensenrechtenverdediger die veroordeeld is tot een gevangenisstraf van twaalf jaar voor wat de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie heeft betiteld als “de vreedzame uitdrukking van zijn politieke opvattingen”. De Syrische regering dient de heer Al Hassani, de heer Al Labwani en overige politieke gevangenen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en onder alle omstandigheden hun fysieke en psychologische integriteit te garanderen. De Syrische autoriteiten moet overeenkomstig de bepalingen van de VN-Verklaring over mensenrechtenverdedigers van 1998, een einde maken aan alle vormen van intimidatie van Syrische mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke activisten."@nl3
"Panie przewodniczący! Muhannad Al Hassani to jeszcze jeden obrońca praw człowieka arbitralnie aresztowany przez syryjskie władze. Jest on kolejnym syryjskim więźniem politycznym, którego jedyną winą jest pragnienie obrony prawa ludzi do swobody wypowiedzi, do zajmowania się działalnością polityczną i do uczciwego procesu. Przez ponad pięć lat zakazywano mu podróżowania. Jego rozmowy telefoniczne i poczta elektroniczna z biura były cały czas podsłuchiwane i kontrolowane przez syryjskie służby bezpieczeństwa. Po tygodniach coraz intensywniejszego nękania ze względu na rolę odgrywaną w monitorowaniu praktyki syryjskiego najwyższego sądu bezpieczeństwa państwa został on w końcu aresztowany przez syryjską państwową służbę bezpieczeństwa, a następnie oskarżony o kilka przestępstw z kodeksu karnego, które wszystkie dotyczyły prawa do wolności słowa. Co się tyczy arbitralnych aresztowań, nie zapominajmy o panu al-Labwanim, wybitnym obrońcy praw człowieka, którego skazano na 12 lat więzienia za coś, co Grupa Robocza ONZ ds. Arbitralnych Aresztowań uznała za „pokojowe wyrażanie swoich poglądów politycznych”. Rząd syryjski musi niezwłocznie i bezwarunkowo uwolnić panów Al Hassaniego, al-Labwaniego oraz innych więźniów politycznych i zagwarantować ich fizyczne i psychologiczne bezpieczeństwo we wszelkich okolicznościach. Zgodnie z postanowieniami Deklaracji ONZ z roku 1998 o obrońcach praw człowieka, władze syryjskie muszą skończyć z wszelkiego rodzaju nękaniem syryjskich obrońców praw człowieka i działaczy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego."@pl16
"Senhor Presidente, Muhannad Al Hassani é mais um defensor dos direitos humanos arbitrariamente detido pelas autoridades sírias. Trata-se de mais um preso político sírio cuja única culpa foi o desejo de defender o direito que assiste aos cidadãos a expressarem-se livremente, a participar em actividades políticas e a ter um julgamento justo. Muhannad Al Hassani foi proibido de viajar por mais de cinco anos. As suas comunicações telefónicas e ligados ao seu trabalho estiveram sob constante vigilância por parte das forças de segurança sírias. Após enfrentar, durante semanas, crescentes hostilidades pelo seu papel no acompanhamento das práticas do Supremo Tribunal de Segurança do Estado da Síria, acabou por ser detido pelas forças de segurança do estado sírio e, mais tarde, acusado de várias infracções penais, todas elas associadas ao direito de liberdade de expressão. No que toca ao tema da detenção arbitrária, não esqueçamos Kamal al-Labwani, um notável defensor dos direitos humanos, que foi condenado a 12 anos de prisão pelo que o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenções Arbitrárias considerou ser "uma expressão pacífica das suas opiniões políticas". O Governo da Síria tem de libertar Al Hassani, al-Labwani e outros presos políticos imediata e incondicionalmente, bem como garantir a sua integridade física e psicológica em todas as circunstâncias. As autoridades sírias têm de pôr um ponto final a todas as formas de hostilidade contra os defensores dos direitos humanos e activistas da sociedade civil, conforme o disposto na Declaração das Nações Unidas sobre os Defensores de Direitos Humanos de 1998."@pt17
"Dle președinte, Muhannad Al Hassani este un alt apărător al drepturilor omului deținut în mod arbitrar de către autoritățile siriene. Este un alt prizonier politic sirian a cărui singură vină a fost dorința sa de a proteja dreptul oamenilor de a beneficia de libertatea de exprimare, de angajarea în activități politice și de un proces echitabil. Timp de mai bine de cinci ani i s-a interzis să călătorească. Comunicațiile sale profesionale, telefonice sau prin e-mail, s-au aflat sub supravegherea constantă a forțelor de securitate siriene. După săptămâni de hărțuire din ce în ce mai agresivă din cauza rolului său în monitorizarea practicilor Curții Supreme de Securitate de Stat, acesta a fost până la urmă arestat de către securitatea de stat siriană și ulterior acuzat de mai multe infracțiuni, toate privitoare la dreptul său la libertatea de exprimare. Cu privire la tema detenției arbitrare, să nu uităm de dl Al Labwani, apărător de marcă al drepturilor omului, care a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru ceea ce Grupul de lucru al Națiunilor Unite privind detenția arbitrară a considerat a fi „exprimarea pașnică a vederilor sale politice”. Guvernul sirian trebuie să îl elibereze pe dl Al Hassani, pe dl Al Labwani și pe ceilalți prizonieri politici imediat și necondiționat și să le garanteze integritatea fizică și psihologică în toate circumstanțele. Autoritățile siriene trebuie să pună capăt tuturor formelor de hărțuire împotriva apărătorilor sirieni ai drepturilor omului și a activiștilor societății civile, în conformitate cu prevederile Declarației ONU din 1998 privind apărătorii drepturilor omului."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, Muhannad Al Hassáni je ďalší ochranca ľudských práv, ktorého sýrske orgány svojvoľne držia vo väzbe. Je to ďalší sýrsky politický väzeň, ktorého jedinou vinou je snaha chrániť právo ľudí slobodne sa vyjadrovať, ich právo angažovať sa v politických aktivitách a ich právo na spravodlivý proces. Viac ako päť rokov mal zakázané cestovať. Sýrske bezpečnostné sily nepretržite sledovali jeho úradnú telefonickú komunikáciu a e-maily. Po týždňoch narastajúceho prenasledovania za jeho úlohu v sledovaní postupov sýrskeho Najvyššieho súdu pre štátnu bezpečnosť ho nakoniec zadržala sýrska štátna bezpečnosť a neskôr ho obvinili z viacerých trestných činov, pričom všetky sa týkali jeho práva na slobodu prejavu. Pri téme svojvoľného zadržiavania by sme nemali zabúdať na pána Al-Labwaního, vynikajúceho ochrancu ľudských práv, ktorého odsúdili na 12 rokov väzenia za to, čo pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie posúdila ako „pokojné vyjadrenie jeho politických názorov“. Sýrska vláda musí okamžite a bezpodmienečne prepustiť pána Al Hassániho, pána Al-Labwaního a ostatných politických väzňov a zaručiť ich fyzickú a duševnú integritu za každých okolností. Sýrske orgány musia v súlade s ustanoveniami Deklarácie OSN o ochrancoch ľudských práv z roku 1998 skoncovať so všetkými formami prenasledovania sýrskych ochrancov ľudských práv a aktivistov občianskej spoločnosti."@sk19
"Gospod predsednik, Muhanad Al Hasani je še en zagovornik človekovih pravic, ki so ga sirski organi samovoljno pridržali. Je še en sirski politični zapornik, katerega edina krivda je bila njegova želja, da zaščiti pravico ljudi do svobode izražanja, njihovo pravico do sodelovanja pri političnih dejavnostih in njihovo pravico do poštenega sojenja. Že več kot pet let mu je prepovedano potovati. Njegove telefonske zveze in elektronska pošta v pisarni so bili pod stalnim nadzorom sirskih varnostnih sil. Po tednih čedalje večjega nadlegovanja zaradi njegove vloge pri nadzoru praks vrhovnega državnega varnostnega sodišča Sirije ga je na koncu aretirala sirska služba državne varnosti, pozneje pa je bil obdolžen več kaznivih dejanj, ki so bila vsa povezana z njegovo pravico do svobode govora. V zvezi s samovoljnim pridržanjem ne pozabimo na gospoda Al Labvanija, izjemnega zagovornika človekovih pravic, ki je bil obsojen na 12 let zapora za nekaj, za kar je Delovna skupina Združenih narodov za samovoljna pridržanja menila, da je mirno izražanje njegovih političnih pogledov. Sirska vlada mora takoj in brezpogojno izpustiti gospoda Al Hasanija, gospoda Al Labvanija in druge politične zapornike ter v vseh okoliščinah zagotoviti njihovo telesno in psihološko nedotakljivost. Sirski organi morajo v skladu z določbami Deklaracije Združenih narodov o zagovornikih človekovih pravic iz leta 1998 končati z vsemi oblikami nadlegovanja sirskih zagovornikov človekovih pravic in aktivistov civilne družbe."@sl20
"Herr talman! Muhannad Al Hassani är ytterligare en människorättsförsvarare som godtyckligt har frihetsberövats av de syrianska myndigheterna. Han är ännu en syriansk politisk fånge vars enda brott är att han försökt skydda människors rätt att fritt få säga sin mening, engagera sig politiskt och ha rätt till en rättvis rättegång. Under mer än fem år förbjöds han att resa. Hans arbetstelefonsamtal och e-post var under ständig övervakning av den syrianska säkerhetstjänsten. Efter veckor av trakasserier för sitt arbete med att övervaka de rättsliga förfarandena i statens högsta säkerhetsdomstol anhölls han av den syrianska säkerhetstjänsten och åtalades senare för flera brott som alla hade att göra med hans yttrandefrihet. När vi talar om godtyckliga frihetsberövanden får vi inte glömma Kamal al-Labwani. Han är en framstående människorättsförsvarare som dömts till 12 års fängelse för något som FN:s arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande anser vara ett fredligt uttryckande av politiska åsikter. Den syrianska regeringen måste omedelbart och villkorslöst frige Al Hassani, al-Labwani och de andra politiska fångarna och under alla omständigheter garantera dem fysisk och psykisk integritet. De syrianska myndigheterna måste få ett slut på alla former av trakasserier mot syrianska människorättsförsvarare och civilrättsaktivister i enlighet med vad som anges i FN:s deklaration om försvarare av de mänskliga rättigheterna från 1998."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Renate Weber,"18,5,5,20,15,1,19,14,16,13,9,4,21
"al-Labwani"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph