Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-272"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.20.4-272"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to present the case of Mr Muhannad Al Hassani. He has been imprisoned because he defends the human rights of his compatriots in Syria. He played a very important role because he observed all trials before the Supreme State Security Court and made regular evaluations of detention conditions in Syria. He is now himself detained and imprisoned. With regard to Syria, we ask that it fulfil its obligations and therefore comply with the international covenant on civil and political rights and with the UN Convention against torture, to which Syria is actually a party; that Syria reverse its policy of repression against human rights defenders and their families; and that it release the human rights defenders, prisoners of conscience and peace activists who are in prison. We also have a request with regard to the EU. With respect to the signature of an association agreement we, the Greens and EFA, have proposed the adoption of a road map prior to the signature of the Association Agreement which would articulate our objectives in terms of improvements to be made in the human rights field. International law sets a series of obligations that states have to respect, and it is also our responsibility, and in particular of the entire EU, to ensure that respect thereof enters the association agreement as a way to enforce that further. We will work in that direction. Thank you for your support for the resolution."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, ráda bych vás seznámila s případem pana Muhannada Al Hassaniho. Byl uvězněn, protože hájí lidská práva svých krajanů v Sýrii. Hrál velice důležitou úlohu, neboť sledoval všechna přelíčení před Nejvyšším soudem pro bezpečnost státu a pravidelně vyhodnocoval podmínky vzetí do vazby v Sýrii. Nyní byl on sám zadržen a uvězněn. Požadujeme, aby Sýrie plnila své závazky a dodržovala Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech a Úmluvu OSN proti mučení, které podepsala, a aby změnila svou represívní politiku vůči obráncům lidských práv a jejich rodinám, vězňům svědomí a mírovým aktivistům, kteří jsou ve vězení. Obracíme se rovněž na Evropskou unii. Pokud jde o podpis dohody o přidružení, skupina Zelených a Evropské svobodné aliance navrhla, aby před podpisem dohody o přidružení byl přijat plán, který by jasně stanovil naše cíle v oblasti zlepšení situace na poli lidských práv. Mezinárodní právo stanoví řadu povinností, které musí státy dodržovat, a je také úkolem nás, a především celé Evropské unie, aby se jejich respektování stalo součástí dohody o přidružení jako způsob jejich pozdějšího prosazování. Tímto směrem zaměříme svoji činnost. Děkuji vám, že jste usnesení podpořili."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne fremlægge sagen om Muhannad Al Hassani. Han er blevet fængslet, fordi han forsvarer menneskerettighederne for sine landsmænd i Syrien. Han har spillet en meget vigtig rolle, fordi han har gennemgået alle sager, der er blevet indbragt for Syriens højeste sikkerhedsdomstol, og regelmæssigt vurderet fængselsforholdene i Syrien. Nu er han selv blevet tilbageholdt og fængslet. Med hensyn til Syrien kræver vi, at landet opfylder sine forpligtelser og overholder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's konvention mod tortur, som Syrien rent faktisk har underskrevet. Vi kræver, at Syrien ændrer sin politik med undertrykkelse af menneskerettighedsforkæmpere og deres familier. Vi kræver, at de frigiver menneskerettighedsforkæmpere, politiske fanger og fængslede fredsaktivister. Vi har også en anmodning med hensyn til EU. Med hensyn til underskrivelsen af en associeringsaftale har vi, De Grønne og EFA, foreslået, at der vedtages en køreplan forud for indgåelsen af associeringsaftalen, som skal være baseret på vores målsætninger med hensyn til de forbedringer, der skal ske på menneskerettighedsområdet. International ret omfatter en række forpligtelser, som landene skal overholde, og det er også vores ansvar og især hele EU's ansvar at sikre, at overholdelsen af disse medtages i associeringsaftalen som et middel til at fremme denne overholdelse. Vi vil arbejde i den retning. Tak for Deres støtte til beslutningsforslaget."@da2
"Herr Präsident, ich möchte den Fall von Herrn Muhannad Al Hassani vortragen. Er wurde inhaftiert, weil er die Menschenrechte seiner Landsleute in Syrien verteidigt. Er spielte eine sehr wichtige Rolle, weil er alle Prozesse vor dem Obersten Staatssicherheitsgericht beobachtete und regelmäßige Überprüfungen der Haftbedingungen in Syrien durchführte. Er wurde nun selbst festgenommen und inhaftiert. Wir verlangen, dass Syrien seine Verpflichtungen erfüllt und den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und die UN-Konvention gegen Folter, der Syrien beigetreten ist, einhält, dass Syrien seine Politik der Repressionen gegen Menschenrechtsverteidiger und deren Familien beendet, und dass es die inhaftierten Menschenrechtsverteidiger, politischen Gefangenen und Friedensaktivisten freilässt. Wir haben auch eine Forderung in Bezug auf die EU. Bezüglich der Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens haben wir, die Grünen/Europäische Freie Allianz-Fraktion die Annahme eines Fahrplans vor der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens vorgeschlagen, der unsere Ziele hinsichtlich der zu erzielenden Verbesserungen im Bereich der Menschenrechte zum Ausdruck bringt. Das Völkerrecht schreibt eine Reihe von Verpflichtungen fest, die von den Staaten einzuhalten sind, und es ist liegt auch in unserer Verantwortung, und insbesondere in der der gesamten EU, zu gewährleisten, dass die Erfüllung dieser Verpflichtungen Bestandteil des Assoziierungsabkommens wird, um sie weiter durchzusetzen. Wir werden in diese Richtung arbeiten. Ich danke Ihnen für die Unterstützung der Entschließung."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρουσιάσω την υπόθεση του κ. Muhannad Al Hassani. Φυλακίστηκε επειδή υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των συμπατριωτών του στη Συρία. Διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο επειδή υπήρξε παρατηρητής σε όλες τις δίκες ενώπιον του Ανωτάτου Κρατικού Δικαστηρίου Ασφαλείας και προέβαινε σε τακτικές αξιολογήσεις των συνθηκών κράτησης στη Συρία. Τώρα ο ίδιος κρατείται στη φυλακή. Σε σχέση με τη Συρία, ζητούμε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και, κατά συνέπεια, να συμμορφωθεί προς το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και προς τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, στα οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η Συρία· επίσης ζητούμε να αλλάξει την πολιτική καταπίεσης που ασκείται σε βάρος των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οικογενειών τους· και να απελευθερώσει τυχόν προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κρατούμενους συνείδησης και ακτιβιστές για την ειρήνη οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή. Έχουμε επίσης ένα αίτημα που αφορά την ΕΕ. Σε σχέση με την υπογραφή συμφωνίας σύνδεσης, εμείς, οι Πράσινοι και η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, προτείναμε την έγκριση χάρτη πορείας πριν από την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης ο οποίος θα εκφράζει τους στόχους μας σε ό, τι αφορά τις βελτιώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το διεθνές δίκαιο ορίζει σειρά υποχρεώσεων που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη, και είναι επίσης υποχρέωσή μας, και ιδίως ολόκληρης της ΕΕ, να διασφαλίσει ότι ο σεβασμός προς αυτά θα περιληφθεί στη συμφωνία σύνδεσης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Θα εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας στο ψήφισμα."@el10
"Señor Presidente, quiero presentar el caso del señor Muhannad Al Hassani. Ha sido encarcelado porque defiende los derechos humanos de sus compatriotas en Siria. Jugaba un papel importante porque asistía a todos los juicios ante el Tribunal Supremo de Seguridad Estatal y realizaba evaluaciones regulares de las condiciones de detención en Siria. Ahora ha sido detenido y encarcelado. En relación con Siria, pedimos que cumpla sus obligaciones y, por tanto, que se respete el convenio internacional sobre derechos civiles y políticos, así como la convención de Naciones Unidas contra la tortura, del que este país forma parte. También pedimos que Siria cambie radicalmente su política de represión contra los defensores de los derechos humanos y sus familias, y que libere a los defensores de los derechos humanos, a los presos de conciencia y a los activistas por la paz que se encuentran encarcelados. También tenemos una petición para la UE. Con respecto a la firma de un acuerdo de asociación, los Verdes y la Alianza Libre Europea hemos propuesto la adopción de una hoja de ruta previa a la firma del acuerdo de asociación que articularía nuestros objetivos en términos de mejoras a realizar en el campo de los derechos humanos. Las leyes internacionales establecen una serie de obligaciones que los Estados deben respetar, y es también nuestra responsabilidad, y en particular de toda la UE, asegurarnos de que este respeto es incluido en el acuerdo de asociación como un modo de hacerlo cumplir más adelante. Trabajaremos en esa dirección. Gracias por su apoyo a la resolución."@es21
"Austatud juhataja! Esitlen Muhannad Al Hassani juhtumit. Ta vangistati, kuna kaitseb oma kaasmaalaste inimõigusi Süürias. Ta oli väga oluline isik, sest jälgis kõiki Riigi Julgeoleku Ülemkohtu kohtuprotsesse ja koostas Süüria kinnipidamistingimuste kohta regulaarseid hinnanguid. Ta on nüüdseks ise kinni peetud ja vangistatud. Seoses Süüriaga soovime, et riik täidaks oma kohustusi ja täidaks tsiviil- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist lepet ja ÜRO piinamisvastast konventsiooni, millele on ka Süüria alla kirjutanud, et Süüria tühistaks inimõiguste kaitsjate ja nende perekondade suhtes oma repressioonide poliitika ning et riik vabastaks vangistatud inimõiguste kaitsjad, poliitilised vangid ja rahuaktivistid. Seoses ELiga on meil samuti üks soov. Pidades silmas assotsiatsioonileppe allkirjastamist, soovitame meie, Rohelised ja EFA, enne teekaardi kinnitamist allkirjastada assotsiatsioonileping, mis sõnastaks meie eesmärgid seoses sisseviidavate paranduste osas inimõiguste valdkonnas. Rahvusvaheline seadus kehtestab hulga kohustusi, millest riigid kinni peavad pidama. Ning on ka meie kohustus, eriti terve ELi kohustus, tagada kinnipidamise kirjapanek assotsiatsoonileppesse, et kindlustada edaspidine kinnipidamine. Töötame selles suunas. Tänan teid resolutsiooni toetamise eest!"@et5
"Arvoisa puhemies, haluan esitellä Muhannad Al Hassanin tapauksen. Hänet on vangittu, koska hän puolustaa maanmiestensä ihmisoikeuksia Syyriassa. Hänellä oli hyvin merkittävä asema, koska hän tarkkaili kaikkia valtion korkeimman turvallisuustuomioistuimen oikeudenkäyntejä ja laati säännöllisiä arvioita Syyrian vankilaolosuhteista. Nyt hänet on pidätetty ja vangittu. Vaadimme Syyriaa täyttämään velvoitteensa ja noudattamaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta ja kidutuksen vastaista YK:n yleissopimusta, jonka osanottaja Syyria itse asiassa on, että se muuttaa ihmisoikeuksien puolustajiin ja näiden perheisiin kohdistamaansa sortopolitiikkaa ja että se vapauttaa vankilassa olevat ihmisoikeuksien puolustajat, mielipidevangit ja rauhanaktivistit. Meillä on vaatimus myös EU:lle. Assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen osalta me Verts/ALE-ryhmässä olemme ehdottaneet ennen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista sellaisen etenemissuunnitelman hyväksymistä, jossa esitetään tavoitteemme ihmisoikeuksien alalla toteutettavien parannusten osalta. Kansainvälisessä oikeudessa esitetään useita velvoitteita, joita valtioiden on noudatettava, ja on myös meidän ja erityisesti koko EU:n vastuulla varmistaa, että niiden noudattaminen sisällytetään assosiaatiosopimukseen, jotta voimme edistää niiden noudattamista. Me teemme työtä tämän eteen. Kiitän tuestanne päätöslauselmalle."@fi7
". Monsieur le Président, je souhaiterais présenter le cas de M. Muhannad Al Hassani. Il a été emprisonné parce qu’il défend les droits de ses compatriotes en Syrie. Il a joué un rôle très important d’observateur de tous les procès devant la Cour suprême de sûreté de l’État et fait des évaluations régulières des conditions de détention en Syrie. À présent, il est lui-même détenu et emprisonné. Concernant la Syrie, nous demandons qu’elle remplisse ses obligations et respecte dès lors le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention des Nations unies contre la torture à laquelle la Syrie est partie; nous demandons que la Syrie change sa politique de répression à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et de leurs familles et qu’elle procède à la libération des défenseurs des droits de l’homme, des prisonniers d’opinion et des militants pour la paix qui sont incarcérés. Nous avons également une demande concernant l’UE. Concernant la signature d’un accord d’association, nous, le groupe Verts/ALE, avons proposé l’adoption d’une feuille de route avant la signature de l’accord d’association, qui spécifiera nos objectifs d’amélioration au chapitre des droits de l’homme. Le droit international définit une série d’obligations que les États doivent respecter et c’est notre responsabilité et celle de toute l’UE de nous assurer que l’obligation de respect de celles-ci sera inscrite dans l’accord d’association comme moyen de renforcer son application. Nous œuvrerons dans cette direction. Nous vous remercions de votre appui à la résolution."@fr8
". Elnök úr, szeretném ismertetni Muhannad Al Hasszani úr ügyét. Azért börtönözték be, mert védelmezi szíriai honfitársainak emberi jogait. Nagyon fontos szerepet játszott, mivel figyelemmel kísérte a legfelső állambiztonsági bíróság előtt zajló összes tárgyalást, és rendszeres értékeléseket készített a szíriai fogva tartási körülményekről. Most őt magát is fogva tartják. Ami Szíriát illeti, azt kérjük, hogy teljesítse kötelezettségeit, következésképpen tegyen eleget a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának és a kínzás elleni ENSZ-egyezménynek, amelyeknek Szíria ténylegesen szerződő fele, változtasson az emberi jogvédőkkel és családjukkal szembeni elnyomó politikáján, továbbá engedje szabadon a börtönben lévő emberi jogvédőket, lelkiismereti foglyokat és békeaktivistákat. Az EU-val kapcsolatban is van egy kérésünk. A társulási megállapodás aláírását illetően mi, a Zöldek és az EFA a társulási megállapodás aláírása előtt egy menetrend elfogadását javasoltuk, amely egyértelműen kifejtené az emberi jogok terén elérendő előrelépésekre vonatkozó célkitűzéseinket. A nemzetközi jog az államok által tiszteletben tartandó kötelezettségek egész sorát írja elő, nekünk és különösen az EU egészének pedig annak biztosítása is a felelősségeink közé tartozik, hogy ezek tiszteletben tartása úgy kerüljön be a társulási megállapodásba, hogy tovább erősítse az említettek érvényesülését. Erre fogunk törekedni. Köszönöm, hogy támogatják az állásfoglalást."@hu11
". − Signor Presidente, vorrei illustrare il caso di Muhannad Al Hassani, arrestato per aver difeso i diritti umani dei suoi compatrioti siriani. Muhannad Al Hassani rivestiva un importantissimo ruolo di osservatore in tutti i procedimenti portati davanti alla Corte suprema di sicurezza dello Stato e nella redazione di resoconti sulle condizioni dei detenuti in Siria. Attualmente egli stesso è stato arrestato e incarcerato. Chiediamo che la Siria ottemperi ai propri obblighi e rispetti gli accordi internazionali relativi ai diritti civili e politici e la Convenzione ONU contro la tortura, che ha di fatto sottoscritto. Chiediamo inoltre che cessi la repressione contro gli attivisti per i diritti umani e le loro famiglie e il rilascio dei difensori dei diritti civili, dei detenuti politici e degli attivisti per la pace attualmente detenuti. Il gruppo Verts/ALE ha inoltre proposto all’Unione europea di adottare una prima di sottoscrivere l’accordo di associazione volto a definire i nostri obiettivi rispetto ai progressi da compiere nell’ambito dei diritti umani. Il diritto internazionale prevede una serie di obblighi che gli Stati sono tenuti a rispettare e spetta anche a noi, e in particolare all’UE nel suo complesso, assicurarci che questo requisito sia recepito pienamente anche dall’accordo di associazione, al fine di rafforzarlo ulteriormente. Il nostro impegno è rivolto in questa direzione. Vi ringrazio per aver sostenuto la risoluzione."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau pristatyti Muhannado Al Hassani bylą. Jis buvo įkalintas, nes gynė savo tėvynainių žmogaus teises Sirijoje. Jis atliko svarbų vaidmenį, nes stebėjo visus teismo procesus Aukščiausiajame valstybės saugumo teisme ir rengė reguliarius įkalinimo sąlygų Sirijoje vertinimus. Dabar jis pats sulaikytas ir įkalintas. Sirijos mes prašome, kad ji vykdytų savo įsipareigojimus, taigi laikytųsi Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto ir JT konvencijos prieš kankinimą, kurios šalimi Sirija iš tikrųjų yra; kad pakeistų savo represijų prieš žmogaus teisių gynėjus ir jų šeimas politiką; kad paleistų kalėjime esančius žmogaus teisių gynėjus, sąžinės kalinius ir kovotojus už taiką. Mes taip pat turime reikalavimą ES. Dėl asociacijos susitarimo pasirašymo mes, Žalieji ir EFA, pasiūlėme prieš pasirašant asociacijos susitarimą priimti veiksmų planą, kuriame būtų išreikšti mūsų tikslai dėl patobulinimų, kuriuos reikia padaryti žmogaus teisių srityje. Tarptautinėje teisėje nustatyta nemažai įpareigojimų, kurių turi laikytis valstybės, o mūsų ir visų pirma visos ES pareiga – užtikrinti, kad įsipareigojimų laikymasis į asociacijos susitarimus būtų įtrauktas kaip būdas priversti toliau juos vykdyti. Mes dirbsime šia kryptimi. Ačiū jums už rezoliucijos palaikymą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos iepazīstināt ar lietu. Viņš ir ticis ieslodzīts tādēļ, ka aizstāv savu Sīrijas tautiešu cilvēktiesības. Viņam bija ļoti svarīga nozīme, jo viņš novēroja visus tiesas procesus Augstākajā valsts drošības tiesā un regulāri izvērtēja apcietinājuma apstākļus Sīrijā. Tagad viņš pats ir apcietināts un ieslodzīts. Attiecībā uz Sīriju mēs prasām, lai tā izpilda savus pienākumus un tādējādi rīkojas saskaņā ar Starptautisko paktu par civilajām un politiskajām tiesībām un ar ANO Konvenciju par spīdzināšanas novēršanu, kuru Sīrija faktiski ir parakstījusi; lai Sīrija aptur savu represīvo politiku pret cilvēktiesību aizstāvjiem un viņu ģimenēm; un lai tā atbrīvo tos cilvēktiesību aizstāvjus, politieslodzītos un miera aktīvistus, kuri ir cietumā. Mums ir lūgums arī attiecībā uz ES. Saistībā ar asociācijas nolīguma parakstīšanu mēs, Zaļo un EFA grupa, esam ierosinājuši pirms asociācijas nolīguma parakstīšanas apstiprināt ceļvedi, kas skaidri formulētu mūsu mērķus attiecībā uz tiem uzlabojumiem, kuri ir jāveic cilvēktiesību jomā. Starptautiskie tiesību akti nosaka virkni saistību, kas valstīm ir jāievēro, un tas ir arī mūsu pienākums − jo īpaši visas ES pienākums kopumā − nodrošināt, ka šo saistību ievērošana tiek ietverta asociācijas nolīgumā, lai panāktu tās turpmāku īstenošanu. Mēs strādāsim šajā virzienā. Paldies jums par atbalstu rezolūcijai."@lv13
"Mr President, I would like to present the case of Mr Muhannad Al Hassani. He has been imprisoned because he defends the human rights of his compatriots in Syria. He played a very important role because he observed all trials before the Supreme State Security Court and made regular evaluations of detention conditions in Syria. He is now himself detained and imprisoned. With regard to Syria, we ask that it fulfil its obligations and therefore comply with the international covenant on civil and political rights and with the UN Convention against torture, to which Syria is actually a party; that Syria reverse its policy of repression against human rights defenders and their families; and that it release the human rights defenders, prisoners of conscience and peace activitists who are in prison. We also have a request with regard to the EU. With respect to the signature of an association agreement we, the Greens and EFA, have proposed the adoption of a road map prior to the signature of the Association Agreement which would articulate our objectives in terms of improvements to be made in the human rights field. International law sets a series of obligations that states have to respect, and it is also our responsibility, and in particular of the entire EU, to ensure that respect thereof enters the association agreement as a way to enforce that further. We will work in that direction. Thank you for your support for the resolution."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag de zaak willen voorleggen van de heer Muhannad Al Hassani. Hij is in hechtenis genomen omdat hij opkomt voor de mensenrechten van zijn landgenoten in Syrië. De activiteiten van de heer Al Hassani zijn van groot belang, omdat hij alle rechtszaken voor de Syrische opperste rechtbank voor staatsveiligheid volgt en met regelmaat de omstandigheden in de Syrische gevangenissen beoordeelt. Nu is hij zelf aangehouden en in hechtenis genomen. Ten aanzien van Syrië vragen wij dat het land zijn verplichtingen nakomt en dus het Internationale Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten en het VN-Verdrag tegen marteling naleeft, dat daadwerkelijk door Syrië is ondertekend; dat het zijn beleid van repressie van mensenrechtenverdedigers en hun families stopzet; en dat het de mensenrechtenverdedigers, gewetensbezwaarden en vredesactivisten uit zijn gevangenissen vrijlaat. Verder hebben wij ook een verzoek aan de EU. Ten aanzien van de ondertekening van een associatieovereenkomst hebben wij, de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie, voorgesteld om een routekaart aan te nemen voorafgaand aan ondertekening van de associatieovereenkomst, waarin onze doelstellingen in de zin van verbeteringen op het gebied van de mensenrechten zijn verwoord. De internationale wetgeving voorziet in een aantal verplichtingen waaraan staten moeten voldoen. Het is onze verantwoordelijkheid, en in het bijzonder die van de gehele EU, om te zorgen dat de naleving daarvan wordt opgenomen in de associatieovereenkomst als een manier om deze nog beter af te dwingen. Wij zullen in die richting verdergaan. Ik dank u voor uw steun aan de resolutie."@nl3
"Panie przewodniczący, chciałabym przedstawić sprawę pana Muhannada Al Hassani. Został on uwięziony. ponieważ broni praw człowieka swoich rodaków w Syrii. Odegrał bardzo ważną rolę obserwując procesy przed Najwyższym Sądem Bezpieczeństwa Państwa i okresowo oceniając warunki w więzieniach w Syrii. Obecnie sam został aresztowany i uwięziony. Zwracamy się do Syrii, żeby wywiązała się ze swoich zobowiązań, a zatem przestrzegała międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz konwencji ONZ w sprawie zakazu tortur, których faktycznie jest stroną, żeby Syria zrezygnowała z polityki represjonowania obrońców praw człowieka i ich rodzin oraz aby zwolniła uwięzionych za przekonania obrońców praw człowieka i znajdujących się w więzieniach działaczy na rzecz pokoju. Mamy również wniosek dotyczący UE. W odniesieniu do podpisania układu o stowarzyszeniu, my, Zieloni i EFA, zaproponowaliśmy przed jego podpisaniem przyjęcie mapy drogowej przedstawiającej nasze cele dotyczące reform wymaganych w dziedzinie praw człowieka. Międzynarodowe prawo nakłada szereg zobowiązań, których państwa muszą przestrzegać, więc zarówno my jak i w szczególności cała UE odpowiada za dopilnowanie, by ich poszanowanie zostało wpisane do układu o stowarzyszeniu, żeby można było je dalej egzekwować. Będziemy dążyć w tym kierunku. Dziękuję za państwa poparcie dla rezolucji"@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de apresentar o caso de Muhannad Al Hassani, um cidadão detido por defender os direitos humanos dos seus compatriotas, na Síria. Este homem teve um papel extremamente importante pois assistiu a todos os julgamentos realizados no Supremo Tribunal de Segurança do Estado e esteve envolvido em avaliações regulares sobre as condições de detenção na Síria. Hoje, é ele próprio que está detido e encarcerado. Com respeito à Síria, exortamos este país a cumprir as suas obrigações, ou seja, a actuar em conformidade com o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de que a Síria é actualmente um Estado Parte; a reverter a sua política de repressão contra os defensores de direitos humanos e suas famílias; e a libertar os defensores de direitos humanos, os presos de consciência e militantes pacifistas que se encontram na prisão. Temos também um pedido relacionado com a UE. Com respeito à assinatura de um Acordo de Associação, nós, os Verdes e Aliança Livre Europeia, propusemos a adopção de um roteiro antes da assinatura do Acordo de Associação que articularia os nossos objectivos em termos de melhorias a introduzir no domínio dos direitos humanos. O direito internacional estabelece uma série de obrigações que os Estados têm de respeitar, sendo igualmente da nossa responsabilidade, e em particular de toda a UE, garantir que esse respeito é referido no Acordo de Associação como forma de o fazer valer ainda mais. Trabalharemos nesse sentido. Muito obrigada pelo vosso apoio à resolução."@pt17
"Dle președinte, aș dori să prezint cazul dlui Muhannad Al Hassani. Acesta a fost închis deoarece este un apărător al drepturilor omului în numele compatrioților săi din Siria. A jucat un rol foarte important, deoarece a monitorizat toate procesele desfășurate la Curtea Supremă de Securitate de Stat și a efectuat evaluări periodice asupra condițiilor de detenție din Siria. Acum el însuși este reţinut şi se află în închisoare. Cu privire la Siria, solicităm ca aceasta să își îndeplinească obligațiile și, prin urmare, să respecte Pactul internațional privind drepturile civile și politice și Convenția ONU împotriva torturii, a căror semnatară este; să pună capăt politicii sale de persecutare a apărătorilor drepturilor omului și a familiilor acestora; și să elibereze apărătorii drepturilor omului, prizonierii de conştiinţă și activiștii pentru pace care sunt în închisoare. Avem, de asemenea, o cerere cu privire la UE. Referitor la semnarea Acordului de asociere, noi, Verzii și ALE, am propus adoptarea unei foi de parcurs, ca etapă prealabilă semnării Acordului de asociere, care ar articula obiectivele noastre în privinţa îmbunătăţirilor necesare în domeniul drepturilor omului. Dreptul internațional instituie o serie de obligații pe care statele trebuie să le respecte și este şi responsabilitatea noastră, dar mai ales cea a întregii UE, să ne asigurăm că respectarea acestora face parte din Acordul de asociere, întărindu-l și mai mult. Vom lucra în această direcție. Vă mulțumesc pentru susținerea acordată rezoluției."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som predstaviť prípad pána Muhannada Al Hassániho. Bol uväznený, pretože obhajuje ľudské práva svojich krajanov v Sýrii. Hral veľmi dôležitú úlohu, pretože sledoval všetky procesy na Najvyššom súde pre štátnu bezpečnosť a pravidelne vyhodnocoval väzenské podmienky v Sýrii. Teraz bol sám zadržaný a uväznený. Pokiaľ ide o Sýriu, žiadame, aby si plnila svoje záväzky a konala v súlade s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach a s Dohovorom OSN proti mučeniu, ktorého je Sýria aj účastníkom; aby Sýria prehodnotila svoju politiku utláčania ochrancov ľudských práv a ich rodín a aby prepustila ochrancov ľudských práv, väzňov svedomia a mierových aktivistov, ktorí sú vo väzení. Máme požiadavku aj voči EÚ. Pokiaľ ide o podpis asociačnej dohody, navrhli sme, Zelení/EFA, pred jej podpisom prijať plán, ktorý by vyjadril naše ciele týkajúce sa zlepšení, ktoré by sa mali v oblasti ľudských práv dosiahnuť. Medzinárodné právo ustanovuje rad záväzkov, ktoré štáty musia splniť, a je aj našou povinnosťou, a najmä celej EÚ, zabezpečiť, aby sa ich dodržiavanie ako spôsob ďalšieho presadzovania zapísalo do asociačnej dohody. Budeme na tom pracovať. Ďakujem vám za podporu uznesenia."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi predstavila primer gospoda Muhanada Al Hasanija. Zaprt je, ker zagovarja človekove pravice svojih rojakov v Siriji. Imel je pomembno vlogo, ker je opazoval vsa sojenja pred vrhovnim državnim varnostnim sodiščem in redno ocenjeval priporne pogoje v Siriji. Zdaj je sam pridržan in zaprt. Kar zadeva Sirijo, zahtevamo, da izpolni svoje obveznosti in zato spoštuje Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah ter Konvencijo Združenih narodov proti mučenju, katerih pogodbenica Sirija pravzaprav je; da Sirija preneha izvajati svojo politiko zatiranja zagovornikov človekovih pravic in njihovih družin; in da izpusti zagovornike človekovih pravic, zapornike vesti in mirovne aktiviste, ki so zaprti. Tudi kar zadeva EU, imamo zahtevo. V zvezi s podpisom pridružitvenega sporazuma je naša Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze predlagala, da se pred podpisom pridružitvenega sporazuma sprejme načrt, ki bi jasno določil naše cilje glede potrebnih izboljšav na področju človekovih pravic. Mednarodno pravo določa številne obveznosti, ki jih morajo države spoštovati, in tudi naša odgovornost je, zlasti pa odgovornost celotne EU, da se zagotovi, da se v pridružitveni sporazum vključi spoštovanje mednarodnega prava kot način za nadaljnje izvrševanje tega prava. Delali bomo v tej smeri. Hvala za vašo podporo resoluciji."@sl20
"Herr talman! Jag vill presentera fallet Muhannad Al Hassani. Han har fängslats för att ha försvarat de mänskliga rättigheterna för folket i Syrien. Al Hassani har spelat en mycket viktig roll eftersom han övervakat alla rättegångar vid Statens högsta säkerhetsdomstol och gjort regelbundna utvärderingar av förhållandena i de syriska fängelserna. Nu är han själv frihetsberövad och fängslad. Vi uppmanar Syrien att uppfylla sina förpliktelser och därmed följa den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt FN:s konvention mot tortyr, som Syrien faktiskt har skrivit under. Vi uppmanar också Syrien att upphöra med förföljelsen och trakasserierna av människorättförsvarare och deras familjer, och att omedelbart frige alla samvetsfångar, människorättsförsvarare och fredsaktivister som sitter i fängelse. Vi har också en begäran till EU. Innan ett associeringsavtal undertecknas har vi, gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen, föreslagit antagandet av en färdplan för att klargöra vilka förbättringar vi förväntar oss i fråga om mänskliga rättigheter. Internationell rätt ställer vissa krav som stater måste respektera, och det är också vårt ansvar, och i synnerhet hela EU:s ansvar, att se till att associeringsavtalet speglar denna respekt för att stärka den ytterligare. Vi kommer att arbeta i den riktningen. Tack för att ni stöder resolutionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Franziska Katharina Brantner,"18,5,20,15,1,19,14,16,22,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph