Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-263"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.19.4-263"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst feststellen, dass meine Fraktion etwas überrascht war, die juristische Bewertung eines dramatischen Autounfalls als Entschließung im Rahmen der Dringlichkeiten zu Menschenrechtsfragen auf der Tagesordnung wiederzufinden. Für die EVP ist es daher wichtig, festzustellen, dass wir Urteile, die von einem unabhängigen Gericht gefällt werden, grundsätzlich zuerst einmal nicht in Frage stellen wollen, es sei denn, es handelt sich um offensichtliche Schauprozesse, die keinerlei Rechtsgrundsätzen genügen. Das haben wir ja gerade im Iran erlebt. Hier muss ein klarer Trennstrich gezogen werden. Für uns ist ein unabhängiges Justizsystem Kernelement jeder demokratischen Grundordnung. Insoweit müssen wir das vorliegende Urteil zunächst einmal zur Kenntnis nehmen. Weiters muss man als Faktum zur Kenntnis nehmen, dass ein Mensch bei einem Autounfall zu Tode gekommen ist – das muss uns leidtun, das tut uns leid –, dass aber auch eine juristische Aufarbeitung stattgefunden hat. Die Tatsache, dass mit Jevgenij Zhovtis ein bekannter Bürgerrechtler in diesen Fall verwickelt ist, hat ihm die weltweite Aufmerksamkeit verschafft und das Echo hervorgerufen, aufgrund dessen wir uns heute damit befassen. Die EVP erkennt Kasachstans Bemühungen und Fortschritte auf dem Weg hin zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit an. Wir versichern Kasachstan unsere ausdrückliche Unterstützung und ermutigen dieses Land, diesen Weg entschlossen weiterzuverfolgen. Mit Blick auf den konkreten Fall fordern wir die kasachischen Behörden im eigenen Interesse auf, mit möglichst ausführlichen Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen und ihre Sicht der Dinge darzulegen und Herrn Zhovtis ein faires, rechtsstaatliches Berufungs- bzw. Revisionsverfahren zu ermöglichen. Kasachstan soll Vorsitzender der OSZE werden. Das ist eine ganz besondere Herausforderung!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, začnu tím, že moje skupina byla poněkud překvapena, když zjistila, že jako naléhavé usnesení týkající se otázky lidských práv je na pořadu jednání soudní hodnocení vážné dopravní nehody. Pro skupinu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) je proto důležité konstatovat, že v zásadě nechceme zpochybňovat rozsudky nezávislého soudu, pokud nehovoříme o zjevně zinscenovaném procesu, který odporuje všem právním zásadám. Viděli jsme to již v Íránu. Musí zde být jasně daná hranice. Nezávislé soudnictví je podle našeho názoru klíčovým prvkem každého demokratického uspořádání. Pokud je tomu tak, musíme nejprve vzít v úvahu vynesený rozsudek. Musíme také vzít na vědomí, že při automobilové nehodě zahynul člověk – mělo by nás to zarmoutit, a nás to skutečně rmoutí – ale že také bylo provedeno soudní přezkoumání. Vzhledem k tomu, že do nehody je zapleten Jevgenij Žovtis, známý obránce lidských práv, přitáhl tento případ světovou pozornost a vyvolal reakci, a proto zde dnes o této věci debatujeme. Skupina PPE uznává úsilí a pokrok Kazachstánu v oblasti demokracie a právního státu. Chceme ujistit Kazachstán o naší jednoznačné podpoře a povzbuzujeme tuto zemi, aby dál důsledně kráčela po této cestě. Pokud jde o tento konkrétní případ, vyzýváme kazachšské orgány, aby ve svém vlastním zájmu poskytly veřejnosti co nejvíce informací, představily svůj náhled na tyto události a umožnily panu Žovtisovi spravedlivé odvolání nebo přezkoumání podle zákona Kazachstán má předsedat OBSE. To bude skutečná výzva!"@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil begynde med at sige, at min gruppe blev noget overrasket over at se den juridiske evaluering af en dramatisk bilulykke sat på dagsordenen som en uopsættelighed vedrørende et menneskerettighedsspørgsmål. For Det Europæiske Folkeparti Gruppe (Kristelige demokrater) er det derfor vigtigt at fastslå, at vi principielt ikke ønsker at sætte spørgsmålstegn ved domme afsagt af en uvildig domstol, medmindre vi taler om en indlysende proformadom, der ikke overholder retsprincipperne. Det har vi allerede været vidner til i Iran. Vi er nødt til at trække en klar linje her. Efter vores mening er et uvildigt retssystem et centralt element i enhver demokratisk retsstat. Da det forholder sig sådan, skal vi først se på den afsagte dom. Vi må også erkende, at en person er blevet dræbt i en bilulykke – og bør vi være bedrøvede over, hvilket vi bestemt også er, men også, at der er foretaget en retshandling. Det forhold, at Yevgeny Zhovtis, en kendt borgerrettighedsaktivist, er involveret i denne sag, har skabt opmærksomhed i hele verden og har afstedkommet den reaktion, der er grunden til, at vi drøfter dette spørgsmål i dag. PPE-Gruppen anerkender Kazakhstans indsats for og fremskridt med indførelse af demokrati og retsstatsprincippet. Vi vil forsikre Kazakhstan om vores udtrykkelige støtte og tilskynder dette land til uden tøven at fortsætte ad denne vej. Med hensyn til denne specifikke sag, opfordrer vi de kasakhiske myndigheder til i egen interesse at give offentligheden så mange oplysninger som muligt og fremlægge deres syn på disse begivenheder samt sikre en retfærdig appel- eller revisionsprocedure for hr. Zhovtis i henhold til retsstatsprincippet. Kazakhstan skal være formand for OSCE. Det bliver sandelig en stor udfordring!"@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας ότι η ομάδα μου εξεπλάγη βλέποντας τη δικαστική αξιολόγηση ενός δραματικού αυτοκινητικού δυστυχήματος στην ημερήσια διάταξη ως επείγον ψήφισμα επί θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) είναι, συνεπώς, σημαντικό να επιβεβαιώσουμε ότι δεν επιθυμούμε καταρχήν να αμφισβητήσουμε τις αποφάσεις που έλαβε ανεξάρτητο δικαστήριο, εκτός και αν ομιλούμε προφανώς για μια δίκη παρωδία η οποία δεν συμμορφώνεται με τις αρχές του δικαίου. Έχουμε ήδη δει κάτι τέτοιο στο Ιράν. Πρέπει να τραβήξουμε μια σαφή διαχωριστική γραμμή εδώ. Κατά την άποψή μας, ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα είναι το βασικό στοιχείο οιασδήποτε δημοκρατικής τάξης. Υπό τις συνθήκες αυτές, πρέπει πρώτα να λάβουμε υπόψη την απόφαση που εκδόθηκε. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητικό δυστύχημα –και πρέπει να μας θλίβει αυτό, και όντως μας θλίβει– αλλά και ότι υπεβλήθη σε έλεγχο νομιμότητας. Το γεγονός ότι ο Yevgeny Zhovtis, ένας ευρέως γνωστός προασπιστής των πολιτικών δικαιωμάτων, εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, προσέλκυσε την προσοχή του κόσμου και προκάλεσε αντίδραση, αποτέλεσμα της οποίας είναι η συζήτησή μας εδώ σήμερα. Η Ομάδα PPE αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Καζαχστάν και την πρόοδο που σημειώνει στην κατεύθυνση της ελευθερίας και του κράτους δικαίου. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε το Καζαχστάν ότι έχει την απερίφραστη στήριξή μας και ενθαρρύνουμε τη χώρα να συνεχίσει αποφασιστικά στην ίδια πορεία. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση, προτρέπουμε τις αρχές του Καζαχστάν, προς το δικό τους συμφέρον, να παράσχουν στο κοινό όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και να παρουσιάσουν την άποψή τους για τα περιστατικά, και να καταστήσουν δυνατή τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης ή διαδικασίας ελέγχου για τον κ. Zhovtis βάσει του κράτους δικαίου. Το Καζαχστάν θα αναλάβει την προεδρία του ΟΑΣΕ. Αυτή θα είναι μια πραγματική πρόκληση!"@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to start by saying that my group was somewhat surprised to see the judicial evaluation of a dramatic car accident on the agenda as an urgent resolution on human rights issues. For the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) it is therefore important to establish that we do not in principle wish to question the judgments made by an independent court, unless we are talking about an obvious show trial that does not comply with any principles of law. We have already seen this in Iran. There must be a clear line drawn here. As far as we are concerned, an independent judicial system is the key element of any democratic order. That being the case, we must first take account of the judgment handed down. We must also acknowledge the fact that a person has been killed in a car accident – and we should be saddened by that, indeed we are saddened by that – but also that a judicial review has been carried out. The fact that Yevgeny Zhovtis, a well-known civil rights activist, is involved in this case has brought it to the attention of the world and has prompted the response, as a result of which we are discussing this here today. The PPE Group acknowledges Kazakhstan’s efforts and progress towards democracy and the rule of law. We would like to assure Kazakhstan of our explicit support and encourage this country to continue resolutely along this path. With regard to this particular case, we urge the Kazakh authorities, in their own interests, to provide the public with as much information as possible and to present their view on these events, and to enable a fair appeal or review procedure to be carried out for Mr Zhovtis under the rule of law. Kazakhstan is to chair the OSCE. That will be quite a challenge!"@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero comenzar diciendo que mi grupo quedó un tanto sorprendido de ver figurar en el orden del día la evaluación judicial de un desgraciado accidente de tráfico como una resolución urgente sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Para el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) es por tanto importante determinar que en principio no deseamos cuestionar las conclusiones de un tribunal independiente, a menos que estemos hablando de un evidente proceso con fines propagandísticos que no cumple con los principios de la ley. Ya hemos visto esto en Irán. Debemos establecer unos límites claros. En lo que nos atañe, un sistema judicial independiente es el elemento clave de un ordenamiento democrático. Siendo ése el caso, en primer lugar debemos tener en cuenta el fallo emitido. También debemos reconocer el hecho de que una persona ha fallecido en un accidente de coche —eso nos debería entristecer, y lo hace—, pero también que se ha producido una revisión judicial. El hecho de que el señor Zhovtis, un activista por los derechos humanos bien conocido, esté implicado en este caso ha atraído la atención del mundo y ha provocado que hoy estemos debatiendo este asunto. El Grupo del PPE reconoce los intentos y los avances de Kazajstán hacia la democracia y el Estado de Derecho. Queremos garantizar a Kazajstán nuestro apoyo explícito y animar a este país a continuar por ese camino de manera resuelta. En lo que respecta a este caso particular, urgimos a las autoridades kazajas, en su propio interés, a hacer pública tanta información como les sea posible y a presentar su parecer sobre estos hechos, así como a permitir que se produzca una apelación justa o una revisión del proceso del señor Zhovtis en el marco del Estado de Derecho. Kazajstán va a presidir la OSCE. ¡Ése será un gran desafío!"@es21
"Austatud juhataja, volinik, head kolleegid! Kõigepealt mainin, et minu fraktsioon oli mõnevõrra üllatunud, nähes dramaatilise autoõnnetuse juriidilist hinnangut päevakorras kiireloomulise inimõiguste probleemide resolutsioonina. Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) fraktsiooni jaoks on seetõttu oluline väljendada selgelt oma arvamust, et põhimõtteliselt me ei soovi sõltumatu kohtu otsuseid kahtluse alla seada, välja arvatud juhul, kui räägime kohtuprotsessist, mis on selgelt demonstratiivne ja ei vasta ühelegi õigusriigi põhimõttele. Oleme seda Iraanis juba näinud. Siia tuleb tõmmata selge eraldusjoon. Meie arvates on igasuguse demokraatliku korra oluliseks elemendiks sõltumatu õigussüsteem. Sellisel juhul peame kõigepealt arvesse võtma määratud kohtuotsust. Peame ka tunnistama asjaolu, et isik hukkus autoõnnetuses, ja see peaks meid kurvastama ja tõepoolest see kurvastabki meid, kuid peame kindlustama ka selle, et kohtulik kontroll oleks täide viidud. See et Jevgeni Žovtis, väga tuntud tsiviilõiguste aktivist, on juhtumisse segatud, juhtis sellele maailma tähelepanu ja on esile kutsunud reaktsiooni, mistõttu me seda täna siin arutamegi. PPE fraktsioon tunnistab Kasahstani püüdlusi ja arengut seoses demokraatia ja õigusriigiga. Kinnitame Kasahstanile, et neil on meie selge toetus ja julgustame riiki kindlalt sellel rajal jätkama. Soovitame selle juhtumi raames Kasahstani ametnikel tungivalt nende enda huvides pakkuda avalikkusele võimalikult palju teavet ja esitada oma nägemus sündmustest ning võimaldada õiglane edasikaebamine või viia õigusriigi põhimõtetest lähtuvalt läbi Jevgeni Žovtise juhtumi ülevaatusprotseduur. Kasahstan saab OSCE eesistujariigiks. See saab olema üpris suur väljakutse."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, aluksi totean, että ryhmäni oli jokseenkin yllättynyt nähdessään esityslistalla dramaattisen auto-onnettomuuden oikeudellisen arvioinnin kiireellisenä ihmisoikeusasioita koskevana päätöslauselmana. Euroopan kansanpuolueen ryhmälle (kristillisdemokraatit) onkin tärkeää todeta, ettemme periaatteessa haluaa kyseenalaistaa riippumattomien tuomioistuinten antamia tuomioita, ellei kyseessä ole ilmeinen näytösoikeudenkäynti, jossa ei noudateta mitään lainsäädännön periaatteita. Olemme jo nähneet tällaista Iranissa. Tähän on vedettävä selvä raja. Katsomme, että riippumaton oikeusjärjestelmä on jokaisen demokraattisen järjestelmän keskeinen tekijä. Tämän vuoksi meidän on ensin tarkasteltava annettua tuomiota. Meidän on myönnettävä se tosiseikka, että auto-onnettomuudessa kuoli yksi ihminen – ja meidän on tunnettava siitä surua, kuten tunnemmekin – mutta meidän on myös tunnustettava, että on toteutettu oikeudellinen tutkinta. Se, että tunnettu ihmisoikeusaktivisti Jevgeni Zhovtis oli osallisena tapaukseen, on nostanut tapauksen koko maailman tietoisuuteen ja vastausta vaaditaan, minkä vuoksi me keskustelemme tästä tänään. PPE-ryhmä tunnustaa Kazakstanin pyrkimykset ja edistymisen kohti demokratiaa ja oikeusvaltiota. Haluamme vakuuttaa Kazakstanille selkeää tukeamme ja rohkaista valtiota jatkamaan päättäväisesti tällä tiellä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa kehotamme Kazakstanin viranomaisia oman etunsa vuoksi antamaan julkisuuteen mahdollisimman paljon tietoa, esittämään oman näkemyksensä tapahtumista ja sallimaan Zhovtisin tapauksessa oikeusjärjestyksen mukaisen muutoksenhakuoikeuden tai tarkastusmenettelyn. Kazakstan tulee toimimaan ETYJ:n puheenjohtajana. Se on varsinainen haaste!"@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mesdames et messieurs, je voudrais commencer en disant que mon groupe a été quelque peu surpris de voir l’appréciation juridique d’un dramatique accident de voiture à l’ordre du jour en tant que résolution d’urgence sur les questions liées aux droits de l’homme. Pour le groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens), il est dès important de préciser que nous ne souhaitons pas a priori mettre en cause les jugements rendus par une cour indépendante, à moins qu’on ait affaire à un procès manifestement à grand spectacle qui ne respecte pas les principes du droit. Nous avons déjà assisté à cela en Iran. Il doit y avoir une ligne claire ici. En ce qui nous concerne, un système judiciaire indépendant est l’élément essentiel de toute démocratie. Comme c’est le cas ici, nous devons d’abord prendre en considération le jugement rendu. Nous devons également reconnaître qu’une personne a été tuée dans un accident de voiture − nous devrions en être attristés et effectivement nous le sommes − mais également qu’un examen judiciaire a eu lieu. Le fait qu’Evgeniy Zhovtis, militant bien connu des droits civils, soit impliqué dans cette affaire a attiré l’attention du monde et suscité des réactions, tout ceci nous conduisant à en discuter ici aujourd’hui. Le groupe PPE reconnaît les efforts du Kazakhstan et ses progrès sur la voie de la démocratie et de l’état de droit. Nous voudrions assurer le Kazakhstan de notre appui explicite et l’encourager à continuer résolument sur cette voie. Concernant ce cas particulier, nous exhortons les autorités kazakhes, dans leur propre intérêt, à fournir au public autant d’informations que possible, à faire connaître leur position sur ces événements et à accorder à M. Zhovtis un droit de recours équitable ou une procédure de révision régulière conformes aux usages dans un État de droit. Le Kazakhstan va assumer la présidence de l’OSCE. Cela constituera un vrai défi!"@fr8
"Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, azzal szeretném kezdeni, hogy képviselőcsoportom ma némileg meglepetten látta, hogy egy drámai autóbaleset bírósági értékelése az emberi jogi kérdésekről szóló sürgős állásfoglalásként szerepel a napirenden. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportja ezért fontosnak tartja megállapítani, hogy elvben nem kívánjuk megkérdőjelezni a független bíróság által meghozott ítéleteket, hacsaknem olyan nyilvánvaló kirakatperről van szó, amely a jog semmilyen elvének nem felel meg. Iránban láttunk már ilyet. Ebben az esetben világosan meg kell húznunk a választóvonalat. Véleményünk szerint egy független bírósági rendszer megléte bármely demokratikus rend meghatározó eleme. Ilyenformán először tudomásul kell vennünk a meghozott ítéletet. El kell ismernünk továbbá azt a tényt, hogy egy ember meghalt egy autóbalesetben – és ezt sajnálnunk kell, sőt, valóban sajnáljuk is –, de azt is, hogy bírósági felülvizsgálat elvégzésére került sor. Az a tényállás, hogy az ügy érintettje a közismert polgári jogi aktivista, Jevgenyij Zsovtisz, az egész világon felhívta a figyelmet erre az esetre, és olyan visszhangot keltett, hogy ennek következtében ma itt tárgyaljuk az ügyet. A PPE képviselőcsoport elismeri Kazahsztán erőfeszítéseit és előrehaladását a demokrácia és a jogállamiság felé. Szeretnénk biztosítani Kazahsztánt kifejezett támogatásunkról, egyúttal arra bátorítjuk, hogy elszántan haladjon tovább ezen az úton. Ezzel a konkrét esettel kapcsolatban szorgalmazzuk, hogy a kazah hatóságok saját érdekükben hozzanak nyilvánosságra minél több információt, ismertessék saját álláspontjukat ezekről az eseményekről, továbbá a törvényesség jegyében tegyenek lehetővé Zsovtisz úr számára egy méltányos fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárást. Kazahsztán hamarosan az EBESZ elnöke lesz. Ez meglehetősen nagy feladat lesz!"@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, vorrei esordire dicendo che il mio gruppo si è in qualche modo sorpreso nel prendere atto della valutazione giudiziaria di un incidente automobilistico drammatico all’ordine del giorno come risoluzione urgente su questioni di diritti umanitari. Per il gruppo PPE è dunque fondamentale stabilire che in linea di principio non intendiamo mettere in discussione le sentenze pronunciate da una corte indipendente, a meno che il processo non sia un’evidente messinscena che non rispetta alcun principio di diritto. Lo abbiamo già visto in Iran. Dobbiamo tracciare una linea chiara. Per quanto ci riguarda, un sistema giudiziario indipendente è l’elemento fondamentale di qualunque ordinamento democratico. Ciò premesso, dobbiamo prima prendere atto della pena inflitta. Occorre inoltre prendere atto della circostanza che una persona è rimasta uccisa in un incidente automobilistico, il che non può non rattristarci e di fatto ci rattrista. Vi è stato però anche un procedimento giudiziario. Il fatto che Yevgeny Zhovtis, noto difensore dei diritti civili, sia coinvolto in tale caso lo ha portato all’attenzione del mondo e ha sollecitato una risposta a seguito della quale oggi stiamo discutendo in questa sede. Il gruppo PPE riconosce gli sforzi e i progressi del Kazakstan verso la democrazia e lo Stato di diritto. Vorremmo rassicurare il paese in merito al nostro esplicito sostegno e incoraggiarlo a proseguire risolutamente lungo la strada intrapresa. Quanto al caso specifico, invitiamo le autorità kazake, nel loro interesse, a fornire al pubblico il maggior numero di informazioni possibile ed esporre la propria posizione su tali vicende, oltre a consentire che abbia luogo una procedura di appello o revisione equa a favore di Yevgeny Zhovtis nel quadro dello Stato di diritto. Il Kazakstan presiederà l’OSCE. Sarà un compito tutt’altro che semplice!"@it12
"Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai, norėčiau pradėti kalbą pareikšdama, kad mano frakcija šiek tiek nustebo darbotvarkėje pamačiusi dramatiškos automobilio avarijos teisminį vertinimą kaip skubią rezoliuciją žmogaus teisių klausimais. Todėl Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijai svarbu pareikšti, kad mes iš esmės nenorime ginčyti teismo sprendimų, kuriuos priėmė nepriklausomas teismas, jeigu nekalbame apie akivaizdžiai parodomąjį teismą, kuris neatitinka jokių teisės principų. Mes tai jau matėme Irane. Čia turi būti nubrėžta aiški linija. Mūsų nuomone, nepriklausoma teismų sistema – pagrindinė bet kokios demokratinės tvarkos dalis. Esant tokiam atvejui pirmiausia turime atsižvelgti į priimtą teismo sprendimą. Be to, mes turime ne tik pripažinti faktą, kad automobilio avarijoje užmuštas žmogus – mus tai turėtų liūdinti ir iš tiesų liūdina –, bet ir tai, kad atliktas teisminis bylos persvarstymas. Tai, kad Jevgenijus Žovtisas, gerai žinomas pilietinių teisių aktyvistas, yra įsipainiojęs į šią bylą, atkreipė pasaulio dėmesį ir paskatino mus reaguoti, todėl šiandien mes apie tai diskutuojame. PPE frakcija pripažįsta Kazachstano pastangas ir pažangą siekiant demokratijos ir teisinės valstybės. Mes norėtume užtikrinti Kazachstanui savo aiškią paramą ir paskatinti šią šalį ryžtingai laikytis šios krypties. Dėl šios konkrečios bylos raginame Kazachstano valdžios institucijas jų pačių interesais suteikti visuomenei kuo daugiau informacijos, pateikti savo požiūrį į šiuos įvykius ir suteikti galimybę Jevgenijui Žovtisui pasinaudoti teisinga apeliacijos pateikimo arba teisminio bylos persvarstymo procedūra. Kazachstanas pirmininkauja ESBO. Tai bus geras išbandymas!"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un kungi! Es vispirms vēlētos teikt, ka mana grupa bija nedaudz pārsteigta, ieraugot darba kārtībā dramatiska satiksmes negadījuma tiesisku novērtēšanu kā steidzamu rezolūciju par cilvēktiesību jautājumiem. Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) grupai tādēļ ir svarīgi noteikt, ka mēs principā nevēlamies apšaubīt neatkarīgas tiesas pasludinātus spriedumus, ja vien runa nav par acīmredzamu paraugprāvu, kas neatbilst nekādiem tiesiskuma principiem. Mēs to jau esam redzējuši Irānā. Šeit ir jānovelk skaidra robeža. Ciktāl tas attiecas uz mums, ikvienas demokrātiskas iekārtas galvenais elements ir neatkarīga tiesu sistēma. Tāpēc mums vispirms ir jāņem vērā pasludinātais spriedums. Mums ir arī jāatzīst, ka satiksmes negadījumā ir gājis bojā cilvēks — un mums par to ir jābūt apbēdinātiem, mēs patiešām esam par to apbēdināti —, bet arī ka veikta tiesas kontrole. Tas fakts, ka šajā lietā ir iesaistīts pazīstams pilsonisko tiesību aktīvists ir pievērsis šai lietai uzmanību visā pasaulē un ir sekmējis atbildes reakciju, kuras rezultātā mēs šodien apspriežam šo jautājumu. PPE grupa atzīst Kazahstānas centienus un progresu virzībā uz demokrātiju un tiesiskumu. Mēs vēlētos apliecināt Kazahstānai savu skaidro atbalstu un mudināt, lai šī valsts apņēmīgi turpina virzību pa šo ceļu. Attiecībā uz šo īpašo lietu mēs aicinām Kazahstānas iestādes pašām savās interesēs sniegt sabiedrībai pēc iespējas plašāku informāciju un iepazīstināt ar savu viedokli par šiem notikumiem, un dot iespēju, lai kunga lietā tiktu veikta taisnīga apelācijas vai pārskatīšanas procedūra, ievērojot tiesiskumu. Kazahstānai ir jākļūst par EDSO prezidentūru. Tas būs diezgan liels izaicinājums!"@lv13
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst feststellen, dass meine Fraktion etwas überrascht war, die juristische Bewertung eines dramatischen Autounfalls als Entschließung im Rahmen der Dringlichkeiten zu Menschenrechtsfragen auf der Tagesordnung wiederzufinden. Für die EVP ist es daher wichtig, festzustellen, dass wir Urteile, die von einem unabhängigen Gericht gefällt werden, grundsätzlich zuerst einmal nicht in Frage stellen wollen, es sei denn, es handelt sich um offensichtliche Schauprozesse, die keinerlei Rechtsgrundsätzen genügen. Das haben wir ja gerade im Iran erlebt. Hier muss ein klarer Trennstrich gezogen werden. Für uns ist ein unabhängiges Justizsystem Kernelement jeder demokratischen Grundordnung. Insoweit müssen wir das vorliegende Urteil zunächst einmal zur Kenntnis nehmen. Weiters muss man als Faktum zur Kenntnis nehmen, dass ein Mensch bei einem Autounfall zu Tode gekommen ist – das muss uns leidtun, das tut uns leid –, dass aber auch eine juristische Aufarbeitung stattgefunden hat. Die Tatsache, dass mit Jevgenij Zhovtis ein bekannter Bürgerrechtler in diesen Fall verwickelt ist, hat ihm die weltweite Aufmerksamkeit verschafft und das Echo hervorgerufen, aufgrund dessen wir uns heute damit befassen. Die EVP erkennt Kasachstans Bemühungen und Fortschritte auf dem Weg hin zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit an. Wir versichern Kasachstan unsere ausdrückliche Unterstützung und ermutigen dieses Land, diesen Weg entschlossen weiterzuverfolgen. Mit Blick auf den konkreten Fall fordern wir die kasachischen Behörden im eigenen Interesse auf, mit möglichst ausführlichen Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen und ihre Sicht der Dinge darzulegen und Herrn Zhovtis ein faires, rechtsstaatliches Berufungs- bzw. Revisionsverfahren zu ermöglichen. Kasachstan soll Vorsitzender der OSZE werden. Das ist eine ganz besondere Herausforderung!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, geachte dames en heren, ten eerste wil ik zeggen dat het mijn fractie enigszins verbaasde dat de juridische beoordeling van een dramatisch auto-ongeluk als urgentieresolutie over mensenrechtenkwesties in de agenda is opgenomen. Voor de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) is het daarom belangrijk om vast te stellen dat wij vonnissen die door een onafhankelijke rechtbank zijn uitgesproken in principe niet in twijfel trekken, tenzij het om duidelijke showprocessen gaat die geen enkel elementair rechtsbeginsel respecteren. Dit is wat we onlangs in Iran hebben gezien. Hier moet een duidelijke grens worden getrokken. Voor ons is een onafhankelijk rechtssysteem een essentieel element van iedere democratische rechtsorde. Dat gezegd zijnde moeten we het vonnis in kwestie eerst bestuderen. Verder moeten we als feit erkennen dat iemand bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen – dit is uiteraard betreurenswaardig en wij betreuren dit ook ten zeerste – maar we moeten ook erkennen dat er een rechterlijke toetsing heeft plaatsgevonden. Het feit dat Evgeniy Zhovtis, een bekende burgerrechtenactivist, bij deze zaak betrokken is, heeft geleid tot wereldwijde aandacht voor de zaak en tot de reacties op grond waarvan wij de zaak vandaag behandelen. De Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) erkent de inspanningen en vooruitgang van Kazachstan op de weg naar democratie en de rechtsstaat. Wij verzekeren Kazachstan van onze uitdrukkelijke steun en moedigen het land aan om deze weg vastberaden verder te volgen. Wat betreft deze concrete zaak roepen wij de Kazachse autoriteiten in hun eigen belang op om zo uitvoerig mogelijke informatie openbaar te maken en hun visie op de gebeurtenissen te geven, en om ervoor te zorgen dat de heer Zhovtis in staat wordt gesteld een eerlijke procedure van beroep of cassatie te voeren in overeenstemming met het rechtsstaatbeginsel. Kazachstan zou voorzitter van de OVSE moeten worden. Dat wordt nog een heel bijzondere uitdaging!"@nl3
"Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Chciałabym zacząć od tego, że moja grupa była nieco zaskoczona umieszczeniem na porządku dziennym jako pilnej rezolucji w dziedzinie praw człowieka sądowego rozpatrzenia tragicznego wypadku samochodowego. Dla grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) ważne jest zatem stwierdzenie, że z zasady nie chcemy kwestionować wyroków wydanych przez niezależny sąd, chyba, że mówimy o oczywistym procesie pokazowym niezgodnym z żadnymi zasadami prawa. Takie widzieliśmy już w Iranie. Trzeba tutaj wytyczyć wyraźną granicę. Jeżeli chodzi o nas, to niezależny system sądownictwa stanowi kluczowy element każdego porządku demokratycznego. Jeżeli tak jest, to po pierwsze musimy uwzględnić wydany wyrok. Musimy również uznać fakt, że w wypadku samochodowym zginął człowiek – co powinno nas zasmucić i faktycznie nas smuci – ale również, że przeprowadzono kontrolę sądową. Fakt, że w sprawę tę zamieszany jest Evgnriy Zhovtis, znany obrońca praw człowieka, spowodował zainteresowanie świata i reakcję, ze względu na którą omawiamy dzisiaj tę sprawę na tym forum. Grupa PPE docenia wysiłki Kazachstanu i postępy tego państwa na drodze do demokracji i rządów prawa. Chcielibyśmy zapewnić Kazachstan o naszym wyraźnym poparciu i zachęcić, aby dalej, energicznie zmierzał w tym kierunku. W odniesieniu do tej konkretnej sprawy wzywam władze kazachskie, w ich własnym interesie, do przedstawienia społeczeństwu możliwie najszerszych informacji i swojego poglądu na te wydarzenia oraz umożliwienia przeprowadzenia uczciwego postępowania apelacyjnego lub rewizyjnego dotyczącego pana Zhovtisa zgodnie z zasadami praworządności. Kazachstan ma przewodniczyć OBWE. Będzie to nie lada wyzwanie!"@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de começar por dizer que o meu grupo ficou um tanto surpreendido por ver na ordem do dia a avaliação judicial de um dramático acidente de viação como uma resolução urgente sobre os direitos humanos. Para o Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) é, pois, importante estabelecer que, em princípio, não queremos pôr em causa as decisões tomadas por um tribunal independente, a menos que estejamos a falar de um óbvio julgamento encenado que não respeite quaisquer princípios legais. Já assistimos a isto no Irão. Deve haver aqui uma linha de separação clara. No que nos diz respeito, um sistema judicial independente é o elemento fundamental de qualquer ordem democrática. Sendo esse o caso, temos de começar por tomar em conta a sentença proferida. Temos de reconhecer o facto de que uma pessoa morreu num acidente de viação – e devíamos ficar pesarosos com isso, e ficámo-lo de facto –, mas também que foi efectuada uma revisão judicial. O facto de Yevgeny Zhovtis, um conhecido activista dos direitos civis, estar envolvido neste caso chamou a atenção do mundo para o que se passou, tendo desencadeado uma reacção, e é por causa dela que estamos a discutir isto aqui hoje. O Grupo PPE reconhece os esforços realizados pelo Cazaquistão, e os progressos alcançados, no caminho para a democracia e o estado de direito. Gostaríamos de assegurar ao Cazaquistão o nosso apoio explícito e encorajar este país a continuar resolutamente nesta via. No que respeita a esta caso particular, exortamos as autoridades cazaques a, no seu próprio interesse, fornecer ao público a maior informação possível sobre o que aconteceu e apresentar a sua interpretação dos factos, e que permita a realização de um recurso justo ou de uma revisão do processo de Yevgeny Zhovtis no quadro do estado de direito. O Cazaquistão vai presidir à OSCE. Isso será um verdadeiro desafio!"@pt17
"Dle președinte, dnă comisar, doamnelor și domnilor, aș dori să încep prin a spune că grupul meu a fost oarecum surprins să vadă că evaluarea judiciară a unui accident rutier dramatic era înscrisă pe ordinea de zi drept o rezoluție urgentă privind aspecte referitoare la drepturile omului. Pentru Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) este, așadar, important să se stabilească faptul că, în principiu, noi nu dorim să punem la îndoială hotărârile pronunţate de o instanţă independentă, decât în situaţia în care vorbim despre un evident proces de fațadă, care nu respectă niciun principiu juridic. Am văzut deja acest lucru în Iran. Trebuie să se tragă o linie clară aici. În ceea ce ne privește, un sistem judiciar independent este elementul cheie al oricărei ordini democratice. Aceasta fiind situația, trebuie să luăm în primul rând în considerare hotărârea pronunţată. Trebuie să recunoaștem, de asemenea, faptul că o persoană a fost ucisă într-un accident rutier - și ar trebui ca acest lucru să ne întristeze, chiar suntem într-adevăr întristați de aceasta -, dar și faptul că s-a efectuat o revizuire judiciară. Faptul că Yevgeni Zhovtis, un binecunoscut activist pentru drepturile civile, este implicat a adus cazul în atenția lumii și a determinat un răspuns, în urma căruia ne aflăm azi aici pentru a discuta acest lucru. Grupul PPE recunoaște eforturile și progresele înregistrate de Kazahstan pe calea către democrație și spre statul de drept. Am dori să asigurăm Kazahstanul de susținerea noastră explicită și să încurajăm această ţară să înainteze cu hotărâre în această direcție. Cu privire la acest caz individual, solicităm autorităților kazahe ca, în interesul lor, să ofere publicului cât mai multe informații cu putință și să își prezinte punctul de vedere asupra acestor evenimente, precum și să ofere posibilitatea desfăşurării unei proceduri corecte de apel sau de revizuire, pentru dl Zhovtis, în conformitate cu principiul statului de drept. Kazahstanul urmează să preia președinția OSCE. Aceasta va reprezenta într-adevăr o provocare!"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, na úvod by som chcela povedať, že naša skupina bola mierne prekvapená, keď videla, že sa súdne preskúmanie dramatickej automobilovej nehody ocitlo na programe ako naliehavé uznesenie o otázkach ľudských práv. Pre Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) je preto dôležité vyhlásiť, že v podstate nechceme spochybňovať rozsudky nezávislého súdu, pokiaľ nejde o jasne zmanipulované procesy, ktoré nie sú v súlade so žiadnymi právnymi princípmi. Videli sme to už v Iráne. Musí sa to jasne rozlišovať. Pre nás je nezávislé súdnictvo kľúčovým prvkom každého demokratického poriadku. Preto musíme najprv vziať do úvahy vynesený rozsudok. Musíme takisto vziať na vedomie skutočnosť, že pri automobilovej nehode zahynula jedna osoba – to nám musí byť ľúto, aj nám to je ľúto –, ale aj skutočnosť, že bolo vykonané súdne preskúmanie. Skutočnosť, že účastníkom tejto nehody bol Jevgenij Žovtis, známy ochranca občianskych práv, pritiahla svetovú pozornosť a vyvolala reakcie, čoho výsledkom je aj dnešná diskusia. Skupina PPE oceňuje úsilie Kazachstanu a pokrok smerom k demokracii a princípom právneho štátu. Chceli by sme Kazachstan uistiť o našej otvorenej podpore a povzbudiť ho, aby rozhodne pokračoval touto cestou. Pokiaľ ide o tento konkrétny prípad, naliehavo vyzývame kazašské orgány, aby vo vlastnom záujme poskytli verejnosti čo najviac informácií, aby objasnili svoj pohľad na tieto udalosti a aby pánovi Žovtisovi umožnili spravodlivé odvolanie alebo preskúmanie procesu za rešpektovania princípov právneho štátu. Kazachstan bude predsedať OBSE. Bude to poriadna výzva!"@sk19
"Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, na začetku bi rada povedala, da je bila moja skupina nekoliko presenečena, ko je bila sodna ocena dramatične prometne nesreče uvrščena na dnevni red kot nujna resolucija o vprašanjih človekovih pravic. Zato je za Skupino Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) pomembno, da se določi, da načeloma ne želimo podvomiti o sodbah neodvisnega sodišča, razen če ne gre za očiten montiran sodni proces, ki ni v skladu z nobenim načelom prava. To smo videli že v Iranu. Tu je treba potegniti ostro črto. Za nas je neodvisni sodni sistem ključni element vsake demokratične ureditve. V tem smislu moramo najprej upoštevati izdano sodbo. Prav tako moramo priznati dejstvo, da je bila v prometni nesreči ubita oseba – in to bi morali obžalovati, pravzaprav to obžalujemo –, in da je bila opravljena tudi sodna presoja. Dejstvo, da je v ta primer vpleten Jevgenij Žovtis, znani borec za državljanske pravice, je pritegnilo pozornost sveta in vzbudilo odziv, zaradi česar danes tukaj razpravljamo o tem. Skupina PPE priznava prizadevanja in napredek Kazahstana pri vzpostavljanju demokracije in pravne države. Kazahstanu bi radi zagotovili našo izrecno podporo in to državo spodbudili k odločnemu nadaljevanju v tej smeri. V zvezi s tem konkretnim primerom kazahstanske oblasti pozivamo, naj v lastnem interesu javnosti zagotovijo čim več informacij in predstavijo svoj pogled na te dogodke ter gospodu Žovtisu omogočijo pošten pritožbeni postopek ali postopek za ponovno preučitev, ki je v skladu s pravno državo. Kazahstan bo predsedoval organizaciji OVSE. To bo precejšen izziv!"@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill börja med att säga att min partigrupp var något överraskad över att se en rättslig bedömning av en dramatisk bilolycka på dagordningen som en brådskande resolution om mänskliga rättigheter. För Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) är det därför viktigt att vara tydliga med att vi i princip inte vill ifrågasätta en dom som avkunnats av en oberoende domstol, såvida det inte är fråga om en uppenbar skenrättegång som inte uppfyller några grundläggande krav. Det har vi redan sett exempel på i Iran. Det måste finnas en tydlig gräns här. Vi anser att ett oberoende rättssystem är den viktigaste grundstenen i ett demokratiskt statsskick. Mot den bakgrunden måste vi först ta hänsyn till den dom som avkunnats. Vi måste också tillstå att en person har dödats i en bilolycka. Vi bör känna sorg över det, vilket vi också verkligen gör. Men vi ska även vara medvetna om att en rättslig prövning redan har gjorts. Att Evgeniy Zhovtis, en erkänd civilrättsaktivist, är inblandad i denna händelse har gjort att den kommit till världens kännedom och lett till reaktioner. Därför diskuterar vi detta i dag. Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) erkänner Kazakstans ansträngningar och framsteg mot en demokratisk rättsstat. Vi vill ge Kazakstan vårt öppna stöd och uppmuntra landet att med beslutsamhet fortsätta på samma väg. När det gäller detta enskilda fall uppmanar vi de kazakstanska myndigheterna att i eget intresse ge allmänheten så mycket information som möjligt. Vi ber dem också redogöra för sin syn på händelsen och möjliggöra ett rättvist överklagande eller en granskning av Evgeniy Zhovtis dom i enlighet med rättsstatsprincipen. Kazakstan ska vara ordförandeland i OSSE. Det blir definitivt en utmaning!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph