Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-256"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.18.4-256"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, today’s debate on the situation of human rights defenders in Russia is timely and very appropriate. The recent wave of violence against human rights defenders has put the spotlight on the grave dangers they run in the course of their work. Many have paid the ultimate price for bringing to light violations of human rights. We pay tribute to all those who have lost their lives and to those who continue their work in such an environment. Much of the violence against human rights defenders has taken place in the North Caucasus, against the background of growing instability. The Commission knows many of them. They are highly respected partners in the implementation of human rights projects. Innocent civilians, law enforcement personnel and government officials have lost their lives in the ongoing struggle in the region. Violence against human rights defenders is not restricted to the North Caucasus. There are reports of activists, lawyers and independent journalists across the Russian Federation facing violence, harassment and intimidation. The EU must continue to speak out against this violence and insist that Russia uphold the commitments it has entered into as a member of the United Nations, the OSCE and the Council of Europe. It is crucial that the attacks and violent deaths of civil society activists are properly investigated and that the perpetrators are promptly identified and punished. It is only through the effective and lawful prosecution of these killings that the climate of fear and impunity can be dissipated. President Medvedev has spoken out against what he has termed the ‘legal nihilism’ prevailing in Russia. The EU stands ready to support Russia in its continuing reform of the judicial system. The EU highly values the opportunity it has to discuss its concerns on human rights with the Russian authorities. We welcome the more open attitude President Medvedev has taken to discussions with the EU on these issues. The next EU-Russia summit is another opportunity to continue these discussions. This must be complemented by exchanges among experts. The regular EU-Russia human rights consultations offer an opportunity to broaden the scope of these discussions and the range of interlocutors with whom we discuss human rights issues. The safety of human rights defenders must be the first concern. We urge the Russian authorities to make every possible effort to ensure that those who work on shedding light on violations of human rights are able to do so without fear of violence or intimidation."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, dnešní rozprava o situaci obránců lidských práv je aktuální a velice příhodná. Nedávná vlna násilí proti obráncům lidských práv ukázala, jakému vážnému nebezpečí jsou při své práci vystaveni. Za odhalení případů porušování lidských práv zaplatili mnozí cenu nejvyšší. Skládáme hold všem těm, kteří přišli o život, i těm, kdo v jejich práci za těchto podmínek i nadále pokračují. Značná část násilí proti obráncům lidských práv se odehrála na severním Kavkazu, na pozadí rostoucí nestability. Komise mnohé z těchto obránců zná. Jsou to vysoce uznávaní partneři při provádění projektů v oblasti lidských práv. Nevinní civilisté, osoby zajišťující průchod zákona a vládní úředníci přišli o život ve stále pokračujícím boji v tomto regionu. Násilí namířené proti obráncům lidských práv se neomezuje pouze na střední Kavkaz. Přicházejí zprávy o aktivistech, právnících a nezávislých novinářích z celé Ruské federaci, kteří jsou vystaveni násilí, šikanování a zastrašování. EU musí i nadále vystupovat proti tomuto násilí a trvat na tom, aby Rusko dodrželo své závazky, které přijalo jako člen OSN, OBSE a Rady Evropy. Je velmi důležité, aby útoky a násilná smrt aktivistů občanské společnosti byly řádně vyšetřovány a pachatelé rychle dopadeni a potrestáni. Pouze prostřednictvím účinného a zákonného stíhání těchto vražd lze rozptýlit atmosféru strachu a beztrestnosti. Prezident Medveděv vystoupil proti tomu, co označil jako „právní nihilismus“, který v Rusku převládá. Evropská unie je připravena podpořit Rusko v jeho pokračující reformě soudnictví. EU vysoce hodnotí možnost jednat s ruskými orgány o svých obavách v otázce lidských práv. Vítáme otevřenější postoj, který zaujal prezident Medveděv při jednáních o těchto otázkách s Evropskou unií. Příští vrcholná schůzka EU a Ruska je další příležitostí pro pokračování těchto jednání. To musí být doplněno výměnou informací mezi odborníky. Pravidelné konzultace o lidských právech mezi EU a Ruskem nabízejí možnost rozšířit rozsah těchto jednání a řadu partnerů, s nimiž budeme o problematice lidských práv hovořit. Bezpečnost obránců lidských práv musí být na prvním místě. Vyzýváme ruské orgány, aby udělaly všechno, co je v jejich silách, aby ti, kdo upozorňují na případy porušování lidských práv, tak mohli činit beze strachu z násilí nebo zastrašování."@cs1
"Hr. formand! Forhandlingen i dag om menneskerettighedssituationen i Rusland kommer på det rette tidspunkt og er meget relevant. Den nylige bølge af vold mod menneskerettighedsforkæmpere har sat fokus på de alvorlige farer, de udsætter sig for i deres daglige arbejde. Mange har betalt den højeste pris for at belyse overtrædelser af menneskerettigheder. Vi mindes alle dem, som har mistet livet og dem, som viderefører deres arbejde i et sådant miljø. En stor del af volden mod menneskerettighedsforkæmpere har fundet sted i det nordlige Kaukasus i en situation med stigende ustabilitet. Kommissionen kender mange af dem. De er højt respekterede partnere i gennemførelsen af menneskerettighedsprojekter. Uskyldige borgere, politibetjente og statslige embedsmænd har mistet livet i den fortsatte kamp i denne region. Vold mod menneskerettighedsforkæmpere er ikke begrænset til Nordkaukasus. Der er rapporter om, at forkæmpere, advokater og uafhængige journalister i hele Den Russiske Føderation udsættes for vold, chikane og trusler. EU skal fortsat tage afstand fra denne vold og kræve, at Rusland overholder de forpligtelser, landet har givet tilsagn om som medlem af FN, OSCE og Europarådet. Det er vigtigt, at angreb og drab på forkæmpere fra civilsamfundet undersøges til bunds, og at gerningsmændene uden ophør identificeres og straffes. Kun gennem effektiv og lovlig retsforfølgelse på grund af disse drab kan dette frygtens og lovløshedens klima fjernes. Præsident Medvedev har udtalt sig mod, hvad han kalder den "retslige nihilisme", der findes i Rusland. EU er klar til at støtte Rusland i den løbende reform af retssystemet. EU glæder sig over muligheden for at drøfte sine bekymringer om menneskerettighederne med de russiske myndigheder. Vi glæder os over præsident Medvedevs mere åbne indstilling til at indlede drøftelser med EU om disse emner. Det næste topmøde mellem EU og Rusland er en anden mulighed til at fortsætte disse diskussioner. Dette skal suppleres med udvekslinger af eksperter. De regelmæssige samtaler mellem EU og Rusland om menneskerettighedssituationen giver mulighed for at udvide emnekredsen og antallet af deltagere, som vi diskuterer menneskerettigheder med. Sikkerhed for menneskerettighedsforkæmpere er den største bekymring. Vi kræver, at de russiske myndigheder gør alt for at sikre, at de, der arbejder med at kaste lys over overtrædelser af menneskerettighederne, kan gøre dette uden frygt for vold eller trusler."@da2
"Herr Präsident, die heutige Debatte über die Situation von Menschenrechtsverteidigern in Russland findet zu einem angemessenen Zeitpunkt statt. Die jüngste Welle von Gewalt gegen Menschenrechtsverteidiger hat die ernsten Gefahren, die diese im Rahmen ihrer Arbeit auf sich nehmen, ins Rampenlicht gerückt. Viele haben für die Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen den höchsten Preis bezahlt. Wir würdigen all diejenigen, die ihr Leben verloren haben, und diejenigen, die unter diesen Bedingungen ihre Arbeit fortsetzen. Ein Großteil der Gewalt gegen Menschenrechtsverteidiger hat im Nordkaukasus stattgefunden, vor dem Hintergrund wachsender Instabilität. Der Kommission sind viele von ihnen bekannt. Es handelt sich um hochangesehene Partner bei der Durchführung von Menschenrechtsprojekten. Unschuldige Zivilisten, Polizisten und Regierungsbeamte haben in den anhaltenden Kämpfen in der Region ihr Leben verloren. Gewalt gegen Menschenrechtsverteidiger ist nicht auf den Nordkaukasus beschränkt. Es gibt Berichte über Aktivisten, Rechtsanwälte und unabhängige Journalisten in der gesamten russischen Föderation, die Gewalt, Schikanen und Einschüchterung ausgesetzt sind. Die EU muss sich auch weiterhin gegen diese Gewalt aussprechen und darauf bestehen, dass Russland die Verpflichtungen erfüllt, die es als Mitglied der Vereinten Nationen, der OSZE und des Europarats auf sich genommen hat. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Angriffe und der gewaltsame Tod von Zivilgesellschaftsaktivisten ordnungsgemäß untersucht und die Täter umgehend ermittelt und bestraft werden. Allein die effektive und gesetzliche Verfolgung dieser Morde kann eine Auflösung dieses Klimas der Angst und Straffreiheit bewirken. Präsident Medvedev hat sich gegen das ausgesprochen, was er als den in Russland vorherrschenden "legalen Nihilismus" bezeichnet hat. Die EU steht bereit, um Russland bei seiner weiteren Reform des Justizsystems zu unterstützen. Die EU schätzt die Möglichkeit sehr, die ihr zur Diskussion ihrer Bedenken bezüglich der Menschenrechte mit den russischen Behörden zur Verfügung steht. Wir begrüßen die offenere Einstellung, die Präsident Medvedev gegenüber Diskussionen mit der EU zu diesen Themen gezeigt hat. Der nächste EU-Russland-Gipfel ist eine weitere Möglichkeit, diese Diskussionen fortzusetzen. Er muss durch einen Austausch unter Experten ergänzt werden. Die regelmäßigen Menschenrechtskonsultationen zwischen der EU und Russland stellen eine Möglichkeit dar, den Umfang dieser Diskussionen und die Zahl der Gesprächspartner, mit denen wir über Menschrechte reden, zu erweitern. Die Sicherheit von Menschenrechtsverteidigern muss an erster Stelle stehen. Wir fordern die russischen Behörden dringend auf, alle möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um zu gewährleisten, dass diejenigen, die sich mit der Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen befassen, dies ohne Furcht vor Gewalt oder Einschüchterung tun können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση για την κατάσταση των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία είναι επίκαιρη και ιδιαίτερα πρέπουσα. Το πρόσφατο κύμα βίας κατά προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αναδείξει τους σοβαρούς κινδύνους που διατρέχουν κατά τη διάρκεια του έργου τους. Πολλοί έχουν πληρώσει το μέγιστο τίμημα για την αποκάλυψη παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους και σε όλους εκείνους που συνεχίζουν το έργο τους σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πολλά είναι τα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν σε βάρος προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον βόρειο Καύκασο, στο πλαίσιο της αυξανόμενης αστάθειας στην περιοχή. Η Επιτροπή γνωρίζει πολλά εξ αυτών. Πρόκειται για πλέον αναγνωρισμένους εταίρους στον τομέα της υλοποίησης έργων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αθώοι πολίτες, προσωπικό επιβολής του νόμου και κυβερνητικοί υπάλληλοι έχασαν τη ζωή τους στον συνεχιζόμενο αγώνα στην περιοχή. Η βία σε βάρος προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν περιορίζεται στον βόρειο Καύκασο. Υπάρχουν αναφορές για ακτιβιστές, δικηγόρους και ανεξάρτητους δημοσιογράφους σε όλη τη Ρωσική Ομοσπονδία οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με περιστατικά βίας, παρενόχλησης και εκφοβισμού. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να εκφράζει την αντίθεσή της στη βία αυτή και να επιμένει ότι η Ρωσία οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι ζωτικής σημασίας να διερευνηθούν κατάλληλα οι επιθέσεις και οι βίαιοι θάνατοι ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και να εντοπιστούν άμεσα και να τιμωρηθούν οι δράστες. Μόνο μέσω της αποτελεσματικής και νόμιμης δίωξης των δραστών των δολοφονιών αυτών μπορεί να μεταστραφεί το κλίμα φόβου και ατιμωρησίας. Ο πρόεδρος Medvedev έχει εκφράσει την αντίθεσή του προς αυτό που χαρακτήρισε «νομικό μηδενισμό» ο οποίος κυριαρχεί στη Ρωσία. Η ΕΕ είναι διατεθειμένη να στηρίξει τη Ρωσία στη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού της συστήματος στην οποία προβαίνει. Η ΕΕ εκτιμά ιδιαίτερα την ευκαιρία που έχει, ώστε να συζητήσει τις ανησυχίες της περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις ρωσικές αρχές. Επιδοκιμάζουμε την περισσότερο ανοικτή συμπεριφορά που υιοθέτησε ο πρόεδρος Medvedev στις συζητήσεις με την ΕΕ επί αυτών των θεμάτων. Η επόμενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας είναι μια ακόμη ευκαιρία να συνεχιστούν οι συζητήσεις αυτές. Πρέπει να συμπληρωθεί με ανταλλαγές μεταξύ εμπειρογνωμόνων. Οι τακτικές διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσφέρουν μια ευκαιρία να διευρυνθεί το περιεχόμενο των συζητήσεων αυτών και το φάσμα των ομιλητών με τους οποίους συζητούμε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ασφάλεια των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι η πρωτεύουσα ανησυχία. Παροτρύνουμε τις ρωσικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσουν ότι εκείνοι που εργάζονται για να αποκαλύψουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να το πράξουν χωρίς να φοβούνται τη βία ή τον εκφοβισμό."@el10
"Señor Presidente, el debate de hoy sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Rusia es oportuno y muy apropiado. La reciente ola de violencia contra los defensores de los derechos humanos ha arrojado luz sobre los serios peligros que afrontan en el desarrollo de su trabajo. Muchos han pagado el precio más alto por denunciar violaciones de los derechos humanos. Homenajeamos a todos aquellos que han perdido sus vidas y a quienes continúan con su trabajo en un entorno como ése. Gran parte de la violencia contra los defensores de los derechos humanos ha tenido lugar en el Cáucaso Septentrional, sobre un fondo de inestabilidad creciente. La Comisión conoce a muchos de esos activistas. Son socios, altamente respetados, en la puesta en marcha de proyectos relacionados con los derechos humanos. Civiles inocentes, personal de las fuerzas del orden y funcionarios gubernamentales han perdido la vida en los enfrentamientos que se producen en la región. La violencia contra los defensores de los derechos humanos no está limitada al Cáucaso Septentrional. Existen informes sobre activistas, abogados y periodistas independientes que sufren violencia, acoso e intimidación en distintos lugares de la Federación Rusa. La UE debe continuar oponiéndose a esta violencia e insistir en que Rusia respete los compromisos que adquirió como miembro de las Naciones Unidas, de la OSCE y del Consejo de Europa. Es crucial que los ataques y las muertes violentas de activistas de la sociedad civil sean investigados adecuadamente, y que los autores sean identificados y castigados de inmediato. Sólo a través de una acción judicial efectiva y legítima de esos asesinatos se podrá disipar el clima de miedo y de impunidad. El Presidente Medvedev se ha opuesto a que en Rusia siga reinando lo que ha calificado de «nihilismo legal». La UE está preparada para apoyar a Rusia en su reforma continua del sistema judicial. La Unión valora enormemente la oportunidad que tiene para tratar con las autoridades rusas sus inquietudes sobre los derechos humanos. Saludamos la actitud más abierta adoptada por el Presidente Medvedev de cara a las conversaciones con la UE sobre estos asuntos. La próxima cumbre UE-Rusia supone otra oportunidad para continuar con estas conversaciones. Esto debe ser completado por los intercambios entre expertos. Las consultas habituales entre la UE y Rusia sobre derechos humanos ofrecen una ocasión para ampliar el alcance de esas conversaciones y la capacidad de los interlocutores con quienes debatimos cuestiones de derechos humanos. La seguridad de los defensores de los derechos humanos debe ser la primera preocupación. Urgimos a las autoridades rusas a hacer todo lo posible para garantizar que quienes trabajan para arrojar luz sobre las violaciones de los derechos humanos puedan hacerlo sin miedo a la violencia o a la intimidación."@es21
"Austatud juhataja! Tänane arutelu inimõiguste kaitsjate õiguste üle Venemaal on väga ajakohane ja sobiv. Hiljutised inimõiguste kaitsjate vastu suunatud vägivallalained on koondanud tähelepanu tõsistele ohtudele, millega nad oma töö jooksul kokku puutuvad. Paljud on maksnud inimõiguste päevavalgele toomise eest kõige kallimat hinda. Me austame kõiki, kes on oma elud kaotanud ja kes jätkavad sellises keskkonnas oma töö tegemist. Suur osa inimõiguste kaitsjate vastu suunatud vägivallategudest on toimunud Põhja-Kaukaseses, kus on taustaks kasvav ebastabiilsus. Komisjon tunneb neist mitmeid. Nad on inimõiguste projektide rakendamisel väga hinnatud partnerid. Süütud tsiviilisikud, õiguskaitstöötajad ja valitsusametnikud on selles piirkonnas toimuvate püüdluste käigus oma elud kaotanud. Ininmõiguste rikkumiste kaitsjate vastu suunatud vägivald ei piirdu Põhja-Kaukasusega. Aktivistide, juristide ja sõltumatute ajakirjanike vastu suunatud vägivallast, ahistamisest ja ähvardamisest on raporteid üle kogu Venemaa Föderatsiooni. EL peab jätkama sellise vägivalla suhtes oma vastuseisu väljendamist ja nõudma, et Venemaa täidaks oma kohustusi, mis ta endale Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, OSCE ja Euroopa Nõukogu liikmena võttis. Ülioluline on, et rünnakuid kodanikuühiskonna aktivistide vastu ja nende vägivaldseid surmi uuritaks korralikult ning toimepanijad leitaks kiiresti ja neid karistataks. Hirmu ja karistamatuse tunnet saab hajutada ainult siis, kui nende tapmiste eest esitatakse tõhusalt ja kiirelt süüdistus. President Medvedjev väljendas oma vastuseisu Venemaal võimutseva nn juriidilise nihilismi suhtes. EL on valmis toetama Venemaad oma õigussüsteemi jätkuvas reformimises. EL väärtustab väga oma võimalust kõneleda Venemaa ametnikega oma muredest, mis on seotud inimõigustega. Tervitame president Medvedjevi avatumat suhtumist ELi aruteludesse nendel teemadel. Järgmisel ELi ja Venemaa tippkohtumisel on veel üks võimalus neid kõnelusi jätkata. Seda peavad täiendama ekspertidevahelised mõttevahetused. Regulaarsed ELi ja Venemaa vahelised inimõiguste nõupidamised võimaldavad kasvatada nende arutelude ulatust ja kõnelustest osavõtjate hulka, kellega saame inimõiguste probleemide üle arutleda. Inimõiguste kaitsjate ohutus peab olema meie peamine mure. Kutsume Venemaa ametiasutusi üles tegema võimalikult palju jõupingutusi, tagamaks, et need, kes teevad tööd inimõiguste rikkumiste päevavalgele toomise nimel, saaksid seda teha, ilma et tunneksid muret vägivalla või ähvardamiste pärast."@et5
". Arvoisa puhemies, tämänpäiväinen keskustelu ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta Venäjällä on oikea-aikainen ja todellakin asianmukainen. Ihmisoikeuksien puolustajiin hiljattain kohdistunut väkivalta on nostanut esiin heidän työhönsä liittyvät suuret vaarat. Monet ovat maksaneet äärimmäisen hinnan siitä, että ovat nostaneet esiin ihmisoikeusrikkomuksia. Osoitamme kunnioitusta kaikille niille, jotka ovat menettäneet henkensä, ja niille, jotka jatkavat työtään tällaisessa ympäristössä. Suuri osa ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuneesta väkivallasta on tapahtunut Pohjois-Kaukasuksella, jossa epävakaus lisääntyy. Komissio tuntee monia näistä ihmisistä. He ovat suuresti arvostettuja kumppaneita ihmisoikeushankkeiden täytäntöönpanossa. Viattomia ihmisiä, lainvalvontaviranomaisia ja virkamiehiä on menettänyt henkensä jatkuvassa kahakassa alueella. Ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuva väkivalta ei rajoitu Pohjois-Kaukasukselle. On raportoitu aktivisteihin, lakimiehiin ja riippumattomiin toimittajiin kohdistuneesta väkivallasta, vainoamisesta ja pelottelusta kaikkialla Venäjän federaatiossa. EU:n on edelleen puhuttava suoraan väkivaltaa vastaan ja vaadittava Venäjää noudattamaan sitoumuksiaan, joita se on tehnyt Yhdistyneiden Kansakuntien, Etyjin ja Euroopan neuvoston jäsenenä. On ratkaisevan tärkeää, että hyökkäykset ja kansalaisyhteiskunnan aktivistien väkivaltaiset kuolemat tutkitaan asianmukaisesti ja että syylliset löydetään ja heitä rangaistaan. Pelon ja pelottelun ilmapiiri voidaan poistaa vain näiden tappojen tehokkaalla ja lainmukaisella syytteeseen asettamisella. Presidentti Medvedev on puhunut ääneen Venäjällä vallalla olevaa "oikeudellista nihilismiä" vastaan. EU on valmis tukemaan Venäjää sen oikeusjärjestelmän uudistuksen jatkamisessa. EU arvostaa suuresti mahdollisuuttaan keskustella ihmisoikeuksia koskevista huolistaan Venäjän viranomaisten kanssa. Olemme tyytyväisiä presidentti Medvedevin valitsemaan avoimempaan asenteeseen näistä asioista EU:n kanssa käytävässä keskustelussa. Seuraava EU:n ja Venäjän välinen huippukokous on jälleen mahdollisuus jatkaa näitä keskusteluja. Tätä on täydennettävä asiantuntijoiden välisellä tietojenvaihdolla. EU:n ja Venäjän väliset säännölliset ihmisoikeuskeskustelut tarjoavat mahdollisuuden laajentaa keskustelujen aihepiiriä ja niiden keskustelukumppanien määrää, joiden kanssa ihmisoikeusasioista keskustellaan. Ihmisoikeuksien puolustajien turvallisuuden on oltava ensisijainen huolenaihe. Kehotamme Venäjän viranomaisia tekemään kaikkensa sen varmistamiseksi, että ne, jotka työskentelevät paljastaakseen ihmisoikeusrikkomuksia, voivat työskennellä joutumatta pelkäämään väkivaltaa tai painostusta."@fi7
". Monsieur le Président, le débat d’aujourd’hui sur la situation des défenseurs des droits de l’homme en Russie vient en temps voulu et est très approprié. La vague récente de violence qui s’est abattue sur les défenseurs des droits de l’homme, a mis en lumière les dangers sérieux auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur mission. Nombreux sont ceux qui ont payé le prix ultime pour avoir révélé ces violations des droits de l’homme. Nous rendons hommage à tous ceux qui ont perdu la vie et à ceux qui poursuivent leur travail dans de telles conditions. Une grande partie des violences exercées contre les défenseurs des droits de l’homme ont lieu dans le nord du Caucase, dans un climat d’instabilité croissante. La Commission connaît nombre de ces personnes. Il s’agit de partenaires hautement respectés dans la mise en place de projets concernant les droits de l’homme. Des civils innocents, des membres des forces de l’ordre et des fonctionnaires gouvernementaux ont perdu la vie dans le cadre des conflits en cours dans la région. Les violences contre les défenseurs des droits de l’homme ne se limitent pas au nord du Caucase. Il y a des rapports de militants, de juristes et de journalistes indépendants qui, dans l’ensemble de la Fédération de Russie, sont soumis à la violence, au harcèlement et à l’intimidation. L’Union européenne doit continuer à condamner ces violences et exiger de la Russie qu’elle respecte les engagements qu’elle a pris en tant que membre des Nations unies, de l’OSCE et du Conseil de l’Europe. Il est essentiel que les attaques et les assassinats brutaux perpétrés contre des militants de la société civile fassent l’objet de véritables enquêtes et que leurs auteurs soient rapidement identifiés et punis. Ce n’est qu’en lançant des poursuites efficaces et légales contre les auteurs de ces assassinats que l’on parviendra à dissiper le climat de peur et d’impunité qui prédomine. Le président Medvedev a dénoncé ce qu’il a qualifié de «nihilisme juridique», attitude qui prévaut actuellement en Russie. L’Union se tient prête à soutenir la Russie dans la poursuite de ses réformes du système judiciaire. L’Union européenne apprécie à sa juste valeur l’occasion qui lui a été donnée de discuter avec les autorités russes de ses préoccupations concernant les droits de l’homme. Nous nous félicitons de l’attitude plus ouverte adoptée par le président Medvedev lors des discussions avec l’Union sur ces questions. Le prochain sommet Union européenne-Russie sera encore l’occasion de poursuivre ces discussions. Il devra être suivi d’échanges entre experts. Des consultations UE-Russie régulières concernant les droits de l’homme permettront d’élargir la portée de ces discussions et la gamme des interlocuteurs avec lesquels nous évoquons les questions de droits de l’homme. La sécurité des défenseurs des droits de l’homme doit être notre préoccupation première. Nous exhortons les autorités russes à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer que ceux qui travaillent à faire la lumière sur les violations des droits de l’homme puissent poursuivre leur mission sans craindre la violence ou l’intimidation."@fr8
". Elnök úr, az oroszországi emberi jogvédők helyzetéről szóló mai vita időszerű és nagyon helyénvaló volt. Az emberi jogvédők elleni közelmúltbeli erőszakhullám ráirányította a figyelmet arra, hogy munkájuk során milyen súlyos veszélyeknek vannak kitéve. Sokan a legsúlyosabb árat fizették azért, hogy fényt derítettek az emberi jogok megsértésére. Tisztelettel adózunk mindazok előtt, akik életüket vesztették, és akik ilyen környezetben kitartóan folytatják a munkát. Az emberi jogok védelmezőivel szembeni erőszak jelentős részére az észak-kaukázusi térségben került sor, egyre erősödő instabilitás közepette. A Bizottság sokukat ismeri, hiszen nagyra becsült partnereink az emberi jogi projektek végrehajtásában. Ártatlan civilek, bűnüldözési szakemberek és kormánytisztviselők vesztették életüket a régióban zajló folyamatos küzdelemben. Az emberi jogvédőkkel szembeni erőszak nem korlátozódik az észak-kaukázusi térségre. Az Orosz Föderáció egész területéről érkeznek jelentések az aktivistákat, ügyvédeket és független újságírókat érő erőszakról, bántalmazásról és megfélemlítésről. Az EU-nak a továbbiakban is szót kell emelnie ezen erőszak ellen, és ragaszkodnia kell ahhoz, hogy Oroszország tartsa be az ENSZ, az EBESZ és az Európa Tanács tagjaként tett kötelezettségvállalásait. Kulcsfontosságú, hogy a civil társadalmi aktivisták elleni támadásokat és az erőszakos haláleseteket megfelelően kivizsgálják, és az elkövetőket haladéktalanul azonosítsák és megbüntessék. A félelem és büntetlenség légkörét csak úgy lehet eloszlatni, ha ezeket a gyilkossági ügyeket hatékony és törvényes bűnvádi eljárás keretében zárják le. Medvegyev elnök szót emelt az Oroszországban uralkodó, általa „jogi nihilizmusnak” nevezett jelenség ellen. Az EU kész támogatni Oroszországot az igazságügyi rendszer reformjának folytatásában. Az EU nagyra értékeli azt a lehetőséget, hogy az emberi jogi aggályait megvitathatja az orosz hatóságokkal. Üdvözöljük az e kérdésekről az EU-val folytatott vitában Medvegyev elnök által tanúsított, nyitottabb hozzáállást. A következő EU–Oroszország csúcstalálkozó újabb lehetőség e tárgyalások folytatására. Ezt a szakértők közötti eszmecserének kell kiegészítenie. A rendszeres EU–Oroszország emberi jogi konzultációk lehetőséget kínálnak e tárgyalások hatókörének és az emberi jogi kérdésekről folyó párbeszéd résztvevői körének kiszélesítésére. Az emberi jogvédők biztonságát kell az elsőszámú szempontnak tekinteni. Szorgalmazzuk, hogy az orosz hatóságok tegyenek meg minden lehetséges erőfeszítést annak érdekében, hogy azok, akik munkájukkal fényt derítenek az emberi jogok megsértésére, az erőszaktól vagy a megfélemlítéstől való félelem nélkül dolgozhassanak."@hu11
"− Signor Presidente, la discussione odierna sulla situazione degli attivisti per i diritti umani in Russia avviene in un momento quanto mai opportuno: la recente ondata di violenza contro i difensori dei diritti umani ha messo in evidenza i gravi rischi che essi corrono nello svolgimento della propria attività. In molti hanno già pagato con la vita l’impegno a svelare violazioni ai danni dei diritti umani. Rendiamo omaggio alle vittime e a tutti coloro che portano avanti il proprio lavoro nonostante il clima estremamente difficile. Le violenze contro i difensori dei diritti umani si sono verificate in prevalenza nel Caucaso settentrionale, in un contesto di crescente instabilità. La Commissione conosce molti di questi partner autorevoli impegnati ad attuare progetti sui diritti umani. Civili innocenti, tutori dell’ordine pubblico e funzionari governativi hanno perso la vita nei continui scontri in corso nella regione. Le violenze contro i difensori dei diritti umani non si limitano tuttavia al Caucaso settentrionale: attentati, intimidazioni e violenze contro attivisti, avvocati e giornalisti indipendenti si sono verificati in tutta la Federazione russa. L’Unione europea deve continuare a opporsi a queste violenze e insistere affinché la Russia mantenga gli impegni presi in qualità di paese membro delle Nazioni Unite, dell’OCSE e del Consiglio d’Europa. E’ necessario avviare indagini sugli attentati contro gli attivisti della società civile, per identificare e condannare quanto prima i responsabili. Soltanto un’azione giudiziaria efficace e legittima contro questi assassinii permetterà di dissipare l’attuale clima di paura e impunità. Il presidente Medvedev ha criticato il cosiddetto “nichilismo giuridico” diffuso in Russia e l’Unione europea è pronta a sostenere il paese nella riforma del sistema giudiziario. L’UE è lieta dell’opportunità di confrontarsi con le autorità russe su questioni legate ai diritti umani e apprezza l’atteggiamento di maggiore apertura assunto dal presidente Medvedev nelle discussioni con l’UE su questi temi. Il prossimo vertice UE-Russia rappresenta un’ulteriore occasione per proseguire questo confronto, che va completato con scambi tra esperti in materia: le consultazioni regolari tra UE e Russia sui diritti umani consentono infatti di ampliare la portata delle discussioni e la rosa di interlocutori con cui affrontare le tematiche legate ai diritti umani. L’incolumità degli attivisti per i diritti umani deve costituire un obiettivo prioritario. Invitiamo le autorità russe a compiere ogni possibile sforzo perché i responsabili incaricati di far luce sulle violazioni dei diritti umani possano compiere il proprio lavoro senza paura di subire violenze o intimidazioni."@it12
"Pone pirmininke, šiandienė diskusija dėl žmogaus teisių gynėjų padėties Rusijoje vyksta labai laiku ir labai tinkama. Naujausia smurto prieš žmogaus teisių gynėjus banga atskleidė grėsmingus pavojus, su kuriais jie susiduria dirbdami savo darbą. Daugelis labai brangiai sumokėjo už žmogaus teisių pažeidimų atskleidimą. Mes atiduodame pagarbą visiems žuvusiesiems ir tiems, kurie tęsia savo darbą tokiomis sąlygomis. Dauguma smurto prieš žmogaus teisių gynėjus atvejų įvyko Šiaurės Kaukaze, didėjančio nestabilumo aplinkoje. Komisija pažįsta daugelį iš šių teisių gynėjų. Jie labai gerbiami partneriai žmogaus teisių projektų įgyvendinimo srityje. Nekalti civiliai gyventojai, teisėsaugos darbuotojai ir vyriausybės pareigūnai žuvo šiame regione tebevykstančioje kovoje. Smurtas prieš žmogaus teisių gynėjus reiškiasi ne vien Šiaurės Kaukaze. Gaunama aktyvistų, teisininkų ir nepriklausomų žurnalistų, visoje Rusijos Federacijoje patiriančių smurtą, puolimą ir gąsdinimą, pranešimų. ES turi toliau pasisakyti prieš smurtą ir primygtinai reikalauti, kad Rusija laikytųsi savo įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė kaip Jungtinių Tautų, ESBO ir Europos Tarybos narė. Itin svarbu, kad būtų tinkamai ištirti išpuoliai prieš pilietinės visuomenės aktyvistus ir jų smurtinės mirties atvejai bei nedelsiant nustatyti ir nubausti nusikaltėliai. Baimės ir nebaudžiamumo atmosferą galima išsklaidyti tik vykdant šių nužudymų veiksmingą ir įstatymais nustatytą baudžiamąjį persekiojimą. Prezidentas D. Medvedevas pasisakė prieš tai, ką jis pavadino „teisiniu nihilizmu“, vyraujančiu Rusijoje. ES pasirengusi palaikyti Rusiją, jai tęsiant teismų sistemos reformą. ES labai vertina turimą galimybę apsvarstyti savo susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties su Rusijos valdžios institucijomis. Mes palankiai vertiname atviresnę Prezidento D. Medvedevo poziciją dėl diskusijų su ES šiais klausimais. Kitame ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime bus galima pratęsti šias diskusijas. Jos turi būti papildytos ekspertų mainais. Reguliarios ES ir Rusijos konsultacijos žmogaus teisių klausimais suteikia galimybę išplėsti šių diskusijų apimtį ir pašnekovų, su kuriais mes aptariame žmogaus teisių klausimus, grupę. Žmogaus teisių gynėjų saugumas turi būti svarbiausias rūpestis. Raginame Rusijos valdžios institucijas dėti visas įmanomas pastangas siekiant užtikrinti, kad tie, kurie dirba siekdami atskleisti žmogaus teisių pažeidimus, galėtų tai daryti be baimės patirti smurtą arba bauginimo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šodienas debates par cilvēktiesību aizstāvju stāvokli Krievijā notiek īsti laikā un ir ļoti pareizas. Nesenais vardarbības vilnis pret cilvēktiesību aizstāvjiem ir pievērsis uzmanību nopietnajām briesmām, kādām viņi ir pakļauti savā darbā. Daudzi ir samaksājuši visaugstāko cenu par cilvēktiesību pārkāpumu atspoguļošanu. Mēs izrādām cieņu visiem tiem, kuri ir zaudējuši dzīvību, un tiem, kuri turpina savu darbu šādā vidē. Liela daļa vardarbības pret cilvēktiesību aizstāvjiem ir notikusi Ziemeļkaukāzā pieaugošas nestabilitātes gaisotnē. Komisijai ir zināmi daudzi no viņiem. Viņi ir ļoti cienīti partneri cilvēktiesību projektu īstenošanā. Nevainīgi civiliedzīvotāji, tiesībsargi un valdības ierēdņi ir zaudējuši dzīvību šā reģiona nebeidzamajā cīņā. Vardabība pret cilvēktiesību aizstāvjiem neaprobežojas ar Ziemeļkaukāzu. Ir ziņojumi par to, ka visā Krievijas Federācijā aktīvisti, juristi un neatkarīgi žurnālisti saskaras ar vardarbību, vajāšanu un iebiedēšanu. ES ir jāturpina protestēt pret šo vardarbību un uzstāt, lai Krievija pilda saistības, kuras tā ir uzņēmusies kā Apvienoto Nāciju Organizācijas, EDSO un Eiropas Padomes locekle. Ir ļoti svarīgi, lai uzbrukumi pilsoniskas sabiedrības aktīvistiem un viņu varmācīgā nāve tiktu pienācīgi izmeklēti un lai vainīgie tiktu ātri atklāti un sodīti. Vienīgi tad, ja par šīm slepkavībām tiks ierosināta efektīva un likumīga kriminālvajāšana, var tikt kliedēta baiļu un visatļautības atmosfēra. Prezidents ir izteicies pret to, ko viņš nosauca par „tiesisko nihilismu”, kurš valda Krievijā. ES ir gatava atbalstīt Krieviju tās tiesu sistēmas ilgstošajā reformā. ES augstu vērtē iespēju, kāda tai ir, apspriest savas bažas par cilvēktiesībām ar Krievijas iestādēm. Mēs atzinīgi vērtējam prezidenta atklātāko attieksmi pret diskusijām ar ES par šiem jautājumiem. Nākamā ES un Krievijas augsta līmeņa sanāksme ir vēl viena izdevība turpināt šīs diskusijas. Tajās jāiekļauj domu apmaiņa ekspertu starpā. Regulārās ES un Krievijas cilvēktiesību konsultācijas ir izdevība paplašināt šo diskusiju vērienu un sarunu dalībnieku loku, ar kuriem mēs diskutēsim par cilvēktiesību jautājumiem. Bažām par cilvēktiesību aizstāvju drošību ir jābūt pirmajā vietā. Mēs mudinām Krievijas iestādes pielikt visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka tie, kuri strādā, lai atspoguļotu cilvēktiesību pārkāpumus, varētu to darīt bez bailēm no vardarbības vai iebiedēšanas."@lv13
"Mr President, today’s debate on the situation of human rights defenders in Russia is timely and very appropriate. The recent wave of violence against human rights defenders has put the spotlight on the grave dangers they run in the course of their work. Many have paid the ultimate price for bringing to light violations of human rights. We pay tribute to all those who have lost their lives and to those who continue their work in such an environment. Much of the violence against human rights defenders has taken place in the North Caucasus, against the background of growing instability. The Commission knows many of them. They are highly respected partners in the implementation of human rights projects. Innocent civilians, law enforcement personnel and government officials have lost their lives in the ongoing struggle in the region. Violence against human rights defenders is not restricted to the North Caucasus. There are reports of activists, lawyers and independent journalists across the Russian Federation facing violence, harassment and intimidation. The EU must continue to speak out against this violence and insist that Russia uphold the commitments it has entered into as a member of the United Nations, the OSCE and the Council of Europe. It is crucial that the attacks and violent deaths of civil society activists are properly investigated and that the perpetrators are promptly identified and punished. It is only through the effective and lawful prosecution of these killings that the climate of fear and impunity can be dissipated. President Medvedev has spoken out against what he has termed the ‘legal nihilism’ prevailing in Russia. The EU stands ready to support Russia in its continuing reform of the judicial system. The EU highly values the opportunity it has to discuss its concerns on human rights with the Russian authorities. We welcome the more open attitude President Medvedev has taken to discussions with the EU on these issues. The next EU-Russia summit is another opportunity to continue these discussions. This must be complemented by exchanges among experts. The regular EU-Russia human rights consultations offer an opportunity to broaden the scope of these discussions and the range of interlocutors with whom we discuss human rights issues. The safety of human rights defenders must be the first concern. We urge the Russian authorities to make every possible effort to ensure that those who work on shedding light on violations of human rights are able to do so without fear of violence or intimidation."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het debat van vandaag over de situatie van mensenrechtenverdedigers in Rusland komt niets te vroeg en is zeer terecht. De recente golf van geweld tegen mensenrechtenverdedigers heeft maar al te duidelijk gemaakt hoe groot de gevaren zijn die deze mensen bij hun werkzaamheden lopen. Velen van hen hebben de ultieme prijs moeten betalen voor het onthullen van schendingen van de mensenrechten. Wij brengen hulde aan al diegenen die hun leven hebben verloren en al diegenen die onder dergelijke omstandigheden hun werk blijven voortzetten. Een groot deel van het geweld tegen mensenrechtenverdedigers heeft plaatsgevonden in het noorden van de Kaukasus, tegen een achtergrond van toenemende instabiliteit. De Commissie is met velen van hen bekend. Het zijn gerespecteerde partners bij de uitvoering van mensenrechtenprojecten: onschuldige burgers, ordehandhavingspersoneel en ambtenaren die het leven hebben gelaten in de voortdurende strijd in deze regio. Maar het geweld tegen mensenrechtenverdedigers blijft niet beperkt tot de Noord-Kaukasus. Er zijn berichten van activisten, advocaten en onafhankelijke journalisten die in de gehele Russische Federatie worden geconfronteerd met geweld, pesterijen en intimidatie. De EU moet zich blijven uitspreken tegen dit geweld en moet erop staan dat Rusland zich aan de verplichtingen houdt die het land is aangegaan als lid van de Verenigde Naties, de OVSE en de Raad van Europa. Het is van cruciaal belang dat de aanslagen en gewelddadige moorden op maatschappelijke activisten nauwgezet worden onderzocht en dat de daders snel worden gevonden en bestraft. Alleen door effectieve en rechtmatige vervolging van deze misdrijven kan het klimaat van angst en straffeloosheid worden verholpen. President Medvedev heeft zich uitgesproken tegen wat hij het ‘wettelijk nihilisme’ noemt dat in Rusland heerst. De EU staat klaar om Rusland te ondersteunen bij de voortdurende hervormingen van zijn rechtsstelsel. De EU hecht grote waarde aan de gelegenheid die zij krijgt om met de Russische autoriteiten te praten over haar zorgen ten aanzien van de mensenrechten. Wij verwelkomen de open houding die president Medvedev heeft ingenomen bij zijn gesprekken met de EU over deze zaken. De volgende top tussen de EU en Rusland is een volgende gelegenheid om dit debat voort te zetten. Dit zal moeten worden aangevuld met uitwisselingen tussen deskundigen. Het reguliere mensenrechtenoverleg tussen de EU en Rusland biedt een mogelijkheid om de reikwijdte van het debat en het bereik van de gesprekspartners waarmee de mensenrechten worden besproken, te vergroten. De veiligheid van de mensenrechtenverdedigers moet een topprioriteit zijn. Wij dringen er bij de Russische autoriteiten op aan al het mogelijke in het werk te stellen om te zorgen dat diegenen die zich inspannen om schendingen van de mensenrechten aan het licht te brengen, hun werk kunnen doen zonder angst voor geweld of intimidatie."@nl3
". Panie przewodniczący! Dzisiejsza debata na temat sytuacji obrońców praw człowieka w Rosji odbywa się w odpowiednim czasie i jest bardzo właściwa. Niedawna fala przemocy w stosunku do obrońców praw człowieka skierowała uwagę na poważne zagrożenia, jakie napotykają oni w toku swojej działalności Wielu zapłaciło najwyższą cenę za ujawnianie przypadków łamania praw człowieka. Składamy hołd tym, którzy stracili życie i tym, którzy kontynuują pracę w takich warunkach. Wiele przypadków przemocy wobec obrońców praw człowieka miało miejsce na północnym Kaukazie, w warunkach rosnącej niestabilności. Komisja wiele z tych osób zna. Są oni bardzo szanowanymi partnerami uczestniczącymi we wdrażaniu projektów dotyczących praw człowieka. W trwających w tym regionie walkach stracili życie niewinni cywile, pracownicy organów ścigania i urzędnicy rządowi. Przemoc w stosunku do obrońców praw człowieka nie ogranicza się do północnego Kaukazu. Są doniesienia o działaczach, prawnikach i niezależnych dziennikarzach w całej Federacji Rosyjskiej, których spotyka przemoc, nękanie i zastraszanie. UE musi nadal zabierać głos w sprawie tych aktów przemocy i nalegać, aby Rosja przestrzegała zobowiązań, jakie wzięła na siebie jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, OBWE i Rady Europy. Kluczowe znaczenie ma to, aby ataki na aktywistów społeczeństwa obywatelskiego i ich gwałtowna śmierć stały się przedmiotem prawidłowo prowadzonych śledztw i aby szybko wykryto i ukarano ich sprawców. Tylko przez skuteczne i zgodne z prawem dochodzenie w sprawie tych zabójstw można przełamać atmosferę strachu i bezkarności. Prezydent Miedwiediew skrytykował głośno zjawisko, które nazwał „prawnym nihilizmem” panującym w Rosji. UE jest gotowa wspierać Rosję w kontynuowaniu reformy systemu sądownictwa. UE bardzo sobie ceni możliwość przedyskutowania swoich obaw o prawa człowieka z władzami rosyjskimi. Cieszy nas bardziej otwarte stanowisko, jakie w rozmowach z UE na te tematy przyjął prezydent Miedwiediew. Następne spotkanie na szczycie UE-Rosja stanowi kolejną szansę na kontynuację tych rozmów. Jego uzupełnieniem winna być wymiana doświadczeń ekspertów. Regularne konsultacje między UE a Rosją w kwestii praw człowieka stanowią szansę na rozszerzenie zakresu tych rozmów oraz grupy rozmówców, z którymi dyskutujemy o prawach człowieka. Po pierwsze musimy zatroszczyć się o bezpieczeństwo obrońców praw człowieka. Wzywamy władze rosyjskie, żeby podjęły wszelkie możliwe wysiłki celem zapewnienia tym, którzy działają na rzecz ujawniania naruszeń praw człowieka możliwości czynienia tego bez obaw przed przemocą lub zastraszaniem."@pl16
"Senhor Presidente, o debate de hoje sobre a situação dos defensores dos direitos do Homem na Rússia é oportuno e indicado. A recente vaga de violência contra os defensores dos direitos do Homem trouxe bem a lume os graves perigos que estes correm no exercício das suas actividades. Muitos pagaram o preço mais alto por dar a conhecer as violações dos direitos humanos. Prestamos homenagem a todos aqueles que perderam as suas vidas e a todos os que continuam a fazer o seu trabalho nestas circunstâncias. Muita da violência perpetrada contra os defensores dos direitos humanos teve lugar no Cáucaso do Norte, num contexto de crescente instabilidade. A Comissão conhece muitos deles. São parceiros altamente respeitados no domínio da implementação de projectos ligados aos direitos humanos. Civis inocentes, agentes das autoridades responsáveis pela aplicação da lei e funcionários do governo perderam as suas vidas no conflito que grassa na região. A violência contra os defensores dos direitos humanos não se limita ao Cáucaso do Norte. Há informação de que activistas, advogados e jornalistas independentes em toda a Federação Russa enfrentam violência, são molestados e intimidados. A UE tem de continuar a manifestar-se contra esta violência e insistir na necessidade de a Rússia honrar os compromissos assumidos enquanto membro das Nações Unidas, da OSCE e do Conselho da Europa. É fundamental que os ataques e as mortes violentas de activistas da sociedade civil sejam devidamente investigados e que os autores sejam rapidamente identificados e punidos. Só através da aplicação de um procedimento legal e efectivo contra estes assassinatos é que o clima de medo e impunidade poderá dissipar-se. O Presidente Medvedev manifestou-se contra o que designou como "o niilismo legal" que prevalece na Rússia. A UE continua disposta a apoiar a Rússia na sua reforma judicial em curso. A UE valoriza a oportunidade que tem de debater as suas preocupações sobre direitos humanos com as autoridades russas. Saudamos a maior abertura que o Presidente Medvedev manifesta para debater estas questões com a UE. A próxima Cimeira UE-Rússia representa uma nova oportunidade de prosseguir estas discussões, que deverá ser complementada com um intercâmbio entre peritos. As consultas regulares UE-Rússia no domínio dos direitos humanos oferecem uma oportunidade de alargar o âmbito destas conversações, bem como a variedade dos interlocutores com quem debatemos as questões sobre direitos humanos. A segurança dos defensores dos direitos do Homem tem de ser a primeira preocupação. Instamos as autoridades russas a desenvolver todos os esforços possíveis para assegurar que todos aqueles que, pelo seu trabalho, dão a conhecer as violações dos direitos humanos, o possam fazer sem medo da violência ou intimidação."@pt17
"Dle președinte, dezbaterea de astăzi cu privire la situația apărătorilor drepturilor omului din Rusia este foarte potrivită și are loc la momentul oportun. Recentul val de violență împotriva militanților pentru drepturile omului a pus în lumină pericolele grave cu care aceştia se confruntă în activitatea lor. Mulți au plătit prețul suprem pentru că au scos la lumină încălcări ale drepturilor omului. Îi omagiem pe toți cei care și-au pierdut viețile şi pe cei care își continuă munca într-un astfel de mediu. Multe dintre acţiunile violente îndreptate contra apărătorilor drepturilor omului au avut loc în Caucazul de Nord, pe fundalul unei instabilități crescânde. Comisia îi cunoaște pe mulți dintre aceștia. Sunt parteneri care se bucură de foarte mult respect, cu care colaborăm în punerea în aplicare a proiectelor privitoare la drepturile omului. Civili nevinovați, personal din structurile de aplicare a legii și funcţionari publici şi-au pierdut viețile în timpul acestor eforturi continue din regiune. Violența îndreptată împotriva apărătorilor drepturilor omului nu se limitează doar la zona Caucazului de Nord. Există rapoarte privitoare la activişti, avocați și jurnalişti independenți de pe întreg teritoriul Federației Ruse care se confruntă cu acte de violență, hărțuiri și intimidări. UE trebuie să continue să pledeze împotriva acestei violențe și să insiste ca Rusia să își respecte angajamentele pe care și le-a asumat ca membră a ONU, a OSCE și a Consiliului Europei. Este extrem de important ca atacurile și moartea violentă a activiștilor societății civile să fie cercetate în mod adecvat și ca făptașii să fie identificați cu promptitudine și pedepsiți. Numai prin judecarea eficientă și legală a acestor crime se va putea disipa climatul de teamă și impunitate. Președintele Medvedev a vorbit împotriva a ceea ce el numea „nihilismul juridic”, prevalent în Rusia. UE este pregătită să sprijine Rusia în acţiunile sale de reformare continuă a sistemului său judiciar. UE prețuiește foarte mult ocazia pe care o are, de a discuta cu autoritățile ruse pe tema îngrijorărilor sale privind situaţia drepturilor omului. Salutăm atitudinea mai deschisă pe care președintele Medvedev a adoptat-o în discuțiile cu UE referitoare la aceste aspecte. Următorul summit UE - Rusia reprezintă o altă ocazia pentru continuarea acestor discuții. Acest lucru trebuie completat cu schimburi de experți. Consultările periodice dintre UE și Rusia cu privire la drepturile omului oferă ocazia lărgirii sferei de acoperire a acestor discuții și a categoriilor de interlocutori cu care discutăm aspecte privind drepturile omului. Siguranța apărătorilor drepturilor omului trebuie să reprezinte prima noastră preocupare. Îndemnăm autoritățile ruse să întreprindă toate eforturile posibile pentru a se asigura că cei care lucrează pentru aducerea la lumină a încălcărilor drepturilor omului pot face acest lucru fără a se teme de violențe sau intimidări."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, dnešná rozprava o situácii ochrancov ľudských práv v Rusku je aktuálna a veľmi príhodná. Nedávna vlna násilia proti ochrancom ľudských práv upozornila na vážne nebezpečenstvo, ktorému sa pri svojej práci vystavujú. Za odhaľovanie porušovania ľudských práv zaplatili mnohí najvyššiu cenu. Vzdávame hold všetkým, ktorí stratili život, a tým, ktorí v takomto prostredí naďalej pracujú. Mnoho násilných činov proti ochrancom ľudských práv sa udialo v oblasti severného Kaukazu na pozadí rastúcej nestability. Komisia mnohých z nich pozná. Sú to veľmi vážení partneri pri realizácii projektov v oblasti ľudských práv. Nevinní civilisti, pracovníci v oblasti vymáhania práva a vládni úradníci stratili život v pretrvávajúcom boji v uvedenej oblasti. Násilie postihujúce ochrancov ľudských práv sa netýka len oblasti severného Kaukazu. Existujú správy aktivistov, právnikov a nezávislých novinárov, ktorí sa stretávajú s násilím, prenasledovaním a zastrašovaním v celej Ruskej federácii. EÚ musí naďalej otvorene vystupovať proti tomuto násiliu a trvať na tom, aby si Rusko splnilo záväzky, ktoré ako člen Organizácie Spojených národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Rady Európy prijalo. Rozhodujúce je, aby sa útoky a násilné úmrtia aktivistov občianskej spoločnosti riadne vyšetrili a aby páchateľov rýchlo identifikovali a potrestali. Atmosféra strachu a beztrestnosti sa môže rozptýliť len pomocou účinného a zákonného stíhania týchto vrážd. Prezident Medvedev sa otvorene vyjadril proti tomu, čo nazval „právny nihilizmus“ prevládajúci v Rusku. EÚ je pripravená podporiť Rusko v jeho prebiehajúcej reforme súdneho systému. EÚ si veľmi váži možnosť diskutovať s ruskými orgánmi o svojich obavách týkajúcich sa ľudských práv. Vítame otvorenejší prístup, ktorý prezident Medvedev zaujal k diskusiám o týchto otázkach s EÚ. Nasledujúci samit EÚ – Rusko je ďalšou príležitosť na pokračovanie týchto diskusií. Musia ich však dopĺňať výmeny medzi odborníkmi. Pravidelné rokovania medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach ponúkajú možnosť na rozšírenie oblasti týchto diskusií a okruhu partnerov, s ktorými o otázkach ľudských práv diskutujeme. Bezpečnosť ochrancov ľudských práv musí byť prvoradá. Naliehavo žiadame ruské orgány, aby sa v najvyššej možnej miere snažili zabezpečiť, aby tí, ktorí porušovania ľudských práv odhaľujú, to mohli robiť bez strachu z násilia a zastrašovania."@sk19
"Gospod predsednik, današnja razprava o položaju zagovornikov človekovih pravic v Rusiji je potekala ob pravem času in je zelo primerna. Nedavni val nasilja nad zagovorniki človekovih pravic je osvetlil velike nevarnosti, ki so jim zagovorniki izpostavljeni pri svojem delu. Številni so plačali najvišjo ceno za razkritje kršitev človekovih pravic. Izkazujemo spoštovanje vsem, ki so izgubili življenje, in vsem, ki nadaljujejo svoje delo v takšnem okolju. Veliko nasilnih dejanj nad zagovorniki človekovih pravic se je zaradi čedalje večje nestabilnosti zgodilo na severnem Kavkazu. Komisija pozna mnoge od teh zagovornikov. So zelo spoštovani partnerji pri izvajanju projektov na področju človekovih pravic. V stalnem boju v regiji so življenja izgubili nedolžni civilisti, osebje organov kazenskega pregona in vladni uradniki. Nasilje nad zagovorniki človekovih pravic ni omejeno na severni Kavkaz. Poročila aktivistov, odvetnikov in neodvisnih novinarjev, ki so soočeni z nasiljem, nadlegovanjem in zastraševanjem, prihajajo iz vse Ruske federacije. EU se mora še naprej izrekati proti temu nasilju in vztrajati, da Rusija izpolni svoje zaveze, ki jih je prevzela kot članica Združenih narodov, organizacije OVSE in Sveta Evrope. Bistveno je, da se opravi ustrezna preiskava napadov in nasilnih smrti aktivistov civilne družbe in da se storilci nemudoma odkrijejo in kaznujejo. Samo z učinkovitim in zakonitim sodnim pregonom teh umorov je mogoče odpraviti vzdušje strahu in nekaznovanja. Predsednik Medvedjev se je izrekel proti temu, kar je označil za „pravni nihilizem“, ki je razširjen v Rusiji. EU je pripravljena podpreti Rusijo pri njenem nadaljevanju reform sodnega sistema. EU zelo ceni priložnost za razpravljanje z ruskimi oblastmi o svoji zaskrbljenosti zaradi človekovih pravic. Pozdravljamo bolj odprt odnos predsednika Medvedjeva do razprav z EU o teh vprašanjih. Naslednji vrh med EU in Rusijo je še ena priložnost za nadaljevanje teh razprav. To morajo dopolniti izmenjave med strokovnjaki. Redna posvetovanja EU in Rusije o človekovih pravicah so priložnost za razširitev področja teh razprav in števila sogovornikov, s katerimi razpravljamo o vprašanjih človekovih pravic. Varnost zagovornikov človekovih pravic mora biti glavna skrb. Ruske oblasti pozivamo, naj si po najboljših močeh prizadevajo, da se zagotovi, da lahko tisti, ki razkrivajo kršitve človekovih pravic, to počnejo brez strahu pred nasiljem ali zastraševanjem."@sl20
"Herr talman! Dagens debatt om situationen för människorättsförsvarare i Ryssland är läglig och mycket lämplig. Den senaste vågen av våld mot människorättsförsvarare har kastat ljus på vilka betydande faror de utsätts för i sitt arbete. För att lyfta fram dessa brott i ljuset har många av dem redan fått betala det högsta priset. Vi hyllar dem som har förlorat sina liv och dem som fortsätter sin kamp under dessa förhållanden. En stor del av våldsamheterna mot människorättsförsvarare har skett i norra Kaukasus där situationen blir allt mer instabil. Kommissionen känner många av dem eftersom de är väl ansedda samarbetspartner i genomförandet av människorättsprojekt. Oskyldiga civila, människor som arbetar med att upprätthålla lag och ordning samt regeringstjänstemän har förlorat livet i de pågående striderna i området. Men våldet mot människorättsförsvarare är inte begränsat till norra Kaukasus. Rapporterna gäller aktivister, advokater och oberoende journalister som utsatts för våld, trakasserier och hot i hela Ryssland. EU måste fortsätta att säga sin mening om detta våld och insistera på att Ryssland fullgör sina åtaganden som medlem av FN, Europarådet och OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Det är av största vikt att attackerna mot det civila samhällets aktivister och de många våldsamma dödsfallen utreds på rätt sätt, och att förövarna identifieras och straffas. Det är enbart genom att effektivt och lagenligt väcka åtal för dessa brott som man kan lindra rädslan och känslan av straffrihet. President Dmitrij Medvedev har fördömt det han kallar den juridiska nihilism som råder i Ryssland. EU är redo att ge Ryssland sitt stöd i landets fortsatta reformering av rättsväsendet. EU sätter också stort värde på möjligheten att få diskutera sin oro över de mänskliga rättigheterna med de ryska myndigheterna. Vi välkomnar president Medvedevs mer öppna framtoning i dialogen med EU om dessa frågor. Nästa toppmöte mellan EU och Ryssland blir ytterligare ett tillfälle att fortsätta dessa diskussioner. Detta måste kompletteras med diskussioner mellan sakkunniga. De samråd om de mänskliga rättigheterna som regelbundet hålls mellan EU och Ryssland ger möjlighet att bredda dessa diskussioner, liksom skaran av samtalsparter i människorättsfrågor. Säkerheten för människorättsförsvarare måste ha högsta prioritet. Vi begär att de ryska myndigheterna gör allt som står i deras makt för att se till att de som arbetar för att uppmärksamma brott mot de mänskliga rättigheterna kan fortsätta att göra det utan att behöva vara rädda för att utsättas för brott eller hot."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Meglena Kuneva,"18,5,20,15,1,19,14,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph