Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-252"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.18.4-252"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, a culture of criminal impunity is developing in Russia with regard to the abuse of human rights activists. Journalists who dare to challenge the official view of things are harassed; ethnic minorities suffer disproportionately from violent crime, which seems to go unsolved; campaigners for greater freedoms are at best marginalised and at worst forcibly silenced. It is hard to see precisely where the threat to human rights defenders in Russia comes from, but time and again we see wanton abuses going unpunished and a lackadaisical approach from the judicial authorities. Russia has got used to the equivocation of the EU. This is clear from the way the Union has reacted to Russia’s bullying of Ukraine or Russia’s invasion and occupation of sovereign Georgian territory last summer. Clearly there are vital strategic questions at stake in the EU having good relations with Russia, but we cannot allow these questions to erase our obligation to speak out for our fundamental freedoms and shared European common values, freedoms and values the Russian people themselves should be enabled to share fully in peace and security."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v Rusku se vytváří atmosféra beztrestnosti, pokud jde o násilí páchané na obráncích lidských práv. Novináři, kteří se odváží postavit se kriticky proti oficiálnímu názoru, jsou zastrašováni, etnické menšiny neúměrně trpí násilnou trestnou činností, která se podle všeho neřeší, bojovníci za větší svobody jsou v lepším případě ignorování, v horším případě násilně umlčováni. Je těžké přesně určit, odkud v Rusku přichází hrozba pro obránce lidských práv, ale znovu a znovu vidíme kruté násilí, které zůstává nepotrestáno, a lhostejný přístup soudních orgánů. Rusko si zvyklo na nejednoznačnost postojů EU. Je to vidět ve způsobu, jakým Unie reagovala na zastrašování Ukrajiny nebo na ruskou invazi a okupaci svrchovaného gruzínského území loni v létě. Je jasné, že v EU udržující dobré vztahy s Ruskem jsou v sázce zásadní strategické otázky, ale nemůžeme dopustit, aby tyto otázky vytěsnily naši povinnost zasazovat se za své základní svobody a sdílené evropské společné hodnoty, svobody a hodnoty, které by ruští občané měli mít možnost plně sdílet v míru a bezpečí."@cs1
"Hr. formand! En kultur med straffrihed for lovovertrædelser er under udvikling i Rusland i forbindelse med overgreb på menneskerettighedsaktivister. Journalister, som tør udfordre den officielle fortolkning af tingenes tilstand, chikaneres, etniske mindretal lider uforholdsmæssigt hårdt under voldskriminalitet, som ikke straffes, folk, der kæmper for større frihed marginaliseres i bedste fald, i værste fald tvinges de til tavshed. Det er svært at se helt nøjagtigt, hvor truslen mod menneskerettighedsforkæmpere i Rusland kommer fra, men igen og igen ser vi tilfældige overgreb, som ikke straffes, og en overfladisk indstilling fra retsvæsenets side. Rusland er blevet vant til EU's undvigende reaktioner. Dette kan vi se på den måde, som EU har reageret på Ruslands tyranniske adfærd over for Ukraine eller Ruslands invasion og besættelse af suverænt georgisk område sidste sommer. Der står helt klart vitale strategiske spørgsmål på spil, når det drejer sig om EU's gode forhold til Rusland, men vi kan ikke tillade, at disse spørgsmål helt ophæver vores pligt til at forsvare vores grundlæggende friheder og fælles europæiske værdier, friheder og værdier, som russerne selv skulle have forsvaret i fred og sikkerhed."@da2
"Herr Präsident, in Russland entwickelt sich eine Kultur der Straffreiheit in Bezug auf die Misshandlung von Menschenrechtsaktivisten. Journalisten, die es wagen, die offizielle Sicht der Dinge in Frage zu stellen, werden schikaniert; ethnische Minderheiten haben unverhältnismäßig stark unter Gewaltverbrechen zu leiden, die ungeklärt zu bleiben scheinen; Kämpfer für größere Freiheiten werden im besten Fall an den Rand gedrängt, im schlimmsten Fall mit Gewalt zum Schweigen gebracht. Es ist schwierig, herauszufinden, wovon genau die Bedrohung von Menschenrechtsverteidigern in Russland ausgeht, aber wir sehen immer wieder, wie mutwillige Misshandlungen ungestraft bleiben und die Behörden eine nachlässige Vorgehensweise an den Tag legen. Russland hat sich an den unklaren Standpunkt der EU gewöhnt. Er wurde durch die Art und Weise deutlich, wie die Union auf die Schikanierung der Ukraine durch Russland oder die russische Invasion und Besetzung von souveränem georgischem Staatsgebiet letzten Sommer reagiert hat. Natürlich stehen wichtige strategische Fragen auf dem Spiel, wenn es um gute Beziehungen zwischen der EU und Russland geht, aber wir können nicht zulassen, dass diese Fragen unsere Verpflichtung, für Grundfreiheiten und gemeinsame europäische Werte einzutreten, zunichte machen, Freiheiten und Werte, an denen das russische Volk ebenfalls in Frieden und Sicherheit teilhaben sollte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, στη Ρωσία διαμορφώνεται μια νοοτροπία ποινικής ατιμωρησίας σε σχέση με την κακομεταχείριση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δημοσιογράφοι που τολμούν να αμφισβητήσουν την επίσημη άποψη των πραγμάτων δέχονται παρενόχληση· εθνοτικές μειονότητες υποφέρουν δυσανάλογα από βίαια εγκλήματα τα οποία φαίνονται να μην επιλύονται· οι υποστηρικτές εκστρατειών για περισσότερες ελευθερίες είναι περιθωριοποιημένοι στην καλύτερη περίπτωση, ενώ στη χειρότερη εξαναγκάζονται να σιωπήσουν. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε από πού ακριβώς προέρχεται η απειλή για τους προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, αλλά βλέπουμε επανειλημμένα χιλιάδες παραβιάσεις να μένουν ατιμώρητες, ενώ οι δικαστικές αρχές ακολουθούν νωθρή προσέγγιση. Η Ρωσία έχει συνηθίσει τις υπεκφυγές της ΕΕ. Αυτό είναι σαφές από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η Ένωση στον εκφοβισμό της Ουκρανίας από τη Ρωσία ή στην εισβολή και κατοχή από την ίδια αυτή χώρα μιας περιοχής γεωργιανής κυριαρχίας πέρυσι το καλοκαίρι. Σαφώς διακυβεύονται ζωτικά στρατηγικά ζητήματα που εξαρτώνται από τη διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτά τα ζητήματα να διαγράψουν την υποχρέωσή μας να υπερασπιστούμε τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες μας, ελευθερίες και αξίες τις οποίες θα πρέπει να μπορεί να απολαμβάνει ο ρωσικός λαός σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας."@el10
"Señor Presidente, se está desarrollando en Rusia una cultura de impunidad criminal con respecto a los abusos cometidos contra activistas de los derechos humanos. Los periodistas que osan cuestionar el punto de vista oficial son acosados; las minorías étnicas son objeto de crímenes violentos totalmente desproporcionados, un problema para el que no parece encontrarse solución; quienes hacen campaña en favor de una mayor libertad son marginados, en el mejor de los casos, o, en el peor, incluso silenciados a la fuerza. Resulta complicado saber con precisión de dónde procede la amenaza para los defensores de los derechos humanos en Rusia, pero constantemente asistimos a abusos gratuitos que quedan impunes y observamos la postura displicente que adoptan las autoridades judiciales. Rusia se ha habituado a la equivocación de la UE. Esto es evidente si se tiene en cuenta la reacción de la Unión ante el acoso al que Rusia sometió a Ucrania o ante la invasión y la ocupación del territorio soberano de Georgia durante el verano pasado. Está claro que del hecho de que la UE mantenga unas buenas relaciones con Rusia dependen importantes cuestiones de carácter estratégico, pero no podemos permitir que esas cuestiones nos hagan olvidar nuestra obligación de hablar claro sobre nuestras libertades fundamentales y nuestros valores europeos comunes, libertades y valores que los propios rusos deberían poder compartir plenamente en paz y seguridad."@es21
"Austatud juhataja! Inimõiguslaste tagakiusamisega seoses on Venemaal arenemas kriminaalse karistamatuse kultuur. Ametlikku seisukohta kahtluse alla seadvaid ajakirjanikke ahistatakse; etnilised vähemused saavad kannatajatena ebaproportsionaalselt palju vägivaldsete kuritegevuse osaliseks ning need tunduvad jäävad lahenduseta; suuremate vabaduste propageerijaid parimal juhul marginaliseeritakse ja havimal juhul vaigistatakse jõuga. Raske on täpselt öelda, kust suunast oht Venemaa inimõiguslaste kaitsjatele pärineb, kuid ikka ja jälle näeme, kuidas kuritahtlikud rünnakud jäävad karistamata ja kohtuvõimude suhtumine on selles suhtes loid. Venemaa on ELi ebamäärasusega ära harjunud. Seda ilmestab liidu reaktsioon Venemaa terroriseerimisele Ukraina suhtes või see, kui Venemaa eelmisel suvel tungis Gruusia territooriumile ning okupeeris selle. Selge on see, et ELi ja Venemaa heade suhetega seoses on kaalul olulised strateegilised küsimused, kuid me ei saa lubada nendel teemadel olematuks teha meie kohustust kaitsta oma põhivabadusi ja jagatud Euroopa ühiseid väärtusi, vabadusi ja väärtusi, mida Venemaa inimesed peaksid saama täieulatuslikult rahulikus ja turvalises keskkonnas jagada."@et5
"Arvoisa puhemies, Venäjällä on kehittymässä rikollisten rankaisemattomuuden kulttuuri ihmisoikeusaktivistien pahoinpitelyn osalta. Toimittajia, jotka uskaltavat kyseenalaistaa virallisia kantoja, ahdistellaan, etniseen vähemmistöön kohdistuu suhteettoman suuri osuus väkivaltarikoksista, jotka vaikuttavat jäävän ratkaisematta, suurempaa vapautta ajavien henkilöiden paras kohtalo on tulla syrjäytyneiksi ja pahimmillaan heidät vaiennetaan. On vaikea nähdä tarkalleen, mistä ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuva uhka Venäjällä on peräisin, mutta kerta toisensa jälkeen havaitsemme räikeiden väärinkäytösten jäävän rankaisematta ja oikeusviranomaisten lähestymistavan olevan puhdittoman. Venäjä on tottunut EU:n kiertelyyn. Tämä käy selväksi tavasta, jolla unioni on reagoinut Venäjän Ukrainaan kohdistamaan häirintään tai Venäjän viimekesäiseen suvereeniin Georgiaan hyökkäykseen ja sen miehitykseen. Kyseessä on selvästikin tärkeitä strategisia kysymyksiä, kun tarkastellaan EU:n hyviä suhteita Venäjään, mutta emme voi sallia näiden kysymysten pyyhkiä pois velvollisuuttamme puolustaa perusvapauksiamme ja yhteisiä eurooppalaisia arvojamme, vapauksia ja arvoja, jotka Venäjän Kansan olisi voitava jakaa täysimääräisesti rauhan ja turvallisuuden vallitessa."@fi7
"Monsieur le Président, une culture de l’impunité pénale est en train de se développer en Russie en ce qui concerne les mauvais traitements infligés aux militants des droits de l’homme. Les journalistes qui osent défier le point de vue officiel subissent des harcèlements; les minorités ethniques sont, d’une façon disproportionnée, victimes d’infractions violentes qui semblent rester non résolues; les militants réclamant plus de libertés sont, au mieux, marginalisés et, au pire, réduits au silence par la force. Il est difficile de voir précisément d’où provient la menace contre les défenseurs des droits de l’homme en Russie mais, maintes et maintes fois, nous observons des traitements injustifiés qui restent impunis et un comportement apathique de la part des autorités judiciaires. La Russie s’est habituée aux tergiversations de l’Union européenne. Cela semble évident à la manière dont l’Union a réagi aux pressions exercées par la Russie sur l’Ukraine ou à l’invasion et l’occupation du territoire géorgien souverain par la Russie l’été dernier. En clair, il y a des questions stratégiques vitales qui sont en jeu dans les bonnes relations que l’Union s’efforce d’entretenir avec la Russie, mais nous ne pouvons permettre que ces questions effacent l’obligation qui est la nôtre de parler en faveur de nos libertés fondamentales et des valeurs communes que nous partageons en Europe, des libertés et valeurs que le peuple russe lui-même devrait pouvoir partager pleinement dans la paix et la sécurité."@fr8
"Elnök úr, az emberi jogi aktivisták bántalmazását tekintve Oroszországban a bűnözői büntetlenség kultúrája van kialakulóban. Zaklatják azokat az újságírókat, akik meg merik kérdőjelezni a dolgokról alkotott hivatalos álláspontot; az etnikai kisebbségek aránytalanul nagy mértékben szenvednek az erőszakos bűncselekményektől, amelyek láthatólag felderítetlenek maradnak; a nagyobb szabadságért kampányolókat legjobb esetben csak perifériára szorítják, legrosszabb esetben erőszakkal hallgattatják el. Nehéz pontosan megállapítani, hogy az oroszországi emberi jogvédőket érő fenyegetés honnan ered, de időről időre azt kell látnunk, hogy az önkényes támadások megtorlatlanul maradnak, az igazságszolgáltatási szervek pedig tétlen közönnyel szemlélik mindezt. Oroszország hozzászokott az EU mellébeszéléséhez. Ez tisztán látszik abból, ahogyan az Unió az Ukrajnát ért orosz zaklatásra vagy a szuverén grúziai terület tavaly nyári orosz megszállására és elfoglalására reagált. Nyilvánvaló, hogy az Oroszországgal való jó viszony kapcsán létfontosságú stratégiai kérdések forognak kockán, de nem engedhetjük, hogy ezek a kérdések felülírják abbéli kötelességünket, hogy kiálljunk alapvető szabadságainkért és közös európai értékeinkért, azokért a szabadságokért és értékekért, amelyekben maguknak az oroszoknak is teljes mértékben, békés, biztonságos körülmények között kellene osztoznia."@hu11
"Signor Presidente, in Russia si sta diffondendo una cultura dell'impunità riguardo ai crimini ai danni dei difensori dei diritti umani. I giornalisti che osano mettere in discussione la posizione ufficiale su determinati temi vengono perseguitati; i crimini violenti vengono commessi prevalentemente contro le minoranze etniche e rimangono spesso impuniti. Gli attivisti che chiedono maggiori libertà vengono isolati se non addirittura messi a tacere con l’uso della forza. Non è semplice determinare con chiarezza quale sia l'origine delle minacce contro i difensori dei diritti umani in Russia, ma spesso le autorità giudiziarie russe lasciano impuniti abusi e mantengono un atteggiamento di scarsa intraprendenza. La Russia ormai è abituata all’atteggiamento ambiguo dell’UE: lo dimostra chiaramente il modo in cui l’Unione ha reagito all’azione della Russia nei confronti dell’Ucraina o della sua invasione e occupazione del territorio sovrano della Georgia l’estate scorsa. E’ evidente che dalle buone relazioni con la Russia dipendono questioni di importanza strategica, che tuttavia non possono prevalere sul dovere di tutelare le libertà fondamentali e gli obiettivi europei condivisi, che la stessa popolazione russa dovrebbe poter condividere in pace e sicurezza."@it12
"Pone pirmininke, žmogaus teisių aktyvistų puolimo požiūriu Rusijoje formuojasi kriminalinio nebaudžiamumo kultūra. Žurnalistai, drįsę mesti iššūkį oficialiam požiūriui, puldinėjami; etninės mažumos neproporcingai kenčia nuo smurtinių nusikaltimų, kurie, atrodo, lieka neatskleisti; didesnių laisvių šalininkai geriausiu atveju menkinami, o blogiausiu – nutildomi jėga. Sunku tiksliai nustatyti, iš kur kyla grėsmė žmogaus teisių gynėjams Rusijoje, tačiau dar kartą matome, kaip lieka nenubausti be priežasties puldinėjantys asmenys, ir abejingą teisminių institucijų požiūrį. Rusija priprato prie ES kalbėjimo dviprasmybėmis. Tai aišku iš to, kaip Europos Sąjunga reagavo į Rusijos bauginimus Ukrainai arba Rusijos įsiveržimą į suverenios Gruzijos teritoriją ir jos okupavimą, įvykdytą praėjusią vasarą. Aišku, kad rizikuojama prarasti gerus ES santykius su Rusija gyvybiškai svarbiais strateginiais klausimais, tačiau negalime leisti, kad šie klausimai ištrintų iš atminties mūsų įsipareigojimą pasisakyti už pagrindines laisves ir bendras Europos vertybes – laisves ir vertybes, kuriomis patiems Rusijos gyventojams turėtų būti suteikta galimybė naudotis taikos ir saugumo sąlygomis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Krievijā attīstās noziedzīgas visatļautības kultūra attiecībā uz ļaunprātīgu rīcību pret cilvēktiesību aktīvistiem. Žurnālisti, kas uzdrošinās apstrīdēt oficiālo viedokli, tiek vajāti, etniskās minoritātes nesamērīgi cieš vardarbīgas noziedzības dēļ, kas, šķiet, paliek neatrisināta; cīnītāji par lielāku brīvību labākajā gadījumā tiek nostumti malā un sliktākajā gadījumā tiek ar spēku apklusināti. Ir grūti precīzi saskatīt, no kurienes nāk draudi Krievijas cilvēktiesību aizstāvjiem, bet ik pa laikam mēs redzam nepamatotas ļaundarības, kas paliek nesodītas, un paviršu pieeju no tiesībsargājoši iestāžu puses. Krievija ir pieradusi pie ES atrunāšanās. Tas ir skaidrs pēc veida, kā Savienība ir reaģējusi uz to, ka Krievija iebiedē Ukrainu, vai uz Krievijas iebrukumu suverēnās Gruzijas teritorijā un tās okupāciju pagājušajā vasarā. Ir skaidrs, ka vitāli svarīgi stratēģiski jautājumi ir pamatā ES labām attiecībām ar Krieviju, bet mēs nevaram ļaut šiem jautājumiem dzēst mūsu pienākumu iestāties par mūsu pamatbrīvībām un vispārējām Eiropas kopējām vērtībām, brīvībām un vērtībām, kuras krievu tautai pašai jāļauj pilnīgi baudīt mierā un drošībā."@lv13
"Mr President, a culture of criminal impunity is developing in Russia with regard to the abuse of human rights activists. Journalists who dare to challenge the official view of things are harassed; ethnic minorities suffer disproportionately from violent crime, which seems to go unsolved; campaigners for greater freedoms are at best marginalised and at worst forcibly silenced. It is hard to see precisely where the threat to human rights defenders in Russia comes from, but time and again we see wanton abuses going unpunished and a lackadaisical approach from the judicial authorities. Russia has got used to the equivocation of the EU. This is clear from the way the Union has reacted to Russia’s bullying of Ukraine or Russia’s invasion and occupation of sovereign Georgian territory last summer. Clearly there are vital strategic questions at stake in the EU having good relations with Russia, but we cannot allow these questions to erase our obligation to speak out for our fundamental freedoms and shared European common values, freedoms and values the Russian people themselves should be enabled to share fully in peace and security."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, er ontwikkelt zich in Rusland een sfeer van criminele straffeloosheid ten aanzien van de mishandeling van mensenrechtenactivisten. Journalisten die het wagen om vraagtekens te plaatsen bij de officiële opvattingen, worden geïntimideerd; etnische minderheden hebben onevenredig te lijden van geweldsmisdrijven die onopgelost lijken te blijven; actievoerders voor meer vrijheid worden in het beste geval gemarginaliseerd en in het slechtste geval met geweld tot zwijgen gebracht. Het is moeilijk te zien waar de bedreigingen van mensenrechtenverdedigers in Rusland precies vandaan komen, maar keer op keer blijkt dat moedwillige wantoestanden ongestraft blijven en zien wij een futloze houding van de kant van de justitiële autoriteiten. Rusland is gewend geraakt aan de dubbelzinnige houding van de EU. Deze bleek onder meer uit de manier waarop de Unie reageerde op de Russische intimidatie van de Oekraïne en de Russische invasie en bezetting van het soevereine grondgebied van Georgië deze zomer. Het spreekt voor zich dat er essentiële strategische belangen op het spel staan en dat de EU in principe over haar goede betrekkingen met Rusland moet waken, maar wij mogen niet toestaan dat wij hierdoor onszelf van de plicht ontslaan om ons uit te spreken voor de fundamentele vrijheden en gemeenschappelijke waarden die wij in Europa delen, alsmede voor de vrijheden en waarden waarin het Russische volk zelf in volledige vrede en veiligheid zou moeten kunnen delen."@nl3
"Panie przewodniczący! W Rosji rozwija się kultura bezkarności wobec maltretowania działaczy na rzecz praw człowieka. Nęka się dziennikarzy, którzy odważą się podważać oficjalne poglądy, mniejszości etniczne ponoszą nadmierne cierpienia na skutek brutalnych przestępstw, których sprawców jakoś się nie ustala, osoby walczące o większe swobody są w najlepszy przypadku spychane na margines, a w najgorszym siłą uciszane. Ciężko dokładnie ustalić, skąd pochodzi zagrożenie dla obrońców praw człowieka w Rosji, ale raz po raz widzimy, że niczym niesprowokowane napaści nie wiąże się z żadną karą, a organy wymiaru sprawiedliwości traktują je niefrasobliwie. Rosja przyzwyczaiła się, że UE unika zajęcia wyraźnego stanowiska. Jest to wyraźnie widoczne w reakcji Unii na zastraszanie przez Rosję Ukrainy, czy inwazję i okupację przez Rosję suwerennego terytorium Gruzji ostatniego lata. Oczywiście utrzymywanie przez UE dobrych stosunków z Rosją wynika z kluczowych, strategicznych kwestii, ale nie możemy pozwolić, aby kwestie te zdjęły z nas obowiązek zabierania głosu w sprawie naszych podstawowych wolności i wspólnych wartości europejskich, którymi cieszyć się w pokoju i bezpieczeństwie powinni móc w pełni sami Rosjanie."@pl16
"Senhor Presidente, está desenvolver-se na Rússia uma cultura de impunidade criminal no que se refere à violação dos direitos dos defensores dos direitos humanos. Os jornalistas que ousam pôr em causa a visão oficial dos acontecimentos são molestados; as minorias étnicas são indignamente vítimas de violentos crimes, uma situação que parece continuar sem solução; os defensores das grandes liberdades são na melhor das hipóteses marginalizados e, na pior, violentamente silenciados. É difícil compreender exactamente de onde parte a ameaça aos defensores dos direitos humanos na Rússia, mas a verdade é que continuamos, uma e outra vez, a assistir à impunidade de graves violações e a uma falta de interesse por parte das autoridades judiciais. A Rússia habituou-se à atitude inconsequente da UE. Isto é claro na forma como a União reagiu à ameaça por parte da Rússia à Ucrânia ou à invasão e ocupação da Rússia do território soberano da Geórgia, no Verão passado. É óbvio que há questões estratégicas vitais em jogo nas boas relações da UE com a Rússia, mas não podemos permitir que estas questões apaguem a nossa obrigação de fazer valer as liberdades fundamentais e valores comuns europeus, liberdades e valores que os próprios cidadãos russos deverão poder partilhar de forma absolutamente pacífica e em segurança."@pt17
"Dle președinte, o cultură a impunității faţă de criminali este în plină dezvoltare în Rusia, în ceea ce privește abuzurile la care sunt supuși activiștii pentru drepturile omului. Jurnaliştii care îndrăznesc să combată punctul de vedere oficial asupra lucrurilor sunt hărțuiți; minoritățile etnice suferă în mod disproporționat din cauza crimelor violente, lucru care pare că va rămâne nerezolvat; cei care militează pentru mai multe libertăți sunt, în cel mai fericit caz, marginalizați și, în cel mai rău caz, reduși în mod forțat la tăcere. Este greu să ne dăm seama cu exactitate de unde vine amenințarea la adresa apărătorilor pentru drepturile omului din Rusia, dar asistăm iar și iar la abuzuri absurde care trec nepedepsite, precum și la o abordare apatică din partea autorităților judiciare. Rusia s-a obișnuit cu atitudinea echivocă a UE. Aceasta rezultă clar din modul în care Uniunea a reacționat la șicanarea Ucrainei de către Rusia sau la invadarea și ocuparea de către Rusia a teritoriului suveran al Georgiei vara trecută. Desigur, menținerea unor relații bune între UE și Rusia depinde de anumite întrebări strategice vitale, însă nu putem permite ca aceste întrebări să anuleze obligația care ne revine de a ne afirma cu voce tare libertățile fundamentale și valorile europene împărtășite în comun, libertăți și valori pe care poporul rus însuși ar trebui să aibă posibilitatea de a le împărtăși în totalitate, în pace și siguranță."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o zlé zaobchádzanie s ochrancami ľudských práv, v Rusku sa rozvíja kultúra kriminálnej beztrestnosti. Novinárov, ktorí sa odvážia spochybniť oficiálny pohľad na veci, prenasledujú, národnostné menšiny neprimerane trpia násilnými zločinmi, čo sa zrejme nerieši, bojovníci za väčšie slobody sú prinajlepšom prehliadaní a prinajhoršom násilne umlčaní. Je ťažké presne vidieť, odkiaľ pochádza nebezpečenstvo pre ochrancov ľudských práv v Rusku, ale často sme svedkami ľahostajného prístupu súdnych orgánov a toho, že svojvoľné únosy zostávajú nepotrestané. Rusko si zvyklo na nejednoznačnosť EÚ. Je to jasné zo spôsobu, akým EÚ reagovala na zastrašovanie Ukrajiny Ruskom alebo na ruskú inváziu a okupáciu zvrchovaného gruzínskeho územia minulý rok v lete. Pre dobré vzťahy EÚ s Ruskom sú určite v stávke dôležité strategické otázky, ale nesmieme pripustiť, aby nás tieto otázky zbavili povinnosti postaviť sa za naše základné slobody a spoločné európske hodnoty, slobody a hodnoty, ktoré by mal mať ruský ľud možnosť plne s nami zažívať v mieri a istote."@sk19
"Gospod predsednik, v Rusiji se razvija kultura nekaznovanja kaznivih dejanj v povezavi z zlorabo borcev za človekove pravice. Novinarje, ki si drznejo oporekati uradni razlagi, se nadleguje; etnične manjšine nesorazmerno trpijo zaradi nasilnih kaznivih dejanj, za katera se zdi, da ostajajo nerazjasnjena; zagovorniki večjih svoboščin se v najboljšem primeru odrinejo na rob, v najslabšem pa nasilno utišajo. Težko je natančno ugotoviti, od kod prihaja grožnja zagovornikom človekovih pravic v Rusiji, vendar smo vedno znova priča objestnim zlorabam, ki ostajajo nekaznovane, in ravnodušnemu pristopu sodnih organov. Rusija se je navadila na dvoumno izražanje EU. To je razvidno iz odziva Unije na rusko ustrahovanje Ukrajine ali na ruski vdor in zasedbo suverenega gruzijskega ozemlja prejšnje poletje. Seveda gre pri dobrih odnosih EU z Rusijo za bistvena strateška vprašanja, vendar ne moremo dovoliti, da bi ta vprašanja izničila našo obveznost, da se izrečemo za naše temeljne svoboščine in skupne evropske vrednote, svoboščine in vrednote, ki bi jih tudi Rusi morali v celoti uživati v miru in varnosti."@sl20
"Herr talman! En kultur av straffrihet håller på att växa fram i Ryssland när det gäller övergrepp på människorättsaktivister. Journalister som vågar ifrågasätta myndigheternas ställningstaganden i olika frågor trakasseras. Stora delar av etniska minoriteter utsätts för våldsbrott, som tycks förbli olösta, medan frihetskämpar i bästa fall hamnar i samhällets utkant och i värsta fall tystas med våld. Det är svårt att urskilja exakt varifrån hotet mot människorättsförsvarare i Ryssland kommer, men gång efter annan ser vi exempel på omotiverade övergrepp som går ostraffade förbi, och en nonchalant attityd från de rättsliga myndigheterna. Ryssland har vant sig vid EU:s dubbla budskap. Detta framgår tydligt av EU:s reaktioner dels på Rysslands mobbning av Ukraina, dels på Rysslands invasion och ockupation av suveräna georgiska områden förra sommaren. EU:s goda förbindelser med Ryssland är givetvis av stor betydelse för flera viktiga strategiska frågor, men vi får inte låta dessa frågor stå i vägen för vår skyldighet att säga vår mening om grundläggande friheter och våra gemensamma europeiska värderingar friheter och värderingar som det ryska folket självt till fullo bör få ta del av i frihet och säkerhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock (ECR ). -"18,20,15,1,14,16,11,3,4,9,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph