Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.18.4-250"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"( Pane předsedající, paní komisařko, vyjádření pana Posselta mě rozladilo. Chtěl bych zdůraznit, že úspěchy, kterých paní De Keyserová dosáhla při obraně lidských práv, nemohou být v takovéto diskusi zpochybňovány. Dokázala, že je klíčovou osobou, která na tomto tématu zde ve sněmovně pracuje. Za žádných okolností nedopustím, a domnívám se, že není správné, abychom zpochybňovali závazek skupiny S&D chránit lidská práva, neboť my jsme to, pane Posselte, dělali i tehdy, když se vaše skupina pokoušela zlehčovat zločiny na Guantanámu a zacházení amerických jednotek s vězni v Iráku. Pokud jde o téma lidských práv v Rusku, existuje tady nepochybně vážný problém, což připouštíme, a usnesení, které předkládáme, je dostatečně tvrdé a ostré. Domníváme se však, že tento parlament se musí soustředit na samotnou problematiku, a nikoli pokaždé vyrukovat s dlouhým seznamem problémů v našich vztazích s Ruskem, když tady to nemá žádný účinek. A příští týden tedy opět vysíláme delegaci ze skupiny S&D na rozhovory do Moskvy, kde bude tato konkrétní otázka nastolena. Nevyužívejte výjimečné situace v oblasti lidských práv, jako je tato, k vytváření dlouhého seznamu témat. To není účelem dnešní rozpravy."@cs1
"( Hr. formand, fru kommissær! Hr. Posselts udtalelse irriterer mig. Jeg vil gerne understrege, at fru De Keysers resultater med hensyn til at forsvare menneskerettighederne ikke kan drages i tvivl i en drøftelse af denne art. Hun har bevist, at hun er en central person ved behandlingen af dette emne her i Parlamentet. Jeg vil under ingen omstændigheder tillade, og jeg mener heller ikke, at det vil være rigtigt for os at sætte spørgsmålstegn ved S&D-Gruppens indsats for at beskytte menneskerettighederne, for det gjorde vi også, da Deres gruppe, hr. Posselt, forsøgte at bagatellisere forbrydelserne i Guantanamo og de amerikanske troppers behandling af irakiske fanger. Vedrørende menneskerettighederne i Rusland er der bestemt tale om et alvorligt problem, som vi erkender, og det beslutningsforslag, som vi her fremsætter, er tilstrækkelig barsk og klart. Men vi mener, at Parlamentet skal fokusere på disse spørgsmål og ikke bare hver gang komme med en lang liste over problemer i vores relationer med Rusland, hvor de overhovedet ikke har nogen virkning. Det, vi gør i den henseende, er at sende en delegation fra S&D-Gruppen til forhandlinger i Moskva i næste uge, hvor dette emne vil blive rejst. Brug ikke menneskerettighedsnødsituationer som denne til at opstille en lang liste over problemer. Det er ikke formålet med dagens forhandling."@da2
"( Herr Präsident, Frau Kommissarin, der Redebeitrag von Herrn Posselt hat mich verärgert. Ich möchte unterstreichen, dass die Leistungen von Frau De Keyser bei der Verteidigung der Menschenrechte in einer Diskussion dieser Art nicht in Frage gestellt werden können. Sie hat sich als eine Schlüsselfigur bei der Arbeit mit diesem Thema in diesem Parlament erwiesen. Ich werde es unter keinen Umständen zulassen und ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn wir das Engagement der S&D-Fraktion für den Schutz der Menschenrechte in Frage stellen, weil wir dies ebenfalls getan haben, als Ihre Fraktion, Herr Posselt, versucht hat, die Verbrechen in Guantanamo und die Behandlung von Gefangenen im Irak durch US-Truppen zu bagatellisieren. Was die Menschenrechte in Russland angeht, so gibt es hier tatsächlich ein ernstes Problem, das wir anerkennen, und die Entschließung, die wir vorlegen, ist hart und einschneidend genug. Wir sind jedoch der Ansicht, dass sich das Parlament auf die Sachverhalte konzentrieren muss und nicht einfach jedes Mal eine lange Liste der Probleme bei unseren Beziehungen mit Russland vorlegen muss, wenn diese dort drüben keine Auswirkungen haben. Was wir in dieser Hinsicht unternehmen, ist die Entsendung einer Delegation der S&D-Fraktion zu Gesprächen in Moskau nächste Woche, wo genau dieser Sachverhalt angesprochen werden wird. Benutzen Sie nicht menschenrechtliche Notsituationen wie diese, um eine lange Liste von Sachverhalten zu produzieren. Dies ist nicht der Zweck der heutigen Debatte."@de9
"( Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η δήλωση του κ. Posselt με ενόχλησε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα επιτεύγματα της κ. De Keyser ως προς την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορούν να αμφισβητηθούν σε μια συζήτηση τέτοιας φύσεως. Έχει αποδείξει ότι είναι πρόσωπο που διαδραματίζει καίριο ρόλο και εργάζεται επί αυτού του θέματος στο Σώμα. Δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να το επιτρέψω, και δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να αμφισβητούμε την προσήλωση της Ομάδας μου στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επειδή το ίδιο κάναμε όταν η δική σας ομάδα, κύριε Posselt, προσπαθούσε να υποτιμήσει τα εγκλήματα στο Γκουαντάναμο και τη μεταχείριση των κρατουμένων στο Ιράκ από στρατεύματα των ΗΠΑ. Σχετικά με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, υπάρχει πράγματι σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αναγνωρίζουμε, και το ψήφισμα που υποβάλλουμε είναι αρκετά αυστηρό και αιχμηρό. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι τούτο το Κοινοβούλιο πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτά τα θέματα και όχι απλώς να συντάσσει κάθε φορά έναν μακρύ κατάλογο προβλημάτων στις σχέσεις μας με τη Ρωσία, καθώς αυτό δεν έχει κανέναν αντίκτυπο εκεί. Αυτό που θα πράξουμε εν προκειμένω είναι να στείλουμε αντιπροσωπεία από την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις συνομιλίες στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, όπου θα τεθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Μην χρησιμοποιείτε έκτακτες καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτή, προκειμένου να συντάξετε έναν μακρύ κατάλογο θεμάτων. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της σημερινής συζήτησης."@el10
"( Mr President, Commissioner, Mr Posselt’s statement has annoyed me. I would like to underline that Mrs De Keyser’s achievements in defending human rights cannot be brought into question in a discussion of this nature. She has proven herself as a key person working on this issue in this House. I will not under any circumstances allow, and do not believe it is right for us to question the commitment of the S&D Group to the protection of human rights, because we also did this when your group, Mr Posselt, was attempting to trivialise the crimes at Guantanamo and the treatment of prisoners in Iraq by US troops. On the subject of human rights in Russia, there is indeed a serious problem, which we acknowledge, and the resolution which we are submitting is sufficiently tough and incisive. However, we do think this Parliament needs to focus on the issues, and not simply to come up every time with a long list of problems in our relations with Russia, when these have no effect over there. What we are doing in this respect is continuing to send a delegation from the S&D Group to talks in Moscow next week, where this particular issue will be raised. Do not use human rights emergencies like this one to produce a long list of issues. This is not the purpose of today’s debate."@en4
"( Señor Presidente, señora Comisaria, la declaración de Bernd Posselt me ha molestado. Me gustaría subrayar que los logros de Véronique De Keyser en la defensa de los derechos humanos no pueden ponerse en cuestión en un debate de esta naturaleza. Con su trabajo en la Cámara, ella ha demostrado ser una persona clave en este tema. No toleraré bajo ninguna circunstancia, y no creo que sea correcto que dudemos del compromiso del Grupo S-D con la protección de los derechos humanos, puesto que ya lo hicimos cuando su grupo, señor Posselt, intentaba trivializar los crímenes de Guantánamo y el tratamiento de prisioneros en Iraq por parte de las tropas estadounidenses. En lo tocante a la situación de los derechos humanos en Rusia, el problema continúa siendo grave, lo reconocemos, y la Resolución que hemos presentado es suficientemente dura e incisiva. Creemos, no obstante, que este Parlamento debe concentrarse en los temas, y no simplemente limitarse a traer cada vez una larga lista de los problemas que tenemos en nuestras relaciones con Rusia, cuando éstos no tienen repercusión alguna en aquel país. Lo que estamos haciendo al respecto es continuar enviando una delegación del Grupo S-D para participar en las conversaciones que tendrán lugar en Moscú la próxima semana, y en las que se abordará este asunto en concreto. No utilicen situaciones de emergencia en el ámbito de los derechos humanos como la que nos ocupa para elaborar una larga lista de problemas. No es ése el objetivo del debate de hoy."@es21
"( Austatud juhataja, volinik! Bernd Posselti avaldus häirib mind. Rõhutan, et Véronique De Keyseri saavutusi inimõiguste kaitsmisel ei saa sellise iseloomuga arutelu käigus kahtluse alla seada. Siin täiskogul selle teemaga tegeledes on ta oma olulisust isikuna selle teema raames tõestanud. Ma ei luba mitte mingisugusel juhul, ja ka ei usu, et meil on õigus kahtluse alla seada S&D fraktsiooni pühendumust inimõiguste kaitsmisel, sest me tegime seda ka siis, kui teie fraktsioon, Bernd Posselt, püüdis labastada Guantanamo kuritegusid ja vangide kohtlemist Iraagis USA vägede poolt. Venemaal on inimõigustega tõsine probleem, mida me ka tunnistame, ja see resolutsioon, mille me esitame, on piisavalt karm ja terav. Samas arvame, et parlament peab keskenduma probleemidele, mitte iga kord koostama pikka loendit probleemidest meie suhetes Venemaaga, juhul kui see ei avalda seal mingisugust mõju. Selle küsimuse raames saadame jälle kord S&D fraktsiooni delegatsiooni järgmise nädala Moskva läbirääkimistele, kus see teema ka üles võetakse. Ärge kasutage inimõigustega seotud hädaolukordi nagu praegust olukorda, et koostada pikka probleemideloendit! See pole tänase arutelu eesmärk."@et5
"( Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, jäsen Posseltin lausunto ärsytti minua. Haluan korostaa, ettei jäsen De Keyserin saavutuksia ihmisoikeuksien puolustamisessa voida kyseenalaistaa tällaisessa keskustelussa. Hän on osoittautunut avainhenkilöksi tämän asian käsittelyssä parlamentissa. En salli missään tapauksessa enkä katso oikeaksi kyseenalaistaa S&D-ryhmän sitoutumista ihmisoikeuksiin, sillä hyvä jäsen Posselt, me sitouduimme niihin silloinkin, kun ryhmänne pyrki väheksymään Guantanamossa tehtyjä rikoksia ja vankien kohtelua Irakissa Yhdysvaltojen joukkojen toimesta. Mitä tulee Venäjän ihmisoikeuksiin, on olemassa vakava ongelma, jonka me tunnustamme, ja päätöslauselmamme on riittävän tiukka ja terävä. Katsomme kuitenkin, että parlamentin olisi keskityttävä asioihin eikä pelkästään esitettävä joka kerta pitkää luetteloa ongelmista suhteissamme Venäjään, sillä niillä ei ole vaikutusta siellä. Me aiomme toimia tässä niin, että lähetämme S&D-ryhmän valtuuskunnan Moskovaan ensi viikolla, ja tästä asiasta keskustellaan. Älkää käyttäkö tällaisia ihmisoikeuksia koskevia hätätilanteita pitkien asialistojen laatimiseen. Se ei ole tämänpäiväisen keskustelun tarkoitus."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il y a quelque chose qui me dérange dans l’exposé de M. Posselt. Je voudrais souligner que le palmarès de M De Keyser en matière de défense des droits de l’homme ne saurait être remis en question dans un débat de cette nature. Elle a toujours fait preuve de détermination en s’engageant sur cette question au sein de cette Assemblée. Je ne permettrai en aucun cas, et je ne pense pas qu’il soit juste de mettre en cause l’engagement du groupe S&D en matière de défense des droits de l’homme, parce que c’est aussi la façon dont nous nous sommes comportés lorsque votre groupe, Monsieur Posselt, tentait de minimiser les crimes commis à Guantanamo et le traitement infligé aux prisonniers par les troupes américaines en Iraq. Sur la question des droits de l’homme en Russie, il se pose en effet un problème grave, nous en convenons, et la résolution que nous soumettons est suffisamment ferme et éloquente. Toutefois, nous estimons que ce Parlement doit se concentrer sur ces questions et non simplement se présenter à chaque fois avec une longue liste de problèmes dans nos relations avec la Russie, si ceux-ci restent sans effet là-bas. À cet égard, nous enverrons en négociation à Moscou la semaine prochaine une délégation du groupe S&D qui évoquera cette question spécifique. N’utilisez pas les cas d’urgence liés aux droits de l’homme tels que celui-ci pour mettre sur la table une longue liste de questions. Ce n’est pas l’objet du débat d’aujourd’hui."@fr8
"( Elnök úr, biztos asszony, Posselt úr kijelentése felbosszantott. Szeretném nyomatékosítani, hogy De Keyser asszonynak az emberi jogok védelme terén elért eredményei nem vonhatók kétségbe egy ilyen jellegű vitában. Már bizonyította, hogy ebben a kérdésben meghatározó szerepet tölt be ebben a Házban. Semmilyen körülmények között nem fogom hagyni, és nem hiszem, hogy bármelyikünk részéről is helyénvaló lenne megkérdőjelezni az S&D képviselőcsoportnak az emberi jogok védelme melletti elkötelezettségét, mivel mi akkor is kiálltunk, amikor az Ön képviselőcsoportja, Posselt úr, megpróbálta elbagatellizálni a guantanamói bűncselekményeket és az amerikai csapatok iraki foglyokkal szemben tanúsított bánásmódját. Az emberi jogok oroszországi helyzetével kapcsolatban valóban komoly probléma van, amint azt mi is elismerjük, a benyújtandó állásfoglalást pedig kellőképpen keménynek és mélyrehatónak találjuk. Úgy véljük azonban, hogy ennek a Parlamentnek az egyes kérdésekre kellene összpontosítania, ahelyett hogy mindig előhozakodik az Oroszországgal való kapcsolatainkban rejlő problémák hosszú sorával, amikor ezek odaát semmilyen hatást nem érnek el. Mi e tekintetben azt tesszük, hogy az S&D képviselőcsoportból delegációt küldünk a jövő heti moszkvai tárgyalásokra, amelyeken ez a konkrét kérdés fel fog vetődni. A mostanihoz hasonló emberi jogi vészhelyzeteket ne arra használjuk, hogy hosszú listát állítsunk össze a problémákról. A mai vitának nem ez a célja."@hu11
"( Signor Presidente, signora Commissario, ho trovato insulso l’intervento dell’onorevole Posselt. Vorrei infatti sottolineare che i conseguimenti dell’onorevole De Geyser nella difesa dei diritti umani non possono essere rimessi in discussione in un dibattito di questa portata. La collega si è dimostrata una persona decisiva per condurre il lavoro svolto al riguardo da questa Camera. In nessuna circostanza consentirò che si metta in discussione l’impegno del gruppo S&D per quanto concerne la protezione dei diritti umani poiché non ritengo che sia giusto farlo, visto che ci siamo adoperati in tal senso anche quando il gruppo dell’onorevole Posselt cercava di banalizzare i crimini di Guantanamo e il trattamento dei prigionieri in Iraq da parte delle truppe americane. In merito al tema dei diritti umani in Russia, persiste effettivamente un grave problema che riconosciamo. La risoluzione presentata è sufficientemente incisiva e dura in proposito. Riteniamo nondimeno che il Parlamento debba concentrarsi su tali aspetti e non semplicemente riproporre ogni volta un lungo elenco di problemi nelle nostre relazioni con la Russia se sugli aspetti in questione non hanno alcuna incidenza. Al riguardo continueremo a mandare una delegazione del gruppo S&D alle trattative a Mosca la prossima settimana, occasione nella quale si solleverà specificamente questo tema. Non sfruttiamo emergenze nel campo dei diritti umani come questa per stilare elenchi delle diverse problematiche. Non è questo lo scopo dell’odierno dibattito."@it12
"Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, B. Posselto pareiškimas suerzino mane. Aš norėčiau pabrėžti, kad į tokio pobūdžio diskusijose svarstomą klausimą negalima įtraukti V. De Keyser laimėjimų ginant žmogaus teises. Ji įrodė esanti svarbiausias asmuo, dirbantis šiuo klausimu šiame Parlamente. Aš jokiomis aplinkybėmis nepripažinsiu ir nepatikėsiu, kad galima abejoti S&D frakcijos atsidavimu žmogaus teisių apsaugai, nes mes taip pat gynėme žmogaus teises, kai jūsų, pone B. Posseltai, frakcija bandė sumenkinti nusikaltimus Gvantaname ir JAV kariuomenės elgesį su kaliniais Irake. Dėl žmogaus teisių Rusijoje klausimo – tai iš tikrųjų rimta problema, kurią pripažįstame, o mūsų pateikiama rezoliucija pakankamai griežta ir aštri. Tačiau manome, kad šis Parlamentas turi sutelkti dėmesį į problemas, o ne paprasčiausiai kiekvieną kartą minėti ilgą mūsų santykių su Rusija problemų sąrašą, kai jos neturi jokio poveikio Rusijoje. Ką mes darome šiuo klausimu? Kitą savaitę ir vėl siunčiame S&D frakcijos delegaciją deryboms į Maskvą, per kurias bus iškeltas šis konkretus klausimas. Nesinaudokime blogiausiais žmogaus teisių atvejais, panašiais į šį, kad sudarytume ilgą problemų sąrašą. Tai nėra šiandienių diskusijų tikslas."@lt14
"( ) Priekšsēdētāja kungs! kunga paziņojums mani apbēdināja. Es vēlētos uzsvērt, ka kundzes panākumi, aizstāvot cilvēktiesības, nav apšaubāmi šāda veida diskusijā. Viņa ir apliecinājusi sevi kā vienu no galvenajām personām, kas risina šo jautājumu šajā Parlamentā. Es nekādos apstākļos neļaušu un neuzskatu, ka ir pareizi mums apšaubīt S&D grupas apņēmību aizstāvēt cilvēktiesības, jo mēs to darījām arī tad, kad jūsu grupa kungs, mēģināja trivializēt noziegumus Gvantanamo un ASV kaujas vienību izturēšanos pret ieslodzītajiem Irākā. Runājot par cilvēktiesībām Krievijā, tā patiešām ir nopietna problēma, ko mēs atzīstam, un rezolūcija, ko mēs iesniedzām, ir pietiekami stingra un trāpīga. Tomēr mēs patiešām domājam, ka šim Parlamentam ir jākoncentrējas uz šiem jautājumiem, nevis ik reizi jāiesniedz garš problēmu saraksts mūsu attiecībās ar Krieviju, kad tām tur nav nekādas ietekmes. Lūk, ko mēs šajā saistībā darām: mēs joprojām sūtām delegāciju no S&D grupas uz sarunām Maskavā nākamnedēļ, kur tiks izvirzīts tieši šis jautājums. Neizmantojiet tādus cilvēktiesību ārkārtas gadījumus, kāds ir šis, lai izveidotu garu jautājumu sarakstu. Tas nav šodienas debašu nolūks."@lv13
"Г-н Председател, г-жо Комисар, бях провокиран от изказването на г-н Posselt. Искам да подчертая, че постиженията на г-жа De Keyser в сферата на защитата на човешките права не могат да бъдат поставени под въпрос в една подобна дискусия. Тя се е доказала като един много важен човек в този парламент, който работи по тази тема. В никакъв случай не позволявам и не смятам, че е редно да поставяме под въпрос ангажимента на Групата на социалистите и демократите по отношение защитата на човешките права, защото ние го правихме и тогава, когато Вашата група, г-н Posselt, се опитваше да омаловажи престъпленията в Гуантанамо и отношението на американските военни към затворниците в Ирак. По отношение на човешките права в Русия, да, има сериозен проблем, ние разбираме този проблем и нашата резолюция, която предлагаме, е достатъчно твърда и остра. Ние смятаме, обаче, че този парламент трябва да се концентрира върху въпросите и не всеки път да прави един дълъг списък от проблеми в отношенията с Русия, когато след това те не предизвикват никакъв ефект там. В тази връзка, това което ние правим е още през следващата седмица да изпратим делегация на Групата на социалистите за разговори в Москва, където този конкретен въпрос ще бъде поставен. Недейте да използвате спешни случаи като този за защита на човешките права, за да правите дълъг списък от проблеми. Не това е смисълът на днешната дискусия."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ik heb me gestoord aan de verklaring van de heer Posselt. Ik wil graag onderstrepen dat de resultaten van mevrouw De Keyser op het gebied van de bescherming van de mensenrechten in een discussie van deze aard niet in twijfel mogen worden getrokken. Ze heeft bewezen op dit terrein binnen het Parlement een sleutelfiguur te zijn. Ik zal onder geen beding toestaan, en ik geloof ook niet dat het terecht is, dat we vraagtekens zetten bij de betrokkenheid van de S&D-Fractie bij de bescherming van de mensenrechten, mijnheer Posselt, omdat we dat ook deden toen uw fractie de misdaden in Guantánamo en de behandeling van gevangenen in Irak door Amerikaanse militairen probeerde te bagatelliseren. Wat de mensenrechten in Rusland betreft: we erkennen dat er is inderdaad sprake is van een ernstig probleem. De resolutie die wij indienen, is krachtig en scherp genoeg, maar we vinden wel dat dit Parlement zich op de inhoud van de kwesties moet richten in plaats van telkens aan te komen met een waslijst met problemen inzake onze betrekkingen met Rusland, terwijl we daar in Rusland niets mee bereiken. Wat wij in dit verband doen, is een delegatie van de S&D-Fractie naar Moskou sturen, waar volgende week besprekingen over deze kwestie worden gehouden. We moeten onszelf ervan weerhouden naar aanleiding van nijpende mensenrechtenkwesties zoals deze weer met een waslijst met problemen te komen. Dat is niet het doel van het debat van vandaag."@nl3
"( Panie przewodniczący, pani komisarz! Oświadczenie pana posła Posselta mnie zirytowało. Chciałbym podkreślić, że nie można w dyskusji o takim charakterze podważać osiągnięć pani poseł De Keyser w kwestii obrony praw człowieka. Dowiodła ona, że jest kluczową osobą zajmującą się tym tematem w tej Izbie. W żadnych okolicznościach na to nie pozwolę i uważam za niestosowne, że kwestionujemy zaangażowanie grupy S&D w ochronę praw człowieka, bo zajmowaliśmy się tym również wtedy, kiedy pana grupa, panie pośle Posselt, próbowała bagatelizować przestępstwa w Guantanamo i traktowanie więźniów w Iraku przez żołnierzy USA. Wracając do tematu praw człowieka w Rosji – przyznajemy, że rzeczywiście jest to poważny problem, a rezolucja, którą przedstawiamy zawiera wystarczająco twarde i ostre stanowisko. Uważamy jednak, że ten Parlament powinien się skoncentrować na konkretnych kwestiach, a nie tylko za każdym razem przedstawiać długą listę problemów w naszych stosunkach z Rosją, bo one nie robią tam żadnego wrażenia. My w tej sprawie robimy to, że nadal zamierzamy w przyszłym tygodniu wysyłać delegację grupy S&D na rozmowy w Moskwie, gdzie to konkretne zagadnienie zostanie poruszone. Nie wykorzystujmy nagłych zdarzeń dotyczących praw człowieka jak to, o którym mówimy, do przedstawiania długich list problemów. To nie jest celem dzisiejszej debaty."@pl16
"( Senhor Presidente, Senhora Comissária, a intervenção do senhor deputado Posselt perturbou-me. Gostaria de salientar que aquilo que a senhora deputada De Keyser fez em defesa dos direitos do Homem não pode ser posto em causa numa discussão desta natureza, dado que provou ser um elemento importante no tratamento desta matéria neste Parlamento. Em nenhuma circunstância permitirei, nem penso que seja correcto, que se questione o empenho do Grupo S&D na protecção dos direitos do Homem, pois também o fizemos quando o seu grupo, Senhor Deputado Posselt, tentou secundarizar os crimes cometidos em Guantánamo e o tratamento dado aos prisioneiros iraquianos pelas tropas dos EUA. Quanto ao tema dos direitos do Homem na Rússia, trata-se, de facto, de um grave problema, que reconhecemos como tal, e a resolução que estamos a apresentar é suficientemente firme e incisiva. No entanto, pensamos também que este Parlamento precisa de se centrar verdadeiramente nas questões, em vez de se limitar a estar sempre a apresentar uma longa lista de problemas nas nossas relações com a Rússia, quando eles não têm qualquer efeito neste país. Nesse sentido, na próxima semana, vamos enviar uma delegação do Grupo S&D para conversações em Moscovo, nas quais esta questão em particular será levantada. Não se sirvam de situações de emergência como esta no domínio dos direitos do Homem para apresentar uma longa lista de problemas. Não é esse o propósito do debate de hoje."@pt17
"( Dle președinte, dnă comisar, declarația dlui Posselt m-a deranjat. Aș dori să subliniez faptul că realizările dnei De Keyser în privinţa apărării drepturilor omului nu pot fi puse sub semnul întrebării în cadrul unei discuții de acest tip. Dumneaei s-a dovedit a fi o persoană cheie care a lucrat pe marginea acestui subiect în acest parlament. Nu voi permite sub nicio formă, și nu cred că este corect, să punem sub semnul întrebării angajamentul Grupului S&D în privința protecției drepturilor omului, deoarece am mai făcut acest lucru și atunci când grupul dvs., dle Posselt, a încercat să trivializeze crimele de la Guantanamo și tratamentul la care erau supuși prizonierii din Irak de către trupele americane. Cu privire la subiectul drepturilor omului în Rusia, acest lucru reprezintă într-adevăr o problemă gravă, pe care o recunoaștem, iar rezoluția pe care o înaintăm este suficient de dură și de incisivă. Cu toate acestea, credem că acest parlament trebuie să se concentreze asupra problemelor, nu să vină pur și simplu de fiecare dată cu o listă lungă de probleme pe care le întâlnim în relațiile noastre cu Rusia, din moment ce acestea nu au niciun efect la faţa locului. Ceea ce facem în această privință este să continuăm să trimitem o delegație din partea Grupului S&D care va lua parte la discuțiile de la Moscova de săptămâna viitoare, când va fi abordată chiar această problemă. Nu folosiți urgențe din sfera drepturilor omului, precum aceasta, pentru a veni cu o lungă listă de probleme. Nu acesta este scopul dezbaterii de astăzi."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, vyhlásenie pána Posselta ma podráždilo. Chcel by som zdôrazniť, že úspechy pani De Keyserovej v oblasti ochrany ľudských práv sa v takejto diskusii nemôžu spochybňovať. Prejavila sa ako najdôležitejšia osoba v tomto Parlamente, ktorá na tejto problematike pracuje. Za žiadnych okolností nedovolím, a ani si nemyslím, že je správne, aby sme spochybňovali záväzok skupiny S&D ochraňovať ľudské práva, pretože sme to robili, aj keď sa vaša skupina, pán Posselt, pokúšala zľahčovať zločiny v Guantáname a zaobchádzanie so zločincami v Iraku americkými vojakmi. Pokiaľ ide o tému ľudských práv v Rusku, uznávame, že to je skutočne vážny problém, a uznesenie, ktoré predkladáme, je dostatočne tvrdé a ostré. Myslíme si však, že tento Parlament by sa mal zameriavať na problémy, a nie zakaždým len vytasiť dlhý zoznam problémov v našich vzťahoch s Ruskom, ktoré tam nemajú vôbec žiadny účinok. Z tohto hľadiska robíme to, že na budúci týždeň opäť vysielame delegáciu zo skupiny S&D na rokovanie do Moskvy, kde upozorní na túto konkrétnu otázku. Nepoužívajte mimoriadne udalosti tohto druhu v oblasti ľudských práv na zostavenie dlhého zoznamu problémov. To nie je cieľom dnešnej rozpravy."@sk19
"( Gospod predsednik, komisarka, izjava gospoda Posselta me je vznejevoljila. Rad bi poudaril, da v takšni razpravi ni mogoče podvomiti o dosežkih gospe De Keyser pri zagovarjanju človekovih pravic. Gospa De Keyser je dokazala, da je pomembna oseba, ki se ukvarja s tem problemom v tem parlamentu. Nikakor ne bom dopustil in menim, da ni prav, da dvomimo v zavezanost skupine S&D varstvu človekovih pravic, ker smo to naredili tudi, ko je vaša skupina, gospod Posselt, poskušala zmanjšati pomen zločinov v Gvantanamu in ravnanja vojakov Združenih držav z zaporniki v Iraku. Kar zadeva človekove pravice v Rusiji, dejansko obstaja resna težava, ki jo priznavamo, in resolucija, ki jo predlagamo, je dovolj nepopustljiva in ostra. Vendar menimo, da se mora ta parlament osredotočiti na probleme, ne pa da vsakič samo sestavi dolg seznam težav v naših odnosih z Rusijo, če te tam nimajo nikakršnega vpliva. Mi bomo v zvezi s tem naslednji teden na pogovore v Moskvo, na katerih se bo obravnaval ta problem, poslali delegacijo iz skupine S&D. Ne izkoriščajte izrednih primerov na področju človekovih pravic, kot je ta, za izdelovanje dolgih seznamov problemov. To ni namen današnje razprave."@sl20
"( Herr talman, fru kommissionsledamot! Bernd Posselts anförande irriterade mig. Jag vill understryka att Véronique De Keysers insatser för att försvara de mänskliga rättigheterna inte kan ifrågasättas i en diskussion som denna. Hon har bevisat att hon är en nyckelperson i arbetet med denna fråga i parlamentet. Herr Posselt! Jag kan inte under några omständigheter tillåta, och anser inte att det är rätt, att S&D-gruppens engagemang för att skydda mänskliga rättigheter ifrågasätts, för vi gjorde detta även när er grupp försökte att bagatellisera brotten på Guantánamo och amerikanska truppers behandling av fångar i Irak. Angående frågan om mänskliga rättigheter i Ryssland så finns det sannerligen ett allvarligt problem, vilket vi håller med om, och den resolution vi lägger fram är tillräckligt skarp och bitande. Vi anser emellertid att parlamentet behöver fokusera på dessa frågor, och inte bara varje gång göra upp långa förteckningar över problem i våra förbindelser med Ryssland, som inte har någon effekt där. Vad vi gör i detta avseende är att fortsätta att sända en delegation från S&D-gruppen till samtalen i Moskva nästa vecka, där denna fråga kommer att tas upp. Använd inte akuta människorättsproblem som detta för att framställa en lång förteckning över olika problem. Det är inte syftet med dagens debatt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"BG)"18,5,20,1,16,11,2,22,7,10,9,21,17,4,12
"Kristian Vigenin (S&D ). -"18,20,1,16,11,22,7,10,9,17,4
"Kristian Vigenin (S-D ). -"21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph