Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-247"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.18.4-247"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"W jakże symbolicznym dniu mówimy dzisiaj o deptaniu praw człowieka w Rosji. Dokładnie 70 lat temu, 17 września 1939 roku Armia Czerwona w porozumieniu z Hitlerem zajęła 1/3 terytorium Polski walczącej wówczas z niemieckim najeźdźcą. Stalinowskie wojsko mordowało wówczas tysiące Polaków, setki tysięcy wywożono do łagrów. Na rozkaz Stalina dokonano mordu na tysiącach oficerów polskich w Katyniu. 17 września pozostanie dla nas na zawsze dniem hańby stalinowskiej Rosji. Dzisiejsza Rosja nie ma odwagi zmierzyć się z tą straszną prawdą. Jej dzisiejsze władze szukają pokątnych tłumaczeń dla ówczesnego przymierza z Hitlerem. Do dziś Moskwa odmawia ujawnienia archiwów w sprawie katyńskiego mordu. W historii wielu państw zdarzają się rzeczy straszne. Miarą dojrzałości narodów jest umiejętność zmierzenia się ze swoją przeszłością i potępienia tego, co potępić należy w swojej historii. Takim przykładem są dzisiejsze Niemcy. Tylko wówczas przeszłość przestanie ciążyć dzisiejszej Rosji i pozwoli wejść z podniesionym czołem do grona narodów wolnych i demokratycznych, tylko Rosja, która pozbędzie się raz na zawsze swojego stalinowskiego, strasznego bagażu stanie się państwem, które będzie potrafiło zaprzestać walki ze swoimi obywatelami, którzy dziś z narażeniem życia walczą w tym kraju o przestrzeganie podstawowych wolności i praw człowieka. Chwała tym, którzy padli ofiarami skrytobójczych mordów. Będziemy o Was pamiętać."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"O porušování lidských práv v Rusku hovoříme v den, který má důležitý symbolický význam. Přesně před 70 lety, 17. září 1939, Rudá armáda – na základě tajné dohody s Hitlerem – obsadila třetinu území Polska, které tehdy bojovalo proti německé invazi. Stalinova vojska zavraždila tisíce Poláků a stovky tisíc byly odvlečeny do sovětských pracovních táborů. V Katyni byly na Stalinův příkaz zavražděny tisíce polských důstojníků. Datum 17. září pro nás už navždy zůstane dnem hanby Stalinova Ruska. Dnešní Rusko není dost statečné, aby se postavilo čelem vůči této hrůzné pravdě. Jeho současná vláda nepřesvědčivým způsobem ospravedlňuje dřívější spojenectví s Hitlerem. Moskva dodnes odmítá zpřístupnit archivy o katyňském masakru. Dějiny mnoha zemí obsahují děsivé události. Je měřítkem vyspělosti národa, je-li schopen konfrontovat se se svou minulostí a odsoudit to, co v jeho historii musí být odsouzeno. Příkladem takového přístupu je současné Německo. Jedině tak přestane být minulost pro dnešní Rusko břemenem a umožní mu vstoupit do společenství svobodných a demokratických států se vztyčenou hlavou. Jedině tak bude Rusko schopno zbavit se přítěže své stalinské minulosti a přestat bojovat proti svým vlastním občanům, kteří v současnosti riskují svůj život, aby bránili základní svobody a lidská práva. Vzdáváme čest obětem těchto vražd. Nezapomeneme na nikoho z vás."@cs1
"Hr. formand! Vi drøfter virkelig menneskerettighedskrænkelser i Rusland på en dato med betydelig symbolværdi. For præcis 70 år siden, den 17. september 1939, besatte Den Røde Hær – i ledtog med Hitler – en tredjedel af Polen, der på det tidspunkt kæmpede mod den tyske invasion. Stalins tropper myrdede tusindvis af polakker, og hundredtusinder blev sendt i sovjetiske arbejdslejre. I Katyń blev tusindvis af polske officerer myrdet efter ordre fra Stalin. For os vil den 17. september for altid være en skammens dag for Stalins Rusland. Det moderne Rusland er ikke modigt nok til at se denne skrækkelige sandhed i øjnene. Den siddende regering fremsætter lidet overbevisende begrundelser for deres tidligere alliance med Hitler. Den dag i dag nægter Moskva at give adgang til arkiverne om Katyń-massakren. Mange landes historie indeholder skrækkelige begivenheder. Det er et led i en nations modningsproces, at den er i stand til at konfrontere sin fortid og fordømme de ting i sin historie, der skal fordømmes. Det moderne Tyskland er et eksempel på en sådan indstilling. Først da vil fortiden ophøre med at være en byrde for det moderne Rusland og give landet mulighed for at træde ind i samfundet af frie og demokratiske nationer med hovedet holdt højt. Først da vil Rusland en gang for alle kunne kaste den stalinistiske fortids møllesten af sin hals og holde op med at kæmpe mod sine egne borgere, som i øjeblikket sætter livet på spil for at forsvare de grundlæggende friheder og menneskerettigheder. Vi ærer ofrene for disse mord. Vi vil huske jer alle."@da2
"Wir diskutieren die Menschenrechtsverletzungen in Russland in der Tat an einem Tag von großem Symbolwert. Genau vor 70 Jahren, am 17. September 1939 besetzte die Rote Armee - gemeinsam mit Hitler - ein Drittel Polens, das zu diesem Zeitpunkt gegen die deutsche Invasion kämpfte. Die Truppen Stalins ermordeten tausende von Polen und hunderttausende wurden in sowjetische Arbeitslager verschleppt. In Katyń wurden auf Befehl Stalins tausende von polnischen Offizieren ermordet. Für uns wird der 17. September für immer ein Tag der Schande für das stalinistische Russland bleiben. Das Russland von heute ist nicht mutig genug, um dieser schrecklichen Wahrheit ins Auge zu sehen. Seine gegenwärtige Regierung gibt unglaubhafte Rechtfertigungen über die damalige Allianz mit Hitler ab. Bis zum heutigen Tage weigert sich Moskau, Zugang zu den Archiven des Massakers von Katyń zu gewähren. Es gibt in der Geschichte vieler Länder schreckliche Ereignisse. Es ist ein Maßstab für die Reife einer Nation, ob sie in der Lage ist, sich ihrer Vergangenheit zu stellen und das zu verurteilen, was in ihrer Geschichte verurteilt werden muss. Das Deutschland von heute ist ein Beispiel für eine solche Haltung. Erst dann wird die Vergangenheit aufhören, eine Bürde für das Russland von heute zu sein und es ihm ermöglichen, erhobenen Hauptes in die Gemeinschaft freier und demokratischer Nationen einzutreten. Erst dann wird Russland ein für alle Mal in der Lage sein, sich von der schweren Bürde der stalinistischen Vergangenheit zu befreien, und aufzuhören, seine eigenen Bürger zu bekämpfen, die gegenwärtig ihr Leben riskieren, um fundamentale Freiheiten und Menschenrechte zu verteidigen. Wir ehren die Opfer dieser Morde. Wir werden Euch alle in Erinnerung behalten."@de9
"Πράγματι συζητούμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία σε μια ημέρα σημαντικής συμβολικής αξίας. Ακριβώς 70 χρόνια πριν, στις 17 Σεπτεμβρίου 1939, ο Κόκκινος Στρατός –σε συνεργασία με τον Χίτλερ– προέβη στην κατοχή του ενός τρίτου της Πολωνίας, η οποία τότε πολεμούσε κατά της γερμανικής εισβολής. Οι δυνάμεις του Στάλιν δολοφόνησαν χιλιάδες Πολωνούς, και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε σοβιετικά στρατόπεδα εργασίας. Στο Katyń, χιλιάδες πολωνοί αξιωματούχοι δολοφονήθηκαν κατόπιν εντολής του Στάλιν. Για εμάς, η 17η Σεπτεμβρίου θα αποτελεί πάντα ημέρα ντροπής για τη Ρωσία του Στάλιν. Η Ρωσία του σήμερα δεν είναι αρκετά γενναία ώστε να αντιμετωπίσει αυτήν τη φοβερή αλήθεια. Η παρούσα κυβέρνησή της παρέχει διόλου πειστικές δικαιολογίες για την παλαιότερη συμφωνία της με τον Χίτλερ. Μέχρι σήμερα, η Μόσχα αρνείται να παράσχει πρόσβαση στα αρχεία της σφαγής του Katyń. Οι ιστορίες πολλών χωρών περιέχουν τρομερά γεγονότα. Συνιστά μέτρο της ωριμότητας ενός έθνους το κατά πόσον ένα κράτος μπορεί να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και να αποκηρύξει τα στοιχεία που πρέπει να αποκηρύξει από την ιστορία του. Η Γερμανία του σήμερα αποτελεί παράδειγμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Τότε μόνο θα πάψει το παρελθόν να είναι βάρος για τη Ρωσία του σήμερα και θα της επιτρέψει να συμμετάσχει στην κοινότητα των ελεύθερων και δημοκρατικών εθνών με το κεφάλι ψηλά. Μόνο τότε θα μπορέσει η Ρωσία, να αποτινάξει από πάνω της, μια για πάντα, το βάρος του σταλινικού της παρελθόντος και να σταματήσει να μάχεται κατά των ίδιων των πολιτών της, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να υπερασπιστούν θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα. Τιμούμε τα θύματα των δολοφονιών αυτών. Θα σας θυμόμαστε όλους."@el10
"We are indeed discussing human rights violations in Russia on a day of significant symbolic value. Exactly 70 years ago, on 17 September 1939, the Red Army – in collusion with Hitler – occupied one third of Poland, which was then fighting against the German invasion. Stalin’s forces murdered thousands of Poles, and hundreds of thousands were taken away to Soviet labour camps. In Katyń, thousands of Polish officers were murdered on Stalin’s orders. To us, 17 September will forever remain a day of shame for Stalin’s Russia. Today’s Russia is not brave enough to face this horrific truth. Its current government is providing unconvincing justifications for their former alliance with Hitler. To this day, Moscow is refusing to grant access to the archives on the Katyń massacre. The histories of many countries contain horrific events. It is a measure of the maturity of a nation when it is able to confront its past and denounce that which needs to be denounced in its history. Today’s Germany is an example of such an attitude. It is only then that the past will cease to be a burden for today’s Russia and will allow it to enter the community of free and democratic nations with its head held high. Only then will Russia be able, once and for all, to drop the millstone of its Stalinist past from around its neck, and to stop fighting against its own citizens, who are currently risking their lives to defend fundamental freedoms and human rights. We honour the victims of those murders. We will remember you all."@en4
"Nos encontramos debatiendo sobre violaciones de los derechos humanos en Rusia en un día de gran valor simbólico. Hace exactamente 70 años, el 17 de septiembre de 1939, el Ejército Rojo —en colusión con Hitler— ocupó una tercera parte de Polonia, que en aquellos momentos luchaba contra la invasión alemana. Las fuerzas de Stalin asesinaron a miles de polacos, y cientos de miles fueron llevados a los campos de trabajo soviéticos. En Katyń, miles de funcionarios polacos fueron asesinados por orden de Stalin. Para nosotros, el 17 de septiembre será siempre un día de vergüenza para la Rusia de Stalin. La Rusia actual no es lo suficientemente valiente como para enfrentarse a esta espantosa verdad. El actual Gobierno justifica de forma poco convincente su antigua alianza con Hitler. Hasta la fecha, Moscú se niega a facilitar el acceso a los archivos sobre la masacre de Katyń. Son muchos los países cuya historia incluye acontecimientos terribles. La madurez de una nación se mide por su capacidad para enfrentarse a su pasado y denunciar aquellos pasajes de su historia que merecen ser denunciados. La Alemania actual constituye un ejemplo de esa actitud. Sólo entonces el pasado dejará de ser una carga para la Rusia de hoy y le permitirá ingresar en la comunidad de naciones libres y democráticas con la cabeza alta. Sólo entonces Rusia podrá deshacerse de una vez por todas del lastre de su pasado estalinista y dejar de luchar contra sus propios ciudadanos, que en estos momentos se juegan la vida por defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. Honramos la memoria de las víctimas de esos asesinatos. Os recordaremos a todos."@es21
"Tõepoolest arutleme inimõiguste rikkumisi Venemaal märkimisväärse sümboolse tähendusega päeval. Täpselt 70 aastat tagasi, 1939. aasta 17. septembril, okupeeris Punaarmee, olles sõlminud salakokkuleppe Hitleriga, ühe kolmandiku Poolast, mis võitles sel ajal Saksamaa sissetungi vastu. Stalini väed mõrvasid tuhandeid poolakaid ja sadu tuhandeid küüditati Nõukogude töölaagritesse. Katõnis mõrvati Stalini käsul tuhandeid Poola politseinikke. Meie jaoks jääb 17. september igavesti Stalini Venemaa häbipäevaks. Täna pole Venemaal piisavalt julgust selle kohutava tõega silmitsi seista. Riigi praegune valitsus esitab oma endise liidu kohta Hitleriga ebaveenvaid õigustusi. Tänaseni keeldub Moskva andmast juurdepääsu Katõni massimõrva arhiividele. Paljude riikide ajaloos on kohutavaid sündmusi. Riigi täiskasvanuks saamise mõõde on see, kui suudetakse seista silmitsi minevikuga ja mõista hukka seda, mis selle ajaloos tuleb hukka mõista. Tänane Saksamaa on sellise suhtumise hea näide. Ainult sellisel juhul lakkab minevik olemast tänapäeva Venemaa koorem ja tekib võimalus astuda sirge seljaga vabade ja demokraatlike riikide ühendusse. Ainult siis suudab Venemaa lõplikult heita enda kaelast Stalini mineviku veskikivi ja lõpetada võitluse oma kodanikega, kes praegu riskivad oma eludega, et kaitsta põhi- ja inimõigusi. Austame nende mõrvade ohvreid. Mäletame teid kõiki."@et5
"Me todellakin keskustelemme ihmisoikeusrikkomuksista Venäjällä päivänä, jolla on merkittävä symbolinen merkitys. Tasan 70 vuotta sitten, 17. syyskuuta 1939, punainen armeija – salaliitossa Hitlerin kanssa – miehitti kolmasosan Puolasta, joka tuolloin taisteli Saksan hyökkäystä vastaan. Stalinin joukot murhasivat tuhansia puolalaisia, ja satoja tuhansia vietiin Neuvostoliiton työleireille. Katyñissa tuhansia puolalaisia upseereita murhattiin Stalinin käskystä. Meille 17. syyskuuta tulee aina olemaan Stalinin Venäjän häpeän päivä. Nyt Venäjä ei ole riittävän rohkea kohdatakseen tämän järkyttävän totuuden. Sen nykyinen hallitus esittää epäuskottavia perusteluja entiselle liitolleen Hitlerin kanssa. Tähän päivään asti Moskova on evännyt pääsyn Katyñin verilöylyn arkistoihin. Monien valtioiden historiaan sisältyy kammottavia tapahtumia. On osoitus kansakunnan kypsyydestä, kun se kykenee kohtaamaan menneisyytensä ja tuomitsemaan sen, mitä sen historiasta on tuomittava. Saksa on nyt esimerkki tällaisesta asenteesta. Vasta silloin menneisyys lakkaa olemasta nyky-Venäjälle taakka ja se voi liittyä vapaiden ja demokraattisten valtioiden yhteisöön pää pystyssä. Vasta silloin Venäjä pääsee stalinistisen menneisyytensä myllynkivestä ja voi lopettaa taistelun omia kansalaisiaan vastaan, jotka nyt vaarantavat henkensä puolustaessaan perusvapauksia ja ihmisoikeuksia. Me kunnioitamme näiden murhien uhreja. Me muistamme teidät kaikki."@fi7
"Nous sommes bien en train de discuter des violations des droits de l’homme en Russie en ce jour dont la valeur symbolique est forte. Il y a exactement 70 ans, le 17 septembre 1939, l’Armée rouge – de connivence avec Hitler – occupait un tiers de la Pologne, qui luttait alors contre l’invasion allemande. Les armées de Staline ont assassiné des milliers de Polonais, et des centaines de milliers d’autres ont été envoyés dans les camps de travail soviétiques. À Katyń, des milliers d’officiers polonais ont été massacrés sur ordre de Staline. Pour nous, le 17 septembre restera pour toujours un jour de honte pour la Russie stalinienne. La Russie d’aujourd’hui n’est pas assez courageuse pour affronter cette horrible vérité. Son gouvernement actuel avance des justifications peu convaincantes de l’alliance passée avec Hitler. Aujourd’hui encore, Moscou refuse d’ouvrir les archives du massacre de Katyń. L’histoire de nombreux pays est pleine d’atrocités. La maturité d’une nation se mesure à sa capacité d’affronter son passé et de dénoncer ce qui doit l’être dans son histoire. L’Allemagne d’aujourd’hui en est un exemple. C’est seulement alors que le passé cessera d’être un fardeau pour la Russie d’aujourd’hui et lui permettra d’entrer tête haute dans la communauté des nations libres et démocratiques. Alors seulement, la Russie sera en mesure, une fois pour toutes, de se débarrasser du fardeau de son passé stalinien et de cesser de s’en prendre à ses propres citoyens, lesquels risquent aujourd’hui leur vie pour défendre les libertés fondamentales et les droits de l’homme. Nous rendons hommage aux victimes de ces assassinats. Nous ne vous oublierons pas."@fr8
"Olyan napon tárgyaljuk az emberi jogok oroszországi megsértését, amely valóban erősen szimbolikus értékű. Pontosan 70 évvel ezelőtt, 1939. szeptember 17-én történt, hogy a Vörös Hadsereg – miután lepaktált Hitlerrel – elfoglalta a német megszállás ellen küzdő Lengyelország egyharmadát. Sztálin katonái lengyelek ezreit gyilkolták le, és százezreket hurcoltak el a szovjet munkatáborokba. Katyń-ban Sztálin utasításai nyomán több ezer lengyel tisztet öltek meg. Szeptember 17-e számunkra mindörökké a sztálini Oroszország szégyenének napja marad. A mai Oroszország nem elég bátor ahhoz, hogy szembenézzen ezzel a szörnyű igazsággal. Jelenlegi kormánya cseppet sem meggyőző indoklásokkal próbálja magyarázni a Hitlerrel kötött egykori szövetséget. Moszkva a mai napig nem engedett betekintést a katyń-i mészárlásról szóló archívumokba. Szörnyűséges események sok ország történelmében akadnak. Egy nemzet érettségét az mutatja, ha szembe tud nézni múltjával, és el tudja ítélni mindazt, ami történelmében elítélendő. A mai Németország jó példa erre a hozzáállásra. A múlt terhét csak ez enyhíthetné a mai Oroszország számára, és így válna lehetővé, hogy emelt fővel csatlakozzon a szabad és demokratikus nemzetek közösségéhez. Oroszország csak ezután lenne képes arra, hogy egyszer és mindenkorra lerázza a nyakából a sztálinista múlt malomkövét, és ne küzdjön tovább saját polgárai ellen, akik pillanatnyilag az életüket kockáztatják az alapvető szabadságok és emberi jogok védelmében. Tisztelettel adózunk a gyilkosságok áldozatainak. Mindnyájuk emlékét megőrizzük."@hu11
"Signor Presidente, stiamo discutendo in merito alle violazioni dei diritti umani in Russia in un giorno che riveste un notevole valore simbolico. Esattamente 70 anni fa, il 17 settembre 1939, l’armata rossa, collusa con Hitler, ha occupato un terzo della Polonia, che allora stava combattendo contro l’invasione tedesca. Le forze di Stalin hanno assassinato migliaia di polacchi e centinaia di migliaia sono stati condotti con la forza nei campi di lavoro sovietici. A Katyń migliaia di ufficiali polacchi sono stati uccisi per ordine di Stalin. Per noi il 17 settembre rimarrà per sempre un giorno di ignominia per la Russia stalinista. La Russia di oggi non è abbastanza coraggiosa da affrontare questa terribile verità. Il suo attuale governo fornisce giustificazioni per nulla convincenti in merito alla loro ex alleanza con Hitler. A oggi Mosca di rifiuta di concedere l’accesso agli archivi del massacro di Katyń. Le storie di molti paesi sono costellate di eventi tragici. La capacità di un paese di confrontarsi con il suo passato e denunciare ciò che va denunciato nella propria storia ci dà la misura del suo grado di maturità. L’odierna Germania è un esempio di tale atteggiamento. Soltanto allora il passato cesserà di essere un fardello per l’attuale Russia e le consentirà di entrare a testa alta nella comunità nazioni libere e democratiche. Soltanto allora la Russia sarà in grado, una volta per tutte, di liberarsi dal macigno del suo passato stalinista e smettere di combattere contro i propri cittadini, che attualmente mettono a repentaglio la propria vita per difendere le libertà fondamentali e i diritti umani. Rendiamo onore alle vittime di queste uccisioni. Vi ricorderemo tutti."@it12
"Mes iš tikrųjų svarstome žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje labai simbolinę dieną. Lygiai prieš 70 metų, 1939 m. rugsėjo 17 d., Raudonoji Armija, slapta susitarusi su A. Hitleriu, okupavo trečdalį Lenkijos, kuri tuo metu kovojo prieš Vokietijos invaziją. J. Stalino pajėgos išžudė tūkstančius lenkų, o šimtai tūkstančių jų buvo išvežta į sovietų darbo stovyklas. Katynėje J. Stalino paliepimu nužudyta tūkstančiai Lenkijos karininkų. Rugsėjo 17 d. mums visam laikui liks stalinistinės Rusijos gėdos diena. Šiandienei Rusijai neužtenka drąsos pripažinti šią šiurpią tiesą. Dabartinė jos vyriausybė griebiasi neįtikinamų pasiteisinimų dėl savo buvusios sąjungos su A. Hitleriu. Iki šiol Maskva atsisako suteikti teisę naudotis Katynės žudynių archyvais. Daugelio šalių istorijose yra šiurpių įvykių. Tautos subrendimo laipsnis parodomas tada, kai ji sugeba stoti akistaton su savo praeitimi ir demaskuoti tai, ką reikia demaskuoti jos istorijoje. Šiandienė Vokietija yra tokio požiūrio pavyzdys. Tik tada praeitis nebebus našta šiandienei Rusijai ir leis įsilieti į laisvų ir demokratiškų šalių bendruomenę aukštai iškelta galva. Tik tada Rusija galės kartą ir visiems laikams atsirišti stalinistinės praeities akmenį nuo savo kaklo ir liautis kovoti su savo piliečiais, kurie šiuo metu rizikuoja gyvybe siekdami apginti pagrindines laisves ir žmogaus teises. Mes gerbiame šių žmogžudysčių aukas. Mes prisiminsime jus visus."@lt14
"( ) Mēs patiešām apspriežam cilvēktiesību pārkāpumus Krievijā dienā ar zīmīgu simbolisku nozīmi. Tieši pirms 70 gadiem 1939. gada 17. septembrī Sarkanā armija, slepeni vienojoties ar Hitleru, okupēja trešo daļu Polijas, kura tajā laikā cīnījās pret Vācijas iebrukumu. Staļina spēki noslepkavoja tūkstošiem poļu, un simtiem tūkstošu tika aizsūtīti uz padomju darba nometnēm. Katinā tika noslepkavoti tūkstošiem poļu virsnieku pēc Staļina pavēlēm. Mums 17. septembris uz visiem laikiem paliks staļiniskās Krievijas kauna diena. Šodienas Krievija nav pietiekami drosmīga, lai atzītu šo šausmīgo patiesību. Tās pašreizējā valdība sniedz nepārliecinošus pamatojumus viņu kādreizējai aliansei ar Hitleru. Līdz šai dienai Maskava atsakās dot piekļuvi arhīvu materiāliem par Katinas masu slepkavību. Daudzu valstu vēsturē atrodami šausmīgi notikumi. Tas ir nācijas brieduma rādītājs, ja tā spēj nostāties ar seju pret savu pagātni un nosodīt to, kas ir nosodāms tās vēsturē. Šodienas Vācija ir piemērs šādai attieksmei. Tikai tad pagātne beigs būt slogs mūsdienu Krievijai un ļaus tai ienākt brīvu un demokrātisku nāciju kopienā ar augsti paceltu galvu. Tikai tad Krievija varēs reiz par visām reizēm nomest staļiniskās pagātnes smago slogu no sava kakla un beigt cīnīties pati pret saviem pilsoņiem, kas pašlaik riskē ar dzīvību, lai aizsargātu pamatbrīvības un cilvēktiesības. Mēs godājam šo slepkavību upurus. Mēs jūs visus pieminēsim."@lv13
"W jakże symbolicznym dniu mówimy dzisiaj o deptaniu praw człowieka w Rosji. Dokładnie 70 lat temu, 17 września 1939 roku Armia Czerwona w porozumieniu z Hitlerem zajęła 1/3 terytorium Polski walczącej wówczas z niemieckim najeźdźcą. Stalinowskie wojsko mordowało wówczas tysiące Polaków, setki tysięcy wywożono do łagrów. Na rozkaz Stalina dokonano mordu na tysiącach oficerów polskich w Katyniu. 17 września pozostanie dla nas na zawsze dniem hańby stalinowskiej Rosji. Dzisiejsza Rosja nie ma odwagi zmierzyć się z tą straszną prawdą. Jej dzisiejsze władze szukają pokątnych tłumaczeń dla ówczesnego przymierza z Hitlerem. Do dziś Moskwa odmawia ujawnienia archiwów w sprawie katyńskiego mordu. W historii wielu państw zdarzają się rzeczy straszne. Miarą dojrzałości narodów jest umiejętność zmierzenia się ze swoją przeszłością i potępienia tego, co potępić należy w swojej historii. Takim przykładem są dzisiejsze Niemcy. Tylko wówczas przeszłość przestanie ciążyć dzisiejszej Rosji i pozwoli wejść z podniesionym czołem do grona narodów wolnych i demokratycznych, tylko Rosja, która pozbędzie się raz na zawsze swojego stalinowskiego, strasznego bagażu stanie się państwem, które będzie potrafiło zaprzestać walki ze swoimi obywatelami, którzy dziś z narażeniem życia walczą w tym kraju o przestrzeganie podstawowych wolności i praw człowieka. Chwała tym, którzy padli ofiarami skrytobójczych mordów. Będziemy o Was pamiętać."@mt15
"We bespreken de mensenrechtenschendingen in Rusland op een dag met een belangrijke symbolische waarde. Precies zeventig jaar geleden, op 17 september 1939, bezette het Rode Leger – in samenzwering met Hitler – een derde deel van Polen, dat op dat moment streed tegen de Duitse invasie. Het leger van Stalin vermoordde duizenden Polen, en honderdduizenden Polen werden afgevoerd naar werkkampen in de Sovjet-Unie. In Katyń werden in opdracht van Stalin duizenden Poolse officieren vermoord. 17 september blijft voor ons voor altijd een dag van schande voor Stalins Rusland. Tegenwoordig heeft Rusland niet de moed om deze vreselijke waarheid onder ogen te zien. De huidige regering probeert op niet-overtuigende wijze het toenmalige bondgenootschap van Rusland met Hitler te rechtvaardigen. Tot op de dag van vandaag weigert Moskou toegang te geven tot de archieven over het bloedbad in Katyń. In de geschiedenissen van veel landen komen vreselijke gebeurtenissen voor. Het is een teken van volwassenheid van een natie als zij haar verleden onder ogen kan zien en datgene in haar geschiedenis dat afgekeurd moet worden, kan afkeuren. Het huidige Duitsland is een voorbeeld van zo’n houding. Pas dan zal het verleden niet langer een last zijn voor het Rusland van vandaag en zal het land met opgeheven hoofd kunnen toetreden tot de gemeenschap van vrije, democratische landen. Pas dan zal Rusland voor eens en voor altijd het juk van zijn stalinistische verleden kunnen afwerpen en kunnen stoppen met de strijd tegen zijn eigen burgers, die op dit moment hun leven wagen om de fundamentele vrijheden en de mensenrechten te verdedigen. We eren de slachtoffers van deze moorden. We zullen jullie niet vergeten."@nl3
"Estamos, de facto, a debater a violação dos direitos humanos na Rússia num dia de grande valor simbólico. Exactamente há 70 anos, em 17 de Setembro de 1939, o Exército Vermelho – em conluio como Hitler – ocupou um terço da Polónia, que então lutava contra a invasão alemã. As forças de Estaline assassinaram milhares de polacos, e centenas de milhares de outros foram levados para campos de concentração soviéticos. Em Katyń, milhares de oficiais polacos foram assassinados a mando de Estaline. Para nós, a data de 17 de Setembro continua a assinalar um dia de vergonha para a Rússia de Estaline. A Rússia dos nossos dias não tem coragem suficiente para enfrentar esta tremenda verdade. O seu actual Governo fornece justificações inconcebíveis para a sua antiga aliança com Hitler. Até hoje, Moscovo tem vindo a recusar-se a conceder acesso aos arquivos relativos ao massacre de Katyń. As Histórias de muitos países contêm acontecimentos hediondos. A maturidade de uma nação mede-se pela sua capacidade de se confrontar com o seu passado e denunciar aquilo que precisa de ser denunciado na sua História. A Alemanha dos nossos dias é um exemplo dessa atitude. Só então o passado deixará de ser um fardo para a actual Rússia e lhe abrirá o caminho para que possa entrar na comunidade das nações livres e democráticas de cabeça erguida. Só então a Rússia conseguirá, de uma vez por todas, retirar do pescoço o garrote do seu passado Estalinista e deixar de lutar contra os seus próprios cidadãos, que actualmente arriscam a própria vida para defender as liberdades fundamentais e os direitos humanos. Homenageamos aqui a vítimas desses assassinos. Manteremos viva a sua memória."@pt17
"Discutăm într-adevăr despre încălcări ale drepturilor omului în Rusia, într-o zi cu o valoare simbolică semnificativă. Cu exact 70 de ani în urmă, la 17 septembrie 1939, Armata Roșie - în complicitate cu Hitler - a ocupat o treime din Polonia, care lupta pe atunci împotriva invaziei germane. Forțele staliniste au ucis mii de polonezi și sute de mii de oameni au fost deportați în lagăre de muncă sovietice. În Katyń, mii de ofițeri polonezi au fost uciși la ordinele lui Stalin. Pentru noi, ziua de 17 septembrie va rămâne pentru totdeauna o zi de rușine pentru Rusia stalinistă. Rusia de astăzi nu este destul de curajoasă pentru a face față acestui adevăr înfiorător. Actualul său guvern oferă justificări neconvingătoare pentru alianța sa cu Hitler la vremea respectivă. Până în ziua de astăzi, Moscova a refuzat să permită accesul la arhivele privind masacrul de la Katyń. Istoria multor țări conține evenimente înfiorătoare. Măsura maturității unei națiuni se dovedeşte atunci când aceasta este capabilă să își înfrunte trecutul și să denunțe ceea ce trebuie denunțat în istoria sa. Germania de astăzi este un exemplu de asemenea atitudine. De-abia atunci trecutul va înceta să mai fie o povară pentru Rusia de astăzi și îi va permite acesteia să intre cu capul sus în comunitatea națiunilor libere și democratice. Numai atunci Rusia va putea să renunțe, odată pentru totdeauna, la jugul reprezentat de trecutul stalinist și să înceteze să mai lupte împotriva propriilor cetățeni, care, actualmente, își riscă viețile pentru apărarea libertăților fundamentale și a drepturilor omului. Aducem omagiile noastre victimelor acestor crime. Ne vom aminti de voi toți."@ro18
"O porušovaniach ľudských práv v Rusku diskutujeme vlastne v deň s dôležitým symbolickým významom. Presne pred 70 rokmi, 17. septembra 1939, obsadila Červená armáda po tajnej dohode s Hitlerom jednu tretinu Poľska, ktoré vtedy bojovalo proti nemeckej invázii. Stalinova armáda zabila tisíce Poliakov a státisíce boli odtransportované do sovietskych pracovných táborov. V Katyni zabili na Stalinov rozkaz tisíce poľských dôstojníkov. Pre nás zostane 17. september navždy dňom hanby Stalinovho Ruska. Dnešné Rusko nie je dostatočne odvážne, aby sa tejto príšernej pravde postavilo zoči-voči. Jeho terajšia vláda nepresvedčivo odôvodňuje svoje bývalé spojenectvo s Hitlerom. Moskva doteraz odmieta povoliť prístup do archívov o Katynskom masakri. Dejiny mnohých krajín zahŕňajú hrozné udalosti. Vypovedá to o stupni zrelosti národa, keď sa vie postaviť svojej minulosti zoči-voči a odsúdiť to, čo sa v jeho minulosti odsúdiť musí. Dnešné Nemecko je príkladom takého prístupu. Až vtedy prestane byť pre dnešné Rusko jeho minulosť ťarchou a umožní mu vstúpiť do spoločenstva slobodných a demokratických národov so vztýčenou hlavou. Až vtedy bude Rusko schopné sa raz a navždy oslobodiť od svojho bremena a prestať bojovať proti vlastným občanom, ktorí momentálne riskujú životy, aby chránili základné slobody a ľudské práva. Ctíme si obete týchto vrážd. Na nikoho z vás nezabudneme."@sk19
"O kršenju človekovih pravic v Rusiji razpravljamo na dan, ki ima zelo velik simboličen pomen. Pred natanko 70 leti, 17. septembra 1939, je Rdeča armada – v tajnem dogovoru s Hitlerjem – zasedla tretjino Poljske, ki se je takrat borila proti nemškemu vdoru. Stalinova vojska je pomorila več tisoč Poljakov, več sto tisoč pa jih je bilo odpeljanih v sovjetska delovna taborišča. V Katinu je bilo na Stalinov ukaz pobitih več tisoč poljskih častnikov. Za nas bo 17. september za vedno ostal dan sramote za Stalinovo Rusijo. Današnja Rusija ni dovolj pogumna, da bi se soočila s to grozljivo resnico. Njena sedanja vlada neprepričljivo opravičuje njihovo nekdanje zavezništvo s Hitlerjem. Vse do danes Moskva še ni odprla arhivov o katinskem pokolu. V zgodovinah mnogih držav so grozljivi dogodki. Merilo za zrelost naroda je njegova sposobnost, da se sooči s svojo preteklostjo in obsodi, kar je treba obsoditi v njegovi zgodovini. Današnja Nemčija je zgled takšnega odnosa. Šele potem preteklost ne bo več breme za današnjo Rusijo in bo Rusiji dopustila, da se vključi v skupnost svobodnih in demokratičnih držav z dvignjeno glavo. Šele potem bo Rusija sposobna enkrat za vselej odvreči breme svoje stalinistične preteklosti in se prenehati bojevati proti lastnim državljanom, ki zdaj tvegajo življenje, da bi obranili temeljne svoboščine in človekove pravice. Izkazujemo čast žrtvam teh umorov. Spominjali se vas bomo."@sl20
"Vi diskuterar sannerligen överträdelserna av de mänskliga rättigheterna i Ryssland på en dag med stark symbolisk betydelse. För exakt 70 år sedan, den 17 september 1939, ockuperade Röda armén – i maskopi med Hitler – en tredjedel av Polen, som då kämpade mot den tyska invasionen. Stalins styrkor mördade tusentals polacker, och hundratusentals fördes bort till sovjetiska arbetsläger. I Katyń mördades tusentals polska officerare på Stalins order. För oss kommer den 17 september för alltid att förbli en skammens dag för Stalins Ryssland. Dagens Ryssland har inte tillräckligt med mod för att se denna fruktansvärda sanning i vitögat. Dess nuvarande regering framför föga övertygande rättfärdiganden av sin tidigare allians med Hitler. Ännu i dag vägrar Moskva att bevilja tillträde till arkiven om massakern i Katyń. Fruktansvärda händelser ingår i många länders historia. Det är ett mått på en nations mognad när den klarar av att konfrontera sitt förflutna och fördöma det som behöver fördömas i sin historia. Dagens Tyskland är ett exempel på en sådan inställning. Det är först när detta sker som det förflutna kommer att upphöra att vara en börda för dagens Ryssland, och landet kommer att kunna inträda med högburet huvud i samfundet av fria och demokratiska nationer. Först då kommer Ryssland att en gång för alla kunna bli av med den black om foten som utgörs av dess stalinistiska förflutna, och sluta kämpa mot sina egna medborgare, som i dag riskerar livet för att försvara grundläggande friheter och mänskliga rättigheter. Vi hedrar offren för dessa mord. Vi ska minnas er alla."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph