Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-241"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.18.4-241"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Po raz kolejny na wokandę Parlamentu Europejskiego powraca kwestia łamania praw człowieka w Rosji. Do systematycznych prześladowań mniejszości religijnych i etnicznych dochodzą dzisiaj regularne zabójstwa obrońców praw człowieka. Praca dziennikarzy i działaczy pozarządowych Rosji wiąże się z codziennym narażaniem życia. Groźby, uprowadzenia, tortury, bezpodstawne przetrzymywanie w aresztach i zabójstwa stają się codziennością. Bierność władz rosyjskich w prowadzeniu dochodzenia w sprawach popełnionych zbrodni, brak konkretnych rezultatów i pozostający na wolności przestępcy są nie tylko dowodem kompletnego braku skuteczności, co niemego przyzwolenia i obojętności. Poszanowanie praw człowieka powinno być jedną z kluczowych kwestii w dalszym rozwoju stosunków Unii Europejskiej z Rosją. Naszym obowiązkiem jest żądanie od Rosji przeprowadzenia rzetelnych i skutecznych dochodzeń, ukarania winnych i położenia kresu bestialskim morderstwom."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Otázka lidských práv v Rusku se znovu objevila na programu jednání Evropského parlamentu. Kromě systematického pronásledování náboženských a etnických menšin jsou pravidelně vražděni obránci lidských práv. Novináři a pracovníci nevládních organizací v Rusku každý den riskují při své práci život. Hrozby, únosy, mučení, svévolné zadržování a vraždy se stávají běžným jevem. Skutečnost, že ruské orgány tyto zločiny aktivně nevyšetřují, že není dosahováno žádných skutečných výsledků a že pachatelé zůstávají na svobodě, nejenže dokazuje naprostou neúčinnost postupu těchto orgánů, ale také jejich tichý souhlas a lhostejnost. Respektování lidských práv by mělo být klíčovým prvkem ve vztazích mezi Evropskou unií a Ruskem. Je naší povinností požadovat, aby Rusko zajistilo řádné a účinné vyšetřování, aby pachatelé byli potrestání a aby tyto strašlivé vraždy skončily."@cs1
"Hr. formand! Endnu en gang står menneskerettighedskrænkelser i Rusland på Europa-Parlamentets dagsorden. Ud over de systematiske forfølgelser af religiøse og etniske mindretal bliver menneskerettighedsaktivister regelmæssigt slået ihjel. Journalister og ngo-arbejdere i Rusland sætter hver eneste dag livet på spil ved udførelsen af deres arbejde. Trusler, bortførelser, tortur, vilkårlige tilbageholdelser og mord bliver hverdagskost. Det, at de russiske myndigheder ikke efterforsker disse forbrydelser aktivt, at der ikke er opnået nogen reelle resultater, og at gerningsmændene fortsat er på fri fod, beviser ikke blot den fuldstændige ineffektivitet af myndighedernes indsats, men også deres stiltiende accept og ligegyldighed. Respekt for menneskerettigheder bør være et centralt punkt i relationerne mellem EU og Rusland. Det er vores pligt at kræve, at Rusland sikrer en reel og effektiv efterforskning, at gerningsmændene straffes, og at der sættes en stopper for disse skrækkelige mord."@da2
". Das Thema der Menschenrechtsverletzungen in Russland ist erneut auf der Tagesordnung des Europäischen Parlaments. Neben der systematischen Verfolgung religiöser und ethnischer Minderheiten kommt es regelmäßig zur Ermordung von Menschenrechtsaktivisten. Journalisten und Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen riskieren in Russland bei der Ausübung ihrer Tätigkeit jeden Tag ihr Leben. Drohungen, Entführungen, Folter, willkürliche Verhaftungen und Morde werden zum Alltag. Die Tatsache, dass die russischen Behörden in diesen Verbrechen nicht aktiv ermitteln, dass keine Ergebnisse erzielt werden und die Täter auf freiem Fuß bleiben, zeigt nicht nur die absolute Wirkungslosigkeit der Maßnahmen der Behörden, sondern auch deren stillschweigende Zustimmung und Gleichgültigkeit. Die Wahrung der Menschenrechte sollte ein Schlüsselthema bei den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland sein. Es ist unsere Pflicht, zu verlangen, dass Russland dafür sorgt, dass ordnungsgemäße und effektive Ermittlungen durchgeführt werden, dass die Täter bestraft werden und dass diesen fürchterlichen Morden ein Ende gesetzt wird."@de9
". Για ακόμη μια φορά, το θέμα των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία εμφανίζεται στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου. Πέραν της συστηματικής δίωξης θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, οι προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων δολοφονούνται σε τακτική βάση. Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε ΜΚΟ στη Ρωσία θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές τους κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Απειλές, απαγωγές, βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και δολοφονίες συνιστούν καθημερινό φαινόμενο. Το γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές δεν ερευνούν ενεργά τα εγκλήματα αυτά, ότι δεν έχουν επιτευχθεί πραγματικά αποτελέσματα και ότι οι δράστες συνεχίζουν να διαφεύγουν τη σύλληψη, αποδεικνύει όχι μόνο την πλήρη αναποτελεσματικότητα των πράξεων των αρχών, αλλά και τη σιωπηρή τους συγκατάθεση και αδιαφορία. Ο σεβασμός προς τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελεί βασικό θέμα στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Είναι καθήκον μας να απαιτήσουμε η Ρωσία να διασφαλίσει ότι θα διεξαχθούν κατάλληλες και αποτελεσματικές έρευνες, ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν και ότι θα θέσει πλέον τέρμα σε αυτές τις τρομερές δολοφονίες."@el10
". Once again, the issue of human rights violations in Russia has appeared on the European Parliament’s agenda. In addition to the systematic persecution of religious and ethnic minorities, human rights activists are regularly being murdered. Journalists and NGO workers in Russia risk their lives every day in the course of their work. Threats, kidnappings, torture, arbitrary detentions and murders are becoming commonplace. The fact that the Russian authorities are not actively investigating these crimes, that no real results have been achieved and that the perpetrators remain at large, not only proves the complete ineffectiveness of the authorities’ actions, but also their tacit consent and indifference. Respect for human rights should be a key issue in relations between the European Union and Russia. It is our duty to demand that Russia ensures that proper and effective investigations are implemented, that the perpetrators are punished and that it puts an end to these horrific murders."@en4
". Una vez más, la cuestión de la violación de los derechos humanos en Rusia vuelve a aparecer en la agenda del Parlamento Europeo. Además de la sistemática persecución de minorías religiosas y étnicas, asistimos regularmente a asesinatos de activistas de los derechos humanos. Periodistas y trabajadores de ONG en Rusia se juegan la vida cada día en el desempeño de su labor. Amenazas, secuestros, tortura, detenciones arbitrarias y asesinatos se están convirtiendo en algo habitual. El hecho de que las autoridades rusas no estén investigando activamente estos delitos, de que hasta el momento no se hayan producido resultados reales y de que los autores continúen en libertad no solamente prueba la absoluta ineficacia de la acción de las autoridades sino, además, su indiferencia y su consentimiento tácito hacia estas actuaciones. El respeto de los derechos humanos debe ser una cuestión fundamental en las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Es nuestra obligación exigir a Rusia que garantice la realización de investigaciones adecuadas y eficaces, que se castigue a los autores y que se ponga fin a esos horribles asesinatos."@es21
"Jälle kord on inimõiguste rikkumine Venemaal ilmunud Euroopa Parlamendi päevakorda. Lisaks sellele, et kiusatakse süstemaatiliselt taga religioosseid ja etnilisi vähemusi, mõrvatakse ka regulaarselt inimõiguslasi. Ajakirjnikud ja valitsusväliste organisatsioonide töötajad Venemaal seavad oma elu oma töö raames igapäevaselt ohtu. Ähvardused, röövimised, piinamine, omavolised kinnipidamised ja mõrvad on muutumas igapäevasteks. Asjaolu, et Venemaa ametkonnad ei uuri neid mõrvu aktiivselt, pole saavutatud reaalseid tulemusi ja toimepanijad on ikka veel vabad, ei tõesta mitte ainult ametkondade tegevuste täielikku ebaefektiivsust, vaid demonstreerib ka nende vaikivat heakskiitu ja ükskõiksust. Inimõiguste austamine peaks olema Euroopa ja Venemaa vahelistes suhetes oluline teema. Meie kohus on nõuda, et Venemaa tagaks korralike ja tõhusate juurdluste läbiviimise, et toimepanijad saaks karistatud ja see paneb nendele kohutavatele mõrvadele punkti."@et5
". Venäjän ihmisoikeusrikkomukset ovat jälleen kerran päässeet Euroopan parlamentin esityslistalle. Uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen järjestelmällisen vainoamisen lisäksi ihmisoikeusaktivisteja murhataan säännöllisesti. Toimittajat ja kansalaisjärjestöjen työntekijät vaarantavat päivittäin henkensä työssään. Uhkaukset, sieppaukset, kidutus, mielivaltaiset pidätykset ja murhat alkavat olla arkipäiväisiä. Se, etteivät Venäjän viranomaiset aktiivisesti tutki näitä rikoksia, ettei todellisia tuloksia ole saatu ja että syylliset ovat edelleen vapaina, todistaa sekä viranomaisten toimien täydellisen tehottomuuden että myös heidän hiljaisen suostumuksensa ja piittaamattomuutensa. Ihmisoikeuksien kunnioittamisen olisi oltava keskeinen asia Euroopan unionin ja Venäjän välisissä suhteissa. Velvollisuutemme on vaatia Venäjää varmistamaan asianmukaisten ja tehokkaiden tutkimusten toteuttaminen, syyllisten rankaiseminen ja näiden kauheiden murhien lopettaminen."@fi7
". Une nouvelle fois, la question des violations des droits de l’homme en Russie figure à l’ordre du jour du Parlement européen. À la persécution systématique des minorités ethniques et religieuses viennent s’ajouter les assassinats répétés de militants des droits de l’homme. Les journalistes et les collaborateurs d’ONG en Russie risquent leur vie chaque jour dans l’exercice de leur travail. Menaces, enlèvements, tortures, détentions arbitraires et meurtres deviennent monnaie courante. Le fait que les autorités russes ne mènent pas d’enquêtes actives sur ces crimes, qu’aucun résultat concret n’ait été obtenu et que leurs auteurs se promènent en toute liberté ne démontre pas seulement l’inefficacité complète des actions conduites par les autorités mais aussi leur consentement tacite et leur indifférence. Le respect des droits de l’homme devrait être un élément clé des relations entre l’Union européenne et la Russie. Il est de notre devoir d’exiger de la Russie qu’elle garantisse la mise en œuvre d’enquêtes véritables et efficaces, le châtiment des auteurs et la fin des assassinats."@fr8
". Az emberi jogok oroszországi megsértésének kérdése ismét megjelent az Európai Parlament napirendjén. A vallási és etnikai kisebbségek szisztematikus üldöztetése mellett az emberi jogi aktivisták rendszeresen gyilkosság áldozatává válnak. Oroszországban az újságírók és a civil szervezetek dolgozói nap mint nap az életüket teszik kockára munkájuk során. Lassan már mindennapos eseménnyé válnak a fenyegetések, az emberrablások, a kínzások, az önkényes letartóztatások és a gyilkosságok. Az a tény, hogy az orosz hatóságok nem folytatnak aktív nyomozást e bűncselekmények ügyében, hogy nem értek el valódi eredményeket, az elkövetők pedig továbbra is szabadlábon vannak, nemcsak a hatóságok fellépésének teljes hatástalanságát bizonyítja, hanem hallgatólagos beleegyezésüket és közönyüket is. Az emberi jogok tiszteletben tartását az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatok egyik fő kérdésének kell tekinteni. Kötelességünk követelni, hogy Oroszország gondoskodjon a megfelelő, hatékony vizsgálatok végrehajtásáról, az elkövetők megbüntetéséről és vessen véget ennek a szörnyű gyilkosságsorozatnak."@hu11
"Signor Presidente, ancora una volta la questione delle violazioni dei diritti umani in Russia ricompare all’ordine del giorno del Parlamento europeo. Oltre alla persecuzione sistematica di minoranze religiose ed etniche, si uccidono regolarmente difensori dei diritti umani. Giornalisti e operatori di organizzazioni non governative in Russia rischiano la vita quotidianamente nello svolgimento del proprio operato. Minacce, rapimenti, torture, detenzioni arbitrarie e uccisioni stanno diventando un luogo comune. Il fatto che le autorità russe non siano attivamente impegnate nelle indagini in merito a tali reati, il fatto che non si siano raggiunti risultati concreti e gli autori restino impuniti, non soltanto dimostra la totale inefficacia delle azioni delle autorità, bensì anche il loro tacito consenso, la loro indifferenza. Il rispetto dei diritti umani dovrebbe essere un tema fondamentale delle relazioni tra Unione europea e Russia. E’ nostro dovere chiedere alla Russia di garantire lo svolgimento di indagini adeguate ed efficaci affinché gli autori di tali misfatti siano puniti e si ponga fine a questi gesti esecrabili."@it12
". Žmogaus teisių pažeidimų Rusijoje klausimas dar kartą įtrauktas į Europos Parlamento darbotvarkę. Be to, kad nuolat persekiojamos religinės ir etninės mažumos, dar be perstojo žudomi žmogaus teisių aktyvistai. Žurnalistai ir NVO darbuotojai Rusijoje kasdien savo darbe rizikuoja gyvybe. Grasinimai, pagrobimai, kankinimai, nesankcionuoti sulaikymai tampa kasdieniu dalyku. Tai, kad Rusijos valdžios institucijos neaktyviai tiria šiuos nusikaltimus, nepasiekiama apčiuopiamų rezultatų ir nusikaltėliai lieka laisvėje, ne tik įrodo visišką valdžios institucijų veiksmų neefektyvumą, bet ir jų tylų sutikimą ir abejingumą. Pagarba žmogaus teisėms turėtų būti pagrindinis Europos Sąjungos santykių su Rusija klausimas. Mūsų pareiga yra reikalauti iš Rusijos užtikrinti, kad būtų atlikti tinkami ir veiksmingi tyrimai, nubaudžiami nusikaltėliai ir nutrauktos šios šiurpios žmogžudystės."@lt14
". – ( ) Atkal Eiropas Parlamenta darba kārtībā ir parādījies jautājums par cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā. Papildus sistemātiskai reliģisku un etnisku minoritāšu vajāšanai cilvēktiesību aktīvisti tiek regulāri slepkavoti. Žurnālisti un NVO darbinieki Krievijā riskē ar savu dzīvību katru dienu sava darba gaitā. Draudi, cilvēku laupīšana, spīdzināšana, patvaļīgas aizturēšanas un slepkavības kļūst par ikdienišķām parādībām. Tas, ka Krievijas iestādes neveic aktīvu izmeklēšanu par šiem noziegumiem, ka nekādi reāli rezultāti netiek sasniegti un ka vainīgie joprojām ir brīvībā, pierāda ne tikai iestāžu darbības pilnīgo neefektivitāti, bet arī viņu kluso piekrišanu un vienaldzību. Cilvēktiesību ievērošanai ir jābūt centrālajam jautājumam attiecībās starp Eiropas Savienību un Krieviju. Mūsu pienākums ir pieprasīt, lai Krievija nodrošina, ka tiek veikta pienācīga un efektīva izmeklēšana, ka vainīgie tiek sodīti un ka tiek pielikts punkts šīm briesmīgajām slepkavībām."@lv13
"Po raz kolejny na wokandę Parlamentu Europejskiego powraca kwestia łamania praw człowieka w Rosji. Do systematycznych prześladowań mniejszości religijnych i etnicznych dochodzą dzisiaj regularne zabójstwa obrońców praw człowieka. Praca dziennikarzy i działaczy pozarządowych Rosji wiąże się z codziennym narażaniem życia. Groźby, uprowadzenia, tortury, bezpodstawne przetrzymywanie w aresztach i zabójstwa stają się codziennością. Bierność władz rosyjskich w prowadzeniu dochodzenia w sprawach popełnionych zbrodni, brak konkretnych rezultatów i pozostający na wolności przestępcy są nie tylko dowodem kompletnego braku skuteczności, co niemego przyzwolenia i obojętności. Poszanowanie praw człowieka powinno być jedną z kluczowych kwestii w dalszym rozwoju stosunków Unii Europejskiej z Rosją. Naszym obowiązkiem jest żądanie od Rosji przeprowadzenia rzetelnych i skutecznych dochodzeń, ukarania winnych i położenia kresu bestialskim morderstwom."@mt15
". De kwestie van mensenrechtenschendingen in Rusland staat wederom op de agenda van het Europees Parlement. Naast de stelselmatige vervolging van religieuze en etnische minderheden, worden er ook regelmatig mensenrechtenactivisten vermoord. Journalisten en medewerkers van ngo’s in Rusland riskeren elke dag hun leven bij de uitoefening van hun werk. Bedreigingen, ontvoeringen, marteling, willekeurige gevangenneming en moorden zijn schering en inslag. Het feit dat de Russische autoriteiten deze misdaden niet actief onderzoeken, dat er geen echte resultaten zijn behaald en dat de daders op vrije voeten blijven, bewijst niet alleen de volledige ineffectiviteit van het optreden van de autoriteiten, maar ook hun stilzwijgende instemming en onverschilligheid. Eerbiediging van de mensenrechten zou een essentieel onderdeel moeten zijn van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland. Het is onze plicht om te eisen dat Rusland ervoor zorgt dat er deugdelijke en effectieve onderzoeken worden uitgevoerd, dat de daders worden gestraft en dat er een einde komt aan deze vreselijke moorden."@nl3
". Uma vez mais, a questão da violação dos direitos humanos na Rússia reaparece na ordem do dia do Parlamento Europeu. Para além da sistemática perseguição de minorias religiosas e étnicas, assiste-se com regularidade ao assassínio de activistas que lutam pelos direitos humanos. Na Rússia, os jornalistas e os trabalhadores de ONG arriscam diariamente as suas vidas no desempenho das suas funções. Ameaças, raptos, tortura, detenções arbitrárias e assassinatos estão a tornar-se um lugar-comum. O facto de as autoridades russas não investigarem activamente estes crimes, de não se ter chegado a qualquer resultado e de os autores destes crimes continuarem a monte não só prova a completa ineficácia da actuação das autoridades como o seu tácito consentimento e indiferença. O respeito pelos direitos humanos deveria ser uma questão central nas relações entre a União Europeia e a Rússia. É nosso dever exigir que a Rússia garanta a realização de investigações adequadas e eficazes a esses casos, a punição dos seus autores e o fim deste tipo de assassinatos hediondos."@pt17
". Încă o dată, problema încălcării drepturilor omului în Rusia a apărut pe ordinea de zi a Parlamentului European. Pe lângă persecuțiile sistematice ale minorităților religioase și etnice, activiștii pentru drepturile omului sunt uciși periodic. Jurnaliştii și angajaţii ONG-urilor din Rusia își riscă viețile în fiecare zi, prin natura activităţii lor. Amenințări, răpiri, tortură, detenții arbitrare și asasinate devin realităţi ale vieţii de zi cu zi. Faptul că autoritățile ruse nu cercetează în mod activ aceste crime, că nu s-a obținut niciun rezultat real și că făptașii rămân liberi dovedeşte nu numai ineficiența totală a acțiunilor întreprinse de autorități, ci și acceptarea tacită și indiferența acestora. Respectarea drepturilor omului ar trebui să reprezinte un aspect cheie în relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia. Este de datoria noastră să cerem ca Rusia să garanteze derularea unor investigaţii adecvate și eficiente, pedepsirea făptașilor și stoparea acestor crime îngrozitoare."@ro18
"Otázka ľudských práv v Rusku sa opäť objavila na programe Európskeho parlamentu. Okrem systematického prenasledovania náboženských a národnostných menšín sa často páchajú vraždy aktivistov za ľudské práva. Novinári a pracovníci mimovládnych organizácií v Rusku pri vykonávaní svojej práce každý deň riskujú životy. Hrozby, únosy, mučenie, svojvoľné zadržiavanie a vraždy sa stávajú bežnými záležitosťami. Skutočnosť, že ruské orgány aktívne nevyšetrujú tieto zločiny, že sa nedosahujú žiadne ozajstné výsledky a páchatelia zostávajú na slobode, dokazuje nielen úplnú neúčinnosť konania orgánov, ale aj ich tichý súhlas a ľahostajnosť. Rešpektovanie ľudských práv by malo byť kľúčovou otázkou vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Ruskom. Je našou povinnosťou žiadať, aby Rusko zabezpečilo riadne a efektívne vyšetrovanie, aby boli páchatelia potrestaní a aby sa skoncovalo s tými strašnými vraždami."@sk19
". Vprašanje kršenja človekovih pravic v Rusiji je ponovno na dnevnem redu Evropskega parlamenta. Poleg sistematičnega preganjanja verskih in etničnih manjšin se vrstijo umori borcev za človekove pravice. Novinarji in delavci NVO v Rusiji med opravljanjem svojega dela vsak dan tvegajo življenje. Grožnje, ugrabitve, mučenje, samovoljna pridržanja in umori postajajo vsakdanji. Dejstvo, da ruske oblasti teh zločinov ne preiskujejo dejavno, da ni nobenih oprijemljivih rezultatov in da so storilci še vedno na prostosti, ne dokazuje samo popolne neučinkovitosti ukrepov oblasti, temveč tudi tiho pritrjevanje in ravnodušnost oblasti. Spoštovanje človekovih pravic bi moralo biti ključno vprašanje v odnosih med Evropsko unijo in Rusijo. Dolžni smo zahtevati, da Rusija zagotovi, da se preiskave opravijo pravilno in učinkovito, da se storilci kaznujejo in da se ti grozljivi umori končajo."@sl20
". Ännu en gång har frågan om överträdelser av mänskliga rättigheter i Ryssland hamnat på Europaparlamentets dagordning. Vid sidan av den systematiska förföljelsen av religiösa och etniska minoriteter begås regelbundet mord på människorättsaktivister. Journalister och personer som arbetar för icke-statliga organisationer i Ryssland riskerar dagligen livet i sitt arbete. Hot, kidnappningar, tortyr, godtyckliga frihetsberövanden och mord börjar bli vardagsmat. Att de ryska myndigheterna inte aktivt utreder dessa brott, att inga verkliga resultat har uppnåtts och att förövarna fortfarande är på fri fot bevisar inte bara hur fullständigt ineffektiva myndigheternas åtgärder är, utan också myndigheternas underförstådda samtycke och likgiltighet. Respekt för mänskliga rättigheter bör vara en central fråga i förbindelserna mellan Europeiska unionen och Ryssland. Det är vår plikt att kräva att Ryssland ser till att ordentliga och effektiva utredningar genomförs, att förövarna straffas och att det sätts stopp för dessa fasansfulla mord."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph