Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-240"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.18.4-240"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Unser früherer Alterspräsident Otto von Habsburg wurde einmal gefragt, ob er bedauere, dass er nicht Kaiser, sondern Europaabgeordneter ist. Er hat gesagt: Nein, denn wenn ich Kaiser wäre, müsste ich einen Esel Exzellenz nennen, und so kann ich einen Esel einen Esel nennen. An diese Geschichte muss ich denken, wenn es um Fragen der Menschenrechte geht. Wir sind kein diplomatisches Gremium, wir sind ein politisch-parlamentarisches Gremium. Wir können die Wahrheit sagen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt: Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Es ist eben nicht so – und ich danke der Kollegin Weber, dass sie das so klar angesprochen hat –, dass diese Zwischenfälle und Ermordungen im Kaukasus irgendwelche Zufälle oder das Wirken irgendwelcher dunklen Mächte sind, sondern seit der Machtergreifung von Herrn Putin, die mit dem Thema Tschetschenien zusammenhängt, mit den mysteriösen Explosion von Häusern in Moskau, ist seit vielen Jahren eine Blutspur da, die immer wieder nach Tschetschenien führt und unschuldige Menschen trifft: die Zivilbevölkerung und vor allem auch Menschenrechtsaktivisten, die sich wie die Genannten – und viele haben wir ja persönlich gekannt – nicht nur für die Menschenrechte der Tschetschenen einsetzen, sondern für ein demokratisches Russland, für die Völkerverständigung zwischen Tschetschenen und Russen und für den Frieden im Kaukasus. Diese Menschen werden wirklich einer nach dem anderen ermordet. Deshalb, liebe Kollegin De Keyser, war es notwendig, eine Dringlichkeitsdebatte abzuhalten. Wir machen uns doch lächerlich, wenn eine Frau, die hier im Haus Preise erhalten hat, die uns aufgrund ihres Engagements für die Menschenrechte in Straßburg besucht hat, vor unseren Augen ermordet wird und wir das Thema auf irgendeine spätere Debatte vertagen. Man schaut in Russland ganz genau, ob wir in der Lage sind, sofort zu reagieren. Und wir müssen sofort reagieren, indem wir klar sagen: Schluss mit dem Morden, Schluss mit der Verletzung der Menschenrechte, Freiheit für Tschetschenien und für Russland, aber vor allem Schluss mit den systematischen Menschenrechtsverletzungen und Morden vor mysteriösem Hintergrund!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, našeho bývalého nejstaršího poslance Otty von Habsburga se kdysi zeptali, zda lituje, že je poslancem Evropského parlamentu, a nikoli vládcem. Odpověděl „ne“, protože kdyby byl vládcem, musel by prý říkat bláznovi „Vaše Excelence“, ale jako poslanec EP může blázna nazývat bláznem. Připomněl jsem si tuto historku, když se objevila otázka lidských práv. Nejsme diplomatickým sborem, jsme politický parlamentní orgán. Můžeme říkat pravdu. Existuje jedno úsloví, které říká, že „ryba páchne od hlavy“. Není pravda – a chci poděkovat paní Weberové za její zcela jednoznačné vyjádření – že tyto incidenty a vraždy na Kavkazu jsou nějakým způsobem náhodné nebo výsledkem působením jakési temné síly; spíš se tam ale od chvíle, kdy se k moci dostal pan Putin, což souvisí s otázkou Čečny a se záhadnou expolzí domů v Moskvě, už léta táhne krvavá stopa, která vždy vede zpět do Čečny a postihuje nevinné lidi: civilisty, a zejména obránce lidských práv, kteří se stejně jako ti zmínění – a mnoho z těchto lidí jsme znali osobně – neangažují pouze v boji za lidská práva Čečenců, ale také za demokratické Rusko, za porozumění mezi národy Čečny a Ruska a za mír na Kavkazu. Tito lidé jsou vražděni jeden za druhým. Paní De Keyserová, právě proto bylo nutné vést tuto mimořádnou rozpravu. Sami sebe vystavíme posměchu, pokud žena, která v této sněmovně převzala ocenění a která nás jako oddaná obhájkyně lidských práv navštívila ve Štrasburku, je před našima očima zavražděna a my odsuneme rozpravu na toto téma na nějaký pozdější termín. Rusko pozorně sleduje, zda jsme schopni reagovat okamžitě – a my musíme reagovat okamžitě zcela jednoznačným prohlášením: skoncujte s těmito vraždami, s porušováním lidských práv a dopřejte svobodu Čečně a Rusku, ale v první řadě skoncujte se systematickým porušováním lidských práv a s vraždami za záhadných okolností."@cs1,1
"Hr. formand! Vores tidligere alderspræsident, Otto von Habsburg, blev en gang spurgt, om han var ked af at være medlem af Europa-Parlamentet i stedet for kejser. Han sagde nej, for hvis han var kejser, ville han være nødt til at kalde et fjols for "Deres Excellence", men som medlem af Europa-Parlamentet kunne han kalde et fjols for et fjols. Jeg kommer til at tænke på denne historie, når vi diskuterer menneskerettigheder. Vi er ikke en diplomatisk instans, vi er en politisk, parlamentarisk instans. Vi kan sige sandheden. Der findes en talemåde: "Fisk stinker fra hovedet og nedad". Det er ikke sådan – og jeg vil gerne takke fru Weber for hendes klare udsagn – at disse hændelser og drab i Kaukasus på nogen måde er tilfældige eller en eller anden mørk magts værk, men siden hr. Putin kom til, hvilket hænger sammen med Tjetjenienspørgsmålet og de mystiske sprængninger af huse i Moskva, har der i årevis været et blodspor, der altid fører tilbage til Tjetjenien og påvirker uskyldige indbyggere. Civile og især menneskerettighedsaktivister, der som de nævnte – og mange af disse personer kendte vi personlig – ikke bare arbejdede for tjetjenernes menneskerettigheder, men også for et demokratisk Rusland, for en forståelse mellem befolkningerne i Tjetjenien og Rusland og for fred i Kaukasus. Disse personer myrdes en efter en. Fru De Keyser, dette er grunden til, at det var nødvendigt med en uopsættelig forhandling. Vi bliver til grin, hvis en kvinde, der blev hyldet her i Parlamentet, og som besøgte os i Strasbourg på grund af sit engagement i menneskerettighederne, myrdes for øjnene af os, og vi så udsætter forhandlingen om spørgsmålet til et senere tidspunkt. Rusland holder nøje øje med, om vi er i stand til at reagere med det samme – og vi skal reagere med det samme ved meget klart at sige: Stop disse myrderier, krænkelserne af menneskerettighederne og giv Tjetjenien og Rusland deres frihed, men sæt frem for alt en stopper for de systematiske krænkelser af menneskerettighederne og drab under mystiske omstændigheder."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, το πρώην αρχαιότερο μέλος μας, ο Otto von Habsburg, ερωτήθηκε κάποτε αν μετάνιωσε που είναι βουλευτής του ΕΚ αντί για αυτοκράτορας. Όχι, είπε, επειδή ως αυτοκράτορας θα ήταν αναγκασμένος να αποκαλεί έναν ανόητο «εξοχότητα», ενώ ως βουλευτής του ΕΚ μπορεί τον ανόητο να τον αποκαλεί «ανόητο». Θυμάμαι την ιστορία αυτή όταν προκύπτουν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είμαστε διπλωματικό σώμα· είμαστε πολιτικό κοινοβουλευτικό σώμα. Μπορούμε να πούμε την αλήθεια. Υπάρχει ένα ρητό που λέει: «το ψάρι βρομάει από το κεφάλι». Δεν ισχύει το ότι –και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Weber που εκφώνησε μια τόσο σαφή ομιλία– τα εν λόγω περιστατικά και οι δολοφονίες στον Καύκασο είναι κατά οιονδήποτε τρόπο τυχαία ή έργο κάποιας σκοτεινής δύναμης, αλλά αληθεύει ότι από τότε που ανήλθε στην εξουσία ο κ. Putin, κάτι που συνδέεται με το θέμα της Τσετσενίας και τη μυστηριώδη έκρηξη σπιτιών στη Μόσχα, υπάρχουν ίχνη αίματος εκεί επί σειρά ετών που οδηγούν στην Τσετσενία και αφορούν αθώους: αμάχους και, συγκεκριμένα, προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι, όπως εκείνοι που αναφέρθηκαν ήδη –και πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους γνωρίζαμε προσωπικά– όχι μόνο εργάζονταν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Τσετσένων αλλά και υπέρ μιας δημοκρατικής Ρωσίας, υπέρ της κατανόησης μεταξύ του λαού της Τσετσενίας και της Ρωσίας και υπέρ της ειρήνης στον Καύκασο. Αυτοί οι άνθρωποι δολοφονούνται ο ένας μετά τον άλλον. Κυρία De Keyser, γι’ αυτό ήταν απαραίτητο να διεξαγάγουμε επείγουσα συζήτηση. Θα γίνουμε περίγελος αν μια γυναίκα, η οποία έλαβε επαίνους από το Σώμα αυτό και μας επισκέφθηκε στο Στρασβούργο λόγω της προσήλωσής της στα ανθρώπινα δικαιώματα, δολοφονηθεί μπροστά στα μάτια μας και μετά αναβάλλουμε τη συζήτηση για κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία. Η Ρωσία παρακολουθεί προσεκτικά, ώστε να δει αν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε άμεσα – και πρέπει να απαντήσουμε άμεσα λέγοντας σαφώς: να πάψουν οι δολοφονίες, οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να χορηγηθεί ελευθερία στην Τσετσενία και τη Ρωσία, αλλά κυρίως να πάψουν οι συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δολοφονιών υπό περίεργες συνθήκες."@el10
"Mr President, our former Oldest Member, Otto von Habsburg, was once asked whether he regretted being an MEP rather than an emperor. He said no, because if he was an emperor he would have to call a fool ‘Your Excellency’ but as an MEP he could call a fool a fool. I am reminded of this story when human rights issues come up. We are not a diplomatic body; we are a political parliamentary body. We can speak the truth. There is a saying that goes ‘the fish stinks from the head down’. It is not the case – and I would like to thank Mrs Weber for giving such a clear speech – that these incidents and murders in the Caucasus are in any way random or the work of some dark force, but rather, since Mr Putin came to power, which is linked to the matter of Chechnya and the mysterious explosion of houses in Moscow, there has been a trail of blood there for years that always leads back to Chechnya and affects innocent people: civilians and, in particular, human rights activists who, like those mentioned – and many of these people were known to us personally – not only work for the human rights of Chechens but also for a democratic Russia, for an understanding between the peoples of Chechnya and Russia and for peace in the Caucasus. These people are being murdered one after the other. Mrs De Keyser, this is why it was necessary to hold an emergency debate. We will make ourselves a laughing stock if a woman who received praise in this House and who visited us in Strasbourg on account of her commitment to human rights is murdered in front of our eyes and we then postpone the debate on the subject to some later date. Russia is watching closely to see whether we are in a position to respond immediately – and we must respond immediately by saying very clearly: put an end to the murders, to the violation of human rights and grant freedom to Chechnya and Russia, but above all put an end to the systematic violation of human rights and murders in mysterious circumstances."@en4
"Señor Presidente, una vez se le preguntó al diputado más antiguo del Parlamento Europeo, Otto von Habsburg, si lamentaba ser diputado del Parlamento Europeo en lugar de emperador. Su respuesta fue que no, porque si fuese emperador tendría que llamar «Excelencia» a un estúpido; en cambio siendo diputado, podía llamarlo simplemente estúpido. Cuando surgen problemas relacionados con los derechos humanos, me viene a la mente esta historia. No somos un órgano de carácter diplomático; somos un órgano parlamentario con una misión política. Podemos decir la verdad. Hay un refrán que dice «el pescado apesta desde la cabeza hasta la cola». Los incidentes y asesinatos del Cáucaso no son en modo alguno fortuitos —y me gustaría agradecer a Renate Weber la claridad de su discurso— ni fruto del trabajo de alguna fuerza oscura, sino, más bien, desde que el señor Putin llegó al poder, hecho que guarda relación con el asunto de Chechenia y las misteriosas explosiones de casas en Moscú, se ha producido allí un reguero de sangre durante años que siempre supone un retroceso para Chechenia y afecta a gente inocente: civiles y, en particular, activistas de los derechos humanos que, al igual que los que se han mencionado —y conocíamos personalmente a muchos de ellos— no sólo trabajan en favor de los derechos humanos de los chechenos sino también en pro de la consecución de una Rusia democrática, de un entendimiento entre los pueblos de Chechenia y Rusia y de la paz en el Cáucaso. Estas personas están siendo asesinadas una tras otra. Señora De Keyser, ésta es la razón por la que es necesario celebrar un debate con carácter de emergencia. Nos convertiremos en el hazmerreír de todo el mundo si una mujer que fue elogiada en esta Cámara y que nos visitó en Estrasburgo en el marco de su compromiso con los derechos humanos es asesinada ante nuestros ojos y nosotros posponemos el debate sobre ese asunto a una fecha posterior. Rusia está muy atenta: quiere ver si nos inclinamos a responder inmediatamente, y debemos hacerlo diciendo con toda claridad: detengan los asesinatos y la violación de los derechos humanos; garanticen la libertad para Chechenia y Rusia, pero, por encima de todo, pongan fin a la violación sistemática de los derechos humanos y a los asesinatos en misteriosas circunstancias."@es21
"Austatud juhataja! Meie endiselt vanimalt liikmelt Otto von Habsburgilt küsiti kord, kas ta kahetseb, et on keisri asemel Euroopa Parlamendi liige. Ta vastas, et ei, sest keisrina oleks ta rumalat inimest pidanud kutsuma kui Teie Kõrgeausus, kuid parlamendiliikmena sai ta rumalat inimest rumalaks kutsuda. Mulle tuleb see iga kord meelde, kui inimõigiste probleemid päevakorras on. Me pole diplomaatiline keha. Me oleme poliitiliselt parlamentaarne keha. Saame rääkida tõtt. Öeldakse, et kala hakkab mädanema peast. Praegu pole see nii ja siinkohal tänan Renate Weberit sellise selge kõne eest, et need intsidendid ja mõrvad Kaukasuses oleksid kuidagi juhuslikud või mõne tumeda jõu kätetöö, vaid pigem sellest ajast peale, kui Vladimir Putin võimule sai, mis on seotud Tšetšeenia teema ja müstiliste majade plahvatustega Moskvas, on aastaid jooksnud vererida, mis alati viib tagasi Tšetšeeniasse ja mõjutab süütuid inimesi: tsiviilisikud ja eriti inimõiguslasi, kes nagu need, keda juba mainiti ja kellest paljusid tundsime isiklikult, ei tööta mitte ainult Tšetšeenide inimõiguste, vaid ka demokraatliku Venemaa, Tšetšeenia ja Venemaa rahvaste vastastikuse mõistmise ja Kaukasuse rahu nimel. Neid inimesi mõrvatakse üksteise järel. Seetõttu olu vaja korraldada erakorraline arutelu, Véronique De Keyser. Me teeme endast naerualused, juhul kui naine, keda täiskogu kiitis ja kes külastas meid Strasbourgis, kuna ta oli pühendunud inimõigustele, mõrvatakse meie silme ees ja me lükkame arutelu selle teema üle hilisemale kuupäevale. Venemaa jälgib lähedalt, kas me kavatseme kohe reageerida ja me peamegi koheselt reageerima, öeldes väga selgelt, et tuleb lõpetada mõrvad, inimõiguste rikkumised ja vabastada Tšetšeenia ja Venemaa, kuid ennekõike tuleb lõpetada süstemaatiline inimõiguste rikkumine ja mõrvamine salapärastel asjaoludel."@et5
"Arvoisa puhemies, entiseltä vanhimmalta jäseneltämme Otto von Habsburgilta kysyttiin kerran, olisiko hän mieluummin ollut keisari kuin Euroopan parlamentin jäsen. Hän vastasi kieltävästi, sillä jos hän olisi ollut keisari, hänen olisi pitänyt kutsua hullua teidän korkeudeksenne, mutta Euroopan parlamentin jäsenenä hän saattoi kutsua tätä hulluksi. Tämä tarina tulee mieleeni, kun käsitellään ihmisoikeusasioita. Me emme ole diplomaattinen elin, olemme poliittinen parlamentaarinen elin. Me voimme puhua totta. Sanotaan, että huono johtaja pilaa koko yrityksen. Tässä ei ole kyse siitä – ja kiitän jäsen Weberiä hänen selkeistä sanoistaan – että nämä tapahtumat ja murhat Kaukasuksella olisivat missään tapauksessa joidenkin pimeiden voimien sattumanvaraisia toimia, vaan pikemminkin Putinin noustua valtaan, mikä liittyy Tšetšenian asiaan ja talojen salaperäisiin räjähdyksiin Moskovassa, veriset jäljet ovat vuosia johtaneet aina takaisin Tšetšeniaan ja uhanneet viattomia ihmisiä, siviilejä ja erityisesti ihmisoikeusaktivisteja, jotka täällä mainittujen tavoin – joista monet me tunsimme henkilökohtaisesti – eivät ainoastaan tee työtä tšetšeenien ihmisoikeuksien eteen vaan myös Venäjän demokratian eteen, Tšetšenian ja Venäjän kansojen välisen yhteisymmärryksen eteen ja Kaukasuksen rauhan eteen. Yksi toisensa jälkeen nämä ihmiset murhataan. Hyvä jäsen De Keyser, tämän vuoksi oli tarpeen järjestää kiireellinen keskustelu. Teemme itsemme naurunalaisiksi, jos täällä parlamentissa kiitosta ihmisoikeussitoumuksistaan saanut ja luonamme Strasbourgissa vieraillut nainen murhataan silmiemme edessä ja me siirrämme asiaa koskevan keskustelun myöhempään ajankohtaan. Venäjä tarkkailee tiiviisti, kykenemmekö me vastaamaan välittömästi, ja meidän on vastattava välittömästi ja sanottava hyvin selvästi: lopettakaa murhat, lopettakaa ihmisoikeusrikkomukset ja antakaa Tšetšenialle ja Venäjälle vapaus, mutta ennen kaikkea lopettakaa ihmisoikeuksien järjestelmälliset rikkomiset ja murhat hämärissä olosuhteissa."@fi7
"Monsieur le Président, on a un jour demandé à notre ancien plus ancien membre, Otto de Habsbourg, s’il ne regrettait pas d’être député européen plutôt qu’empereur. Il a répondu par la négative en ajoutant que s’il avait été empereur, il aurait dû appeler un imbécile «Votre Excellence», alors qu’en tant que député européen, il pouvait appeler un imbécile un imbécile. Cette histoire me revient toutes les fois qu’est soulevée ici la question des droits de l’homme. Nous ne sommes pas un organe diplomatique, nous sommes un organe parlementaire politique. Nous pouvons dire la vérité. Comme dit le proverbe: «le poisson pourrit toujours par la tête». Il n’est pas vrai – et je voudrais remercier ici M Weber pour ses paroles claires – que ces événements, ces assassinats soient, d’une manière quelconque, le fait du hasard ou l’œuvre de quelque force obscure; bien plutôt, depuis l’accession de M. Poutine au pouvoir, liée à la question de la Tchétchénie et à l’explosion mystérieuse de plusieurs immeubles à Moscou, c’est une trainée de sang qui, depuis des années, nous ramène à la Tchétchénie et frappe des innocents, des civils et plus particulièrement des militants des droits de l’homme qui, comme ceux qui ont été cités – et nombre de ces personnes étaient connues de nous personnellement – ne travaillent pas seulement pour les droits humains des Tchétchènes mais aussi pour une Russie démocratique, pour une entente entre les peuples de Tchétchénie et de Russie et pour la paix dans le Caucase. Ces personnes se font assassiner l’une après l’autre. C’est pourquoi, Madame De Keyser, il était nécessaire d’avoir ce débat de toute urgence. Nous allons nous couvrir de ridicule parce qu’une femme qui a été applaudie par cette Assemblée et nous a rendu visite ici à Strasbourg dans le cadre de son engagement pour la cause des droits de l’homme vient d’être assassinée sous nos yeux et nous, nous reporterions ce débat à une date ultérieure! La Russie nous observe de près et elle veut voir si nous sommes capables de réagir immédiatement, et nous devons réagir sur le champ en disant très clairement ceci: mettez fin aux assassinats, aux violations des droits de l’homme et apportez la paix en Tchétchénie et en Russie, mais, avant tout, mettez un terme à la violation systématique des droits de l’homme et aux assassinats perpétrés dans des circonstances mystérieuses."@fr8
". Elnök úr, egykori korelnökünket, Habsburg Ottót egyszer arról kérdezték, hogy nem bánja-e, hogy császár helyett európai parlamenti képviselő lett. Azt mondta, nem bánja, mivel ha császár lenne, egy bolondot is „Őexcellenciájának” kellene szólítania, de európai parlamenti képviselőként nevén nevezheti a bolondokat. Ez a történet jut eszembe olyankor, amikor emberi jogi kérdésekről van szó. Az Európai Parlament nem diplomáciai testület; politikai parlamenti testület vagyunk, kimondhatjuk az igazságot. Van egy mondás, miszerint „fejétől bűzlik a hal”. Itt nem arról van szó – és szeretném megköszönni Weber asszonynak, hogy ilyen világosan beszélt –, hogy ezek az incidensek és gyilkosságok a Kaukázus térségében véletlenszerűen vagy valamilyen sötét erők munkája nyomán történnének, hanem arról, hogy mióta Putyin úr hatalomra került – ami összekapcsolódik Csecsenföld kérdésével és a rejtélyes moszkvai házrobbantásokkal –, évek óta ott húzódik a vérnyom, amely mindig visszavezet Csecsenföldre, és ártatlan embereket érint: polgári lakosokat, és különösen emberi jogi aktivistákat, akik a már említettekhez hasonlóan – közülük sokakat egyébként személyesen is ismertünk – nemcsak a csecsenek jogaiért küzdenek, hanem a demokratikus Oroszországért is, hogy Csecsenföld és Oroszország népe megértse egymást, és végre eljöjjön a béke a Kaukázusban. Ezeket az embereket sorra meggyilkolják. De Keyser asszony, ezért volt szükség arra, hogy sürgősségi vitát tartsunk. Köznevetség tárgyává tesszük magunkat, ha azt a nőt, akit itt méltattunk a Házban, és aki az emberi jogok melletti elkötelezettsége okán Strasbourgban is felkeresett bennünket, a szemünk láttára ölik meg, mi pedig későbbi időpontra halasztjuk az erről szóló vitát. Oroszország figyelmesen szemléli, hogy vagyunk-e olyan helyzetben, hogy azonnal reagáljunk – tehát azonnal kell reagálnunk, azzal, hogy kimondjuk: vessenek véget a gyilkosságoknak, az emberi jogok megsértésének, garantálják Csecsenföld és Oroszország szabadságát, de mindenekelőtt vessenek véget az emberi jogok módszeres megsértésének és a rejtélyes körülmények övezte gyilkosságoknak."@hu11
"Signor Presidente, al nostro ex membro più anziano, Otto von Habsburg, una volta è stato chiesto se si fosse mai rammaricato di essere un europarlamentare anziché un imperatore. Egli ha risposto negativamente perché se fosse stato un imperatore avrebbe dovuto chiamare uno sciocco “Sua Eccellenza”, mentre come europarlamentare poteva dire pane al pane e vino al vino. Questo aneddoto mi torna in mente ogni volta che parliamo di diritti dell’uomo. Non siamo un organo diplomatico. Siamo un organo parlamentare politico. Possiamo dire la verità. Un detto dice “Il pesce puzza dalla testa”. Questi incidenti e assassini nel Caucaso, e vorrei ringraziare l’onorevole Weber per la chiarezza del suo intervento, non sono affatto casuali od opera di una qualche forza oscura. Da quanto Putin è salito al potere, in relazione alla questione della Cecenia e alla misteriosa esplosione di abitazioni a Mosca, si è piuttosto verificata per anni una sequela di fatti di sangue che riconduce sempre alla Cecenia e colpisce persone innocenti: civili e, in particolare, difensori dei diritti umani che, come quelli citati, molti dei quali ci erano noti personalmente, non soltanto si adoperano per i diritti umani dei ceceni, bensì anche per una Russia democratica, un’intesa tra i popoli della Cecenia e della Russia e la pace nel Caucaso. Queste persone vengono uccise, una dopo l’altra. Onorevole De Keyser, per questo è stato necessario tenere una discussione su problemi di attualità. Ci renderemmo ridicoli se di fronte all’assassinio, sotto i nostri occhi, di una donna elogiata in quest’Aula e che ci ha reso visita a Strasburgo per il suo impegno nei confronti dei diritti umani dovessimo rinviare la discussione sull’argomento a data da destinarsi. La Russia ci osserva attentamente per verificare se siamo capaci di rispondere immediatamente e noi dobbiamo farlo dicendo con estrema chiarezza: basta con le uccisioni, basta con le violazioni dei diritti umani; concedete la libertà alla Cecenia e alla Russia, ma soprattutto smettetela con le violazioni sistematiche dei diritti umani e le uccisioni in circostanze misteriose."@it12
"Pone pirmininke, vieną kartą mūsų buvusiam seniausiam nariui Ottui von Habsburgui buvo užduotas klausimas, ar jis apgailestauja, kad yra EP narys, o ne imperatorius. Jis pasakė, kad ne, nes, jeigu būtų imperatorius, turėtų kreiptis į kvailį „Jūsų ekscelencija“, tačiau būdamas EP nariu galėtų kvailį vadinti kvailiu. Aš prisiminiau šią istoriją, kai buvo minimos žmogaus teisių problemos. Mes esame ne diplomatinė, o politinė parlamentinė institucija. Mes galime sakyti tiesą. Yra toks posakis: „žuvis genda nuo galvos“. Čia ne tas atvejis (norėčiau padėkoti R. Weber už tokius aiškius žodžius), kad šie incidentai ir žmogžudystės Kaukaze atsitiktiniai arba kokių nors tamsiųjų jėgų darbas. Nuo to laiko, kai į valdžią atėjo V. Putinas, siejamas su Čečėnijos klausimu ir paslaptingu namų sprogdinimu Maskvoje, šie įvykiai daug metų buvo kraujo pėdsakas, kuris visada veda atgal į Čečėniją ir nuo kurio kenčia nekalti žmonės: civiliai ir visų pirma žmogaus teisų aktyvistai, kurie, kaip ir tie, kuriuos minėjome ir iš kurių daugelį pažinojome asmeniškai, dirbo ne tik dėl čečėnų žmogaus teisių, bet ir dėl demokratinės Rusijos, Čečėnijos ir Rusijos gyventojų tarpusavio supratimo ir taikos Kaukaze. Šie žmonės žudomi vienas po kito. Ponia V. De Keyser, būtent tam reikėjo surengti skubias diskusijas. Mes tapsime pajuokos objektu, jeigu moteris, sulaukusi pagyrimų šiame Parlamente ir aplankiusi mus Strasbūre, dėl savo atsidavimo žmogaus teisėms nužudoma mūsų akyse, o mes atidedame diskusiją šiuo klausimu vėlesniam laikui. Rusija atidžiai stebi norėdama pamatyti, ar mes galime reaguoti nedelsdami, todėl turime tučtuojau reaguoti pasakydami labai aiškiai, kad ji nutrauktų žmogžudystes, žmogaus teisių pažeidimus ir užtikrintų laisvę Čečėnijoje ir Rusijoje, o visų pirma nutrauktų nuolatinius žmogaus teisių pažeidimus ir žmogžudystes paslaptingomis aplinkybėmis."@lt14
"( ) Priekšsēdētāja kungs! Mūsu bijušajam visvecākajam deputātam reiz jautāja, vai viņš nožēlojot, ka ir EP deputāts, nevis imperators. Viņš teica „nē”, jo, ja viņš būtu imperators, viņam būtu jāsauc āksts par „jūsu ekselenci”, bet kā EP deputāts viņš var saukt ākstu par ākstu. Šis stāsts man nāk prātā, kad izvirzās cilvēktiesību jautājumi. Mēs neesam diplomātiska iestāde, mēs esam politiska parlamentāra iestāde. Mēs varam runāt taisnību. Ir teiciens: „Zivs pūst no galvas.” Nav tā — un es vēlos pateikties kundzei par tik skaidru uzrunu — ka šie atgadījumi un slepkavības Kaukāzā būtu kaut kādā veidā nejaušas vai kāda tumša spēka darbs, bet drīzāk kopš kunga nākšanas pie varas, kas ir saistīta ar Čečenijas lietu un mistiskajām māju eksplozijām Maskavā, gadiem ilgi ir bijušas asins pēdas, kas vienmēr ved atpakaļ uz Čečeniju un ietekmē nevainīgus cilvēkus: civiliedzīvotājus un īpaši cilvēktiesību aktīvistus, kas tāpat kā pieminētie — un daudzus no šiem cilvēkiem mēs pazinām personīgi — ne tikai strādā čečenu cilvēktiesību labā, bet arī demokrātiskas Krievijas labā, sapratnes labā starp Čečenijas un Krievijas tautām, par mieru Kaukāzā. Šie cilvēki tiek slepkavoti cits aiz cita. kundze, tieši tāpēc bija jānotur ārkārtas debates. Mēs padarīsim sevi par apsmiekla objektu, ja sieviete, kura tika godināta šajā Parlamentā un kura apmeklēja mūs Strasbūrā sakarā ar viņas nodarbošanos ar cilvēktiesībām, tiek noslepkavota mūsu acu priekšā un mēs atliekam debates par šo tematu uz kādu vēlāku laiku. Krievija vēro mūs cieši, lai redzētu, vai mēs esam spējīgi reaģēt nekavējoties — un mums ir jāreaģē nekavējoties, ļoti skaidri pasakot: „Izbeidziet slepkavības, cilvēktiesību pārkāpumus un dodiet brīvību Čečenijai un Krievijai, bet vispirms pielieciet punktu sistemātiskajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un slepkavībām neskaidros apstākļos!”"@lv13
"Herr Präsident! Unser früherer Alterspräsident Otto von Habsburg wurde einmal gefragt, ob er bedauere, dass er nicht Kaiser, sondern Europaabgeordneter ist. Er hat gesagt: Nein, denn wenn ich Kaiser wäre, müsste ich einen Esel Exzellenz nennen, und so kann ich einen Esel einen Esel nennen. An diese Geschichte muss ich denken, wenn es um Fragen der Menschenrechte geht. Wir sind kein diplomatisches Gremium, wir sind ein politisch-parlamentarisches Gremium. Wir können die Wahrheit sagen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt: Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Es ist eben nicht so – und ich danke der Kollegin Weber, dass sie das so klar angesprochen hat –, dass diese Zwischenfälle und Ermordungen im Kaukasus irgendwelche Zufälle oder das Wirken irgendwelcher dunklen Mächte sind, sondern seit der Machtergreifung von Herrn Putin, die mit dem Thema Tschetschenien zusammenhängt, mit den mysteriösen Explosion von Häusern in Moskau, ist seit vielen Jahren eine Blutspur da, die immer wieder nach Tschetschenien führt und unschuldige Menschen trifft: die Zivilbevölkerung und vor allem auch Menschenrechtsaktivisten, die sich wie die Genannten – und viele haben wir ja persönlich gekannt – nicht nur für die Menschenrechte der Tschetschenen einsetzen, sondern für ein demokratisches Russland, für die Völkerverständigung zwischen Tschetschenen und Russen und für den Frieden im Kaukasus. Diese Menschen werden wirklich einer nach dem anderen ermordet. Deshalb, liebe Kollegin De Keyser, war es notwendig, eine Dringlichkeitsdebatte abzuhalten. Wir machen uns doch lächerlich, wenn eine Frau, die hier im Haus Preise erhalten hat, die uns aufgrund ihres Engagements für die Menschenrechte in Straßburg besucht hat, vor unseren Augen ermordet wird und wir das Thema auf irgendeine spätere Debatte vertagen. Man schaut in Russland ganz genau, ob wir in der Lage sind, sofort zu reagieren. Und wir müssen sofort reagieren, indem wir klar sagen: Schluss mit dem Morden, Schluss mit der Verletzung der Menschenrechte, Freiheit für Tschetschenien und für Russland, aber vor allem Schluss mit den systematischen Menschenrechtsverletzungen und Morden vor mysteriösem Hintergrund!"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, aan ons voormalig oudste lid in jaren, Otto von Habsburg, werd ooit gevraagd of hij het jammer vond dat hij geen keizer was, maar lid van het Europees Parlement. Hij antwoordde daarop ontkennend, omdat hij als keizer een domoor "Excellentie" zou moeten noemen, terwijl hij als lid van het EP een domoor gewoon een domoor kon noemen. Aan dit verhaal moet ik altijd denken wanneer het om mensenrechtenkwesties gaat. Wij zijn geen diplomatiek orgaan, wij zijn een politiek-parlementair orgaan, Wij kunnen de waarheid zeggen. Er is een spreekwoord dat luidt: "De vis begint vanaf de kop te stinken". Het is niet zo – en ik dank mijn collega, mevrouw Weber, voor haar duidelijke woorden in dit verband – dat deze incidenten en moorden in de Kaukasus slechts toevalligheden zijn of het werk van een of andere duistere macht, maar sinds de heer Poetin aan de macht is gekomen, wat met de kwestie van Tsjetsjenië en de mysterieuze ontploffingen van huizen in Moskou samenhangt, is er een bloedspoor geweest dat steeds opnieuw naar Tsjetsjenië leidt en onschuldige mensen treft: de burgerbevolking en met name ook mensenrechtenactivisten, die zich, zoals degenen die reeds zijn genoemd – en velen onder hen hebben we persoonlijk gekend – niet alleen voor de mensenrechten van de Tsjetsjenen inzetten, maar voor een democratisch Rusland, voor begrip tussen de bevolkingen van Tsjetsjenië en Rusland en voor vrede in de Kaukasus. Deze mensen worden werkelijk de een na de ander vermoord. Daarom was het nodig, mevrouw De Keyser, om een spoeddebat te houden. We maken ons toch belachelijk, als een vrouw die in dit Parlement onderscheidingen heeft ontvangen en die ons vanwege haar inzet voor de mensenrechten in Straatsburg een bezoek heeft gebracht, voor onze ogen wordt vermoord en we het debat daarover uitstellen. Rusland houdt nauwgezet in de gaten of wij in staat zijn om direct te reageren, en we moeten ook direct reageren door heel duidelijk te zeggen: houd op met het moorden, met de schendingen van de mensenrechten, en geef Tsjetsjenië en Rusland vrijheid, maar maak eerst en vooral een einde aan de systematische schendingen van de mensenrechten en moorden onder mysterieuze omstandigheden."@nl3
"Panie przewodniczący! Naszemu byłemu posłowi-seniorowi, panu Ottonowi von Habsburgowi, zadano kiedyś pytanie, czy żałuje, że jest posłem do Parlamentu Europejskiego, a nie cesarzem. Odpowiedział, że nie, bo gdyby był cesarzem, to musiałby zwracać się do głupca „Wasza Ekscelencjo”, a jako poseł do PE może nazywać głupca głupcem. Historia ta przypomina mi się, kiedy pojawia się kwestia praw człowieka. Nie jesteśmy organem dyplomatycznym – jesteśmy politycznym organem parlamentarnym. Możemy mówić prawdę. Jest takie powiedzenie, że „ryba psuje się od głowy”. Nie jest tak – i chcę tu podziękować pani poseł Weber za tak jasne wystąpienie – że te wydarzenia i zabójstwa na Kaukazie mają charakter przypadkowy lub są dziełem jakiejś mrocznej siły. Od kiedy doszedł do władzy pan Putin, co jest związane ze sprawą Czeczenii i tajemniczych wybuchów w domach w Moskwie, całe już lata ciągnie się ślad krwi, który zawsze prowadzi do Czeczenii, a którego ofiarami są niewinne osoby: cywile, a w szczególności działacze na rzecz praw człowieka, którzy, tak jak tutaj wymienieni – a wiele z tych osób poznaliśmy osobiście – pracują nie tylko na rzecz praw człowieka w Czeczenii, ale również na rzecz demokratycznej Rosji i zrozumienia między narodami czeczeńskim i rosyjskim oraz pokoju na Kaukazie. Ludzie ci giną jeden za drugim. Pani poseł De Keyser! Właśnie dlatego konieczne było odbycie debaty w trybie pilnym. Wystawimy się na pośmiewisko, jeżeli kobietę, którą wychwalano w tej Izbie, która odwiedzała nas w Strasburgu ze względu na swoje zaangażowanie w prawa człowieka, morduje się naszych oczach, a my przełożymy debatę w jej sprawie na jakiś późniejszy termin. Rosja bacznie nas obserwuje, aby zobaczyć, czy potrafimy niezwłocznie zareagować, więc musimy reagować niezwłocznie, mówiąc bardzo wyraźnie: połóżcie kres tym zabójstwom, łamaniu praw człowieka, i uwolnijcie Czeczenię oraz Rosję, ale przede wszystkim połóżcie kres systematycznemu łamaniu praw człowieka i zabójstwom w tajemniczych okolicznościach."@pl16
"Senhor Presidente, perguntaram uma vez ao nosso anterior decano dos deputados, Otto von Habsburg, se tinha pena de ser deputado em vez de imperador. Respondeu que não, pois se fosse imperador teria de tratar um tolo por "Vossa Excelência", mas enquanto deputado podia chamar tolo a um tolo. Lembro-me desta história quando são levantadas questões de direitos humanos. Não somos um corpo diplomático, mas, sim, um corpo parlamentar político. Podemos dizer a verdade. Há um ditado que reza assim: " O peixe começa a cheirar mal pela cabeça.". Não é o caso – e gostaria de agradecer à senhora deputada Renate Weber a intervenção clara que proferiu – que estes incidentes e assassínios no Cáucaso sejam de algum modo fortuitos ou obra de alguma força negra, mas, pelo contrário, desde que o senhor Putin ascendeu ao poder, o que está ligado à questão da Chechénia e à misteriosa explosão de casas em Moscovo, tem havido ali desde há anos um rasto de sangue que conduz sempre à Chechénia e afecta pessoas inocentes: civis e, em particular, activistas dos direitos humanos que, como os referidos – e muitas destas pessoas eram nossas conhecidas pessoalmente – não só pugnam pelos direitos humanos dos chechenos, mas também por uma Rússia democrática, por um entendimento entre os povos da Chechénia e da Rússia e pela paz no Cáucaso. Estas pessoas estão a ser assassinadas umas a seguir às outras. Senhora Deputada Véronique De Keyser, esta é a razão pela qual foi necessário ter um debate de urgência. Seríamos motivo de chacota se uma mulher que foi elogiada neste Parlamento e que foi recebida em Estrasburgo devido ao seu empenho na defesa dos direitos humanos fosse assassinada diante dos nossos olhos e adiássemos o debate sobre o assunto para uma data posterior. A Rússia está a ver com toda a atenção se estamos em posição de reagir imediatamente – e nós temos de o fazer dizendo com toda a clareza: ponham fim aos assassínios e à violação dos direitos humanos, e concedam a liberdade à Chechénia e à Rússia, mas, acima de tudo, ponham termo à violação sistemática dos direitos humanos e aos assassínios em circunstâncias misteriosas."@pt17
"Dle președinte, Otto von Habsburg, fost cel mai în vârstă deputat european, a fost întrebat odată dacă regretă faptul că este deputat european şi nu împărat. El a răspuns că nu deoarece, dacă ar fi fost împărat, ar fi trebuit să-i spună unui prost „Excelența voastră”, în timp ce, în calitate de deputat european, îi putea spune unui prost „prostule”. Îmi amintesc de această poveste atunci când sunt în discuție probleme referitoare la drepturile omului. Nu suntem o instituție diplomatică; suntem un organ parlamentar politic. Putem spune adevărul. Există un proverb care spune că „peștele se împute de la cap”. Nu este cazul aici - și aș dori să îi mulțumesc dnei Weber pentru că ne-a oferit un discurs atât de clar - ca aceste incidente și crime din Caucaz să fie în vreun fel întâmplătoare sau rezultatul unor forțe oculte, ci mai degrabă, de când dl Putin a ajuns la putere - fapt legat de problemele din Cecenia și de misterioasa explozie a caselor din Moscova - a existat întotdeauna o dâră de sânge în ultimii ani în acea zonă, care duce mereu către Cecenia și afectează oameni nevinovați: civili și, mai ales, activiști pentru drepturile omului care, ca și cei deja menționați - și pe mulți din aceștia îi cunoșteam personal - nu militează doar pentru drepturile omului în favoarea cecenilor, ci și pentru o Rusie democratică, pentru înțelegere între popoarele cecen și rus și pentru pace în Caucaz. Acești oameni sunt uciși unul după altul. De aceea, dnă De Keyser, a fost necesară organizarea unei dezbateri de urgență. Ne vom face de râs dacă o femeie care a fost lăudată în acest parlament și care ne-a vizitat la Strasbourg în temeiul implicării sale în apărarea drepturilor omului este ucisă în fața ochilor noștri, iar noi amânăm dezbaterea pe această temă pentru o dată ulterioară. Rusia ne urmărește îndeaproape pentru a vedea dacă ne aflăm în postura de a putea răspunde imediat - și trebuie să răspundem imediat spunând foarte clar: puneți capăt crimelor, încălcărilor drepturilor omului și acordați libertate Ceceniei și Rusiei dar, mai presus de toate, puneți capăt cazurilor de încălcare sistematică a drepturilor omului și crimelor în circumstanțe misterioase."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, nášho bývalého najstaršieho poslanca Otta von Habsburga sa raz opýtali, či ľutuje, že je poslancom Európskeho parlamentu, a nie vládcom. Povedal, že nie, lebo keby bol vládca, musel by hlupáka nazývať „vaša excelencia“, ale ako poslanec Parlamentu môže hlupáka nazvať hlupákom. Pri otázke ľudských práv som si spomenul na túto historku. My nie sme diplomatický orgán, my sme politický parlamentný orgán. Môžeme hovoriť pravdu. Jedno porekadlo hovorí, že „ryba smrdí od hlavy“. Nie je to tak – a chcel by som poďakovať pani Weberovej za jej jasné slová –, že tieto incidenty a vraždy na Kaukaze sú akýmkoľvek spôsobom náhodné alebo dielom temných síl, ale skôr, odkedy prišiel pán Putin k moci – čo súvisí s problematikou Čečenska a záhadných výbuchov domov v Moskve –, už roky môžeme sledovať krvavú stopu, ktorá zakaždým vedie naspäť do Čečenska a postihuje nevinných ľudí: civilistov a najmä obhajcov ľudských práv, ktorí, ako napríklad tí, ktorých sme spomenuli – a mnoho týchto ľudí sme poznali osobne –, sa usilujú o dodržiavanie ľudských práv Čečencov, ale aj o demokratické Rusko, o porozumenie medzi národmi Čečenska a Ruska a o mier na Kaukaze. Týchto ľudí jedného po druhom zabíjajú. Preto bolo potrebné, pani De Keyserová, aby sme viedli túto núdzovú rozpravu. Vyjdeme na posmech, ak ženu, ktorú sme v tomto Parlamente chválili a ktorá nás v Štrasburgu navštívila z dôvodu svojej oddanosti ľudským právam, zavraždia priamo pred našimi očami a my potom odsunieme rozpravu k tejto téme na neskorší dátum. Rusko pozorne sleduje, či sme v stave reagovať okamžite, a my musíme reagovať okamžite tým, že úplne jasne povieme: zastavte vraždenie, porušovanie ľudských práv a poskytnite Čečensku a Rusku slobodu, ale predovšetkým ukončite systematické porušovanie ľudských práv a vraždenie za záhadných okolností."@sk19
"Gospod predsednik, našega nekdanjega najstarejšega poslanca Otta von Habsburga so nekoč vprašali, ali obžaluje, da je poslanec Evropskega parlamenta in ne cesar. Odvrnil je, da ne, ker če bi bil cesar, bi moral bedaka klicati „Vaša ekscelenca“, kot poslanec Evropskega parlamenta pa lahko bedaka kliče bedak. Na to zgodbo se spomnim, kadar gre za vprašanja človekovih pravic. Nismo diplomatski organ; mi smo politično-parlamentarni organ. Lahko govorimo resnico. Obstaja pregovor, ki pravi, da „riba pri glavi smrdi“. Ni ravno tako – in rad bi se zahvalil gospe Weber za tako jasen govor –, da bi bili ti incidenti in umori na Kavkazu kakor koli naključni ali da bi bili delo nekakšnih temnih sil, temveč je od prihoda gospoda Putina na oblast, kar je povezano z vprašanjem Čečenije in skrivnostno eksplozijo stavb v Moskvi, tam že leta krvava sled, ki vedno pripelje nazaj v Čečenijo in prizadene nedolžne ljudi: civiliste in predvsem borce za človekove pravice, ki kot omenjeni – in veliko teh ljudi smo osebno poznali – ne delajo samo za človekove pravice Čečenov, temveč tudi za demokratično Rusijo, za razumevanje med prebivalci Čečenije in Rusije ter za mir na Kavkazu. Umori teh ljudi se vrstijo eden za drugim. Gospa De Keyser, zato je bila potrebna nujna razprava. Smešimo se, če je ženska, ki je v tem parlamentu dobila pohvale in nas je obiskala v Strasbourgu zaradi svoje predanosti človekovim pravicam, umorjena pred našimi očmi, mi pa potem razpravo o tem preložimo na poznejši datum. Rusija pozorno spremlja, ali smo se sposobni takoj odzvati – in moramo se takoj odzvati in zelo jasno povedati: končajte z umori in kršenjem človekovih pravic ter Čečeniji in Rusiji zagotovite svobodo, predvsem pa končajte s sistematičnim kršenjem človekovih pravic in umori v skrivnostnih okoliščinah."@sl20
"Herr talman! Vår tidigare äldsta ledamot, Otto von Habsburg, fick en gång frågan om han tyckte att det var synd att han var ledamot av Europaparlamentet i stället för kejsare. Han svarade nej, för om han vore kejsare skulle han vara tvungen att kalla en dåre ”ers excellens”, men som ledamot av Europaparlamentet kunde han kalla en dåre för en dåre. Jag kommer att tänka på denna berättelse när frågor om mänskliga rättigheter tas upp. Vi är inte något diplomatiskt organ. Vi är ett politiskt parlamentariskt organ. Vi kan säga sanningen. I ett talesätt sägs det att ”fisken stinker från huvudet och nedåt”. Dessa incidenter och mord i Kaukasus är inte på något sätt slumpmässiga eller någon mystisk mörk makts verk – och jag vill tacka Renate Weber för hennes mycket tydliga anförande i detta avseende. Snarare har det sedan Vladimir Putin kom till makten, vilket har samband med Tjetjenienfrågan och med de mystiska explosionerna i hus i Moskva, i åratal funnits blodspår som alltid leder tillbaka till Tjetjenien och drabbar oskyldiga: civila, och i synnerhet människorättsaktivister som, i likhet med dem som nämnts – i många fall personer som vi kände personligen – arbetar inte bara för tjetjeners mänskliga rättigheter utan också för ett demokratiskt Ryssland, för förståelse mellan Tjetjeniens och Rysslands folk och för fred i Kaukasus. Dessa personer blir mördade, den ena efter den andra. Fru De Keyser! Av dessa skäl var det nödvändigt att hålla en brådskande debatt. Vi kommer att göra oss själva till åtlöje om en kvinna som lovordades av parlamentet, och som besökte oss i Strasbourg med anledning av sitt engagemang för mänskliga rättigheter, mördas rakt framför ögonen på oss och vi sedan skjuter upp debatten om ämnet till något senare datum. Ryssland håller ett vakande öga på oss för att se om vi förmår reagera omedelbart – och vi måste reagera omedelbart genom att mycket tydligt säga detta: Sätt stopp för morden och överträdelserna av mänskliga rättigheter och ge frihet till Tjetjenien och Ryssland, men sätt framför allt stopp för de systematiska överträdelserna av mänskliga rättigheter och de mystiska morden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph