Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-238"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.18.4-238"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, je vais prendre le peu de temps que j’ai pour préciser la position de mon groupe, qui n’a pas signé la déclaration conjointe et qui présente une résolution séparée. Je voudrais vous dire, d’abord, que nous sommes entièrement d’accord avec la résolution conjointe en ce qui concerne Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva et Alik Dzhabrailov. Nous avons été bouleversés par ces nouveaux assassinats qui, effectivement, ne sont que des assassinats parmi d’autres parmi les militants des droits de l’homme en Tchétchénie. Nous avons demandé, dans notre résolution, exactement la même chose que dans la résolution conjointe, c’est-à-dire que nous condamnons l’attaque, que nous demandons une enquête, que nous nous préoccupons du climat de détérioration des droits de l’homme pour les militants en Russie. Là où notre position diverge, c’est sur l’extension qui a été donnée, dans la résolution conjointe, à tous les défenseurs des droits de l’homme et à la situation dans le nord du Caucase en général. Nous pensons qu’il y a peut-être d’autres lieux pour cela – et je m’engage à le faire –, notamment dans la résolution qui précédera le Sommet Union européenne-Russie. Nous voulons que cet agenda des militants des droits de l’homme et de la défense de ces militants fasse partie de cette résolution, mais aussi de toutes les négociations que nous entreprendrons avec la Russie. Donc, c’est simplement ici, et je le précise, un problème de et un problème de lieu. C’est une question politique qui doit être traitée de façon politique et pas seulement ici, aux urgences. C’est la raison pour laquelle nous avons préféré faire le distinguo mais, bien entendu, sur le fond du problème, nous sommes entièrement d’accord avec les autres groupes."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, využiji krátký čas, který mám vymezen, k tomu, abych objasnila postoj své skupiny, která nepodepsala společné prohlášení a která předkládá samostatné usnesení. Předně vám chci sdělit, že plně souhlasíme se společným usnesením týkajícím se Natálie Estěmirové, Zaremy Sadulajevové a Alika Džabrailova. Tyto nové vraždy, které jsou vlastně jen zlomkem vražd obhájců lidských práv, k nimž v Čečně dochází, nás šokovaly. Ve svém usnesení požadujeme úplně totéž co společné usnesení: odsuzujeme útok, požadujeme vyšetření a vyjadřujeme své znepokojení nad zhoršením situace v oblasti lidských práv pro bojovníky v Rusku. Naše postoje se ovšem rozcházejí v tom, co společné usnesení dále uvádí o všech obráncích lidských práv a situaci v oblasti severního Kavkazu obecně. Myslíme si, že jsou možná další místa, kde by se toto téma mělo objevit – a k tomu se zavazuji – především v usnesení, které bude předcházet vrcholné schůzce Evropské unie a Ruska. Chceme, aby tato agenda týkající se obránců lidských práv a jejich ochrany byla součástí tohoto usnesení, ale aby byla také na programu všech jednání, která v budoucnu s Ruskem povedeme. Doplnila bych tedy, že problém, který tu je, je pouze problémem času a místa. Je to politická otázka, kterou je třeba řešit politicky a nikoli právě zde, když jednáme o naléhavých případech. Proto jsme se rozhodli pro toto rozlišení, ale pokud jde o podstatu problému, jsme samozřejmě plně ve shodě s ostatními skupinami."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil udnytte den korte tid, jeg har, til at præcisere min gruppes position. Vi underskrev ikke den fælles erklæring og fremsætter et separat beslutningsforslag. Først vil jeg gerne fortælle Dem, at vi er fuldkommen enige i det fælles beslutningsforslag vedrørende Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva og Alik Dzhabrailov. Vi er blevet chokeret over disse nye mord, som i virkeligheden blot er et lille udsnit af mordene på menneskerettighedsaktivister i Tjetjenien. I vores beslutningsforslag har vi opfordret til præcis det samme, som man gør i det fælles beslutningsforslag. Vi fordømmer angrebet, vi opfordrer til en undersøgelse, og vi udtrykker vores bekymring over forringelserne af menneskerettighederne for aktivister i Rusland. Der, hvor vores position adskiller sig, er det fælles beslutningsforslags supplerende henvisning til alle menneskerettighedsforkæmpere og til situationen i det nordlige Kaukasus i almindelighed. Vi mener, at disse synspunkter kan fremføres mange andre steder – og det påtager jeg mig gerne – navnlig i beslutningsforslaget, der kommer til at gå forud for topmødet mellem EU og Rusland. Vi vil gerne have, at denne dagsorden om menneskerettighedsaktivister og beskyttelsen af disse aktivister bliver en del af dette beslutningsforslag, men også af vores fremtidige forhandlinger med Rusland. Så problemet her drejer sig ganske enkelt om tid og sted. Det er et politisk spørgsmål, der burde have været taget op politisk, og ikke kun, når vi behandler uopsætteligheder. Derfor har vi besluttet at skelne, men med hensyn til selve problemets substans er vi naturligvis fuldkommen enige med de øvrige grupper."@da2
"− Herr Präsident, ich werde die kurze Zeit, die mir zur Verfügung steht, nutzen, um die Position meiner Gruppe, welche die gemeinsame Erklärung nicht unterzeichnet und eine eigene Entschließung vorgelegt hat, zu verdeutlichen. Ich möchte Ihnen zuerst sagen, dass wir der gemeinsamen Entschließung in Bezug auf Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva und Alik Dzhabrailov in vollem Umfang zustimmen. Wir sind über diese neuerlichen Attentate entsetzt, die tatsächlich nur ein Beispiel für die Ermordung von Menschenrechtsaktivisten in Tschetschenien sind. In unserer Entschließung verlangen wir genau das gleiche wie in der gemeinsamen Entschließung: Wir verurteilen den Angriff, wir verlangen eine Untersuchung und wir geben unserer Sorge über die Verschlechterung der Menschenrechtssituation für Militante in Russland Ausdruck. Unsere Position weicht jedoch hinsichtlich der zusätzlichen Bezugnahme auf alle Verteidiger der Menschenrechte und der Situation in der Nordkaukasusregion im Allgemeinen von der gemeinsamen Entschließung ab. Wir sind der Ansicht, dass es andere Gelegenheiten geben wird, bei denen diese Dinge zur Sprache gebracht werden können - was ich auch zu tun beabsichtige - insbesondere im Rahmen der Entschließung, die dem Gipfel zwischen der Europäischen Union und Russland vorausgeht. Wir möchten, dass diese Agenda über Menschenrechtsaktivisten und den Schutz dieser Aktivisten einen Teil dieser Entschließung bildet, aber auch Bestandteil all unserer zukünftigen Verhandlungen mit Russland ist. Daher ist das Problem in diesem Fall lediglich der richtige Ort und die richtige Zeit. Es handelt sich um einen politischen Sachverhalt, der politisch behandelt werden muss, und nicht nur hier, wo wir es mit Dringlichkeitsfällen zu tun haben. Daher haben wir uns entschieden, diese Unterscheidung zu treffen; was die Substanz des Problems angeht, sind wir mit den anderen Fraktionen jedoch völlig einer Meinung."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιμοποιήσω τον λιγοστό χρόνο που έχω στη διάθεσή μου για να διευκρινίσω τη θέση της ομάδας μου, η οποία δεν υπέγραψε την κοινή δήλωση και η οποία υποβάλλει ξεχωριστό ψήφισμα. Θα ήθελα να σας αναφέρω, πρώτον, ότι συμφωνούμε απολύτως με το κοινό ψήφισμα σε ό, τι αφορά τους Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva και Alik Dzhabrailov. Συγκλονιστήκαμε από αυτές τις νέες δολοφονίες οι οποίες, στην πραγματικότητα, συνιστούν απλώς ένα δείγμα των δολοφονιών προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία. Στο ψήφισμά μας, ζητήσαμε αυτό που ζητεί ακριβώς το κοινό ψήφισμα: καταδικάζουμε την επίθεση, ζητούμε τη διεξαγωγή έρευνας, και εκφράζουμε την ανησυχία μας σχετικά με την επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ακτιβιστών στη Ρωσία. Η θέση διαφοροποιείται στο εξής: σε σχέση με την πρόσθετη αναφορά στο κοινό ψήφισμα σε όλους τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην κατάσταση στην περιοχή του βόρειου Καυκάσου γενικότερα. Πιστεύουμε πως υπάρχουν και άλλα μέρη για τα οποία πρέπει να επισημάνουμε τα θέματα αυτά –και σκοπεύω να το κάνω– ιδίως στο ψήφισμα που θα προηγηθεί της διάσκεψης κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Θα επιθυμούσαμε το θέμα των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία των ακτιβιστών αυτών να αποτελεί τμήμα του συγκεκριμένου ψηφίσματος, αλλά και των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγουμε στο μέλλον με τη Ρωσία. Οπότε, το πρόβλημα εδώ, θα ήθελα να προσθέσω, συνιστά απλώς πρόβλημα χρόνου και τοποθεσίας. Υπάρχει ένα πολιτικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά και όχι μόνο εδώ, όταν αντιμετωπίζουμε καταστάσεις επείγοντος χαρακτήρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να κάνουμε τη διάκριση, αλλά βέβαια, επί της ουσίας του προβλήματος, συμφωνούμε απολύτως με τις άλλες ομάδες."@el10
"− Mr President, I am going to use the brief amount of time I have to clarify the position of my group, which did not sign the joint declaration and which is tabling a separate resolution. I would like to tell you, firstly, that we are fully in agreement with the joint resolution with regard to Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva and Alik Dzhabrailov. We have been shocked by these new assassinations which, in fact, are just a sample of the assassinations of human rights activists in Chechnya. In our resolution, we have called for exactly the same thing as the joint resolution calls for: we condemn the attack, we call for an enquiry, and we express our concern over the deterioration of human rights for militants in Russia. Where our position diverges is with regard to the additional reference in the joint resolution to all human rights defenders and to the situation in the North Caucasus region in general. We think that there may be other places in which to make these points – and I undertake to do so – particularly in the resolution that will precede the summit between the European Union and Russia. We would like this agenda on human rights activists and the protection of these activists to form part of that resolution, but also of all the negotiations that we have in the future with Russia. So, the problem here, I would add, is simply one of time and of place. This is a political issue that should be dealt with politically and not just here, when we are dealing with urgent cases. That is why we have decided to make the distinction but, of course, on the substance of the problem, we are fully in agreement with the other groups."@en4
"− Señor Presidente, voy a emplear el escaso tiempo de que dispongo para aclarar la posición de mi grupo, que no firmó la Declaración conjunta y que ha presentado una resolución separada. Me gustaría decirles, en primer lugar, que estamos completamente de acuerdo con la Resolución conjunta relativa a Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva y Alik Dzhabrailov. Nuestro grupo se sintió consternado por esos nuevos asesinatos que, de hecho, no son sino una muestra de los asesinatos de activistas de los derechos humanos que se están cometiendo en Chechenia. En nuestra resolución hemos exhortado exactamente a lo mismo que insta la Resolución conjunta: condenamos el ataque, reclamamos que se lleve a cabo una investigación y expresamos nuestra preocupación por el deterioro de los derechos humanos de los militantes en Rusia. El punto en el que nuestra posición diverge es en lo tocante a la referencia adicional, en la Resolución conjunta, a todos los defensores de los derechos humanos y a la situación en la región del Cáucaso Septentrional en general. Creemos que puede haber otros lugares en los que tratar esos puntos —y me comprometo personalmente a hacerlo—, especialmente en la Resolución que precederá a la cumbre entre la Unión Europea y Rusia. Nos gustaría que esta agenda sobre los activistas de los derechos humanos y la protección de esos activistas formase parte de esa Resolución, pero también de todas las negociaciones que tenemos previsto mantener con Rusia en el futuro. Me gustaría añadir, por tanto, que nos encontramos simplemente ante una cuestión de tiempo y de lugar. Se trata de un asunto político que debería abordarse políticamente y no aquí, cuando estamos tratando casos urgentes. Esta es la razón por la que hemos decidido efectuar una distinción, aunque, por supuesto, en cuanto a la sustancia del problema, estamos plenamente de acuerdo con el resto de los grupos."@es21
"− Austatud juhataja! Kasutan oma lühikest aega, et selgitada oma fraktsiooni seisukohta, kuna me ei kirjutanud alla ühisdeklaratsioonile ja esitame eraldiseisva resolutsiooni. Esiteks kinnitan, et nõustume Natalia Estemirova, Zarema Sadulajeva ja Alik Džabrailovi küsimuses täielikult ühisresolutsiooniga. Oleme šokeeritud nendest uutest salamõrvadest, mis on tegelikult vaid ühed näited inimõiguslaste salamõrvadest Tšetšeenias. Oma resolutsioonis rõhutame täpselt samu asju, mida rõhutatakse ühisresolutsioonis: me mõistame hukka rünnaku, me nõuame juurdlust ja avaldame muret aktivistide inimõiguste halvenemise pärast Venemaal. Meie seisukoht erineb seoses ühisresolutsiooni täiendava lisaga, mis puudutab kõiki inimõiguste kaitsjaid ja olukorda Põhja-Kaukasuses üldiselt. Leiame, et on teisi kohti, kus selliseid märkusi teha, ja ma plaanin seda teha, eriti Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumisele eelnevas resolutsioonis. Soovime, et inimõiguslased ja nende kaitse teema oleks osa sellest resolutsioonist, kuid samuti kõikidest tulevastest aruteludest Venemaaga. Niisiis on siin probleemiks lihtsalt aeg ja koht. See on poliitiline teema, millega tuleks tegeleda poliitika raames ja mitte ainult siin, kus tegeleme ainult hädajuhtumitega. Seetõttu oleme otsustanud teha eristuse, kuid probleemi sisulisest aspektist lähtudes oleme teiste fraktsioonidega nõus."@et5
". − Arvoisa puhemies, käytän lyhyen käytettävissäni olevan ajan selventääkseni ryhmäni kantaa, sillä emme allekirjoittaneet yhteistä julkilausumaa ja jätämme erillisen päätöslauselmaesityksen. Ensinnäkin haluan kertoa, että olemme täysin samaa mieltä yhteisestä päätöslauselmasta, mitä tulee Natalia Estemirovaan, Zarema Zadulajevaan ja Ali Zabrailoviin. Olemme järkyttyneitä näistä uusista salamurhista, jotka tosiasiassa ovat vain pieni esimerkki ihmisoikeusaktivistien salamurhista Tšetšeniassa. Päätöslauselmassamme vaadimme täsmälleen samaa, kuin yhteisessä päätöslauselmassa: tuomitsemme hyökkäykset, vaadimme tutkintaa ja ilmaisemme huolemme ihmisoikeusaktivistien ihmisoikeuksien tilan heikkenemisestä Venäjällä. Se, missä kantamme poikkeaa, on yhteisessä päätöslauselmassa esitetty lisäviittaus kaikkiin ihmisoikeuksien puolustajiin ja Pohjois-Kaukasuksen tilanteeseen yleensä. Katsomme, että nämä seikat on otettava esiin toisaalla – ja aion tehdä niin – erityisesti päätöslauselmassa, joka tullaan antamaan ennen Euroopan unionin ja Venäjän huippukokousta. Haluamme tämän ihmisoikeusaktivisteja ja heidän suojelemistaan koskevan asian olevan osa tuota päätöslauselmaa sekä kaikkia Venäjän kanssa tulevaisuudessa käytäviä neuvotteluja. Ongelmana tässä on siis vain aika ja paikka. Tämä on poliittinen asia, jota on käsiteltävä poliittisesti eikä vain täällä, kun tarkastelemme kiireellisiä tapauksia. Tämän vuoksi päätimme tehdä tämän eron, mutta olemme tietenkin ongelman ytimestä täysin samaa mieltä muiden ryhmien kanssa."@fi7
"− Elnök úr, a rendelkezésemre álló rövid időt arra fogom fordítani, hogy világossá tegyem képviselőcsoportom álláspontját, amely nem írta alá a közös nyilatkozatot, és külön állásfoglalást nyújt be. Először is azt szeretném mondani, hogy Natalija Jesztemirovát, Zarema Szadulajevát és Alik Dzsabrailovot illetően teljes mértékben egyetértünk a közös állásfoglalással. Döbbenettel értesültünk ezekről az újabb merényletekről, hiszen ezek valójában csak egy töredékét jelentik a csecsenföldi emberi jogi aktivisták elleni merényleteknek. Állásfoglalásunkban pontosan ugyanarra szólítunk fel, mint amire a közös állásfoglalás is felszólít: elítéljük a támadásokat, vizsgálatot követelünk, továbbá aggodalmunkat fejezzük ki az oroszországi aktivisták emberi jogainak romlása miatt. Amiben a mi álláspontunk eltér a közös állásfoglalástól, az az összes emberi jogi jogvédőre és az észak-kaukázusi régió helyzetére vonatkozó általános utalás. Úgy véljük, hogy ezeket a kijelentéseket más helyeken meg lehetne tenni – és én vállalom, hogy meg is teszem –, különösen majd az Európai Unió és Oroszország közötti csúcstalálkozót megelőző állásfoglalásban. Szeretnénk, ha ez az emberi jogi aktivistákkal foglalkozó napirend és ezen aktivisták védelme helyet kapna abban az állásfoglalásban, de az Oroszországgal esedékes összes jövőbeni tárgyalásainkban is. Hozzátenném, hogy a problémát tehát csak az idő és a hely jelenti. Ez politikai kérdés, amellyel politikai úton kell foglalkozni, és nemcsak itt, amikor a sürgős eseteket tárgyaljuk. Ezért döntöttünk úgy, hogy különbséget teszünk ebben a dologban, de a probléma lényegét illetően természetesen teljes mértékben egyetértünk a többi képviselőcsoporttal."@hu11
"Signor Presidente, userò il breve tempo a mia disposizione per chiarire la posizione del mio gruppo, il quale non ha firmato la dichiarazione comune e presenta una risoluzione distinta. In primo luogo vorrei dire che concordiamo pienamente con la risoluzione comune per quel che riguarda Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva e Alik Dzhabrailov. Queste nuove uccisioni, che di fatto sono soltanto un esempio degli assassini dei difensori dei diritti umani in Cecenia, ci hanno sconvolto. Nella nostra risoluzione chiediamo esattamente ciò che chiede la risoluzione comune: condanniamo l’attacco, sollecitiamo un’indagine ed esprimiamo preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani dei militanti in Russia. La nostra posizione diverge invece in merito all’ulteriore riferimento contenuto nella risoluzione comune a tutti i difensori dei diritti umani e alla situazione della regione del Caucaso settentrionale in generale. A nostro giudizio siffatti riferimenti dovrebbero essere formulati in altra sede e mi impegno a farlo, segnatamente nella risoluzione che precederà il vertice tra Unione europea e Russia. Vorremmo che questa agenda sui difensori dei diritti umani e la loro tutela faccia parte di detta risoluzione, ma anche di tutti i negoziati che in futuro condurremo con la Russia. Il problema pertanto, aggiungerei, è semplicemente di tempo e luogo. Si tratta di un tema politico che dovrebbe essere affrontato politicamente, non nell’ambito della trattazione dei problemi di attualità. Per questo abbiamo deciso di operare una distinzione. Quanto alla sostanza della questione, siamo ovviamente in totale accordo con gli altri gruppi."@it12
"− Pone pirmininke, aš kalbėsiu glaustai, nes turiu išaiškinti savo frakcijos, kuri nepasirašė bendros deklaracijos ir pateikė atskirą rezoliuciją, poziciją. Pirmiausia noriu pasakyti, kad mes visiškai sutinkame su bendra rezoliucija dėl Natalijos Estemirovos, Zaremos Sadulajevos ir Aliko Džabrailovo. Mus sukrėtė šios naujos žmogžudystės, kurios iš esmės yra tiesiog žmogaus teisių aktyvistų žudynių Čečėnijoje pavyzdys. Savo rezoliucijoje mes atkreipiame dėmesį į tuos pačius dalykus, į kuriuos atkreipiamas dėmesys bendroje rezoliucijoje: smerkiame išpuolius, raginame atlikti tyrimą ir išreiškiame savo susirūpinimą dėl žmogaus teisių aktyvistų padėties blogėjimo Rusijoje. Mūsų pozicijos išsiskiria dėl bendroje rezoliucijoje pateikiamos papildomos nuorodos į visus žmogaus teisių gynėjus ir apskritai į padėtį Šiaurės Kaukaze. Mūsų nuomone, šiuos klausimus galima kelti kitur – aš įsipareigoju tai padaryti –, ypač rezoliucijoje, kuri bus pateikta prieš Europos Sąjungos ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą. Norėtume, kad šie klausimai dėl žmogaus teisių aktyvistų ir šių aktyvistų apsaugos būtų įtraukti ne tik į tą rezoliuciją, bet ir į visas derybas, kurias ateityje vesime su Rusija. Taigi čia svarstoma problema, sakyčiau, yra tik laiko ir vietos problema. Tai politinė problema, kuri turėtų būti sprendžiama politiškai ir ne tik čia, kai mes nagrinėjame skubius atvejus. Todėl nusprendėme išskirti tuos dalykus, tačiau dėl problemos esmės mes, žinoma, visiškai sutinkame su kitomis frakcijomis."@lt14
"− ( ) Priekšsēdētāja kungs! Es izmantošu man doto nelielo laika sprīdi, lai paskaidrotu savas grupas nostāju, jo mēs neparakstījām kopīgo deklarāciju un iesniedzām atsevišķu rezolūciju. Vispirms es vēlos pateikt, ka mēs pilnīgi piekrītam kopīgai rezolūcijai attiecībā uz un Mūs satrieca šīs jaunās slepkavības, kuras, taisnību sakot, ir tikai viens no cilvēktiesību aktīvistu slepkavību gadījumiem Čečenijā. Mēs savā rezolūcijā esam prasījuši tieši to pašu, kas prasīts kopīgā rezolūcijā: mēs nosodām uzbrukumu, mēs prasām izmeklēšanu, un mēs paužam bažas par cilvēktiesību pasliktināšanos kaujiniekiem Krievijā. Mūsu nostāja atšķiras attiecībā uz papildu atsauci kopējā rezolūcijā uz visiem cilvēktiesību aizstāvjiem un situāciju Ziemeļkaukāza reģionā kopumā. Mēs domājam, ka ir citas vietas, kur var uzsvērt šos punktus — un es gatavojos to darīt —, jo īpaši rezolūcijā, kuru izstrādās pirms Eiropas Savienības un Krievijas augsta līmeņa sanāksmes. Mēs vēlētos, lai jautājums par cilvēktiesību aktīvistiem un šo aktīvistu aizsardzību veidotu tās rezolūcijas daļu, kā arī būtu iekļauts visās sarunās, kas mums turpmāk būs ar Kieviju. Tāpēc es teiktu, ka jautājums ir vienkārši par laiku un vietu. Šis ir politisks jautājums, kas jārisina politiski un nevis tikai šeit, kad mēs nodarbojamies ar neatliekamām lietām. Tieši tāpēc mēs nolēmām rīkoties savādāk, bet, protams, par problēmas būtību mēs esam pilnīgi vienisprātis ar pārējām grupām."@lv13
"Monsieur le Président, je vais prendre le peu de temps que j'ai pour préciser la position de mon groupe, qui n'a pas signé la déclaration conjointe et qui présente une résolution séparée. Je voudrais vous dire, d'abord, que nous sommes entièrement d'accord avec la résolution conjointe en ce qui concerne Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva et Alik Dzhabrailov. Nous avons été bouleversés par ces nouveaux assassinats qui, effectivement, ne sont que des assassinats parmi d'autres, parmi les militants des droits de l'homme en Tchétchénie. Nous avons demandé, dans notre résolution, exactement la même chose que dans la résolution conjointe, c'est-à-dire que nous condamnons l'attaque, que nous demandons une enquête, que nous nous préoccupons du climat de détérioration des droits de l'homme pour les militants en Russie. Là où notre position diverge, c'est sur l'extension qui a été donnée, dans la résolution conjointe, à tous les défenseurs des droits de l'homme et à la situation dans le nord du Caucase en général. Nous pensons qu'il y a peut-être d'autres lieux pour cela – et je m'engage à le faire –, notamment dans la résolution qui précédera le Sommet Union européenne-Russie. Nous voulons que cet agenda des militants des droits de l'homme et de la défense de ces militants fasse partie de cette résolution, mais aussi de toutes les négociations que nous entreprendrons avec la Russie. Donc, c'est simplement ici, et je le précise, un problème de et un problème de lieu. C'est une question politique qui doit être traitée de façon politique et pas seulement ici, aux urgences. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré faire le distinguo mais, bien entendu, sur le fond du problème, nous sommes entièrement d'accord avec les autres groupes."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ga de paar minuten die ik tot mijn beschikking heb gebruiken om het standpunt van mijn fractie toe te lichten, die de gezamenlijke verklaring niet heeft ondertekend en een aparte resolutie indient. Om te beginnen wil ik graag zeggen dat wij het volledig eens zijn met de gezamenlijke resolutie betreffende Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva en Alik Dzhabrailov. Wij zijn geschokt door deze nieuwe moorden, die feitelijk deel uitmaken van een reeks moorden op mensenrechtenactivisten in Tsjetsjenië. In onze resolutie hebben wij precies hetzelfde gevraagd als in de gezamenlijke resolutie: wij veroordelen de aanslag, wij eisen een onderzoek, en wij spreken onze bezorgdheid uit over het verslechterende mensenrechtenklimaat voor activisten in Rusland. Ons standpunt wijkt in die zin af van de gezamenlijke resolutie dat laatstgenoemde verwijst naar alle mensenrechtenverdedigers en de situatie in het noorden van de Kaukasus in het algemeen. Wij denken dat daarvoor wellicht andere podia zijn – en ik leg me hierop vast –, met name in de resolutie voorafgaand aan de top tussen de EU en Rusland. Wij willen graag dat de kwestie van de mensenrechtenactivisten en het beschermen van deze activisten wordt opgenomen in die resolutie, maar ook aan de orde komt bij alle onderhandelingen die we verder nog zullen voeren met Rusland. Dus het gaat hier, en ik zeg dat met nadruk, enkel om een probleem van ‘op het verkeerde moment op de verkeerde plaats’. Dit is een kwestie die op politieke wijze moet worden afgehandeld en niet alleen hier, nu we het hebben over urgente zaken. Daarom hebben wij ervoor gekozen een fijn onderscheid aan te brengen, maar vanzelfsprekend zitten wij wat de kern van het probleem aangaat volledig op één lijn met de andere fracties."@nl3
"− Panie przewodniczący! Chcę wykorzystać ten krótki czas, jaki mam na wyjaśnienie stanowiska mojej grupy, która nie podpisała się pod wspólną deklaracją i zgłasza inną rezolucję. Chciałabym najpierw powiedzieć, że w pełni się zgadzamy z treścią wspólnej rezolucji, jeżeli chodzi o Natalię Estemirową, Zaremę Sadulajewą i Alika Dżabraiłowa. Jesteśmy wstrząśnięci tymi nowymi zabójstwami, a są to jedynie niektóre zabójstwa działaczy na rzecz praw człowieka w Czeczenii. W naszej rezolucji wzywamy dokładnie do tego samego, do czego wzywa się we wspólnej rezolucji: potępiamy te ataki, żądamy dochodzenia i wyrażamy nasze zaniepokojenie pogarszaniem się sytuacji w dziedzinie praw człowieka działaczy w Rosji. Różnica w naszym stanowisku dotyczy dodatkowego odniesienia zawartego we wspólnej rezolucji do wszystkich obrońców praw człowieka i ogólnie do sytuacji w rejonie północnego Kaukazu. Uważamy, że można te sprawy poruszyć gdzie indziej – do czego się zobowiązuję – w szczególności w rezolucji, która będzie poprzedzała spotkanie na szczycie między Unią Europejską a Rosją. Chcemy, aby stanowisko dotyczące obrońców praw człowieka i ich ochrony stanowiło część tej rezolucji, a także element negocjacji, które będziemy w przyszłości z Rosją prowadzili. Dodam zatem, że chodzi tutaj po prostu o miejsce i czas. Jest to sprawa polityczna, którą powinno się załatwić politycznie, a nie tutaj, kiedy zajmujemy się pilnymi przypadkami. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić takie rozróżnienie, ale oczywiście co do meritum w pełni zgadzamy się z pozostałymi grupami."@pl16
"Senhor Presidente, vou aproveitar o pouco tempo de que disponho para esclarecer a posição do meu grupo, que não assinou a declaração conjunta e que apresenta uma resolução separada. Antes de mais, gostaria de dizer que estamos absolutamente de acordo com a resolução conjunta no que respeita a Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva e Alik Dzhabrailov. Ficámos extremamente emocionados com estes novos assassinatos que, efectivamente, não passam de assassinatos entre outros, entre os militantes dos direitos do Homem na Chechénia. Na nossa resolução, pedimos exactamente a mesma coisa que a resolução conjunta, ou seja, condenamos o ataque, pedimos um inquérito, preocupamo-nos com o clima de deterioração dos direitos humanos para os militantes na Rússia. Onde a nossa posição diverge é sobre a importância que foi dada, na resolução conjunta, a todos os defensores dos direitos humanos e à situação no Norte do Cáucaso em geral. Pensamos que existem talvez outros locais para isso – e comprometo-me a fazê-lo –, nomeadamente na resolução que precederá a cimeira União Europeia-Rússia. Pretendemos que essa agenda dos militantes dos direitos humanos e da defesa desses militantes faça parte desta resolução, mas também de todas as negociações que teremos com a Rússia. Assim, trata-se aqui – esclareço – de um simples problema de e de local. Trata-se de uma questão política, que tem de ser tratada de forma política e não apenas aqui, nas questões actuais e urgentes. Eis a razão pela qual preferimos fazer a distinção mas, como é evidente, quanto à matéria de fundo, estamos inteiramente de acordo com os outros grupos."@pt17
"− Dle președinte, voi folosi timpul scurt care îmi mai rămâne pentru a clarifica poziția grupului meu, care nu a semnat declarația comună și care prezintă o rezoluție separată. Mai întâi, aș dori să vă spun că suntem întru totul de acord cu rezoluția comună cu privire la Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva și Alik Dzhabrailov. Am fost șocați de aceste noi asasinate care, de fapt, sunt doar o parte din ansamblul asasinatelor comise asupra activiștilor pentru drepturile omului din Cecenia. În rezoluția noastră, am susținut aceleași lucruri pe care le susține și rezoluția comună: condamnăm atacul, solicităm desfășurarea unei anchete și ne exprimăm îngrijorarea cu privire la deteriorarea situaţiei drepturilor omului pentru militanții din Rusia. Poziția noastră diferă doar cu privire la referințele suplimentare incluse în rezoluția comună, referitoare la toți apărătorii drepturilor omului și la situația generală din regiunea Caucazului de Nord. Considerăm că pot fi exista alte locuri unde aceste lucruri să fie exprimate - și mă angajez să fac acest lucru - mai ales în rezoluția care va preceda summitul UE - Rusia. Am dori ca această agendă privitoare la activiștii pentru drepturile omului și la protecția acestor activiști să fie inclusă în respectiva rezoluție, dar și în cadrul tuturor negocierilor pe care le vom purta în viitor cu Rusia. Aşadar, aș adăuga eu, avem de-a face doar cu o problemă de timp și de loc. Aceasta este o chestiune politică, care ar trebui tratată din punct de vedere politic și nu doar aici, când ne confruntăm cu cazuri urgente. De aceea am hotărât să facem această distincție, dar, desigur, în ceea ce priveşte fondul problemei, suntem întru totul de acord cu celelalte grupuri."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, krátky čas, ktorý mám k dispozícii, využijem na objasnenie stanoviska našej skupiny, ktorá nepodpísala spoločné vyhlásenie a predkladá samostatné uznesenie. V prvom rade by som vám chcela povedať, že plne súhlasíme so spoločným vyhlásením, pokiaľ ide o Natáliu Jestemirovovú, Zaremu Sadulajevovú a Alika Džabrajlova. Tieto nové vraždy, ktoré v skutočnosti predstavujú len vzorku vrážd ochrancov ľudských práv v Čečensku, nás šokovali. V našom uznesení sme požadovali to isté, čo sa požaduje v spoločnom uznesení: odsudzujeme útok, žiadame vyšetrenie a vyjadrujeme znepokojenie nad zhoršením ľudských práv militantov v Rusku. Náš postoj sa v spoločnom uznesení líši pri ďalšej zmienke o všetkých obhajcoch ľudských práv a všeobecne o situácii v oblasti severného Kaukazu. Myslíme si, že sú možno iné miesta, kde je to vhodné urobiť – a ja sa o to pokúsim –, predovšetkým v uznesení, ktoré bude predchádzať samitu medzi Európskou úniou a Ruskom. Boli by sme radi, keby bola problematika aktivistov za ľudské práva a ich ochrany súčasťou tohto uznesenia, ale aj všetkých rokovaní, ktoré budeme v budúcnosti s Ruskom viesť. Dodala by som teda, že problémom je len čas a miesto. Je to politická otázka, ktorú je potrebné riešiť politicky, a nielen tu, keď sa zaoberáme naliehavými prípadmi. Preto sme sa rozhodli pre odlišný prístup, ale, samozrejme, pokiaľ ide o jadro problému, plne súhlasíme s ostatnými skupinami."@sk19
"− Gospod predsednik, kratko odmerjeni čas bom porabila za to, da pojasnim stališče moje skupine, ki ni podpisala skupne deklaracije in je predložila ločeno resolucijo. Najprej bi vam rada povedala, da se popolnoma strinjamo s skupno resolucijo, kar zadeva Natalijo Estemirovo, Zaremo Sadulajevo in Aleka Džabrajlova. Pretresli so nas ti novi umori, ki so dejansko samo delček umorov borcev za človekove pravice v Čečeniji. V naši resoluciji smo pozvali k povsem isti stvari kakor skupna resolucija: obsojamo napad, zahtevamo preiskavo in izražamo svojo zaskrbljenost zaradi poslabšanja človekovih pravic za aktiviste v Rusiji. Naše stališče se razlikuje v zvezi s tem, da so v skupni resoluciji dodatno omenjeni vsi zagovorniki človekovih pravic in splošne razmere v severnokavkaški regiji. Menimo, da se te točke lahko omenijo drugje – in to nameravam narediti –, predvsem v resoluciji pred vrhom med Evropsko unijo in Rusijo. Želimo si, da bi bil ta dnevni red o borcih za človekove pravice in zaščiti teh borcev del te resolucije, pa tudi vseh pogajanj, ki jih bomo v prihodnje imeli z Rusijo. Dodala bi torej, da je težava pri tem povezana samo s časom in krajem. To je politično vprašanje, ki bi ga bilo treba obravnavati politično in ne samo tukaj, kadar obravnavamo nujne primere. Zato smo se odločili za razločitev, a se glede bistva težave seveda popolnoma strinjamo z drugimi skupinami."@sl20
"− Herr talman! Jag tänker använda den lilla tid jag har för att förklara ståndpunkten hos min grupp, som inte skrivit under den gemensamma förklaringen utan lägger fram en separat resolution. Jag vill först säga att vi till fullo stöder den gemensamma resolutionen rörande Natalia Estemirova, Zarema Sadulajeva och Alik Dzhabrailov. Vi har chockats av de senaste morden, som faktiskt bara är några av alla de mord som sker på människorättsaktivister i Tjetjenien. I vår resolution efterlyser vi exakt samma sak som i den gemensamma resolutionen: vi fördömer attacken, vi efterlyser en utredning, och vi uttrycker vår oro över att ryska aktivisters mänskliga rättigheter respekteras i allt mindre utsträckning. Vår ståndpunkt skiljer sig åt så till vida att man i den gemensamma resolutionen hänvisar till alla människorättsförsvarare och till situationen allmänt i norra Kaukasus. Vi anser att det kan finnas andra ställen där frågorna måste tas upp – och jag åtar mig att göra det – framför allt i den resolution som kommer att föregå toppmötet mellan Europeiska unionen och Ryssland. Vi vill att frågan om människorättsaktivister och skydd av dessa ska ingå i resolutionen, men även i alla andra förhandlingar som vi i framtiden håller med Ryssland. Problemet handlar här alltså, vill jag tillägga, bara om tid och plats. Det är en politisk fråga som bör hanteras politiskt och inte bara här, där vi behandlar brådskande ärenden. Därför har vi beslutat att göra denna åtskillnad men är naturligtvis eniga med de andra grupperna om problemet i sig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Alik Dzhabrailov."13
"Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva"13
"timing"15,17,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph