Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-232"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.16.4-232"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I will take the questions in order. First, we deem it important to ensure the availability of EU assistance at all times. With Parliament’s support, in 2008 we launched a pilot project and a preparatory action on the EU rapid-response capability. From this initial experience, if appropriate, the Commission will present further proposals for the development of the EU rapid-response capability, funded from national resources earmarked for EU operations. Second, we aim to have a comprehensive approach to disaster prevention at EU level. In February 2009 the Commission published a communication on a Community approach to the prevention of natural and man-made disasters. We would welcome Parliament’s feedback on this communication. First of all, on the assistance which the Commission is providing to Taiwan to meet the ongoing needs of its people, which was the main point of the question by Mr Mann: Taiwan has been informed of the Commission’s post-disaster needs-assessment mechanism, but we have not received any requests so far. If such a request comes, we will take it into consideration. Then, on the Commission position regarding the current state of cross-Strait relations, which was the question from Mr Boştinaru, the Commission welcomes the rapprochement between Taiwan and China during the last year. This has made it possible to improve cross-Strait relations, reducing tensions between the two, and to promote bilateral issues such as direct air and sea links. We strongly support the bilateral discussions between the two parties that may allow further progress. We also welcome the Chinese assistance. On the question concerning the participation of Taiwan in the World Meteorological Organisation from Mrs Lulling and Mrs Andrikienė, and also from Mr van Baalen and Mr Tannock: in line with the position expressed by the European Union in a statement issued in September 2008 and the EU’s One China policy, the European Commission supports, where appropriate, the meaningful participation of Taiwan in international organisations. We will continue to do so. On the questions from Mrs Lulling and Mr Mann, as to the assistance provided, the Community’s Civil Protection Mechanism provided assistance from Sweden and Poland. This help was received with gratitude which was acknowledged by President Ma to Commission President Barroso. On the question concerning the visit by the Dalai Lama to Taiwan in the aftermath of the typhoon, the visit by the Dalai Lama was a decision taken by the Taiwanese authorities, and the European Commission has no comment on it. On the question raised by Mr Belder, about the Commission position on granting visa-free access to Taiwanese visiting the EU: the Commission is considering, within the framework of the revision of the appropriate legislation, the possibility of updating the list of countries and entities which may not be subject to visa requirements in respect of visits to the European Union, especially the Schengen Area, and in this context it will also consider the case of Taiwan. Coming to the question by Mr Zemke on the issue of standard procedures in the event of disasters and how we will proceed in future in such cases, the Commission focuses on two priorities: the first is continuing work on preparedness and response, and the second is the prevention of disasters."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, vezmu otázky popořadě. Za prvé, považujeme za zásadní, aby byla vždy zajištěna dostupnost pomoci Evropské unie. S podporou Parlamentu jsme v roce 2008 zahájili pilotní projekt a přípravná opatření zaměřená na schopnost rychlé reakce. Na základě počátečních zkušeností předloží Komise v případě potřeby další návrhy na rozvíjení schopnosti rychlé reakce financované z prostředků jednotlivých států určených na akce EU. Za druhé, v otázce předcházení katastrofám usilujeme o komplexní přístup na evropské úrovni. V únoru 2009 Komise vydala sdělení o přístupu Společenství k předcházení přírodním a člověkem způsobeným katastrofám. Uvítali bychom odezvu Parlamentu na toto sdělení. Nejprve co se týče pomoci, kterou Komise poskytuje Tchaj-wanu pro přetrvávající potřeby jeho obyvatel, což bylo podstatou otázky pana Manna: Tchaj-wan byl informován o mechanismu Komise pro vyhodnocování potřeb po katastrofách, ale žádné požadavky jsme dosud neobdrželi. Pokud takový požadavek přijde, vezmeme ho v úvahu. A nyní k postoji Komise k současné situaci v oblasti vztahů přes Tchajwanskou úžinu, což byla otázka pana Boştinaru, Komise vítá sbližování mezi Tchaj-wanem a Čínou během posledního roku. To umožnilo zlepšit vztahy přes Tchajwanskou úžinu, snížit napětí mezi oběma zeměmi a podpořit dvoustranné otázky, jako například přímé letecké a námořní spojení. Důrazně podporujeme dvoustranné rozhovory mezi oběma stranami, které mohou přispět k dalšímu pokroku. Vítáme rovněž pomoc Číny. Pokud jde o otázku účasti Tchaj-wanu ve Světové meteorologické organizaci, kterou vznesla paní Lullingová a paní Andrikienėová a také pan van Baalen a pan Tannock: v souladu se stanoviskem Evropské komise v prohlášení vydaném v září 2008 a politikou „jedné Číny“, kterou EU zastává, Evropská komise podporuje tam, kde je to vhodné, smysluplnou účast Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích. Budeme v tom pokračovat. K otázce paní Lullingové a pana Manna ohledně poskytování pomoci, mechanismus pro civilní ochranu Společenství zajistil pomoc Švédska a Polska. Tato pomoc byla přijata s vděčností, což potvrdil prezident Ma předsedovi Komise Barrosovi. K otázce ohledně návštěvy dalajlámy na Tchaj-wanu po řádění tajfunu – návštěva dalajlámy se uskutečnila z rozhodnutí tchajwanských orgánů a Evropská komise to nijak nekomentuje. Co se týče otázky pana Beldera na postoj Komise k povolení bezvízového vstupu Tchajwanců přijíždějících do EU, Komise v rámci přezkoumání příslušných právních předpisů zvažuje možnost aktualizovat seznam zemí a subjektů, které v případě návštěvy Evropské unie, zejména schengenského prostoru, nesmí podléhat vízové povinnosti, a v této souvislosti posoudí také případ Tchaj-wanu. Dostáváme se k otázce pana Zemkeho, jaké jsou standardní postupy, dojde-li ke katastrofě, a jakým způsobem budeme v těchto případech postupovat v budoucnu. Komise se zaměřuje na dvě priority: první prioritou je nepřetržitá práce na připravenosti a reakci, a druhou je předcházení katastrofám."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne besvare spørgsmålene i rækkefølge. Først og fremmest anser vi det for vigtigt at sikre adgangen til EU-bistand til enhver tid. Med støtte fra Parlamentet iværksatte vi i 2008 et pilotprojekt og en forberedende aktion vedrørende EU's evne til hurtig reaktion. Ud fra de første erfaringer vil Kommissionen i givet fald fremsætte yderligere forslag til udviklingen af EU's evne til hurtig reaktion finansieret med nationale ressourcer, der er øremærket til EU-operationer. For det andet sigter vi mod en samlet tilgang til katastrofeforebyggelse på EU niveau. I februar 2009 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om Fællesskabets tilgang til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. Vi vil gerne høre Parlamentets reaktion på denne meddelelse. Først og fremmest vedrørende Kommissionens bistand til Taiwan for at opfylde befolkningens løbende behov, som var det centrale i hr. Manns spørgsmål. Taiwan er blevet informeret om Kommissionens mekanisme til vurdering af behovene efter katastrofer, men vi har endnu ikke modtaget nogen anmodninger. Hvis en sådan anmodning kommer, vil vi tage stilling til den. Dernæst Kommissionens holdning vedrørende den aktuelle status for forbindelserne på tværs af strædet, som hr. Boştinaru spurgte om. Kommissionen glæder sig over tilnærmelsen mellem Taiwan og Kina i løbet af sidste år. Dette har gjort det muligt at forbedre forholdet hen over strædet, mindske spændingerne mellem de to og fremme bilaterale spørgsmål som direkte fly- og færgeforbindelser. Vi bakker kraftigt op om de bilaterale diskussioner mellem de to parter, der kan give mulighed for yderligere fremskridt. Vi hilser også den kinesiske bistand velkommen. Med hensyn til spørgsmålet om Taiwans deltagelse i Den Meteorologiske Verdensorganisation fra fru Lulling og fru Andrikienė og ligeledes hr. van Baalen og hr. Tannock: I overensstemmelse med den holdning, som EU gav udtryk for i en udtalelse udsendt i september 2008 og EU's et-Kina-politik, støtter Kommissionen Taiwans meningsfulde deltagelse i internationale organisationer, når dette er relevant. Det vil vi fortsat gøre. Til spørgsmålet fra fru Lulling og hr. Mann om vores bistand ydede Fællesskabet mekaniske til civilbeskyttelse bistand fra Sverige og Polen. Denne hjælp blev modtaget med taknemmelighed, hvilket præsident Ma gav udtryk for over for kommissionsformand Barroso. Vedrørende spørgsmålet om Dalai Lamas besøg i Taiwan efter tyfonen fulgte Dalai Lamas besøg efter en beslutning truffet af de taiwanske myndigheder, og Kommissionen har ingen kommentarer til det. Til spørgsmålet fra hr. Belder om Kommissionens holdning til visumfri adgang for taiwanere, der besøger EU: Kommissionen overvejer inden for rammerne af revisionen af den relevante lovgivning muligheden af at ajourføre listen over lande og territorier, der ikke er underlagt visumkrav i forbindelse med besøg til EU, navnlig Schengenområdet, og i denne forbindelse vil man også tage stilling til spørgsmålet om Taiwan. Så til spørgsmålet fra hr. Zemke om standardprocedurer i tilfælde af katastrofer, og hvordan vi vil gribe sådanne sager an fremover. Her fokuserer Kommissionen på to prioriteringer. Den første er det fortsatte arbejde med parathed og reaktioner, den anden drejer sig om forebyggelse af katastrofer."@da2
"Herr Präsident, ich werde die Fragen der Reihe nach beantworten. Erstens sehen wir es als wichtig an, dass EU-Hilfe jederzeit verfügbar ist. 2008 haben wir mit Unterstützung des Parlaments ein Pilotprojekt und eine vorbereitende Maßnahme für das Krisenreaktionskonzept der EU gestartet. Ausgehend von dieser ersten Erfahrung wird die Kommission gegebenenfalls weitere Vorschläge für die Entwicklung der Krisenreaktion der EU präsentieren, die über nationale, für EU-Operationen vorgesehene Ressourcen finanziert werden. Zweitens streben wir auf EU-Ebene einen ganzheitlichen Ansatz im Katastrophenschutz an. Im Februar 2009 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung über einen gemeinschaftlichen Ansatz bei der Verhinderung von Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Katastrophen. Wir würden ein Feedback des Parlaments zu dieser Mitteilung begrüßen. Zuerst zu der Unterstützung, welche die Kommission Taiwan gewährt, um die stetigen Bedürfnisse der Menschen dort zu befriedigen, was der Kern der Frage von Herrn Mann war: Taiwan wurde über den Bedarfsanalyse-Mechanismus der Kommission nach eingetretenen Katastrophen informiert, aber wir haben bisher keine Anfragen erhalten. Falls eine solche Anfrage eingeht, werden wir sie berücksichtigen. Bezüglich des Standpunkts der Kommission zum gegenwärtigen Stand der Beziehungen zwischen China und Taiwan, was die Frage von Herrn Boştinaru war, begrüßt die Kommission die Annäherung zwischen Taiwan und China während des letzten Jahres. Dadurch wurde es möglich, die Beziehungen zwischen China und Taiwan zu verbessern, Spannungen zwischen den beiden abzubauen und bilaterale Themen wie direkte Luft- und Seeverbindungen zu unterstützen. Wir unterstützen nachdrücklich die bilateralen Gespräche zwischen den beiden Parteien, die weitere Fortschritte ermöglichen könnten. Wir begrüßen auch die chinesische Unterstützung. Zur Frage der Beteiligung Taiwans an der Weltorganisation für Meteorologie, die von Frau Lulling und Frau Andrikienė sowie von Herrn van Baalen und Herrn Tannock gestellt wurde: Die Europäische Kommission unterstützt in Übereinstimmung mit dem von der Europäischen Union in einer im September 2008 veröffentlichten Stellungnahme ausgedrückten Standpunkt sowie der "One-China-Policy" der EU gegebenenfalls die sinnvolle Teilnahme von Taiwan an internationalen Organisationen. Dies werden wir auch weiterhin tun. Zu den Fragen von Frau Lulling und Herrn Mann, was die gewährte Unterstützung betrifft, so hat der Katastrophenschutzmechanismus der Gemeinschaft Unterstützung durch Schweden und Polen gewährt. Diese Hilfe wurde dankbar entgegengenommen, was von Präsident Ma gegenüber dem Kommissionspräsidenten Barroso bestätigt wurde. Zur Frage zum Besuch des Dalai Lama in Taiwan nach dem Taifun: Der Besuch des Dalai Lama fand aufgrund einer Entscheidung der taiwanesischen Behörden statt, und die Europäische Kommission hat keinen Kommentar dazu abgegeben. Zu der Frage von Herrn Belder bezüglich des Standpunkts der Kommission zur Gewährung einer visafreien Einreise für Taiwanesen, welche die EU besuchen: Die Kommission erwägt innerhalb des Rahmens der Überarbeitung der einschlägigen Gesetze die Möglichkeit einer Aktualisierung der Liste von Ländern und Gebietseinheiten, die keinen Visa-Anforderungen für die Einreise in die Europäische Union, insbesondere der Schengen-Raum, unterliegen, und in diesem Zusammenhang wird auch Taiwan erörtert werden. Zu der Frage von Herrn Zemke bezüglich der Standardvorgehensweisen im Katastrophenfall und wie wir zukünftig in solchen Fällen vorgehen werden, so hat sich die Kommission zwei Prioritäten gesetzt: Die erste besteht darin, die Arbeit in den Bereichen Vorbereitung und Bekämpfung fortzusetzen, die zweite ist die Verhinderung von Katastrophen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στις ερωτήσεις με τη σειρά. Πρώτον, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα της βοήθειας της ΕΕ ανά πάσα στιγμή. Με τη στήριξη του Κοινοβουλίου, δρομολογήσαμε το 2008 ένα πιλοτικό σχέδιο και μια προπαρασκευαστική δράση σχετικά με την ικανότητα ταχείας αντίδρασης της ΕΕ. Από αυτήν την αρχική εμπειρία, αν κριθεί πρέπον, η Επιτροπή θα υποβάλει περαιτέρω προτάσεις για την ανάπτυξη της ικανότητας ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, χρηματοδοτούμενης από εθνικούς πόρους που προορίζονται για επιχειρήσεις της ΕΕ. Δεύτερον, έχουμε ως στόχο μια συνολική προσέγγιση για την πρόληψη καταστροφών σε επίπεδο ΕΕ. Τον Φεβρουάριο του 2009 η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με μια κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Θα ήταν ευπρόσδεκτες οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου επί αυτής της ανακοίνωσης. Πρώτον, για τη βοήθεια που παρέχει η Επιτροπή στην Ταϊβάν για να αντεπεξέλθει στις συνεχιζόμενες ανάγκες του λαού της, που ήταν το βασικό θέμα της ερώτησης του κ. Mann: η Ταϊβάν ενημερώθηκε για τον μηχανισμό της Επιτροπής για την αξιολόγηση αναγκών μετά από καταστροφή, αλλά δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα μέχρι τώρα. Αν προκύψει τέτοιο αίτημα, θα το εξετάσουμε. Στη συνέχεια, για τη θέση της Επιτροπής σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων μεταξύ των περιοχών στα στενά της Ταϊβάν, που αποτέλεσε το ερώτημα του κ. Boştinaru, η Επιτροπή επικροτεί την επαναπροσέγγιση μεταξύ της Ταϊβάν και της Κίνας κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Αυτό κατέστησε δυνατή τη βελτίωση των σχέσεων των χωρών στα στενά αυτά, μειώνοντας τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, και την προώθηση των διμερών θεμάτων όπως άμεσες συνδέσεις διά αέρος και θαλάσσης. Στηρίζουμε σθεναρά τις διμερείς συζητήσεις μεταξύ των δύο μερών που μπορούν να επιτρέψουν περαιτέρω πρόοδο. Επίσης, επιδοκιμάζουμε την κινεζική βοήθεια. Σχετικά με το ερώτημα που αφορά τη συμμετοχή της Ταϊβάν στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό από την κ. Lulling και την κ. Andrikienė, όπως και από τον κ. van Baalen και τον κ. Tannock: σύμφωνα με τη θέση που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε δήλωση που εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 2008 και την πολιτική της ΕΕ για μία ενιαία Κίνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει, όταν ενδείκνυται, την ουσιώδη συμμετοχή της Ταϊβάν σε διεθνείς οργανισμούς. Θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε. Σχετικά με τις ερωτήσεις της κ. Lulling και του κ. Mann, όσον αφορά τη βοήθεια που παρέχεται, ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας παρείχε βοήθεια από τη Σουηδία και την Πολωνία. Αυτή η βοήθεια ελήφθη με ευγνωμοσύνη, την οποία εξέφρασε ο πρόεδρος Ma στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Barroso. Σχετικά με το ερώτημα της επίσκεψης του Δαλάι Λάμα στην Ταϊβάν στον απόηχο του τυφώνα, η επίσκεψη του Δαλάι Λάμα ήταν μια απόφαση που ελήφθη από τις αρχές της Ταϊβάν, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο επ’ αυτού. Σχετικά με το ερώτημα του κ. Belder, για τη θέση της Επιτροπής σε ό, τι αφορά την απαλλαγή από τη χορήγηση θεώρησης για τους υπηκόους της Ταϊβάν που επισκέπτονται την ΕΕ: η Επιτροπή εξετάζει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας, το ενδεχόμενο ενημέρωσης του καταλόγου με τις χώρες και οντότητες που δεν πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης σε ό, τι αφορά επισκέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στον χώρο Σένγκεν, και σε αυτό πλαίσιο θα εξετάσει και την περίπτωση της Ταϊβάν. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα του κ. Zemke σχετικά με το θέμα των τυπικών διαδικασιών σε περίπτωση καταστροφών και τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργούμε στο μέλλον σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή επικεντρώνεται σε δύο προτεραιότητες: η πρώτη είναι η συνέχιση του έργου της ετοιμότητας και ανταπόκρισης και η δεύτερη είναι η πρόληψη καταστροφών."@el10
"Señor Presidente, responderé a las diferentes cuestiones por orden. En primer lugar, consideramos importante garantizar la disponibilidad de asistencia de la UE en todo momento. En 2008 pusimos en marcha con el apoyo del Parlamento un proyecto piloto y una medida preparatoria sobre la capacidad de respuesta rápida de la UE. A partir de esa experiencia inicial, la Comisión presentará si se considera oportuno nuevas propuestas para el desarrollo de la capacidad de respuesta rápida de la UE, financiadas mediante recursos nacionales asignados a operaciones comunitarias. En segundo lugar, nuestro objetivo es disponer de un planteamiento global a escala comunitaria en relación con la prevención de desastres. En febrero de 2009 la Comisión publicó una Comunicación relativa a un enfoque comunitario para la prevención de las catástrofes naturales y de origen humano. Nos gustaría conocer la opinión del Parlamento sobre dicha Comunicación. En primer lugar, sobre la asistencia que la Comisión está prestando a Taiwán para dar respuesta a las necesidades permanentes de su pueblo, aspecto que constituía el punto fundamental de la pregunta de Thomas Mann: Taiwán ha sido informado del mecanismo de evaluación de necesidades de la Comisión después de una catástrofe, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna petición al respecto. En caso de producirse, por supuesto que la estudiaremos. En lo que respecta a la posición de la Comisión en lo tocante al estado actual de las relaciones a través del Estrecho, pregunta que ha planteado el señor Boştinaru, la Comisión acoge con agrado el acercamiento producido entre Taiwán y China a lo largo del último año, que ha hecho posible mejorar las relaciones a través del Estrecho reduciendo las tensiones entre ambas partes, así como fomentar cuestiones bilaterales, como la creación de conexiones directas por mar y aire. Apoyamos firmemente los debates bilaterales entre ambas partes, que permitirán continuar progresando, y acogemos con satisfacción la ayuda prestada por China. Sobre la cuestión relativa a la participación de Taiwán en la Organización Meteorológica Mundial, planteada por las señoras Lulling y Andrikienė, así como por los señores van Baalen y Tannock: en línea con la posición expresada por la Unión Europea en una declaración publicada en septiembre de 2008 y con la política comunitaria de «una sola China», la Comisión Europea respalda, y lo seguirá haciendo, una participación significativa de Taiwán, cuando proceda, en las organizaciones internacionales. Con respecto a las preguntas formuladas por la señora Lulling y el señor Mann, relativas a la ayuda prestada, el Mecanismo Comunitario de Protección Civil proporcionó asistencia procedente de Suecia y Polonia. Esta ayuda fue recibida con gratitud, tal como el Presidente Ma lo expresó al Presidente de la Comisión, el señor Barroso. En cuanto a la pregunta referente a la visita del Dalai Lama a Taiwán tras el tifón, dicha visita tuvo lugar por decisión de las autoridades taiwanesas, y la Comisión Europea nada tiene que decir al respecto. Sobre la pregunta formulada por el señor Belder acerca de la posición de la Comisión sobre la concesión de acceso sin necesidad de visado a los taiwaneses que visiten la UE: la Comisión está estudiando, en el marco de la revisión de la legislación pertinente, la posibilidad de actualizar la lista de países y entidades que no necesitarán visados cuando visiten la Unión Europea, especialmente el espacio Schengen, y en este contexto analizará también el caso de Taiwán. El señor Zemke ha preguntado por los procedimientos comunes en caso de catástrofes y por el modo en que actuaremos en tales casos en el futuro. La Comisión se centra en dos prioridades: la primera es continuar trabajando en el ámbito de la preparación y la respuesta, y la segunda es la prevención de desastres."@es21
"Austatud juhataja! Vastan küsimustele järjekorras. Kõigepealt peame oluliseks tagada ELi abi kättesaadavuse igal ajal. Parlamendi toel käivitasime 2008. aastal pilootprojekti ja ettevalmistava tegevuse ELi kiirreageerimisvõimekuse küsimuses. Selle esialgse kogemuse põhjal esitab komisjon edasised ettepanekud ELi kiirreageerimisvõimekuse arendamise kohta, mida rahastatakse ELi tegevuste jaoks eraldatud riiklikest allikatest. Teiseks on meie eesmärgiks omada ELi tasandil laiaulatuslikku katastroofi ennetamise lähenemist. 2009. aasta veebruaris avaldas komisjon teatise ühenduse lähenemise kohta seoses looduslike ja inimetegevusest põhjustatud katastroofide ärahoidmisega. Sooviksime parlamendi tagasisidet selle teatise kohta. Esiteks, abi, mida komisjon Taiwanile osutas, et rahuldada inimeste vajadusi, mis oli Thomas Manni küsimuse peamine mõte. Taiwani teavitati komisjoni katastroofijärgse vajaduste hindamise mehhanimist, kuid siiani pole me abipalveid saanud. Kui selline palve esitatakse, siis võtame selle arutluse alla. Siis oli küsimus komisjoni seisukoha kohta, mis puudutab praegusi väinaüleseid suhteid, mille esitas Victor Boştinaru, ning komisjon tervitab eelmisel aastal toimunud Hiina ja Taiwani vaheliste suhete paranemist. Praegune olukord on võimaldanud parandada väinaüleseid suhteid, vähendada kahe osapoole vahelisi pingeid ja aidata päevakorda võtta kahepoolseid küsimusi, näiteks õhu ja mere otseühendused. Toetame kindlalt kahepoolseid arutelusid kahe osapoole vahel, mis võiksid olukorda parandada. Samuti tervitame Hiina abi. Mis puudutab Taiwani osalemist Maailma Metroloogiaorganisatsioonis, mille esitasid Astrid Lulling ja Laima Liucija Andrikienë ning ka Johannes Cornelis van Baalen ja Charles Tannock, siis lähtuvalt Euroopa Liidu 2009. aasta septembris avaldatud seisukohast ja ELi nn ühe Hiina poliitikast, toetab Euroopa Komisjon vajadusel Taiwani sisulist osalemist rahvusvahelistes organisatsioonides. Jätkame seda endiselt. Siis Astrid Lullingi ja Thomas Manni küsimus osutatud abi kohta, täpsemalt Euroopa ühenduse kodanikukaitse mehhanismi osutatud Rootsi ja Poola abi. See abi võeti suure tänuga vastu ja president Ma tänas komisjoni presidenti Barrosot selle eest. Mis puudutab küsimust Dalai Lama taifuunijärgse külaskäigu kohta Taiwani, siis Dalai Lama külastamise otsuse võtsid vastu Taiwani ametkonnad ja Euroopa Komisjon seda ei kommenteeri. Mis puudutab Bastiaan Belderi küsimust komisjoni seisukoha kohta seoses taiwanlastele viisavaba pääsemisega ELi, siis kaalub komisjon vastavate õigusaktide ülevaatuse raames võimalust uuendada riikide ja üksuste loendit, keda ei allutata viisanõuetele seoses külastustega Euroopa Liitu, eriti Schengeni alasse, ja selles kontekstis kaalutakse ka Taiwani olukorda. Tulles Janusz Władysław Zemke küsimuse juurde, mis puudutas katastroofi standardprotseduure ja kuidas me tulevikus selliste olukordadega tegeleme, siis keskendub komisjon kahele prioriteedile: esimene on jätkuv töö ettevalmistumise ja reageeringuga ja teine katastroofide ennetamine."@et5
". Arvoisa puhemies, vastaan kysymyksiin niiden esittämisjärjestyksessä. Katsomme sen ensinnäkin tärkeäksi varmistaaksemme EU:n avun saatavuuden kaikkina aikoina. Käynnistimme vuonna 2008 parlamentin tuella kokeiluhankkeen ja valmistelutoimet EU:n nopeita avustustoimia varten. Tämän ensimmäisen kokeilun jälkeen komissio esittää tarvittaessa lisäehdotuksia EU:n nopeiden avustustoimien kehittämiseksi. Ne rahoitetaan kansallisista, EU:n operaatioihin korvamerkityistä varoista. Toiseksi pyrimme kehittämään kattavan lähestymistavan katastrofien ehkäisyyn EU:n tasolla. Komissio julkaisi helmikuussa 2009 tiedonannon luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettavasta yhteisön lähestymistavasta. Toivomme parlamentilta palautetta tiedonannosta. Ensinnäkin komission Taiwanille tarjoamasta avusta väestön tämänhetkisiin tarpeisiin vastaamiseksi, joka oli jäsen Mannin kysymyksen pääkohta: Taiwanille on tiedotettu komission katastrofin jälkeisten tarpeiden arviointimekanismista, mutta emme vielä ole saaneet mitään pyyntöjä. Jos tällainen pyyntö esitetään, me tarkastelemme sitä. Sitten jäsen Boştinarun esittämään kysymykseen komission kannasta Kiinan ja Taiwanin välisiin suhteisiin vastaan, että komissio on iloinen viime vuonna toteutuneesta lähentymisestä Taiwanin ja Kiinan välillä. Tämä on mahdollistanut valtioiden välisten suhteiden parantumisen, vähentänyt näiden kahden välisiä jännitteitä ja edistänyt kahdenvälisiä asioita, kuten suoria lento- ja meriyhteyksiä. Tuemme voimakkaasti kahdenvälisiä keskusteluja näiden kahden välillä edistymisen mahdollistamiseksi. Olemme iloisia myös Kiinan tuesta. Jäsen Lullingin, jäsen Andrikienėn sekä jäsen van Baalenin ja jäsen Tannockin kysymykseen Taiwanin osallistumisesta Maailman ilmatieteelliseen järjestöön vastaan, että Euroopan unionin syyskuussa 2008 antamassa julkilausumassa ilmaistun kannan ja EU:n yhden Kiinan politiikan mukaisesti Euroopan komissio kannattaa tarvittaessa Taiwanin tarkoituksenmukaista osallistumista kansainvälisiin järjestöihin. Aiomme jatkaa samalla tavalla. Jäsen Lullingin ja jäsen Mannin esittämiin kysymyksiin tarjotusta avusta vastaan, että yhteisön pelastuspalvelumekanismista tarjottiin Ruotsin ja Puolan apua. Apu otettiin kiitollisesti vastaan, kuten presidentti Ma kertoi komission puheenjohtaja Barrosolle. Mitä tulee Dalai Laman Taiwanin vierailua taifuunin jälkeen koskevaan kysymykseen, Dalai Laman vierailusta päättivät Taiwanin viranomaiset, eikä Euroopan komissio kommentoi tätä. Jäsen Belderin esittämään kysymykseen komission kannasta taiwanilaisten viisumivapaaseen pääsyyn EU:hun vastaan, että komissio tarkastelee asiaa koskevan lainsäädännön tarkistamisen yhteydessä mahdollisuutta päivittää niiden valtioiden ja tahojen luetteloa, joihin ei kenties sovelleta viisumivaatimuksia Euroopan unioniin ja erityisesti Schengen-alueelle suuntautuvilla vierailuilla, ja tässä yhteydessä tarkastelemme myös Taiwanin tilannetta. Jäsen Zemken kysymykseen standardimenettelyistä katastrofitilanteissa ja siitä, kuinka menettelemme tulevaisuudessa tällaisissa tapauksissa, komissio keskittyy kahteen painopistealaan: ensinnäkin jatketaan valmiussuunnitelmien ja reagoinnin suunnittelua ja toiseksi pyritään ehkäisemään katastrofeja."@fi7
". Monsieur le Président, je vais répondre aux questions dans l’ordre où elles m’ont été posées. Premièrement, nous estimons important de garantir la disponibilité de l’assistance européenne à tout moment. Avec l’aide du Parlement, nous avons lancé, en 2008, un projet pilote et une action préparatoire sur la capacité de réaction rapide de l’UE. Sur base de cette première expérience, la Commission présentera, si nécessaire, d’autres propositions pour le renforcement de cette capacité au moyen de ressources nationales destinées à la mise en œuvre d’opérations communautaires. Deuxièmement, nous travaillons à la définition d’une approche globale de la prévention des catastrophes au niveau européen. En février 2009, la Commission a publié une communication sur une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou causées par l’homme. Nous serions heureux de savoir ce qu’en pense le Parlement. Premièrement, concernant l’assistance que fournit la Commission à Taïwan pour répondre aux besoins actuels du peuple taïwanais - il s’agit en substance de la question posée par M. Mann -, Taïwan a été informé de l’existence du mécanisme d’évaluation des besoins après une catastrophe mis en place par la Commission, mais nous n’avons reçu aucune demande à ce jour. Si nous recevons une demande de ce type, nous prendrons soin de l’examiner. En ce qui concerne la position de la Commission concernant l’état actuel des relations entre les deux rives du détroit – il s’agissait de la question de M. Boştinaru -, la Commission salue le rapprochement opéré entre Taïwan et la Chine au cours de cette dernière année. Les relations entre les deux rives du détroit se sont améliorées et les tensions entre les deux parties sont retombées, ce qui a permis de faire avancer l’examen de questions bilatérales comme les liaisons aériennes et maritimes directes. Nous encourageons vivement toutes les discussions bilatérales entre les deux parties qui permettront à la situation de progresser. Nous apprécions également l’assistance de la Chine. S’agissant de la question posée par M Lulling et Andrikienė et MM. van Baalen et Tannock concernant la participation de Taïwan à l’Organisation météorologique mondiale, tout en s’en tenant à la position exprimée par l’UE dans une déclaration publiée en septembre 2008 et à la politique européenne d’une seule Chine, la Commission européenne soutient, quand il le faut, la participation utile de Taïwan aux organisations internationales. Nous maintiendrons ce cap. Quant aux questions de M Lulling et de M. Mann sur l’assistance fournie, la Suède et la Pologne ont accordé une aide via le mécanisme communautaire de protection civile. Cette aide a été reçue avec gratitude, comme en témoigne la communication du président Ma au président Barroso. En ce qui concerne la visite du dalaï-lama à Taïwan après le passage du typhon, cette visite relevait d’une décision des autorités taïwanaises, et la Commission européenne n’a aucun commentaire à formuler à ce sujet. Concernant la question soulevée par M. Belder s’agissant de la position de la Commission sur la suppression de l’obligation de visa pour les Taïwanais qui se rendent dans l’UE, la Commission envisage, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, la possibilité d’actualiser la liste des pays et entités dont les ressortissants ne sont pas soumis à l’exigence de présentation d’un visa en cas de séjour dans l’Union européenne, en particulier l’Espace Schengen, et dans ce contexte elle étudiera également le cas de Taïwan. Concernant la question posée par M. Zemke au sujet des procédures normalisées à adopter en cas de catastrophe et des mesures que nous prendrons à l’avenir dans ce genre de situations, la Commission se concentre sur deux priorités: premièrement, la poursuite des travaux sur la préparation et la réaction aux catastrophes, et deuxièmement, la prévention des catastrophes."@fr8
". Elnök úr! Sorrendben fogok kitérni a kérdésekre. Először is fontosnak tartjuk biztosítani, hogy minden esetben rendelkezésre álljon az EU segítségnyújtása. A Parlament támogatásával 2008-ban elindítottuk az EU gyorsreagálási képességére vonatkozó kísérleti projektet és előkészítési műveleteket. Az első tapasztalatok alapján adott esetben a Bizottság további javaslatokat fog előterjeszteni az EU gyorsreagálási képességének fejlesztésére, amelynek finanszírozása az EU-műveletekre előirányzott nemzeti forrásokból történik. Másrészről pedig arra törekszünk, hogy uniós szinten átfogó koncepcióval rendelkezzünk a katasztrófamegelőzés tekintetében. 2009 februárjában a Bizottság közleményt adott ki a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepcióról. Szívesen fogadnánk a Parlament e közleménnyel kapcsolatos visszajelzését. Először is, ami Mann úr kérdésének lényegi részét, azaz a Bizottság Tajvannak nyújtott, a lakosság jelenlegi igényeinek kielégítését célzó támogatását illeti: Tajvan tájékoztatást kapott a Bizottság katasztrófa utáni igényfelmérési mechanizmusáról, de ez idáig semmilyen megkeresést sem kaptunk. Amennyiben beérkezik egy ilyen megkeresés, akkor azt figyelembe fogjuk venni. Ami pedig a Tajvani-szoroson átívelő kapcsolatok jelenlegi helyzetével kapcsolatos bizottsági álláspontot illeti – ami Boştinaru úr kérdése volt –, a Bizottság üdvözli a Tajvan és Kína között az elmúlt év során tapasztalható közeledést. Ez lehetővé tette a két fél közötti feszültség csökkentésével a Tajvani-szoroson átívelő kapcsolatok javulását, valamint az olyan kétoldalú kérdések előmozdítását, mint a közvetlen légi és tengeri összeköttetés. Határozottan támogatjuk a két fél közötti kétoldalú megbeszéléseket, amelyek további előrelépést tesznek lehetővé. Üdvözöljük a kínai segítségnyújtást is. Ami Lulling és Andrikienė asszony, valamint van Baalen és Tannock úr kérdését illeti, amely Tajvannak a Meteorológiai Világszervezetben való részvételére vonatkozik: összhangban az Európai Uniónak a 2008 szeptemberében kiadott nyilatkozatban kifejtett álláspontjával és az EU „egy Kína” elvével, az Európai Bizottság adott esetben támogatja Tajvan nemzetközi szervezetekben való érdemi részvételét. A továbbiakban is ezt fogjuk tenni. Lulling asszony és Mann úr segítségnyújtással kapcsolatos kérdésére az a válaszom, hogy a közösségi katasztrófavédelmi mechanizmus keretében Svédországból és Lengyelországból nyújtottunk támogatást. Ezt a segítséget hálával fogadták, amit Ma elnök úr tolmácsolt a Bizottság elnökének, Barroso úrnak. Ami a Dalai Láma tájfunt követő tajvani látogatást illeti, a Dalai Láma utazásáról a tajvani hatóságok hozták meg a döntést, és az Európai Bizottság nem kíván ehhez megjegyzést fűzni. A Belder úr által felvetett kérdéssel kapcsolatban, amely az EU-ba látogató tajvaniak vízummentes belépésének engedélyezésére vonatkozó bizottsági álláspontot érinti: a Bizottság a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatának keretében megvizsgálja azon országok és személyek jegyzékének kiigazítási lehetőségét, amelyek mentesíthetők a vízumkötelezettség alól az Európai Unióba, elsősorban a schengeni térségbe történő látogatás esetén, és ezzel összefüggésben Tajvan esetét is meg fogja vizsgálni. Zemke úr kérdésére válaszolva, amely a katasztrófák esetén alkalmazott szabványos eljárásokra irányul, illetve azzal kapcsolatos, hogy hasonló esetekben miként fogunk a jövőben eljárni, a Bizottság két prioritásra összpontosít: az első a készenléttel és a válaszadással kapcsolatos munka folytatása, a második pedig a katasztrófák megelőzése."@hu11
"− Signor Presidente, risponderò alle interrogazioni nell’ordine in cui sono state presentate. E’ importante innanzi tutto assicurare in ogni momento la disponibilità dell’assistenza da parte dell’Unione europea. Con il sostegno del Parlamento, nel 2008 è stato avviato un progetto pilota e un’iniziativa preparatoria sulla capacità di risposta rapida da parte dell’UE. In base all’esito di questa prima esperienza, la Commissione valuterà l’eventualità di presentare ulteriori proposte volte a potenziare la capacità di risposta rapida europea, finanziata con i fondi nazionali accantonati per le operazioni comunitarie. Puntiamo inoltre ad adottare un approccio complessivo a livello comunitario rispetto alla prevenzione dei disastri. A febbraio 2009 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa alla posizione comunitaria sulla prevenzione dei disastri naturali o causati dall’uomo; gradiremmo un riscontro del Parlamento a tale proposito. Innanzi tutto l’assistenza fornita a Taiwan dalla Commissione per affrontare le necessità attuali della popolazione, argomento del primo quesito posto dall’onorevole Mann. Taiwan è stata informata dell’esistenza del meccanismo di valutazione delle necessità che la Commissione può mettere in atto in caso di calamità, ma ad oggi non è ancora pervenuta alcuna richiesta d’intervento. Prenderemo in considerazione la richiesta nel caso in cui ci pervenisse. Per quanto riguarda la posizione della Commissione sullo stato attuale delle relazioni Cina-Taiwan, oggetto del quesito dell'onorevole Boştinaru, la Commissione si rallegra per il riavvicinamento avvenuto lo scorso anno, che ha determinato un miglioramento delle relazioni tra i due paesi e ha consentito di promuovere questioni bilaterali come i collegamenti aerei e marittimi diretti. Sosteniamo con veemenza i negoziati tra le due parti, nella speranza che possano portare a ulteriori progressi e ci rallegriamo inoltre per l’assistenza prestata dalla Cina. Gli onorevoli Lulling, Andrikienė, van Baalen e Tannock hanno sollevato la questione dell'adesione di Taiwan all’Organizzazione mondiale per la meteorologia. In linea con la posizione espressa dall’Unione europea nella dichiarazione del settembre 2008 e con la politica comunitaria “One China” la Commissione sostiene, nei casi che ritiene appropriati, la partecipazione significativa di Taiwan alle organizzazioni internazionali e intende mantenere questa linea anche in futuro. Gli onorevoli Lulling e Mann hanno chiesto delucidazioni in merito all’assistenza fornita, ossia il meccanismo comunitario di protezione civile attivato da Svezia e Polonia. Gli aiuti sono stati accolti con gratitudine, espressa dal presidente Ma al presidente della Commissione Barroso. La decisione in merito alla visita a Taiwan del Dalai Lama all’indomani del tifone è stata presa dalle autorità taiwanesi e la Commissione europea non ha osservazioni in proposito. All’onorevole Belder che desiderava conoscere la posizione della Commissione sull’autorizzazione all’accesso senza visto per i cittadini taiwanesi in visita nell’UE, posso dire che la Commissione sta valutando – nel quadro del riesame della relativa legislazione – la possibilità di aggiornare l’elenco dei paesi e delle istituzioni che potrebbero non necessitare il visto per le visite nell’Unione europea, in particolare nell’area Schengen; in tale contesto sarà esaminato anche il caso di Taiwan. L’onorevole Zemke ha sollevato la questione delle procedure standard in caso di calamità e delle modalità con cui in futuro si interverrà in circostanze simili. A tale riguardo, la Commissione ha due obiettivi prioritari: continuare a lavorare alla preparazione e alle modalità di reazione, nonché alla prevenzione delle catastrofi."@it12
"Pone pirmininke, aš atsakysiu į klausimus iš eilės. Pirma, mes manome, kad svarbu užtikrinti galimybę pasinaudoti ES pagalba bet kuriuo metu. Parlamentui remiant 2008 m. pradėjome bandomąjį projektą ir parengiamuosius veiksmus ES greito reagavimo pajėgumų srityje. Pasinaudojusi šia pirmąja patirtimi, jeigu reikės, Komisija pateiks kitus pasiūlymus dėl ES greito reagavimo pajėgumų, finansuojamų iš ES operacijoms skirtų nacionalinių išteklių, didinimo. Antra, mes siekiame taikyti visapusišką požiūrį į nelaimių prevenciją ES lygmeniu. 2009 m. vasario mėn. Komisija paskelbė komunikatą dėl Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos. Norėtume gauti Parlamento atsiliepimus apie šį komunikatą. Pirmiausia dėl pagalbos, kurią Komisija teikia Taivanui siekdama patenkinti kasdienius jo gyventojų poreikius ir kuri buvo pagrindinis T. Manno klausimo punktas: pagal Komisijos poreikių po nelaimės vertinimo mechanizmą Taivanui informacija suteikta, tačiau mes iki šiol negavome jokių prašymų. Jeigu tokius prašymus gausime, į juos atsižvelgsime. Dėl V. Boştinaru klausimo, susijusio su Komisijos pozicija dėl dabartinės santykių abipus sąsiaurio būklės, pasakytina, kad Komisija palankiai vertina Taivano ir Kinijos santykių atkūrimą per pastaruosius metus. Dėl to tapo įmanoma pagerinti santykius abipus sąsiaurio, sumažinti įtampą tarp dviejų valstybių ir remti dvišalius klausimus, pvz., dėl tiesioginių oro ir jūrų linijų. Mes tvirtai remiame dvišales abiejų šalių diskusijas, kurios galėtų sudaryti sąlygas tolesnei pažangai. Mes taip pat palankiai vertiname Kinijos pagalbą. Dėl A. Lulling ir L. Andrikienės, taip pat J. C. Van Baaleno ir C. Tannocko, klausimo dėl Taivano dalyvavimo Pasaulio meteorologijos organizacijoje: vadovaudamasi pozicija, Europos Sąjungos išreikšta 2008 m. rugsėjo mėn. paskelbtame pareiškime, ir ES „vienos Kinijos politika“, Europos Komisija prireikus remia prasmingą Taivano dalyvavimą tarptautinėse organizacijose. Mes taip elgsimės ir toliau. Dėl A. Lulling ir T. Manno klausimo, susijusio su teikiama pagalba: pagal Bendrijos civilinės saugos mechanizmą suteikta Švedijos ir Lenkijos pagalba. Ši pagalba buvo priimta su dėkingumu, kurį patvirtino Prezidentas Ma Ying-jeou Komisijos Pirmininkui J. M. Barrosui. Dėl klausimo, susijusio su Dalai Lamos vizitu į Taivaną dėl taifūno: Dalai Lamos vizitas – Taivano valdžios institucijų priimtas sprendimas, todėl Europos Komisija neturi pastabų šiuo klausimu. Dėl B. Belderio klausimo, susijusio su Komisijos pozicija dėl bevizio režimo taikymo taivaniečiams lankantis ES: Komisija pagal atitinkamų teisės aktų persvarstymo tvarką svarsto galimybę atnaujinti sąrašą, į kurį įtrauktos šalys ir subjektai, kuriems gali būti netaikomi reikalavimai dėl vizų lankantis Europos Sąjungoje, ypač Šengeno zonoje, ir atsižvelgdama į tai taip pat apsvarstys Taivano atvejį. Dėl J. W. Zemkės klausimo, susijusio su standartinėmis procedūromis nelaimių atveju ir su tuo, kaip tokiais atvejais turėsime elgtis ateityje: Komisija didžiausią dėmesį skiria dviem prioritetams: pirmas – tęsti darbą pasirengimo ir reakcijos srityje; antras – nelaimių prevencija."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es atbildēšu uz jautājumiem pēc kārtas. Pirmkārt, mūsuprāt, ir svarīgi nodrošināt, lai ES palīdzība būtu vienmēr pieejama. Ar Parlamenta atbalstu 2008. gadā mēs sākām izmēģinājuma projektu un ES ātrās reaģēšanas spēju sagatavošanu. Pamatojoties uz sākotnējo pieredzi, Komisija, ja tas būs piemēroti, iesniegs priekšlikumus pilnveidot ES ātrās reaģēšanas spējas, ko finansē no valstu resursiem, kuri paredzēti ES operācijām. Otrkārt, mēs tiecamies veidot vispusīgu pieeju katastrofu novēršanai ES līmenī. 2009. gada februārī Komisija publicēja paziņojumu par „Kopienas pieeju dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai”. Mēs atzinīgi vērtētu Parlamenta komentārus par šo paziņojumu. Vispirms par Komisijas sniegto palīdzību Taivānai pašreizējo vajadzību risināšanā, kas bija galvenais punkts kunga jautājumā. Taivāna ir informēta par Komisijas mehānismu pēc katastrofas radušos vajadzību novērtēšanai, bet mēs līdz šim neesam saņēmuši nekādus lūgumus. Ja šāds lūgums tiks iesniegts, mēs to ņemsim vērā. Tālāk par Komisijas nostāju attiecībā uz pašreizējo statusu attiecībās abpus jūras šaurumam, kas bija kunga jautājums. Komisija atzinīgi vērtē Taivānas un Ķīnas tuvināšanos pagājušajā gadā. Tas ir devis iespēju uzlabot attiecības abpus jūras šaurumam, mazinot spriedzi starp abām pusēm, un virzīt uz priekšu tādus abpusējus jautājumus kā tiešie gaisa un jūras sakari. Mēs stingri atbalstām divpusējās apspriedes starp abām pusēm, jo tās var dot iespēju tālākam progresam. Mēs atzinīgi vērtējam arī Ķīnas palīdzību. Par kundzes un kundzes, kā arī kunga un kunga jautājumu attiecībā uz Taivānas dalību Pasaules Meteoroloģijas organizācijā: saskaņā ar nostāju, ko Eiropas Savienība paudusi 2008. gada septembrī dotajā paziņojumā, un ES „Vienas Ķīnas” politiku Eiropas Komisija atbalsta Taivānas nozīmīgu piedalīšanos atbilstošās starptautiskās organizācijās. Mēs turpināsim to darīt. Par kundzes un kunga jautājumiem par sniegto palīdzību — Kopienas Civilās aizsardzības mehānisms sniedza palīdzību no Zviedrijas un Polijas. Par šo palīdzību prezidents izteica pateicību Komisijas priekšsēdētājam . Par jautājumu attiecībā uz Dalailamas vizīti Taivānā pēc viesuļvētras — Dalailamas vizīte bija lēmums, ko pieņēma Taivānas iestādes, un Eiropas Komisijai nav komentāru par to. Par kunga uzdoto jautājumu par Komisijas nostāju attiecībā uz bezvīzu režīmu Taivānas iedzīvotājiem, kas apmeklē ES: Komisija, pārskatot attiecīgos tiesību aktus, izskata iespēju atjaunināt to valstu un vienību sarakstu, uz kurām var neattiecināt vīzu prasības attiecībā uz Eiropas Savienības, jo īpaši Šengenas zonas, apmeklējumu, un šajā saistībā tā izskatīs arī Taivānas gadījumu. Attiecībā uz kunga jautājumu par standarta procedūrām katastrofu gadījumos un to, kā mēs rīkosimies turpmāk šādos gadījumos − Komisija pievērš uzmanību divām prioritātēm: pirmā − turpināt pilnveidot sagatavotību un reaģēšanas spējas, un otrā − katastrofu novēršana."@lv13
"Mr President, I will take the questions in order. First, we deem it important to ensure the availability of EU assistance at all times. With Parliament’s support, in 2008 we launched a pilot project and a preparatory action on the EU rapid-response capability. From this initial experience, if appropriate, the Commission will present further proposals for the development of the EU rapid-response capability, funded from national resources earmarked for EU operations. Second, we aim to have a comprehensive approach to disaster prevention at EU level. In February 2009 the Commission published a communication on a Community approach to the prevention of natural and man-made disasters. We would welcome Parliament’s feedback on this communication. First of all, on the assistance which the Commission is providing to Taiwan to meet the ongoing needs of its people, which was the main point of the question by Mr Mann: Taiwan has been informed of the Commission’s post-disaster needs-assessment mechanism, but we have not received any requests so far. If such a request comes, we will take it into consideration. Then, on the Commission position regarding the current state of cross-Strait relations, which was the question from Mr Boştinaru, the Commission welcomes the rapprochement between Taiwan and China during the last year. This has made it possible to improve cross-Strait relations, reducing tensions between the two, and to promote bilateral issues such as direct air and sea links. We strongly support the bilateral discussions between the two parties that may allow further progress. We also welcome the Chinese assistance. On the question concerning the participation of Taiwan in the World Meteorological Organisation from Mrs Lulling and Mrs Andrikienė, and also from Mr van Baalen and Mr Tannock: in line with the position expressed by the European Union in a statement issued in September 2008 and the EU’s One China policy, the European Commission supports, where appropriate, the meaningful participation of Taiwan in international organisations. We will continue to do so. On the questions from Mrs Lulling and Mr Mann, as to the assistance provided, the Community’s Civil Protection Mechanism provided assistance from Sweden and Poland. This help was received with gratitude which was acknowledged by President Ma to Commission President Barroso. On the question concerning the visit by the Dalai Lama to Taiwan in the aftermath of the typhoon, the visit by the Dalai Lama was a decision taken by the Taiwanese authorities, and the European Commission has no comment on it. On the question raised by Mr Belder, about the Commission position on granting visa-free access to Taiwanese visiting the EU: the Commission is considering, within the framework of the revision of the appropriate legislation, the possibility of updating the list of countries and entities which may not be subject to visa requirements in respect of visits to the European Union, especially the Schengen Area, and in this context it will also consider the case of Taiwan. Coming to the question by Mr Zemke on the issue of standard procedures in the event of disasters and how we will proceed in future in such cases, the Commission focuses on two priorities: the first is continuing work on preparedness and response, and the second is the prevention of disasters."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik zal de vragen beantwoorden in de volgorde waarin ze zijn gesteld. In de eerste plaats achten wij het belangrijk om de beschikbaarheid van EU-hulp te allen tijde te garanderen. Met steun van het Parlement hebben we in 2008 een proefproject en een voorbereidende actie inzake de snellereactiecapaciteit van de EU op stapel gezet. Uitgaand van deze eerste ervaringen zal de Commissie zo nodig verdere voorstellen voor de ontwikkeling van de snellereactiecapaciteit van de EU doen; deze zou kunnen worden gefinancierd uit nationale middelen die voor EU-operaties zijn gereserveerd. In de tweede plaats hebben we ons ten doel gesteld om voor de rampenpreventie een allesomvattende aanpak op EU niveau te ontwikkelen. In februari 2009 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd over een communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen. Wij zouden de feedback van het Parlement op deze mededeling zeer op prijs stellen. Ten eerste over de bijstand die de Commissie aan Taiwan biedt om in de dagelijkse behoeften van de bevolking te voorzien; dat was namelijk het hoofdpunt van de vraag van de heer Mann. Taiwan is op de hoogte gesteld van het mechanisme van de Commissie ter evaluatie van de behoeften na rampen, maar tot dusver hebben wij nog geen verzoek ontvangen. Indien in dit kader een verzoek aan ons wordt gericht, zullen wij dat in overweging nemen. Vervolgens de vraag van de heer Boştinaru over het standpunt van de Commissie ten aanzien van de huidige stand van zaken wat betreft de betrekkingen tussen China en Taiwan: de Commissie is verheugd over de toenadering tussen Taiwan en China in het voorbije jaar. Hierdoor is het mogelijk geworden om de betrekkingen te verbeteren, de spanningen tussen de twee te verminderen en vooruitgang te boeken bij bilaterale kwesties zoals rechtstreekse lucht- en zeeverbindingen. Wij zijn sterk voorstander van de bilaterale gesprekken tussen de beide partijen, die mogelijk tot verdere vooruitgang zullen leiden. Wij zijn tevens verheugd over de Chinese hulp. Over de vraag van mevrouw Lulling en mevrouw Andrikienė en die van de heren van Baalen en Tannock over de deelname van Taiwan aan de Wereld Meteorologische Organisatie: in lijn met het standpunt dat de Europese Unie in een verklaring van september 2008 heeft ingenomen en in lijn met het één-China-beleid van de EU spreekt de Europese Commissie zich uit voor een betekenisvolle participatie in internationale organisaties, waar deze gepast is. Wij zullen dit ook blijven doen. Op de vragen van mevrouw Lulling en de heer Mann over de geboden bijstand kan ik zeggen dat het communautaire mechanisme voor civiele bescherming hulp heeft verleend vanuit Zweden en Polen. Deze hulp werd dankbaar in ontvangst genomen en president Ma heeft zijn erkentelijkheid betuigd aan Commissievoorzitter Barroso. Wat betreft de vraag over het bezoek van de Dalai Lama aan Taiwan in de nasleep van de tyfoon: het bezoek van de Dalai Lama was een beslissing van de Taiwanese autoriteiten en de Europese Commissie heeft daarop geen commentaar. Over de vraag van de heer Belder over het standpunt van de Commissie inzake het verlenen van visumvrije toegang tot de EU voor Taiwanese reizigers: de Commissie overweegt in het kader van de herziening van de desbetreffende wetgeving of een uitbreiding mogelijk is van de lijst van landen en entiteiten wier onderdanen niet aan de visumplicht zijn onderworpen als zij de Europese Unie, met name het Schengengebied, bezoeken. In dit verband zal de Commissie ook het geval Taiwan overwegen. Nu over de vraag van de heer Zemke over de standaardprocedures in het geval van een ramp en hoe we in de toekomst in dergelijke gevallen te werk gaan: de Commissie heeft twee prioriteiten gesteld – ten eerste voortzetting van de inspanningen met betrekking tot paraatheid en reactievermogen en ten tweede rampenpreventie."@nl3
"Panie przewodniczący! Na pytania odpowiem po kolei. Po pierwsze uważamy, że zagwarantowanie dostępności pomocy unijnej w każdym momencie jest bardzo istotne. Przy wsparciu Parlamentu w 2008 roku uruchomiliśmy projekt pilotażowy oraz działanie przygotowawcze w zakresie zdolności UE do szybkiego reagowania. W stosownych przypadkach, czerpiąc z tego początkowego doświadczenia, Komisja będzie przedstawiać dalsze wnioski dotyczące zwiększenia zdolności UE do szybkiego reagowania, dzięki finansowaniu z zasobów krajowych zarezerwowanych na działania UE. Po drugie dążymy do osiągnięcia na szczeblu UE kompleksowego podejścia do kwestii zapobiegania kataklizmom. Komisja opublikowała w lutym 2009 roku komunikat w sprawie podejścia Wspólnoty do kwestii zapobiegania klęskom żywiołowym i spowodowanym działalnością ludzką. Będziemy wdzięczni za informację zwrotną od Parlamentu dotyczącą tego komunikatu. Po pierwsze, jeśli chodzi o główny punkt w pytaniu pana Manna, czyli pomoc jaką Komisja zapewnia Tajwanowi w celu zaspokojenia nieustannych potrzeb mieszkańców, Tajwan został poinformowany o mechanizmie Komisji do oceniania zapotrzebowania w wyniku kataklizmu, ale jak do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych próśb. Rozważymy każdy wniosek o pomoc, gdy tylko do nas wpłynie. Następnie w odpowiedzi na pytanie pana Boştinaru dotyczące stanowiska Komisji odnośnie do obecnej sytuacji w stosunkach w Zatoce Tajwańskiej: Komisja z zadowoleniem przyjmuje zbliżenie, jakie nastąpiło w stosunkach między Tajwanem a Chinami w ostatnim roku. Pomogło to w ulepszeniu stosunków w Zatoce, zmniejszając napięcie między stronami i promowaniu kwestii dwustronnych, takich jak bezpośredni dostęp do morza i połączenia morskie. Zdecydowanie popieramy rozmowy dwustronne między obiema zainteresowanymi stronami, które mogą umożliwić dalszy postęp. Z zadowoleniem przyjmujemy również pomoc ze strony Chin. Odnośnie do pytania dotyczącego uczestnictwa Tajwanu w Światowej Organizacji Meteorologicznej, poruszonego przez panie Lulling i Andrikienė oraz panów Baalena i Tannocka: zgodnie ze stanowiskiem Unii Europejskiej wyrażonym w oświadczeniu wydanym we wrześniu 2008 roku oraz z unijną polityką jednych Chin, Komisja Europejska popiera, w stosownych przypadkach, rzeczywisty udział Tajwanu w organizacjach międzynarodowych. I to stanowisko się nie zmieni. Odnośnie do pytań pani Lulling i pana Manna, dotyczących zapewnionej pomocy: Wspólnotowy mechanizm ochrony ludności dostarczył pomoc przekazaną przez Szwecję i Polskę. Pomoc ta spotkała się z wdzięcznością, którą prezydent Ma wyraził wobec przewodniczącego Komisji, pana Barroso. Odnośnie do pytania dotyczącego wizyty Dalajlamy na Tajwanie, złożonej po przejściu tajfunu: decyzję o wizycie Dalajlamy podjęły władze tajwańskie i Komisja Europejska nie ma komentarza w tej sprawie. Co do pytania postawionego przez pana Beldera, które dotyczyło stanowiska Komisji w związku z przyznaniem Tajwańczykom prawa do bezwizowego podróżowania do UE: Komisja rozważa, w ramach przeglądu właściwego ustawodawstwa, możliwość zaktualizowania listy krajów i podmiotów, które mogą zostać zwolnione z obowiązku wizowego w przypadku wjazdu na teren Unii Europejskiej, szczególnie zaś na obszar Schengen i w tym kontekście rozważy również przypadek Tajwanu. W odpowiedzi na pytanie pana Zemkego dotyczące kwestii procedur standardowych na wypadek kataklizmów i sposobów postępowania w takich przypadkach w przyszłości powiem, że Komisja koncentruje się na dwóch priorytetach: pierwszym jest nieustająca praca nad gotowością i reagowanie, a drugim jest zapobieganie kataklizmom."@pl16
"Senhor Presidente, responderei às perguntas por ordem. Em primeiro lugar, consideramos importante assegurar sempre a disponibilidade da UE para prestar ajuda. Com o apoio do Parlamento, em 2008, lançámos um projecto-piloto e uma acção preparatória ligada à capacidade de resposta rápida da UE. A partir desta experiência inicial, se for adequado, a Comissão apresentará novas propostas para o desenvolvimento de uma capacidade de resposta rápida da UE, financiada a partir de recursos nacionais afectados a operações da UE. Em segundo lugar, o nosso objectivo é conseguir uma abordagem global à prevenção de catástrofes a nível da UE. Em Fevereiro de 2009, a Comissão publicou uma comunicação intitulada "Abordagem comunitária sobre a prevenção de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem". Gostaríamos de conhecer a reacção do Parlamento a esta comunicação. Em primeiro lugar, no que toca à assistência prestada pela Comissão a Taiwan no sentido de ir ao encontro das actuais necessidades da sua população – o ponto principal da pergunta do senhor deputado Mann: Taiwan foi informado do mecanismo da Comissão de avaliação das necessidades após uma situação de catástrofe, mas a verdade é que não recebemos qualquer pedido até à data. Se nos chegar um pedido nesses moldes, tomá-lo-emos em consideração. Seguidamente, sobre a posição da Comissão relativamente ao estado actual das relações entre estreitos – a pergunta do senhor deputado Boştinaru –, a Comissão saúda a aproximação entre Taiwan e a China ao longo do último ano, o que permitiu uma melhoria das relações entre cada lado do estreito, uma redução das tensões entre os dois e a promoção de questões bilaterais como, por exemplo, ligações directas por via aérea e marítima. Apoiamos firmemente as discussões bilaterais entre as duas partes, o que poderá dar azo a novos progressos. Saudamos igualmente a assistência por parte da China. No que respeita à pergunta sobre a participação de Taiwan na Organização Meteorológica Mundial apresentada pela senhoras deputadas Lulling e Andrikienė, e também pelos senhores deputados van Baalen e Tannock: na linha da posição expressa pela União Europeia numa declaração emitida em Setembro de 2008 e da política de "uma só China", a Comissão Europeia apoia, sempre que se justificar, a participação efectiva de Taiwan em organizações internacionais. Continuaremos a fazê-lo. Relativamente às perguntas da senhora deputada Lulling e do senhor deputado Mann sobre a assistência prestada, devo dizer que o Mecanismo Comunitário de Protecção Civil forneceu ajuda a partir da Suécia e da Polónia. Este auxílio foi recebido com gratidão e reconhecido pelo Presidente Ma Ying-jeou perante o Presidente da Comissão, José Manuel Barroso. Quanto à pergunta sobre a visita de Dalai Lama a Taiwan no rescaldo do tufão, cabe referir que a visita foi uma decisão tomada pelas autoridades de Taiwan, pelo que a Comissão Europeia não tem quaisquer comentários a fazer. Respondendo à pergunta do senhor deputado Belder acerca da posição da Comissão sobre um possível acesso de visitantes de Taiwan à UE isento de vistos: a Comissão considera, no quadro da revisão da legislação aplicável, a possibilidade de actualizar a lista de países e entidades que poderão não estar sujeitos ao requisito de visto para visitas à União Europeia, especialmente o espaço Schengen e, neste contexto, também considerará o caso de Taiwan. Passando à pergunta do senhor deputado Zemke sobre os procedimentos normalizados em caso de catástrofes e como procederemos no futuro em tais situações, a Comissão centra-se em duas prioridades: a primeira é continuar a trabalhar na mobilização e resposta às situações e a segunda prende-se com a prevenção de catástrofes."@pt17
"Dle președinte, voi răspunde la întrebări în ordine. În primul rând, considerăm că este important să garantăm disponibilitatea permanentă a asistenței din partea UE. În 2008, cu sprijinul Parlamentului, am lansat un proiect-pilot și o acțiune pregătitoare cu privire la capacitatea de răspuns rapid a UE. Din această experiență inițială, după caz, Comisia va prezenta propuneri ulterioare privind dezvoltarea capacității de răspuns rapid a UE, finanțată din resurse naționale alocate operațiunilor UE. În al doilea rând, obiectivul nostru este de a avea, la nivelul UE, o abordare globală în materie de prevenire a dezastrelor. În februarie 2009, Comisia a publicat o comunicare privind o abordare comunitară a prevenirii calamităţilor dezastrelor naturale sau provocate de mâna omului. Am dori să cunoaştem reacţia Parlamentului cu privire la această comunicare. În primul rând, referitor la ajutorul pe care Comisia îl furnizează Taiwanului pentru ca acesta să facă față nevoilor curente ale populației sale, acesta reprezentând punctul principal al întrebării adresate de dl Mann: Taiwanul a fost informat cu privire la existenţa unui mecanism al Comisiei de evaluare a nevoilor în urma unui dezastru, însă nu am primit nicio solicitare până în prezent. Dacă ne va parveni o astfel de solicitare, o vom lua în considerare. Apoi, cu privire la poziția Comisiei față de noua stare a relațiilor dintre cele două maluri ale strâmtorii, întrebare adresată de dl Boștinaru, Comisia salută apropierea manifestată anul trecut între Taiwan și China. Acest lucru a făcut posibilă îmbunătățirea relațiilor dintre cele două maluri ale strâmtorii, prin reducerea tensiunile dintre cele două state, precum și promovarea chestiunilor bilaterale, cum ar fi legăturile aeriene și maritime directe. Sprijinim cu tărie discuțiile bilaterale dintre cele două părți, în scopul realizări de progrese pe mai departe. De asemenea, salutăm și ajutorul acordat de China. Cu privire la întrebarea referitoare la participarea Taiwanului la Organizația meteorologică mondială, adresată de dna Lulling și de dna Andrikienė, cât și de dnii van Baalen și Tannock: în spiritul poziției exprimate de Uniunea Europeană într-o declarație emisă în septembrie 2008 și al politicii UE privind O singură China, Comisia Europeană sprijină, după caz, participarea semnificativă a Taiwanului la organizațiile internaționale. Vom continua să facem acest lucru. Cu privire la întrebarea adresată de dna Lulling și de dl Mann, cu privire la asistența furnizată, mecanismul comunitar de protecție civilă a furnizat asistență din partea Suediei și a Poloniei. Acest ajutor a fost primit cu recunoştinţă, fapt confirmat de președintele Ma președintelui Comisiei, dl Barroso. Cu privire la întrebarea referitoare la vizita efectuată de Dalai Lama în Taiwan după producerea taifunului, aceasta a fost o decizie adoptată de autoritățile din Taiwan, iar Comisia Europeană nu are niciun comentariu privitor la aceasta. Cu privire la întrebarea pusă de dl Belder, referitoare la poziția Comisiei privind acordarea accesului liber, fără viză, taiwanezilor care vizitează UE: în contextul revizuirii legislației adecvate, Comisia analizează posibilitatea actualizării listei țărilor și entităților care s-ar putea să nu fie supuse cerințelor de viză în ceea ce priveşte vizitele în Uniunea Europeană, în special în zona Schengen, și în acest context va lua în considerare și cazul Taiwanului. Ajungând la întrebarea formulată de dl Zemke cu privire la procedurile standard în eventualitatea unor dezastre și la modul în care vom proceda în viitor în asemenea situaţii, Comisia se concentrează asupra a două priorități: prima este continuarea activităţilor privind capacitatea de pregătire și răspuns, iar a doua este prevenirea dezastrelor."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, na otázky zodpoviem v poradí, v akom prišli. Po prvé to považujeme za dôležité preto, aby sme vždy zabezpečili dostupnosť pomoci EÚ. S pomocou Parlamentu sme v roku 2008 začali pilotný projekt a prípravné opatrenia v oblasti schopnosti rýchlej reakcie EÚ. Vychádzajúc z tejto prvotnej skúsenosti, ak bude pozitívna, Komisia predstaví ďalšie návrhy na rozvoj schopnosti rýchlej reakcie EÚ, ktoré sa budú financovať z národných zdrojov určených na operácie EÚ. Po druhé sa snažíme o komplexný prístup k prevencii katastrof na úrovni EÚ. Vo februári 2009 Komisia zverejnila oznámenie o prístupe Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof. Privítali by sme reakciu Parlamentu na toto oznámenie. Po prvé k pomoci, ktorú Komisia poskytuje Taiwanu, aby pokryla súčasné potreby jeho obyvateľstva, čo bolo podstatou otázky pána Manna. Taiwan bol informovaný o mechanizme Komisie hodnotiacom potreby po katastrofe, zatiaľ sme však nedostali žiadnu žiadosť o pomoc. Ak takáto žiadosť príde, budeme ju zvažovať. Ďalej k stanovisku Komisie v súvislosti so súčasným stavom vzťahov medzi Taiwanom a Čínou, teda k otázke, ktorú položil pán Boştinaru. Komisia víta nadviazanie vzťahov medzi Taiwanom a Čínou v poslednom roku. Vďaka tomu bolo možné zlepšiť vzťahy medzi Taiwanom a Čínou, zmierniť napätie medzi nimi a presadzovať bilaterálne otázky, ako sú priame vzdušné a námorné spojenia. Silne podporujeme obojstranné rokovania medzi obidvoma stranami, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu pokroku. Taktiež vítame pomoc Číny. K otázke v súvislosti s účasťou Taiwanu v Medzinárodnej meteorologickej organizácii od pani Lullingovej a pani Andrikienėovej a tiež od pánov van Baalena a Tannocka: v súlade so stanoviskom vyjadreným Európskou úniou vo vyhlásení, ktoré vydala v septembri 2008, a s politikou jednej Číny Európska komisia podporuje, pokiaľ je to vhodné, významnú účasť Taiwanu v medzinárodných organizáciách. V podpore budeme pokračovať aj naďalej. K otázkam pani Lullingovej a pána Manna, ktoré sa týkajú poskytovanej pomoci: prostredníctvom mechanizmu Európskeho spoločenstva v oblasti civilnej ochrany poskytli pomoc Švédsko a Poľsko. Táto pomoc bola prijatá s vďakou, ktorú vyjadril prezident Ma predsedovi Komisie pánovi Barrosovi. Čo sa týka otázky k návšteve dalajlámu v Taiwane krátko po tajfúne, táto návšteva dalajlámu bola rozhodnutím taiwanských orgánov a Európska komisia ju nebude komentovať. K otázke pána Beldera o stanovisku Komisie k udeleniu bezvízového vstupu Taiwančanom pri návšteve EÚ môžem povedať, že Komisia v rámci revízie príslušných právnych predpisov zvažuje možnosť aktualizácie zoznamu krajín a subjektov, ktoré v súvislosti s návštevou Európskej únie a predovšetkým v rámci schengenského priestoru nebudú musieť žiadať o víza. V tejto súvislosti bude zvažovať aj prípad Taiwanu. Dostávame sa k otázke pána Zemkeho o problematike štandardných postupov v prípade katastrof a o tom, ako budeme v podobných prípadoch postupovať v budúcnosti. Komisia sa zameriava na dve priority. Prvou je pokračovanie práce na tom, aby sme boli lepšie pripravení a vedeli rýchlejšie reagovať, a druhou prevencia katastrof."@sk19
"Gospod predsednik, na vprašanja bom odgovarjala po vrstnem redu. Prvič, menimo, da je pomembno zagotoviti, da je pomoč EU razpoložljiva ves čas. Ob podpori Parlamenta smo leta 2008 začeli izvajati pilotni projekt in pripravljalne dejavnosti za zmožnosti hitrega odzivanja EU. Iz teh prvih izkušenj bo Komisija, če bo ustrezno, predstavila nadaljnje predloge za razvoj zmožnosti hitrega odzivanja EU, ki se bodo financirale iz državnih sredstev, namenjenih akcijam EU. Drugič, nameravamo imeti celovit pristop k preprečevanju nesreč na ravni EU. Februarja 2009 je Komisija objavila sporočilo o skupnostnem pristopu k preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek. Pozdravili bi povratne informacije Parlamenta o tem sporočilu. Najprej glede pomoči, ki jo Komisija zagotavlja Tajvanu za zadovoljevanje tekočih potreb prebivalcev Tajvana, kar je glavna točka vprašanja gospoda Manna: Tajvan je bil obveščen o mehanizmu Komisije za oceno potreb po nesreči, vendar do zdaj nismo prejeli nobene prošnje. Če bomo takšno prošnjo prejeli, jo bomo obravnavali. Potem glede stališča Komisije do sedanjega stanja odnosov med Kitajsko in Tajvanom, o čemer je spraševal gospod Boştinaru, Komisija pozdravlja približevanje Tajvana in Kitajske v zadnjem letu. Zaradi tega je bilo mogoče izboljšati odnose med tema državama, zmanjšati napetosti med njima in spodbuditi dvostranska vprašanja, kot so neposredne letalske in ladijske povezave. Trdno podpiramo dvostranske razprave teh dveh strani, ki utegnejo omogočiti nadaljnji napredek. Prav tako pozdravljamo kitajsko pomoč. Glede vprašanja v zvezi s sodelovanjem Tajvana v Svetovni meteorološki organizaciji, ki sta ga zastavili gospa Lulling in gospa Andrikienė, pa tudi gospod van Baalen in gospod Tannock: Evropska komisija v skladu s stališčem Evropske unije v izjavi iz septembra 2008 in njeno politiko enovite Kitajske podpira, če je ustrezno, pomembno sodelovanje Tajvana v mednarodnih organizacijah. Podpirali ga bomo tudi v prihodnje. Glede vprašanj gospe Lulling in gospoda Manna v zvezi z zagotovljeno pomočjo, mehanizem Skupnosti na področju civilne zaščite je zagotovil pomoč Švedske in Poljske. Ta pomoč je bila hvaležno sprejeta, kar je predsedniku Komisije Barrosu potrdil predsednik Ma Ying-jeou. Glede vprašanja v zvezi z obiskom dalajlame na Tajvanu po tajfunu, za obisk dalajlame so se odločile tajvanske oblasti in Evropska komisija nima pripomb glede tega. Glede vprašanja gospoda Belderja o stališču Komisije do tega, da se Tajvancem, ki obiščejo EU, odobri dostop brez vizumov: Komisija v okviru pregleda ustrezne zakonodaje preučuje možnost posodobitve seznama držav in subjektov, za katere ne veljajo vizumske obveznosti v zvezi z obiski Evropske unije, zlasti schengenskega območja, in v okviru tega bo preučila tudi primer Tajvana. V zvezi z vprašanjem gospoda Zemkeja glede standardnih postopkov v primeru nesreč in glede tega, kako bomo v prihodnosti ravnali v takih primerih, se Komisija osredotoča na dve prednostni nalogi: prva je nadaljnje delo v zvezi s pripravljenostjo in odzivom, druga pa preprečevanje nesreč."@sl20
"Herr talman! Jag kommer att ta frågorna i tur och ordning. För det första anser vi det vara viktigt att se till att EU alltid kan tillhandahålla hjälp. Med parlamentets stöd startade vi år 2008 ett pilotprojekt och en förberedande åtgärd avseende EU:s snabbinsatskapacitet. Utifrån de första erfarenheterna kommer kommissionen, om det visar sig vara lämpligt, att lägga fram fler förslag till hur EU:s snabbinsatskapacitet kan utvecklas. Detta kommer att finansieras med nationella medel öronmärkta för insatser på EU-nivå. För det andra är vårt mål att ha en omfattande strategi på EU-nivå för att förhindra katastrofer. I februari 2009 publicerade kommissionen ett tillkännagivande om en gemensam strategi för att förhindra naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor. Vi skulle välkomna återkoppling från parlamentet om detta tillkännagivande. Först och främst, frågan om den hjälp kommissionen bidrar med för att Taiwan ska kunna tillgodose befolkningens löpande behov, som var den huvudsakliga punkten i Thomas Manns fråga: Taiwan har informerats om kommissionens mekanism för behovsutvärdering efter katastrofer, men vi har hittills inte fått in någon begäran. Om vi får en sådan begäran kommer vi att ta den i beaktande. Därefter till frågan om kommissionens ståndpunkt när det gäller förbindelserna över Taiwansundet, som var Victor Boştinarus fråga: kommissionen välkomnar att Taiwan och Kina har närmat sig varandra under det senaste året. Det har gjort det möjligt att förbättra förbindelserna över sundet, minska spänningarna mellan de båda och verka för bilaterala frågor som direkta flyg- och sjöförbindelser. Vi stöder helt de bilaterala förhandlingarna mellan de två parterna, som kan leda till ytterligare framsteg. Vi välkomnar även det kinesiska stödet. När det gäller den fråga som ställdes av Astrid Lulling, Laima Liucija Andrikienė, Johannes Cornelis van Baalen och Charles Tannock rörande Taiwans deltagande i Meteorologiska världsorganisationen: i linje med den ståndpunkt som EU uttryckte i ett uttalande i september 2008 och EU:s politik för ett enat Kina stöder Europeiska kommissionen, där det är lämpligt, att Taiwan på ett meningsfullt sätt deltar i internationella organisationer. Detta kommer vi att göra även i framtiden. Som svar på frågorna från Astrid Lulling och Thomas Mann om den hjälp som tillhandahållits kan sägas att gemenskapens civilskyddsmekanism bidragit med hjälp från Sverige och Polen. Hjälpen togs tacksamt emot, vilket president Ma framförde till kommissionens ordförande José Manuel Barroso. När det gäller frågan om Dalai Lamas besök i Taiwan i efterdyningarna av tyfonen togs beslutet om besöket av de taiwanesiska myndigheterna, och Europeiska kommissionen har ingen kommentar till det. Angående Bastiaan Belders fråga om hur kommissionen ser på att tillåta taiwanesiska medborgare visumfri inresa i EU: kommissionen överväger, inom ramen för en granskning av tillämplig lagstiftning, möjligheten att uppdatera listan över länder och enheter som skulle kunna slippa visumkraven vid resor till EU, framför allt till länderna inom Schengenområdet. I samband med detta kommer kommissionen även att ta Taiwan i beaktande. Så till Janusz Władysław Zemkes fråga om standardrutiner vid katastrofer, och hur vi i framtiden kommer att gå till väga vid sådana händelser. Kommissionen prioriterar två saker: den första är att fortsätta att arbeta för att vara förberedda och kunna reagera snabbt, och den andra är att förhindra katastrofer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Meglena Kuneva,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph