Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-230"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.16.4-230"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all I would like to express my deep condolences to the families of those who died during the Morakot typhoon. It is regrettable that hundreds have died, others lost their loved ones, and many more were injured. As many observers have noted, the number of victims could have been lower if the Government had reacted in a more coordinated manner to the typhoon. The Government failed to predict the seriousness of the tropical storm approaching the island. At the same time, we know that Taiwan has a highly developed high-tech sector and is one of the largest manufacturers of GPS systems in the world. Part of the blame should be attributed to the fact that Taiwan is not yet a member of the World Meteorological Organisation (WMO), as has already been mentioned by some colleagues. Taiwan could have been better pre-warned if the WMO provided it with timely information. I am therefore convinced that the time is right again to raise the issue of Taiwan’s membership in the WMO, not only for political reasons but also for humanitarian ones."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v první řadě bych chtěla vyjádřit nejhlubší soustrast rodinám těch, kteří během tajfunu Morakot zahynuli. Je politováníhodné, že zahynuly stovky lidí, jiní přišli o své nejbližší a mnoho dalších bylo raněno. Jak zaznamenali mnozí pozorovatelé, počet obětí mohl být nižší, kdyby postup vlády v reakci na tajfun byl koordinovanější. Vláda neodhadla závažnost tropické bouře, která se blížila k ostrovu. Přitom víme, že Tchaj-wan má vysoce rozvinuté odvětví vyspělých technologií a je jedním z největších výrobců systémů GPS ve světě. Část viny je třeba přičíst tomu, že Tchaj-wan dosud není členem Světové meteorologické organizace (WMO), jak zde již uvedli někteří kolegové. Tchaj-wan mohl být předem lépe varován, kdyby mu WMO poskytla včasné informace. Jsem proto přesvědčena, že opět nastal čas nastolit otázku členství Tchaj-wanu ve WMO, nejen z politických, ale také z humanitárních důvodů."@cs1
"Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke mine dybtfølte kondolencer til de efterladte til de omkomne ved tyfonen Morakot. Det er sørgeligt, at hundredvis af mennesker er omkommet, andre har mistet deres kære, og mange flere blev kvæstet. Som mange iagttagere har noteret, ville antallet af ofre have været lavere, hvis regeringen havde reageret mere koordineret på tyfonen. Det lykkedes ikke regeringen at forudsige styrken af den tropiske storm, der nærmede sig øen. Samtidig ved vi, at Taiwan har en højt udviklet højteknologisk sektor og er en af de største producenter af GPS-systemer i verden. En del af årsagen er, at Taiwan endnu ikke er medlem af Den Meteorologiske Verdensorganisation, hvilket flere kolleger allerede har nævnt. Taiwan kunne have fået nogle bedre forudsigelser, hvis WMO havde leveret relevante oplysninger til landet. Derfor er jeg overbevist om, at tiden er inde til at tage spørgsmålet om Taiwans medlemskab af WMO op på ny, ikke bare af politiske grunde, men også af humanitære."@da2
"Herr Präsident, ich möchte zuerst den Familien derjenigen, die durch den Taifun Morakot ums Leben gekommen sind, mein tief empfundenes Beileid aussprechen. Es ist bedauerlich, dass Hunderte gestorben sind, andere ihre Angehörigen verloren haben und viele weitere verletzt wurden. Viele Beobachter haben darauf hingewiesen, dass die Zahl der Opfer niedriger hätte sein können, wenn die Regierung auf den Taifun auf koordiniertere Art und Weise reagiert hätte. Die Regierung war nicht in der Lage, die Schwere des sich der Insel nähernden tropischen Sturmes vorherzusagen. Gleichzeitig wissen wir, dass Taiwan über einen hoch entwickelten Hightech-Sektor verfügt und einer der weltweit größten Hersteller von GPS-Systemen ist. Ein Teil der Schuld ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Taiwan, wie einige Kollegen bereits erwähnt haben, noch kein Mitglied der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) ist. Taiwan hätte besser vorgewarnt werden können, wenn die WMO es rechtzeitig mit Informationen versorgt hätte. Ich bin daher überzeugt, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um über die Mitgliedschaft Taiwans in der Weltorganisation für Meteorologie zu sprechen, nicht nur aus politischen, sondern auch aus humanitären Gründen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που πέθαναν κατά τη διάρκεια του τυφώνα Morakot. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι εκατοντάδες άνθρωποι πέθαναν, άλλοι έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν. Όπως σημείωσαν πολλοί παρατηρητές, ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να είναι μικρότερος αν η κυβέρνηση είχε αντιδράσει με πιο συντονισμένο τρόπο στον τυφώνα. Η κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να προβλέψει τη σοβαρότητα της τροπικής καταιγίδας που πλησίαζε στο νησί. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι η Ταϊβάν έχει έναν εξαιρετικά ανεπτυγμένο τομέα υψηλής τεχνολογίας και είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες συστημάτων GPS στον κόσμο. Μέρος της ευθύνης για την καταστροφή μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η Ταϊβάν δεν είναι ακόμα μέλος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ), όπως ήδη αναφέρθηκε από ορισμένους συναδέλφους. Η Ταϊβάν θα μπορούσε κάλλιστα να είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων αν ο ΠΜΟ τής είχε παράσχει έγκαιρες πληροφορίες. Είμαι συνεπώς πεπεισμένη ότι είναι ξανά η κατάλληλη στιγμή να θίξουμε το θέμα της συμμετοχής στον ΠΜΟ, όχι μόνο για πολιτικούς λόγους, αλλά και για ανθρωπιστικούς λόγους."@el10
"Señor Presidente, quisiera en primer lugar expresar mis más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos como consecuencia del tifón . Es terrible que cientos de personas hayan muerto, que otras hayan perdido a sus seres queridos y que muchas más hayan resultado heridas. Como han señalado numerosos observadores, la cifra de víctimas podría haber sido inferior si el Gobierno hubiera reaccionado al tifón de manera más coordinada. El Gobierno no fue capaz de predecir la gravedad de la tormenta tropical que se aproximaba a la isla. Al mismo tiempo, sabemos que Taiwán cuenta con un sector de alta tecnología fuertemente desarrollado y es uno de los mayores fabricantes de sistemas GPS del mundo. Como ya han mencionado algunos colegas, parte de la responsabilidad debe atribuirse al hecho de que Taiwán no sea todavía miembro de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Taiwán podría haber sido advertido del peligro con más antelación si la OMM le hubiera proporcionado la información oportuna. Por consiguiente, estoy convencida de que ha llegado el momento de volver a plantear el asunto de la incorporación de Taiwán a la OMM, no sólo por motivos políticos sino también humanitarios."@es21
"Austatud juhataja! Esiteks avaldan sügavat kaastunnet Morakoti taifuunis hukkunute perekondadele. On kahetsusväärne, et sajad inimesed surid ning teised kaotasid oma lähedased ja väga paljud said vigastada. Nagu mitmed vaatlejad märkisid, oleks ohvrite arv olnud väiksem, juhul kui valitsus oleks taifuuni suhtes koordineeritumalt reageerinud. Valitsus ei suutnud ette näha saarele läheneva troopilise tormi tõsidust. Samal ajal teame, et Taiwanis on väga kõrgelt arenenud tipptehnoloogia tööstus ning samuti on see riik üks maailma suurimatest GPS-süsteemide valmistajatest. Osa probleemist tuleneb asjaolust, et Taiwan pole veel Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) liige, mida mõned kolleegid juba ka maininud on. Taiwani oleks võimalik olnud ette hoiatada, kui WMO oleks saanud neile õigeaegset teavet edastada. Seetõttu olen veendunud, et jälle on õige aeg tõstatada Taiwani WMO-liikmelisuse probleem, mitte ainult pollitilistel, vaid ka humanitaarsetel põhjustel."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi haluan esittää syvän osanottoni Morakot-taifuunissa kuolleiden perheille. On valitettavaa, että sadat kuolivat, muut menettivät rakkaitaan ja vielä useammat loukkaantuivat. Kuten monet tarkkailijat ovat todenneet, uhrien määrä olisi voinut olla vähäisempi, jos hallitus olisi reagoinut taifuuniin paremmin koordinoidulla tavalla. Hallitus ei kyennyt ennakoimaan saarta lähestyvän trooppisen myrskyn vakavuutta. Tiedämme samalla, että Taiwanissa on hyvin kehittynyt korkean teknologian ala ja että se on yksi maailman suurimmista GPS-järjestelmien valmistajista. Syy on osittain siinä, ettei Taiwan vielä ole Maailman ilmatieteellisen järjestön (WMO) jäsen, kuten jotkut kollegat jo ovat maininneet. Taiwan olisi kenties voinut varautua ennakolta paremmin, jos WMO olisi tarjonnut sille ajankohtaista tietoa. Olen tämän vuoksi vakuuttunut siitä, että nyt on jälleen oikea aika ottaa esiin Taiwanin WMO-jäsenyys, ei pelkästään poliittisista syistä vaan myös humanitaarisista syistä."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi avant tout d’adresser mes plus sincères condoléances aux familles des victimes du typhon Morakot. Il est regrettable que des centaines de personnes aient perdu la vie, que d’autres aient perdu des êtres chers et que plus encore aient été blessées. Comme l’ont noté de nombreux observateurs, le nombre de victimes aurait pu être réduit si le gouvernement avait mis en œuvre une action plus coordonnée. Le gouvernement n’est pas parvenu à évaluer correctement le degré de gravité du typhon qui s’approchait de l’île. Et pourtant, nous savons que Taïwan possède un secteur des hautes technologies très développé et est l’un des plus importants fabricants de systèmes GPS au monde. Cette catastrophe est en partie imputable au fait que Taïwan n’est pas encore membre de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), ainsi que l’ont déjà signalé plusieurs de mes collègues. Taïwan aurait pu être prévenu plus efficacement si l’OMM avait pu lui communiquer des informations en temps utile. Je suis donc convaincue que le temps est à nouveau venu d’évoquer la question de l’adhésion de Taïwan à l’OMM, tant pour des raisons humanitaires que politiques."@fr8
"Elnök úr, először is szeretném mély együttérzésem kifejezni a Morakot tájfunban meghalt emberek családtagjai iránt. Sajnálatos, hogy több százan haltak meg, mások elveszítették szeretteiket, és sokan mások megsérültek. Mint ahogy több megfigyelő is megjegyezte, az áldozatok száma kevesebb lehetett volna, ha a kormány összehangoltabban reagált volna a tájfunra. A kormány nem jelezte előre a szigethez közeledő trópusi vihar súlyosságát. Ugyanakkor tudjuk, hogy Tajvan egy igen fejlett csúcstechnológiai iparággal rendelkezik és a világ egyik legnagyobb GPS-rendszer gyártója. A felelősség részben annak a ténynek tulajdonítható, hogy Tajvan még nem tagja a Meteorológiai Világszervezetnek (WMO), ahogy azt már egyes képviselők is megemlítették. Tajvan elővigyázatosabb lehetett volna, ha a WMO ellátta volna friss információkkal. Ezért meggyőződésem, hogy újra eljött annak az ideje, hogy felvessük Tajvan WMO-tagságának kérdését, nemcsak politikai, de humanitárius okok miatt is."@hu11
"Signor Presidente, vorrei innanzi tutto esprimere le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime del tifone Morakot. Il bilancio è tragico: centinaia di persone hanno perso la vita, altrettante hanno perso i propri cari e moltissime sono rimaste ferite. Come evidenziato da numerosi osservatori, il numero delle vittime sarebbe stato inferiore se ci fosse stata una risposta più coordinata all’emergenza da parte del governo, che peraltro non aveva previsto la pericolosità della tempesta tropicale che minacciava l’isola. A Taiwan il settore della tecnologia avanzata è estremamente sviluppato e il paese è uno dei principali produttori di sistemi GPS al mondo. Come già rilevato da altri colleghi, la responsabilità della tragedia si deve in parte al fatto che Taiwan ancora non è tra i membri dell’Organizzazione mondiale per la meteorologia (OMM): se l’OMM l’avesse informata tempestivamente, infatti, avrebbe potuto predisporre misure di pre-allarme. Sono convinto pertanto che sia giunto il momento di sollevare la questione dell’adesione di Taiwan all’OMM, per motivazioni non soltanto politiche, ma anche umanitarie."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia noriu išreikšti nuoširdžią užuojautą tų žmonių, kurie žuvo per taifūną „Morakot“, šeimoms. Gaila, kad šimtai žuvo, kiti neteko savo mylimųjų ir daug daugiau buvo sužeista. Kaip pastebėjo daugelis stebėtojų, aukų skaičius būtų galėjęs būti mažesnis, jeigu vyriausybė būtų reagavusi į taifūną labiau koordinuotai. Vyriausybė nenumatė prie salos artėjančios tropinės audros rimtumo. Kartu mes žinome, kad Taivanas turi labai išvystytą aukštųjų technologijų sektorių ir yra vienas iš didžiausių GPS sistemų gamintojų pasaulyje. Iš dalies reikėtų papriekaištauti dėl to, kad Taivanas dar nėra Pasaulio meteorologijos organizacijos (PMO) narys, kaip jau minėjo kai kurie kolegos. Taivaną būtų buvę galima geriau perspėti, jeigu PMO būtų laiku suteikusi informaciją. Todėl esu įsitikinusi, kad dabar tinkamas laikas iškelti Taivano narystės PMO klausimą ne tik dėl politinių, bet ir dėl humanitarinių priežasčių."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlos izteikt dziļu līdzjūtību to ģimenēm, kuri gāja bojā viesuļvētrā. Ir jāizsaka nožēla, ka simtiem ir miruši, citi ir zaudējuši savus mīļos un vēl daudzi citi tikuši ievainoti. Kā daudzi novērotāji ir norādījuši, upuru skaits varēja būt mazāks, ja valdība būtu reaģējusi uz viesuļvētru koordinētākā veidā. Valdība nespēja prognozēt salai tuvojošās tropiskās vētras nopietnību. Vienlaikus mēs zinām, ka Taivānai ir augsti attīstīta augsto tehnoloģiju nozare un tā ir viena no vislielākajiem GPS sistēmu ražotājiem pasaulē. Daļa vainas saistās ar to, ka Taivāna vēl nav Pasaules Meteoroloģijas organizācijas (PMO) biedre, kā to daži kolēģi jau ir minējuši. Taivāna būtu iepriekš labāk brīdināta, ja PMO būtu laikus sniegusi informāciju. Tāpēc esmu pārliecināta, ka pašlaik ir īstais laiks atkal izvirzīt jautājumu par Taivānas iestāšanos PMO ne tikai politisku, bet arī humānu apsvērumu dēļ."@lv13
"Mr President, first of all I would like to express my deep condolences to the families of those who died during the Morakot typhoon. It is regrettable that hundreds have died, others lost their loved ones, and many more were injured. As many observers have noted, the number of victims could have been lower if the Government had reacted in a more coordinated manner to the typhoon. The Government failed to predict the seriousness of the tropical storm approaching the island. At the same time, we know that Taiwan has a highly developed high-tech sector and is one of the largest manufacturers of GPS systems in the world. Part of the blame should be attributed to the fact that Taiwan is not yet a member of the World Meteorological Organisation (WMO), as has already been mentioned by some colleagues. Taiwan could have been better pre-warned if the WMO provided it with timely information. I am therefore convinced that the time is right again to raise the issue of Taiwan’s membership in the WMO, not only for political reasons but also for humanitarian ones."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen zou ik mijn diepste medeleven willen betuigen met de families van diegenen die tijdens de tyfoon Morakot om het leven zijn gekomen. Het is bedroevend dat er honderden doden zijn gevallen, dat anderen hun dierbaren hebben verloren en dat nog veel meer mensen gewond zijn geraakt. Zoals vele waarnemers hebben opgemerkt, had het aantal slachtoffers lager kunnen zijn als de regering op een meer gecoördineerde wijze op de tyfoon had gereageerd. De regering heeft de ernst van de tropische wervelwind die op het eiland afstevende, niet voorzien. En dat terwijl Taiwan over een hoog ontwikkelde hightechsector beschikt en een van de grootste producenten van GPS-systemen ter wereld is. Ten dele is dit probleem te wijten aan het feit dat Taiwan nog geen lid is van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), wat reeds door enkele collega’s werd opgemerkt. Taiwan had vroeger kunnen zijn gewaarschuwd indien het over actuele informatie van de WMO had kunnen beschikken. Daarom ben ik ervan overtuigd dat dit het juiste tijdstip is om het lidmaatschap van Taiwan in de WMO aan de orde te stellen, niet alleen om politieke, maar ook om humanitaire redenen."@nl3
"Panie przewodniczący! Na początku pragnę przekazać kondolencje rodzinom ofiar tajfunu Morakot. Ubolewam nad faktem, że zginęły setki osób, setki straciły swoich bliskich, a ogromna liczba ludzi została ranna. Wielu obserwatorów zauważyło, że liczba ofiar mogłaby być mniejsza, gdyby rząd zareagował na nadejście tajfunu w bardziej skoordynowany sposób. Rząd nie zdołał przewidzieć siły nadciągającego nad wyspę sztormu tropikalnego. Jednocześnie wiemy również, że na Tajwanie funkcjonuje rozwinięty sektor zaawansowanych technologii i że Tajwan jest jednym z głównych producentów systemów GPS na świecie. Część winy należy przypisać temu, że Tajwan nie jest jeszcze członkiem Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), o czym zresztą wspominali moi przedmówcy. Tajwan mógł zostać zawczasu ostrzeżony, gdyby tylko WMO dostarczyła informacje na czas. W związku z tym jestem przekonana, że nadszedł czas na ponowne poruszenie kwestii członkostwa Tajwanu w MPO, nie tylko ze względów politycznych, ale także humanitarnych."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de expressar as minhas maiores condolências às famílias de todos aqueles que faleceram aquando do tufão Morakot. É lamentável que centenas de pessoas tenham morrido, outras perdido os seus entes queridos e muitas mais tenham ficado feridas. Como muitos observadores constataram, o número de vítimas poderia ter sido inferior se o Governo tivesse reagido de forma mais coordenada ao tufão. O Governo fracassou nas previsões sobre a gravidade da tempestade tropical que se aproximava da ilha. Paralelamente, sabemos que Taiwan possui um sector de alta tecnologia altamente desenvolvido e é um dos maiores fabricantes de sistemas GPS no mundo. Parte da responsabilidade deve ser atribuída ao facto de Taiwan não ser ainda um membro da Organização Meteorológica Mundial (OMM), como já foi mencionado por alguns colegas. Taiwan poderia estar mais alerta se a OMM lhe tivesse disponibilizado informação em tempo útil. Estou convencida de que, mais uma vez, chegou o momento de levantar a questão da participação de Taiwan como membro da OMM, e não só por razões políticas, mas também humanitárias."@pt17
"Dle președinte, aș dori să îmi exprim mai întâi profundele condoleanțe familiilor celor care au pierit în timpul taifunului Morakot. Este regretabil faptul că sute de oameni au murit, că alții și-au pierdut persoanele iubite și că încă și mai mulți au fost răniți. După cum au remarcat mulți observatori, numărul victimelor ar fi putut fi mai scăzut, dacă guvernul ar fi reacționat într-un mod mai coordonat în fața taifunului. Guvernul nu a reușit să prevadă gravitatea furtunii tropicale care se apropia de insulă. În același timp, știm că Taiwanul are un sector high-tech foarte dezvoltat și că este unul dintre cei mai mari producători de sisteme GPS din lume. O parte din vină ar trebui atribuită faptului că Taiwanul nu este încă membru al Organizației meteorologice mondiale (OMM), după cum au menționat deja unii colegi. Taiwanul ar fi putut fi avertizat cu mult mai mult timp în avans, în cazul în care OMM i-ar fi furnizat informații la timp. De aceea sunt convinsă că este din nou momentul să ridicăm problema calității de membru al OMM a Taiwanului, atât din considerente politice, cât și umanitare."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela vyjadriť hlbokú sústrasť rodinám obetí tajfúnu Morakot. Je poľutovaniahodné, že stovky ľudí zahynuli, ďalší prišli o svojich blízkych a mnohí boli zranení. Ako poznamenali mnohí pozorovatelia, počet obetí mohol byť nižší, ak by bola vláda reagovala na tajfún koordinovanejším spôsobom. Vláda neodhadla silu tropickej búrky, ktorá sa blížila k ostrovu. Súčasne ale vieme, že Taiwan disponuje vysoko vyvinutým odvetvím špičkových technológií a je jedným z najväčších výrobcov systémov GPS na svete. Časť viny možno pripísať skutočnosti, že Taiwan ešte nie je členom Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), ako už niektorí kolegovia poslanci spomenuli. Taiwan mohol byť varovaný lepšie, ak by mu WMO včas poskytla informácie. Preto som presvedčená, že teraz je ten správny čas vyzdvihnúť tému členstva Taiwanu vo WMO, a to nielen z politických, ale aj humanitárnych dôvodov."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi rada izrazila globoko sožalje družinam tistih, ki so umrli med tajfunom Morakot. Obžalovanja vredno je, da je več sto ljudi umrlo, da so drugi izgubili svoje najbližje in da je bilo še veliko več ranjenih. Kakor je pripomnilo veliko opazovalcev, bi lahko bilo število žrtev manjše, če bi se vlada na tajfun odzvala bolj usklajeno. Vladi ni uspelo predvideti nevarnosti tropske nevihte, ki se je približevala otoku. Obenem vemo, da ima Tajvan visoko razvit visokotehnološki sektor in da je eden največjih proizvajalcev sistemov GPS na svetu. Del krivde bi bilo treba pripisati dejstvu, da Tajvan še ni član Svetovne meteorološke organizacije (SMO), kakor so že omenili nekateri kolegi. Tajvan bi lahko bil bolje opozorjen vnaprej, če bi mu SMO zagotovila pravočasne informacije. Zato sem prepričana, da je zdaj spet pravi čas, da se načne vprašanje članstva Tajvana v SMO, ne samo iz političnih, temveč tudi iz humanitarnih razlogov."@sl20
"Herr talman! Först av allt vill jag uttrycka mitt varmaste deltagande med de anhöriga till dem som omkom under tyfonen Morakot. Det är beklagansvärt att hundratals har dött, att andra har förlorat sina nära och kära och att många fler har skadats. Som många observatörer har noterat hade antalet offer kunnat vara lägre om regeringen hade reagerat på tyfonen på ett mer koordinerat sätt. Regeringen misslyckades med att förutspå hur allvarlig den tropiska storm som närmade sig ön var. Samtidigt vet vi att Taiwan har en mycket utvecklad högteknologisektor och är en av världens största tillverkare av GPS-system. En del av skulden bör tillskrivas faktumet att Taiwan ännu inte är medlem i Meteorologiska världsorganisationen (WMO), något som vissa kolleger redan har tagit upp. Taiwan hade kunnat få en bättre förvarning om WMO hade försett landet med information i rätt tid. Jag är därför övertygad om att tiden än en gång har kommit att ta upp frågan om Taiwans medlemskap i WMO, inte bara av politiska utan även av humanitära skäl."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Laima Liucija Andrikienė (PPE ). -"18,20,15,1,14,16,11,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph