Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-227"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.16.4-227"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, Taiwania kohtasi suuri inhimillinen hätä 8. elokuuta. Uhrien määrä oli valtava, taloudelliset vahingot olivat mittavat. Nyt on meidän aika auttaa, meidän aika osoittaa Taiwanin kansalaisille solidaarisuutta. Meidän on osoitettava myötätuntoa, mutta myötätunnon lisäksi meidän on annettava taloudellista tukea, ja kuten komission edustaja täällä totesi, meidän on nyt otettava kriisinhallintavälineet käyttöön. Taiwanilaisille on annettava nyt kaikki inhimillisesti mahdollinen apu. Haluan myös tukea kollega Tannockin esittämää ajatusta pidempiaikaisesta tuesta Taiwanille, jotta saadaan aikaan mahdollisimman hyvä tulos ja voimme todella osoittaa, että hekin ovat ihmisiä ja ennen kaikkea he ovat meidän ystäviämme."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, 12. srpna postihla Tchaj-wan rozsáhlá lidská katastrofa, která si vyžádala mnoho obětí a způsobila obrovské hospodářské škody. Nyní je na nás, abychom pomohli. Nastal čas, abychom projevili solidaritu s obyvateli Tchaj-wanu. Musíme projevit soucit, ale kromě toho poskytnout finanční podporu, a jak zde uvedla paní komisařka, musíme přijmout nástroje na zvládání krize. Musíme nyní poskytnout Tchajwancům veškerou pomoc, která je v lidských silách. Chci rovněž podpořit myšlenku dlouhodobé pomoci Tchaj-wanu, jak navrhoval pan Tannock, s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků a ukázat, že tito lidé jsou lidské bytosti jako my a především, že jsou to naši přáté."@cs1
"Hr. formand! Taiwan blev ramt af en menneskelig katastrofe i stor skala den 8. august. Denne hændelse kostede mange menneskeliv, og de økonomiske skader var kolossale. Nu er tiden inde til, at vi yder hjælp. Tiden er inde til, at vi udviser solidaritet med Taiwans borgere. Vi skal udvise medfølelse, men derudover skal vi yde økonomisk støtte, og som kommissæren sagde her, er vi nødt til at indføre krisestyringsværktøjer nu. Vi skal yde al den hjælp til taiwanerne, som er menneskelig mulig. Jeg vil også gerne udtrykke min støtte til tanken om bistand på længere sigt til Taiwan, som hr. Tannock foreslog, for at opnå de bedst mulige resultater, og på den måde kan vi vise, at de også er mennesker og frem for alt vores venner."@da2
"Herr Präsident, Taiwan wurde am 8. August von einer menschlichen Katastrophe riesigen Ausmaßes getroffen. Das Ereignis hat viele Opfer gefordert und der wirtschaftliche Schaden war immens. Für uns ist es jetzt an der Zeit, zu helfen. Es ist Zeit für uns, Solidarität mit den Bürgen von Taiwan zu zeigen. Wir müssen Mitgefühl zeigen, aber auch finanzielle Unterstützung gewähren, und, wie die Kommissarin hier sagte, wir müssen jetzt die Instrumente des Krisenmanagements anwenden. Wir müssen den Taiwanesen jetzt alle menschenmögliche Hilfe zur Verfügung stellen. Ich möchte außerdem meine Unterstützung für die von Herrn Tannock vorgeschlagene längerfristige Unterstützung für Taiwan ausdrücken, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, und um zu zeigen, dass es sich bei ihnen ebenfalls um menschliche Wesen und vor allem um unsere Freunde handelt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Ταϊβάν επλήγη από τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή στις 8 Αυγούστου. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα βαρύ φόρο αίματος, ενώ η οικονομική καταστροφή ήταν τεράστια. Τώρα ήλθε ο καιρός να βοηθήσουμε εμείς. Ήλθε ο καιρός να δείξουμε αλληλεγγύη στους πολίτες της Ταϊβάν. Πρέπει να δείξουμε συμπόνια, αλλά, επιπλέον, πρέπει να παράσχουμε οικονομική στήριξη και, όπως ανέφερε η κυρία Επίτροπος εδώ, πρέπει να θεσπίσουμε τώρα μέσα διαχείρισης κρίσεων. Πρέπει να παράσχουμε τώρα στους κατοίκους της Ταϊβάν όλη την ανθρωπίνως δυνατή βοήθεια. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι στηρίζω την ιδέα της πιο μακροπρόθεσμης βοήθειας προς την Ταϊβάν όπως προτάθηκε από τον κ. Tannock, για τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα και έτσι ώστε να μπορούμε να δείξουμε ότι είναι και εκείνοι άνθρωποι και, κυρίως, φίλοι μας."@el10
"Mr President, Taiwan met with human disaster on a huge scale on 8 August. The incident took a heavy toll and the economic damage was immense. Now it is time for us to help. It is time for us to show solidarity with the citizens of Taiwan. We have to show compassion, but, in addition, we have to give financial support, and, as the Commissioner said here, we have to adopt crisis management tools now. We now have to provide the Taiwanese with all the help that is humanly possible. I also wish to express my support for the idea of longer-term assistance to Taiwan as proposed by Mr Tannock, for the best possible results, and so that we can show that they too are human beings and, above all, they are our friends."@en4
"Señor Presidente, Taiwán se enfrentó el 8 de agosto a un desastre humanitario a gran escala. El incidente se cobró un alto precio y los daños económicos fueron enormes. Ahora es el momento de ayudar, de mostrar nuestra solidaridad a los ciudadanos de Taiwán. Hemos de mostrar compasión pero, además, debemos brindarles apoyo financiero, y, como ha dicho la Comisaria, tenemos que aprobar inmediatamente las herramientas de gestión de crisis que sean necesarias. Debemos ofrecer al pueblo taiwanés toda la ayuda que sea humanamente posible. Quisiera asimismo expresar mi apoyo a la idea de una ayuda a Taiwán a más largo plazo, tal como ha propuesto Charles Tannock, con el fin de lograr los mejores resultados. Así podremos mostrar que también ellos son seres humanos y, sobre todo, que son nuestros amigos."@es21
"Austatud juhataja! Taiwan koges 8. augustil pretsedenditu ulatusega humanitaarkatastroofi. Intsidendi laastamistöö oli suur ja majanduskahju meeletu. Nüüd on meie aeg abi osutada! Nüüd on meie kord näidata üles solidaarsust Taiwani elanikega. Peame näitama üles kaastunnet, kuid lisaks andma ka finantsabi ja, nagu volinik ütles, peame kohe kinnitama kriisihaldusvahendid. Nüüd peame taiwanlasetele pakkuma nii palju abi kui inimlikult võimalik. Väljendan ka oma toetust Taiwani pikaajalise abi suhtes, mille Charles Tannock välja pakkus, et saavutada parimaid võimalikke tulemusi ning et saaksime demonstreerida, et ka nemad on inimesed ja eelkõige meie sõbrad."@et5
"Monsieur le Président, Taïwan a connu une terrible catastrophe humaine le 8 août dernier. Cet événement a causé d’immenses dégâts humains et économiques. Il est temps pour nous de porter secours à ce pays et de nous montrer solidaires à l’égard de ses citoyens. Nous devons faire preuve de compassion, mais nous devons également fournir une aide financière et, comme l’a souligné la commissaire, nous devons adopter sans tarder des instruments de gestion des crises. Nous devons aujourd’hui apporter aux Taïwanais toute l’aide qu’il est humainement possible de leur apporter. Je voudrais en outre plaider en faveur de la suggestion de M. Tannock de fournir une aide à plus long terme à Taïwan, pour un résultat optimal, et pour leur montrer qu’eux aussi sont des êtres humains et, par-dessus tout, qu’ils sont nos amis."@fr8
"Elnök úr! Tajvant augusztus 8-án egy hatalmas méretű emberi katasztrófa érte. Az eset komoly veszteségekkel járt, és a gazdasági károk is óriásiak voltak. Itt az ideje annak, hogy segítséget nyújtsunk. Itt az ideje, hogy megmutassuk Tajvan állampolgárai iránti szolidaritásunkat. Együttérzésről kell tanúbizonyságot adnunk, de ezen túlmenően pénzügyi támogatást is nyújtanunk kell, és ahogy azt a biztos asszony is elmondta, válságkezelő eszközöket kell most elfogadnunk. A tajvaniaknak most meg kell adnunk minden emberileg lehetséges segítséget. Szeretném kifejezni a Tannock úr által javasolt, Tajvan felé irányuló hosszabb távú segítségnyújtás elképzelése iránti támogatásomat is, amelynek célja, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el és megmutathassuk, hogy ők is emberek és a barátaink."@hu11
"Signor Presidente, l’8 agosto Taiwan ha subito una catastrofe umana di gravità inaudita. Tragico è stato il bilancio in termini di vittime e il danno economico è stato immenso. Ora è tempo di aiutare il paese. E’ tempo di dare prova della nostra solidarietà ai suoi cittadini. Dobbiamo dimostrarci compassionevoli, ma anche fornire sostegno finanziario e, come rammentava la signora commissario in questa sede, dobbiamo adottare subito strumenti di gestione della crisi per fornire ai taiwanesi tutto l’aiuto umanamente possibile. Volevo infine esprimere il mio apprezzamento per l’idea di un’assistenza a lungo termine per Taiwan, secondo quanto proposto dall’onorevole Tannock, in maniera da ottenere i migliori risultati possibili e poter dimostrare che anche loro sono esseri umani e, soprattutto, nostri amici."@it12
"Pone pirmininke, rugpjūčio 8 d. Taivanas patyrė didžiulio masto humanitarinę nelaimę. Įvykis padarė didelių nuostolių ir didelę ekonominę žalą. Dabar laikas mums padėti. Laikas parodyti solidarumą su Taivano piliečiais. Mes turime parodyti gailestį, tačiau, be jo, turime suteikti finansinę paramą ir, kaip sakė Komisijos narė, dabar turime pasirinkti krizės valdymo priemones. Turime suteikti Taivanui visą žmogaus jėgoms įmanomą pagalbą. Be to, noriu išreikšti savo paramą ilgalaikės pagalbos Taivanui idėjai, kurią pasiūlė C. Tannock, kad būtų pasiekti kuo geresni rezultatai ir mes galėtume parodyti, kad jie taip pat yra žmonės ir visų pirma – mūsų draugai."@lt14
"( ) Priekšsēdētāja kungs! Taivāna 8. augustā sastapās ar liela apjoma humānu katastrofu. Šis negadījums prasīja smagus upurus, un ekonomikas zaudējumi bija milzīgi. Tagad mums ir laiks palīdzēt. Ir laiks mums apliecināt solidaritāti ar Taivānas pilsoņiem. Mums ir jāparāda līdzcietība, bet ir jāsniedz arī finansiāls atbalsts un, kā to norādīja komisāre, mums tūlīt ir jāpieņem krīzes vadības instrumenti. Mums ir jāsniedz Taivānai visa palīdzība, kas vien ir cilvēka spēkos. Es arī vēlos paust savu atbalstu domai par ilgtermiņa palīdzību Taivānai, kā to ierosina kungs, lai iegūtu vislabākos iespējamos rezultātus un lai mēs varētu parādīt, ka arī viņi ir cilvēciskas būtnes un, galvenais, ka viņi ir mūsu draugi."@lv13
"Arvoisa puhemies, Taiwania kohtasi suuri inhimillinen hätä 8. elokuuta. Uhrien määrä oli valtava, taloudelliset vahingot olivat mittavat. Nyt on meidän aika auttaa, meidän aika osoittaa Taiwanin kansalaisille solidaarisuutta. Meidän on osoitettava myötätuntoa, mutta myötätunnon lisäksi meidän on annettava taloudellista tukea, ja kuten komission edustaja täällä totesi, meidän on nyt otettava kriisinhallintavälineet käyttöön. Taiwanilaisille on annettava nyt kaikki inhimillisesti mahdollinen apu. Haluan myös tukea kollega Tannockin esittämää ajatusta pidempiaikaisesta tuesta Taiwanille, jotta saadaan aikaan mahdollisimman hyvä tulos ja voimme todella osoittaa, että hekin ovat ihmisiä ja ennen kaikkea he ovat meidän ystäviämme."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, Taiwan werd op 8 augustus getroffen door een grote humanitaire ramp. Er was een zeer groot aantal slachtoffers en de economische schade was enorm. Nu is het onze beurt om te helpen, onze beurt om solidariteit met de bevolking van Taiwan te tonen. Wij moeten ons medeleven tonen en daarnaast financiële steun geven en, zoals de commissaris hier zei, wij moeten nu de instrumenten voor crisisbeheersing in gebruik nemen. Wij moeten de Taiwanezen nu alle hulp geven die menselijkerwijs mogelijk is. Ik wil ook mijn steun uitspreken voor het idee van steun voor de langere termijn, zoals de heer Tannock voorstelde, om de best mogelijke resultaten te bereiken en te laten zien dat zij ook mensen zijn en vooral dat zij onze vrienden zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! W dniu 8 sierpnia Tajwan został dotknięty ludzką strategią na ogromną skalę. To wydarzenie zebrało okrutne żniwo w ludziach i pozostawiło za sobą niezmierne szkody gospodarcze. Nadszedł czas na udzielenie pomocy. Czas na pokazanie naszej solidarności z obywatelami Tajwanu. Musimy okazać współczucie, ale również przekazać wsparcie finansowe, oraz tak jak już wspomniała pani komisarz, przyjąć narzędzia zarządzania kryzysowego. Musimy zapewnić Tajwańczykom wszelką możliwą pomoc. Chciałbym również wyrazić swoje poparcie dla koncepcji pana Tannocka dotyczącej długoterminowej pomocy na rzecz Tajwanu, mającej na celu osiągniecie najlepszych rezultatów, tak by mieszkańcy Tajwanu poczuli, że oni również są ludźmi, a przede wszystkim naszymi przyjaciółmi."@pl16
"Senhor Presidente, em 8 de Agosto, Taiwan foi atingida por uma catástrofe humana de enormes proporções. O incidente causou elevadas perdas humanas e enormes prejuízos económicos. É chegada a altura de darmos a nossa ajuda, de nos mostrarmos solidários com os cidadãos de Taiwan. Temos de mostrar compaixão mas, além disso, temos de disponibilizar apoio financeiro e, como referiu a Senhora Comissária, adoptar instrumentos de gestão de crises. Temos de prestar aos cidadãos de Taiwan toda a ajuda humanamente possível. Gostaria também de manifestar o meu apoio à ideia da assistência a mais longo prazo a Taiwan, proposta pelo senhor deputado Tannock, de modo a maximizarmos os seus resultados e a mostrarmos que temos os cidadãos daquele país como nossos semelhantes e, acima de tudo, como nossos amigos."@pt17
"Dle președinte, la 8 august, Taiwanul s-a confruntat cu un dezastru uman de proporții uriașe. Incidentul a avut urmări teribile, iar pagubele economice au fost imense. Acum a venit momentul să ne oferim ajutorul. A venit momentul să ne arătăm solidaritatea cu cetățenii Taiwanului. Trebuie să arătăm compasiune dar, în același timp, trebuie să acordăm sprijin financiar și, după cum a spus dna comisar, trebuie să adoptăm acum instrumente de gestionare a crizei. În acest moment trebuie să le dăm taiwanezilor tot ajutorul care îl putem omenește oferi. De asemenea, doresc să îmi manifest susținerea față de ideea acordării unei asistențe pe termen lung în favoarea Taiwanului, așa cum a propus dl Tannock, pentru a obţine cele mai bune rezultate posibile și pentru a arăta că și taiwanezii sunt ființe umane și că, mai presus de toate, sunt prietenii noștri."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, 8. augusta zasiahla Taiwan ľudská katastrofa obrovských rozmerov. Udalosť si vybrala svoju daň a spôsobila nesmierne hospodárske škody. Nadišiel čas pomoci. Teraz je ten správny čas na prejavenie solidarity s obyvateľmi Taiwanu. Musíme im preukázať súcit, ale aj poskytnúť finančnú pomoc, a ako povedala pani komisárka, teraz musíme prijať nástroje krízového manažmentu. Musíme taiwanskému obyvateľstvu poskytnúť všetku pomoc, ktorá je v našich silách. Chcel by som vyjadriť podporu myšlienke dlhodobejšej pomoci Taiwanu, ktorú predniesol pán Tannock, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky a ukázali, že aj jeho obyvatelia sú ľudské bytosti a predovšetkým naši priatelia."@sk19
"Gospod predsednik, Tajvan je 8. avgusta doživel humanitarno katastrofo velikanskih razsežnosti. Dogodek je terjal visok davek in gospodarska škoda je bila ogromna. Zdaj je čas, da ukrepamo. Čas je, da pokažemo solidarnost z državljani Tajvana. Pokazati moramo sočutje, poleg tega pa moramo zagotoviti finančno podporo in, kakor je tukaj povedala komisarka, orodja kriznega upravljanja moramo sprejeti zdaj. Zdaj moramo Tajvancem zagotoviti vso pomoč, ki je v človeški moči. Prav tako bi rad izrazil svojo podporo zamisli o dolgoročnejši pomoči Tajvanu, kakor je predlagal gospod Tannock, za čim boljše rezultate in tako, da lahko pokažemo, da so tudi oni ljudje in predvsem da so naši prijatelji."@sl20
"Herr talman! Den 8 augusti drabbades Taiwan av en katastrof av stor skala. Följderna blev förödande och de ekonomiska skadorna var enorma. Nu är det tid för oss att hjälpa. Det är tid för oss att visa solidaritet med Taiwans medborgare. Vi måste visa medkänsla, men framför allt måste vi ge ekonomisk hjälp och, som kommissionsledamoten redan sagt, använda oss av verktyg för krishantering. Vi måste ge Taiwan allt stöd som är möjligt att ge. Jag vill också uttrycka mitt stöd för Charles Tannocks idé om att ge långsiktig hjälp till taiwaneserna för att uppnå bästa möjliga resultat och för att visa att även de är människor och – framför allt – våra vänner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph