Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-226"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.16.4-226"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mijnheer de Voorzitter, deze ramp was voor Taiwan van ongekende omvang. In de bergen is het een groot drama. Hele dorpen zijn verdwenen en naar schatting zijn er duizend doden respectievelijk vermisten. Duizenden, zo niet meer, overlevenden verblijven momenteel in militaire kampen. Zo schetste de hoogste vertegenwoordiger van mijn land, Nederland, in Taiwan, Menno Goedhart, de verwoestende gevolgen van de tyfoon Morakot. Vanaf deze plaats wil ik dan ook allereerst mijn medeleven uitdrukken aan regering en burgers van Taiwan. In aanvulling op de praktische hulpverlening die Menno Goedhart aan zijn Taiwanese vrienden vandaag verleent, en ook onder waardering voor wat al van Europese zijde is gebeurd, zou ik de Europese Commissie toch een tweetal vragen willen stellen die versterking van de Europees-Taiwanese relaties beogen. Allereerst komt de Commissie volgende maand met een voorstel voor de versoepeling van het visa-regime voor Taiwanezen. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben reeds het goede voorbeeld gegeven. Ten tweede toont een recent Europees rapport glashard aan dat er voor Taiwan en de Europese Unie enorme winst zit in het afspreken van TEM. Kan de Commissie zich in deze urgente conclusie vinden? Tot slot, mijnheer de Voorzitter, kan ik mij volledig aansluiten bij de collega's die al hebben gepleit voor het doorbreken van het onwaarschijnlijke internationale isolement van Taiwan. Dat is werkelijk onverdraaglijk, zeker als het gaat om de levens van burgers, waar dan ook."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, katastrofu takového rozsahu Tchaj-wan dosud nezažil. Velká tragédie se odehrává v horách. Zmizely celé vesnice a tisíce lidí jsou pokládány za mrtvé nebo pohřešované. Tisíce lidí, kteří přežili, ne-li více, jsou prozatím umísťovány ve vojenských táborech. Takto popisuje zničující účinky tajfunu Morakot Menno Goedhart, nejvyšší zástupce mé země, Nizozemska, na Tchaj-wanu. V první řadě bych chtěl z tohoto Parlamentu vyjádřit svou účast vládě a občanům Tchaj-wanu. Kromě praktické pomoci, kterou Menno Goedhart v současné době nabízí svým tchajwanským přátelům, a i když zároveň oceňuji, co již bylo ze strany Evropy uděláno, chci nicméně položit několik otázek Komisi ohledně prohloubení evropsko-tchajwanských vztahů. V první řadě je tu návrh na uvolnění vízové povinnosti pro tchajwanské občany, který příští měsíc Komise předloží. Spojené království a Irsko již šli v tomto směru příkladem. Za druhé, nedávná evropská zpráva velice jasně ukázala, že pro Tchaj-wan i pro Evropskou unii bude nesmírně výhodné, pokud sjednají opatření na podporu obchodu (TEM). Souhlasí Komise s tímto naléhavým závěrem? Na závěr chci, pane předsedající, podpořit ty své kolegy, kteří zde již obhajovali ukončení neuvěřitelné mezinárodní izolace Tchaj-wanu. Taková izolace je zcela nepřípustná, pokud jsou v sázce lidské životy, ať je to kdekoli."@cs1
"Hr. formand! Dette var en katastrofe af et hidtil uset omfang for Taiwan. Der er indtruffet store tragedier i bjergområderne. Hele landsbyer er forsvundet, og 1000 personer menes at være omkommet eller er savnet. Tusindvis af overlevende om ikke flere sidder indtil videre i militærlejre. Sådan beskriver Menno Goedhart, den højeste repræsentant i Taiwan fra mit hjemland Nederlandene, tyfonen Morakots ødelæggende virkninger. Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke min medfølelse her fra Parlamentet over for Taiwans regering og indbyggere. Ud over den praktiske bistand, som Menno Goedhart i øjeblikket tilbyder sine taiwanske venner, og samtidig med at jeg værdsætter, hvad vi allerede har gjort fra europæisk side, vil jeg ikke desto mindre stille et par spørgsmål til Kommissionen i forbindelse med styrkelsen af forbindelserne mellem EU og Taiwan. Først og fremmest vil Kommissionen i næste måned fremsætte et forslag om en lempelse af visumordningen for taiwanske borgere. Det Forenede Kongerige og Irland er allerede gået i spidsen med et godt eksempel i denne henseende. For det andet viste en europæisk rapport for nylig ganske tydeligt, at det vil medføre kolossale fordele for både Taiwan og EU, hvis man bliver enige om at indføre handelsfremmende foranstaltninger. Er Kommissionen enig i denne vigtige konklusion? Endelig, hr. formand, vil jeg gerne udtrykke min fulde støtte til de kolleger, der allerede har talt for en ophævelse af Taiwans utrolige internationale isolation. En sådan isolation er i sandhed utilstedelig, især når det drejer sig om menneskeliv, uansat hvor de måtte bo."@da2
"Herr Präsident, dies war eine Katastrophe nie dagewesenen Ausmaßes für Taiwan. In den Bergen hat eine große Tragödie stattgefunden. Ganze Dörfer sind verschwunden und eintausend Menschen werden für tot oder vermisst gehalten. Tausende von Überlebenden, wenn nicht mehr, werden vorläufig in Militärcamps untergebracht. So hat Menno Goedhart, der höchste Vertreter Taiwans in meinem Heimatland, den Niederlanden, die Verwüstungen des Taifuns Morakot geschildert. Ich möcht zuallererst der Regierung und den Bürgern von Taiwan im Namen dieses Parlaments mein Mitgefühl aussprechen. Neben der praktischen Unterstützung, die Menno Goedhart gegenwärtig seinen taiwanesischen Freunden anbietet, und auch unter Berücksichtigung dessen, was von europäischer Seite bereits getan wurde, möchte ich der Kommission dennoch einige Fragen in Bezug auf die Stärkung der europäisch-taiwanesischen Beziehungen stellen. Erstens wird die Kommission nächsten Monat einen Vorschlag zur Lockerung der Visabestimmungen für taiwanesische Staatsbürger einbringen. Das Vereinigte Königreich und Irland sind in dieser Hinsicht bereits mit gutem Beispiel vorangegangen. Zweitens hat ein neuer europäischer Bericht sehr deutlich gezeigt, dass es sowohl für Taiwan als auch für die Europäische Union von enormem Vorteil wäre, wenn man Maßnahmen zur Verbesserung des Handels (TEM) vereinbaren würde. Stimmt die Kommission dieser zwingenden Schlussfolgerung zu? Schließlich, Herr Präsident, möchte ich meinen Abgeordnetenkollegen, die sich bereits für die Beendigung der unglaublichen internationalen Isolation Taiwans ausgesprochen haben, meine volle Unterstützung zusichern. Diese Isolation ist wahrlich unerträglich, insbesondere, wenn sie das Leben von Menschen betrifft, wo immer diese sich auch befinden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια καταστροφή δίχως προηγούμενο για την Ταϊβάν. Μεγάλη τραγωδία διαδραματίστηκε στα βουνά. Ολόκληρα χωριά εξαφανίστηκαν και χίλιοι άνθρωποι θεωρούνται νεκροί ή αγνοούμενοι. Χιλιάδες επιζώντες, αν όχι περισσότεροι, έχουν προς το παρόν τοποθετηθεί σε στρατιωτικούς καταυλισμούς. Με αυτόν τον τρόπο περιέγραψε ο Menno Goedhart, ο ύπατος εκπρόσωπος στην Ταϊβάν από την πατρίδα μου, τις Κάτω Χώρες, τις καταστροφικές επιπτώσεις του τυφώνα Morakot. Πρώτον και κύριον, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου, από το Κοινοβούλιο, προς την κυβέρνηση και τους πολίτες της Ταϊβάν. Πέραν της πρακτικής βοήθειας που προσφέρει επί του παρόντος ο Menno Goedhart στους ταϊβανέζους φίλους του και, επίσης, ενώ εκτιμώ τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από την ευρωπαϊκή πλευρά, θα ήθελα ωστόσο να υποβάλλω κάποιες ερωτήσεις προς την Επιτροπή σε ό, τι αφορά την ενίσχυση των σχέσεων Ευρώπης-Ταϊβάν. Πρώτον, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση τον επόμενο μήνα για τη χαλάρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τους πολίτες της Ταϊβάν. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν ήδη δώσει το καλό παράδειγμα εν προκειμένω. Δεύτερον, σε μια πρόσφατη ευρωπαϊκή έκθεση καταδείχθηκε σαφώς ότι θα υπήρχαν τεράστια οφέλη για την Ταϊβάν και την Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπήρχε συμφωνία για μέτρα ενίσχυσης του εμπορίου. Συμφωνεί η Επιτροπή με αυτό το επείγον συμπέρασμα; Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω πως στηρίζω απόλυτα τους συναδέλφους βουλευτές που έχουν ήδη επιχειρηματολογήσει υπέρ του τερματισμού της αδιανόητης διεθνούς απομόνωσης της Ταϊβάν. Μια τέτοια απομόνωση είναι πραγματικά αφόρητη, πόσο μάλλον όταν αφορά ανθρώπινες ζωές, όπου και αν βρίσκονται."@el10
"Mr President, this was a disaster on an unprecedented scale for Taiwan. There is great tragedy in the mountains. Whole villages have disappeared and there are a thousand people thought dead or missing. Thousands of survivors, if not more, are being put up in military camps for the time being. This is how Menno Goedhart, the highest representative in Taiwan from my home country, the Netherlands, depicts the devastating effects of typhoon Morakot. First and foremost, I would like to express my sympathies, from this Parliament, to the government and citizens of Taiwan. In addition to the practical assistance that Menno Goedhart is currently offering his Taiwanese friends, and also whilst appreciating what has already been done from the European side, I would nonetheless like to ask a couple of questions of the Commission in relation to the strengthening of European-Taiwanese relations. First of all, the Commission will be putting forward a proposal next month to relax the visa regime for Taiwanese citizens. The United Kingdom and Ireland have already set a good example in this regard. Secondly, a recent European report demonstrated very clearly that there would be enormous benefits for both Taiwan and the European Union in agreeing trade enhancing measures (TEM). Does the Commission agree with this urgent conclusion? Finally, Mr President, I would like to lend my full support to those of my fellow Members who have already argued for the ending of Taiwan’s incredible international isolation. Such isolation is truly intolerable, certainly when it comes to people’s lives, wherever they may be."@en4
"Señor Presidente, la tragedia que ha asolado Taiwán ha sido de dimensiones desconocidas. En las montañas, la tragedia ha sido espantosa. Aldeas enteras han desaparecido y hay un millar de personas desaparecidas o que se cree que están muertas. Miles de supervivientes, si no son más, se alojan en estos momentos en campos militares. Así es como Menno Goedhart, el más alto representante de mi país, los Países Bajos, en Taiwán describe los efectos devastadores del tifón . Me gustaría, antes que nada, expresar mi pésame desde este Parlamento al Gobierno y a los ciudadanos de Taiwán. Además de la asistencia práctica que Menno Goedhart ofrece actualmente a sus amigos taiwaneses, y también pese a que reconozco la labor realizada desde Europa, quisiera plantear un par de cuestiones a la Comisión en relación con el fortalecimiento de las relaciones entre Europa y Taiwán. En primer lugar, la Comisión lanzará a lo largo de los próximos meses una propuesta dirigida a relajar el régimen de visados para los ciudadanos taiwaneses. El Reino Unido e Irlanda ya representan un buen ejemplo en este aspecto. En segundo lugar, un informe europeo reciente demostró con toda claridad que tanto Taiwán como la Unión Europea se beneficiarían considerablemente en caso de llegar a un acuerdo sobre medidas para mejorar la actividad comercial. ¿Comparte la Comisión esta importantísima conclusión? Por último, Señor Presidente, me gustaría brindar mi total apoyo a los colegas diputados que ya han defendido la necesidad de terminar con el increíble aislamiento internacional al que está sometido Taiwán. Este aislamiento es verdaderamente intolerable sea donde sea, especialmente cuando están en juego vidas humanas."@es21
"Austatud juhataja! Taiwani jaoks oli see katastroof ennenägematu ulatusega. Mägedes on suur tragöödia. Kadunud on terved külad ja tuhat inimest arvatakse olevat surnud või kadunud. Tuhanded ellujääjad, kui mitte rohkem, paigutatakse ajutiselt sõjaväebaasidesse. Nii kirjeldab Menno Goedhart, minu riigi, Hollandi kõige kõrgem esindaja Taiwanis, taifuuni Morakot laastamise mõjusid. Esiteks avaldan siit parlamendist kaastunnet Taiwani valitsusele ja kodnikele. Lisaks praktilisele abile, mida Menno Goedhart praegu oma taiwanlastest sõpradele pakub, ja hinnates ka seda, mida Euroopa on juba ära teinud, soovin sellegipoolest komisjonile seoses Euroopa-Taiwani sidemete tihendamisega esitada mõned küsimused. Esiteks esitab komisjon järgmisel kuul ettepaneku, et Taiwani kodanikele lõdvendataks viisarežiimi. Ühendkuningriik ja Iirimaa on selles suhtes juba heaks näiteks. Teiseks demonstreeris hiljutine Euroopa raport väga selgelt, et kaubanduse parandamise meetme ( TEM) kokkuleppimisega kaasneksid nii Taiwanile kui ka Euroopa Liidule väga suured kasud. Kas komisjon nõustub selle kiire järeldusega? Austatud juhataja! Lõpetuseks toetan täielikult neid kaasparlamendiliikmeid, kes on juba põhjendanud Taiwani kohutava rahvusvahelise isolatsiooni lõpetamise vajadust. Selline isoleerimine on tõesti talumatu, eriti kui see puudutab inimeste elusid, kus iganes nad ei oleks."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä oli Taiwanille ennennäkemättömän laaja katastrofi. Vuorilla murhenäytelmä on valtava. Kokonaisia kyliä on kadonnut, ja tuhansien ihmisten uskotaan kuolleen tai kadonneen. Ainakin tuhansia eloonjääneitä sijoitetaan toistaiseksi sotilasleireihin. Näin Menno Goedhart, kotimaani Alankomaiden korkein edustaja Taiwanissa kuvaa Morakot-taifuunin tuhoisia seurauksia. Aivan aluksi haluan ilmaista tämän parlamentin myötätunnon Taiwanin hallitusta ja kansalaisia kohtaan. Menno Goedhartin parhaillaan taiwanilaisille ystävillemme tarjoaman käytännön avun lisäksi ja kunnioittaen sitä, mitä yhteisön taholla on jo tehty, haluan kuitenkin esittää komissiolle pari kysymystä yhteisön ja Taiwanin välisten suhteiden vahvistamisesta. Ensinnäkin komissio esittää ensi kuussa ehdotuksen viisumijärjestelmän höllentämisestä Taiwanin kansalaisten osalta. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat jo näyttäneet tässä hyvää esimerkkiä. Toiseksi hiljattain julkaistu eurooppalainen raportti osoitti selvästi, että kauppaa vahvistavista toimenpiteistä sopimisesta Taiwanin ja Euroopan unionin välillä olisi valtavia etuja molemmille. Onko komissio samaa mieltä tästä merkittävästä päätelmästä? Arvoisa puhemies, lopuksi haluan antaa kaiken tukeni kollegoilleni, jotka ovat jo vaatineet Taiwanin uskomattoman kansainvälisen eristyksen lakkauttamista. Tällainen eristäminen on täysin kestämätöntä ihmisten elämän kannalta missä tahansa."@fi7
"Monsieur le Président, c’est une catastrophe sans précédent pour Taïwan. Les régions montagneuses ont subi une grande tragédie. Des villages entiers ont disparu et un millier de personnes seraient mortes ou portées disparues. Des milliers de survivants, si pas plus, sont accueillis dans des camps militaires. C’est en ces termes que Menno Goedhart, le plus haut représentant de mon pays, les Pays-Bas, à Taïwan dépeint les effets dévastateurs du typhon Morakot. Je voudrais avant tout adresser mes condoléances, au nom de ce Parlement, au gouvernement et aux citoyens de Taïwan. Outre l’assistance pratique que Menno Goedhart apporte actuellement à ses amis taïwanais, et tout en appréciant ce qui a déjà été fait du côté européen, je souhaiterais poser quelques questions à la Commission en ce qui concerne le renforcement des relations UE-Taïwan. Tout d’abord, la Commission soumettra, le mois prochain, une proposition d’assouplissement du régime d’octroi des visas pour les citoyens taïwanais. Le Royaume-Uni et l’Irlande ont déjà montré l’exemple à cet égard. Deuxièmement, un récent rapport européen a démontré très clairement que tant l’Union européenne que Taïwan tireraient grandement profit de l’adoption de mesures pour l’intensification des échanges commerciaux. La Commission accepte-t-elle cette conclusion urgente? Enfin, Monsieur le Président, je souhaiterais me joindre à mes collègues députés qui ont précédemment réclamé que soit mis un terme à l’incroyable isolement international de Taïwan. Cet isolement est absolument intolérable, d’autant plus quand il s’agit de la vie de personnes, où qu’elles se trouvent."@fr8
"Elnök úr! Ez egy példátlan méreteket öltő katasztrófát jelentett Tajvan számára. Óriási a tragédia a hegyekben. Egész falvak tűntek el és vélhetően több ezer ember halt meg, illetve tűnt el. Több tízezer, sőt lehet, hogy ennél is több túlélőt helyeznek most el katonai táborokban. Így írja le a jelenleg Tajvanon tevékenykedő, a hazámból, Hollandiából származó Menno Goedhart főképviselő a Morakot tájfun pusztító hatásait. Először is innen a Parlamentből szeretném együttérzésemet kifejezni Tajvan kormánya és állampolgárai iránt. Menno Goedhart által a tajvani barátainak jelenleg felkínált gyakorlati segítségnyújtáson túlmenően, és miközben nagyra értékelem mindazt, amit az európai oldal ez idáig tett, szeretnék feltenni a Bizottságnak az európai-tajvani kapcsolatok megerősítésével kapcsolatban néhány kérdést. Először is a Bizottság a jövő hónapban a tajvani állampolgárok vízumrendszerének enyhítését célzó javaslatot fog előterjeszteni. Az Egyesült Királyság és Írország már jó példával járt elő ezen a téren. Másodszor, egy új jelentés világosan megmutatta, hogy mind Tajvan, mind pedig az Európai Unió számára hatalmas előnyökkel járna, ha sikerülne kereskedelemfejlesztő intézkedésekben (TEM) megállapodni. Egyetért-e a Bizottság ennek mielőbbi megkötésével? Végezetül, szeretném teljes támogatásomról biztosítani azon képviselőtársaimat, akik Tajvan hihetetlen nemzetközi elszigeteltségének megszüntetése mellett érveltek. Egy ilyen elszigeteltség valóban elfogadhatatlan főképp, ha emberéletekről van szó, akárhol is éljenek."@hu11
"Signor Presidente, si è trattato di un disastro senza precedenti per Taiwan. Nelle zone montane la tragedia è immane. Interi villaggi sono stati spazzati via. Secondo le stime, vittime e dispersi sono un migliaio. Migliaia di sopravvissuti, se non più, sono attualmente accolti da campi militari. Così Menno Goedhart, il massimo rappresentante del mio paese natio, i Paesi Bassi, a Taiwan, descrive gli effetti devastanti del tifone Morakot. Innanzi tutto vorrei dunque esprimere la mia solidarietà, da questo Parlamento, al governo e ai cittadini taiwanesi. Oltre all’assistenza pratica che Menno Goedhart sta attualmente offrendo agli amici taiwanesi, e pur apprezzando ciò che è stato già fatto da parte dell’Europa, vorrei nondimeno porre un paio di domande alla Commissione in merito al rafforzamento delle relazioni tra Europa e Taiwan. In primo luogo, la Commissione formulerà una proposta il prossimo mese per semplificare i requisiti per la concessione di visti ai cittadini del paese. Il Regno Unito e l’Irlanda hanno già dato il buon esempio in tal senso. In secondo luogo, una recente relazione europea ha dimostrato con estrema chiarezza che vi sarebbero enormi vantaggi sia per Taiwan sia per l’Unione europea se si concordasse misure di miglioramento degli scambi. La Commissione concorda con questa conclusione urgente? Infine, signor Presidente, vorrei manifestare pieno sostegno ai colleghi che si sono già espressi per porre fine all’incredibile isolamento internazionale di Taiwan. Tale isolamento è veramente intollerabile, tanto più quando si tratta di vite umane, ovunque esse siano."@it12
"Pone pirmininke, tai buvo Taivane negirdėto masto nelaimė. Didelė tragedija įvyko kalnuose. Dingo ištisi kaimai ir laikomi žuvusiais arba dingusiais tūkstančiai žmonių. Tūkstančiai, jeigu ne daugiau, išgyvenusiųjų laikinai apgyvendinti karinėse stovyklose. Būtent taip mano šalies, Nyderlandų, vyriausiasis įgaliotinis Menno Goedhart vaizduoja sukrečiamus taifūno „Morakot“ padarinius. Visų pirma šio Parlamento vardu noriu pareikšti užuojautą Taivano vyriausybei ir piliečiams. Be praktinės pagalbos, kurią Menno Goedhart šiuo metu teikia draugams taivaniečiams, ir vertinimo to, kas Europos Sąjungos jau padaryta, vis dėlto norėčiau užduoti keletą klausimų Komisijai dėl Europos Sąjungos ir Taivano santykių gerinimo. Pirmiausia kitą mėnesį Komisija pateiks pasiūlymą siekdama supaprastinti vizų išdavimo tvarką Taivano piliečiams. Šiuo atžvilgiu Jungtinė Karalystė ir Airija jau parodė gerą pavyzdį. Antra, paskutiniame Europos Sąjungos pranešime aiškiai nurodyta, kad ir Taivanui, ir Europos Sąjungai būtų labai naudinga susitarti dėl prekybos gerinimo priemonių (PGP). Ar Komisija sutinka su šia būtina išvada? Pagaliau, pone pirmininke, norėčiau visiškai palaikyti tuos savo kolegas EP narius, kurie jau įrodinėjo, kad reikia nutraukti neįtikimą Taivano tarptautinę izoliaciją. Tokia izoliacija iš tikrųjų yra netoleruotina – ypač tada, kai kalbama apie žmonių gyvybes, kad ir kur jie gyventų."@lt14
"( ) Priekšsēdētāja kungs! Šī bija Taivānā nepieredzēta mēroga katastrofa. Kalnos ir liela traģēdija. Veseli ciemi ir izzuduši, un tūkstotis cilvēku tiek uzskatīti par mirušiem vai pazudušiem. Tūkstošiem izdzīvojušo, ja ne vēl vairāk, tiek pagaidām izmitināti armijas nometnēs. Tā viesuļvētras postošās sekas attēlo manas dzimtenes Nīderlandes augstais pārstāvis Taivānā. Pirmkārt un galvenokārt, es vēlos izteikt savu un šā Parlamenta līdzjūtību Taivānas valdībai un pilsoņiem. Papildus praktiskajai palīdzībai, ko pašlaik piedāvā saviem Taivānas draugiem, un, novērtējot to, kas ir jau izdarīts no Eiropas puses, es tomēr vēlos uzdot pāris jautājumu Komisijai saistībā ar Eiropas un Taivānas attiecību nostiprināšanu. Pirmkārt, nākamajā mēnesī Komisija ierosinās priekšlikumu atvieglot vīzu režīmu Taivānas pilsoņiem. Apvienotā Karaliste un Īrija jau ir devušas labu piemēru šajā ziņā. Otrkārt, nesen kāds Eiropas ziņojums ļoti skaidri parādīja, ka Taivāna un Eiropas Savienība gūs milzīgu labumu, vienojoties par tirdzniecības paplašināšanas pasākumiem ( ). Vai Komisija piekrīt šim steidzamajam atzinumam? Visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, es vēlos piedāvāt atbalstu tiem saviem kolēģiem deputātiem, kuri jau ir iestājušies par Taivānas neticamās starptautiskās izolācijas izbeigšanu. Šāda izolācija patiešām nav paciešama, ja runa ir par cilvēku dzīvību, lai kur tas būtu."@lv13
"Mijnheer de Voorzitter, deze ramp was voor Taiwan van ongekende omvang. In de bergen is het een groot drama. Hele dorpen zijn verdwenen en naar schatting zijn er duizend doden respectievelijk vermisten. Duizenden, zo niet meer, overlevenden verblijven momenteel in militaire kampen. Zo schetste de hoogste vertegenwoordiger van mijn land, Nederland, in Taiwan, Menno Goedhart, de verwoestende gevolgen van de tyfoon Morakot. Vanaf deze plaats wil ik dan ook allereerst mijn medeleven uitdrukken aan regering en burgers van Taiwan. In aanvulling op de praktische hulpverlening die Menno Goedhart aan zijn Taiwanese vrienden vandaag verleent, en ook onder waardering voor wat al van Europese zijde is gebeurd, zou ik de Europese Commissie toch een tweetal vragen willen stellen die versterking van de Europees-Taiwanese relaties beogen. Allereerst komt de Commissie volgende maand met een voorstel voor de versoepeling van het visa-regime voor Taiwanezen. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben reeds het goede voorbeeld gegeven. Ten tweede toont een recent Europees rapport glashard aan dat er voor Taiwan en de Europese Unie enorme winst zit in het afspreken van TEM. Kan de Commissie zich in deze urgente conclusie vinden? Tot slot, mijnheer de Voorzitter, kan ik mij volledig aansluiten bij de collega's die al hebben gepleit voor het doorbreken van het onwaarschijnlijke internationale isolement van Taiwan. Dat is werkelijk onverdraaglijk, zeker als het gaat om de levens van burgers, waar dan ook."@mt15
"Panie przewodniczący! Dla Tajwanu była to katastrofa na niespotykaną dotąd skalę. W regionach górskich rozegrała się prawdziwa tragedia. Całe wioski znikły z powierzchni ziemi, a tysiąc osób uznano za zmarłe lub zaginione. Tysiące, jeśli nie więcej, ocalonych trafiają tymczasowo do obozów wojskowych. Tak niszczycielskie skutki tajfunu Morakot opisuje najwyższy przedstawiciel mojej ojczystej Holandii na Tajwanie, pan Menno Goedhart. Przede wszystkim chciałbym tu w parlamencie wyrazić współczucie wobec rządu i obywateli Tajwanu. Pragnę podkreślić praktyczną pomoc ze strony pana Menno Goedharta na rzecz tajwańskich przyjaciół i zapewnić państwa, że doceniam dotychczasowe działania Unii Europejskiej, niemniej jednak chciałbym, zadać Komisji kilka pytań odnośnie do wzmocnienia stosunków na linii UE-Tajwan. Po pierwsze wiadomo, że w przyszłym miesiącu Komisja przedłoży wniosek w sprawie złagodzenia reżimu wizowego dla obywateli Tajwanu. Pod tym względem Wielka Brytania i Irlandia już dały świetny przykład postępowania. Po drugie w niedawno przedstawionym europejskim sprawozdaniu wyraźnie pokazano, że porozumienie w sprawie środków wzmocnienia handlu przyniesie olbrzymie korzyści zarówno Tajwanowi, jak i Unii Europejskiej. Czy Komisja zgadza się z tą konkluzją w trybie pilnym? Panie przewodniczący! Na zakończenie chciałbym w pełni poprzeć posłów do PE, którzy już argumentowali za zakończeniem niewiarygodnej izolacji Tajwanu na arenie międzynarodowej. Naprawdę nie wolno tolerować tego typu izolacji, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ludzkie życie, niezależnie od położenia geograficznego."@pl16
"Senhor Presidente, este cataclismo assumiu proporções inéditas em Taiwan. As montanhas transformaram-se num cenário de tragédia. Aldeias inteiras foram varridas do mapa e há mil pessoas mortas ou dadas como desaparecidas. Milhares de sobreviventes, se não mais, estão a ser provisoriamente alojados em quartéis. É assim que Menno Goedhart, o principal representante do meu país, os Países Baixos, em Taiwan, descreve os efeitos devastadores do tufão Morakot. Em primeiro lugar e acima de tudo, queria apresentar as minhas condolências, e deste Parlamento, ao Governo e aos cidadãos de Taiwan. À margem da assistência concreta que Menno Goedhart está a prestar aos seus amigos de Taiwan, e reconhecendo ao mesmo tempo o que já foi feito por parte da Europa, queria ainda assim fazer à Comissão um par de perguntas respeitantes à consolidação das relações entre a Europa e Taiwan. Primeiro, importa observar que a Comissão vai apresentar no mês que vem uma proposta de flexibilização do regime de vistos aplicável aos cidadãos de Taiwan. O Reino Unido e a Irlanda já deram um bom exemplo nesta matéria. Segunda, um recente relatório europeu demonstrou de modo muito claro que Taiwan e a União Europeia poderiam obter enormes benefícios, se acordassem entre si medidas de fomento do comércio. Concorda a Comissão com esta conclusão? Finalmente, Senhor Presidente, queria dar todo o meu apoio aos meus colegas que já preconizaram a necessidade de pôr fim à incrível situação de isolamento internacional de Taiwan. Tal isolamento é verdadeiramente intolerável, sobretudo estando em jogo vidas humanas, onde quer que seja."@pt17
"Dle președinte, acesta a fost un dezastru fără precedent pentru Taiwan. În munți, este o tragedie imensă. Sate întregi au dispărut și o mie de persoane sunt considerate moarte sau dispărute. Mii de supraviețuitori, dacă nu chiar mai mulți, sunt instalați pentru moment în tabere militare. Acesta este modul în care Menno Goedhart, cel mai Înalt Reprezentant al țării mele, Olanda, în Taiwan, a prezentat efectele devastatoare ale taifunului Morakot. În primul și în primul rând, aș dori ca, în cadrul acestei intervenții din Parlament, să îmi exprim compasiunea faţă de guvernul și cetățenii din Taiwan. Pe lângă asistența practică pe care Menno Goedhart o oferă în prezent prietenilor săi din Taiwan și, de asemenea, apreciind ceea ce s-a întreprins deja din partea Europei, aș dori, totuși, să adresez câteva întrebări Comisiei cu privire la întărirea relațiilor dintre Europa şi Taiwan. În primul rând, Comisia va prezenta luna viitoare o propunere de relaxare a regimului vizelor pentru cetățenii taiwanezi. Marea Britanie și Irlanda au dat deja un exemplu bun în această privință. În al doilea rând, un recent raport european a demonstrat foarte clar că adoptarea unor măsuri de intensificare a comerțului dintre Taiwan și Uniunea Europeană ar aduce beneficii enorme ambelor părți. Comisia este de acord cu aceste concluzii urgente? În fine, dle președinte, aș dori să îmi ofer sprijinul deplin colegilor mei deputați care au pledat deja în favoarea încetării incredibilei izolări internaționale a Taiwanului. O asemenea izolare este cu adevărat intolerabilă, mai ales atunci când este vorba despre viețile oamenilor, oriunde s-ar afla aceștia."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pre Taiwan to bola pohroma nebývalého rozsahu. V horách sa odohráva skutočná tragédia. Zmizli celé dediny a predpokladá sa, že tisíc ľudí je mŕtvych alebo nezvestných. Tisíce ľudí, ktorí prežili, ak nie ešte viac, sú zatiaľ umiestnené vo vojenských táboroch. Takto opisuje zničujúce následky tajfúnu Morakot Menno Goedhart, najvyšší predstaviteľ zastupiteľského úradu Holandska, z ktorého pochádzam, v Taiwane. Chcel by som predovšetkým vyjadriť sústrasť tohto Parlamentu vláde a obyvateľom Taiwanu. Napriek praktickej pomoci, ktorú teraz ponúka Menno Goedhart svojim taiwanským priateľom, a napriek tomu, že si vážim, čo sa už z európskej strany vykonalo, rád by som Komisii položil niekoľko otázok v súvislosti s posilnením vzťahov medzi Európou a Taiwanom. Po prvé, Komisia na budúci mesiac predloží návrh na uvoľnenie vízového režimu pre obyvateľov Taiwanu. Spojené kráľovstvo a Írsko sú už v tejto súvislosti dobrým príkladom. Po druhé, nedávna európska správa veľmi jasne ukázala, že prijatie opatrení na zvýšenie obchodnej spolupráce by bolo obrovským prínosom pre Taiwan aj Európsku úniu. Súhlasí Komisia s týmto naliehavým záverom? A napokon, pán predsedajúci, by som rád vyjadril svoju plnú podporu kolegom poslancom, ktorí sa už vyslovili za skončenie neuveriteľnej medzinárodnej izolácie Taiwanu. Túto izoláciu skutočne nemožno tolerovať, najmä ak ide o životy ľudí, a to bez ohľadu na to, v ktorej krajine."@sk19
"Gospod predsednik, to je bila nesreča, kakršne Tajvan še ni doživel. V hribih se je zgodila velika tragedija. Izginile so cele vasi in tisoč ljudi velja za mrtve ali pogrešane. Na tisoče preživelih, če ne še več, je za zdaj nastanjenih v vojaških taboriščih. Tako Menno Goedhart, visoki predstavnik na Tajvanu iz moje domovine, Nizozemske, opisuje uničujoče posledice tajfuna Morakot. Najprej bi rad v tem parlamentu izrazil sožalje vladi in državljanom Tajvana. Poleg praktične pomoči, ki jo Menno Goedhart trenutno nudi svojim tajvanskim prijateljem, in ob spoštovanju vsega, kar je evropska stran že naredila, bi Komisiji vseeno rad postavil nekaj vprašanj v povezavi s krepitvijo evropsko-tajvanskih odnosov. Najprej, Komisija bo naslednji mesec predložila predlog za sprostitev vizumskega režima za tajvanske državljane. Združeno kraljestvo in Irska sta v zvezi s tem že dala dober zgled. Drugič, nedavno evropsko poročilo je zelo jasno pokazalo, da bi tako Tajvan kot Evropska unija imela veliko koristi od sporazuma o ukrepih za spodbujanje trgovine. Ali se Komisija strinja s tem nujnim sklepom? Na koncu, gospod predsednik, bi rad v celoti podprl svoje kolege poslance, ki so že zagovarjali končanje nezaslišane mednarodne osamitve Tajvana. Takšna osamitev je resnično nevzdržna, vsekakor kadar gre za življenja ljudi, kjer koli že so."@sl20
"Herr talman! Detta var en katastrof av helt oförutsedd storlek för Taiwan. Tragedin är stor i bergsområdena. Hela byar har försvunnit, och tusen personer förmodas vara döda eller saknas. Tusentals överlevare, kanske fler än så, härbärgeras just nu i militärläger. Så beskriver Menno Goedhart, den högste representanten i Taiwan från mitt hemland Nederländerna, de förödande följderna av tyfonen Morakot. Först och främst vill jag uttrycka mitt deltagande, från detta parlament, till myndigheterna och medborgarna i Taiwan. Förutom den praktiska hjälp som Menno Goedhart just nu erbjuder sina taiwanesiska vänner, och även om jag uppskattar det som redan har gjorts från EU:s sida, vill jag ändå ställa några frågor till kommissionen som handlar om stärkta förbindelser mellan EU och Taiwan. Till att börja med kommer kommissionen nästa månad att lägga fram ett förslag om att lätta på visumreglerna för taiwanesiska medborgare. Storbritannien och Irland har redan föregått med gott exempel på detta område. För det andra visar en nyligen publicerad europeisk rapport tydligt att det skulle vara av enormt stor fördel för både Taiwan och EU om de båda parterna kunde enas om åtgärder för att öka handeln. Håller kommissionen med om denna angelägna slutsats? Slutligen vill jag uttrycka mitt fulla stöd till de av mina kolleger i parlamentet som redan har förespråkat att Taiwans ofattbara internationella isolering ska upphöra. Sådan isolering är helt oacceptabel, framför allt när det gäller människors liv, var de än befinner sig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Menno Goedhart"13
"TEM"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph