Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-224"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.16.4-224"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Taïwan émerge à peine d’une terrible catastrophe naturelle, comme ce pays n’en avait plus connue depuis un demi-siècle. Il est de notre devoir, non seulement d’exprimer notre solidarité, mais aussi de participer activement à la reconstruction des parties dévastées de l’île. La Commission et le Conseil ont heureusement répondu présents après le passage du typhon Morakot. Je les presse maintenant de fournir, concrètement, l’aide nécessaire au gouvernement et à la population de ce pays, car il y a énormément à faire. Des instruments adéquats existent au niveau de l’Union européenne. Ils doivent être pleinement utilisés. Cette catastrophe pose à nouveau, comme certains de mes collègues l’ont déjà dit, la question de la participation de Taïwan aux différentes agences des Nations unies. Les institutions de l’Union européenne l’encouragent sur le principe, mais il est grand temps d’agir pour changer les choses. Les autorités de Taïwan ne disposaient pas d’informations météorologiques indiquant la gravité du typhon. Ce n’est pas acceptable. Une participation de Taïwan à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques est absolument nécessaire pour la mettre en position d’éviter le pire car, immanquablement, d’autres dépressions climatiques suivront. Je suis la présidente de l’association Taïwan-Luxembourg et je dois dire qu’il ne faut plus reculer devant le chantage de la Chine communiste en ce qui concerne nos relations avec Taïwan. Un soutien clair et net de la Commission et du Conseil sur cette question est absolument indiqué."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Tchaj-wan se nyní vzpamatovává ze strašlivé přírodní katastrofy, jakou v posledních 50 letech země nezažila, Je naší povinností nejen vyjádřit svou solidaritu, ale také se aktivně podílet na rekonstrukci zničených částí ostrova. Naštěstí po řádění tajfunu Morakot projevila Komise a Rada ochotu pomoci. Vyzývám je tedy, aby poskytly hmatatelnou pomoc, kterou vláda a obyvatelé této země potřebují, protože je třeba udělat nesmírně mnoho práce. Vhodné nástroje na úrovni Evropské unie existují. Měly by se plně využít. Tato katastrofa opět nastoluje otázku, jak o tom již hovořili někteří moji kolegové, účasti Tchaj-wanu v různých agenturách Organizace spojených národů. Orgány EU to v zásadě podporují, ale je nejvyšší čas přijmout kroky, aby změny proběhly. Tchajwanské orgány nemají přístup k meteorologickým údajům o síle tajfunu. To je nepřijatelné. Je naprosto nezbytné, aby Tchaj-wan přistoupil k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, a měl tak možnost vyhnout se tomu nejhoršímu, neboť vůbec není pochyb o tom, že v budoucnu dojde k dalším klimatickým krizím. Jsem předsedkyní tchajwansko-lucemburského sdružení a skutečně musím říci, že bychom se už neměli nechat vydírat komunistickou Čínou, pokud jde o naše vztahy s Tchaj-wanem. Jednoznačná podpora ze strany Komise a Rady je v této věci zcela nezbytná."@cs1
"Hr. formand! Taiwan er netop nu på vej ud af denne skrækkelige naturkatastrofe, som er den værste i landet i de sidste 50 år. Det er vores pligt ikke bare at udtrykke vores solidaritet, men også at spille en aktiv rolle ved genopbygningen af de dele af øen, der er ødelagt. Heldigvis har Kommissionen og Rådet, efter at tyfonen Morakot ramte øen, givet udtryk for deres vilje til at hjælpe. Jeg opfordrer dem nu til at yde den konkrete hjælp, som landets regering og befolkning behøver, fordi der ligger en kolossal opgave forude. Der findes hensigtsmæssige instrumenter på EU-niveau. De bør udnyttes fuldt ud. Denne katastrofe giver endnu en gang anledning til at stille spørgsmålet, som nogle af mine kolleger allerede har gjort, om Taiwans deltagelse i de forskellige FN-agenturer. I princippet støtter EU-institutionerne dette, men det er på høje tid, at man skrider til handling for at lave om på den nuværende situation. De taiwanske myndigheder har ikke haft adgang til meteorologiske oplysninger om tyfonens styrke. Det er uacceptabelt. Det er af helt central betydning, at Taiwan får adgang til FN's rammekonvention om klimaændringer og dermed bliver i stand til at undgå det værste, for der kan ikke herske tvivl om, at der vil ske yderligere forværringer af klimaet fremover. Jeg er formand for foreningen Taiwan-Luxembourg, og jeg må virkelig sige, at vi ikke længere må ligge under for afpresning fra det kommunistiske Kina i forbindelse med vores relationer med Taiwan. Det er af helt central betydning med en krystalklar opbakning fra Kommissionen og Rådet i dette spørgsmål."@da2
"Herr Präsident, Taiwan erholt sich gerade von einer fürchterlichen, in diesem Land in den letzten 50 Jahren beispiellosen Naturkatastrophe. Es ist unsere Pflicht, nicht nur unsere Solidarität auszudrücken, sondern auch eine aktive Rolle beim Wiederaufbau der verwüsteten Teile der Insel zu spielen. Glücklicherweise haben die Kommission und der Rat nach dem Taifun Morakot ihre Bereitschaft erklärt, Hilfe zu leisten. Ich fordere sie nun dringend auf, die konkrete Hilfe, die die Regierung und das Volk dieses Landes benötigen, zur Verfügung zu stellen, denn es gibt sehr viel zu tun. Die entsprechenden Instrumente sind auf der Ebene der Europäischen Union vorhanden. Sie sollten in vollem Umfang eingesetzt werden. Diese Katastrophe stellt, wie bereits von einigen meiner Abgeordnetenkollegen erwähnt, die Teilnahme Taiwans an den verschiedenen Organisationen der Vereinten Nationen in den Mittelpunkt. Die EU-Institutionen unterstützen dies prinzipiell, aber es ist höchste Zeit, dass Maßnahmen getroffen werden, um Veränderungen herbeizuführen. Die taiwanesischen Behörden hatten keinen Zugang zu meteorologischen Informationen über die Schwere des Taifuns. Das ist unannehmbar. Es ist unabdingbar, dass Taiwan in das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaveränderungen aufgenommen und somit in die Lage versetzt wird, das Schlimmste zu vermeiden, denn es besteht kein Zweifel daran, dass es auch zukünftig zu weiteren Klimadepressionen kommen wird. Ich bin die Vorsitzende der Taiwan-Luxemburg-Vereinigung und muss betonen, das wir hinsichtlich unserer Beziehungen zu Taiwan nicht länger Erpressungsversuchen von Seiten des kommunistischen China ausgesetzt sein sollten. In dieser Sache ist eine eindeutige Unterstützung durch die Kommission und den Rat unabdingbar."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Ταϊβάν βγαίνει τώρα από μια τρομερή φυσική καταστροφή, άνευ προηγουμένου στη χώρα τα τελευταία πενήντα χρόνια. Είναι καθήκον μας όχι μόνο να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, αλλά και να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στην ανοικοδόμηση τμημάτων του νησιού που έχουν καταστραφεί. Ευτυχώς, μετά το πλήγμα του τυφώνα Morakot, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έδειξαν την προθυμία τους να βοηθήσουν. Τους προτρέπω τώρα να παράσχουν συγκεκριμένη βοήθεια που χρειάζεται η κυβέρνηση και ο λαός της χώρας, επειδή υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Τα κατάλληλα μέσα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν. Πρέπει να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό. Αυτή η καταστροφή θέτει για ακόμα μια φορά το θέμα, όπως αναφέρθηκε από ορισμένους συναδέλφους βουλευτές, της συμμετοχής της Ταϊβάν στους διάφορους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Καταρχήν, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ το ενθαρρύνουν αυτό, αλλά είναι πλέον καιρός να αναληφθεί δράση για να αλλάξει το ισχύον καθεστώς. Οι αρχές της Ταϊβάν δεν είχαν πρόσβαση σε μετεωρολογικές πληροφορίες που να δείχνουν πόσο σοβαρός ήταν ο τυφώνας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας η Ταϊβάν να έχει πρόσβαση στη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και να βρίσκεται συνεπώς σε θέση να αποφύγει τα χειρότερα, εφόσον δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρξουν περαιτέρω κλιματικές επιδεινώσεις στο μέλλον. Είμαι πρόεδρος της Ένωσης Ταϊβάν-Λουξεμβούργου, και οφείλω πραγματικά να αναφέρω ότι δεν πρέπει πλέον να υποκύπτουμε στον εκβιασμό της κομμουνιστικής Κίνας όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Ταϊβάν. Ζωτική σημασία έχει η σαφής στήριξη από την Επιτροπή και το Συμβούλιο για το θέμα αυτό."@el10
"Mr President, Taiwan is just now emerging from a dreadful natural disaster, unprecedented in the country over the last 50 years. It is our duty not only to express our solidarity but also to play an active part in the reconstruction of the parts of the island that have been devastated. Happily, after typhoon Morakot hit, the Commission and the Council indicated their willingness to help. I urge them now to provide the concrete aid that the government and the people of that country need, because there is an enormous amount to be done. Appropriate instruments exist at European Union level. They should be put to full use. This disaster once again poses the issue, as already mentioned by some of my fellow Members, of Taiwan’s participation in the various agencies of the United Nations. In principle, the EU institutions encourage this, but it is high time for action to be taken to change things. The Taiwanese authorities did not have access to meteorological information indicating how serious the typhoon was. This is unacceptable. It is absolutely vital that Taiwan accedes to the United Nations Framework Convention on Climate Change and is thus in a position to avoid the worst, since there is no doubt at all that there will be further climatic depressions in the future. I am the chairman of the Taiwan-Luxembourg association, and I really must say that we should no longer be pressurised by the blackmailing of Communist China, with regard to our relations with Taiwan. Crystal-clear support from the Commission and the Council on this issue is absolutely vital."@en4
"Señor Presidente, Taiwán acaba de sufrir un desastre natural espantoso, del que en los últimos cincuenta años no se conocen precedentes. Nuestro deber no es solamente expresar nuestra solidaridad, sino también desempeñar un papel activo en la reconstrucción de las partes de la isla que han quedado devastadas. Felizmente, tras el paso del tifón la Comisión y el Consejo mostraron su disposición a ayudar. Insto a ambos órganos a suministrar la ayuda concreta que necesitan el Gobierno y el pueblo de aquel país, porque la labor que hay que hacer es ingente. La Unión Europea cuenta con los instrumentos adecuados para ello y deberían utilizarse al máximo de su capacidad. Como ya han señalado algunos de los diputados que me han precedido, este desastre vuelve a plantear la cuestión de la participación de Taiwán en las diversas agencias de las Naciones Unidas. En principio, las instituciones de la UE apoyan dicha participación, pero ya es hora de hacer algo para cambiar las cosas. Las autoridades taiwanesas no tenían acceso a información meteorológica que indicara la gravedad del tifón. Esto es inaceptable. Es absolutamente vital que Taiwán se incorpore a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y consiga así encontrarse en posición de evitar lo peor, ya que no hay duda de que en el futuro volverá a producirse este tipo de depresiones climáticas. Soy la presidenta de la asociación Taiwán-Luxemburgo y me veo en la obligación de decir que debemos dejar de sentirnos presionados por el chantaje de la China comunista en lo tocante a nuestras relaciones con Taiwán. En esta cuestión es absolutamente crucial contar con el firme apoyo de la Comisión y del Consejo."@es21
"Austatud juhataja! Taiwan on hetkel üle saamas kohutavast looduskatastroofist, mille sarnast pole riigis üle 50 aasta nähtud. Meie kohus on mitte ainult avaldada solidaarsust, vaid ka aktiivselt laastatud saareosade rekonstrueerimises osaleda. Komisjon ja nõukogu näitasid rõõmsalt pärast taifuuni Morakot möödumist üles tahet riiki aidata. Kutsun neid nüüd üles pakkuma konkreetset abi, mida valitsus ja selle riigi rahvas vajavad, sest teha on vaja väga palju. Vastavad vahendid on Euroopa Liidu tasandil olemas. Neid tuleks täieulatuslikult ära kasutada. Katastroof tõstatab jälle küsimuse, mida mõned minu kaasparlamendiliikmed juba mainisid, Taiwani osalusest Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni erinevates agentuurides. Üldiselt toetavad ELi institutsioonid seda, kuid on viimane aeg asuda tegutsema, et olukorda muuta. Taiwani ametkondadel puudus juurdepääs meteoroloogisele teabele, mis kirjeldas, kui tõsine taifuun oli. See on vastuvõetamatu. Täiesti ülioluline on see, et Taiwan liituks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooniga ja neil oleks võimalus halvimat vältida, sest kindlasti saab sellised madalrõhkkondi olema ka tulevikus. Olen Taiwani-Luksemburgi assotsiatsiooni esimees ja rõhutan, et me ei peaks oma suhetes Taiwaniga enam kommunistliku Hiina väljapressivaid survevaldusi kogema. Väga oluline on selles küsimuses selgelt mõistetav ja arusaadav komisjoni ja nõukogu toetus."@et5
"Arvoisa puhemies, Taiwan on toipumassa kauheasta luonnonkatastrofista, jollaista ei ole koettu valtiossa yli 50 vuoteen. Velvollisuutemme on sekä ilmaista solidaarisuutemme että toimia aktiivisesti niiden saaren osien jälleenrakentamisessa, jotka ovat tuhoutuneet. Onneksi komissio ja neuvosto ilmaisivat halukkuutensa auttaa Morakot-taifuunin iskun jälkeen. Kehotan niitä nyt tarjoamaan valtion hallituksen ja kansan tarvitsemaa konkreettista apua, sillä tehtävää on valtavasti. Euroopan unionin tasolla on asianmukaisia välineitä. Ne on otettava täysimääräisesti käyttöön. Katastrofi nosti jälleen esiin joidenkin kollegojeni jo mainitseman asian, Taiwanin osallistumisen Yhdistyneiden Kansakuntien eri virastoihin. Periaatteessa EU:n toimielimet rohkaisevat tässä, mutta nyt on korkea aika toimia asioiden muuttamiseksi. Taiwanin viranomaisilla ei ollut pääsyä säätieteelliseen tietoon, joka olisi paljastanut taifuunin vakavuuden. Tätä ei voida hyväksyä. On ehdottoman tärkeää, että Taiwan liittyy Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevaan puitesopimukseen ja on näin asemassa, jossa se voi välttää pahimman, sillä epäilemättä ilmastollisia paineita tulee tulevaisuudessakin. Olen Taiwan-Luxemburg-yhdistyksen puheenjohtaja, ja minun on todellakin sanottava, ettei meidän enää pidä hyväksyä kommunistisen Kiinan kiristävää painostusta suhteissamme Taiwaniin. Komission ja neuvoston päivänselvä tuki asiassa on aivan ratkaisevaa."@fi7
"Elnök úr! Tajvan éppen most kerül ki egy olyan borzasztó természeti katasztrófából, amilyenre az elmúlt 50 év során nem került sor ebben az országban. A mi kötelességünk nemcsak szolidaritásunk kifejezése, de aktív szerepet kell vállalnunk a sziget elpusztított részeinek újjáépítésében is. Szerencsére azt követően, hogy a Morakot tájfun lecsapott Tajvanra, a Bizottság és a Tanács is jelezte a segítségnyújtás iránti hajlandóságát. Most arra szólítom fel őket, hogy olyan konkrét segélyt nyújtsanak, amelyre a kormánynak és az ország lakosságának szüksége van, mivel még rengeteg a tennivaló. Megfelelő eszközök léteznek európai uniós szinten. Ezeket teljes mértékben ki kell használni. Ahogy azt már néhány képviselőtársam is említette, ez a katasztrófa ismét felveti Tajvannak az ENSZ különböző ügynökségeiben való részvételét. Az EU-intézmények ezt elvben ösztönzik, de eljött az ideje, hogy lépések is történjenek a dolgok megváltoztatására. A tajvani hatóságoknak nem volt hozzáférése a tájfun súlyosságát jelző meteorológiai információkhoz. Ez elfogadhatatlan. Elengedhetetlenül fontos, hogy Tajvan csatlakozzon az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményhez, és ezáltal olyan helyzetbe kerüljön, hogy elkerülhesse a legrosszabbat, mivel semmi kétség sem fér ahhoz, hogy a jövőben további éghajlati válságok várhatók. Én vagyok a tajvani-luxemburgi szövetség elnöke, és azt kell mondanom, hogy a Tajvannal való kapcsolatunkat illetően tovább már nem engedhetünk a kommunista Kína zsarolásának. Elengedhetetlenül fontos, hogy a Bizottság és Tanács teljesen egyértelműen támogatassa ezt a kérdést."@hu11
"Signor presidente, Taiwan sta appena riemergendo da una terribile calamità naturale senza precedenti nel paese nell’ultimo cinquantennio. E’ nostro dovere non soltanto manifestare solidarietà, ma anche svolgere un ruolo attivo nella ricostruzione delle zone dell’isola devastate. Ci rallegriamo per il fatto che, dopo il tifone Morakot, la Commissione e il Consiglio abbiano espresso la volontà di prestare assistenza. Ora li esorto a fornire gli aiuti concreti di cui il governo e il popolo del paese hanno bisogno perché vi è moltissimo da fare. Esistono strumenti appropriati a livello di Unione europea che vanno sfruttati appieno. Questa calamità ripropone la questione, già menzionata da alcuni colleghi, della partecipazione di Taiwan alle varie agenzie delle Nazioni Unite. In linea di principio, le istituzioni dell’Unione incoraggiano tale coinvolgimento, ma è giunto indubbiamente il momento di agire per cambiare la situazione. Le autorità taiwanesi non dispongono di informazioni meteorologiche che descrivano la gravità del tifone. Tutto questo è inaccettabile. E’ assolutamente fondamentale che Taiwan possa accedere alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico affinché sia in grado di evitare il peggio, visto che sicuramente in futuro vi saranno ulteriori depressioni climatiche. Presiedo l’associazione Taiwan-Lussemburgo e mi corre l’obbligo di sottolineare che non dobbiamo più retrocedere dinnanzi al ricatto della Cina comunista nelle nostre relazioni con Taiwan. Un sostegno cristallino da parte di Commissione e Consiglio al riguardo è assolutamente indispensabile."@it12
"Pone pirmininke, Taivanas tik dabar pakyla po baisios gaivalinės nelaimės, šalyje neregėtos per pastaruosius 50 metų. Mūsų pareiga ne tik išreikšti savo solidarumą, bet ir aktyviai dalyvauti atstatant nuniokotas salos dalis. Laimė, po taifūno „Morakot“ smūgių Komisija ir Taryba parodė savo norą padėti. Raginu jas dabar suteikti konkrečią pagalbą, kurios reikia tos šalies vyriausybei ir gyventojams, nes turi būti padaryta labai daug. Atitinkamos priemonės numatytos Europos Sąjungos lygmeniu. Jas reikėtų visiškai išnaudoti. Ši nelaimė dar kartą iškelia Taivano dalyvavimo įvairiose Jungtinių Tautų agentūrose klausimą, kurį jau minėjo kai kurie mano kolegos EP nariai. Iš esmės ES institucijos skatina dalyvavimą, tačiau seniai laikas imtis veiksmų padėčiai pakeisti. Taivano valdžios institucijos neturi galimybės pasinaudoti meteorologine informacija, rodančia, koks rimtas buvo taifūnas. Tai nepriimtina. Nepaprastai svarbu, kad Taivanas prisijungtų prie Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir taip turėtų galimybę išvengti blogiausio, nes visiškai nėra abejonių, kad ateityje bus daugiau su klimatu susijusių krizių. Esu Taivano ir Liuksemburgo asociacijos pirmininkė, todėl iš tikrųjų turiu pasakyti, kad palaikant santykius su Taivanu komunistinė Kinija nebeturėtų mūsų spausti ir šantažuoti. Šiuo klausimu nepaprastai svarbi abejonių nekelianti Komisijos ir Tarybos parama."@lt14
"( ) Priekšsēdētāja kungs! Taivāna pašlaik tikai izkļūst no briesmīgas dabas katastrofas, kāda nav pieredzēta valstī pēdējos 50 gadus. Mūsu pienākums ir ne tikai paust savu solidaritāti, bet arī aktīvi piedalīties to salas daļu rekonstrukcijā, kuras ir izpostītas. Par laimi, pēc viesuļvētras Komisija un Padome izrādīja savu gribu palīdzēt. Es mudinu viņus tagad sniegt konkrētu palīdzību, kas ir vajadzīga šīs valsts valdībai un tautai, jo tur ir milzum daudz darāmā. Eiropas Savienības līmenī ir atbilstoši līdzekļi. Tie ir pilnīgi jāizmanto. Šī katastrofa kārtējo reizi izvirza jautājumu, kā daži deputāti to jau ir norādījuši, par Taivānas līdzdalību dažādās Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūrās. Principā ES iestādes to ierosina, bet ir pēdējais laiks sākt rīkoties, lai situāciju mainītu. Taivānas iestādēm nebija piekļuves meteoroloģiskai informācijai, kas norādīja uz šīs viesuļvētras nopietnību. Tas ir nepieņemami. Ir absolūti izšķiroša nozīme tam, lai Taivāna pievienotos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām un tādējādi varētu izvairīties no vissliktākā, jo nav nekādu šaubu, ka klimata pārmaiņas turpmāk pieaugs. Es esmu Taivānas un Luksemburgas apvienības priekšsēdētāja, un man tiešām jāsaka, ka mums nav vairs jāpakļaujas komunistiskās Ķīnas šantāžas spiedienam saistībā ar mūsu attiecībām ar Taivānu. Nepārprotami skaidrs Komisijas un Padomes atbalsts šajā jautājumā ir absolūti izšķirīgs."@lv13
"Monsieur le Président, Taïwan émerge à peine d'une terrible catastrophe naturelle, comme ce pays n'en avait plus connue depuis un demi-siècle. Il est de notre devoir, non seulement d'exprimer notre solidarité, mais aussi de participer activement à la reconstruction des parties dévastées de l'île. La Commission et le Conseil ont heureusement répondu présents après le passage du typhon Morakot. Je les presse maintenant de fournir, concrètement, l'aide nécessaire au gouvernement et à la population de ce pays, car il y a énormément à faire. Des instruments adéquats existent au niveau de l'Union européenne. Ils doivent être pleinement utilisés. Cette catastrophe pose à nouveau, comme certains de mes collègues l'ont déjà dit, la question de la participation de Taïwan aux différentes agences des Nations unies. Les institutions de l'Union européenne l'encouragent sur le principe, mais il est grand temps d'agir pour changer les choses. Les autorités de Taïwan ne disposaient pas d'informations météorologiques indiquant la gravité du typhon. Ce n'est pas acceptable. Une participation de Taïwan à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques est absolument nécessaire pour la mettre en position d'éviter le pire car, immanquablement, d'autres dépressions climatiques suivront. Je suis la présidente de l'association Taïwan-Luxembourg et je dois dire qu'il ne faut plus reculer devant le chantage de la Chine communiste, en ce qui concerne nos relations avec Taïwan. Un soutien clair et net de la Commission et du Conseil sur cette question est absolument indiqué."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, Taiwan krabbelt net weer op na te zijn getroffen door een vreselijke natuurramp, de ergste van de afgelopen vijftig jaar. Het is niet alleen onze plicht onze solidariteit te betuigen, maar ook actief bij te dragen aan de wederopbouw van de verwoeste delen van het eiland. De Commissie en de Raad hebben gelukkig hun verantwoordelijkheid genomen nadat de orkaan Morakot voorbij was geraasd. Ik verzoek ze nu met klem om de concrete steun te bieden die de regering en de bevolking van dit land nodig hebben, want er is enorm veel werk aan de winkel. Op het niveau van de Europese Unie zijn adequate instrumenten voorhanden. Deze moeten ten volle worden benut. Zoals een aantal van mijn collega’s reeds heeft gezegd, rijst na deze ramp wederom de vraag waarom Taiwan geen zitting heeft in diverse organen van de Verenigde Naties. De instellingen van de Europese Unie moedigen het land hiertoe aan, maar het is hoog tijd om in actie te komen als we iets willen veranderen. De autoriteiten van Taiwan beschikten niet over weersinformatie waaruit de ernst van de tyfoon bleek. Dat is niet aanvaardbaar. Het is absoluut noodzakelijk dat Taiwan zich aansluit bij het VN-Kaderverdrag inzake klimaatverandering om daarmee het ergste te voorkomen, want het lijdt geen enkele twijfel dat in de toekomst andere klimaatdepressies zullen volgen. Ik ben voorzitter van de stichting Taiwan-Luxemburg, en we moeten ons in onze betrekkingen met Taiwan niet meer laten intimideren door de chantage van het communistische China. Het is van het allergrootste belang dat we ons op dit punt vierkant gesteund weten door de Commissie en de Raad."@nl3
"Panie przewodniczący! Obecnie Tajwan wydobywa się ze skutków przerażającego kataklizmu, jaki nie miał sobie równych w tym kraju przez ostatnie 50 lat. Naszym obowiązkiem jest nie tylko wyrażenie solidarności, ale również aktywny udział w procesie odbudowy zniszczonych obszarów wyspy. Na szczęście Komisja i Rada zadeklarowały chęć udzielenia pomocy, gdy nad wyspą przeszedł tajfun Morakot. Wzywam Komisję i Radę do zapewnienia konkretnej pomocy, której potrzebuje rząd i ludność tego kraju, ponieważ tak wiele jest tam do zrobienia. Na szczeblu Unii Europejskiej mamy do dyspozycji stosowne instrumenty. Należy je w pełni wykorzystać. Przy okazji tej katastrofy raz jeszcze pojawia się kwestia, wspomniana już przez niektórych posłów, uczestnictwa Tajwanu w różnych agencjach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Instytucje UE zasadniczo popierają ten koncept, ale nadszedł najwyższy czas, by podjąć działania na rzecz wprowadzenia zmian. Władze Tajwanu nie miały dostępu do informacji meteorologicznych określających powagę zagrożenia tajfunem. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Bezwzględnie konieczne jest przystąpienie Tajwanu do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, co pozwoli unikać mu najgorszego, ponieważ bez wątpienia w przyszłości wystąpią kolejne załamania pogodowe. Jestem przewodniczącą stowarzyszenia Tajwan-Luksemburg i naprawdę muszę powiedzieć, że nie możemy dłużej pozwalać, by komunistyczne Chiny wywierały na nas presję w odniesieniu do naszych stosunków z Tajwanem. Bezwzględnie kluczowe znaczenie w tej sprawie ma wyraźne poparcie wyrażone przez Komisję i Radę."@pl16
"Senhor Presidente, Taiwan está ainda a emergir de uma terrível catástrofe natural como não sentia desde há meio século. É nosso dever, não só manifestar a nossa solidariedade, mas também participar activamente na reconstrução das partes devastadas da ilha. Felizmente, a Comissão e o Conselho responderam "presente" após a passagem do tufão Morakot. Pressiono-os agora a fornecerem, concretamente, a ajuda necessária ao governo e à população daquele país, pois há muita coisa a fazer. Existem instrumentos adequados a nível da União Europeia. Devem ser utilizados integralmente. Esta catástrofe coloca de novo, como alguns colegas já afirmaram, a questão da participação de Taiwan nas diferentes agências da Nações Unidas. As instituições da União Europeia encorajam-no quanto ao princípio, mas é mais que tempo de mudar as coisas. As autoridades de Taiwan não dispunham de informações meteorológicas que indicassem a gravidade do tufão. Não é aceitável. Uma participação de Taiwan na convenção-quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas é absolutamente necessária para colocar aquele país em posição de evitar o pior pois, inevitavelmente, outras depressões climáticas se lhe seguirão. Sou presidente da Associação Taiwan-Luxemburgo e devo dizer que não podemos continuar a recuar perante a chantagem da China comunista no que respeita às relações com Taiwan. É absolutamente indicado um apoio claro e nítido da Comissão e do Conselho sobre esta questão."@pt17
"Dle președinte, Taiwanul iese acum dintr-un dezastru natural îngrozitor, fără precedent în acest stat în ultimii 50 de ani. Este de datoria noastră nu doar să ne exprimăm solidaritatea, ci și să jucăm un rol activ în reconstrucția părților insulei care au fost devastate. Din fericire, după producerea taifunului Morakot, Comisia și Consiliul și-au manifestat disponibilitatea de a furniza ajutor. Îi îndemn acum să ofere ajutorul concret de care au nevoie guvernul și oamenii din această ţară, deoarece există extrem de multe lucruri care trebuie făcute. La nivelul Uniunii Europene există instrumentele adecvate. Acestea ar trebui utilizate la potenţial maxim. Acest dezastru ridică încă o dată problema, astfel cum au menționat deja unii dintre colegii mei deputați, participării Taiwanului la diferitele agenții ale Națiunilor Unite. În principiu, instituțiile UE încurajează acest lucru, însă a sosit momentul să se întreprindă acțiuni pentru schimbarea stării de fapt. Autoritățile din Taiwan nu au avut acces la informații meteorologice care să indice gravitatea taifunului. Acest lucru este inacceptabil. Este vital ca Taiwanul să adere la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice și să poată astfel să evite situaţiile catastrofale, de vreme ce nu există nicio îndoială că vor mai exista și alte tulburări climatice în viitor. Sunt președinta asociației Taiwan-Luxemburg și trebuie să spun că nu ar mai trebui să mai suportăm presiunea șantajului Chinei comuniste în ceea ce priveşte relațiile noastre cu Taiwanul. Este absolut vital să beneficiem de o susținere foarte clară din partea Comisiei și a Consiliului cu privire la această problemă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Taiwan sa práve spamätáva z hroznej prírodnej katastrofy, ktorá za posledných 50 rokov nemá v krajine obdobu. Je našou povinnosťou nielen prejaviť solidaritu, ale aj aktívne sa zúčastniť rekonštrukcie zničených častí ostrova. Našťastie Komisia a Rada po tajfúne Morakot vyjadrili svoju ochotu pomôcť. Teraz ich vyzývam, aby poskytli konkrétnu pomoc, ktorú vláda a ľudia v krajine potrebujú, pretože ich čaká obrovské množstvo práce. Vhodné nástroje na úrovni Európskej únie existujú. Mali by sme ich teda plne využiť. Ako už spomenuli niektorí naši kolegovia poslanci, táto pohroma opäť nastoľuje otázku o účasti Taiwanu v rôznych agentúrach OSN. V zásade ju inštitúcie EÚ podporujú, ale je najvyšší čas niečo aj urobiť, aby sa veci zmenili. Taiwanské orgány nemali prístup k meteorologickým informáciám, ktoré udávali silu tajfúna. To je neprijateľné. Je absolútne nevyhnutné, aby sa Taiwan pripojil k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a bol schopný vyhnúť sa najhoršiemu, pretože niet pochýb o tom, že budúcnosť prinesie ďalšie klimatické depresie. Som predsedníčkou združenia pre vzťahy medzi Taiwanom a Luxemburskom a skutočne musím povedať, že v súvislosti so vzťahmi s Taiwanom by sme viac nemali podliehať tlakom vydierania komunistickej Číny. Jasná podpora zo strany Komisie a Rady je v tejto otázke absolútne nevyhnutná."@sk19
"Gospod predsednik, Tajvan se ravno zdaj izvija iz grozljive naravne nesreče, kakršne v državi ni bilo že 50 let. Naša dolžnost ni samo, da izrazimo solidarnost, temveč da imamo tudi dejavno vlogo pri obnovi delov otoka, ki so bili opustošeni. K sreči sta Komisija in Svet po tajfunu Morakot izrazila svojo pripravljenost, da pomagata. Zdaj ju pozivam, naj zagotovita konkretno pomoč, ki jo vlada in prebivalci te države potrebujejo, saj je tam treba ogromno narediti. Na ravni Evropske unije obstajajo ustrezni instrumenti. Treba jih je v celoti izkoristiti. Kakor so že omenili nekateri moji kolegi poslanci, ta nesreča ponovno zastavlja vprašanje sodelovanja Tajvana v različnih agencijah Združenih narodov. Institucije EU to načeloma spodbujajo, vendar je skrajni čas za ukrepanje, da se stvari spremenijo. Tajvanske oblasti niso imele dostopa do meteoroloških informacij, ki so prikazovale, kako nevaren je bil tajfun. To je nesprejemljivo. Nadvse pomembno je, da Tajvan pristopi k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, da se bo tako lahko izognil najhujšemu, saj ni nikakršnega dvoma, da se bodo podnebne težave pojavljale tudi v prihodnje. Sem predsednica tajvansko-luksemburškega združenja in res moram reči, da izsiljevanje komunistične Kitajske ne bi smelo več vplivati na naše odnose s Tajvanom. Pri tem vprašanju je nadvse pomembna povsem jasna podpora Komisije in Sveta."@sl20
"Herr talman! Taiwan håller just nu på att återhämta sig från en förödande naturkatastrof, den största i landet på över 50 år. Det är vår skyldighet att inte bara uttrycka vårt deltagande utan även spela en aktiv roll i arbetet med att återuppbygga de delar av ön som har ödelagts. När tyfonen Morakot slagit till uttryckte kommissionen och rådet glädjande nog sin vilja att hjälpa till. Jag uppmanar dem nu att tillhandahålla konkret hjälp som landets myndigheter och befolkning behöver, eftersom det finns enormt mycket att göra. På EU-nivå finns lämpliga instrument som bör användas i full utsträckning. Som några av mina kolleger redan har nämnt belyser denna katastrof än en gång frågan om Taiwans deltagande i FN:s olika organ. I princip uppmuntrar EU-institutionerna detta, men det är hög tid att något görs för att förändra saker och ting. De taiwanesiska myndigheterna hade inte tillgång till meteorologisk information som visade hur allvarlig tyfonen var. Detta är helt oacceptabelt. Det är helt avgörande att Taiwan ansluter sig till FN:s ramkonvention om klimatförändringar och på så sätt får möjlighet att undvika det värsta, eftersom det utan tvekan kommer att ske fler klimatkatastrofer i framtiden. Jag är ordförande i Taiwan-Luxemburg-föreningen, och jag tycker verkligen att vi inte längre ska tolerera påtryckningar i form av utpressning från det kommunistiska Kina i samband med våra förbindelser med Taiwan. Det är helt avgörande att vi får kristallklart stöd från kommissionen och rådet i frågan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph