Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-222"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.16.4-222"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the scenes of devastation and destruction caused by Typhoon Morakot will remain in our minds for a long time, but many people in Taiwan will be living with the consequences of this tragedy for years to come. Over 700 people lost their lives and thousands of others have faced major disruption. The Taiwanese Government under President Ma responded promptly by deploying soldiers to the worst-affected communities and areas, and requesting assistance from the international community. The Swedish EU Presidency and the Commission should be congratulated on their work in activating the Community Civil Protection Mechanism. I do hope now that the Commission will commit to longer-term assistance to Taiwan to enable full recovery of its people and economy and the rebuilding of the infrastructure. I have no doubt of the gratitude of the people and Government of Taiwan for the solidarity and support shown by the EU. Furthermore, as chairman of the EP Taiwan Friendship Group, I look forward to finding out the latest situation when I lead a delegation of MEPs to Taiwan next month. The calamity that has affected Taiwan may well become more commonplace, both in Taiwan and around the world, as a result of climate change. It is therefore essential that Taiwan, as an island vulnerable to such meteorological phenomena and as a major global industrial power, is enabled to participate meaningfully and with dignity in appropriate international organisations, not least those related to weather and climate change. In particular, Taiwan should be allowed to participate in the United Nations Framework Convention for Climate Change and the World Meteorological Organisation. Both the Council and the Commission support Taiwan’s meaningful participation in United Nations bodies now, and I hope they will use the opportunity, arising from this disaster, that has now been presented to Taiwan to promote Taiwan’s involvement in these structures."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, obraz devastace a destrukce, kterou přinesl tajfun Morakot, zůstane v našich myslích ještě dlouho, ale mnoho lidí na Tchaj-wanu bude žít s následky této tragédie po celá budoucí léta. Více než 700 lidí přišlo o život a tisíce dalších se potýkají s vážným rozvratem. Tchajwanská vláda prezidenta Ma zareagovala rychle. Do nejhůře postižených obcí a oblastí nasadila vojsko a požádala o pomoc mezinárodní společenství. Je třeba poděkovat švédskému předsednictví EU a Komisi za jejich práci při aktivaci mechanismu pro civilní ochranu Společenství. Pevně doufám, že se Komise nyní zaváže k dlouhodobé pomoci Tchaj-wanu, a umožní tak úplné zotavení jeho obyvatel i hospodářství a přestavbu infrastruktury. Nepochybuji o tom, že vláda i obyvatelé Tchaj-wanu jsou za projevenou solidaritu a podporu ze strany EU vděčni. Kromě toho jako předseda skupiny přátel Tchaj-wanu v rámci EP se těším, že příští měsíc, až povedu delegaci poslanců EP do Tchaj-wanu, zjistím, jak vypadá nejnovější situace. Neštěstí, které postihlo Tchaj-wan, se v důsledku změny klimatu může docela dobře stát obecným jevem pro Tchaj-wan i pro okolní svět. Proto je rozhodující, aby se Tchaj-wan mohl smysluplně a důstojně zapojit do příslušných mezinárodních organizací jako ostrov, který je vůči těmto meteorologickým jevům zranitelný a jako velká světová průmyslová velmoc, a to především do těch, které souvisejí s podnebím a změnami klimatu. Tchaj-wan by měl mít v první řadě možnost připojit se k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a ke Světové meteorologické organizaci. Rada i Komise nyní podporují smysluplnou účast Tchaj-wanu v orgánech OSN a já doufám, že využijí příležitosti, která vzešla z této katastrofy a která se teď Tchaj-wanu nabízí, a podpoří zapojení Tchaj-wanu do těchto struktur."@cs1
"Hr. formand! Scenerne med ødelæggelse forårsaget af tyfonen Morakot vil stå prentet i vores hukommelse længe, men mange mennesker i Taiwan vil skulle leve med konsekvenserne af denne tragedie i flere år fremover. Mere end 700 mennesker mistede livet, og tusindvis af andre er blevet hårdt ramt. Taiwans regering under præsident Ma reagerede hurtigt ved at sende soldater til de hårdest ramte byer og områder og ved at anmode det internationale samfund om bistand. Det svenske EU-formandskab og Kommissionen skal lykønskes med deres arbejde for at aktivere Fællesskabets mekanisme til civilbeskyttelse. Jeg håber virkelig, at Kommissionen nu vil yde mere langsigtet bistand til Taiwan for at skabe mulighed for en fuldstændig genopretning for befolkningen og økonomien samt en genopbygning af infrastrukturen. Jeg tvivler ikke på, at Taiwans befolkning og regering er taknemmelig over den solidaritet og støtte, som EU har udvist. Som formand for venskabsgruppen EP-Taiwan ser jeg desuden frem til at få seneste nyt om situationen, når jeg i næste måned leder en delegation af medlemmer til Taiwan. Den type katastrofe, der har ramt Taiwan, kan udmærket blive mere almindelig, både i Taiwan og rundt om i verden, som følge af klimaændringerne. Derfor er det vigtigt, at Taiwan som en ø, der er sårbar over for denne type meteorologiske fænomener, og som en vigtig industrimagt på verdensplan får mulighed for at deltage meningsfuldt og værdigt i relevante internationale organisationer, ikke mindst dem, der beskæftiger sig med vejr og klimaændringer. Taiwan bør navnlig have lov til at deltage i FN's rammekonvention om klimaændringer og Den Meteorologiske Verdensorganisation. Både Rådet og Kommissionen støtter Taiwans meningsfulde deltagelse i FN-organerne nu, og jeg håber, at de vil udnytte denne mulighed efter katastrofen til at fremme Taiwans deltagelse i disse strukturer."@da2
"Herr Präsident, die Szenen der Verwüstung und der Zerstörung durch den Taifun Morakot werden uns noch lange Zeit in Erinnerung bleiben, aber viele Menschen in Taiwan werden mit den Konsequenzen dieser Tragödie noch für viele Jahre leben müssen. Mehr als 700 Menschen haben ihr Leben verloren und tausende andere mussten mit erheblichen Beeinträchtigungen kämpfen. Die taiwanesische Regierung unter Präsident Ma reagierte sofort mit der Entsendung von Soldaten in die am stärksten betroffenen Gemeinden und Gebiete und bat um Hilfe durch die internationale Gemeinschaft. Die schwedische EU-Präsidentschaft und die Kommission sollten zu ihrer Arbeit bei der Ingangsetzung des Gemeinschaftsverfahrens für den Katastrophenschutz beglückwünscht werden. Ich hoffe jetzt, dass sich die Kommission zu einer langfristigen Unterstützung Taiwans entschließt, um eine vollständige Erholung der Menschen und der Wirtschaft dort sowie den Wiederaufbau der Infrastruktur zu ermöglichen. Ich habe keine Zweifel an der Dankbarkeit des taiwanesischen Volkes und der Regierung von Taiwan für die von der EU gezeigte Solidarität und Unterstützung. Als Vorsitzender des EP Taiwan-Freundschaftskreises freue ich mich außerdem darauf, mich über die aktuelle Situation zu informieren, wenn ich nächsten Monat eine Delegation von MdEP nach Taiwan anführen werde. Das Unglück, das Taiwan getroffen hat, könnte aufgrund des Klimawechsels sowohl in Taiwan als auch weltweit zu einem häufigeren Geschehnis werden. Es daher wichtig, dass Taiwan, das als Insel und als bedeutende globale Industriemacht für solche meteorologischen Phänomene anfällig ist, in die Lage versetzt wird, sich in einem angemessenen Rahmen bei den entsprechenden internationalen Organisationen zu engagieren, nicht zuletzt bei denen, die sich mit Klimaveränderungen befassen. Taiwan sollte insbesondere die Erlaubnis erhalten, an Verhandlungen zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaveränderungen und der Weltorganisation für Meteorologie teilzunehmen. Sowohl der Rat als auch die Kommission unterstützen die sinnvolle Mitwirkung Taiwans an der Arbeit der Organisationen der Vereinten Nationen, und ich hoffe, sie werden diese sich aus einer Katastrophe ergebende Gelegenheit nutzen, um die Einbeziehung Taiwans in diese Strukturen zu fördern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οι σκηνές ολέθρου και καταστροφής που προκάλεσε ο τυφώνας Morakot θα αποτυπωθούν στο μυαλό μας για πολύ καιρό, αλλά πολλοί άνθρωποι θα ζουν με τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας για πολλά χρόνια. Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την καταστροφή. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν υπό τον πρόεδρο Ma ανταποκρίθηκε άμεσα με την αποστολή στρατιωτών στις κοινότητες και περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, και ζητώντας βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα. Πρέπει να συγχαρούμε τη σουηδική Προεδρία της ΕΕ και την Επιτροπή για το έργο τους ως προς την κινητοποίηση του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Ελπίζω πλέον ότι η Επιτροπή θα δεσμευθεί να παρέχει βοήθεια σε περισσότερο μακροπρόθεσμη βάση στην Ταϊβάν, ώστε να επιτρέψει την πλήρη αποκατάσταση του λαού και της οικονομίας της χώρας και την εκ νέου ανοικοδόμηση των υποδομών. Δεν έχω αμφιβολία ότι ο λαός και η κυβέρνηση της Ταϊβάν ευγνωμονούν την ΕΕ για την αλληλεγγύη και την υποστήριξη που έδειξε. Επιπλέον, ως πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας με την Ταϊβάν του ΕΚ, ευελπιστώ να ενημερωθώ για την τωρινή κατάσταση όταν θα ηγηθώ μιας αντιπροσωπείας βουλευτών του ΕΚ στην Ταϊβάν τον επόμενο μήνα. Η συμφορά που έπληξε την Ταϊβάν είναι πιθανό να συμβεί και σε άλλα μέρη, τόσο στην Ταϊβάν όσο και σε όλο τον κόσμο, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του κλίματος. Είναι συνεπώς σημαντικό η Ταϊβάν, ως νησί ευάλωτο σε τέτοια μετεωρολογικά φαινόμενα και ως μείζων παγκόσμια βιομηχανική δύναμη, να μπορεί να συμμετέχει ουσιωδώς και με αξιοπρέπεια σε κατάλληλους διεθνείς οργανισμούς, τουλάχιστον σε εκείνους που σχετίζονται με τις μετεωρολογικές συνθήκες και την αλλαγή του κλίματος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να επιτραπεί στην Ταϊβάν να συμμετάσχει στη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή στηρίζουν τώρα την ουσιώδη συμμετοχή της Ταϊβάν στους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, και ελπίζω ότι θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προέκυψε από αυτήν την καταστροφή, και η οποία παρουσιάστηκε στην Ταϊβάν, για να προωθήσουν τη συμμετοχή της Ταϊβάν σε αυτές τις δομές."@el10
"Señor Presidente, las escenas de devastación y destrucción provocadas por el tifón Morakot permanecerán en nuestras mentes durante mucho tiempo, pero en Taiwán mucha gente sufrirá las consecuencias de esta tragedia durante años. Más de 700 personas perdieron la vida y varios miles más experimentaron trastornos graves. El Gobierno taiwanés, a iniciativa del Presidente Ma, reaccionó con rapidez desplegando soldados en las áreas y comunidades más afectadas y pidiendo ayuda a la comunidad internacional. Es justo felicitar a la Presidencia sueca de la UE y a la Comisión por su labor en la activación del Mecanismo Comunitario de Protección Civil. Espero que ahora la Comisión asuma un compromiso de ayuda a Taiwán a más largo plazo con el fin de posibilitar la plena recuperación de su pueblo y de su economía, así como la reconstrucción de sus infraestructuras. No tengo la menor duda de la gratitud del pueblo y del Gobierno de Taiwán hacia la solidaridad y el apoyo demostrados por la UE. Además, como presidente del Grupo de Amistad Taiwán-Parlamento Europeo, espero con interés conocer el estado de la situación cuando encabece la delegación de diputados del Parlamento Europeo a Taiwán el mes próximo. La calamidad que ha asolado Taiwán muy pronto podría extenderse a otros lugares, tanto en Taiwán como en el resto del mundo, debido al cambio climático. Por consiguiente es fundamental que Taiwán, dada su condición de isla vulnerable a este tipo de fenómenos meteorológicos y su calidad de gran potencia industrial a escala planetaria, pueda participar de manera significativa y con dignidad en las organizaciones internacionales adecuadas, sin limitarse a las que trabajan en el ámbito de la meteorología y del cambio climático. En particular, debería permitirse a Taiwán participar en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en la Organización Meteorológica Mundial. Tanto el Consejo como la Comisión respaldan una participación significativa de Taiwán en los órganos de las Naciones Unidas y confío en que no se deje pasar la oportunidad que ha surgido a partir de este desastre para fomentar la participación de Taiwán en esas estructuras."@es21
"Austatud juhataja!. Stseenid Markoti taifuuni laastamistööst ja hävingust jäävad meile meelde väga pikakas ajaks, kuid paljud Taiwani inimesed elavad selle tragöödia tagajärgedega palju aastaid. Üle 700 inimese kaotas elu ja tuhanded teised on silmitsi suure laostusega. Taiwani valitsus, president Ma juhtimisel, reageeris kiiresti, saates sõdureid kõige rohkem kannatada saanud kogukondadesse ja piirkondadesse ning nõudis rahvusvaheliselt üldsuselt abi. Eesistujamaad Rootsit ja komisjoni tuleks õnnitleda töö eest, mida nad tegid, et käivitada ühenduse kodukaitse mehhanisim. Loodan nüüd, et komisjon võtab Taiwanile pikemaajalise abi andmise kohustuse, et inimesed ja majandus saaksid täielikult taastuda ja infrastruktuur uuesti üles ehitatud. Ma ei kahtle Taiwani valitsuse ja inimeste tänulikkuses selle solidaarsuse ja toe eest, mida EL on üles näidanud. EP Taiwani sõprusrühma eesistujana ootan lisaks väga ka võimalust kõige hilisema olukorraga tutvuda, ajal kui ma Euroopa Parlamendi liikmete delegatsiooni järgmisel kuul Taiwani viin. Taiwanile mõju avaldanud õnnetus võib kliimamuutuse tõttu saada tavapäraseks nähtuseks nii Taiwanis kui ka ülejäänud maailmas.Seepärast on väga oluline, et Taiwanil, mis on saarena selliste meteoroloogiliste nähtuste suhtes haavatav ja on ka oluline üleilmne tööstusjõud, võimaldataks osaleda sisukalt ja väärikalt vastavates rahvusvahelistes organisatsioonides, millest osa on seotud ka ilma- ja kliimamuutusega. Täpsemalt tuleks Taiwanil lubada osaleda Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsioonis ja Maailma Meteoroloogiaorganisatsioonis. Nii nõukogu kui ka komisjon toetavad nüüd Taiwani sisulist osalemist Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja loodan, et nad kasutavad pärast katastroofi tekkinud võimalust, mis nüüd Taiwanile esitati, et kaasa aidata Taiwani osalemisele nendes struktuurides."@et5
"Arvoisa puhemies, näkymät Morakot-taifuunin aiheuttamista tuhoista säilyvät pitkään mielissämme, mutta monet taiwanilaiset elävät tulevina vuosina tragedian seurausten kanssa. Yli 700 ihmistä menetti henkensä ja tuhannet muut kohtasivat valtavia menetyksiä. Presidentti Man johdolla Taiwanin hallitus vastasi nopeasti lähettämällä sotilaita pahiten kärsineisiin kyliin ja alueille ja pyysi apua kansainväliseltä yhteisöltä. EU:n puheenjohtajavaltio Ruotsia ja komissiota on onniteltava niiden työstä yhteisön pelastuspalvelumekanismin käynnistämisessä. Nyt toivon todella, että komissio sitoutuu pitkäaikaiseen apuun Taiwanille sen kansan ja talouden täydellisen toipumisen ja infrastruktuurin jälleenrakentamisen mahdollistamiseksi. En epäile Taiwanin kansan ja sen hallituksen kiitollisuutta EU:n solidaarisuudesta ja tuesta. Lisäksi odotan viimeisimmän tilanteen selvittämistä johtaessani ensi kuussa Euroopan parlamentin jäsenten valtuuskunnan Taiwanin-matkaa parlamentin ja Taiwanin ystäväryhmän puheenjohtajana. Taiwanin kohtaama tragedia voi ilmastonmuutoksen seurauksena olla yhä arkipäiväisempää niin Taiwanissa kuin muuallakin maailmassa. Tämän vuoksi on olennaista, että Taiwan tällaisille sääilmiöille haavoittuvana saarena ja maailman suurena teollisuusvoimana voi osallistua tarkoituksenmukaisesti ja arvonsa mukaisesti kansainvälisiin organisaatioihin, varsinkin niihin, jotka käsittelevät säätä ja ilmastonmuutosta. Erityisesti Taiwanin olisi sallittava osallistua Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevaan yleissopimukseen ja Maailman ilmatieteelliseen järjestöön. Sekä neuvosto että komissio tukevat nyt Taiwanin mielekästä osallistumista Yhdistyneiden Kansakuntien elimiin, ja toivon niiden käyttävän tämän katastrofin tarjoamaa tilaisuutta edistääkseen Taiwanin osallistumista näihin rakenteisiin."@fi7
"Monsieur le Président, les scènes de dévastation et de destruction causées par le typhon Morakot resteront gravées dans nos mémoires pendant longtemps, mais nombreux sont les Taïwanais qui devront vivre avec les conséquences de cette tragédie durant les années à venir. Plus de 700 personnes ont perdu la vie et des milliers d’autres ont vu leur vie bouleversée. Le gouvernement taïwanais sous la direction du président Ma a réagi rapidement en déployant des militaires dans les communautés et les régions les plus sinistrées et en demandant de l’aide auprès de la communauté internationale. La Présidence suédoise de l’UE et la Commission sont à féliciter pour leur travail dans le cadre du mécanisme communautaire de protection civile. J’espère à présent que la Commission s’engagera à fournir une assistance à plus long terme à Taïwan afin de lui permettre de relancer son économie, de soutenir ses citoyens et de reconstruire les infrastructures. Je n’ai aucun doute sur la gratitude du peuple et du gouvernement taïwanais pour la solidarité et le soutien dont l’UE a fait preuve à leur égard. En outre, en tant que président du groupe d’amitié PE-Taïwan, j’ai hâte de m’informer des derniers événements lors de ma visite à Taïwan le mois prochain à la tête d’une délégation de députés européens. La catastrophe qui s’est abattue sur Taïwan pourrait bien se reproduire à intervalles plus réguliers, tant à Taïwan qu’ailleurs, dans le monde en raison du changement climatique. Il est par conséquent essentiel que Taïwan, en tant qu’île vulnérable à de tels phénomènes météorologiques et en tant que puissance industrielle mondiale, puisse participer utilement et avec dignité aux organisations internationales concernées, en particulier celles qui s’occupent du changement climatique et météorologique. Taïwan devrait notamment pouvoir participer à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l’Organisation météorologique mondiale. Le Conseil et la Commission approuvent tous deux la participation utile de Taïwan aux organes des Nations unies, et j’espère qu’ils profiteront de l’occasion qui est offerte à Taïwan à la suite de cette catastrophe pour promouvoir l’implication de l’île dans ces structures."@fr8
"Elnök úr! A Morakot tájfun által okozott pusztítás és rombolás képei hosszú ideig az emlékezetünkben maradnak, de Tajvanon sokan éveken keresztül fognak együtt élni e tragédia következményeivel. Több mint 700 ember lelte halálát és sok tízezren szembesültek a súlyos pusztítással. A Ma elnök vezette tajvani kormány azonnal cselekedett, és katonákat küldött a legsúlyosabban érintett közösségekhez és területekre, valamint segítséget kért a nemzetközi közösségtől. Gratulálni kell az EU svéd elnöksége és a Bizottság munkájához, amiért működésbe hozták a közösségi katasztrófavédelmi mechanizmust. Igazán remélem, hogy a Bizottság most a Tajvannak nyújtott hosszabb távú segítségnyújtás mellett kötelezi el magát annak érdekében, hogy annak népe és gazdasága számára lehetővé váljon a teljes talpra állás és az infrastruktúra újjáépítése. Nincs kétségem afelől, hogy Tajvan népe és kormánya hálás az EU részéről megnyilvánuló szolidaritásért és támogatásért. Ezenfelül az EP–Tajvan baráti kör elnökeként örömmel várom, hogy megismerhessem a legújabb fejleményeket, amikor is a jövő hónapban az EP-képviselőkből álló küldöttség vezetőjeként Tajvanba utazom. Az éghajlatváltozás eredményeként azonban a Tajvant ért csapás egyre mindennaposabbá válhat mind Tajvanon, mind pedig világszerte. Az ilyen meteorológiai jelenségeknek kiszolgáltatott szigetként és globális ipari hatalomként ezért alapvető fontosságú Tajvan számára annak lehetőségét biztosítani, hogy érdemben és méltósággal vehessen részt a megfelelő nemzetközi, főképp az időjárással és éghajlatváltozással foglalkozó szervezetekben. Kiváltképpen azt kell lehetővé tenni, hogy Tajvan részt vehessen az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményében és a Meteorológiai Világszervezetben. A Tanács és a Bizottság egyaránt támogatja, hogy Tajvan most érdemben vegyen részt az ENSZ testületekben, és remélem, hogy arra használják majd fel az e katasztrófából eredően Tajvan számára felkínált lehetőségeket, hogy elősegítsék Tajvan említett szervezetekben való részvételét."@hu11
"Signor Presidente, le immagini della devastazione provocata dal tifone Morakot ci rimarranno a lungo impresse nella memoria, ma è la popolazione taiwanese che nei prossimi anni dovrà vivere le conseguenze di questa tragedia. Le vittime sono oltre 700 e migliaia di persone hanno subito danni enormi. Il governo taiwanese e il presidente Ma hanno reagito tempestivamente con l’invio di soldati nelle aree maggiormente colpite e con la richiesta di assistenza alla comunità internazionale. Mi congratulo con la presidenza svedese dell’UE e con la Commissione per aver attivato il meccanismo comunitario di protezione civile. Mi auguro che ora la Commissione si impegnerà a fornire assistenza a lungo termine a Taiwan per una piena ripresa della popolazione e dell’economia dell’isola, nonché per la ricostruzione delle infrastrutture. Non dubito della gratitudine della popolazione e del governo taiwanese verso l’Unione europea per la solidarietà e l’assistenza prestata. Come presidente del gruppo parlamentare Taiwan Friendship, avrò modo di constatare personalmente la situazione il mese prossimo, in occasione della visita a Taiwan da parte di una delegazione di eurodeputati. Per effetto del cambiamento climatico, la catastrofe che si è abbattuta su Taiwan potrebbe colpire anche altre regioni del mondo. E’ pertanto necessario consentire a Taiwan – isola esposta a questo genere di fenomeni meteorologici, nonché tra le principali potenze industriali a livello globale – di far parte attivamente e con dignità di organizzazioni internazionali adeguate, in primis quelle relative alle condizioni meteorologiche e al cambiamento climatico. A Taiwan dovrebbe inoltre essere consentito di partecipare alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e all’Organizzazione mondiale per la meteorologia. Il Consiglio e la Commissione sono entrambi a favore dell’ammissione di Taiwan tra le istituzioni delle Nazioni Unite e mi auguro che coglieranno questa occasione per promuovere l’adesione dell’isola a tali strutture."@it12
". – Pone pirmininke, taifūno „Morakot“ nuniokoto ir sugriauto krašto vaizdai ilgai išliks mūsų atmintyje, tačiau daugelis Taivano gyventojų daugelį metų gyvens jausdami šios tragedijos padarinius. Daugiau nei 700 žmonių žuvo, o tūkstančiai kitų patyrė nuostolių dėl didžiulių sugriovimų. Prezidento Ma Ying-jeou vadovaujama Taivano vyriausybė greitai reagavo dislokuodama karius labiausiai nukentėjusiose bendruomenėse ir teritorijose ir paprašydama tarptautinės bendruomenės pagalbos. ES Tarybai pirmininkaujančią Švediją ir Komisiją reikėtų pasveikinti už jų darbą pradedant taikyti Bendrijos civilinės saugos mechanizmą. Dabar tikiuosi, kad Komisija įsipareigos teikti ilgalaikę pagalbą Taivanui siekdama sudaryti sąlygas visiškai atsigauti jo gyventojams ir ekonomikai bei atstatyti jo infrastruktūrą. Neabejoju dėl Taivano gyventojų ir vyriausybės dėkingumo už ES parodytą solidarumą ir suteiktą paramą. Be to, aš, kaip EP draugystės su Taivanu grupės pirmininkas, nekantriai laukiu galimybės išsiaiškinti naujausią padėtį, kai kitą mėnesį vadovausiu į Taivaną vykstančiai EP narių delegacijai. Dėl klimato kaitos tokių didžiulių nelaimių, dėl kurios nukentėjo Taivanas, pagrįstai gali padaugėti tiek Taivane, tiek ir visame pasaulyje. Todėl svarbu, kad Taivanui, kaip tokio meteorologinio reiškinio pažeidžiamai salai ir kaip pasaulinio masto pramoninei valstybei, būtų suteikta teisė prasmingai ir garbingai dalyvauti atitinkamose tarptautinėse organizacijose, ypač susijusiose su orų ir klimato pokyčiais. Visų pirma Taivanui turėtų būti leista dalyvauti Jungtinių Tautų bendrojoje klimato kaitos konvencijoje ir Pasaulio meteorologijos organizacijoje. Šiuo metu tiek Taryba, tiek Komisija remia prasmingą Taivano dalyvavimą Jungtinių Tautų institucijose, todėl tikiuosi, kad pakildamas iš šios nelaimės Taivanas pasinaudos šia galimybe, kuri dabar jam suteikta siekiant paskatinti jį dalyvauti šiose struktūrose."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Postījumu un sagrāves ainas, ko radījusi viesuļvētra paliks mūsu prātā ilgu laiku, bet daudzi cilvēki Taivānā dzīvos ar šīs traģēdijas sekām visus turpmākos gadus. Vairāk nekā 700 cilvēku zaudēja dzīvību, un tūkstošiem citu ir pārcietuši lielu triecienu. Taivānas valdība prezidenta vadībā nekavējoties reaģēja, nosūtot karavīrus uz vissmagāk cietušajiem rajoniem un apgabaliem un pieprasot palīdzību starptautiskai sabiedrībai. Zviedrijas ES prezidentūra un Komisija ir jāapsveic par viņu veikto darbu, aktivizējot Kopienas Civilās aizsardzības mehānismu. Es patiešām tagad ceru, ka Komisija uzņemsies ilgtermiņā palīdzēt Taivānai, lai tās tauta un ekonomika varētu pilnīgi atkopties un pārbūvēt infrastruktūru. Es nešaubos, ka Taivānas cilvēki un valdība ir pateicīgi par ES izrādīto solidaritāti un atbalstu. Turklāt, būdams EP Taivānas draudzības grupas priekšsēdētājs, es ceru uzzināt jaunumus par stāvokli, kad vedīšu EP deputātu delegāciju uz Taivānu nākamajā mēnesī. Nelaime, kurā Taivāna ir cietusi, pavisam drīz var kļūt par parastu parādību gan Taivānā, gan visā pasaulē klimata pārmaiņu dēļ. Tāpēc ir būtiski, lai Taivāna kā sala, kas ir neaizsargāta pret šādām meteoroloģiskām parādībām, un kā ievērojama globālās industrijas valsts varētu nozīmīgi un godpilni piedalīties attiecīgās starptautiskās organizācijās, tostarp tajās, kas saistītas ar laika apstākļiem un klimata pārmaiņām. Proti, Taivānai būtu jāļauj piedalīties Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām un Pasaules Meteoroloģijas organizācijā. Padome un Komisija tagad atbalsta Taivānas nozīmīgu līdzdalību Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūrās, un es ceru, ka izdevību, kas katastrofas dēļ šobrīd Taivānai tiek piedāvāta, tās izmantos, lai veicinātu Taivānas iesaistīšanos šajās struktūrās."@lv13
"Mr President, the scenes of devastation and destruction caused by Typhoon Morakot will remain in our minds for a long time, but many people in Taiwan will be living with the consequences of this tragedy for years to come. Over 700 people lost their lives and thousands of others have faced major disruption. The Taiwanese Government under President Ma responded promptly by deploying soldiers to the worst-affected communities and areas, and requesting assistance from the international community. The Swedish EU Presidency and the Commission should be congratulated on their work in activating the Community Civil Protection Mechanism. I do hope now that the Commission will commit to longer-term assistance to Taiwan to enable full recovery of its people and economy and the rebuilding of the infrastructure. I have no doubt of the gratitude of the people and Government of Taiwan for the solidarity and support shown by the EU. Furthermore, as chairman of the EP Taiwan Friendship Group, I look forward to finding out the latest situation when I lead a delegation of MEPs to Taiwan next month. The calamity that has affected Taiwan may well become more commonplace, both in Taiwan and around the world, as a result of climate change. It is therefore essential that Taiwan, as an island vulnerable to such meteorological phenomena and as a major global industrial power, is enabled to participate meaningfully and with dignity in appropriate international organisations, not least those related to weather and climate change. In particular, Taiwan should be allowed to participate in the United Nations Framework Convention for Climate Change and the World Meteorological Organisation. Both the Council and the Commission support Taiwan’s meaningful participation in United Nations bodies now, and I hope they will use the opportunity, arising from this disaster, that has now been presented to Taiwan to promote Taiwan’s involvement in these structures."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de beelden van de verwoestingen die door de tyfoon Morakot zijn aangericht, zullen ons nog lang heugen, maar velen in Taiwan zullen nog jaren met de gevolgen van deze tragedie moeten leven. Meer dan 700 mensen zijn omgekomen, terwijl het leven van duizenden anderen op ernstige wijze is ontwricht. De Taiwanese regering van president Ma heeft snel gereageerd door soldaten in te zetten in de zwaarst getroffen gebieden en de hulp in te roepen van de internationale gemeenschap. Het Zweedse voorzitterschap van de EU en de Commissie moeten worden gelukgewenst voor het feit dat zij het communautaire mechanisme voor civiele bescherming in werking hebben gesteld. Ik hoop dat de Commissie Taiwan hulp op langere termijn zal bieden om een volledig herstel van de bevolking en de economie en de wederopbouw van de infrastructuur mogelijk te maken. Ik twijfel niet aan de dankbaarheid van de bevolking en de regering van Taiwan voor de solidariteit en de steun van de EU. Als voorzitter van de vriendengroep EP-Taiwan zie ik er bovendien naar uit om me een beeld te vormen van de actuele stand van zaken, wanneer ik Taiwan volgende maand aan het hoofd van de delegatie van EP-leden zal bezoeken. De ramp die Taiwan heeft getroffen, zou zich in de toekomst als gevolg van de klimaatverandering wel eens met grotere regelmaat kunnen voordoen, zowel in Taiwan als in de hele wereld. Daarom is het van essentieel belang dat Taiwan, als eiland dat kwetsbaar is voor dergelijke weersverschijnselen en als belangrijke mondiale industriële macht, in de gelegenheid wordt gesteld om op betekenisvolle en waardige wijze deel te nemen aan passende internationale organisaties, met name organisaties die betrekking hebben op de verandering van het weer en het klimaat. In het bijzonder moet Taiwan deel kunnen nemen aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de Wereld Meteorologische Organisatie. Zowel de Raad als de Commissie spreekt zich inmiddels uit voor een betekenisvolle participatie van Taiwan in organen van de Verenigde Naties, en ik hoop dat zij zich er naar aanleiding van deze ramp die zich in Taiwan heeft voorgedaan, voor zullen inzetten dat Taiwan bij deze structuren wordt betrokken."@nl3
"Panie przewodniczący! Przez długi czas będziemy mieć w pamięci obraz zniszczenia i zagłady spowodowanych tajfunem Morakot, ale to ludność tajwańska będzie przez nadchodzące lata żyła odczuwając skutki tej tragedii. Ponad 700 osób straciło życie, a tysiące stanęło w obliczu potężnych problemów. Rząd tajwański, pod przywództwem prezydenta Ma zareagował właściwie, wysyłając żołnierzy w najdotkliwiej poszkodowane obszary i zwracając się do społeczności międzynarodowej z prośbą o pomoc. Prezydencji szwedzkiej oraz Komisji należą się gratulacje za uruchomienie Wspólnotowego mechanizmu ochrony ludności. Mam nadzieję, że teraz Komisja zobowiąże się do długoterminowej pomocy dla Tajwanu, by umożliwić pełną odbudowę społeczeństwa i gospodarki oraz odtworzenie infrastruktury. Nie wątpię we wdzięczność ludności i rządu tajwańskiego za okazaną przez UE solidarność i wsparcie. Ponadto, jako przewodniczący grupy Przyjaciele Tajwanu przy PE, ze zniecierpliwieniem oczekuję zaplanowanej na przyszły miesiąc pod moim przewodnictwem delegacji posłów PE, by sprawdzić bieżącą sytuację na Tajwanie. W wyniku zmian klimatycznych klęska żywiołowa, która dotknęła Tajwan może stać się bardziej powszechnym zjawiskiem, zarówno na Tajwanie, jak i na całym świecie. W związku Tajwan, jako wyspa narażony na tego typu anomalia pogodowe oraz jako światowa potęga przemysłowa, musi mieć możliwość rzeczywistego i godnego udziału we właściwych organizacjach międzynarodowych, nie tylko mających związek z kwestiami pogodowymi i zmianami klimatu. Przede wszystkim należy zezwolić na uczestnictwo Tajwanu w Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Światowej Organizacji Meteorologicznej. Zarówno Rada, jak i Komisja popierają rzeczywisty udział Tajwanu w organach Narodów Zjednoczonych i mam nadzieję, że wykorzystają wynikającą z ostatniej tragedii szansę, jaka otrzymał Tajwan, by wesprzeć zaangażowanie Tajwanu w działania tych struktur."@pl16
"Senhor Presidente, o cenário de devastação e destruição causado pelo tufão Morakot ficará na nossa memória por muito tempo, mas, na realidade, muitas pessoas em Taiwan viverão com as consequências destas tragédia durante os próximos anos. Mais de 700 pessoas perderam a vida e milhares viram-se a braços com a maior das destruições. O Governo de Taiwan, presidido por Ma Ying-jeou respondeu com prontidão, enviando soldados para as comunidades e áreas mais afectadas e pedindo a ajuda à comunidade internacional. A Presidência sueca e a Comissão estão de parabéns pelo trabalho que realizaram ao activar o Mecanismo Comunitário de Protecção Civil. Espero sinceramente que a Comissão se comprometa a prestar uma ajuda a longo prazo a Taiwan, permitindo assim a total recuperação da sua economia, bem como da situação da sua população e ainda a reconstrução das infra-estruturas. Não tenho dúvidas sobre a gratidão do povo e o do Governo de Taiwan face à solidariedade e apoio demonstrados pela UE. Além do mais, como Presidente do Grupo do PE "Amigos de Taiwan", espero bem poder avaliar a evolução da situação quando presidir a uma delegação dos eurodeputados a Taiwan no próximo mês. A calamidade que afectou Taiwan pode muito bem tornar-se um lugar comum, quer em Taiwan, quer em todo o mundo, em virtude das alterações climáticas. Por conseguinte, é essencial que Taiwan, enquanto ilha vulnerável a este tipo de fenómenos meteorológicos e enquanto grande potência industrial a nível mundial, possa participar efectiva e condignamente nas organizações internacionais adequadas, sobretudo as associadas às alterações climáticas e meteorológicas. Concretamente, Taiwan deverá ser autorizado a participar na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas e na Organização Meteorológica Mundial. Tanto o Conselho como a Comissão apoiam neste momento uma verdadeira participação de Taiwan nos organismos das Nações Unidas, e espero que aproveitem a oportunidade que se apresenta agora a Taiwan, criada por esta catástrofe, para promover a sua participação nestas estruturas."@pt17
"Dle președinte, scenele devastărilor și distrugerilor cauzate de taifunul Morakot ne vor rămâne în minte pentru multă vreme, însă mulți oameni din Taiwan vor trăi efectiv cu consecințele acestei tragedii mulţi ani de acum înainte. Peste 700 de oameni și-au pierdut viețile, iar alte mii s-au confruntat cu distrugeri majore. Guvernul din Taiwan, condus de președintele Ma, a răspuns cu promptitudine, trimițând soldați în comunitățile și zonele cele mai afectate și solicitând ajutor din partea comunității internaționale. Președinția suedeză a UE și Comisia ar trebui felicitate pentru munca depusă în scopul activării mecanismului comunitar de protecție civilă. Sper că acum Comisia se va angaja să ofere Taiwanului asistență pe termen îndelungat, pentru a permite poporului și economiei din acest stat să își revină pe deplin, contribuind, de asemenea, la reconstrucția infrastructurii. Nu am nicio îndoială că poporul și guvernul din Taiwan sunt recunoscători pentru solidaritatea și sprijinul manifestate de UE. De asemenea, în calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Taiwanul, aștept cu nerăbdare să aflu ultimele noutăți luna viitoare, când voi conduce o delegație a deputaților europeni în Taiwan. Calamitatea care a afectat Taiwanul ar putea deveni un lucru obișnuit, atât în Taiwan, cât și în alte state ale lumii, ca rezultat al schimbărilor climatice. De aceea este esențial ca Taiwanul, o insulă vulnerabilă în fața unor astfel de fenomene meteorologice și o mare putere industrială la nivel mondial, să poată participa în mod semnificativ și demn în cadrul organizațiilor internaționale adecvate, nu în ultimul rând în cele privind vremea și schimbările climatice. Taiwanului ar trebui să i se permită, în special, să participe la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice și la Organizația meteorologică mondială. Atât Consiliul, cât și Comisia sprijină în prezent participarea semnificativă a Taiwanului la organismele Națiunilor Unite și sper că vor folosi ocazia, care derivă din acest dezastru, care i s-a prezentat acum Taiwanului, de a promova implicarea acestuia în respectivele structuri."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zábery devastácie a deštrukcie spôsobenej tajfúnom Morakot ostanú v našich spomienkach veľmi dlho, ale mnohí ľudia na Taiwane budú žiť s následkami tejto tragédie celé roky. Viac ako 700 ľudí zahynulo a tisíce ďalších prežívajú obrovský rozvrat. Taiwanská vláda na čele s prezidentom Ma Jing-ťiouom reagovala pohotovo umiestnením vojakov v najviac postihnutých komunitách a oblastiach a žiadosťou o pomoc medzinárodného spoločenstva. Švédskemu predsedníctvu EÚ a Komisii by sme mali zablahoželať k práci na spustení mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany. Teraz dúfam, že sa Komisia zaviaže k dlhodobej pomoci Taiwanu s cieľom umožniť jeho obyvateľstvu úplné zotavenie a dosiahnuť obnovenie hospodárstva a infraštruktúry. Nepochybujem o vďačnosti ľudí a taiwanskej vlády za solidaritu a podporu, ktorú im prejavuje EÚ. Okrem toho sa ako predseda skupiny Európskeho parlamentu pre priateľstvo s Taiwanom teším na to, keď na budúci mesiac povediem do Taiwanu delegáciu členov EP a dozviem sa, aká je tam momentálne situácia. Nešťastie, aké zasiahlo Taiwan, sa môže v dôsledku zmeny klímy stať bežnejším nielen na Taiwane, ale aj na celom svete. Preto je nevyhnutné, aby sa Taiwanu, ostrovu, ktorý nie je pred takýmito meteorologickými javmi chránený, a veľkej globálnej priemyselnej mocnosti, umožnila zmysluplná a dôstojná účasť v medzinárodných organizáciách, v neposlednom rade v tých, ktoré sa zaoberajú počasím a zmenou klímy. Konkrétne by sme mali Taiwanu povoliť účasť na Rámcovom dohovore Organizácie Spojených národov o zmene klímy a vo Svetovej meteorologickej organizácii. Ako Rada, tak aj Komisia v súčasnosti podporujú významné zastúpenie Taiwanu v orgánoch Organizácie Spojených národov a ja verím, že využijú príležitosť, ktorá vznikla v dôsledku tejto katastrofy a ktorú sme Taiwanu predstavili s cieľom zvýšiť jeho účasť v týchto štruktúrach."@sk19
"Gospod predsednik, prizorov opustošenja in uničenja, ki ju je povzročil tajfun Morakot, se bomo še dolgo spominjali, vendar pa bo veliko ljudi na Tajvanu še leta živelo s posledicami te tragedije. Več kot 700 ljudi je izgubilo življenje, tisoči drugih pa so se soočili z veliko oviro. Tajvanska vlada pod predsednikom Maom Ying-jeoujem se je takoj odzvala z napotitvijo vojakov v najbolj prizadete skupnosti in območja ter prošnjo za pomoč mednarodne skupnosti. Švedskemu predsedstvu EU in Komisiji je treba čestitati za njuno delo pri sprožitvi mehanizma Skupnosti na področju civilne zaščite. Zdaj upam, da se bo Komisija zavezala dolgoročnejši pomoči Tajvanu, da se omogočita popolno okrevanje tajvanskih prebivalcev in gospodarstva ter ponovna izgradnja infrastrukture. Ne dvomim, da so prebivalci in vlada Tajvana hvaležni za solidarnost in podporo EU. Poleg tega kot predsednik skupine prijateljstva s Tajvanom v Evropskem parlamentu pričakujem, da bom med vodenjem delegacije poslancev Evropskega parlamenta na Tajvanu naslednji mesec izvedel, kakšne so najnovejše razmere. Nesreče, kot je ta, ki je prizadela Tajvan, utegnejo zaradi podnebnih sprememb postati bolj vsakdanje tako na Tajvanu kot po svetu. Zato je pomembno, da lahko Tajvan kot otok, ki je občutljiv za take meteorološke pojave, in kot velika svetovna industrijska sila pomembno in dostojanstveno sodeluje v ustreznih mednarodnih organizacijah, tudi v tistih, ki so povezane s spremembami vremena in podnebja. Tajvanu bi moralo biti omogočeno predvsem sodelovanje pri Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in Svetovni meteorološki organizaciji. Svet in Komisija zdaj podpirata pomembno sodelovanje Tajvana v organih Združenih narodov in upam, da bosta izkoristila priložnost, ki izhaja iz nesreče in se je zdaj ponudila Tajvanu, za spodbujanje vključevanja Tajvana v te strukture."@sl20
"Herr talman! De scener av förödelse och förstörelse som tyfonen Morakot orsakade kommer att bli kvar i vårt medvetande länge, men många människor i Taiwan kommer att leva med följderna av denna tragedi i åtskilliga år framöver. Över 700 människor förlorade livet och tusentals andra har fått utstå ett totalt sönderfall. Taiwans regering under president Ma reagerade snabbt genom att sända ut soldater till de värst drabbade samhällena och områdena, och genom att begära hjälp från det internationella samfundet. Det svenska EU-ordförandeskapet och kommissionen bör gratuleras till sitt arbete med att aktivera gemenskapens civilskyddsmekanism. Jag hoppas nu verkligen att kommissionen engagerar sig för långsiktig hjälp till Taiwan, så att dess folk och ekonomi kan återhämta sig fullständigt och infrastrukturen kan byggas upp på nytt. Jag är säker på att folket och regeringen i Taiwan känner tacksamhet för den solidaritet och det stöd som EU visat. Dessutom ser jag som ordförande för parlamentets vänskapsförbund med Taiwan fram emot att få veta hur situationen ser ut just nu när jag leder en delegation parlamentsledamöter till Taiwan nästa månad. Den katastrof som drabbat Taiwan kan mycket väl bli en vanligare företeelse, både i Taiwan och över hela världen, som resultat av klimatförändringarna. Det är därför viktigt att Taiwan, som är en ö och därför sårbar för sådana meteorologiska fenomen och dessutom en betydande industrimakt, kan delta på ett meningsfullt och värdigt sätt i lämpliga internationella organisationer, inte minst de som har anknytning till väder- och klimatförändringar. Framför allt bör Taiwan få delta i FN:s ramkonvention om klimatförändringar och Meteorologiska världsorganisationen. Både rådet och kommissionen stöder Taiwans meningsfulla deltagande i FN-organ nu, och jag hoppas att de tar vara på det tillfälle som Taiwan har fått till följd av katastrofen för att stödja landets medverkan i dessa strukturer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
"fraktsiooni ECR esindaja"5
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph