Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-202"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.13.4-202"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"He votado a favor de la resolución común, a pesar de considerarla insuficiente. La propuesta de acabar con el sistema de cuotas lecheras en el 2015, y hasta entonces aumentar la cuota en un 1 % anual supondrá, a efectos prácticos, la legalización de los excedentes existentes en algunos países, que ya están produciendo por encima de sus cuotas, exportando a precios muy bajos, lo que empuja los precios del mercado a la baja, en muchos países por debajo del coste de producción. Estas medidas que intenta aplicar la Comisión tienen como último objetivo la desregulación y, por tanto, la liberalización del sector lácteo en Europa. Estamos totalmente en contra de estas medidas, ya que sirven, del mismo modo que las reformas de la PAC, a las grandes empresas en detrimento de los pequeños productores. Estamos a favor de las medidas de regulación del mercado lácteo."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro společný návrh usnesení, třebaže jej pokládám za nedostatečný. Návrh ukončit program mléčných kvót v roce 2015 a do té doby zvyšovat kvótu o 1 % ročně prakticky zlegalizuje přebytky, které v některých zemích již existují, které překračují stanovené kvóty a které jsou vyváženy za velmi nízké ceny, a tlačí tak v mnoha zemích tržní ceny pod výrobní náklady. Komise se snaží uplatňovat opatření, jejichž konečným cílem je deregulace, a tedy liberalizace mlékárenského odvětví v Evropě. Jsme zcela proti těmto opatřením, neboť slouží zájmům velkých společností, stejně jako reformy společné zemědělské politiky, na úkor drobných producentů. Podporujeme opatření na regulaci odvětví mléka a mléčných výrobků."@cs1
"Jeg stemte for dette fælles beslutningsforslag, selv om jeg anser det for utilstrækkeligt. Forslaget om at ophæve mælkekvoteordningen i 2015 og frem til da øge kvoten med 1 % om året vil i praksis legalisere de overskud, der allerede findes i visse lande, som producerer mere end deres kvoter, og som derefter eksporterer overskuddet til meget lave priser, hvorved markedspriserne presses nedad, i mange lande under produktionsprisen. De foranstaltninger, Kommissionen forsøger at indføre, har deregulering som deres endelige mål og dermed en liberalisering af mælkeproduktionssektoren i Europa. Vi er totale modstandere af disse foranstaltninger, eftersom de tjener de store virksomheders interesser på samme måde som reformerne af den fælles landbrugspolitik, til skade for de mindre producenter. Vi støtter foranstaltninger til regulering af mælkeproduktionssektoren."@da2
"Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος, μολονότι τη θεωρώ ανεπαρκή. Η πρόταση για κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων γάλακτος το 2015, μέχρι τότε δε για αύξηση της ποσόστωσης κατά 1% ανά έτος, στην πράξη θα νομιμοποιήσει τα πλεονάσματα, που ήδη υπάρχουν σε ορισμένες χώρες, τα οποία παράγονται πέραν των ποσοστώσεών τους και τα οποία κατόπιν εξάγονται σε λίαν χαμηλές τιμές, πιέζοντας σε πολλές χώρες προς τα κάτω τις τιμές αγοράς, κάτω από το κόστος παραγωγής. Τα μέτρα που επιχειρεί να εφαρμόσει η Επιτροπή έχουν ως τελικό στόχο την απορρύθμιση και, άρα, την ελευθέρωση του τομέα της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας στην Ευρώπη. Είμαστε τελείως αντίθετοι σε αυτά τα μέτρα, καθώς εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών, όπως ακριβώς είμαστε αντίθετοι και στις μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής σε βάρος των μικροπαραγωγών. Υποστηρίζουμε μέτρα για τη ρύθμιση του γαλακτοκομικού τομέα."@el10
"I voted for the joint motion for a resolution, despite regarding it as inadequate. The proposal to end the milk quota scheme in 2015, and until then to increase the quota by 1% per year, will, in practical terms, legalise the surpluses which already exist in certain countries, which are being produced above their quotas and which are then exported at very low prices, pushing down market prices, in many countries below the cost of production. The measures which the Commission is trying to apply have the ultimate objective of deregulation, and therefore liberalisation of the dairy farming sector in Europe. We are totally against these measures as they serve the interests of the large companies, in the same way as the common agricultural policy reforms, to the detriment of small-scale producers. We support measures to regulate the dairy farming sector."@en4
"Hääletasin resolutsiooni ühisettepaneku poolt, kuigi arvasin, et see on ebapiisav. Ettepanek kaotada piimakvootide skeem 2015. aastal ja kuni selleni kasvatada kvooti aastas 1%, legaliseerib praktiliselt juba mõningates riikides eksisteerivad ülejäägid, mida toodetakse pärast kvootide täitmist ja mida siis eksporditakse väga madalate hindade eest, surudes niimoodi mitmetes riikides turuhinnad tootmiskuludest madalamaks. Komisjon püüab rakendada meetmeid, mille lõppeesmärk oleks piirangute kaotamine ja seeläbi Euroopa piimakarjakasvatuse valdkonna liberaliseerimine. Oleme täielikult nende meetmete vastu, sest need esindavad suurettevõtete huve samal viisil nagu ühise põllumajanduspoliitika reformid, tekitades väikestele tootjatele kahjusid. Toetame meetmeid, mis reguleeriks piimakarjakasvatusektorit."@et5
"Äänestin yhteisen päätöslauselmaehdotuksen puolesta huolimatta sen riittämättömyydestä. Ehdotus maitokiintiöjärjestelmän lakkauttamisesta vuonna 2015 ja kiintiöiden kasvattamisesta siihen asti yhdellä prosentilla vuosittain merkitsee käytännössä joissakin valtioissa jo syntyvien ylijäämien laillistamista. Kun tuotanto ylittää kiintiöt, sitä on vietävä hyvin matalin hinnoin, mikä laskee markkinahintoja monissa valtioissa alle tuotantokustannusten. Toimenpiteillä, joita komissio pyrkii toteuttamaan, pyritään viime kädessä sääntelyn purkamiseen ja koko maidontuotantoalan vapauttamiseen Euroopassa. Vastustamme kaikin voimin tällaisia toimenpiteitä, sillä niillä ajetaan vain suurten yhtiöiden etuja samalla tavalla kuin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessakin pientuottajien vahingoksi. Tuemme toimenpiteitä maidontuotantoalan sääntelemiseksi."@fi7
"J’ai voté pour la proposition de résolution commune, bien que je la considère inadéquate. En pratique, la proposition de mettre un terme au régime des quotas laitiers en 2015 et d’augmenter jusque là les quotas d’un pour cent par an légalisera les excédents qui existent déjà dans certains pays, qui sont produits au-delà des quotas attribués à ces pays et sont ensuite exportés dans de nombreux pays à de très bas prix, inférieurs aux coûts de production, faisant ainsi baisser les prix du marché. Les mesures que la Commission tente d’appliquer ont pour objectif suprême de déréglementer et donc de libéraliser le secteur de la production laitière en Europe. Nous sommes totalement opposés à ces mesures, car elles servent les intérêts des grandes entreprises, de la même manière que les réformes de la politique agricole commune, qui se font au détriment des petits producteurs. Nous soutenons les mesures qui visent à réglementer le secteur de la production laitière."@fr8
". Én a közös állásfoglalási indítvány mellett szavaztam, annak ellenére, hogy elégtelennek tartom. A javaslat, miszerint a tejkvótarendszert 2015-ben meg kell szüntetni, és addig évente 1%-kal növelni kell a kvótát, gyakorlatilag legalizálni fogja az olyan országokban már most létező felesleget, amelyek kvótájukat meghaladó mértékben termelnek, és ezért alacsony áron exportáltak, sok országban a termelési ár alá nyomva le ezzel a piaci árakat. A Bizottság által alkalmazni próbált intézkedések végső célja a dereguláció, ennélfogva az európai tejágazat liberalizációja. Mi teljes mértékben ellenezzük ezeket az intézkedéseket, mivel ezek csakúgy, mint a közös agrárpolitika reformjai, a nagyvállalatok érdekeit szolgálják a kistermelők kárára. Mi a tejágazat szabályozására irányuló intézkedéseket támogatjuk."@hu11
"Ho votato a favore della proposta di risoluzione comune nonostante la consideri inadeguata. La proposta di abolire il sistema delle quote latte nel 2015 e fino ad allora aumentare la quota dell’1 per cento all’anno legalizzerà, nella pratica, le eccedenze che già esistono in alcuni paesi, prodotte superando le quote assegnate e successivamente esportate a prezzi bassissimi provocando un ribasso dei prezzi di mercato, in molti paesi addirittura inferiore al costo di produzione. Le misure che la Commissione cerca di applicare hanno lo scopo ultimo di deregolamentare e, dunque, liberalizzare il settore lattiero-caseario in Europa. Siamo assolutamente contrari a tali misure in quanto servono gli interessi delle grandi società, esattamente come le riforme della politica agricola comune, a discapito dei piccoli produttori. Sosteniamo invece le misure intese a regolamentare il settore."@it12
"Balsavau už bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos, nors jį laikau netinkamu. Pasiūlymas 2015 m. panaikinti pieno kvotų schemą ir iki to laiko didinti kvotas 1 proc. per metus praktiškai įteisins perteklių, kuris jau yra tam tikrose šalyse, gaminančiose daugiau nei joms suteikta kvotų, po to eksportuojančių produkciją labai mažomis kainomis ir taip mažinančių rinkos kainas, kurios daugelyje šalių nesiekia gamybos sąnaudų. Priemonėmis, kurias mėgina taikyti Komisija, siekiama galutinai panaikinti reguliavimą, taigi ir liberalizuoti Europos pieno gamybos sektorių. Esame kategoriškai prieš šias priemones, nes jos tarnauja didelių bendrovių interesams lygiai taip pat, kaip bendrosios žemės ūkio politikos reformos daro žalą smulkiesiems ūkininkams. Mes palaikome priemones pieno gamybos sektoriui reguliuoti."@lt14
"He votado a favor de la resolución común, a pesar de considerarla insuficiente. La propuesta de acabar con el sistema de cuotas lecheras en el 2015, y hasta entonces aumentar la cuota en un 1 % anual supondrá, a efectos prácticos, la legalización de los excedentes existentes en algunos países, que ya están produciendo por encima de sus cuotas, exportando a precios muy bajos, lo que empuja los precios del mercado a la baja, en muchos países por debajo del coste de producción. Estas medidas que intenta aplicar la Comisión tienen como último objetivo la desregulación y, por tanto, la liberalización del sector lácteo en Europa. Estamos totalmente en contra de estas medidas, ya que sirven, del mismo modo que las reformas de la PAC, a las grandes empresas en detrimento de los pequeños productores. Estamos a favor de las medidas de regulación del mercado lácteo."@mt15
". Ik heb vóór de gemeenschappelijke ontwerpresolutie gestemd, hoewel ik deze ontoereikend vindt. Het voorstel om het systeem van melkquota af te schaffen in 2015 en tot die tijd de quota jaarlijks met 1 procent te verhogen, zal in de praktijk leiden tot een legalisering van de overschotten die in sommige landen al bestaan, aangezien zij meer produceren dan toegestaan en het overschot voor zeer lage prijzen exporteren, waardoor de marktprijzen dalen, in veel landen zelfs onder de kostprijs. De maatregelen die de Commissie ten uitvoer wil leggen, hebben als uiteindelijk doel de zuivelindustrie te dereguleren en daarmee ook te liberaliseren. Wij zijn totaal tegen deze maatregelen aangezien ze, evenals de hervormingen van het GLB, goed zijn voor grote bedrijven, maar rampzalig voor kleine producenten. Wij zijn voor maatregelen om de zuivelmarkt te reguleren."@nl3
"Mimo, że moim zdaniem wspólny wniosek w sprawie rezolucji jest niewystarczający, zagłosowałem za jego przyjęciem. Propozycja zwiększania kwot mlecznych o 1% rocznie, aż do 2015 roku, w którym nastąpi likwidacja systemu kwot, w praktyce oznacza uprawomocnienie nadwyżek, które obecnie występują już w niektórych krajach, gdzie produkcja jest wyższa niż przyznane kwoty, i które są wywożone po bardzo niskich cenach, co prowadzi w wielu państwach do obniżenia cen rynkowych poniżej kosztów produkcji. Środki, które Komisja usiłuje zastosować mają nadrzędny cel deregulacji, a tym samym liberalizacji, sektora mleczarskiego w Europie. Sprzeciwiamy się wprowadzeniu tych środków, ponieważ, podobnie jak reformy wspólnej polityki rolnej, służą interesom dużych firm i odbywają się kosztem małych producentów. Jesteśmy zwolennikami środków służących regulacji sektora mleczarskiego."@pl16
"Votei a favor da proposta de resolução comum, apesar de a considerar inadequada. A extinção do sistema de quotas leiteiras em 2015 e os aumentos anuais das mesmas quotas em 1% até lá, vêm, na prática, legalizar os excedentes que já existem em certos países, que ultrapassam as quotas que lhes foram atribuídas, e que são exportados a preços muito baixos, o que faz descer os preços de mercado, em muitos países para níveis inferiores aos custos de produção. As medidas que a Comissão está a tentar aplicar têm como objectivo último a desregulação e, por conseguinte, a liberalização do sector leiteiro na Europa. Somos frontalmente contra essas medidas, pelo facto de elas servirem os interesses das grandes companhias, à semelhança das reformas da política agrícola comum, em detrimento dos pequenos produtores. Apoiamos a tomada de medidas tendentes a regular o sector leiteiro."@pt17
"Am votat pentru propunerea comună de rezoluţie, deşi o consider insuficientă. Propunerea de a suspenda sistemul cotelor de lapte în 2015 şi de a creşte până atunci cota cu 1% pe an va legaliza, practic, surplusul care există deja în anumite ţări care produc peste cotele lor şi care, apoi, îl exportă la preţuri foarte mici, determinând scăderea preţurilor pieţei, în unele ţări chiar sub costurile de producţie. Măsurile pe care Comisia încearcă să le aplice au ca obiectiv ultim dereglementarea şi, ca urmare, liberalizarea sectorului produselor lactate în Europa. Suntem total contra acestor măsuri, deoarece, la fel ca reformele politicii agricole comune, servesc doar intereselor marilor companii în detrimentul micilor producători. Sprijinim măsurile de reglementare a sectorului produselor lactate."@ro18
"Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia, hoci ho považujem za neprimeraný. Návrh zrušiť systém kvót na mlieko v roku 2015 a dovtedy zvyšovať kvótu o 1 % ročne bude prakticky legalizovať prebytky, ktoré už existujú v niektorých krajinách, ktoré prekračujú svoje výrobné kvóty, čo spôsobuje, že vyvážajú za veľmi nízke ceny a tlačia ceny mlieka na trhu nadol, v mnohých krajinách i pod výrobné náklady. Hlavným cieľom opatrení, ktoré sa Komisia snaží uplatňovať, je deregulácia, a teda aj liberalizácia mliekarenského odvetvia v Európe. Kategoricky odmietame tieto opatrenia, pretože rovnako ako reformy poľnohospodárskej politiky slúžia záujmom veľkých spoločností na úkor malých výrobcov. Podporujeme prijatie opatrení na reguláciu mliekarenského odvetvia."@sk19
"Glasoval sem za predlog skupne resolucije, čeprav menim, da je nezadosten. Predlog, da se shema mlečnih kvot konča leta 2015 in da se kvota do takrat povečuje za 1 % na leto, bo v praksi legaliziral presežke, ki že obstajajo v določenih državah in se proizvedejo nad zadevnimi kvotami ter potem izvozijo po zelo nizkih cenah, s čimer se znižajo tržne cene, v mnogih državah pod stroške proizvodnje. Končni cilj ukrepov, ki si jih Komisija prizadeva uporabiti, je deregulacija in zato liberalizacija sektorja mleka in mlečnih izdelkov v Evropi. Popolnoma nasprotujemo tem ukrepom, saj tako kot reforme skupne kmetijske politike služijo interesom velikih družb na škodo malih proizvajalcev. Podpiramo ukrepe za ureditev sektorja mleka in mlečnih izdelkov."@sl20
"Jag röstade för det gemensamma resolutionsförslaget trots att jag ansåg att det var otillfredsställande. Förslaget att avskaffa systemet med mjölkkvoter år 2015 och att till dess öka kvoterna med 1 procent per år innebär i praktiken en legalisering av de överskott som redan finns i vissa länder och nu produceras över kvoten och sedan exporteras till mycket låga priser. Det medför en sänkning av marknadspriset, som i många länder ligger under produktionskostnaden. De åtgärder som kommissionen försöker genomföra syftar främst till avreglering och därmed till liberalisering av sektorn för mjölkproduktion i Europa. Vi är helt emot dessa åtgärder eftersom de tjänar de stora företagens intressen på samma sätt som reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken och är till men för småskaliga producenter. Vi stöder åtgärder för att reglera mjölksektorn."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph