Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-192"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.13.4-192"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A profunda crise que assola o sector leiteiro torna urgente a adopção de medidas mais eficazes de apoio aos produtores e uma reflexão sobre a bondade da eliminação das quotas leiteiras em 2015. A estabilização do mercado do leite e dos produtos lácteos não será alcançada apenas com medidas pontuais, como o não aumento das quotas, destinadas a minorar os efeitos imediatos e conjunturais desta crise. Pelo contrário, haverá que considerar soluções de médio/longo prazo e avaliar as causas do funcionamento deficiente deste mercado e as melhores formas de manter a produção de forma sustentada, sem descurar o direito dos consumidores a um preço justo. Relevo, neste tocante, a situação de particular fragilidade competitiva das regiões ultraperiféricas fortemente centradas na actividade leiteira, como os Açores, e lamento alguma insensibilidade da Comissão Europeia e, no caso nacional, a má gestão deste processo por parte do Governo português. Em tempos de crise é particularmente relevante a capacidade de acção e de defesa dos interesses nacionais por parte dos nossos governantes. Lamentavelmente, não foi esse caso. Positivamente, destaco o sucesso das alterações de que sou co-autor e que defendem o aumento dos pagamentos de minimis. Não é a solução ideal, mas é um contributo útil."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vzhledem k hluboké krizi postihující mlékárenské odvětví je nutné přijmout účinnější opatření na podporu producentů a zvážit, zda je účelné kvóty na mléko v roce 2015 zrušit. Stabilizace trhu mléka a mléčných výrobků nedosáhneme pouhým jedním či dvěma náhodnými opatřeními, jako je například nenavýšení kvót, která mají zmírnit okamžité, dočasné dopady krize. Naopak, bude nutno zvážit střednědobá až dlouhodobá řešení a posoudit příčiny, proč tento trh řádně nefunguje, a určit nejlepší způsob, jak zachovat udržitelnou produkci, a zároveň nezapomínat na to, že spotřebitelé mají právo na spravedlivou cenu. V tomto směru musím upozornit na zvlášť zranitelné konkurenční postavení těch nejodlehlejších regionů, které jsou silně závislé na mléčné výrobě, například Azorských ostrovů. Mrzí mě jistá necitlivost ze strany Evropské komise a špatné řízení tohoto procesu na národní úrovni ze strany portugalské vlády. V dobách krize je obzvlášť důležité, aby naši vedoucí představitelé dokázali podniknout kroky a podpořit národní zájmy. Tady tomu tak bohužel není. Pozitivní je, že zaznamenávám úspěch pozměňovacích návrhů, na nichž jsem se podílel a které podporují zvýšení minimálních plateb. Není to ideální řešení, ale pomáhá."@cs1
"Den alvorlige krise inden for mælkeproduktionssektoren gør det tvingende nødvendigt at indføre mere effektive foranstaltninger for støtte til producenter og at overveje det nyttige i at afskaffe mælkekvoterne i 2015. En stabilisering af markedet for mælk og mejeriprodukter kan ikke opnås blot ved et par enkelte foranstaltninger såsom at undlade at øge kvoterne for at afbøde de umiddelbare, midlertidige virkninger af krisen. Man er tværtimod nødt til at overveje mellem- og langsigtede løsninger, og man skal vurdere årsagerne til, at dette marked ikke fungerer korrekt, samt de bedste metoder til at opretholde en bæredygtig produktion, idet man ikke må glemme forbrugernes ret til en rimelig pris. I denne forbindelse vil jeg gerne gøre opmærksom på den særligt vanskelige konkurrencesituation for de ultraperifere regioner, der er meget afhængige af mejeriproduktion, som f.eks. Azorerne. Jeg beklager en vis ufølsomhed fra Kommissionens side og på nationalt plan den portugisiske regerings dårlige forvaltning af denne proces. Vores lederes evne til at handle og støtte nationale interesser er særlig vigtig i krisetider. Det har desværre ikke været tilfældet. På positivsiden bemærker jeg, at det ændringsforslag, som jeg er medforfatter til, og som går ind for en stigning i de minimis-betalingerne, er blevet vedtaget. Det er ikke nogen ideel løsning, men det er en hjælp."@da2
"Die ernste Krise, die den Milchwirtschaftssektor beeinträchtigt, macht es dringend erforderlich, wirksamere Maßnahmen zur Unterstützung der Erzeuger zu beschließen und zu überdenken, welchen Nutzwert die Streichung von Milchquoten im Jahr 2015 hat. Eine Stabilisierung des Markts für Milch und Milcherzeugnisse wird nicht allein durch ein oder zwei punktuelle Maßnahmen wie zum Beispiel die Nichterhöhung von Quoten erreicht werden können, die auf die Abschwächung der unmittelbaren temporären Effekte der Krise abzielen. Es müssen im Gegenteil Überlegungen zu mittel- bis langfristigen Lösungen angestellt und die Gründe, warum dieser Markt nicht ordentlich funktioniert, in Verbindung mit den bestmöglichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer nachhaltigen Produktion, nicht zu vergessen das Recht der Verbraucher auf einen fairen Preis, analysiert werden. In dieser Hinsicht muss ich auf den besonders heiklen Wettbewerbsstatus jener sehr entlegenen Regionen hinweisen, die massiv von der Produktion von Milcherzeugnissen abhängig sind, wie beispielsweise die Azoren. Ich bedauere eine gewisse mangelnde Sensibilität seitens der Europäischen Kommission und auf nationaler Ebene das miserable Management dieses Verfahrens durch die portugiesische Regierung. Dass unsere führenden Politiker handeln und nationale Interessen fördern, ist in Krisenzeiten besonders wichtig. Leider war dies nicht der Fall. Positiv ist die erfolgreiche Annahme der von mir mitverfassten Änderungen zu vermerken, die eine Erhöhung der Zahlungen unterstützen. Es ist keine ideale Lösung, aber es hilft."@de9
"Η σοβαρή κρίση που πλήττει τον τομέα της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας καθιστά επιτακτική την έγκριση πιο αποτελεσματικών μέτρων για τη στήριξη των παραγωγών και για την εξέταση της ωφελιμότητας της εξάλειψης των ποσοστώσεων γάλακτος το 2015. Η σταθεροποίηση της αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων δεν θα επιτευχθεί μόνο μέσω ενός ή δύο σποραδικών μέτρων, όπως είναι η μη αύξηση των ποσοστώσεων, με στόχο τον μετριασμό των άμεσων, προσωρινών συνεπειών της κρίσης. Τουναντίον, πρέπει να εξεταστούν οι μεσομακροπρόθεσμες λύσεις και πρέπει να αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους αυτή η αγορά δεν λειτουργεί ομαλά, μαζί με τους καλύτερους τρόπους διατήρησης μιας βιώσιμης παραγωγής, χωρίς να λησμονήσουμε το δικαίωμα των καταναλωτών σε μια δίκαιη τιμή. Σε σχέση με αυτό, πρέπει να επισημάνω την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση ανταγωνιστικότητας εκείνων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη γαλακτοκομική παραγωγή, όπως είναι οι Αζόρες. Εκφράζω τη λύπη μου για την ως έναν βαθμό ακηδία που επέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εθνικό δε επίπεδο, για την κακή διαχείριση αυτής της διαδικασίας από την πορτογαλική κυβέρνηση. Η ικανότητα των ηγετών μας να αναλάβουν δράση και να υποστηρίξουν τα εθνικά συμφέροντα έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους κρίσης. Δυστυχώς, δεν συνέβη αυτό. Στα θετικά σημειώνω την επιτυχία των τροπολογιών, των οποίων υπήρξα από κοινού συντάκτης, οι οποίες υποστηρίζουν μια αύξηση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Δεν πρόκειται για ιδανική λύση, πλην όμως βοηθάει."@el10
"The serious crisis affecting the dairy farming sector makes it urgent to adopt more effective measures for supporting producers and to consider the usefulness of eliminating milk quotas in 2015. Stabilisation of the milk and dairy market will not be achieved just through one or two odd measures, such as not increasing quotas, designed to mitigate the immediate, temporary effects of the crisis. On the contrary, medium- to long-term solutions will have to be considered, and the reasons why this market is not working properly must be assessed, together with the best ways to maintain sustainable production, not forgetting the consumers’ right to a fair price. In this respect, I must point out the particularly fragile competitive status of those outermost regions that depend heavily on dairy production, such as the Azores. I regret a certain insensitivity on the part of the European Commission and, at a national level, the poor management of this process by the Portuguese Government. Our leaders’ ability to take action and support national interests is particularly important in times of crisis. Regrettably, that has not been the case. On the positive side, I note the success of the amendments of which I am a co-author, which support an increase in payments. It is not an ideal solution, but it helps."@en4
"La grave crisis que afecta al sector de los productos lácteos hace urgente la adopción de medidas más eficaces para ayudar a los productores y para considerar la utilidad de la eliminación de las cuotas lácteas en 2015. La estabilización del mercado de la leche y de los productos lácteos no se alcanzará tan sólo con una o dos medidas ocasionales, como el no incremento de las cuotas, diseñado para mitigar los efectos inmediatos y temporales de la crisis. Por el contrario, será necesario considerar medidas a medio y a largo plazo, y tendremos que evaluar por qué este mercado no funciona correctamente, así como los modos de mantener la producción sostenible, sin olvidar el derecho de los consumidores a un precio justo. A este respecto, debo señalar el estado competitivo particularmente frágil de las regiones más alejadas que dependen fuertemente de la producción láctea, como el archipiélago de las Azores. Lamento la falta de sensibilidad mostrada por parte de la Comisión Europea y, en el ámbito nacional, la gestión desafortunada de este proceso por parte del Gobierno portugués. La capacidad de nuestros líderes a la hora de actuar y de defender los intereses nacionales resulta particularmente importante en estos momentos de crisis. Por desgracia, no ha sido el caso. En el lado positivo, compruebo el éxito de las enmiendas de las que soy coautor, que apoyan un incremento de mínimos en los pagos. No es la solución ideal, pero ayuda."@es21
"Piimakarjakasvatuse valdkonda mõjutava tõsise kriisi tõttu on efektiivsemate meetmete vastuvõtmisega kiire, et toetada tootjaid ja analüüsida piimakvootide 2015. aastaks kaotamise kasulikkust. Piima ja piimatoodete turu tasakaalustamist ei saavutata ainult ühe või kahe meetme abil, näiteks kvootide suurendamise peatamine, mille eesmärk on leevendada kriisi praeguseid ja ajutisi efekte. Vastupidi, tuleb arvesse võtta keskmise ja pikema perspektiivi lahendusi ja hinnata põhjuseid, miks antud turg korralikult ei tööta, tehes seda koos parimate jätkusuutlikku tootmist säilitavate viisidega ning mitte unustades tarbija õigust õiglasele hinnale. Seda arvesse võttes juhin tähelepanu suuresti piimatoodete tootmisest sõltuvate kõige perifeersemate piirkondade, näiteks Azores, eriti tundlikule konkurentsisuutlikkusele. Mul on kahju Euroopa Komisjoni teatavast tundetusest ja riiklikul tasandil Portugali valitsuse kehvast olukorra haldamisest. Meie juhtide suutlikkus tegutseda ja toetada riiklikke huve on kriisi ajal eriti oluline. Kahjuks pole praegu asjad nii läinud. Positiivse külje pealt tõstan esile muudatuste edu, mille kaasautor ma olen ning mis toetavad vähese tähtsusega maksete tõstmist. Lahendus pole ideaalne, kuid sellest on abi."@et5
"Maitoalaa koskeva vakava kriisi edellyttää entistä tehokkaampien toimenpiteiden soveltamista tuottajien tukemiseksi ja vuoden 2015 maitokiintiöiden poistamisen hyödyllisyyden tarkastelemista. Maitoalan vakauttamiseen ei riitä yksi tai kaksi satunnaista toimenpidettä, kuten kiintiölisäyksistä luopuminen, jolla on määrä lieventää kriisin välittömiä väliaikaisia vaikutuksia. Pikemminkin päinvastoin, on harkittava keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisuja ja arvioitava syyt siihen, miksi markkinat eivät toimi asianmukaisesti, ja pohdittava parhaita tapoja säilyttää kestävä tuotanto unohtamatta kuluttajien oikeutta kohtuulliseen hintaan. Tässä yhteydessä minun on korostettava Azorien kaltaisten voimakkaasti maidontuotannosta riippuvaisten syrjäisimpien alueiden erityisen herkkää kilpailuasemaa. Pahoittelen Euroopan komission eräänlaista piittaamattomuutta sekä kansallisella tasolla Portugalin hallituksen heikkoa tämän menettelyn hallintoa. Johtajiemme kyky toteuttaa toimia ja tukea kansallisia etuja on erityisen merkittävää kriisiaikoina. Valitettavasti tällaista ei ole ollut. Myönteistä on, että vähimmäismaksujen korottamista koskevat tarkistukset, joiden laatimiseen osallistuin, hyväksyttiin. Kyseessä ei ole ihanneratkaisu, mutta siitä on apua."@fi7
"En raison de la crise grave qui frappe le secteur de la production laitière, il est urgent d’adopter des mesures plus efficaces de soutien aux producteurs et d’examiner l’utilité de la suppression des quotas laitiers en 2015. La stabilisation du marché du lait et des produits laitiers ne sera pas obtenue en adoptant des mesures ponctuelles comme la non-augmentation des quotas, destinées à atténuer les effets immédiats et temporaires de la crise. Au contraire, il faudra envisager des solutions à moyen et à long terme et examiner la raison pour laquelle ce marché ne fonctionne pas correctement, ainsi que les meilleurs moyens de maintenir une production durable, sans oublier le droit des consommateurs à un prix juste. À ce propos, je dois signaler la position concurrentielle particulièrement fragile des régions les plus lointaines qui dépendent largement de la production laitière, comme les Açores. Je regrette un certain degré d’insensibilité de la part de la Commission européenne et, à l’échelon national, la gestion médiocre de ce processus par le gouvernement portugais. La capacité de prendre des mesures et de soutenir les intérêts nationaux est particulièrement importante pour les dirigeants politiques en cette période de crise. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. De manière positive, je remarque le succès des amendements dont je suis un co-auteur et qui appuient une augmentation des paiements minimaux. Ce n’est pas une solution idéale, mais elle est utile."@fr8
". A tejágazatot sújtó válság sürgőssé teszi, hogy még hatékonyabb intézkedéseket fogadjunk el a termelők támogatása érdekében, és hogy átgondoljuk azt, hasznos lenne-e 2015-ben eltörölni a tejkvótákat. A tej- és tejtermékpiac stabilizálása nem csak egy-két olyan furcsa intézkedés révén fog megvalósulni, mint hogy nem emeljük a kvótákat, amelyek célja, hogy enyhítsék a válság azonnali, átmeneti hatásait. Sőt, ezzel ellentétben, a közép és hosszú távú megoldásokat kell átgondolnunk, és azt az okot kell kezelnünk, amiért ez a piac nem működik megfelelőképpen, ugyanakkor meg kell találnunk a legjobb módját annak, hogyan tudjuk megőrizni a fenntartható termelést, nem feledkezve meg a fogyasztók tisztességes árhoz való jogáról. E tekintetben rá kell mutatnom a tejtermeléstől nagyban függő legkülső régiók – mint például az Azori-szigetek – különösen törékeny versenyhelyzetére. Sajnálom, hogy az Európai Bizottság bizonyos mértékű érzéketlenséget mutat ezzel kapcsolatban, csakúgy, ahogy nemzeti szinten a portugál kormány is erőtlenül kezeli ezt a folyamatot. Vezetőink abbéli képessége, hogy fellépjenek és támogassák a nemzeti érdekeket, különösen fontos a válság idején. Sajnálatos, hogy most nem ezt látjuk. Pozitívumként jegyzem meg azonban azon módosítások sikerét, amelyek társszerzője voltam, és amelyek támogatják a kifizetések emelését. Ez ugyan nem az ideális megoldás, de segít."@hu11
"La grave crisi che colpisce il settore lattiero-caseario rende urgente l’adozione di misure più efficaci per sostenere i produttori e valutare l’utilità di abolire le quote latte nel 2015. Non sarà possibile ottenere la stabilizzazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari soltanto attraverso uno o due misure puntuali come il congelamento dell’aumento delle quote, volte ad attenuare gli effetti immediati temporanei della crisi. Si dovranno invece studiare soluzioni a medio e lungo termine valutando le ragioni per le quali il mercato non funziona in maniera adeguata e i modi migliori per mantenere in essere una produzione sostenibile, senza dimenticare il diritto dei consumatori a un prezzo corretto. In proposito mi corre l’obbligo di sottolineare la situazione competitiva particolarmente fragile delle regioni ultraperiferiche che dipendono notevolmente dalla produzione lattiero-casearia come le Azzorre. Mi rammarico di aver osservato una certa insensibilità da parte della Commissione europea e, a livello nazionale, una gestione inadeguata del processo da parte del governo portoghese. Nei momenti di crisi, la capacità dei nostri leader di agire e sostenere gli interessi nazionali è particolarmente importante. Questo purtroppo non è stato il caso. Quanto agli aspetti positivi, noto il successo riscosso dagli emendamenti dei quali sono coautore, che sostengono un aumento dei pagamenti . Non è una soluzione ideale, ma aiuta."@it12
"Rimta krizė, daranti poveikį pieno sektoriui, verčia skubiai priimti daug veiksmingesnes priemones gamintojams remti ir apsvarstyti, ar būtų naudinga pieno kvotas panaikinti 2015 m. Pieno ir pieno produktų rinka nebus stabilizuota vien tik viena arba dviem atsitiktinėmis priemonėmis (pvz., nedidinant kvotų), kurios skirtos greitam ir laikinam krizės poveikiui sušvelninti. Priešingai, turės būti svarstomi vidutinės trukmės ir ilgalaikiai sprendimai, nustatomos priežastys, kodėl rinka tinkamai neveikia, ir geriausi būdai tvariai gamybai palaikyti, nepamirštant vartotojų teisių į sąžiningą kainą. Atsižvelgdamas į tai, turiu atkreipti dėmesį į ypač trapią tokių atokiausių regionų, kurie labai priklauso nuo pieno produktų gamybos, pvz., Azorų salų, konkurencinę padėtį. Apgailestauju dėl tam tikro Europos Komisijos nejautrumo ir Portugalijos nacionaliniu lygmeniu vykdyto blogo šio proceso valdymo. Mūsų lyderių sugebėjimas imtis veiksmų ir palaikyti nacionalinius interesus ypač svarbus krizės laikotarpiu. Gaila, kad to nebuvo šiuo atveju. Vertindamas teigiamu aspektu atkreipiu dėmesį, kad pasiektas pakeitimų, kurių vienas iš autorių buvau aš ir kuriuose palaikomi didesni mokėjimai, tikslas. Tai nėra idealus sprendimas, tačiau jis padeda."@lt14
"( ) Tā kā piensaimniecības nozari ietekmē nopietna krīze, ir steidzami jāpieņem efektīvāki pasākumi ražotāju atbalstīšanai un jāizvērtē, cik lietderīgi ir atcelt piena kvotas 2015. gadā. Piena un piena produktu tirgus stabilizācija netiks panākta tikai ar vienu vai pāris atsevišķiem pasākumiem, piemēram, kvotu nepalielināšanu, kas domāta krīzes tūlītējas, pagaidu ietekmes mīkstināšanai. Tieši otrādi, būs jāapsver vidēja un ilgtermiņa risinājumi un jāizvērtē iemesli, kāpēc šis tirgus nedarbojas pienācīgi, kā arī jāatrod vislabākais veids, kā saglabāt ilgtspējīgu ražošanu, neaizmirstot par patērētāju tiesībām uz godīgu cenu. Šajā saistībā man jānorāda uz īpaši trauslo konkurētspējas situāciju tajos attālākajos reģionos, kas lielā mērā ir atkarīgi no piensaimniecības ražošanas, piemēram, Azoru salās. Es paužu nožēlu par noteiktu nejūtīgumu no Eiropas Komisijas puses un valsts līmenī — par šā procesa slikto vadīšanu no Portugāles valdības puses. Mūsu vadītāju spējas rīkoties un atbalstīt valsts intereses ir īpaši svarīgas tad, kad ir krīze. Diemžēl tā nav noticis. Pozitīvi ir tas, ka ir panākumi grozījumiem, kuriem es esmu līdzautors un kuros atbalstīts maksājumu palielinājums. Tas nav ideāls risinājums, bet tomēr palīdz."@lv13
". A profunda crise que assola o sector leiteiro torna urgente a adopção de medidas mais eficazes de apoio aos produtores e uma reflexão sobre a bondade da eliminação das quotas leiteiras em 2015. A estabilização do mercado do leite e dos produtos lácteos não será alcançada apenas com medidas pontuais, como o não aumento das quotas, destinadas a minorar os efeitos imediatos e conjunturais desta crise. Pelo contrário, haverá que considerar soluções de médio-longo prazo e avaliar as causas do funcionamento deficiente deste mercado e as melhores formas de manter a produção de forma sustentada, sem descurar o direito dos consumidores a um preço justo. Relevo, neste tocante, a situação de particular fragilidade competitiva das regiões ultraperiféricas fortemente centradas na actividade leiteira, como os Açores, e lamento alguma insensibilidade da Comissão Europeia e, no caso nacional, a má gestão deste processo por parte do Governo português. Em tempos de crise é particularmente relevante a capacidade de acção e de defesa dos interesses nacionais por parte dos nossos governantes. Lamentavelmente, não foi esse caso. Positivamente, destaco o sucesso das alterações de que sou co-autor e que defendem o aumento dos pagamentos de minimis. Não é a solução ideal, mas é um contributo útil."@mt15
"− De ernstige crisis die de melksector teistert, verplicht ons ertoe dringend meer doeltreffende maatregelen ter ondersteuning van de producenten ten uitvoer te leggen en na te denken over het nut van de afschaffing van de melkquota in 2015. De stabilisering van de markt voor melk en zuivelproducten kan niet worden bereikt met een paar geïsoleerde maatregelen zoals de afschaffing van de quotaverhoging. Immers, dergelijke acties zijn slechts bedoeld om de onmiddellijke conjuncturele gevolgen van deze crisis te verlichten. Er moet daarentegen aandacht worden besteed aan oplossingen op de middellange en de lange termijn. Bovendien moet worden onderzocht waarom deze markt niet goed functioneert en wat de beste manieren zijn om een duurzame productie te waarborgen zonder evenwel het recht van de consument op een billijke prijs aan te tasten. In dit verband zij gewezen op de uitermate zwakke concurrentiepositie van ultraperifere regio’s die sterk afhankelijk zijn van de zuivelproductie, zoals de Azoren. Ik betreur het dat de Europese Commissie deze kwestie met relatieve onverschilligheid behandelt en dat de Portugese regering dit proces, op nationaal niveau, niet goed beheert. In tijden van crisis is het immers belangrijker dan ooit dat onze leiders in staat blijken actie te ondernemen en de nationale belangen te behartigen. Helaas is dat hier niet het geval. Anderzijds is het een goede zaak dat de amendementen die ik mede heb opgesteld over de noodzakelijke verhoging van de de minimis-betalingen ingang hebben gevonden. Het is geen ideale oplossing, maar het is een stap in de goede richting."@nl3,3
"Poważny kryzys w sektorze mleczarskim wymaga przyjęcia w trybie pilnym skuteczniejszych środków wsparcia producentów i rozważenia pożytku płynącego z rezygnacji w 2015 roku z kwot mlecznych. Nie osiągniemy stabilności na rynku mleczarskim jedynie poprzez zastosowanie zdekompletowanych środków, takich jak niezwiększanie kwot, mających na celu złagodzenie natychmiastowych i tymczasowych skutków kryzysu. Wręcz przeciwnie, musimy zastanowić się nad rozwiązaniami średnio- i długoterminowymi, a także ocenić powody niewłaściwego funkcjonowania tego rynku oraz oszacować najlepsze sposoby na utrzymanie zrównoważonej produkcji, oczywiście nie zapominając o prawie konsumentów do sprawiedliwej ceny. W tym względzie muszę zwrócić uwagę na wyjątkowo delikatny status konkurencyjny najbardziej oddalonych regionów, mocno uzależnionych od rolnictwa, takich jak Azory. Żałuję, że Komisja Europejska wykazała się pewnym brakiem wrażliwości, oraz że na szczeblu krajowym rząd portugalski słabo zarządzał tym procesem. W czasach kryzysu wyjątkowe znaczenie ma zdolność naszych przywódców do podejmowania działania i wspierania interesów krajowych. Niestety w tym przypadku tak się nie stało. Z kolei, za pozytywny przejaw uznaję powodzenie poprawek, których byłem współautorem, wspierających zwiększenie płatności Nie jest to rozwiązanie idealne, ale pomocne."@pl16
"Grava criză care afectează sectorul produselor lactate necesită adoptarea urgentă de măsuri mai eficiente pentru sprijinirea producătorilor, precum şi considerarea perspectivei de eliminare a cotelor în 2015. Stabilizarea pieţei laptelui şi a produselor lactate nu va fi realizată doar prin una sau două măsuri bizare, cum ar fi stoparea creşterii cotelor, în scopul de a atenua efectele imediate şi temporare ale crizei. Dimpotrivă, trebuie avute în vedere soluţii pe termen mediu şi lung, după cum trebuie analizate motivele pentru care această piaţă nu funcţionează corect, precum şi cele mai bune modalităţi de a menţine o producţie sustenabilă, fără a ignora dreptul cetăţenilor la un preţ corect. Şi în această privinţă, trebuie să subliniez statutul foarte şubred, din punct de vedere competitiv, al regiunilor izolate care depind în mare măsură de producţia de produse lactate, cum ar fi Insulele Azore. Regret o anumită indiferenţă din partea Comisiei Europene, la fel ca şi gestionarea defectuoasă a acestui proces de către guvernul portughez. Abilitatea conducătorilor noştri de a acţiona şi de a apăra interesele naţionale este foarte importantă în vremuri de criză. Din păcate, nu este cazul. Privind înspre partea pozitivă, remarc succesul amendamentelor al căror coautor am fost şi care sprijină o creştere a plăţilor . Nu este soluţia ideală, dar ajută."@ro18
"Vážna kríza ovplyvňujúca mliekarenské odvetvie si vyžaduje, aby sa v tomto odvetví naliehavo prijali efektívnejšie opatrenia na podporu výrobcov a aby sa zvážila opodstatnenosť zrušenia kvót na mlieko v roku 2015. Stabilizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami sa nedosiahne len prijatím jedného alebo dvoch nesúvisiacich opatrení, ako je nezvyšovanie kvót, ktoré je určené na zmiernenie okamžitých a dočasných účinkov krízy. Naopak, musia sa zvážiť strednodobé a dlhodobé riešenia a musí sa zhodnotiť, prečo tento trh správne nefunguje. Zároveň sa musia posúdiť najlepšie riešenia na dosiahnutie udržateľnej výroby, pričom sa nesmie zabúdať na právo spotrebiteľa na spravodlivé ceny. V tejto súvislosti musím upozorniť najmä na mimoriadne krehkú konkurencieschopnosť najvzdialenejších regiónov, ako sú napríklad Azorské ostrovy, ktoré sú významne závislé na výrobe mlieka a mliečnych výrobkov. S poľutovaním musím konštatovať určitú necitlivosť zo strany Európskej komisie a z vnútroštátneho hľadiska nedostatočnú úroveň riadenia tohto procesu zo strany portugalskej vlády. V časoch krízy je mimoriadne dôležitá schopnosť našich vedúcich predstaviteľov prijať opatrenia a podporiť záujmy jednotlivých štátov. Bohužiaľ, to nie je náš prípad. Na druhej strane pozitívne hodnotím úspešné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, na ktorých som autorsky spolupracoval a ktoré podporujú zvýšenie platieb . Nie je to ideálne riešenie, ale pomáha."@sk19
"Zaradi resne krize, ki je prizadela sektor mleka in mlečnih izdelkov, je treba nujno sprejeti učinkovitejše ukrepe za podporo proizvajalcev in preučiti prednosti odprave mlečnih kvot leta 2015. Trg mleka in mlečnih izdelkov se ne bo stabiliziral samo z enim ali dvema posebnima ukrepoma, kot je zamrznitev kvot, katere namen je ublažiti takojšnje, začasne vplive krize. Nasprotno, preučiti bo treba srednjeročne in dolgoročne rešitve ter oceniti razloge, zaradi katerih ta trg ne deluje pravilno, in najboljše načine za ohranitev trajnostne proizvodnje ob upoštevanju pravice potrošnika do poštene cene. V zvezi s tem moram izpostaviti posebej občutljiv konkurenčni položaj tistih najbolj oddaljenih regij, ki so močno odvisne od proizvodnje mleka, kot so Azori. Obžalujem določeno neobčutljivost Evropske komisije in, na nacionalni ravni, slabo upravljanje tega procesa s strani portugalske vlade. Sposobnost naših voditeljev, da ukrepajo in podprejo nacionalne interese, je v času krize še posebej pomembna. Žal se to ni zgodilo. S pozitivnega vidika opozarjam na uspeh sprememb, katerih soavtor sem in ki podpirajo povišanje plačil . To ni idealna rešitev, a pomaga."@sl20
"Den allvarliga kris som mejerisektorn befinner sig i gör att man omedelbart måste vidta ännu effektivare åtgärder för att stödja producenterna och tänka igenom nyttan av att avskaffa mjölkkvoterna 2015. En stabilisering av mjölk- och mejerimarknaden kommer inte att kunna uppnås endast genom en eller två enstaka åtgärder, som t.ex. att avstå från att höja kvoterna, som vidtas för att dämpa de omedelbara och tillfälliga effekterna av krisen. I stället är det lösningar på medellång eller lång sikt som krävs, och orsakerna till att denna marknad inte fungerar som den ska måste fastställas, och även hur man på bästa sätt kan uppnå en hållbar produktion, samtidigt som konsumenternas rätt till rimliga priser inte får förbises. Jag vill i detta sammanhang peka på det särskilt utsatta konkurrensläget i de mest avlägsna regionerna som är starkt beroende av sin mejeriproduktion, t.ex. Azorerna. Jag beklagar den brist på lyhördhet som Europeiska kommissionen visat prov på, samt bristerna på nationell nivå när det gäller hanteringen av denna process från den portugisiska regeringens sida. Att våra ledare har förmåga att handla och främja nationella intressen är särskilt viktigt i samband med kriser. Tyvärr saknas sådan förmåga. Positivt är dock att de ändringsförslag som jag står som medförfattare till och som rör ett stöd för en ökning av de s.k. försumbara stöden har rönt framgång. Detta är ingen idealisk lösning, men det är en bit på vägen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"de minimis"18,20,19,14,11,13,4,12
"geringfügigen-"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph