Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-185"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.13.4-185"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"El Parlamento lituano ha aprobado unas enmiendas a la Ley sobre la protección de los menores contra los efectos perjudiciales de la información pública. Esta ley pretende impedir la difusión de la información pública que «hace campaña en favor de las relaciones homosexuales» y «desafía los valores familiares». Por ese motivo es necesario que las autoridades lituanas modifiquen la ley o la deroguen y que se abstengan de aprobar las enmiendas a los Códigos penal y administrativo, con el fin de asegurar que las leyes sean compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, como se establece en el Derecho internacional y europeo. Es un buen paso en este camino que la nueva Presidenta de Lituania pidiera al Parlamento lituano que examinase de nuevo la ley para velar por el respeto de los principios constitucionales del Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la claridad legislativa y para que no se violen las garantías de una sociedad abierta y de una democracia pluralista. Por estos motivos, y por la urgente necesidad de revisar esta ley, he votado a favor de la resolución común del Parlamento Europeo."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Litevský parlament schválil změny zákona na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací. Cílem tohoto zákona je zabránit šíření zveřejňovaných informací, „které propagují homosexuální … vztahy“ nebo „popírají rodinné hodnoty“. Litevské orgány by proto měly tento zákon změnit nebo zrušit a neměly by přijímat změny trestního zákona a správního řádu, aby právní předpisy neodporovaly lidským právům a základním svobodám zakotveným v mezinárodních a evropských právních předpisech. Byl to krok správným směrem, když nový prezident Litvy vyzval litevský parlament, aby tento zákon přehodnotil, a zajistil tak jeho soulad s ústavními principy právního státu, právní jistotu a právní jasnost a dodržování zásad otevřené společnosti a pluralitní demokracie. Z těchto důvodů a vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné tento zákon revidovat, jsem hlasoval pro společný návrh usnesení Evropského parlamentu."@cs1
"Det litauiske parlament har vedtaget ændringsforslag til loven om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden. Loven har til formål at forhindre formidling af oplysninger til offentligheden "der agiterer for homoseksuelle … forhold", eller som "krænker familieværdier". Derfor bør de litauiske myndigheder ændre loven eller ophæve den og afholde sig fra at vedtage ændringsforslagene til straffeloven og den administrative lovgivning for at sikre, at lovene er forenelige med menneskerettighederne og de grundlæggende friheder, som er indskrevet i den internationale og den europæiske lovgivning. Det var et skridt i den rigtige retning, da den nye præsident i Litauen bad det litauiske parlament genoverveje loven for at sikre, at den er i overensstemmelse med de konstitutionelle principper i retsstatsprincippet, retssikkerhed og juridisk klarhed, og at den ikke strider mod garantierne om et åbent samfund og et pluralistisk demokrati. Af disse grunde og på grund af det tvingende behov for at ændre denne lov stemte jeg for Europa-Parlamentets fælles beslutningsforslag."@da2
"Das litauische Parlament hat Änderungen zum Gesetz zum Schutz von Minderjährigen vor schädlichen Folgen öffentlicher Informationen gebilligt. Dieses Gesetz zielt darauf ab, die Verbreitung von öffentlichen Informationen zu verhindern, "die für homosexuelle ... Beziehungen werben" oder "sich über Familienwerte hinwegsetzen". Aus diesem Grund sollten die litauischen Behörden das Gesetz ändern oder es zurücknehmen und auf die Annahme der Änderungen im Straf- und Verwaltungsgesetzbuch verzichten, um sicherzustellen, dass die Vorschriften vereinbar mit den in der internationalen und europäischen Gesetzgebung verankerten Menschenrechten und Grundfreiheiten sind. Es war ein Schritt in die richtige Richtung, als die neue Präsidentin Litauens das litauische Parlament aufforderte, das Gesetz noch einmal zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass es die verfassungsrechtlichen Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit, Rechtssicherheit und Rechtsklarheit erfüllt und den Garantien einer offenen Gesellschaft und pluralistischen Demokratie nicht widerspricht. Aus diesen Gründen und aufgrund der dringenden Notwendigkeit zur Revidierung dieses Gesetzes habe ich für den gemeinsamen Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments gestimmt."@de9
"Το λιθουανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογίες στον νόμο για την προστασία ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης. Αυτός ο νόμος στοχεύει στην αποτροπή της παροχής δημόσιας ενημέρωσης «που παρακινεί σε ομοφυλοφιλικές … σχέσεις» ή που «περιφρονεί τις οικογενειακές αξίες». Για τον λόγο αυτόν, οι λιθουανικές αρχές πρέπει να τροποποιήσουν τον νόμο ή να τον αποσύρουν και θα πρέπει να μην προβούν στην έγκριση των τροπολογιών στον ποινικό και διοικητικό κώδικα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νόμοι είναι συμβατοί με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ήταν ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση όταν ο Πρόεδρος της Λιθουανίας ζήτησε από το λιθουανικό κοινοβούλιο να επανεξετάσει τον νόμο για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται προς τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου, την ασφάλεια δικαίου και τη νομική σαφήνεια, και ότι δεν αντίκειται στα εχέγγυα μιας ανοικτής κοινωνίας και μιας πληθυντικής δημοκρατίας. Για τους λόγους αυτούς και λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης αναθεώρησης αυτού του νόμου, ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου."@el10
"The Lithuanian Parliament has approved amendments to the Law on the Protection of Minors against the Detrimental Effects of Public Information. This law aims to prevent the dissemination of public information ‘that agitates for homosexual … relations’ or that ‘defies family values’. For this reason, the Lithuanian authorities should amend the law, or repeal it, and should refrain from adopting the amendments to the penal and administrative codes, so as to ensure that laws are compatible with human rights and fundamental freedoms as enshrined in international and European law. It was a step in the right direction when the new President of Lithuania asked the Lithuanian Parliament to reconsider the law to ensure that it complies with the constitutional principles of the rule of law, legal certainty, and legal clarity and that it does not contravene the guarantees of an open society and pluralistic democracy. For these reasons, and due to the urgent need to revise this law, I voted for the joint motion for a resolution of the European Parliament."@en4
"Leedu parlament kinnitas muudatused seadusesse, mille eesmärk on kaitsta alaealisi avaliku teabe kahjuliku mõju eest. Selle seaduse eesmärk on ära hoida avaliku teabe levikut, mis „mis propageerib homoseksuaalseid suhteid” või „seab kahtluse alla perekondlikud väärtused”. Seetõttu peaksid Leedu ametnikud seadust muutma või selle tühistama ja hoiduma lisamast muudatusi karistus- või haldusseadustikesse, tagamaks, et seadused on vastavuses inimõiguste ja põhivabadustega, mida väärtustatakse rahvusvahelistes ja Euroopa seadustes. Samm õiges suunas oli see, kui Leedu uus president palus Leedu parlamendil seadus uuesti läbi vaadata, veendumaks, et see on vastavuses õigusriigi põhiseaduslike põhimõtetega, õiguskindlusega ja õigusselgusega ning ei lähe vastuollu avatud ühiskonna ja pluralistliku demokraatia garantiidega. Nendest põhjuste ja kiireloomulise vajaduse tõttu see seadus uuesti üle vaadata, hääletasin Euroopa Parlamendi resolutsiooni ühisettepaneku poolt."@et5
"Liettuan parlamentti on hyväksynyt tarkistuksia lakiin alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta. Lailla pyritään estämään julkinen tiedottaminen, jossa "kannustetaan homoseksuaalisiin … suhteisiin" tai joka "uhmaa perhearvoja". Tämän vuoksi Liettuan viranomaisten on muutettava lakia tai kumottava se ja pidättäydyttävä hyväksymästä tarkistuksia rikoslakiin ja hallintolakiin varmistaakseen, että lainsäädäntö on kansainvälisessä oikeudessa ja yhteisön lainsäädännössä vaalittujen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien mukaista. Kun Liettuan uusi presidentti kehotti Liettuan parlamenttia harkitsemaan lakia uudelleen, se oli askel oikeaan suuntaan. On varmistettava, että laki noudattaa oikeusvaltion, oikeusvarmuuden ja oikeudellisen selkeyden perustuslaillisia periaatteita ja ettei se vaaranna avoimen yhteiskunnan ja moniarvoisen demokratian takeita. Näistä syistä ja koska kyseistä lakia on tarkistettava kiireellisesti, äänestin Euroopan parlamentin yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta."@fi7
"Le Parlement lituanien a adopté des amendements à la loi relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de l’information publique. Cette loi vise à empêcher la diffusion «d’informations publiques qui promeuvent les relations homosexuelles» et qui «bafouent les valeurs familiales». C’est pourquoi les autorités lituaniennes devraient modifier cette loi, ou l’abroger, et devraient s’abstenir d’adopter les amendements aux codes pénal et administratif, afin de s’assurer que les lois respectent les droits de l’homme et les libertés fondamentales, comme le garantissent le droit international et le droit communautaire. Le président de la Lituanie a fait un pas dans la bonne direction en demandant au Parlement lituanien de réexaminer la loi afin de s’assurer qu’elle respecte les principes constitutionnels de l’État de droit, de la sécurité juridique et de la clarté juridique et qu’elle ne s’oppose pas aux garanties relatives à une société ouverte et à une démocratie pluraliste. Pour ces raisons et étant donné le besoin urgent de revoir cette loi, j’ai voté pour la proposition de résolution commune du Parlement européen."@fr8
". A litván parlament módosításokat hagyott jóvá a kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő törvénnyel kapcsolatban. Ennek a törvénynek az a célja, hogy megelőzze az olyan nyilvános információk terjesztését, „amelyek homoszexuális … kapcsolatokra buzdítanak”, vagy amelyek „szembeszegülnek a családi értékekkel”. A litván hatóságoknak ezért módosítaniuk vagy hatályon kívül kellene helyezniük ezt a törvényt, és tartózkodniuk kellene attól, hogy a büntetőjogi és közigazgatási perrendtartásra vonatkozó módosításokat fogadjanak el annak biztosítása céljából, hogy a törvények összeegyeztethetők legyenek az emberi jogokkal és az alapvető szabadságokkal, amelyekről a nemzetközi és európai jogszabályok gondoskodnak. Helyes irányba tett lépés volt, amikor Litvánia új elnöke arra kérte a litván parlamentet, hogy gondolja újra a törvényt annak biztosítása végett, hogy az megfeleljen a jogállamiság, a jogbiztonság és a jogi átláthatóság alkotmányos alapelveinek, és hogy ne sértse a nyitott társadalom és a pluralista demokrácia garanciáit. Mindezen okokból és a törvény átdolgozásának sürgető szüksége miatt én igennel szavaztam az Európai Parlament közös állásfoglalási indítványára."@hu11
"Il parlamento lituano ha approvato una serie di emendamenti alla legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblicazione informazione, legge intesa a proibire la divulgazione di informazioni pubbliche che promuovano relazioni omosessuali o minino valori familiari. Per questo le autorità lituane dovrebbero emendare la legge o abrogarla, astenendosi dall’adottare emendamenti al codice penale e amministrativo, in maniera da garantire che le leggi siano compatibili con i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti dal diritto europeo e internazionale. Giudichiamo positivamente l’iniziativa del nuovo presidente lituano, il quale ha chiesto al parlamento nazionale di riesaminare la legge per verificarne la conformità ai principi costituzionali dello Stato di diritto, della certezza legale e della chiarezza giuridica, nonché il rispetto delle garanzie di una società aperta e una democrazia pluralista. Per tali motivi, vista la necessità urgente di riesaminare la legge, ho votato a favore della proposta di risoluzione comune del Parlamento europeo."@it12
"Lietuvos parlamentas patvirtino nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimus. Šiuo įstatymu siekiama neleisti platinti viešosios informacijos, „kuria propaguojami homoseksualūs ... santykiai“ arba kuria „paniekinamos šeimos vertybės“. Todėl Lietuvos valdžios institucijos turėtų iš dalies pakeisti įstatymą arba jį panaikinti ir nepriimti Baudžiamojo kodekso ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų siekdamos užtikrinti, kad įstatymai būtų suderinami su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, įtvirtintomis tarptautinėje ir Europos Sąjungos teisėje. Žingsnis teisinga kryptimi žengtas tada, kai naujoji Lietuvos Respublikos Prezidentė grąžino jį Lietuvos parlamentui pakartotinai svarstyti, siekdama užtikrinti, kad jis atitiktų konstitucinius teisinės valstybės, teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo principus bei nepažeistų atviros visuomenės ir pliuralistinės demokratijos garantijų. Dėl šių priežasčių ir dėl to, kad reikia skubiai persvarstyti šį įstatymą, balsavau už bendrą pasiūlymą dėl Europos Parlamento rezoliucijos."@lt14
"( ) Lietuvas parlaments ir apstiprinājis grozījumus likumā par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskās informācijas negatīvo iedarbību. Šā likuma mērķis ir novērst publiskas informācijas izplatīšanu, „kura aģitē par homoseksuālām ... attiecībām” vai kura „noliedz ģimenes vērtības”. Šā iemesla dēļ Lietuvas iestādēm ir jāgroza likums vai tas jāatceļ un jāatturas no grozījumu pieņemšanas sodu un administratīvajā kodeksā, lai tādējādi panāktu, ka likumi atbilst cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kā tas ir noteikts starptautiskos un Eiropas tiesību aktos. Tas bija solis pareizajā virzienā, kad jaunā Lietuvas prezidente lūdza Lietuvas Parlamentu pārskatīt likumu, lai nodrošinātu, ka tajā ievēroti tiesiskuma konstitucionālie principi, juridiskā noteiktība un juridiskā skaidrība un ka tas nav pretrunā atvērtas sabiedrības un plurālistiskas demokrātijas garantijām. Šo iemeslu dēļ un nepieciešamības dēļ nekavējoties pārskatīt šo likumu es balsoju par kopējo priekšlikumu Eiropas Parlamenta rezolūcijai."@lv13
"El Parlamento lituano ha aprobado unas enmiendas a la Ley sobre la protección de los menores contra los efectos perjudiciales de la información pública. Esta ley pretende impedir la difusión de la información pública que «hace campaña en favor de las relaciones homosexuales» y «desafía los valores familiares». Por ese motivo es necesario que las autoridades lituanas modifiquen la ley o la deroguen y que se abstengan de aprobar las enmiendas a los Códigos penal y administrativo, con el fin de asegurar que las leyes sean compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, como se establece en el Derecho internacional y europeo. Es un buen paso en este camino que la nueva Presidenta de Lituania pidiera al Parlamento lituano que examinase de nuevo la ley para velar por el respeto de los principios constitucionales del Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la claridad legislativa y para que no se violen las garantías de una sociedad abierta y de una democracia pluralista. Por estos motivos, y por la urgente necesidad de revisar esta ley, he votado a favor de la resolución común del Parlamento Europeo."@mt15
". Het Litouwse parlement heeft enkele amendementen goedgekeurd op de Wet op de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke gevolgen van publieke informatie. Deze wet heeft tot doel de verspreiding van publieke informatie die “campagne voert voor homoseksuele relaties” en “familiewaarden tart” te verbieden. Daarom is het van belang dat de Litouwse autoriteiten de wet aanpassen of intrekken en de wijzigingen van het Litouwse Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Bestuursrecht niet goedkeuren, om ervoor te zorgen dat de wetten overeenstemmen met de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zoals vastgelegd in het internationale en Europese recht. Het was een stap in de goede richting toen de nieuwe president van Litouwen het Litouwse parlement verzocht de wet opnieuw te bestuderen om te waarborgen dat deze overeenstemt met de constitutionele beginselen van de rechtsstaat, de rechtszekerheid en de duidelijkheid van de wetgeving en om te voorkomen dat de waarborgen van een open maatschappij en een pluralistische democratie worden geschonden. Om deze redenen en vanwege de urgente noodzaak deze wet te herzien heb ik vóór de gemeenschappelijke ontwerpresolutie van het Europees Parlement gestemd."@nl3
"Parlament Litewski przyjął poprawki do przepisów prawnych o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji. Omawiane przepisy mają na celu zapobieganie rozpowszechnianiu ogólnie dostępnych informacji, które „agitują na rzecz stosunków homoseksualnych […]” lub też „przeciwstawiają się wartościom rodzinnym”. Z tego powodu władze litewskie powinny zmienić przepisy prawne lub je unieważnić, a także powinny wstrzymać się od przyjęcia poprawek do kodeksu karnego i administracyjnego, by zapewnić zgodność przepisów prawnych z prawami człowieka i podstawowymi wolnościami zagwarantowanymi w prawie międzynarodowym i europejskim. Nowy prezydent Litwy zrobił krok w dobrym kierunku, gdy zwrócił się do litewskiego parlamentu z prośbą o ponowne sprawdzenie przepisów prawnych w celu upewnienia się, że są one zgodne z konstytucyjnymi zasadami państwa prawa, pewności prawa oraz przejrzystości prawnej, a także upewnienia się, że nie naruszają gwarancji otwartego społeczeństwa i demokracji pluralistycznej. Z tych powodów, a także ze względu na pilną potrzebę przeprowadzenia przeglądu przepisów prawnych, zagłosowałem za przyjęciem wspólnego wniosku w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego."@pl16
"O Parlamento lituano aprovou alterações à Lei de protecção dos menores contra os efeitos nocivos da informação pública. A lei em causa visa impedir a disseminação pública de informação "que promova as relações homossexuais" ou que "ponha em causa os valores da família". Por essa razão, as autoridades lituanas devem alterar a lei, ou revogá-la, e abster-se de adoptar as correspondentes alterações aos códigos penal e administrativo, para assegurar a compatibilidade das leis com os direitos humanos e as liberdades fundamentais consagrados no direito internacional e europeu. O gesto do novo Presidente da Lituânia, que convidou o Parlamento lituano a reapreciar a lei para assegurar a sua conformidade com os princípios constitucionais do Estado de direito, de segurança e certeza jurídica, e que ela não colida com as garantias próprias de uma sociedade aberta e de uma democracia pluralista, foi um passo na direcção certa. Por estes motivos, e por força da necessidade urgente de rever esta lei, votei a favor da proposta de resolução comum do Parlamento Europeu."@pt17
"Parlamentul lituanian a aprobat amendamentele la legea privind protecţia minorilor împotriva efectelor dăunătoare ale informaţiilor publice. Scopul acestei legi este prevenirea diseminării informaţiilor publice „care promovează relaţiile homosexuale” sau care „sfidează valorile familiale”. Din acest motiv, autorităţile lituaniene ar trebui să modifice sau să abroge legea şi ar trebui să se abţină de la a adopta amendamentele la codurile penal şi administrativ, pentru a garanta faptul că legile sunt compatibile cu drepturile omului şi libertăţile fundamentale, astfel cum sunt consacrate în legislaţia internaţională şi europeană. Un pas în direcţia bună este faptul că preşedintele Lituaniei a cerut Parlamentului lituanian să reanalizeze legea, astfel încât aceasta să respecte principiile constituţionale ale statului de drept, ale siguranţei juridice şi clarităţii juridice şi să nu contravină unei societăţi deschise şi unei democraţii pluraliste. Din aceste motive, şi din cauza necesităţii unei revizuiri urgente a acestei legi, am votat în favoarea propunerii comune de rezoluţie a Parlamentului European."@ro18
"Litovský parlament schválil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií. Cieľom tohto zákona je zamedziť šíreniu verejných informácií, „ktoré agitujú za homosexuálne vzťahy“ alebo „odporujú rodinným hodnotám“. Z tohto dôvodu by mali litovské orgány zákon novelizovať alebo zrušiť a mali by upustiť od prijatia týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do trestného a správneho zákonníka, aby zabezpečili, že právne predpisy budú v súlade s ľudskými právami a základnými slobodami, ktoré sú zakotvené v medzinárodnom a európskom práve. Keď nová prezidentka Litvy požiadala litovský parlament o prehodnotenie zákona, aby spĺňal ústavné zásady právneho štátu, právnej istoty a právnej zrozumiteľnosti a aby nebol v rozpore so zárukami otvorenej spoločnosti a pluralitnej demokracie, bol to krok správnym smerom. Z týchto dôvodov a pre to, že je naliehavo potrebné tento zákon prehodnotiť, som hlasoval za spoločný návrh uznesenia Európskeho parlamentu."@sk19
"Litovski parlament je sprejel spremembe zakona o zaščiti mladoletnikov pred škodljivimi učinki javnega obveščanja. Namen tega zakona je preprečiti javno obveščanje, ki nagovarja k homoseksualnim […] odnosom ali nasprotuje družinskim vrednotam. Zaradi tega naj bi litovske oblasti bodisi spremenile zakon bodisi ga razveljavile in naj ne bi sprejele nobenih sprememb kazenskega zakonika in zakona o upravnem postopku, ter s tem zagotovile, da bodo zakoni v skladu s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, kot so zapisane v mednarodnem in evropskem pravu. To, da je nova litovska predsednica zaprosila litovski parlament, naj ponovno obravnava zakon in zagotovi, da bo skladen z ustavnimi načeli pravne države, pravne varnosti in pravne jasnosti ter da ne bo v nasprotju z jamstvi odprte družbe in pluralistične demokracije, je bil korak v pravo smer. Zaradi tega in zaradi potrebe po nujnem pregledu tega zakona sem glasoval za predlog skupne resolucije Evropskega parlamenta."@sl20
"Litauens parlament har godkänt vissa ändringar i lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information. Syftet med denna lag är att hindra spridningen av sådan information till allmänheten ”som agiterar för homosexuella relationer” eller ”utmanar familjevärderingar” Litauen bör därför ändra lagen, alternativt avskaffa den, och avstå från att anta ändringarna i strafflagen och förvaltningslagen så att man kan säkerställa att lagarna är förenliga med mänskliga rättigheter och grundläggande friheter enligt internationell och europeisk lag. Det var ett steg i rätt riktning när Litauens nya president bad det litauiska parlamentet att ta upp lagen till ny behandling för att se till att den uppfyller principerna i grundlagen om rättsstat, rättssäkerhet och rättslig klarhet, och att den inte strider mot garantierna för ett öppet samhälle och en pluralistisk demokrati. Av dessa skäl, och med tanke på det akuta behovet av att denna lag ses över, röstade jag för Europaparlamentets gemensamma resolutionsförslag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph