Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-176"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.13.4-176"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"La UE adoptó en 2007, bajo la Presidencia alemana, una estrategia para el Asia Central hacia una nueva asociación. El Acuerdo con Tayikistán está incluido en esta estrategia y se ha señalado que su principal ambición en la región son los recursos naturales, en particular el gas. He votado en contra del informe sobre un Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y la República de Tayikistán, porque el interés que la UE tiene en ese país son sus recursos naturales y su posición geoestratégica, ya que Tayikistán hace frontera con Afganistán y con China. Las relaciones de la UE con terceros países deberían estar basadas en otros intereses, en intereses mutuos, siempre dentro del respeto de la soberanía de las dos partes y, por supuesto, del respeto de la gestión de los recursos de los mismos."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V roce 2007 v době německého předsednictví přijala EU strategii pro Střední Asii zaměřenou na přidružení. Dohoda s Tádžikistánem je součástí této strategie a uvádí se, že jejím hlavním cílem v této oblasti jsou přírodní zdroje, především zemní plyn. Hlasoval jsem proti zprávě o Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Republikou Tádžikistán, protože EU se zajímá o tuto zemi pouze kvůli jejímu přírodnímu bohatství a její strategické zeměpisné poloze, jelikož Tádžikistán hraničí s Afghánistánem a Čínou. Vztahy EU s třetími zeměmi by měly vycházet z jiných zájmů, ze společných zájmů, a vždy je při tom třeba respektovat svrchovanost obou stran a samozřejmě také řízení jejich zdrojů."@cs1
"I 2007 vedtog EU under det tyske formandskab en strategi for Centralasien, der sigtede mod en ny associering. Aftalen med Tadsjikistan er et led i denne strategi, og det er blevet sagt, at den væsentligste ambition i regionen er naturressourcer, navnlig gas. Jeg stemte imod betænkningen om en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Republikken Tadsjikistan, fordi EU kun er interesseret i landet på grund af dets naturressourcer og dets geostrategiske position, idet Tadsjikistan grænser op til Afghanistan og Kina. EU's relationer med tredjelande skal være baseret på andre interesser, på gensidige interesser, altid med respekt for begge parters suverænitet og naturligvis med respekt for forvaltningen af deres ressourcer."@da2
"2007 verabschiedete die EU unter dem deutschen Ratsvorsitz eine Strategie für Zentralasien, deren Ziel eine neue Assoziierungspolitik war. Das Abkommen mit Tadschikistan ist Teil dieser Strategie und es wurde angedeutet, dass das primäre Interesse dieses Abkommens den natürlichen Ressourcen, vor allem Erdgas, in der Region gilt. Ich habe gegen den Bericht über ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Tadschikistan gestimmt, weil die EU nur wegen seiner natürlichen Ressourcen und geostrategischen Lage - es grenzt an Afganistan und China - an diesem Land interessiert ist. Die Beziehungen der EU zu Drittländern sollten auf anderen gemeinsamen Interessen beruhen, die geprägt sind von der Anerkennung der Souveränität beider Partner und ihrer Ressourcenverwaltung."@de9
"Το 2007, επί γερμανικής Προεδρίας, η ΕΕ ενέκρινε μια στρατηγική για την Κεντρική Ασία με στόχο μια νέα σύνδεση. Η συμφωνία με το Τατζικιστάν είναι σκέλος αυτής της στρατηγικής, και επισημάνθηκε ότι η βασική της φιλοδοξία στην περιοχή είναι οι φυσικοί πόροι και δη το φυσικό αέριο. Ψήφισα κατά της έκθεσης σχετικά με μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, διότι η ΕΕ επιδεικνύει ενδιαφέρον για τη χώρα αυτή μόνο για τους φυσικούς της πόρους και τη γεωστρατηγική της θέση, δεδομένου ότι το Τατζικιστάν συνορεύει με το Αφγανιστάν και την Κίνα. Οι σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες πρέπει να βασίζονται σε άλλα συμφέροντα, σε αμοιβαία συμφέροντα, με σεβασμό, πάντοτε, στην κυριαρχία αμφοτέρων των μερών και με σεβασμό, βεβαίως, στη διαχείριση των πόρων τους."@el10
"In 2007, under the German Presidency, the EU adopted a strategy for Central Asia aimed at a new association. The Agreement with Tajikistan is part of this strategy and it has been indicated that its main ambition in the region is natural resources, particularly gas. I voted against the report on a Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and the Republic of Tajikistan because the EU is only interested in that country for its natural resources and its geostrategic position, given that Tajikistan has borders with Afghanistan and China. The EU’s relations with third countries should be based on other interests, on mutual interests, always with respect for the sovereignty of both parties and of course with respect for the management of their resources."@en4
"2007. aastal eesistujariigi Saksamaa ajal võttis EL vastu Kesk-Aasia strateegia, mille eesmärgiks olid uued partnerlussuhted. Lepe Tadžikistaniga on osa sellest strateegiast ning on öeldud, et leppega seoses on piirkonnas peamiseks huviks loodusvarad, eriti gaas. Hääletasin selle raporti vastu, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Tadžikistani Vabariigi vahelist partnerlus- ja koostöölepet, sest EL on selles riigist huvitatud ainult tema loodusvarade ja geostrateegilise asendi tõttu, võttes arvesse, et Tadžikistan piirneb Afganistaani ja Hiinaga. ELi suhted kolmandate riikidega peaks põhinema muudel huvidel, ühistel huvidel, austades alati mõlema osapoole suveräänsust ja loomulikult suhtuma austusega nende ressursside majandamisse."@et5
"EU käynnisti vuonna 2007 Saksan puheenjohtajakaudella Keski-Aasian strategian, jolla pyrittiin uuteen assosiaatioon. Tadžikistanin kanssa tehtävä sopimus on osa tätä strategiaa, ja on todettu sen päätavoitteen koskevan alueen luonnonvaroja, erityisesti maakaasua. Äänestin Euroopan unionin ja Tadžikistanin tasavallan välistä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta koskevaa mietintöä vastaan, koska EU on kiinnostunut kyseisestä valtiosta vain sen luonnonvarojen ja maantieteellisen sijainnin vuoksi, sillä Tadžikistan on Afganistanin ja Kiinan rajanaapuri. EU:n suhteiden kolmansiin maihin on perustuttava muihin intresseihin, yhteisiin etuihin, kunnioittaen aina molempien osapuolien suvereniteettia ja luonnollisesti kunnioittaen niiden luonnonvarojen hallintaa."@fi7
"En 2007, sous la Présidence allemande, l’UE a adopté une stratégie pour l’Asie centrale, visant à créer une nouvelle association. L’accord avec le Tadjikistan fait partie de cette stratégie et l’on a précisé que son ambition principale dans la région concerne les ressources naturelles, en particulier le gaz. J’ai voté contre le rapport sur un accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et la République du Tadjikistan parce que l’Union européenne n’est intéressée par ce pays que pour ses ressources naturelles et sa position géostratégique, puisque le Tadjikistan possède des frontières avec l’Afghanistan et la Chine. Les relations de l’UE avec des pays tiers devraient se baser sur d’autres intérêts, sur des intérêts communs, toujours dans le respect de la souveraineté des deux parties et, bien sûr, dans le respect de la gestion de leurs ressources."@fr8
". 2007-ben, a német elnökség alatt, az EU elfogadott egy Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiát, amelynek célja egy új társulási forma létrehozása volt. A Tádzsikisztánnal kötendő megállapodás ennek a stratégiának a része, és a térség tekintetében a legfőbb célja köztudottan a természeti erőforrásokhoz, különösen a földgázhoz kapcsolódik. Én az Európai Unió és a Tádzsik Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló jelentés ellen szavaztam, mert az EU csakis a természeti erőforrásai és földrajzi elhelyezkedése miatt érdeklődik ez iránt az ország iránt, tekintettel arra, hogy Tádzsikisztán határos Afganisztánnal és Kínával. Az EU harmadik országokkal való kapcsolatainak egyéb, kölcsönös érdekeken kellene alapulniuk, minden esetben tekintettel mindkét fél szuverenitására, és természetesen tiszteletben tartva természeti erőforrásaik kezelését."@hu11
"Nel 2007, sotto la presidenza tedesca, l’Unione europea ha adottato una strategia per l’Asia centrale volta a una nuova associazione. L’accordo con il Tagikistan rientra in tale strategia e si è affermato che la sua principale ambizione nella regione sono le risorse naturali, specialmente il gas. Ho votato contro la relazione concernente un accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica di Tagikistan perché all’Unione il paese interessa soltanto per le sue risorse naturali e la sua posizione geostrategica, visto che confina con Afghanistan e Cina. Le relazioni dell’Unione con paesi terzi si dovrebbero fondare su altri interessi, interessi reciproci, sempre nel rispetto della sovranità di ambedue le parti e, ovviamente, della gestione delle rispettive risorse."@it12
". 2007 m., Vokietijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu, ES priėmė strategiją dėl Vidurinės Azijos, kuria siekiama naujos asociacijos. Susitarimas su Tadžikistanu yra šios strategijos dalis, taip pat jame nurodyta, kad pagrindinis ES siekis regione – gamtiniai ištekliai ir visų pirma dujos. Balsavau prieš pranešimą dėl Europos Sąjungos ir Tadžikistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nes Europos Sąjungą ši šalis domina tik dėl jos gamtinių išteklių ir geostrateginės padėties, kadangi Tadžikistanas turi sieną su Afganistanu ir Kinija. Europos Sąjungos santykiai su trečiosiomis šalimis turėtų būti grindžiami kitokiais interesais, t. y. tarpusavio interesais, visada gerbiant abiejų pusių suverenitetą ir, žinoma, gerbiant teisę į savo išteklių valdymą."@lt14
"( ) 2007. gadā Vācijas prezidentūras laikā ES pieņēma stratēģiju Vidusāzijai ar nolūku veidot jaunu asociāciju. Nolīgums ar Tadžikistānu ir šīs stratēģijas daļa, un ir ticis norādīts, ka tā galvenā vērienīgā iecere reģionā ir dabas resursi, īpaši gāze. Es balsoju pret ziņojumu par partnerattiecību un sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un Tadžikistānas Republiku, jo ES ir ieinteresēta šajā valstī vienīgi tās dabas resursu un ģeostratēģiskā novietojuma dēļ, ņemot vērā, ka Tadžikistānai ir robežas ar Afganistānu un Ķīnu. ES attiecībām ar trešām valstīm būtu jābalstās uz citām interesēm, uz savstarpējām interesēm, vienmēr ar cieņu izturoties pret abu pušu suverenitāti un, protams, ar cieņu pret resursu pārvaldību."@lv13
"La UE adoptó en 2007, bajo la Presidencia alemana, una estrategia para el Asia Central hacia una nueva asociación. El Acuerdo con Tayikistán está incluido en esta estrategia y se ha señalado que su principal ambición en la región son los recursos naturales, en particular el gas. He votado en contra del informe sobre un Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y la República de Tayikistán, porque el interés que la UE tiene en ese país son sus recursos naturales y su posición geoestratégica, ya que Tayikistán hace frontera con Afganistán y con China. Las relaciones de la UE con terceros países deberían estar basadas en otros intereses, en intereses mutuos, siempre dentro del respeto de la soberanía de las dos partes y, por supuesto, del respeto de la gestión de los recursos de los mismos."@mt15
". In 2007, onder het Duitse voorzitterschap, ging de EU akkoord met een strategie voor Centraal-Azië, gericht op een nieuw partnerschap. De overeenkomst met Tadzjikistan maakt deel uit van deze strategie, en men heeft aangegeven dat de belangrijkste ambitie in de regio natuurlijke hulpbronnen zijn, met name gas. Ik heb tegen het verslag over een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Tadzjikistan gestemd, omdat de EU slechts in dat land geïnteresseerd is vanwege zijn grondstoffen en zijn geostrategische positie, aangezien Tadzjikistan grenst aan Afghanistan en China. De betrekkingen van de EU met derde landen moeten op andere belangen zijn gestoeld, op gemeenschappelijke belangen, immer met respect voor de soevereiniteit van beide partijen en uiteraard met respect voor het beheer van hun grondstoffen."@nl3
"Unia Europejska pod prezydencją niemiecką przyjęła w 2007 roku strategię na rzecz Azji Środkowej, dążącą do utworzenia nowego stowarzyszenia. Częścią tej strategii jest umowa z Tadżykistanem, w której wskazano, że główne aspiracje dotyczące regionu wiążą się z zasobami naturalnymi, szczególnie zaś z gazem. Zagłosowałem przeciwko przyjęciu sprawozdania w sprawie Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Republiką Tadżykistanu, ponieważ zainteresowanie UE tym krajem wiąże się wyłącznie z występującymi tam zasobami naturalnymi i strategicznym położeniem geograficznym, gdyż Tadżykistan graniczy z Afganistanem i Chinami. Stosunki UE z krajami trzecimi powinny opierać się na innych podstawach, na wspólnym interesie stron, przy poszanowaniu suwerenności obu stron i oczywiście przy poszanowaniu prawa do zarządzania własnymi zasobami."@pl16
"Em 2007, sob a Presidência alemã, a UE adoptou uma estratégia para a Ásia Central que visava o estabelecimento de novas modalidades de associação. O acordo com o Tajiquistão enquadra-se nessa estratégia, que, pelas indicações que têm vindo a ser dadas, tem por principal móbil os recursos naturais da região, e especialmente o gás. Eu votei contra o relatório sobre o Acordo de Parceria e de Cooperação entre a União Europeia e a República do Tajiquistão, pelo facto de a UE só estar interessada nesse país pelos seus recursos naturais e pela sua posição geosestratégica, visto que o Tajiquistão faz fronteira com o Afeganistão e a China. As relações da UE com países terceiros devem basear-se noutros interesses, em interesses recíprocos, e pautar-se sempre pelo respeito da soberania de ambas as partes e, naturalmente, da gestão que cada qual faz dos respectivos recursos."@pt17
"În 2007, sub preşedinţia germană, UE a adoptat o strategie pentru Asia Centrală, care viza o nouă asociere. Acordul cu Tadjikistanul face parte din această strategie şi s-a arătat deja că principala miză în regiune sunt resursele naturale, în special gazele. Am votat împotriva raportului privind Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre Uniunea Europeană şi Republica Tadjikistan, deoarece singurul interes al UE în această ţară îl reprezintă resursele ei naturale şi poziţia geografică, Tadjikistanul având graniţe cu Afganistanul şi China. Relaţiile UE cu ţările terţe trebuie bazate pe alte interese, pe interese reciproce, pe respectul pentru suveranitatea ambelor părţi şi, desigur, pe respectul pentru gestionarea resurselor lor."@ro18
"V roku 2007 prijala EÚ počas nemeckého predsedníctva stratégiu pre Strednú Áziu s cieľom vytvoriť nové združenie. Dohoda s Tadžikistanom je súčasťou tejto stratégie a ako bolo uvedené, jej hlavným cieľom v tomto regióne sú prírodné zdroje, predovšetkým plyn. Hlasoval som proti správe o dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Tadžickou republikou, pretože EÚ sa o túto krajinu zaujíma len pre jej prírodné zdroje a strategickú zemepisnú polohu, keďže Tadžikistan hraničí s Afganistanom a Čínou. Vzťahy EÚ s tretími krajinami by sa mali zakladať na iných záujmoch, na spoločných záujmoch, a vždy by mali rešpektovať suverenitu oboch strán a rešpektovať, samozrejme, riadenie ich zdrojov."@sk19
"Leta 2007 je EU pod nemškim predsedstvom sprejela strategijo za osrednjo Azijo, namenjeno novi pridružitvi. Sporazum s Tadžikistanom je del te strategije in izkazalo se je, da so njegova glavna ambicija v regiji naravni viri, predvsem plin. Glasoval sem proti poročilu o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Republiko Tadžikistan, ker se EU zanima za to državo zgolj zaradi njenih naravnih virov in njenega geostrateškega položaja, saj Tadžikistan meji na Afganistan in Kitajsko. Odnosi EU s tretjimi državami bi morali temeljiti na drugih interesih, na vzajemnih interesih, vedno ob spoštovanju suverenosti obeh strani in seveda ob spoštovanju upravljanja njunih virov."@sl20
"Under det tyska ordförandeskapet 2007 antog EU en strategi för Centralasien i syfte att få till stånd en ny associering. Avtalet med Tadzjikistan utgör en del av denna strategi, och det har påpekats att huvudambitionen med detta avtal i regionen är naturresurserna, inte minst naturgas. Jag röstade mot betänkandet om ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tadzjikistan eftersom EU endast är intresserat av detta land för naturresursernas skull och på grund av landets geostrategiska läge, eftersom Tadzjikistan gränsar till både Afghanistan och Kina. EU:s förbindelser med tredjeländer bör baseras på andra intressen, på ömsesidig respekt, och alltid präglas av respekt för varje parts suveränitet och självklart även av respekt för hur deras naturresurser förvaltas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph