Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-147"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.13.4-147"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, like all those who have spoken I am aware of the extent of the crisis in our agrarian sector. Any Member who represents farmers knows that. But the crisis is a product of our existing agricultural system – the common agricultural policy – which has had calamitous consequences for farmers in my part of the United Kingdom. And not only for farmers: for our consumers, for our taxpayers, and indeed for the poor of the Third World who find that their markets are denied and that they then have surpluses dumped on them. We were gradually moving, in the European Union, away from the system of direct support that had such deleterious environmental and economic consequences, and now we are rushing back in. I can tell you that in the United Kingdom people have clear memories of how the milk quota system worked. We were allocated a quota that was less than our national production, so we have the extraordinary sight of British farmers using milk as fertiliser or pouring it away down the drain and then having to re-import milk from the Netherlands, France or other parts of the European Union to get up to the level of demand. We were just beginning to get away, and now this House has voted to bring it all back. Anyone who thinks that the European Union is going in the direction of doing less and devolving power need only look at today’s vote."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, stejně jako všichni, kteří již hovořili, jsem si vědom rozsahu krize v našem zemědělském odvětví . Ví to každý poslanec, který zastupuje zemědělce. Ale krize je výsledkem našeho současného zemědělského systému – společné zemědělské politiky – která má v mé části Spojeného království na zemědělce katastrofální dopady. A nejen na zemědělce, ale také na naše spotřebitele, na naše daňové poplatníky, a samozřejmě na chudé lidi ve Třetím světě, kteří zjišťují, že jejich trhy jsou odmítány a že se jim tedy na nich hromadí přebytky. V Evropské unii postupně upouštíme od systému přímé podpory, která měla tak zhoubné ekologické a hospodářské důsledky, a nyní se vrháme zpátky. Říkám vám, že lidé ve Spojeném království si dobře pamatují, jak fungoval systém kvót na mléko. Byla nám přidělena kvóta, která byla nižší než naše národní produkce, a tak se nám naskýtá ojedinělý pohled na britské farmáře, kteří používali mléko jako hnojivo nebo ho vylévali do kanálu a pak museli mléko zpětně dovážet z Nizozemska, Francie nebo jiných částí Evropské unie, aby uspokojili poptávku. Právě jsme se z toho začali vymaňovat a teď tato sněmovna odhlasovala, že se vše vrátí zpět. Stačí jen, aby se každý, kdo se domnívá, že Evropská unie směřuje k utlumení své aktivity a přenesení pravomocí, podíval na dnešní hlasování."@cs1
"Hr. formand! Ligesom alle, der har talt, er jeg bekendt med omfanget af krisen i vores landbrugssektor. Alle medlemmer, der repræsenterer landbrugere, ved det. Men krisen er et produkt af vores eksisterende landbrugssystem – den fælles landbrugspolitik – som har haft katastrofale følger for landbrugere i min del af Det Forenede Kongerige. Og ikke kun for landbrugerne: også for vores forbrugere, vores skatteydere og for de fattige i den tredje verden, som oplever, at deres markeder fornægtes, og at der dumpes overskudsvarer på dem. Vi var i EU ved at bevæge os væk fra systemet med direkte støtte, som havde så skadelige indvirkninger på miljøet og økonomien, men nu iler vi tilbage. Jeg kan oplyse Dem, at man i Det Forenede Kongerige tydeligt husker, hvordan mælkekvotesystemet fungerede. Vi fik tildelt en kvote, der var mindre end vores nationale produktion, så vi havde den ekstraordinære oplevelse af britiske landbrugere, som brugte mælk som gødning eller hældte det i kloakken, så vi derefter skulle importere mælk fra Nederlandene, Frankrig eller andre dele af EU for at nå op på efterspørgselsniveauet. Det var vi lige ved at komme væk fra, og nu har Parlamentet vedtaget at indføre det igen. Alle, der mener, at EU går i retningen af at gøre mindre og styrke magten, behøver blot se på dagens afstemning."@da2
"Herr Präsident! Wie alle meine Vorredner bin ich mir über das Ausmaß der Krise in unserem Agrarsektor im Klaren. Jedes Parlamentsmitglied, das Bauern vertritt, kennt es. Aber die Krise ist ein Produkt unseres bestehenden Agrarsystems – der gemeinsamen Agrarpolitik –, die verhängnisvolle Folgen für die Bauern in meinem Teil des Vereinigten Königreichs hat. Und nicht nur für die Bauern: für unsere Verbraucher, für unsere Steuerzahler und de facto für die Armen der Dritten Welt, die feststellen, dass ihre Märkte nicht zum Zuge kommen und dann Überschüsse bei ihnen abgeladen werden. In der Europäische Union haben wir uns allmählich vom System der Direktunterstützung wegbewegt, was sich so negativ auf Umwelt und Wirtschaft ausgewirkt hatte, und nun sind wir geradewegs dabei, wieder dazu zurückzukehren. Ich kann Ihnen sagen, dass die Menschen im Vereinigten Königreich sich deutlich daran erinnern, wie das Milchquotensystem funktionierte. Es wurde uns eine Quote zugeteilt, die unter unserer nationalen Produktion lag. So kam es zu dem ungewöhnlichen Bild, dass britische Bauern Milch als Dünger benutzten oder sie im Ausguss wegschütteten, und dann Milch aus den Niederlanden, Frankreich oder anderen Teilen der Europäischen Union reimportieren mussten, um die Nachfrage zu befriedigen. Wir waren gerade dabei, davon wegzukommen, und nun hat dieses Haus dafür gestimmt, zu all dem zurückzukehren. Jeder, der meint, dass die Europäische Union in die Richtung geht, weniger zu tun und Macht zu dezentralisieren, muss sich nur die heutige Abstimmung ansehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όπως και όλοι όσοι μίλησαν, γνωρίζω την έκταση της κρίσης στον αγροτικό μας τομέα. Κάθε βουλευτής που εκπροσωπεί αγρότες το γνωρίζει αυτό. Η κρίση, όμως, είναι προϊόν του υφιστάμενου γεωργικού μας συστήματος –της κοινής γεωργικής πολιτικής– που είχε καταστροφικές συνέπειες για τους αγρότες της δικής μου εκλογικής περιφέρειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όχι μόνο για τους αγρότες: για τους καταναλωτές μας, για τους φορολογούμενούς μας και, μάλιστα, για τους φτωχούς του Τρίτου Κόσμου, που διαπιστώνουν ότι τους φράσσουν τις αγορές, ενώ κατόπιν ρίχνονται στις δικές τους αγορές πλεονάσματα σε τιμή κάτω του κόστους. Σταδιακά απομακρυνόμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το σύστημα της άμεσης στήριξης, που είχε λίαν καταστροφικές περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες, και τώρα σπεύδουμε ξανά σε αυτό. Σας λέω, λοιπόν, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι άνθρωποι έχουν κρατήσει ζωντανό στη μνήμη τους τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος. Μας ορίστηκε ποσόστωση μικρότερη της εθνικής μας παραγωγής, επομένως, έχουμε την ασυνήθιστη εικόνα βρετανών γαλακτοπαραγωγών που χρησιμοποιούν το γάλα ως λίπασμα ή το πετάνε στο δίκτυο αποχέτευσης και μετά εισάγουν γάλα εκ νέου από τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία ή από άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Μόλις είχαμε αρχίσει να ξεφεύγουμε και τώρα τούτο το Σώμα ψήφισε για την επαναφορά της όλης κατάστασης. Όποιος πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται στην κατεύθυνση των λιγότερων πράξεων και της εκχώρησης εξουσιών δεν έχει παρά να κοιτάξει τη σημερινή ψηφοφορία."@el10,10
"Señor Presidente, al igual que quienes han intervenido soy consciente del alcance de esta crisis en nuestro sector agrícola. Cualquier parlamentario que represente a granjeros está al corriente de eso. Pero la crisis es producto de nuestro sistema agrícola —la política agrícola común— que ha tenido consecuencias calamitosas para los granjeros en mi zona del Reino Unido. Y no sólo para los granjeros. Para nuestros consumidores, para nuestros contribuyentes y también para los pobres del Tercer Mundo, que ven cómo sus mercados son rechazados y cómo les colocamos nuestros excedentes. En la Unión Europea estábamos alejándonos progresivamente del sistema de ayudas directas que había tenido unas consecuencias ambientales y económicas tan dañinas, y ahora estamos volviendo a él. Puedo decirles que en el Reino Unido los ciudadanos recuerdan con claridad cómo funcionaba el sistema de cuotas lácteas. Se nos asignaba una cuota que era menor que nuestra producción nacional, así que los granjeros británicos tenían que usar la leche como fertilizante o que verterla por el desagüe, con lo que luego debíamos reimportar leche de Holanda, Francia u otras partes de la Unión Europea para hacer frente a la demanda. Estábamos empezando a olvidar todo aquello, y ahora esta Cámara ha decidido recuperarlo. Quien piense que la Unión Europea va en la dirección de hacer menos y de delegar su poder tan sólo debe fijarse en la votación de hoy."@es21
"Austatud juhataja! Sarnaselt kõikidele sõnavõtjatele olen teadlik agraarsektori kriisi ulatusest. Iga tootjaid esindav liige teab seda. Kuid kriis on meie eksisteeriva põllumajandussüsteemi – ühise põllumajanduspoliitika – tulemus, mille tagajärjed Ühendkuningriigi minu esindatava osa tootjatele olid kohutavad. Ja tagajärjed polnud kohutavad mitte ainult tootjatele. Need olid kohutavad ka meie tarbijate, meie maksumaksjate ja tõesti ka kolmanda maailma riikide vaeste jaoks, kes avastasid, et ei pääse oma turgudele ligi ja siis ujutatakse nad jääkidega üle. Liikusime Euroopa Liidus järk-järgult eemale otsetoetuste süsteemist, mis mõjutas nii kohutavalt keskkonda ja majandust ja nüüd kiirustame selle juurde tagasi. Kinnitan teile, et Ühendkuningriigis mäletavad inimesed selgelt, kuidas piimakvootide süsteem töötas. Meile määrati kvoot, mis oli meie riiklikust toodangust väiksem ja nii olime tavapäratu vaate tunnistajaks, kus Briti tootjad kasutavad piima väetisena või valavad seda kanalisatsiooni ja peavad siis piima Hollandist, Prantsusmaalt või mujalt Euroopast uuesti importima, et nõudluse taset säilitada. Olime sellest just vabanemas ja nüüd hääletas täiskogu selle taastamise poolt. Igaüks, kes arvab, et Euroopa Liit liigub väiksema tegutsemise ja võimu üleandmise suunas, peaks ainult vaatama tänast hääletustulemust."@et5
"Arvoisa puhemies, kaikkien puheenvuoron käyttäneiden tavoin olen tietoinen maataloussektorin kriisin laajuudesta. Kuka tahansa maanviljelijöitä edustava on siitä tietoinen. Kriisin on kuitenkin synnyttänyt nykyinen maatalousjärjestelmämme – yhteinen maatalouspolitiikka – jolla on ollut kohtalokas vaikutus kotiseutuni maanviljelijöihin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eikä pelkästään maanviljelijöihin, vaan myös kuluttajiin, veronmaksajiin sekä todellakin kolmannen maailman köyhiin, jotka eivät pääse markkinoille ja joiden niskaan ylijäämät hylätään. Olimme asteittain siirtymässä Euroopan unionissa pois suorien tukien järjestelmästä, jolla oli tuhoisia vaikutuksia niin ympäristöön kuin talouteenkin, ja nyt palaamme vauhdilla takaisin. Voin kertoa teille, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa ihmiset muistavat hyvin, kuinka maitokiintiöjärjestelmä toimi. Meille annettiin kiintiö, joka oli pienempi kuin kansallinen tuotantomme, joten muistamme hyvin, kuinka brittiläiset maanviljelijät käyttivät maitoa lannoitteena tai kaatoivat sitä viemäriin, ja joutuivat sitten tuomaan maitoa Alankomaista, Ranskasta ja muista Euroopan unionin osista vastatakseen kysyntään. Olimme juuri pääsemässä tästä, ja nyt parlamentti on äänestänyt järjestelmän palauttamisesta. Sen, joka luulee Euroopan unionin edistyvän suuntaan, jossa tehdään vähemmän ja siirretään valtaa, on vain todettava tämänpäiväisen äänestyksen tulos."@fi7
"Monsieur le Président, comme toutes les personnes qui sont intervenues, je suis conscient de l’ampleur de la crise dans notre secteur agricole. Tout député qui représente des agriculteurs le sait. Toutefois, la crise est une conséquence de notre système agricole actuel - la politique agricole commune - qui a eu des répercussions catastrophiques sur les agriculteurs de ma région, au Royaume-Uni. Non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour nos consommateurs, pour nos contribuables et, en effet, pour les pauvres du tiers-monde qui voient que leurs marchés sont rejetés et que les excédents sont écoulés chez eux. Dans l’Union européenne, nous nous sommes progressivement éloignés du régime des aides directes, qui a eu des effets néfastes sur l’environnement et l’économie, et à présent nous nous précipitons à nouveau vers ce régime. Je peux vous dire qu’au Royaume-Uni, les gens se souviennent bien de la manière dont le régime des quotas laitiers a fonctionné. Comme on nous a attribué un quota inférieur à notre production nationale, nous voyons, avec étonnement, que des agriculteurs britanniques utilisent le lait comme engrais ou le jettent dans les égouts, puis qu’ils doivent en importer des Pays-Bas, de France ou d’autres régions de l’Union européenne pour satisfaire la demande. Nous commencions à peine à échapper à cette situation et maintenant ce Parlement a voté pour la rétablir. Toute personne qui pense que l’Union européenne se dirige vers une intervention réduite et une délégation des compétences n’a qu’à examiner le vote d’aujourd’hui."@fr8
"Elnök úr, az előttem felszólalókhoz hasonlóan én is tisztában vagyok a mezőgazdaságunkat sújtó válság mértékével. A gazdákat képviselő minden képviselőtársam tudja ezt. A válság azonban a meglévő agrárrendszer terméke – a közös agrárpolitikáé –, amelynek szerencsétlen következményei vannak az Egyesült Királyság általam képviselt részén élő gazdák számára. És nem csak a gazdák számára: a fogyasztóink, az adófizetőink, sőt, még a harmadik világ szegényei számára is, akik azt tapasztalják, hogy piacaikat visszautasítják, ám a feleslegeket rájuk zúdítják. Mi az Európai Unióban fokozatosan távolodtunk a közvetlen támogatás rendszerétől, amelynek oly káros környezeti és gazdasági hatásai voltak, ám most mégis ide rohanunk vissza. Kijelenthetem, hogy az Egyesült Királyság lakosai tisztán emlékeznek még arra, hogyan működött a tejkvóta-rendszer. Az országunknak kiosztott kvóta kevesebb volt, mint a nemzeti termelésünk, így tanúi lehettünk annak a rendkívüli látványnak, amikor a brit gazdák trágyaként használták a tejet, vagy éppen kiöntötték a csatornákba, majd ezt követően Hollandiából, Franciaországból, vagy az Európai Unió más országaiból kellett tejet importálnunk, hogy ki tudjuk elégíteni a keresletet. Végre kezdtünk ettől eltávolodni, erre most a tisztelt Ház megszavazta, hogy hozzuk vissza az egészet. Ha valaki azt hinné, hogy az Európai Unió abba az irányba halad, hogy egyre kevesebbet tesz és átruházza hatalmát, nézze csak meg a mai szavazás eredményét."@hu11
"Signor Presidente, come gli onorevoli colleghi che hanno preso la parola prima di me e come chiunque rappresenti i coltivatori diretti, comprendo bene la portata della crisi che colpisce il settore agricolo europeo. L’origine di questa situazione va purtroppo ricercata nel sistema agricolo attualmente in vigore, ossia la politica agricola comune, che ha avuto conseguenze nefaste per gli agricoltori della regione da cui provengo. E non solo per gli agricoltori, ma anche per i consumatori, i contribuenti e i poveri del Terzo mondo, che vedono l’accesso negato ai loro mercati e si ritrovano poi a dover assorbire le eccedenze. L’Unione europea si stava gradualmente allontanando dal sistema di assistenza diretta e dai suoi effetti deleteri dal punto di vista economico e ambientale, e ora invece lo sta ripristinando. Posso assicurarvi che i cittadini inglesi ricordano perfettamente come funzionava il sistema delle quote: era stata stabilita una quota inferiore alla produzione nazionale, per cui gli allevatori inglesi sono stati costretti a usare il latte come fertilizzante o a smaltirlo, per poi reimportarlo dai Paesi Bassi, dalla Francia o da altri paesi UE pur di soddisfare la domanda. Stavamo finalmente per gettarci alle spalle questa situazione, e invece quest’Aula ha votato per ripristinarla. Alla luce dell’odierna votazione, chi credeva che l’Unione europea sia disposta a fare un passo indietro e delegare parte dei propri poteri, non ha che da ricredersi."@it12
"Pone pirmininke, kaip ir visi kiti kalbėjusieji, žinau mūsų žemės ūkio sektoriaus krizės mastą. Jį žino bet kuris ūkininkams atstovaujantis EP narys. Vis dėlto ši krizė kilo dėl dabartinės mūsų žemės ūkio sistemos – bendrosios žemės ūkio politikos – ir mano atstovaujamame Jungtinės Karalystės regione ūkininkams turėjo pražūtingų padarinių. Ir ne tik ūkininkams: mūsų vartotojams, mūsų mokesčių mokėtojams ir praktiškai net trečiojo pasaulio šalių neturtingiesiems, nes jų rinkai neleidžiama vystytis, o jiems dempingo kaina parduodami pertekliniai mūsų produktai. Europos Sąjungoje laipsniškai siekėme atsisakyti tiesioginės paramos sistemos, turėjusios tokių žalingų ekologinių ir ekonominių padarinių, ir dabar skubame grįžti atgal. Galiu pasakyti, kad Jungtinės Karalystės gyventojai dar aiškiai atsimena, kaip veikė pieno kvotų sistema. Mums skiriama kvota buvo mažesnė už vidaus gamybą, todėl, nors ir itin stebėdamiesi, matydavome, kaip Jungtinės Karalystės ūkininkai pieną naudoja kaip trąšas arba išpila jį į kanalizaciją ir tada, norėdami patenkinti paklausą, turi vėl importuoti pieną iš Nyderlandų, Prancūzijos ir kitų Europos Sąjungos regionų. Vos pradėjome šalinti seną sistemą, o dabar Parlamentas balsavo už tai, kad ji būtų grąžinta. Visi manantieji, kad Europos Sąjunga linkusi imtis mažiau veiksmų ir atiduoti daugiau galių, turi tik pažiūrėti į šiandienos balsavimo rezultatus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, tāpat kā visi iepriekšējie runātāji, es apzinos krīzes apmērus mūsu lauksaimniecības nozarē. Ikviens deputāts, kas pārstāv lauksaimniekus, to zina. Bet krīze ir mūsu pašreizējās lauksaimniecības sistēmas — kopējās lauksaimniecības politikas — rezultāts ar katastrofālām sekām lauksaimniekiem manis pārstāvētajā Apvienotās Karalistes daļā. Un ne tikai lauksaimniekiem: arī mūsu patērētājiem, mūsu nodokļu maksātājiem un pat trešās pasaules trūcīgajiem, kas atklāj, ka viņu tirgi tiek atraidīti un ka tad pārpalikumi tiek uzkrauti viņiem. Mēs Eiropas Savienībā pakāpeniski virzījāmies prom no tieša atbalsta sistēmas, kuras sekas bija tik nelabvēlīgas videi un ekonomikai, un tagad mēs steidzam atgriezties atpakaļ. Es varu jums teikt, ka Apvienotajā Karalistē cilvēkiem vēl ir skaidrā atmiņā, kā piena kvotu sistēma darbojās. Mums tika piešķirta kvota, kas bija mazāka par valsts ražošanas apjomu, tāpēc pie mums ir tā neparastā aina, kurā britu lauksaimnieki izmanto pienu kā mēslojumu vai izlej to izlietnēs, un pēc tam viņiem ir jāieved piens no Nīderlandes, Francijas vai citām Eiropas Savienības daļām, lai sasniegtu pieprasījuma līmenim. Mēs tikko bijām sākuši no tā atbrīvoties, un tagad šis Parlaments ir nobalsojis, lai viss atgrieztos atpakaļ. Katram, kas domā, ka Eiropas Savienības izraudzītais virziens ir — mazāk darboties, vairāk deleģēt kompetenci —, ir tikai jāpaskatās uz šodienas balsojumu."@lv13
"Mr President, like all those who have spoken I am aware of the extent of the crisis in our agrarian sector. Any Member who represents farmers knows that. But the crisis is a product of our existing agricultural system – the common agricultural policy – which has had calamitous consequences for farmers in my part of the United Kingdom. And not only for farmers: for our consumers, for our taxpayers, and indeed for the poor of the Third World who find that their markets are denied and that they then have surpluses dumped on them. We were gradually moving, in the European Union, away from the system of direct support that had such deleterious environmental and economic consequences, and now we are rushing back in. I can tell you that in the United Kingdom people have clear memories of how the milk quota system worked. We were allocated a quota that was less than our national production, so we have the extraordinary sight of British farmers using milk as fertiliser or pouring it away down the drain and then having to re-import milk from the Netherlands, France or other parts of the European Union to get up to the level of demand. We were just beginning to get away, and now this House has voted to bring it all back. Anyone who thinks that the European Union is going in the direction of doing less and devolving power need only look at today’s vote."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, zoals iedereen die gesproken heeft, ben ik me bewust van de diepte van de crisis in onze agrarische sector. Elk lid van het Parlement dat boeren vertegenwoordigt is zich daarvan bewust. Maar de crisis is een product van ons bestaande landbouwsysteem – het gemeenschappelijk landbouwbeleid – dat rampzalige gevolgen heeft gehad voor boeren in mijn deel van het Verenigd Koninkrijk. En niet alleen voor onze boeren: ook voor onze consumenten, onze belastingbetalers en zelfs de armen in de derde wereld, die geen toegang tot onze markt krijgen en vervolgens ook nog eens te maken krijgen met overschotten die op hun eigen markten worden gedumpt. We waren in de Europese Unie geleidelijk afscheid aan het nemen van het systeem van rechtstreekse steun, dat zulke funeste gevolgen voor het milieu en de economie heeft gehad, en nu weten we niet hoe snel we daar weer naar terug moeten grijpen. Ik kan u vertellen dat de mensen in het Verenigd Koninkrijk nog heel goed weten hoe het systeem van de melkquota werkte. We kregen een quotum toegewezen dat lager was dan onze nationale productie, waardoor we het bijzondere verschijnsel hebben gezien van Britse boeren die melk als meststof gebruikten of in het riool lieten wegstromen, om vervolgens melk te moeten importeren uit Nederland, Frankrijk of andere delen van de Europese Unie om aan de vraag te kunnen voldoen. We waren daar juist afscheid van aan het nemen, en nu heeft dit Huis ervoor gestemd om dat systeem weer in te voeren. Iedereen die denkt dat de Europese Unie beweegt in de richting van minder doen en macht teruggeven, hoeft alleen maar naar de stemming van vandaag te kijken."@nl3
"Panie przewodniczący! Podobnie jak moi przedmówcy zdaję sobie sprawę z rozmiarów kryzysu w sektorze rolnym. Każdy poseł do PE reprezentujący rolników to wie. Kryzys jest jednak wytworem naszego obecnego systemu rolnego, czyli wspólnej polityki rolnej, powodującego fatalne skutki w sytuacji rolników z mojego okręgu wyborczego w Wielkiej Brytanii. Zresztą chodzi nie tylko o rolników: również o naszych konsumentów, podatników, a także biednych mieszkańców Trzeciego Świata, którzy dowiadują się, że ich rynki są ignorowane, a następnie zalewane nadwyżkami. Unia Europejska stopniowo odchodziła od systemu wsparcia bezpośredniego, który miał tak zgubny wpływ na środowisko naturalne i gospodarkę, a teraz znów ochoczo do niego wraca. Mogę państwu powiedzieć, że ludność Wielkiej Brytanii dokładnie pamięta jak działał system kwot mlecznych. Przyznano nam kwotę mleczną mniejszą od naszej produkcji krajowej, więc byliśmy świadkami, jak nasi rolnicy używali mleka w charakterze nawozu lub po prostu je wylewali, a za chwilę, by zaspokoić popyt musieli importować mleko z Holandii, Francji lub innych regionów Unii Europejskiej. Dopiero co zaczęliśmy odchodzić od tego systemu, a Izba przegłosowała jego przywrócenie. Każdy, kto myśli, że Unia Europejska zmierza w kierunku ograniczenia swoich wpływów i przekazania władzy powinien jedynie przyjrzeć się wynikom dzisiejszego głosowania."@pl16
". Senhor Presidente, à semelhança de todos os que aqui intervieram, tenho consciência da amplitude da crise que assola o nosso sector agrário. Qualquer deputado que represente os agricultores está ciente disso. A crise, porém, é um produto do sistema agrícola que criámos – a política agrícola comum –, que tem tido consequências desastrosas para os agricultores da minha região, no Reino Unido. E não apenas para os agricultores mas também para os nossos consumidores, para os nossos contribuintes, e até mesmo para os pobres do Terceiro Mundo, que vêem os seus mercados serem excluídos mas servirem, depois, para neles se descarregar os excedentes. Na União Europeia, estávamos gradualmente a afastar-nos do sistema de apoios directos, que tão nefastas consequências teve do ponto de vista ambiental e económico, mas agora estamos a voltar rapidamente a esse sistema. Posso dizer-vos que, no Reino Unido, as pessoas têm bem viva a memória de como funcionava o sistema de quotas leiteiras. Foi-nos atribuída uma quota que era inferior à nossa produção nacional e, como tal, presenciamos situações extraordinárias, como a dos agricultores britânicos que utilizam o leite como fertilizante, ou que o despejam pelo cano abaixo e depois têm de reimportar leite da Holanda, França e outras partes da União Europeia para dar resposta ao nível de procura. Estávamos a começar a afastar-nos desse sistema, e agora este Parlamento votou por um regresso ao mesmo. Se alguém pensar que a União Europeia se encaminha no sentido de intervir menos e devolver o poder a quem de direito, basta-lhe olhar para a votação de hoje para ver que não é essa a realidade."@pt17
"Dle preşedinte, la fel ca toţi antevorbitorii mei, sunt conştient de dimensiunea acestei crize din sectorul agricol. Orice deputat care reprezintă fermieri cunoaşte situaţia. Dar, criza este consecinţa sistemului nostru agricol actual - politica agricolă comună - care a avut repercusiuni catastrofale asupra fermierilor din regiunea mea din Regatul Unit. Şi nu doar pentru fermieri: ci şi pentru consumatorii noştri, pentru contribuabili, ba chiar şi pentru săracii din lumea a treia care constată că pieţele lor sunt refuzate pentru ca apoi surplusurile să fie depozitate acolo. În Uniunea Europeană, reuşisem să ne îndepărtăm treptat de sistemul de sprijin direct, care a avut consecinţe nefaste pentru economie şi mediu, pentru ca acum să ne întoarcem de unde am plecat. Vă pot spune că în Regatul Unit oamenii au amintirea clară a modului în care a funcţionat sistemul de cote de lapte. Ni s-a alocat o cotă mai mică decât producţia noastră naţională, astfel că am avut imaginea extraordinară a fermierilor britanici care foloseau laptele ca îngrăşământ sau îl vărsau în canalele de scurgere pentru ca, apoi, să importăm lapte din Ţările de Jos, Franţa sau alte părţi din Uniunea Europeană pentru a putea satisface cererea. Abia începusem să ne îndepărtăm de acest sistem şi, acum, această instituţie tocmai a votat reintroducerea lui. Oricine crede că Uniunea Europeană urmăreşte să facă mai puţin şi să aibă mai multă putere, trebuie doar să se uite la votul de astăzi."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, tak ako všetci, ktorí vystúpili, aj ja si uvedomujem rozsah krízy v odvetví nášho poľnohospodárstva. Každý poslanec, ktorý zastupuje poľnohospodárov, to vie. Táto kríza je však produktom nášho existujúceho systému poľnohospodárstva – spoločnej poľnohospodárskej politiky – ktorá má katastrofálne následky na poľnohospodárov v mojej časti Spojeného kráľovstva. A nielen na poľnohospodárov, aj na našich spotrebiteľov, na našich daňových poplatníkov a zároveň aj na chudobných z krajín tretieho sveta, ktoré sa prebytkov zbavujú v rámci svojich vlastných trhov, pretože my obchodovanie s nimi odmietame. Európsku úniu sme postupne vzdialili od systému priamej podpory, ktorý mal také škodlivé následky na hospodárstvo a životné prostredie, no teraz sa k nemu znova rýchlo vraciame. Môžem vám povedať, že obyvatelia Spojeného kráľovstva majú ešte v živej pamäti to, ako fungoval systém kvót na mlieko. Pridelili nám kvótu, ktorá bola nižšia ako naša vnútroštátna produkcia, a tak sa nám naskytol výnimočný pohľad na britských poľnohospodárov, ktorí využívali mlieko ako hnojivo alebo ho vylievali do kanála, a potom sme museli mlieko znovu dovážať z Holandska, Francúzska či iných častí Európskej únie, aby sme pokryli úroveň dopytu. Práve sme sa od toho začínali odpútavať a teraz tento Parlament odhlasoval, aby sa to všetko vrátilo späť. Každému, kto si myslí, že sa Európska únia uberá smerom menších zásahov a prenášania právomocí, sa stačí pozrieť na dnešné hlasovanie."@sk19
"Gospod predsednik, kakor vsi, ki so govorili, se zavedam razsežnosti krize v našem kmetijskem sektorju. To ve vsak poslanec, ki zastopa kmete. Vendar je kriza nastala zaradi našega obstoječega kmetijskega sistema – skupne kmetijske politike –, ki je imel katastrofalne posledice za kmete na mojem koncu Združenega kraljestva. Pa ne samo za kmete: za naše potrošnike, za naše davkoplačevalce in seveda za revne iz tretjega sveta, ki ugotavljajo, da se njihovi trgi zavračajo in da se potem presežki prevalijo nanje. V Evropski uniji smo se postopoma oddaljevali od sistema neposredne podpore, ki je imel takšne škodljive okoljske in gospodarske posledice, zdaj pa drvimo nazaj. Lahko vam povem, da se ljudje v Združenem kraljestvu dobro spomnijo, kako je deloval sistem mlečnih kvot. Dodeljena nam je bile kvota, ki je bila manjša od naše domače proizvodnje, tako da imamo nenavaden prizor, kako britanski kmetje uporabljajo mleko kot gnojilo ali ga zlivajo v odtoke, potem pa je treba ponovno uvoziti mleko z Nizozemske, iz Francije ali drugih koncev Evropske unije, da se doseže raven povpraševanja. Od tega se nismo še niti dobro oddaljili, zdaj pa je ta parlament glasoval, da se vse to vrne. Kdor misli, da bo Evropska unija manj dejavna in bo prenesla pristojnost, naj si samo ogleda današnje glasovanje."@sl20
"Herr talman! I likhet med tidigare talare är jag medveten om omfattningen av krisen inom jordbrukssektorn. Alla ledamöter som representerar jordbrukare känner till den. Men krisen har sitt ursprung i vårt aktuella jordbrukssystem – den gemensamma jordbrukspolitiken – som medför ödesdigra konsekvenser för jordbrukare i Storbritannien. Och inte bara för jordbrukare, utan också för våra konsumenter, våra skattebetalare och naturligtvis för alla fattiga i tredje världen som ser att deras marknader avvisas och att överskotten sedan dumpas hos dem. I Europeiska unionen försökte vi successivt komma ifrån systemet för direktstöd som var så skadligt för miljön och ekonomin, och nu är vi på väg dit igen med full fart. Jag kan tala om för er att folk i Storbritannien tydligt minns hur mjölkkvotsystemet fungerade. Vi tilldelades en kvot som var lägre än vår nationella produktion, så vi fick med häpnad se brittiska jordbrukare använda mjölk som gödningsmedel eller bara hälla ut den. Sedan var vi tvungna att återimportera mjölk från Nederländerna, Frankrike eller andra delar av Europeiska unionen för att tillmötesgå efterfrågan. Vi hade precis börjat komma ifrån det och nu har kammaren röstat tillbaka alltihop. Den som tror att Europeiska unionen går i riktning mot att göra mindre och överlåta makt kan bara titta på dagens omröstning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"18,20,15,1,14,16,11,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph