Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-146"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.13.4-146"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Olyan időket élünk, kedves Elnök úr, amikor még a gazdag nyugati országokban is, mint Franciaországban is, nap mint nap lesznek öngyilkosok, tejes gazdák. Nagyon nagy tehát a tragédia: Azért szavaztam igennel De Castro úr mindkét jelentésére, mert azonnali, tűzoltásszerű beavatkozásra is szükség van. Tudjuk azonban, hogy az intervenciós raktárakban felhalmozott tejpor, illetőleg vaj, ki fog kerülni az intervenciós raktárakból és akkor fogja majd megint csak lenyomni az árakat. Ez az egyik problémám. A másik pedig, hogy sokkal inkább a nagygazdákat segíti ez az intézkedés, mint a kicsiket, és nem szabad elfelejtenünk, hogy kisgazdáknak az alapvető megélhetéshez van szükségük azonnali segítségére, míg a nagyobbaknak inkább csak a nyereségüknek a biztosítására vagy növelésére. Alapvető változásokra van szükség, a WTO által diktált szabadkereskedelmi logika helyett végre az élelmiszer önrendelkezés biztosítására, ahogy az előttem szólók mondták, helyben megtermelt élelmiszerre, helyi gazdák által."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, žijeme v době, kdy zemědělci produkující mléko a mléčné výrobky denně páchají sebevraždy, dokonce i v bohatých západních zemích, jako je Francie. Jde proto o obrovskou tragédii. Hlasovala jsem pro obě zprávy pana De Castra, protože je zapotřebí okamžitě a naléhavě zasáhnout. Nicméně víme, že v intervenčních skladech se hromadí sušené mléko a máslo. Až se z intervenčních skladů vyberou, budou zase jen tlačit ceny dolů. To je jeden z mých problémů. Druhým problémem je, že toto opatření má mnohem spíš pomoci velkým farmářům než drobným zemědělcům. Neměli bychom však zapomínat, že drobní zemědělci potřebují okamžitou pomoc, aby si vydělali na základní živobytí, zatímco velkým farmářům to pouze zachová nebo zvýší jejich zisky. Je nutno provést zásadní změny. Musíme konečně zajistit potravinovou soběstačnost, místo abychom používali model volného trhu diktovaný Světovou obchodní organizací. Jak již zaznělo od jiných řečníků, kteří vystoupili přede mnou, potřebujeme potraviny vyráběné místně a místními zemědělci."@cs1
"Hr. formand! Vi lever i en tid, hvor mælkeproducenter begår selvmord hver eneste dag, selv i rige vestlige lande, som f.eks. Frankrig. Dette er derfor en stor tragedie. Jeg stemte for begge hr. De Castros betænkninger, fordi omgående hasteforanstaltninger er påkrævet. Vi ved dog, at interventionslagrene er fulde af mælkepulver og smør. Interventionslagrene tømmes og vil blot skubbe priserne ned igen. Det er ét af de problemer, jeg ser. Det andet problem er, at denne foranstaltning sandsynligvis i højere grad vil hjælpe store landbrugere end små. Vi må ikke glemme, at små landbrugere har brug for omgående hjælp for at opretholde deres eksistensgrundlag, mens hjælpen blot vil sætte de store landbrugere i stand til at fastholde eller øge deres overskud. Der er brug for grundlæggende ændringer. Endelig skal vi garantere fødevaresuverænitet i stedet for at bruge den frihandelsmodel, som dikteres af WTO. Som andre talere har sagt før mig, har vi brug for fødevarer, der er produceret lokalt af lokale landmænd."@da2
"Wir leben, Herr Präsident, in einer Zeit, in der jeden Tag Milchbauern Selbstmord begehen, selbst in reichen westlichen Ländern wie Frankreich. Deshalb ist dies eine enorme Tragödie. Ich habe für beide Berichte von Paolo De Castro gestimmt, weil eine sofortige Intervention erforderlich ist. Allerdings wissen wir, dass Milchpulver und Butter in den Interventionsbeständen gehortet werden. Sie werden aus den Interventionsbeständen herausgenommen und letztlich bloß dafür sorgen, dass die Preise wieder nach unten gedrückt werden. Das ist das eine Problem, das ich habe. Das andere Problem ist, dass diese Maßnahme sehr viel wahrscheinlicher den großen Milchbauern als den kleinen helfen wird. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass die Kleinbauern sofortiger Hilfe bedürfen, um ihren Basislebensunterhalt zu sichern, wohingegen die Großbauern einfach ihre Gewinne halten oder steigern. Es sind grundlegende Änderungen erforderlich. Wir müssen endlich Nahrungsmittelsouveränität garantieren anstatt das von der Welthandelorganisation diktierte Freihandelsmodell anzuwenden. Wie andere Redner vor mir schon sagten: Wir brauchen Nahrungsmittel, die lokal von lokalen Bauern produziert werden."@de9
"Ζούμε, κύριε Πρόεδρε, σε μια εποχή όπου γαλακτοπαραγωγοί αυτοκτονούν καθημερινά, ακόμη και σε πλούσιες δυτικές χώρες, όπως η Γαλλία. Πρόκειται, κατά συνέπεια, για τεράστια τραγωδία. Ψήφισα υπέρ αμφοτέρων των εκθέσεων του κ. De Castro, διότι απαιτείται άμεση, επείγουσα παρέμβαση. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι συσσωρεύονται αποθέματα γάλακτος σε σκόνη, καθώς και βουτύρου, στα αποθέματα παρέμβασης. Θα διατεθούν στην αγορά από τα αποθέματα παρέμβασης και θα καταλήξουν να πιέσουν και πάλι προς τα κάτω τις τιμές. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα που έχω. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι αυτό το μέτρο είναι πολύ πιο πιθανό να βοηθήσει τους μεγαλοπαραγωγούς παρά τους μικρούς παραγωγούς. Δεν πρέπει, όμως, να λησμονούμε ότι οι μικροί γαλακτοπαραγωγοί χρήζουν άμεσης βοήθειας για να βγάλουν τα προς το ζην, ενώ στην περίπτωση των μεγαλοπαραγωγών απλώς και μόνο θα διατηρηθούν ή και θα αυξηθούν τα κέρδη τους. Απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές. Πρέπει, τέλος, να κατοχυρώσουμε την επισιτιστική κυριαρχία αντί να χρησιμοποιούμε το μοντέλο του ελεύθερου εμπορίου που υπαγορεύει ο ΠΟΕ. Όπως είπαν και άλλοι ομιλητές πριν από μένα, χρειαζόμαστε τρόφιμα που παράγονται σε τοπικό επίπεδο από ντόπιους αγρότες."@el10
"We are living, Mr President, at a time when dairy farmers are committing suicide every day, even in rich Western countries like France. This is therefore a huge tragedy. I voted in favour of both of Mr De Castro’s reports because immediate, urgent intervention is required. However, we know that milk powder and butter have been stockpiled in the intervention stocks. They will be taken out of the intervention stocks and will only end up pushing down prices again. This is one problem I have. The other problem is that this measure is much more likely to help large farmers than small ones. We should not forget, however, that smallholders are in need of immediate help to make a basic living, whereas for larger farmers it would simply preserve or increase their profits. Fundamental changes are needed. We finally must guarantee food sovereignty instead of using the free trade model dictated by the WTO. As other speakers before me have said, we need food produced locally by local farmers."@en4
"Vivimos, señor Presidente, unos tiempos en los que los productores lácteos se están suicidando a diario, incluso en los países ricos de Occidente, como Francia. Por tanto, estamos ante una enorme tragedia. He votado a favor de los dos informes del señor De Castro porque es precisa una intervención inmediata y urgente. Sin embargo, sabemos que la leche en polvo y la mantequilla han sido almacenadas en las reservas de intervención. Serán sacadas de esas reservas y sólo se conseguirá que vuelvan a bajar los precios. Ése es uno de los problemas que veo. El otro es que probablemente esta medida favorecerá mucho más a los grandes productores que a los pequeños. No debemos olvidar, sin embargo, que los pequeños productores necesitan ayuda inmediata para poder subsistir, mientras que en el caso de los grandes productores sólo mantendría o incrementaría sus beneficios. Necesitamos cambios esenciales. Finalmente, debemos garantizar la soberanía alimentaria en lugar de usar el modelo de libre comercio dictado por la OMC. Como ya han señalado otros oradores, necesitamos alimentos producidos localmente por granjeros locales."@es21
"Austatud juhataja! Elame ajal, mil piimatootjad teostavad igapäevaselt enesetappe, isegi sellistes rikastes Lääneriikides nagu Prantsusmaa. Seetõttu on tegemist suure tragöödiaga. Hääletasin Paolo De Castro mõlema raporti poolt, sest kohene kiire sekkumine on vajalik. Samas teame, et piimapulbrit ja võid on sekkumisladudesse kogutud. Varud suunatakse sekkumisladudest välja ja lõppkokkuvõttes suruvad hinnad uuesti alla. See on minu probleem. Teine probleem on see, et antud meetmest on suurtele tootjatele palju rohkem abi kui väikestele. Me ei tohiks samas unustada, et väikepõllumajandustootjad vajavad kohest abi, et elemnetaarset elatist teenida, kuid suurte tootjate jaoks kasumid kas säiliksid või kasvaksid. Vaja on põhjalikke muutusi. Lõpuks peame tagama toidu suveräänsuse, mitte kasutama WTO dikteeritud vabakaubandusmudelit. Nagu teised sõnavõtjad enne mind ütlesid, vajame kohalike tootjate valmistatud kohalikku toitu."@et5
"Arvoisa puhemies, elämme aikoja, joina maidontuottajat tekevät päivittäin itsemurhia, jopa Ranskan kaltaisissa rikkaissa länsivaltioissa. Tämä on siis valtava murhenäytelmä. Äänestin molempien jäsen De Castron mietintöjen puolesta, sillä tarvitaan välittömiä, kiireellisiä toimia. Tiedämme kuitenkin, että maitojauhetta ja voita on varastoitu interventiovarastoihin. Ne otetaan ulos interventiovarastoista, jolloin ne ainoastaan laskevat jälleen hintoja. Tämä on yksi ongelmistani. Toinen ongelma on se, että toimenpide auttaa todennäköisemmin suuria kuin pieniä tiloja. Meidän ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että pientilalliset tarvitsevat välittömästi apua perustoimeentuloonsa, kun taas suurtilallisten osalta se auttaisi vain säilyttämään tai lisäämään voittoja. Tarvitaan perustavaa laatua olevia muutoksia. Meidän on lopultakin taattava elintarvikeomavaraisuus sen sijaan, että käyttäisimme WTO:n sanelemaa vapaakauppamallia. Kuten muut puhujat ovat ennen minua jo todenneet, tarvitsemme paikallisten viljelijöiden paikallisesti tuottamia elintarvikkeita."@fi7
"Monsieur le Président, nous vivons une époque où les suicides de producteurs laitiers sont quotidiens, y compris dans de riches pays occidentaux, comme la France, ce qui est absolument tragique. J’ai voté en faveur des deux rapports de M. De Castro, car il est indispensable d’intervenir immédiatement et de toute urgence. Cependant, nous savons que la poudre de lait et le beurre ont été intégrés dans les stocks d’intervention. Ils en seront retirés et ils ne feront qu’entraîner une nouvelle baisse des prix. Voilà pour le premier problème. Le deuxième problème est que cette mesure aidera bien plus probablement les grands producteurs que les petits. Nous ne devons donc pas oublier que les petits agriculteurs ont besoin d’une aide immédiate pour leur garantir un minimum de moyens d’existence, tandis que, pour les plus grands producteurs, cette mesure permettrait simplement de maintenir ou d’accroître leurs bénéfices. Il est nécessaire d’apporter des changements fondamentaux. Enfin, nous devons assurer la souveraineté alimentaire au lieu d’employer le modèle de libre-échange que l’OMC impose. Comme d’autres intervenants l’ont dit avant moi, nous avons besoin d’aliments produits localement par des agriculteurs locaux."@fr8
"Signor Presidente, viviamo in un’epoca in cui i produttori lattiero-caseari si suicidano quotidianamente, anche in paesi occidentali ricchi come la Francia. E’ pertanto una tragedia di straordinaria gravità. Ho votato a favore di ambedue le relazioni De Castro perché occorre un intervento immediato urgente. Sappiamo però che si è ammassato latte in polvere e burro nelle scorte di intervento. L’immissione sul mercato di tali scorte necessariamente comporterà un ulteriore ribasso dei prezzi, problema che non possiamo eludere. Un altro problema è rappresentato dal fatto che tale misura con tutta probabilità aiuterà i grandi produttori più dei piccoli. Non dovremmo però dimenticare che i piccoli coltivatori hanno bisogno di assistenza immediata per la loro stessa sussistenza, mentre nel caso dei produttori più grandi la misura semplicemente ne preserverebbe o incrementerebbe gli utili. Sono necessari cambiamenti radicali. Dobbiamo infine garantire la sovranità alimentare anziché usare il modello del libero scambio imposto dall’OMC. Altri colleghi lo hanno ribadito prima di me: abbiamo bisogno di cibo prodotto localmente da coltivatori locali."@it12
"Mes, pone pirmininke, gyvename tokiu laiku, kai pieno gamintojai žudosi kiekvieną dieną, net ir turtingose Vakarų šalyse, pvz., Prancūzijoje. Todėl tai – didelė tragedija. Balsavau už abu P. De Castro pranešimus, nes reikia nedelsiant imtis skubių intervencijos priemonių. Vis dėlto žinome, kad pieno milteliai ir sviestas kaupiami kaip intervencinės atsargos. Šios intervencinės atsargos bus panaudotos ir galiausiai dėl to kainos vėl mažės. Tai viena problema, kurią matau. Kita problema – tai, kad ši priemonė stambiesiems ūkininkams padės daug labiau negu smulkiesiems. Vis dėlto neturėtume pamiršti, kad mažųjų valdų savininkams nedelsiant reikia pagalbos būtiniesiems pragyvenimo poreikiams užtikrinti, o stambiųjų ūkininkų atveju šia pagalba būtų tiesiog išsaugotas arba padidintas jų pelnas. Būtini esminiai pokyčiai. Pagaliau turime užtikrinti nepriklausomą apsirūpinimą maistu, o ne taikyti PPO diktuojamą laisvosios prekybos modelį. Kaip sakė anksčiau kalbėjusieji, reikia, kad maisto produktai būtų gaminami vietos lygmeniu ir juos gamintų vietos ūkininkai."@lt14
"( ) Priekšsēdētāja kungs, mēs dzīvojam laikā, kad ik dienu kāds piensaimnieks izdara pašnāvību pat tādās bagātās Rietumu valstīs kā Francija. Tāpēc tā ir milzīga traģēdija. Es balsoju par abiem kunga ziņojumam, jo ir nepieciešama tūlītēja neatliekama intervence. Tomēr mēs zinām, ka piena pulveris un sviests ir uzkrāti intervences krājumos. Tos izņems no intervences krājumiem, un, galu galā, tie tikai atkal nospiedīs cenas uz leju. Tā ir viena problēma. Otra problēma ir tā, ka šis pasākums, visticamāk, vairāk palīdzēs lieliem, nevis maziem lauksaimniekiem. Mums tomēr nevajadzētu aizmirst, ka sīksaimniekiem ir vajadzīga tūlītēja palīdzība, lai izdzīvotu, turpretī lielākiem lauksaimniekiem tā vienkārši saglabātu vai palielinātu peļņu. Ir vajadzīgas fundamentālas pārmaiņas. Mums beidzot ir jāgarantē pārtikas neatkarība, nevis jāizmanto brīvas tirdzniecības modelis, ko diktē PTO. Kā to ir teikuši runātāji pirms manis, mums ir vajadzīga vietēju lauksaimnieku vietēji ražota pārtika."@lv13
"Olyan időket élünk, kedves Elnök úr, amikor még a gazdag nyugati országokban is, mint Franciaországban is, nap mint nap lesznek öngyilkosok, tejes gazdák. Nagyon nagy tehát a tragédia: Azért szavaztam igennel De Castro úr mindkét jelentésére, mert azonnali, tűzoltásszerű beavatkozásra is szükség van. Tudjuk azonban, hogy az intervenciós raktárakban felhalmozott tejpor, illetőleg vaj, ki fog kerülni az intervenciós raktárakból és akkor fogja majd megint csak lenyomni az árakat. Ez az egyik problémám. A másik pedig, hogy sokkal inkább a nagygazdákat segíti ez az intézkedés, mint a kicsiket, és nem szabad elfelejtenünk, hogy kisgazdáknak az alapvető megélhetéshez van szükségük azonnali segítségére, míg a nagyobbaknak inkább csak a nyereségüknek a biztosítására vagy növelésére. Alapvető változásokra van szükség, a WTO által diktált szabadkereskedelmi logika helyett végre az élelmiszer önrendelkezés biztosítására, ahogy az előttem szólók mondták, helyben megtermelt élelmiszerre, helyi gazdák által."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, we leven in een tijd dat zelfs in rijke westerse landen als Frankrijk elke dag melkboeren zelfmoord plegen. De tragedie is dus enorm. Ik heb vóór beide verslagen van de heer De Castro gestemd, want er moet onmiddellijk en dringend worden ingegrepen. We weten echter dat de grote voorraden melkpoeder en boter uit de interventieopslag zullen verdwijnen en vervolgens opnieuw de prijzen omlaag zullen brengen. Dat is mijn eerste probleem. Mijn andere probleem is dat deze maatregel de grote producenten in veel grotere mate helpt dan de kleine. We mogen niet vergeten dat de kleine boeren onmiddellijke hulp nodig hebben om in hun basisonderhoud te kunnen voorzien, terwijl de grotere boeren deze hulp alleen zouden aanwenden om hun winst op peil te houden of te vergroten. Er zijn fundamentele veranderingen nodig. In plaats van de door de WTO gedicteerde vrijhandelslogica moeten we eindelijk voedselsoevereiniteit garanderen. Zoals de sprekers vóór mij al zeiden, zijn voedingsmiddelen nodig die ter plaatse zijn geproduceerd door lokale boeren."@nl3
"Panie przewodniczący! Żyjemy w czasach, gdy producenci z sektora mleczarskiego codziennie popełniają samobójstwa, nawet w bogatych, zachodnich państwach, takich jak Francja. To tragiczna sytuacja. Zagłosowałam za przyjęciem obu sprawozdań pana posła De Castro, ponieważ niezbędna jest natychmiastowa interwencja w trybie pilnym. Wiemy jednak, że w ramach zapasów interwencyjnych gromadzono mleko w proszku i masło. W pewnym momencie zapasy te zostaną wprowadzone na rynek i doprowadzą do ponownego obniżenia cen. To jeden z problemów, które chciałam omówić. Kolejny problem polega na tym, że prawdopodobnie omawiany środek znacznie bardziej pomoże dużym gospodarstwom rolnym, niż tym małym. Nie powinniśmy jednak zapominać, że małe gospodarstwa rolne potrzebują natychmiastowej pomocy, by zapewnić sobie podstawowe środki na życie, podczas gdy w przypadku gospodarstw większych pomoc przyczyni się po prostu do zabezpieczenia lub zwiększenia ich dochodów. Niezbędne są zasadnicze zmiany. Zamiast stosować model wolnego handlu narzucony przez WTO, musimy w końcu zagwarantować suwerenność żywnościową. Zgadzam się z moimi przedmówcami, że potrzebujemy żywności wytwarzanej lokalnie, przez lokalnych rolników."@pl16
"Senhor Presidente, estamos a viver numa época em que, inclusive nos países ricos ocidentais, como a França, todos os dias se suicidam produtores de lacticínios. Isto é, portanto, uma enorme tragédia. Votei a favor dos dois relatórios do senhor deputado De Castro, porque se exige uma intervenção urgente, imediata. Todavia, todos sabemos que o leite em pó e a manteiga têm vindo a ser acumulados nas existências de intervenção, de onde irão ser retirados, e acabarão, simplesmente, por fazer descer novamente os preços. Este é um dos meus problemas. O outro problema é que é muito mais provável que esta medida vá ajudar os grandes agricultores do que vá ajudar os pequenos. Não devíamos esquecer, porém, que os pequenos produtores têm necessidade de ajuda imediata para, simplesmente, ganharem a vida, ao passo que para os grandes agricultores essa ajuda iria simplesmente preservar ou aumentar os seus lucros. Há necessidade de mudanças fundamentais. Finalmente, temos de garantir soberania alimentar em vez de usar o modelo de comércio livre ditado pela OMC. Como alguns dos oradores que me precederam já disseram, temos necessidade de produtos alimentares produzidos no local por agricultores locais."@pt17
"Dle preşedinte, trăim într-o perioadă în care producătorii de produse lactate se sinucid în fiecare zi, chiar în state occidentale bogate, precum Franţa. Este o mare tragedie. Am votat în favoarea ambelor rapoarte ale dlui De Castro, pentru că este necesară o intervenţie imediată, urgentă. Însă, ştim cu toţii că laptele praf şi untul au fost stocate în stocurile de intervenţie. Vor fi scoase din stocurile de intervenţie şi rezultatul nu va fi decât o altă scădere a preţurilor. Este una dintre probleme. Cealaltă problemă este că, mult mai probabil, aceste măsuri vor ajuta mai curând marii fermieri decât pe cei mici. Însă, nu trebuie să uităm că micii întreprinzători au nevoie de un sprijin imediat pentru a putea supravieţui, în timp ce, în cazul marilor exploataţii, este vorba de conservarea sau creşterea profiturilor. Avem nevoie de schimbări fundamentale. Trebuie să garantăm, în sfârşit, suveranitatea alimentelor şi nu să aplicăm modelul comerţului liber dictat de OMC. După cum au spus deja antevorbitorii mei, avem nevoie de alimente produse pe plan local de agricultorii locali."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, žijeme v časoch, keď mliekari každý deň páchajú samovraždy, dokonca aj v bohatých západných krajinách ako Francúzsko. Preto je to obrovská tragédia. Hlasovala som za obe správy pána De Castra, pretože naliehavo potrebujeme okamžitú intervenciu. Viem však, že sušené mlieko a maslo skladujeme ako intervenčné zásoby. Budeme ich čerpať z intervenčných zásob a skončí to ďalším znižovaním cien. Toto je jeden problém, ktorý mám. Ďalším problémom je, že toto opatrenie pomôže omnoho pravdepodobnejšie veľkým poľnohospodárom než tým malým. Nemali by sme však zabúdať, že okamžitú pomoc potrebujú drobní poľnohospodári, aby im pomohla prežiť, zatiaľ čo veľkí poľnohospodári ju jednoducho využijú na zachovanie alebo zvýšenie ziskov. Sú potrebné základné zmeny. Konečne musíme zaručiť potravinovú sebestačnosť namiesto toho, aby sme využívali model voľného obchodu, ktorý nám diktuje Svetová obchodná organizácia. Aj ďalší rečníci predo mnou hovorili o tom, že potrebujeme potraviny vyrábané lokálne miestnymi poľnohospodármi."@sk19
"Gospod predsednik, živimo v času, ko pridelovalci mleka vsakodnevno delajo samomore, tudi v bogatih zahodnih državah, kot je Francija. Gre torej za veliko tragedijo. Glasovala sem za obe poročili gospoda De Castra, ker je potrebna takojšnja in nujna intervencija. Vendar vemo, da sta se mleko v prahu in maslo kopičila v intervencijskih zalogah. Vzeli ju bodo iz intervencijskih zalog in spet bosta na koncu samo znižala cene. To je prva težava, ki jo imam. Druga težava je, da bo ta ukrep verjetno bolj pomagal velikim kot malim kmetom. Vendar ne smemo pozabiti, da mali kmetje potrebujejo takojšnjo pomoč za osnovno preživetje, medtem ko bi večji kmetje preprosto ohranili ali povečali svoje dobičke. Potrebne so korenite spremembe. Konec koncev moramo zagotoviti neodvisno preskrbo s hrano, ne pa da uporabljamo model proste trgovine, ki ga narekuje STO. Kakor so povedali drugi govorniki pred menoj, potrebujemo hrano, ki jo lokalno pridelujejo lokalni kmetje."@sl20
"Herr talman! Vi lever i en tid då mejeriproducenter begår självmord varje dag, även i rika västländer som Frankrike. Det är därför en enorm tragedi. Jag röstade för Paolo De Castros båda betänkanden för det krävs omedelbara, brådskande åtgärder. Men vi vet att mjölkpulver och smör har lagrats i interventionslagren. De kommer att tas ut från interventionslagren och kommer till slut endast att pressa ner priserna igen. Det här är ett av mina problem. Det andra problemet är att åtgärden troligen kommer att hjälpa stora jordbrukare i stället för småbrukare. Men vi bör inte glömma att småbrukarna är i behov av omedelbar hjälp för att tjäna sitt levebröd, medan det endast skulle skydda eller öka de stora jordbrukarnas vinster. Grundläggande förändringar behövs. Vi måste slutligen garantera livsmedelssuveränitet i stället för att använda den frihandelsmodell som WTO dikterar. Som andra talare före mig redan har sagt behöver vi livsmedel som produceras lokalt av lokala jordbrukare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph