Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-142"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.13.4-142"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Das Überleben vieler landwirtschaftlicher Betriebe ist ernsthaft gefährdet. Deshalb bin ich froh, dass wir heute einen fraktionsübergreifenden Entschließungsantrag zur Krise auf dem Milchmarkt beschlossen haben. Ich bedauere zutiefst, dass sich die Fraktion der Grünen an der Erarbeitung dieses Antrags nicht beteiligt hat. Es muss deutlich gesagt werden, dass dieser Krise mit den von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen alleine nicht beizukommen ist. In erster Linie müssen wir den Verbrauch von Milchprodukten steigern, um den Markt zu entlasten. Dabei gilt: Absatzförderung geht vor Lagerhaltung. Sinnvolle Vorschläge wie die Verwendung von Milchpulver für die Kälberfütterung, die Festlegung von Mindestpreisen für Käseprodukte, eine klare Kennzeichnung von Analogkäse und die unterstützende Verwendung von Butterfett in Speiseeis bzw. Backwaren liegen seit Längerem vor und bereit. Warum sie bisher von der Kommission nicht umgesetzt wurden, ist mir unverständlich. Ich möchte die Kommissarin eindringlich bitten, die im Entschließungsantrag enthaltenen Vorschläge dringend zu beachten und umzusetzen!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, přežití mnoha zemědělských farem je vážně ohroženo. Mám proto radost, že jsme dnes napříč stranami přijali návrh usnesení o krizi v odvětví mléka a mléčných výrobků. Velmi mě mrzí, že skupina Zelených / Evropské svobodné aliance se do vypracování tohoto návrhu nezapojila. Je třeba jasně říci, že tuto krizi nemůžeme překonat pouze za pomoci opatření navrhovaných Komisí. V první řadě musíme zvýšit spotřebu mléčných výrobků, abychom snížili napětí na trhu. V tomto ohledu je podpora odbytu důležitější než hromadění zásob. Konstruktivní návrhy, jako je používání sušeného odstředěného mléka pro krmení telat, stanovení minimálních cen výrobků ze sýrů, jasné označování náhražek sýra a používání máselného tuku při výrobě zmrzliny a pekárenských výrobků, existují už dlouho. Proč je Komise dosud nepoužila, to vůbec nechápu. Naléhavě vyzývám Komisi, aby navrhovaná řešení obsažená v návrzích usnesení vzala v úvahu a neprodleně je použila."@cs1
"Hr. formand! Mange landbrugs overlevelse er i alvorlig fare. Det glæder mig derfor, at vi i dag på tværs af partierne har vedtaget en beslutning om krisen i mejerisektoren. Jeg beklager dybt, at Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance ikke deltog i udformningen af denne beslutning. Det skal understreges, at vi ikke kan overvinde denne krise udelukkende med de foranstaltninger, som Kommissionen foreslår. Vi skal først og fremmest øge forbruget af mælkeprodukter for at reducere presset på markedet. Til det formål er markedsføring af salg vigtigere end opbygning af lagre. Konstruktive forslag, som f.eks. brug af mælkepulver til kalvefoder, fastlæggelse af minimumspriser for osteprodukter, klar mærkning af osteanaloger og brug af smørfedt til fremstillingen af is og brødprodukter, har været på bordet længe. Hvorfor de endnu ikke er gennemført af Kommissionen, går over min forstand. Jeg opfordrer indtrængende Kommissionen til at notere sig forslagene i beslutningsforslaget og gennemføre dem omgående."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, η επιβίωση πολλών αγροκτημάτων διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Επομένως, χαίρομαι που εγκρίναμε σήμερα μια διακομματική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κρίση στον τομέα της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας. Λυπούμαι ιδιαίτερα που η Ομάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία δεν συμμετείχε στη σύνταξη αυτής της πρότασης. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε αυτήν την κρίση μόνο με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή. Πρώτα και κύρια, πρέπει να αυξήσουμε την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στην αγορά. Σε σχέση με αυτό, η προώθηση των πωλήσεων είναι πιο σημαντική από τη συσσώρευση αποθεμάτων. Εποικοδομητικές προτάσεις, όπως είναι η χρήση γάλακτος σε σκόνη για την εκτροφή μόσχων, η θέσπιση ελάχιστων τιμών στα τυροκομικά προϊόντα, η σαφής επισήμανση των υποκατάστατων τυροκομικών προϊόντων και η χρήση του λίπους βουτύρου για τη διευκόλυνση της παρασκευής παγωτού και προϊόντων αρτοποιίας υπάρχουν ως λύσεις εδώ και πολύ καιρό. Το γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα από την Επιτροπή πραγματικά αδυνατώ να το καταλάβω. Παρωθώ τον κύριο Επίτροπο να λάβει υπόψη τις προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματος και να τις υλοποιήσει κατεπειγόντως."@el10
"Mr President, the survival of many farms is in serious jeopardy. I am therefore pleased that we have today adopted a cross-party motion for a resolution on the crisis in the dairy farming sector. I deeply regret that the Group of the Greens/European Free Alliance did not participate in drawing up this motion. It should be made clear that we cannot overcome this crisis with the measures proposed by the Commission alone. First and foremost, we must increase the consumption of milk products in order to reduce the strain on the market. In this regard, the promotion of sales is more important than stockpiling. Constructive proposals such as the use of milk powder to feed calves, establishing minimum prices for cheese products, clear labelling of cheese analogues and the use of butter fat to assist in the manufacture of ice cream and bakery products have been around for a long time. Why they have not, as yet, been implemented by the Commission is beyond me. I would urge the Commissioner to take note of the proposals in the motion for a resolution and implement them as a matter of urgency."@en4
"Señor Presidente, la supervivencia de muchas granjas corre un serio peligro. Por tanto, me agrada que hayamos aprobado hoy una propuesta de resolución consensuada por todos los partidos sobre la crisis del sector de los productos lácteos. Lamento profundamente que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea no haya participado en la redacción de este texto. Debería quedar claro que no podemos superar esta crisis solamente con las medidas propuestas por la Comisión. En primer lugar, debemos aumentar el consumo de productos lácteos con el fin de reducir la tensión del mercado. A este respecto, el fomento de las ventas resulta más importante que el almacenamiento de reservas. Durante mucho tiempo han surgido propuestas constructivas como el uso de leche en polvo para alimentar a los terneros, el establecimiento de unos precios mínimos para los productos derivados del queso, así como un etiquetado claro de los productos equivalentes, y el uso de gradas de mantequilla en la fabricación de helados y de productos de repostería. Por qué nunca han sido puestas en práctica por la Comisión es algo que se me escapa."@es21
"Austatud juhataja! Mitmete põllumajandusettevõtete püsimajäämine on tõsises ohus. Seetõttu on mul hea meel, et võtsime täna vastu parteideülese ettepaneku piimakarjakasvatuse valdkonna kriisi resolutsiooni kohta. Mul on väga kahju, et Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon ei osalenud selle ettepaneku koostamisel. Tuleks selgeks teha, et me ei suuda antud kriisist jagu saada ainult komisjoni esitatud meetmetega. Kõigepealt peame suurendama piimatoodete tarbimist, et vähendada turupingeid. Sellest lähtuvalt on müügi edendamine olulisem kui varumine. Sellised konstruktiivsed ettepanekud nagu piimapulbri kasutamine vasikate söötmisel, juustutoodete miinimumhindade kehtestamine, juustuanaloogide selge sildistamine ja piimarasva kasutamine jäätise ja pagaritoodete tootmisele kaasa aitamiseks, on juba kaua aega ringluses olnud. Ma ei oska öelda, miks komisjoni pole neid veel rakendatud. Soovitan volinikul tungivalt resolutsiooni ettepanekud endale kirja panna ja neid kiireloomuliselt rakendada."@et5
"Arvoisa puhemies, monien maatilojen selviytyminen on vakavasti uhattuna. Tämän vuoksi olen iloinen siitä, että olemme tänään hyväksyneet puoluerajat ylittävän päätöslauselmaesityksen maitoalan kriisistä. Pahoittelen syvästi sitä, ettei Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä osallistunut esityksen laatimiseen. On tehtävä selväksi, ettemme selviydy tästä kriisistä pelkästään komission ehdottamin toimenpitein. Meidän on ennen kaikkea lisättävä maitotuotteiden kulutusta vähentääksemme markkinoiden jännitteitä. Tässä myynnin edistäminen on tärkeämpää kuin varastointi. Rakentavia ehdotuksia, kuten maitojauheen käyttö vasikoiden ruokinnassa, juustotuotteiden vähimmäishintojen määrittäminen, juustonkorvikkeiden selkeät merkinnät sekä voirasvan käyttö jäätelön ja leipomotuotteiden valmistuksessa, on esitetty jo pitkään. Minä en ymmärrä, miksi komissio ei ole jo toteuttanut niitä. Kehotan komissiota panemaan merkille päätöslauselmaesityksessä esitetyt ehdotukset ja panemaan ne viipymättä täytäntöön."@fi7
"Monsieur le Président, la survie de nombreuses exploitations est gravement compromise. Je me félicite donc que nous ayons adopté aujourd’hui une proposition de résolution émanant de plusieurs partis sur la crise dans le secteur laitier. Je regrette profondément que le groupe Vers/Alliance libre européenne n’ait pas participé à la rédaction de cette proposition. Il convient de préciser que nous ne pouvons pas surmonter cette crise en ayant recours uniquement aux mesures que propose la Commission. Tout d’abord, nous devons accroître la consommation de produits laitiers pour alléger la pression exercée sur le marché. À cet égard, la promotion des ventes s’avère plus importante que le stockage. Des propositions constructives comme l’utilisation de lait en poudre pour nourrir les veaux, la fixation de prix minimaux pour les fromages, un étiquetage clair des succédanés de fromage et l’utilisation de beurre pour la fabrication de crème glacée et de produits de boulangerie existent depuis longtemps. Je ne comprends pas pourquoi la Commission ne les a toujours pas mises en œuvre. Je voudrais recommander au commissaire de prendre note des suggestions faites dans la proposition de résolution et de les mettre en œuvre de toute urgence."@fr8
"Elnök úr, számos gazdaság túlélése komoly veszélyben van. Ezért örömömre szolgál, hogy ma elfogadtunk egy frakcióközi állásfoglalási indítványt a tejágazatban tapasztalható válsággal kapcsolatban. Mélységesen sajnálom, hogy a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja nem vett részt ezen indítvány kidolgozásában. Világossá kell tenni, hogy kizárólag a Bizottság által javasolt intézkedésekkel nem küzdhetjük le ezt a válságot. Mindenekelőtt növelnünk kell a tejtermékek fogyasztását, hogy csökkenthessük a piac feszültségeit. E tekintetben az eladások előmozdítása fontosabb, mint a készletek felhalmozása. Már régen felmerültek olyan konstruktív javaslatok, mint például, hogy használják a tejport borjak etetésére, határozzunk meg minimális árat a sajtkészítményekre, címkézzék egyértelműen a sajthelyettesítő készítményeket, illetve használjuk fel a vajzsírt a fagylaltgyártásban vagy a pékáruk előállításában. Nem is értem, miért nem vezette be ezeket eddig a Bizottság. Sürgetném a Biztos urat, hogy vegye figyelembe az állásfoglalási indítványban szereplő javaslatokat, és sürgős kérdésként kezelve hajtsa végre azokat."@hu11
"Signor Presidente, la sopravvivenza di molte aziende agricole è messa seriamente a repentaglio. Sono pertanto lieto che oggi abbiamo adottato una proposta di risoluzione traversale sulla crisi del settore lattiero-caseario. Mi rammarico profondamente per il fatto che il gruppo Verts/ALE non abbia partecipato all’elaborazione della proposta. Va detto chiaramente che non possiamo superare questa crisi con le sole misure proposte dalla Commissione. Innanzi tutto dobbiamo incrementare il consumo di prodotti del latte per ridurre la sollecitazione a carico del mercato. In tal senso, la promozione delle vendite è più importante dell’ammasso di scorte. Da tempo si ventilano proposte costruttive come l’uso di latte in polvere per nutrire i vitelli, la fissazione di prezzi minimi per i formaggi, un’etichettatura chiara dei prodotti analoghi dei formaggi e l’uso di grasso di burro nella produzione dell’industria gelatiera e dolciaria. Mi è incomprensibile il motivo per il quale la Commissione non le abbia ancora attuate. Esorterei dunque la Commissione a prendere atto dei suggerimenti formulati nella proposta di risoluzione e attuarli urgentemente."@it12
"Pone pirmininke, daugelio ūkių išlikimui gresia didelis pavojus. Todėl džiaugiuosi, kad šiandien priėmėme daugiapartinį pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl krizės pieno gamybos sektoriuje. Didžiai apgailestauju, kad Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas rengiant šį pasiūlymą nedalyvavo. Turėtų būti aiškiai pasakyta, kad šios krizės negalime įveikti vien Komisijos siūlomomis priemonėmis. Pirmiausia rinkos įtampai mažinti turime didinti pieno produktų vartojimą. Šiuo požiūriu skatinti pardavimą svarbiau negu kaupti atsargas. Konstruktyvūs pasiūlymai, pvz., naudoti pieno miltelius veršeliams šerti, nustatyti minimalias sūrio produktų kainas, aiškiai ženklinti sūrių pakaitalus, sviesto riebalus naudoti ledams ir konditerijos produktams gaminti, jau pateikti seniai. Kodėl Komisija jų dar neįgyvendino, aš nežinau. Raginčiau Komisijos narį įsidėmėti pasiūlyme dėl rezoliucijos pateiktus pasiūlymus ir juos kuo skubiau įgyvendinti."@lt14
"( Priekšsēdētāja kungs, daudzu saimniecību izdzīvošanai draud nopietnas briesmas. Tāpēc es priecājos, ka mēs šodien esam pieņēmuši visu partiju rezolūcijas priekšlikumu par krīzi piensaimniecības nozarē. Es dziļi nožēloju, ka Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa nepiedalījās šā priekšlikuma izstrādē. Ir jābūt skaidram, ka mēs nevaram pārvarēt šo krīzi vienīgi ar pasākumiem, kurus ierosinājusi Komisija. Pirmkārt un galvenokārt, mums jāpalielina piena produktu patēriņš, lai mazinātu spriedzi tirgū. Šajā sakarā tirdzniecības veicināšana ir svarīgāka par krājumu veidošanu. Jau sen tikuši iztirzāti konstruktīvi priekšlikumi, piemēram, piena pulvera izmantošana teļu barošanā, minimālo cenu noteikšana siera izstrādājumiem, siera analogu skaidra marķēšana un sviesta tauku izmantošana saldējuma un maizes izstrādājumu ražošanā. Man nav saprotams, kāpēc Komisija tos vēl joprojām nav īstenojusi. Es mudinātu komisāru ņemt vērā rezolūcijas priekšlikumā ietvertos priekšlikumus un īstenot tos kā steidzamus pasākumus."@lv13
"Herr Präsident! Das Überleben vieler landwirtschaftlicher Betriebe ist ernsthaft gefährdet. Deshalb bin ich froh, dass wir heute einen fraktionsübergreifenden Entschließungsantrag zur Krise auf dem Milchmarkt beschlossen haben. Ich bedauere zutiefst, dass sich die Fraktion der Grünen an der Erarbeitung dieses Antrags nicht beteiligt hat. Es muss deutlich gesagt werden, dass dieser Krise mit den von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen alleine nicht beizukommen ist. In erster Linie müssen wir den Verbrauch von Milchprodukten steigern, um den Markt zu entlasten. Dabei gilt: Absatzförderung geht vor Lagerhaltung. Sinnvolle Vorschläge wie die Verwendung von Milchpulver für die Kälberfütterung, die Festlegung von Mindestpreisen für Käseprodukte, eine klare Kennzeichnung von Analogkäse und die unterstützende Verwendung von Butterfett in Speiseeis bzw. Backwaren liegen seit Längerem vor und bereit. Warum sie bisher von der Kommission nicht umgesetzt wurden, ist mir unverständlich. Ich möchte die Kommissarin eindringlich bitten, die im Entschließungsantrag enthaltenen Vorschläge dringend zu beachten und umzusetzen!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het voortbestaan van tal van landbouwbedrijven is ernstig in gevaar. Daarom ben ik blij dat we vandaag over de grenzen van fracties heen een ontwerpresolutie over de melkcrisis hebben goedgekeurd. Ik betreur het echter ten zeerste dat de Groenen niet betrokken wilden zijn bij het opstellen van deze ontwerpresolutie. Het is duidelijk dat we geen einde zullen maken aan deze crisis als we alleen de door de Commissie voorgestelde maatregelen nemen. We moeten in de eerste plaats de consumptie van zuivelproducten aanzwengelen om de druk op markt te verminderen. Daarbij geldt: afzetbevordering heeft voorrang boven opslag. Zinvolle voorstellen zoals het gebruik van melkpoeder als voer voor kalveren, het vaststellen van minimumprijzen voor kaasproducten, een duidelijke etikettering van "analoge" kaas en het gebruik van botervet voor de productie van roomijs dan wel bakkerijproducten liggen al enige tijd op tafel. Waarom de Commissie deze nog steeds niet heeft omgezet, is volkomen onbegrijpelijk. Ik wil de commissaris daarom nadrukkelijk verzoeken om de in de ontwerpresolutie genoemde voorstellen in acht te nemen en deze dringend om te zetten!"@nl3
"Panie przewodniczący! Przetrwanie wielu gospodarstw rolnych jest poważnie zagrożone. W związku z tym jestem zadowolony, ponieważ zdołaliśmy dziś przyjąć wspólny projekt rezolucji w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim. Bardzo żałuję, że Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie nie uczestniczyła w przygotowaniu tego projektu. Należy wyraźnie powiedzieć, że nie przezwyciężymy tego kryzysu korzystając wyłącznie ze środków zaproponowanych przez Komisję. Przede wszystkim w celu zmniejszenia obciążenia rynku, musimy zwiększyć konsumpcję produktów mlecznych. I pod tym względem zwiększenie sprzedaży jest ważniejsze niż gromadzenie zapasów. Od dłuższego czasu przedstawiano konstruktywne wnioski, takie jak wykorzystywanie mleka w proszku do karmienia cieląt, ustalenie cen minimalnych w odniesieniu do serów, wyraźne oznakowanie substytutów serów oraz stosowanie masła w wytwarzaniu lodów oraz produktów piekarskich. Nie potrafię zrozumieć, czemu Komisja jak do tej pory jeszcze ich nie wdrożyła. Nalegam, by pan komisarz zwrócił uwagę na wnioski zawarte w projekcie rezolucji i wdrożył je w trybie pilnym."@pl16
"Senhor Presidente, a sobrevivência de muitas explorações agrícolas encontra-se em sério risco. Por conseguinte, estou muito satisfeito por termos hoje adoptado uma proposta de resolução pluripartidária sobre a crise no sector leiteiro. Lamento muito que o Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia não tenha participado na elaboração desta proposta. Deve ficar perfeitamente claro que não podemos vencer esta crise apenas com as medidas propostas pela Comissão. Temos sobretudo de aumentar o consumo de produtos lácteos de modo a reduzir as tensões no mercado. Neste aspecto, é mais importante promover as vendas do que constituir reservas. Há muito tempo que têm sido avançadas propostas construtivas, como o uso de leite em pó para a alimentação de vitelos, o estabelecimento de preços mínimos para os sucedâneos de queijo, a rotulagem clara e o uso de gordura de manteiga no fabrico de gelados e produtos de padaria. Por que razão não foram ainda estas medidas postas em prática pela Comissão é algo que me ultrapassa. Recomendo á Comissão que tome nota das propostas que constam da proposta de resolução e as ponha em prática com urgência."@pt17
"Dle preşedinte, supravieţuirea multor ferme este în pericol. De aceea, sunt mulţumit că astăzi am adoptat o propunere de rezoluţie transpartinică privind criza din sectorul produselor lactate. Regret profund că Grupul Verts/ALE nu a participat la elaborarea acestei propuneri. Trebuie să fie clar că nu putem învinge această criză doar cu măsurile propuse de Comisie. În primul rând, şi mai ales, trebuie să creştem consumul de produse lactate pentru a reduce tensiunea de pe piaţă. În această privinţă, promovarea vânzărilor este mai importantă decât stocarea. Propuneri constructive, cum ar fi utilizarea laptelui praf pentru hrănirea viţeilor, stabilirea de preţuri minime pentru brânzeturi, etichetarea clară a înlocuitorilor de brânză şi utilizarea grăsimii din unt în fabricarea îngheţatei şi a produselor de panificaţie au fost discutate mult timp. De ce nu au fost puse în aplicare de către Comisie decât acum, mă depăşeşte. Îndemn comisarul responsabil să ia notă de măsurile formulate în propunerea de rezoluţie şi să le pună în aplicare în regim de urgenţă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, schopnosť mnohých fariem prežiť je vážne ohrozená. Preto ma teší, že sme dnes prijali nadstranícky návrh uznesenia o kríze v mliekarenskom odvetví. Veľmi ľutujem, že sa Skupina zelených/Európska slobodná aliancia nepodieľala na vypracovaní tohto návrhu. Malo by byť zrejmé, že túto krízu nedokážeme prekonať len opatreniami navrhnutými Komisiou. Predovšetkým musíme zvýšiť spotrebu mlieka, a tak znížiť zaťaženie trhu. V tejto súvislosti je propagácia predaja dôležitejšia než skladovanie. Už dlho tu máme konštruktívne návrhy, ako napríklad využívanie sušeného mlieka pri kŕmení teliat, stanovenie minimálnych cien syrových výrobkov, jasné označovanie náhradiek syra a využívanie maslového tuku pri výrobe zmrzliny a pekárenských výrobkov. Nedokážem pochopiť, prečo ich Komisia ešte stále nezrealizovala. Nalieham na pána komisára, aby si všimol tieto návrhy v návrhu uznesenia a aby sa naliehavo zaviedli."@sk19
"Gospod predsednik, preživetje mnogih kmetij je resno ogroženo. Zato sem vesel, da smo danes sprejeli medstrankarski predlog resolucije o krizi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov. Globoko obžalujem, da Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze ni sodelovala pri pripravi tega predloga. Pojasniti je treba, da te krize ne moremo premagati samo z ukrepi, ki jih predlaga Komisija. Predvsem moramo povečati porabo mlečnih izdelkov, da bomo razbremenili trg. V zvezi s tem je spodbujanje prodaje pomembnejše od kopičenja zalog. Konstruktivni predlogi, kot so uporaba mleka v prahu za krmljenje telet, določanje najnižjih cen za proizvode iz sira, jasno označevanje sirov, narejenih po analogiji s pravim izdelkom, in uporaba mlečne maščobe kot pomožne snovi v proizvodnji sladoleda in pekovskih izdelkov, so prisotni že dolgo. Ne razumem, zakaj jih Komisija do zdaj ni izvajala. Komisarko pozivam, da nujno upošteva predloge v predlogu resolucije in jih izvaja."@sl20
"Herr talman! Många gårdars överlevnad står på spel. Det gläder mig därför att vi i dag har antagit ett gemensamt förslag till resolution om krisen inom mejerisektorn. Det känns väldigt tråkigt att Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen inte ville medverka när vi utarbetade förslaget. Jag vill betona att vi inte kan ta oss ur krisen enbart med hjälp av de åtgärder som kommissionen föreslår. Framför allt måste vi öka konsumtionen av mejeriprodukter, så att trycket på marknaden minskar. Här är det viktigare att stimulera försäljningen än att bygga upp lager. Konstruktiva förslag har varit i omlopp länge, till exempel utfodring av kalvar med mjölkpulver, minimipriser för ostprodukter, tydlig märkning av ostersättning och användning av smör vid tillverkning av glass och bageriprodukter. Jag kan inte begripa varför kommissionen ännu inte har genomfört förslagen. Jag vill uppmana kommissionsledamoten att lägga förslagen i resolutionsförslaget på minnet och genomföra dem snarast."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph