Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-137"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.13.4-137"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie przewodniczący, głosowałem przeciwko tej rezolucji, dlatego, że Litwa poradzi sobie z problemem. Prezydent Litwy powołała specjalną grupę do oceny tego prawa, które ma wejść w życie dopiero w 2010 roku i ponadto sądzę, że jest to zbyt daleko idąca ingerencja w sprawy suwerennego państwa, jakim jest Litwa. Ponadto w tej rezolucji pojawiło się zdanie, aby zwrócić się o opinię prawną do Agencji Praw Podstawowych. Agencja Praw Podstawowych nie jest powołana do tego, żeby oceniać poszczególne kraje i wydawać im opinie. Byłby to zbyt niebezpieczny precedens."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, hlasoval jsem proti tomuto usnesení, protože Litva si tento problém dokáže vyřešit sama. Za účelem přezkoumání tohoto právního předpisu, který má podle předpokladu vstoupit v platnost až v roce 2010, zřídil litevský prezident zvláštní skupinu. Navíc se domnívám, že v důsledku usnesení by docházelo k nadměrnému zasahování do záležitostí Litvy jakožto svrchovaného státu. V usnesení se kromě toho uvádí, že by měl být vyžádán právní názor Agentury pro základní práva Evropské unie. V pravomoci Agentury pro základní práva není, aby jednotlivé země hodnotila a aby v těchto případech vypracovávala stanovisko. Vznikl by tak velice nebezpečný precedens."@cs1
"Hr. formand! Jeg stemte imod denne beslutning, fordi Litauen selv kan løse dette problem. Den litauiske præsident har nedsat en specialgruppe, der skal gennemgå denne lovgivning, som efter planen træder i kraft i 2010. Jeg tror desuden, beslutningen i betydelig grad vil gribe ind i en suveræn nations anliggender, i dette tilfælde Litauen. Denne beslutning indeholder endvidere en erklæring om, at EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder skal høres. Vurdering af individuelle lande og udformning af udtalelser i sådanne tilfælde falder ikke inden for dette agenturs ansvarsområde. Det ville skabe en alt for farlig præcedens."@da2
"Herr Präsident! Ich habe gegen diese Entschließung gestimmt, weil Litauen dieses Problem selbst lösen kann. Der litauische Präsident hat eine spezielle Arbeitsgruppe zur Überprüfung dieses Gesetzes eingerichtet, das erst 2010 in Kraft treten soll. Darüber hinaus denke ich, dass die Entschließung eine zu große Einmischung in die Angelegenheiten eines souveränen Staates wie Litauen darstellen würde. Zudem enthält die Entschließung eine Aussage dahingehend, dass die rechtliche Stellungnahme der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte angefordert werden sollte. Es fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich der Agentur für Grundrechte, einzelne Länder zu bewerten und eine Stellungnahme zu solchen Fällen abzugeben. Dies würde einen viel zu gefährlichen Präzedenzfall schaffen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά του ψηφίσματος αυτού, διότι η Λιθουανία θα μπορέσει να χειριστεί αυτό το πρόβλημα από μόνη της. Ο λιθουανός Πρόεδρος συγκρότησε μια ειδική ομάδα για την αναθεώρηση αυτής της νομοθεσίας, που δεν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ πριν από το 2010. Επιπλέον, νομίζω ότι το ψήφισμα θα συνιστούσε υπερβολική ανάμειξη στις υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους, όπως είναι η Λιθουανία. Επιπλέον, αυτό το ψήφισμα περιέχει μια δήλωση ότι θα πρέπει να ζητηθεί η νομική γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εμπίπτει στην εντολή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων η αξιολόγηση μεμονωμένων κρατών και η σύνταξη γνωμοδότησης σε ανάλογες περιπτώσεις. Θα συνιστούσε ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο."@el10
"Mr President, I voted against this resolution because Lithuania will be able to deal with the problem on its own. The Lithuanian President has created a special group to review this legislation, which is only supposed to come into force in 2010. Moreover, I think that the resolution would constitute an excessive amount of interference in the affairs of a sovereign nation such as Lithuania. Furthermore, this resolution contains a statement to the effect that the legal opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights should be requested. It does not fall within the remit of the Agency for Fundamental Rights to evaluate individual countries and draw up an opinion on such cases. It would set far too dangerous a precedent."@en4
"Señor Presidente, he votado en contra de esta resolución porque Lituania será capaz de tratar este problema por su cuenta. El Presidente lituano ha creado un grupo especial para revisar esta legislación, que sólo se supone que entrará en vigor en 2010. Además, creo que la resolución supondría una interferencia excesiva en los asuntos propios de la soberanía de una nación como Lituania. Más aún, esta resolución contiene una afirmación que anuncia que debería requerirse la opinión legal de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando en su competencia no entra el evaluar a países individuales y emitir una opinión de esos casos. Esto sentaría un precedente demasiado peligroso."@es21
"Hääletasin resolutsiooni vastu, sest Leedu suudab probleemiga ise hakkama saada. Leedu president koostas spetsiaalse rühma selle õigusakti ülevaatamiseks, mis peaks jõustuma alles 2010. aastal. Lisaks arvan, et resolutsioon põhjustaks üleliigset sekkumist sellise suveräänse riigi nagu Leedu asjadesse. Lisaks sisaldab see resolutsioon sellist seisukohta, et tuleks küsida Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti juriidilist arvamust. Põhiõiguste ameti volituste hulka ei kuulu individuaalsete riikide hindamine ja selliste juhtumite kohta arvamuste koostamine. See looks liiga ohtliku pretsedendi."@et5
"Arvoisa puhemies, äänestin päätöslauselmaa vastaan, koska Liettua pystyy itse ratkaisemaan ongelman. Liettuan presidentti on perustanut erityisen työryhmän tarkastamaan lakia, jonka on määrä tulla voimaan vasta vuonna 2010. Lisäksi katson, että päätöslauselma merkitsisi liiallista puuttumista Liettuan kaltaisen suvereenin kansakunnan asioihin. Päätöslauselmassa myös pyydetään Euroopan unionin perusoikeusvirastoa antamaan lausunto laista. Perusoikeusviraston toimivaltaan ei kuulu yksittäisten valtioiden arvioiminen ja lausuntojen antaminen tällaisista tapauksista. Tämä olisi vaarallinen ennakkotapaus."@fi7
"Monsieur le Président, j’ai voté contre cette résolution parce que la Lituanie sera à même de traiter elle-même ce problème. Le président lituanien a créé un groupe spécial dans le but de réviser cette législation, qui n’est censée entrer en vigueur qu’en 2010. En outre, je pense que cette résolution représenterait une ingérence excessive dans les affaires d’une nation souveraine telle que la Lituanie. De surcroît, cette résolution affirme qu’il serait obligatoire de demander l’avis juridique de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il n’appartient pas à l’Agence des droits fondamentaux d’évaluer des pays individuellement et de formuler un avis sur de tels cas. Il s’agirait d’un précédent trop dangereux."@fr8
"Elnök úr, én azért szavaztam ez ellen az állásfoglalás ellen, mert Litvánia egyedül is boldogulni fog ezzel a problémával. A litván elnök rendkívüli csoportot hozott létre a jogszabály felülvizsgálata céljából, amely előreláthatólag csak 2010-ben lép majd hatályba. Úgy vélem továbbá, hogy az állásfoglalás nagymértékű beavatkozást jelentene egy szuverén állam, mint Litvánia belügyeibe. Mi több, ez az állásfoglalás tartalmaz egy arra irányuló kijelentést, hogy ki kell kérni az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének jogi véleményét. Nem tartozik az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének hatáskörébe, hogy értékelje az egyes országokat és véleményt mondjon az ehhez hasonló ügyekről. Ez túlságosan veszélyes precedenst teremtene."@hu11
"Signor Presidente, ho votato contro la risoluzione perché la Lituania sarà in grado di affrontare il problema autonomamente. Il presidente lituano ha costituito un gruppo speciale per riesaminare la legge, che peraltro dovrebbe entrare in vigore soltanto nel 2010. Ritengo altresì che la risoluzione rappresenterebbe un’eccessiva ingerenza negli affari di una nazione sovrana qual è la Lituania. La risoluzione contiene inoltre una dichiarazione in cui si afferma che si dovrebbe richiedere il parere dell’agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea. Viceversa non rientra nella sfera di competenze dell’agenzia per i diritti fondamentali valutare singoli paesi e formulare un parere su tali casi. Si creerebbe un precedente decisamente troppo pericoloso."@it12
"Pone pirmininke, balsavau prieš šią rezoliuciją, nes Lietuva bus pajėgi šią problemą išspręsti pati. Lietuvos prezidentė sudarė specialią grupę šiam teisės aktui persvarstyti – planuojama, kad šis teisės aktas įsigalios tik 2010 m. Be to, manau, kad šia rezoliucija būtų per daug kišamasi į suverenios valstybės – Lietuvos – reikalus. Be to, į šią rezoliuciją įtrauktas teiginys, kad turėtų būti prašoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros teisinės nuomonės. Agentūros kompetencijai nepriklauso vertinti konkrečių šalių ir rengti nuomonės tokiais atvejais. Būtų nustatytas per daug pavojingas precedentas."@lt14
"( ) Priekšsēdētāja kungs, es balsoju pret šo rezolūciju, jo Lietuva spēs pati saviem spēkiem tikt galā ar šo problēmu. Lietuvas prezidente ir izveidojusi īpašu grupu, lai pārskatītu šo tiesību aktu, kam būtu jāstājas spēkā tikai 2010. gadā. Turklāt es domāju, ka ar šo rezolūciju notiks pārmērīgi liela iejaukšanās tādas suverēnas nācijas kā Lietuva lietās. Turklāt šī rezolūcija ietver paziņojumu par to, ka ir jāpieprasa Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras juridiskais atzinums. Pamattiesību aģentūras kompetencē nav atsevišķu valstu vērtēšana un atzinumu došana par šādiem gadījumiem. Tas radītu pārāk bīstamu precedentu."@lv13
"Panie Przewodniczący, głosowałem przeciwko tej rezolucji, dlatego, że Litwa poradzi sobie z problemem. Prezydent Litwy powołała specjalną grupę do oceny tego prawa, które ma wejść w życie dopiero w 2010 roku i ponadto sądzę, że jest to zbyt daleko idąca ingerencja w sprawy suwerennego państwa, jakim jest Litwa. Ponadto w tej rezolucji pojawiło się zdanie, aby zwrócić się o opinię prawną do Agencji Praw Podstawowych. Agencja Praw Podstawowych nie jest powołana do tego, żeby oceniać poszczególne kraje i wydawać im opinie. Byłby to zbyt niebezpieczny precedens."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb tegen deze resolutie gestemd omdat Litouwen dit probleem wel zelf kan aanpakken. De Litouwse president heeft een speciale groep gevormd voor de evaluatie van deze wetgeving, die pas in 2010 van kracht zou moeten worden. Bovendien denk ik dat de resolutie een overmatige bemoeienis zou betekenen met de zaken van een soevereine staat als Litouwen. Daarnaast bevat deze resolutie de verklaring dat juridisch advies moet worden ingewonnen bij het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten. Het is niet de taak van het Bureau voor de grondrechten om individuele landen te beoordelen en in dergelijke gevallen een advies op te stellen. Dat zou een veel te gevaarlijk precedent scheppen."@nl3
"Senhor Presidente, votei contra esta resolução, porque a Lituânia conseguirá resolver este problema por si só. O Presidente lituano criou um grupo especial para rever esta legislação, que deverá entrar em vigor apenas em 2010. Para além disso, considero que a resolução constituiria uma interferência excessiva nos assuntos de uma nação soberana como é a Lituânia. Mais, esta resolução contém uma referência à necessidade de um parecer jurídico da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Não é da competências desta Agência avaliar países individuais e elaborar pareceres sobre estes casos. Poderia estabelecer um precedente extremamente perigoso."@pt17
"Dle preşedinte, am votat împotriva acestei rezoluţii pentru că Lituania are capacitatea de a rezolva singură problema. Preşedintele lituanian a creat un grup de lucru special pentru a revizui această legislaţie care ar trebui să intre în vigoare abia în 2010. În plus, consider că rezoluţia ar însemna un amestec prea mare în afacerile unui stat suveran cum este Lituania. Mai mult decât atât, rezoluţia conţine o aserţiune care conduce la solicitarea avizului juridic al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Evaluarea ţărilor individuale şi elaborarea unui aviz cu privire la astfel de cazuri nu se încadrează în competenţele Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale. Ar însemna un precedent foarte periculos."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti tomuto uzneseniu, pretože Litva si dokáže s týmto problémom poradiť sama. Litovský prezident vytvoril špeciálnu skupinu na revíziu právnych predpisov, ktoré majú nadobudnúť platnosť v roku 2010. Okrem toho si myslím, že toto uznesenie by značným spôsobom zasahovalo do záležitostí suverénneho štátu, akým je Litva. Toto uznesenie navyše obsahuje vyhlásenie o tom, že by sme mali požiadať o vyjadrenie právneho názoru Agentúru Európskej únie pre základné práva. Medzi právomoci Agentúry pre základné práva nespadá posudzovanie jednotlivých krajín a vypracovávanie stanovísk k takýmto prípadom. Vytvorilo by to príliš nebezpečný precedens."@sk19
"Gospod predsednik, glasoval sem proti tej resoluciji, ker se bo Litva sposobna sama spoprijeti s težavo. Litovski predsednik je ustanovil posebno skupino za pregled te zakonodaje, ki naj bi začela veljati šele leta 2010. Poleg tega menim, da bi resolucija predstavljala prekomerno poseganje v zadeve suverene države, kot je Litva. Nadalje ta resolucija vsebuje izjavo, da je treba zaprositi za pravno mnenje agencije za temeljne pravice Evropske unije. Ocenjevanje posameznih držav in izdelava mnenja o takih primerih ne sodita na področje agencije za temeljne pravice. To bi bil veliko prenevaren precedens."@sl20
"Herr talman! Jag röstade mot resolutionen eftersom Litauen klarar att hantera problemet på egen hand. Litauens president har utsett en särskild kommitté för att granska lagen, som inte träder i kraft förrän 2010. Jag anser dessutom att resolutionen skulle utgöra en omotiverad inblandning i den oberoende staten Litauens inre angelägenheter. Resolutionen innehåller dessutom en formulering som går ut på att ett rättsligt yttrande ska inhämtas från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Det hör ju inte till ansvarsområdet för byrån för grundläggande rättigheter att utvärdera enskilda länder och avge yttranden om sådana här ärenden. Det vore en alldeles för farlig väg att slå in på."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph